Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2017 klo 12.59 EET

Stora Enso Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 27.4.2017. 

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.4.2017 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-      Toimitusjohtajan katsaus

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan arviolta 9.5.2017.

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuoden 2016 tasolla seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 170 000 euroa
Varapuheenjohtaja 100 000 euroa
Jäsenet 70 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät, yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokuntien ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla seuraavasti:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 20 000 euroa
Jäsenet 14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Stråberg ja että Christiane Kuehne ja Göran Sandberg valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle toimikaudelle.

Gunnar Brock on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on suosittanut, että mikäli edellä mainitut henkilöt yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Jorma Eloranta hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen varapuheenjohtajaksi

Christiane Kuehne, oik. kand., KTK, syntynyt 1955, Sveitsin ja Saksan kansalainen, on toiminut johtavassa asemassa Nestlé-konsernissa sekä strategisissa että operatiivisissa tehtävissä vuosina 1977–2015, minkä lisäksi hänellä on vahva kansainvälinen ja monikulttuurinen tausta. Hänen viimeinen operatiivinen tehtävänsä Nestléssä oli vastata yhtiön Strategic Business Unit Food -segmentistä globaalisti. Hänellä on vahva kokemus eurooppalaisilta, aasialaisilta että afrikkalaisilta markkinoilta. Kuehne toimii hallituksen jäsenenä brittiläisessä James Finlays Ltd. -yhtiössä ja on vuosina 2012–2016 toiminut hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä L’Oréal S.A. -yhtiössä. Hän on myös hallituksen jäsen Wetter Foundation, Morges/Switzerland -säätiössä.

Göran Sandberg, Ph.D, syntynyt 1951, Ruotsin kansalainen, on toiminut kasvibiologian professorina Ruotsin maataloustieteen yliopistossa (Swedish University of Agricultural Science) ja Uumajan yliopistossa vuodesta 1989 lähtien. Hän toimii myös toiminnallisena hallituksen jäsenenä Knut ja Alice Wallenbergin säätiössä sekä Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiössä. Sandberg on hallituksen jäsen Marcus Wallenberg Foundation for Promoting Scientific Research in the Forest Industry -säätiössä sekä Wallenberg Foundations AB -yhtiössä. Hän on aiemmin toiminut myös Uumajan yliopiston rehtorina 2005–2010, Umeå Plant Science Centerin puheenjohtajana 1996–2004 ja SciLifeLab Swedenin puheenjohtajana 2013–2016, minkä lisäksi hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä Human Protein Atlas -projektissa sekä Wallenberg Wood Science Centerissä. Sandberg on myös jäsenenä Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien sekä Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien -akatemioissa.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla storaenso.com/agm.

13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnalle on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm.

15.       Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ää ja 13 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kuitenkin siten, että mikäli paikka vapautuu toimikauden aikana, niin hallitus voi valita keskuudestaan tilalle uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi tieto kokousajasta ja -paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite julkaistaan vähintään kahdessa suomalaisessa ja kahdessa ruotsalaisessa lehdessä, ja että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että viittaus ”Keskuskauppakamarin hyväksymään tilintarkastusyhteisöön” muutetaan viittaukseksi ”tilintarkastusyhteisöön”.

Esitys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm

16.       Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 3.1 muutetaan siten, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta yhdessä hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen kanssa.

17.       Päätöksentekojärjestys

18.       Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/investors/annual-report maanantaina 20.2.2017 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm viimeistään torstaista 11.5.2017 lähtien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 13.4.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 21.4.2017 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta: storaenso.com/agm 
b) puhelimitse numeroon:   020 462 1245
c) faksilla numeroon: 020 462 1359
d) kirjeitse osoitteeseen: Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 13.4.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään maanantaina 24.4.2017 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/agm.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää yhtiökokouksessa.

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

(i)               olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään torstaina 13.4.2017.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään torstaina 13.4.2017 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

(ii)              pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Stora Enso Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään keskiviikkona 19.4.2017 kello 10.00 Ruotsin aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.


5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 176 507 090 kappaletta A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 176 507 090 ääntä, ja yhteensä 612 112 897 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 211 290 ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Christiane Kuehnen ja Göran Sandbergin valokuvat ovat saatavilla osoitteessa http://bmt.storaenso.com/l/MZ7H_H2XNRpN

Kopioi linkki selaimeesi.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa