SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 209 TEUR (152 TEUR). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja katsauskaudella oli 209 TEUR (212 TEUR). Liikevaihto oli 415 TEUR (399 TEUR), tulos/osake 0,14 EUR (0,10 EUR)ja oma pääoma/osake 2,41 EUR (2,34 EUR). Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja jaksotusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Yritys on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2005. KONSERNITULOSLASKELMA (kts. pdf-liite) KONSERNITASE (kts. pdf-liite) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (kts. pdf-liite) KIINTEISTÖKANTA Kiinteistö Oy Antintori Kiinteistö Oy Antintori käsittää yhteensä noin 5.300 m² toimisto-, hotelli- ja ravintolatiloja sekä lisäksi kellarikerroksen, jossa on varastotilaa ja paikat 65 autolle. Scandic Hotels Oy:llä on vuokralla tästä kiinteistöstä noin 3.500 m²:n hotelli- ja ravintolatilat. Kiinteistö on vuokrattu kokonaan. Kiinteistö Oy Toejoen City Toejoen liikekiinteistön huoneistoala on n. 700 m². Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. SSK Kauppakiinteistöt Oy SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omisti 18.8.2006 asti SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan. Katsauskauden päätyttyä Keskon Eläkekassa ilmoitti käyttävänsä oikeuttaan vaihtaa SSK Kauppakiinteistöt Oy:n joulukuussa 2002 liikkeeseen laskeman 12.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan 1/2002 yhtiön osakkeiksi. Vaihtovelkakirjan konvertoinnin yhteydessä Keskon Eläkekassa oli oikeutettu ja velvollinen lunastamaan myös kaikki SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n omistamat 250 000 SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osaketta. Kauppakirja osakkeista tehtiin 18.8.2006. Kaupan positiivinen vaikutus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistö Oyj:n vuoden 2006 tulokseen ennen veroja on noin 500.000 euroa. Asiasta annettiin pörssitiedotteet 3.7. ja 18.8.2006. 30.6.2006 päättyneen osavuosikauden tuloksessa SSK Kauppakiinteistöt Oy:n osakkeiden myyntivoitto ei vielä ole mukana. KAUDEN 1.1.2006 - 30.6.2006 TULOS Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 209 TEUR (212 TEUR). Kauden liikevaihto konsernissa oli 415 TEUR (399 TEUR ) koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista. Liikevoitto oli 187 TEUR (175 TEUR). Osavuosikatsauksen verot on laskettu kauden tulokseen perustuen. Kauden positiivisesta tuloksesta ei tule maksettavaa tuloveroa, sillä aikaisemmin verotuksessa vahvistettuja tappioita pystytään hyödyntämään kauden positiivista tulosta vastaan. Kyseisiin tappioihin liittyen ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tappioiden hyödyntämistä on aiemmin pidetty epävarmana PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS Konsernin oma pääoma oli 3669 TEUR, (3559 TEUR) ja omavaraisuusaste 90,4 % (85,7 %). Vieraan pääoman määrä oli 385 TEUR (589 TEUR), josta pankkilainan osuus oli 252 TEUR (504 TEUR) Oma pääoma osaketta kohti oli 2,41 EUR (2,34 EUR). Yhtiön likviditeetti on hyvä. 3.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 228 TEUR eli 0,15 euroa per osake. YHTEISTILILLÄ OLLEIDEN OSAKKEIDEN MYYNTI Niiden osakkeenomistajien osakkeet, jotka eivät olleet kirjauttaneet osakkeitaan arvo-osuustilille, myytiin pörssin välityksellä omistajien lukuun 12.5-31.5.2006 välisenä aikana. Myyntipäätös oli tehty yhtiökokouksessa 4.3.2005. Osakkeita myytiin yhteensä 1184 kpl. Saadut varat kuluilla vähennettynä on talletettu Länsi-Suomen läänihallituksessa. Tarkempaa tietoa asiasta on SSK:n pörssi-ilmoituksessa 1.6.2006 OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssin julkaisemalla I-listalla vaihteli 3,40 eurosta 3,68 euroon (2,60 eurosta 4,78 euroon). Katsauskauden päätöskurssi oli 3,61 euroa (4,39 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto Pörssin I-listalla 1.1.-30.6.2006 oli 44 605 kappaletta (419 700 kappaletta). Kokonaisvaihdon arvo oli 166 513 euroa (243 832 euroa). SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:llä on vain yksi osakelaji. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto, varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri. Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä hetkellä ole henkilökuntaa. Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Yhtiö noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton joulukuussa 2003 antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) seuraavin poikkeuksin: 1. Yhtiön hallituksen jäsenistä kukaan ei ole riippuvainen yhtiöstä, mutta kaikki kolme ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta. 2. Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa suosituksen kohdan 12 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on määritelty yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta voi päättää vain yhtiön yhtiökokous. KONSERNIRAKENNE SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat edellä kohdassa kiinteistökanta mainitut kaksi kiinteistöyhtiötä sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti. SSK Kauppakiinteistöt Oy:tä ei ole yhdistetty SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernituloslaskelmaan eikä konsernitaseeseen. SSK Kauppakiinteistöt Oy:n hankintamenona SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n taseessa 30.6.2006 on 250 TEUR. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konsernin toiminnallisen tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikauden toisella puoliskolla ensimmäisen puoliskon kaltaiseksi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan merkittävästi viime vuotta paremmaksi SSK Kauppakiinteistöjen osakekannan myyntivoiton johdosta. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ Esa Haavisto Ilpo Pirilä Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus

Tilaa

Liitteet & linkit