TESTIT OSOITTAVAT ESIRIKASTUKSEN TEHON HOPEAKAIVOKSELLA

Hopeakaivoksen malmin esirikastuskoe toteutettiin Outotec-Tomra XRT esirikastusmenetelmällä. Kokeen tulokset osoittavat  rikastamon syötteen laatua ja metallisisältöä kyettiin lisäämään huomattavasti. Matalapitoisten malminäytteiden hopea ja metallipitoisuus kasvoivat noin 1,9-kertaisiksi ja normaalipitoisten malminäytteiden 1,43-kertaisiksi lähtöpitoisuuksiin verrattuna.

Hopean saanti matalapitoisista näytteistä oli 88% ja malmitason näytteistä 89% (kts taulukko). Kokeet suoritettiin malmiainekselle, jonka raekoko oli 30-70 mm. Tämän raekoon osuus on noin 70 % esimurskatusta malmista. Hienorakeisempi aines (< 30 mm) on tässä tarkastelussa sisällytetty esirikastuksen tuotteeseen, joka tulee osaksi rikastamon syötettä.

Taulukko 1:

Esirikastuksella erotettiin heikkolaatuisesta malmista noin 60% kiviaineksesta raakkuna ja esirikastetun syötteen hopeapitoisuus nousi 60 g/t pitoisuudesta 116 g/t pitoisuuteen. Keskiarvomalmista erotettiin noin 43 % raakkua ja hopeapitoisuus nousi 139 g/t  pitoisuudesta tasolle 195 g/t pitoisuuteen. Kullan, sinkin ja lyijyn arvot kasvoivat vastaavalla tavalla.

Esirikastuksesta saatuja tuloksia sovelletaan erityisesti louhintasuunnitelmassa oleviin heikkolaatuisiin ja rajamalmeihin. Tavoitteena on lisätä hopea- ja metallipitoisuuksia syötteessä. Louhintasuunnitelma päivitetään ja esirikastus lisätään prosessilaitteistoon. Kannattavuus- ja toteutettavuusselvitys päivitetään vielä vuoden 2015 aikana vastaamaan näitä rohkaisevia tuloksia ja niitä muutoksia, joita ne tuovat mukanaan.

Esirikastuksen tulokset osoittavat sen tuovan mahdollisuuden merkittävälle positiiviselle vaikutukselle Hopeakaivos-projektin kannattavuuteen. Käyttökulut pienentyvät, koska raakkukiviä ei tarvitse hienontaa ja prosessoida. Yksi merkittävä tekijä on myös, että heikkolaatuiset malmit voidaan esirikastuksella jalostaa hyvälaatuisiksi. Tätä kokonaisuutta tullaan testaamaan tehdasmittakaavassa yhtiön TEKES-projektissa.

Esirikastus (Ore sorting) on menetelmä jolla voidaan parantaa  mineraaliesiintymien malmin laatua raekoossa > 10 mm poistamalla raakkukivet. Testejä varten otettiin 2 200 kg näytettä Hopeakaivoksen maanalaisesta malmivyöhykkeestä ja heikkolaatuisesta jalkapuolen malmista. Testit tehtiin jakeella 30-70 mm, joka soveltuu Outotec- Tomra XRT esirikastuslaitteistolla käsiteltäväksi.

Esirikastustestit  suunniteltiin ja toteutettiin Sotkamo Silverin ja Outotecin henkilökunnan yhteistyönä. Testit tehtiin Tomran testikeskuksessa Saksassa (Tomra Sorting test Center) heinäkuussa 2015.

Esirikastusyksikkö  käyttää laajakaistaista röntgen-sädettä hihnalla liikkuvien malmikivien laadun tunnistamiseen. Pintakosteus tai pöly eivät vaikuta  tähän  XRT tunnistamiseen ja kivien erotteluun. Tällä teknologialla on potentiaalia vähentää erittäin merkittävästi raakkukiven osuutta rikastamolle menevästä malmista ja samalla kasvattaa malmisyötteen hopeapitoisuutta. Malmin esirikastus on erinomainen ensivaihe metallurgisessa rikastusprosessissa

" Tämä on eriomainen mahdollisuus parantaa hopeapitoisuutta syötteessä, joka saadaan matalapitoisesta malmista ja mineraalivarannoista ja se on erittäin rohkaisevaa. Tämä parantaa matalapitoisten malmien tuottamaa taloudellista tulosta ja lisää näin ollen myös mineraalivaroja (malmivara). Oma arvioni on, että keskimääräinen metallipitoisuus syötteessä lisääntyy 20-30% kaivoksen toiminta-aikana. Odotan myös, että mahdolliset säästöt käyttökustannuksissa tulevat olemaan tärkeitä taloudellisen tuloksen kannalta", kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Tukholma, 28. syyskuuta, 2015.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Tilaa

Multimedia

Multimedia