Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista - valmius täysimääräisiin Venäjän puutulleihin

Yhtiö parantaa kustannustehokkuuttaan. Asiakkaille tärkeä tuotanto turvataan  
investoinnein ja kapasiteetin leikkauksin                    

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.9.2008 klo 9.00                 


Huonosti kannattavien yksiköiden sulkemista suunnitellaan; näiden        
vuosikapasiteetti on 600 000 tonnia paperia ja kartonkia ja 170 000 kuutiometriä
sahatavaraa. Paikallista kannattavuutta parannetaan Venäjän tulleista      
riippumatta.                                  
Suunnitelmat Venäjän puunhankintaorganisaation merkittävästä supistamisesta,  
Sunilan ja Enocellin sellutehtaiden hallitut tuotannonrajoitukset ja investointi
Imatran sellutehtaaseen täydentävät Stora Enson suunnitelmat Venäjän      
täysimääräisiä puutulleja varten.                        
Noin 135 miljoonan euron investointisuunnitelmat sekä tuotannon siirrot     
kannattavien asiakkuuksien turvaamiseksi ja Venäjän puutullien korotuksiin   
varautumiseksi.                                 
Suunnitelmat kapasiteetin vähennyksistä ja uudelleenjärjestelyistä koskevat noin
1 700 työntekijää, joista 600 Saksassa, 550 Suomessa, 400 Venäjän        
puunhankinnassa ja 150 muissa maissa.                      
Uusi erikoistunut kunnossapidon yhteisyritys Suomeen: suunnitteilla noin 1 450 
työntekijän siirtyminen.                            
Noin 280 milj. euron varaukset ja alaskirjaukset, joista noin puolet      
kassavaikutteisia kuluja.                            
Liikevoiton arvioitu vuosittainen parannus 140 milj. euroa vuoden 2010 loppuun 
mennessä.                                    
Tulevaisuuden kasvumahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla, kuitupohjaisissa  
pakkauksissa ja valikoiduissa paperilaaduissa. Kustannustehokkuutta       
puuviljelmiin perustuvasta selluraaka-aineesta.                 

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         

Kaksi askelta kerralla - suunnitelma huonosti kannattavien koneiden sulkemiseksi
ja valmis suunnitelma täysimääräisten Venäjän puutullien varalta        
“Heinäkuussa ilmoitimme, että julkistamme kannattavuuden parantamiseen liittyviä
suunnitelmiamme kolmannen vuosineljänneksen aikana erillään Venäjän       
puutulleista. Sen lisäksi, että ilmoitamme nyt näistä suunnitelmista, kerromme 
myös olevamme valmiita mahdollisiin Venäjän puutullien korotuksiin. Pystymme  
toimimaan ilman venäläistä raakapuuta vuonna 2009, ja teemme tämän muutoksen  
tavalla, joka antaa sekä meille että suomalaisille metsänomistajille aikaa   
lisätä kotimaista puuta. Aikaisempien toimien ja tämän päivän suunnitelmien   
myötä olemme muuttaneet Stora Enson venäläisen puun suurimmasta maahantuojasta 
yhtiöksi, joka pystyy tarvittaessa toimimaan tehokkaasti ilman Venäjän     
tuontipuuta.”                                  

“Ellemme olisi viimeisen 18 kuukauden aikana ryhtyneet välttämättömiin     
uudelleenjärjestelytoimiin sekä kasvattaneet onnistuneesti ja aikaisessa    
vaiheessa kotimaisen puunhankintaa Suomessa, tämän päivän uutiset olisivat   
paljon raskaampia henkilöstöllemme ja paljon rajumpia konsernille. Kuten    
aikaisemmissakin toimenpiteissä, pyrimme tämän päiväisillä suunnitelmilla    
turvaamaan tulevaisuuden Stora Ensolle sekä suurimmalle osalle sen       
henkilöstöstä. Ymmärrän erittäin hyvin, että supistussuunnitelmat ovat vaikeita 
ihmisille, joita ne koskevat. Haluan vakuuttaa, että teemme parhaamme      
auttaaksemme heitä löytämään uuden tulevaisuuden. Toivon, että viime syksynä  
julkaisemamme ohjelman tulokset todistavat sitoutumistamme.”          

Kohti tulevaisuutta                               
“Jatkamme ennakoivin toimin konsernin tulevaisuuden rakentamista. Samalla kun  
toimimme selvitäksemme “täydellisestä myrskystä”, näemme entistä selkeämmin,  
missä Stora Enson kasvumahdollisuudet ovat. Näemme keskittyneen yhtiön nykyistä 
vähemmin tuottein. Näemme myös vahvemman tuotantokoneiston kasvumarkkinoilla.  
Meillä on vahva lähtöasema kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa, ja olemme  
vakuuttuneita, että monipuolinen kuitupohjainen pakkaus on muovin ja muiden   
fossiilisten materiaalien voittoisa kilpailija. Tästä syntyvät erinomaiset   
kasvu- ja tuottomahdollisuudet.”                        

