TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 4,7 prosenttia ja oli 1 537,6 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 51,2 miljoonaa euroa eli 10,0 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmä, Hobby Hall -ryhmä ja Seppälä-ryhmä paransivat liikevoittoaan edellisestä vuodesta. Autoryhmän liikevoitto jäi hieman pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tulos osaketta kohden oli 0,68 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,55 euroa. Hallitus esittää, että osakekohtainen osinko pysyy muuttumattomana ja on 0,60 euroa osakkeelta. Myynti kasvoi 4,7 prosenttia Konsernin myynti kasvoi 4,7 prosenttia eli 69,7 miljoonaa euroa ja oli 1 537,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 61,4 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia ja oli 1 281,9 miljoonaa euroa. Ryhmäkohtaiset liikevaihdot ilmenevät oheisesta taulukosta. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat pääosin pysyviin vastaaviin sisältyneiden osakkeiden myyntivoitoista. Ne olivat 7,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 2,8 miljoonaa euroa. Tulos parani Stockmannin liiketoiminnan suhteellinen myyntikate kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä ja oli 32,1 prosenttia. Myyntikatteet kasvoivat kaikissa liiketoimintaryhmissä niin suhteellisesti kuin rahamääräisestikin. Konsernin liiketoiminnan myyntikate oli 411,9 miljoonaa euroa eli 38,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 29,7 miljoonaa euroa ja poistot 2,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 10,6 miljoonaa euroa ja oli 46,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,6 prosenttia liikevaihdosta ja edellisenä vuonna 2,9 prosenttia liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot pienenivät 0,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 4,9 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 10,0 miljoonaa euroa ja oli 51,2 miljoonaa euroa. Satunnaisia eriä ei ollut. Edellisenä vuonna satunnaiset kulut olivat 0,6 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja kasvoi 10,6 miljoonaa euroa ja oli 51,2 miljoonaa euroa. Välittömät verot kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa 16,4 miljoonaan euroon. Tilikauden voitto oli 34,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 27,9 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos kasvoi 22 prosenttia ja oli 0,68 euroa. Edellisenä vuonna se oli 0,55 euroa. Pääoman kierron nopeutumisen ja tuloksen paranemisen ansiosta sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä 9,8 prosenttiin ja oman pääoman tuotto 1,3 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin. Oma pääoma osaketta kohden oli 9,85 euroa ja vuotta aiemmin 9,76 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi 137,0 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta ja oli 696,0 miljoonaa euroa. Myynnin ja kannattavuuden kehitys ryhmittäin Tavarataloryhmän myynti kasvoi 6 prosenttia 755,4 miljoonaan euroon. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 14 prosenttia. Myyntiä kasvattivat osaltaan Oulun tavaratalon avaaminen sekä uusien myymälätilojen käyttöönotto. Suhteellisen myyntikatteen paranemisen ja hyvän kustannusten hallinnan ansiosta tavarataloryhmän tulos parani sekä kotimaassa että ulkomailla. Liikevoitto kasvoi yhteensä 5,9 miljoonaa euroa ja oli 34,1 miljoonaa euroa. Tulos oli ryhmän kaikkien aikojen paras. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi edellisen vuoden viimeisestä neljänneksestä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,0 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Autokaupan kokonaismarkkinoiden voimakkaasta alenemisesta sekä Mitsubishi-Skoda-liiketoiminnan osittaisesta luovutuksesta huolimatta Stockmannin autoryhmän myynti kasvoi 2 prosenttia ja oli 409,4 miljoonaa euroa. Markkinoiden kasvua parempaa myynnin kehitystä edesauttoi ryhmän uusiutunut automallisto. Ryhmän liikevoitto pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli 3,2 miljoonaa euroa. Huolto- ja korjaamopalveluiden liikevoitto kasvoi vertailukaudesta, mutta toisaalta uusien autojen myynnin hidastuminen heikensi tulosta. Ryhmän viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto pieneni hieman edellisen vuoden viimeisestä neljänneksestä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,4 prosenttia. Pääoman käyttöä tehostettiin mm. pienentämällä vaihto- omaisuutta 15 miljoonalla eurolla. Hobby Hall -ryhmän myynti kasvoi 10 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 237,4 miljoonaa euroa. Ryhmän liikevoitto kasvoi 3,8 miljoonaa euroa ja oli 4,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy vuosilta 1998-2000 takautuvasti saatava luottomyynnin korkotuottoon sisältyneen arvonlisäveron palautus, joka on ilman hyvityskorkoja 2,6 miljoonaa euroa. Hyvän myyntikatteen kehityksen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta liikevoitto kasvoi myös viimeisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 prosenttia. Seppälä-ryhmän myynti pieneni 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 135,2 miljoonaa euroa. Ryhmän liikevoitto kasvoi 0,3 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy 5,2 miljoonaa euroa tappiota Ruotsin liiketoiminnasta. Ruotsin liiketoiminnan lopettamiskuluja koskevan pakollisen varauksen sekä omaisuuden arvonalennuskirjausten osuus siitä on 2,5 miljoonaa euroa. Suhteellisen myyntikatteen selvän paranemisen ja toteutettujen kustannusleikkausten ansiosta viimeisen vuosineljänneksen tulos oli Ruotsin tappioista ja lopettamiskuluista huolimatta parempi kuin edellisenä vuonna. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,5 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton kehitys ryhmittäin ilmenee oheisesta taulukosta. Rahoitustilanne Stockmannin maksuvalmius oli hyvä. Tilikauden lopun likvidien varojen määrä oli 25,6 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 41,7 miljoonaa euroa. Vuoden aikana lyhennettiin lainoja 9,2 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa 43,7 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat vuoden aikana yhteensä 31,1 miljoonaa euroa. Lähinnä pörssiosakkeiden myynnistä saatiin 10,0 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 69,5 prosenttia (vuoden 2000 lopussa 67,2 prosenttia). Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 2000 lopusta 12,0 miljoonalla eurolla ja olivat 64,7 miljoonaa euroa. Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Muutokset konsernin johdossa Yhtiön toimitusjohtaja Ari Heiniö jäi eläkkeelle 1.3.2001. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin samasta päivämäärästä lukien Stockmannin varatoimitusjohtaja, varatuomari Hannu Penttilä. Yhtiön varatoimitusjohtajana on toiminut 1.2.2001 alkaen tehtävään nimitetty Hobby Hall -ryhmän johtaja, kauppatieteiden maisteri Henri Bucht. Tavarataloryhmän johtajaksi nimitettiin 1.3.2001 alkaen kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen, joka toimi viimeksi Stockmannin kotimaan tavaratalojen johtajana. Autoryhmän johtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.8.2001 alkaen kauppatieteiden maisteri Esa Mäkinen. Seppälä Oy:n toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.8.2001 lukien ekonomi Heikki Väänänen. Osingot Vuodelta 2000 maksettiin osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2001 maksetaan saman suuruinen osinko kuin vuodelta 2000 eli 0,60 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 88,2 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 31,1 miljoonaa euroa eli 14,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 19,0 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointi oli syyskuun alussa avattu Oulun tavaratalo. Hanke toteutettiin yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Stockmannin investoinnit Oulun tavarataloon olivat vuoden aikana 6,7 miljoonaa euroa. Tallinnan tavaratalon Herkku-osastoa laajennettiin ja uudistettiin keväällä. Itäkeskuksen