TÄNÄÄN ON SOTKAMO SILVER ABN OSAKKEIDEN VIIMEINEN KAUPANKÄYNTIPÄIVÄ MERKINTÄOIKEUKSILLA TULEVASSA UUSMERKINNÄSSÄ

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous  on päättänyt panna toimeen osakkeiden ja merkintäoptioiden uusmerkinnän merkintäyksikköinä (unit). Uusmerkinnän määrä on noin 186 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 20 M€).

Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 10 M€:lle uusannin määrästä ja Yhtiön kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta, jotka ovat antaneet ehdolliset merkintäsitoumukset yhteensä vähintään 4 M€ uusannista. Merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä 14 M€ (n. 70%) uusannin määrästä.

Yhteenveto

  • Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus jokaista täsmäytyspäivänä 9. kesäkuuta 2016 omistamaansa osaketta kohden merkitä yksi (1) merkintäyksikkö (unit), joka koostuu neljästä (4) osakkeesta sekä yhdestä (1) vastikkeettomasta sarjan 2016/2017 merkintäoptiosta.
  • Merkintäaika alkaa 15. kesäkuuta 2016 ja päättyy 29. kesäkuuta 2016, mainitut päivämäärät mukaan lukien.
  • Merkintäkurssi on 9 kruunua merkintäyksikköä (unit) kohti, mikä tarkoittaa 2,25 kruunua osaketta kohti. (noin 0,24 €)
  • Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.
  • Annin maksimituotto on n. 186 miljoonaa kruunua (noin 20 M€) ennen antikustannuksia, mikäli anti merkitään täysin, sekä lisäksi n. 82 miljoonaa kruunua (noin 8,9 M€) mikäli merkintäoptiot hyödynnetään täysimääräisesti.
  • Antiesitteen julkaisemisen on arvioitu tapahtuvan 14. kesäkuuta 2016.

Sotkamo Silverin osakkeilla käydään kauppaa NGM Equity- ja Nasdaq Helsinki -pörsseissä.

 

Tausta ja perusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa. Toiminnassa huomioidaan samalla tarkasti yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa, kultaa ja sinkkiä sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous on päättänyt toteuttaa uusmerkinnän, arvoltaan n. 186 miljoonaa kruunua ennen antikustannuksia. Osakkeenomistajilla on merkinnässä etuoikeus, ja annin tarkoituksena on rahoittaa Yhtiön Sotkamon hopeakaivoksen valmiiksi saattaminen sekä käytön aloittaminen. Tätä varten tarvitaan kaikkiaan 320 miljoonan kruunun rahoitus, josta 186 miljoonaa katetaan tällä uusmerkinnällä. Yhtiö arvioi, että jäljellejäävä rahoitustarve voidaan mahdollisesti rahoittaa lainainstrumenteilla, toimittajarahoituksella sekä suomalaiselta innovaatiorahoittajalta Tekesiltä saatavalla lainalla.

Yhtiö neuvottelee myös omaisuuden myynnistä nopeuttaakseen rakentamisen aloittamista. Arvion toteutumisen edellytyksenä on että rahoituspaketti voidaan koota ennen vuoden 2016 loppua.

 

Uusmerkintäanti

Yhtiökokous on 7. kesäkuuta 2016 päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa korkeintaan 232 235 977,50 kruunulla panemalla toimeen korkeintaan 82 572 792 osakkeen sekä korkeintaan 20 643 198 merkintäoption uusannin. Kukin merkintäoptio oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,25 kruunua (sen jälkeen kun osakepääomaa on alennettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti).

Niillä yhtiön osakkeenomistajilla, jotka ovat 10. kesäkuuta 2016 kirjattuina Euroclear Sweden AB:n ja Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita suhteessa omistamiensa osakkeiden lukumäärään. Osakkeenomistajat saavat yhden merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Yksi merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden merkintäyksikön (unit), johon kuuluu neljä (4) Yhtiön osaketta ja yksi (1) vastikkeeton merkintäoptio 2016/2017. Yhden yksikön (unit) merkintähinta on 9 kruunua, mikä vastaa 2,25 kruunua osakkeelta.

Uusien osakkeiden merkintä tapahtuu 15. kesäkuuta 2016 - 29. kesäkuuta 2016. Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuva merkintä tapahtuu välittömällä maksusuorituksella. Ilman merkintäoikeuksia tehtävä merkintä tapahtuu erityisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet on maksettava viimeistään kolmantena pankkipäivänä siitä, kun ilmoitus merkinnän hyväksymisestä on lähetetty merkitsijälle. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa ja maksuaikaa.

