Stora Enso Metsän uusi hinnoittelumenetelmä käyttöön Kainuussa

Stora Enso Metsä on ottanut Kainuussa kokeilukäyttöön uuden puunhinnoittelumenetelmän puukaupassa, kustannusperusteisen tienvarsihinnoittelun.

Uutta puunhinnoittelumenetelmää sovelletaan harvennushakkuille ja siinä sovitaan puulle hinta tienvarressa. Metsänomistajalle puusta maksettava hinta tarkentuu korjuun toteuduttua, kun sovitusta tienvarsihinnasta vähennetään korjuun kustannusvähennys sovitun menettelyn mukaisesti.

Harvennushakkuiden korjuukustannukset vaihtelevat voimakkaasti puun järeyden ja metsäkuljetusmatkan mukaan. Kohdekohtainen ja kustannusperusteinen hinnoittelu palkitsee aktiivisia ja hyvin metsäänsä hoitaneita metsänomistajia, sillä harvennuskohteiden järeyteen vaikutetaan oikea-aikaisilla toimenpiteillä.

”Uusi hinnoittelutapa auttaa metsänomistajaa hahmottamaan korjuukustannuksia paremmin. Oikein ajoitetut metsänhoitotyöt järeyttävät puustoa ja panostukset metsäteihin puolestaan lyhentävät metsäkuljetusmatkaa. Uusi hinnoittelumenetelmä palkitsee aktiivisia ja hyvin metsäänsä hoitaneita metsänomistajia. Lisäksi se mahdollistaa ensiharvennusrästien purkamista, koska uuden hinnoittelumenetelmän vuoksi voidaan ostaa leimikoita, joille ei aiemmin ole ollut kysyntää”, kertoo Pohjois-Suomen hankinta-alueen johtaja Antti Partanen.

Stora Enso on tehnyt ensimmäiset kaupat Kainuussa uudella hinnoittelumenetelmällä ja kerää kokemuksia sen toimivuudesta. Palaute tähän mennessä on ollut positiivista.

Lisätietoja:
Antti Partanen, johtaja, Pohjois-Suomen hankinta-alue Stora Enso Oyj, Metsä, p. 0400 671 284
Esa Ojala, ostojohtaja, Stora Enso Oyj, Metsä, p. 0400 254 690  

www.storaensometsa.fi
www.storaenso.com

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiteollisuusratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsästä bioenergiaa, tekee metsänhoitotöitä ja tarjoaa metsänomistajille metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 22 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 530 henkilöä ja 200 kone- ja autoyrittäjää alihankkijoina.

STORA ENSO OYJ

Avainsanat:

Yrityksestä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta, joka hankitaan vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan.

Tilaa

Liitteet & linkit