tavarataloa laajennettiin kesällä noin 1 400 neliömetrillä. Helsingin tavarataloa laajennettiin syksyllä vastapäisessä Rautatalossa sijaitsevalla noin 1 100 neliömetrin suuruisella vuokratulla lisätilalla ja siihen liittyvällä tunnelilla. Myös Turun tavaratalon Herkku-osaston laajennus valmistui syksyllä. Autoryhmän investoinnit olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Hobby Hall -ryhmän investoinnit olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat Hobby Hall Online -kaupan kehittämiseen sekä Tampereen, Helsingin ja Espoon myymälöiden laajennuksiin. Seppälä-ryhmän investoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin myymäläverkoston uudistamiseen. Vuoden 2002 investoinnit tulevat olemaan noin 43 miljoonaa euroa. Vuoden 2002 merkittävin investointikohde on Riian tavaratalo, jonka rakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä. Hankkeeseen sitoutuu vuoden 2002 aikana noin 11,8 miljoonaa euroa. Stockmannin kokonaisinvestointi kohteeseen tulee olemaan noin 23,5 miljoonaa euroa. Rakennus valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2003. Merkittävä investointi on myös Moskovan tavaratalon laajentaminen 1 500 myyntineliömetrillä. Laajentaminen toteutetaan vuokraamalla tavaratalokiinteistöstä yksi lisäkerros. Stockmannin investointi rajoittuu tilojen viimeistelyyn ja sisustamiseen. Hankkeeseen sitoutuu noin 2,5 miljoonaa euroa. Laajennusosa otetaan käyttöön maaliskuussa 2002. Muita tavarataloryhmän investointeja ovat mm. ensimmäisen ZARA-myymälän avaaminen Helsingissä maaliskuussa sekä ensimmäisten Stockmann Beauty - myymälöiden avaaminen. Hobby Hall-ryhmän tärkeimmät investoinnit kohdistuvat Helsingin Herttoniemen myymälän avaamiseen, Vantaan Tammiston myymälän uudistamiseen sekä tietojärjestelmien uusimiseen. Autoryhmän ja Seppälä-ryhmän investoinnit ovat lähinnä korvausinvestointeja. Liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteitä Stockmann myi elokuun lopulla autoryhmään kuuluneen Turun Mitsubishi- Skoda-toimipisteen liiketoiminnan kiinteistöineen ja marraskuun lopulla kaksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa Mitsubishi-Skoda-toimipistettä. Tampereen Mitsubishi-Skoda-toimipisteessä Stockmann jatkaa liiketoimintaa. Lokakuun alussa päätettiin lopettaa Stockmannin ruotsalaisen tytäryhtiön SPL Seppälä AB:n toiminta. Seppälä avasi elokuusta 2000 alkaen yhteensä yhdeksän myymälää Ruotsissa. Niiden tarkoituksena oli hankkia tietoa ja kokemuksia Ruotsin markkinoista. Myymälöiden toiminta Ruotsissa oli selvästi tappiollista. Saatujen kokemusten perusteella ketjun laajentamiselle Ruotsissa ei ollut edellytyksiä. Seppälän vuoden 2001 liiketappio Ruotsissa, omaisuuden arvonalentumiset sekä lopettamisesta aiheutuva pakollinen varaus ovat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Nämä kulut sisältyvät konsernin ja Seppälän operatiiviseen tulokseen vuodelta 2001. Osakepääoma ja osakkeet Yhtiön osakemäärä vuoden 2001 lopussa oli 51 382 977, josta A-osakkeita oli 24 868 893 ja B-osakkeita 26 514 084. Stockmannin omistuksessa oli vuoden 2001 lopussa 163 000 omaa A-osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeet on hankittu vuoden 2000 aikana. Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden hankkimiseen. Stockmannin vuoden 1997 A- ja B-optio-oikeudet otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 10.12.2001 lukien. A- ja B-optio-oikeuksia on yhteensä 180 000. Listaamisen yhteydessä vuoden 1997 optio-oikeudet siirrettiin arvo-osuusjärjestelmään. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 3,5 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta, joten A- ja B-optio- oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 630 000 osaketta. Hallituksen esittämän vuoden 2001 osingon vähentämisen jälkeen merkintähinta optio- oikeuksilla on 14,11 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Vuoden 1999 kanta-asiakasoptioiden merkintähinta hallituksen esittämän vuoden 2001 osingon vähentämisen jälkeen on 13,06 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Kanta- asiakasoptioilla voidaan merkitä yhteensä enintään 1 382 524 B-osaketta. Merkinnän on tapahduttava viimeistään toukokuussa 2005. Henkilömäärä Stockmannin palveluksessa oli joulukuun 2001 lopussa 8 783 henkilöä eli 496 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Stockmannin palveluksessa oli vuoden 2001 aikana keskimäärin 8 084 henkilöä eli 458 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli 7 626. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 286 henkilöllä ja oli 6 581 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 271 henkilöä. Edellisenä vuonna emoyhtiössä oli keskimäärin 5 024 henkilöä, eli lisäystä edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 247 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 170 henkilöllä ja oli 4 204 henkilöä. Ulkomailla työskenteli vuoden 2001 lopussa 1 281 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 1 195 henkilöä. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Stockmannin hallitus on määrittänyt yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavasti: - sijoitetun pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia, - liikevoitto vähintään viisi prosenttia liikevaihdosta, - myynnin kasvu alan keskimääräistä kasvua nopeampi. Hallitus on myös täsmentänyt yhtiön kiinteistöstrategiaa. Tämän mukaisesti ns. ei-strategisista kiinteistöomistuksista voidaan luopua ja jatkaa toimintaa vuokratiloissa. Eettinen sitoumus Stockmann allekirjoitti yhdessä useiden muiden suomalaisten suuryritysten kanssa 1.11.2001 asiakirjan, jossa se sitoutuu tuontikaupan eettisten periaatteiden mukaiseen toimintaan ja yhteistyöhön eettisten periaatteiden käytön edistämiseksi. Stockmann oli mukana valmistelemassa näitä periaatteita, jotka mm. kieltävät lapsityövoiman käytön ja työntekijöiden syrjinnän. Käytännön yhteistyötä ohjaa Keskuskauppakamari. Vuoden 2002 näkymät Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2002 noin 3,5 prosenttia. Autokaupan myynnin odotetaan edelleen laskevan. Stockmannin myynnin arvioidaan kasvavan markkinoiden kasvua nopeammin. Vuoden 2002 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa. Tavoitteena on, että vuoden 2002 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2001. Helsingissä, 26. helmikuuta 2002 Stockmann Oyj Abp HALLITUS Liikevaihto 1-12/01 1-12/00 Muutos Muutos Me Me % Me Tavarataloryhmä Kotimaan toiminnot 545,0 516,3 6 28,6 Ulkomaantoiminnot 88,5 82,7 7 5,7 Tavarataloryhmä yhteensä 633,5 599,1 6 34,4 Autoryhmä 337,2 331,0 2 6,2 Hobby Hall -ryhmä 200,2 176,9 13 23,3 Seppälä-ryhmä 111,1 112,9 -2 -1,8 Kiinteistöt + muut 24,0 23,2 4 0,8 Eliminoinnit -23,9 -22,5 -1,4 Konserni 1 281,9 1 220,5 5 61,4 Tuloslaskelma 1-12/01 1-12/00 Me Me Liikevaihto 1 281,9 1 220,5 Liiketoiminnan muut tuotot 7,0 2,8 Materiaalit ja palvelut 870,1 847,4 Henkilöstökulut 179,0 164,8 Poistot ja arvonalentumiset 28,5 25,8 Liiketoiminnan muut kulut 165,0 149,5 Liikevoitto 46,3 35,7 Rahoitustuotot ja -kulut 4,9 5,5 Voitto ennen satunnaisia eriä 51,2 41,2 Satunnaiset erät -0,6 Voitto ennen veroja 51,2 40,6 Tuloverot yhteensä 16,4 12,8 Vähemmistön osuus 0,0 0,0 Tilikauden voitto 34,8 27,9 Bruttoinvestoinnit 31,1 45,1 Prosenttia liikevaihdosta 2,4 3,7 Liikevoitto 1-12/01 1-12/00 Muutos Me Me Me Tavarataloryhmä 34,1 28,2 5,9 Autoryhmä 3,2 3,8 -0,6 Hobby Hall -ryhmä 4,4 0,6 3,8 Seppälä-ryhmä 1,7 1,4 0,3 Kiinteistöt 16,2 15,9 0,4 Liiketoiminnan muut tuotot 7,0 2,8 4,2 Eliminoinnit + muut -20,4 -17,0 -3,4 Konserni 46,3 35,7 10,6 Kaupallisten yksiköiden liikevoitot perustuvat sisäiseen laskentaan. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Stockmann- Stockmann Oyj Abp konserni 2001 2000 2001 2000 Annetut vakuudet Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Eläkelainat 31.12 1,3 1,5 1,3 1,5 Annetut kiinnitykset 1,8 1,8 1,8 1,8 Vakuudeksi annetut 1,8 1,8 1,8 1,8 kiinnitykset yhteensä Muut omasta puolesta annetut vakuudet Annetut kiinnitykset 1,7 1,8 0,1 Pantatut arvopaperit 0,1 0,1 0,1 0,1 Yhteensä 1,8 1,8 0,1 0,2 Saman konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Takaukset 0,6 1,1 Yhteensä 0,6 1,1 Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet Takaukset 0,5 0,5 Yhteensä 0,5 0,5 Leasingvastuut Tilikaudella 2002 0,4 0,4 0,3 0,3 maksettavat Myöhemmin maksettavat 0,5 0,4 0,4 0,2 Yhteensä 1,0 0,8 0,7 0,5 Muut omat vastuut Siirrettyjen leasing- ja 59,7 48,3 59,7 48,0 osamaksusopimusten takaisinostovastuut Yhteensä 59,7 48,3 59,7 48,0 Vastuut yhteensä Kiinnitykset 3,4 3,5 1,8 1,9 Pantit 0,1 0,1 0,1 0,1 Takaukset 0,5 1,1 1,1 Muut vastuut 60,7 49,1 60,4 48,6 Yhteensä 64,7 52,7 63,3 51,6 Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo joista avoimena kauden lopussa kauden lopussa Me Me Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 70,0 70,0 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 30,3 30,3 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu 31.12.2001, olisi niiden tulosvaikutus ollut -0,3 miljoonaa euroa. Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 1-12/01 1-12/00 Muutos Tavarataloryhmä 4 263 4 092 171 Autoryhmä 790 768 22 Hobby Hall -ryhmä 688 592 96 Seppälä-ryhmä 749 748 1 Liikkeenjohto ja hallinto 91 95 -4 Konserni 6 581 6 295 286 TASE 31.12.2001 31.12.2000 VASTAAVAA Me Me PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10,9 9,6 Konserniliikearvo 0,2 0,6 Liikearvo 0,1 0,2 Muut pitkävaikutteiset menot 22,9 23,7 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 1,8 1,2 hankinnat Aineettomat hyödykkeet yhteensä 35,9 35,1 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 24,9 25,0 Rakennukset ja rakennelmat 169,6 173,9 Koneet ja kalusto 72,5 68,0 Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 0,7 0,8 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 267,8 267,8 Sijoitukset Omat osakkeet 6,2 6,2 Muut osakkeet ja osuudet 35,6 37,7 Sijoitukset yhteensä 41,8 43,9 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 345,5 346,9 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 165,6 174,8 Vaihto-omaisuus yhteensä 165,6 174,8 Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0,4 0,8 Lainasaamiset 0,9 1,0 Muut saamiset 0,5 1,1 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1,9 2,9 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 169,0 155,5 Lainasaamiset 0,1 Muut saamiset 13,2 17,0 Siirtosaamiset 7,4 7,9 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 189,6 180,6 Saamiset yhteensä 191,5 183,5 Rahoitusarvopaperit 6,2 21,2 Rahat ja pankkisaamiset 19,5 20,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 382,7 400,0 YHTEENSÄ 728,2 746,8 TASE 31.12.2001 31.12.2000 VASTATTAVAA Me Me OMA PÄÄOMA Osakepääoma 102,8 102,8 Ylikurssirahasto 133,1 133,1 Omien osakkeiden rahasto 6,2 6,2 Vararahasto 0,1 0,1 Muut rahastot 43,7 43,7 Edellisten tilikausien voitto 185,2 187,9 Tilikauden voitto 34,8 27,9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 505,9 501,7 Vähemmistöosuus 0,2 0,2 PAKOLLISET VARAUKSET 1,8 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 25,9 25,8 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 42,7 42,7 Eläkelainat 1,0 1,3 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 43,7 43,9 Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta 8,9 Eläkelainat 0,2 0,3 Ostovelat 62,8 79,3 Muut velat 53,1 57,3 Siirtovelat 34,6 29,4 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 150,7 175,2 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 220,3 244,9 YHTEENSÄ 728,2 746,8 Helsingissä, 26. helmikuuta 2002 Stockmann Oyj Abp Hannu Penttilä toimitusjohtaja Jakelu Helsingin Pörssi keskeiset tiedotusvälineet Tiedotustilaisuus tänään 26.2.2002 kello 14.30, World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/26/20020226BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/26/20020226BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmannin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, Hobby Hall -ryhmä sekä Seppälä.

Tilaa