Siinä tapauksessa, että kaikkia merkintäoikeuksia ei käytetä, päättää hallitus merkintäyksiköiden (unit) jakamisesta ilman merkintäoikeuksia merkinneille. Tällöin merkintäyksiköt tulee jakaa ensisijaisesti niille, jotka ovat merkinneet merkintäoikeuksia käyttäen, riippumatta siitä, oliko merkitsijä täsmäytyspäivänä osakkeenomistajana. Ylimerkintätilanteessa merkintäyksiköt jaetaan suhteessa kunkin merkitsijän käyttämiin merkintäoikeuksiin tai, jos tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Toissijaisesti merkintäyksiköt jaetaan niille, jotka ovat ilmoittautuneet merkintään ilman merkintäoikeuksia. Mikäli täyttä ilman merkintäoikeuksia merkittyä määrää ei tällöin pystytä kattamaan, jaetaan merkintäyksiköt suhteessa kunkin merkitsijän haluamaan yksikkömäärään tai, jos tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Lopuksi jaetaan mahdollisesti vielä jäljellejääneet merkintäyksiköt uusmerkinnän taanneille osapuolille merkintätakuusopimuksen mukaisesti.

 

Merkintäsitoumukset ja merkintätakuut

Yhtiö on saanut ulkoiselta, kokeneista sijoittajista koostuvalta markkinatakaajalta ehdolliset takuusitoumukset 10 M€:lle uusannin määrästä ja Yhtiön kolmelta suurimmalta osakkeenomistajalta, jotka ovat antaneet ehdollisia merkintäsitoumuksia yhteensä vähintään 4 M€ uusannista. Merkintä- ja takuusitoumukset kattavat yhteensä 14 M€ (n. 70%) uusannin määrästä

 

Uusmerkinnän alustava aikataulu (kaikki päivämäärät tarkoittavat vuotta 2016)

7.kesäkuuta –                 Ylimääräinen yhtiökokous ottaa kantaa hallituksen uusmerkintäpäätökseen

7. kesäkuuta –                Yhtiön osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksilla

8. kesäkuuta –                Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ilman merkintäoikeutta

9. kesäkuuta –                Merkintäyksiköiden (unit) jaon täsmäytyspäivä

14. kesäkuuta –              Arvioitu merkintäesitteen julkaisuajankohta

15. -  22. kesäkuuta        Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsinki pörsissä

15. - 27. kesäkuuta         Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Stockholm pörsissä

15. - 29. kesäkuuta         Merkintäaika (merkintä maksamalla)

15. kesäkuuta –              Kaupankäynti merkintäyksiköillä (units) alkaa ja jatkuu kunnes anti on rekisteröity

1. heinäkuuta –               Uusmerkinnän tuloksen julkistaminen

 

Neuvonantajat

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana talousasioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Aqurat Fondkommission ja S-Pankki Oy ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, joita Sotkamo Silver AB:n (publ) on julkaistava arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusvälineiden kaupasta säädetyn lain perusteella.

Viralliset pörssitiedotteet annetaan ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia.

 

Tukholma, 7. kesäkuuta 2016

 

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

 

Tärkeää tietoa

Tässä lehdistötiedotteessa oleva tieto ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu kiinnostuneille henkilöille merkitä Sotkamo Silverin osakkeita tullaan tekemään ainoastaan sillä esitteellä, jonka Sotkamo Silver odottaa voivansa julkaista noin 9. kesäkuuta 2016.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi uutta esitettä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä kuin mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tarjousta ei tehdä näissä maissa oleville merkitsijöille, eikä ilmoittautumislomakkeita hyväksytä tällaisilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai tällaisten merkitsijöiden puolesta toimivilta henkilöiltä. Tarjousta ei tehdä myöskään henkilöille missä tahansa muussa maassa, jossa etuoikeutettujen osakkeiden merkintään ilmoittautuminen olisi ristiriidassa sovellettavien lakien tai säädösten kanssa, tai vaatisi ylimääräisten esitteiden laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä niiden lisäksi, mitä Ruotsin lainsäädäntö vaatii. Tämän lehdistötiedotteen tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai jäljentää tavoilla, jotka ovat ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai edellyttäisivät sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten vastaiset toimet saattavat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

Mitään väliaikaisia osakkeita tai Sotkamo Silverin liikkeeseen laskemia osakkeita (”Arvopapereita”) ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Securities Act") mukaan, eikä minkään USA:n osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille siten kuin on määritelty asetuksessa S Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti ("Asetus S"). Arvopapereita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Asetuksen S mukaisesti. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille.