Stora Enso aikoo luopua listauksesta New Yorkin pörssissä ja lakkauttaa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) mukaisen rekisteröinnin sekä lopettaa sen mukaiset r


            
Stora Enso Oyj aikoo luopua American Depositary Receipts (ADR)
-osaketalletustodistustensa listauksesta New Yorkin pörssissä Yhdysvalloissa.
ADR-todistukset vastaavat kukin yhtä Stora Enson R-osaketta. Listauksesta
luopumisen jälkeen Stora Enso aikoo toimittaa Form 15F 
-asiakirjan Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange
Commission) lakkauttaakseen Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain
mukaisen rekisteröinnin ja lopettaakseen Yhdysvaltain vuoden 1934
arvopaperimarkkinalain mukaiset raportointivelvollisuutensa. 

Listautumisesta on tarkoitus luopua joulukuun 2007 loppuun mennessä. Stora Enso
aikoo kuitenkin säilyttää Yhdysvalloissa listaamattoman ADR-ohjelman (sponsored
Level I ADR facility) ja New Yorkin pörssin listauksesta luopumisen jälkeen
Stora Enson ADR-todistuksilla käydään kauppaa International OTCQX:ssa. Se on
arvostettu markkinapaikka, joka erottaa johtavat kansainväliset yritykset
muista yhtiöistä, joiden arvopareilla käydään kauppaa OTC-listalla.
International OTCQX:aan liittyvät tiedonantovelvollisuudet ovat linjassa Stora
Enson painopistealueiden kanssa, jotka ovat korkeatasoinen raportointi ja avoin
konsernihallinto, sekä pyrkimys jatkaa suhteiden kehittämistä yhdysvaltalaisiin
sijoittajiin. Kaupankäynti Stora Enson osakkeilla jatkuu Helsingin ja Tukholman
pörsseissä. Stora Enso jatkaa edelleen Helsingin pörssin sääntöjen ja Suomessa
voimassa olevien sekä muiden Stora Ensoa koskevien raportointivaatimusten
noudattamista. 

“Tämä päätös toimintojen keskittämisestä ja yksinkertaistamisesta samalla kun
vähennetään kustannuksia ja monimutkaisuutta on johdonmukainen strategiamme
kanssa. Olemme sitoutuneet jatkuviin parannuksiin kehittäessämme edelleen
riskien hallintaa, sisäistä valvontaa ja sääntöjen noudattamisprosesseja.
Sarbanes-Oxley -lain mukanaan tuomat positiiviset ainekset säilyvät Stora Enson
hallinnoinnin, sisäisen valvonnan, raportoinnin ja tiedonannon työtavoissa
jatkossakin,” Stora Enson varatoimitus- ja talousjohtaja Hannu Ryöppönen sanoo. 


“Rahoitusmarkkinat ovat globalisoituneet merkittävästi viime vuosina ja
euro-alue tarjoaa nykyisin likvidit ja hyvin toimivat pääomamarkkinat.
ADR-osaketalletustodistustemme listaus New Yorkin pörssissä on menettänyt osan
vetovoimastansa vaikkakin yhdysvaltalaiset sijoittajat ja pääomamarkkinat
pysyvät meille erittäin tärkeänä ja arvokkaana tulevaisuudessakin,” hän jatkaa. 

“Kaupankäynti Stora Enson osakkeilla on keskittynyt Helsingin pörssiin, missä
kansainväliset sijoittavat hyötyvät hyvin toimivista likvideistä markkinoista.
Viime vuonna kaupankäynti New Yorkin pörssissä on ollut alle 5 %
maailmanlaajuisesta keskimääräisestä päivittäisestä osakevaihdostamme, ja siksi
ei ole tarkoituksenmukaista kustannusten ja hallinnoinnin puolesta jatkaa
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain mukaista raportointia,"
Ryöppönen jatkaa. 

Stora Enso aikoo toimittaa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle Form 15F
-asiakirjan tammikuussa 2008 rekisteröinnin lopettamiseksi ja Yhdysvaltain
vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain mukaisten raportointivelvollisuuksiensa
lakkauttamiseksi. Form 15F -asiakirjan toimittamisen myötä Stora Enson
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalakiin perustuvat
raportointivelvollisuudet keskeytyvät välittömästi ja rekisteröinti päättyy 90
päivän kuluttua Form 15 -asiakirjan toimittamisesta edellyttäen että Stora Enso
ei ole ennen sitä peruuttanut Form 15F -asiakirjaansa eikä Yhdysvaltain
arvopaperiviranomainen ole viivästyttänyt rekisteröinnin lakkauttamista. Stora
Enso pidättää itsellään oikeuden siirtää Form 15F -asiakirjan toimittamista tai
peruttaa se ennen päätöksen voimaantuloa syystä riippumatta. 

Stora Enso jatkaa edelleen vuosikertomuksensa, tilinpäätöksiensä ja muiden
dokumenttien julkaisemista englanninkielisenä Internet-sivuillaan
(www.storaenso.com) Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain kohdan
12g3-2(b) mukaisesti. 

Stora Enso ei ole listannut ADR-osaketalletustodistuksiaan tai osakkeitaan
missään muussa arvopaperipörssissä Yhdysvalloissa. 

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, varatoimitus- ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. +358 40 763 8767


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso Oyj


p.p. 	Leena Bergqvist	Jussi Siitonen

Tilaa