Stora Enso edistää lahopuiden lisäämistä Suomen metsissä

Stora Enso alkaa toteuttaa puunkorjuussaan Suomessa Metsäteollisuus ry:n käynnistämää toimintaohjelmaa lahopuun lisäämiseksi. Korjuualoille jätetään kuollutta puuta aikaisempaa enemmän sekä tehdään elävistä puista tekopökkelöjä metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Stora Enso tukee metsänomistajia tekemään päätöksiä, jotka lisäävät lahopuun määrää metsissä.

Lahopuu on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lahopuun lisäämiseksi Stora Enso tekee jatkossa hakkuissa vähintään kaksi tekopökkelöä hehtaarille metsänomistajan suostumuksella. Tavoitteena on 150 000 tekopökkelöä vuodessa. Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta. Katkaisu nopeuttaa lahoamista, jolloin saadaan nopeasti lisää lahoavaa puuta metsiin. Kuollutta puuta tarvitsevat muun muassa linnut, käävät, hyönteiset ja muut metsien pienimmät eliöt. Erityisesti kolopesijälinnuille lehtipuupökkelöt ovat tärkeitä pesäpaikkoja.

Lisäksi Stora Enso ei enää jatkossa osta eikä korjaa energiapuuksi yksittäisiä kuolleita puita tai niiden muodostamia pienryhmiä, eli hakkuissa jää pystyyn kuollutta puuta entistä enemmän. Suurten luonnontuhojen – kuten esimerkiksi kirjanpainajatuhojen – vuoksi kuolleiden puiden korjuu harkitaan tapauskohtaisesti. Myös maalahopuun säilymiseksi korjuussa ja maanmuokkauksissa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota.

Stora Enso kouluttaa henkilöstönsä ja korjuuyrittäjänsä toukokuun 2017 loppuun mennessä toteuttamaan toimintaohjelmaa. Uuden toimintamallin myötä metsänomistajia tuetaan puukaupan yhteydessä tunnistamaan lahopuun merkitys metsäluonnon hyvinvoinnille.

”Vastuullisen metsänhoidon edistäminen on Stora Ensolle ensisijaisen tärkeää”, korostaa Stora Enson Suomen puunhankinnan yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila. ”Metsänomistajalle lahopuiden jättäminen metsään on kustannustehokas ja helposti toteutettava toimenpide oman metsän monimuotoisuuden lisäämiseksi. Näin toimintamalli tuottaa erittäin suuren määrän lahopuuta Suomen metsiin.”

Lisätietoja: Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso Oyj Metsä, yritysvastuujohtaja, 040 7540243

storaensometsa.fi

storaenso.com

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.