“Toinen avain jännittävään tulevaisuutemme on kustannustehokkailta       
puuviljelmiltä peräisin oleva sellu paperi- ja kartonkituotteiden raaka-aineena.
Sen kasvuvauhti on jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin perinteisissä pohjoisen  
pallonpuoliskon metsissä. Stora Enso on lähtenyt varhain puuviljelmiltä peräisin
olevan eukalyptussellun valmistukseen. Yhtiön asema tämän kasvupotentiaalin   
hyödyntämisessä on hyvä, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa.”  

“Myös paperiliiketoiminnat, vaikkakaan eivät välttämättä kaikki, pysyvät Stora 
Enson osina. Jatkamme myös aktiivisesti työtä konsolidointiratkaisujen parissa 
luodaksemme sekä Stora Ensoon että sen ulkopuolelle vahvoja liiketoimintoja,  
joilla on edellytykset kestävään tuloksentekoon. Samanaikaisesti kehitämme myös 
kaikkia liiketoimintojemme ja tehtaitamme. Näin lisäämme arvoamme mahdollisena 
yhteistyökumppanina.”                              

“Olemme rakentamassa yhtiötä, joka selviää tästä myrskystä vahvempana kuin   
koskaan ja onnistuu niissä liiketoiminnoissa, joissa olemme mukana. Luomme itse 
tulevaisuuden yhtiöllemme.”                           

Kuluttajapakkauskartonki                            

Kohti tulevaisuutta                               
Stora Enso säilyttää kuluttajapakkauskartonkien globaalin johtoasemansa ja   
kehittää sitä vahvistamalla edelleen tuotantonsa kilpailukykyä ja tarttumalla  
kasvumahdollisuuksiin uusilla markkinoilla. Tarkoituksena on markkinaosuuden  
kasvattaminen ydinmarkkinoilla perustuen kannattaviin asiakassegmentteihin ja  
merkittäviin markkinajohtajuuksiin. Kuluttajapakkauskartonki edistää vahvasti  
uusiutuvaan kuituun perustuvia pakkausratkaisuja. Suunnitteilla on investoida  
terveisiin ja vahvoihin yksiköihin tuottavuutta parantamalla, organisaatiota  
keventämällä ja tehtaiden erikoistumisilla.                   

Kapasiteetin sulkemiset kustannustehokkuuden parantamiseksi           
Stora Enso suunnittelee kartonkikoneen pysyvää sulkemista Baienfurtissa Saksassa
vuoden 2008 loppuun mennessä. Sulkeminen edellyttää paikallisia neuvotteluja.  
Koneen vuotuinen taivekartonkikapasiteetti on 190 000 tonnia. Kone on tarkoitus 
sulkea, koska sillä on jatkuvia kannattavuusongelmia, jotka johtuvat      
taivekartongin ylikapasiteetista Euroopassa, euron vahvuudesta sekä erityisesti 
puu- ja energiakustannusten noususta. Stora Enso suunnittelee palvelevansa   
tehtaan asiakkaita konsernin Suomen ja Ruotsin kartonkitehtailta. Baienfurtin  
tehtaan arkittamon suunnitellaan jatkavan ja tarjoavan edelleen erinomaista   
asiakaspalveluaan.                               

Suomessa Stora Enso suunnittelee sulkevansa kartonkikone 1:n Imatralla vuoden  
2009 loppuun mennessä, koska se on kannattamaton vahvan euron ja korkeiden   
puukustannusten vuoksi. Sulkeminen edellyttää paikallisia neuvotteluja. Koneen 
vuotuinen kapasiteetti on 170 000 tonnia kuppi- ja nestepakkauskartonkia. Stora 
Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi myös kaksi muovipäällystekonetta (PE 2  
Imatralla ja PE 4 Karhulassa) vähentyneen muovipäällystetarpeen vuoksi.     
Suunnitelmaan kuuluu myös Imatran tehtaiden toimintojen yleinen keventäminen.  

Investoinnit kannattaviin asiakassegmentteihin ja riippuvuuden vähentäminen   
Venäjän raakapuusta                               
Stora Enso suunnittelee investoivansa noin 135 miljoonaa euroa seuraavan kahden 
vuoden aikana kehittääkseen konsernin liiketoimintaa Imatran, Forsin ja     
Inkeroisten tehtailla. Investoinnit Imatran sellutehtaalla vähentävät      
kustannuksia ja riippuvuutta Venäjän raakapuusta. Kartonkikone 4:n vuotuista  
kapasiteettia lisättäisiin tuotannon laadun parantamiseksi ja kartonkikone 1:n 
nykyisten asiakkaiden palvelemiseksi. Stora Enso investoi myös jäljelle jäävien 
muovipäällystelinjojen tehokkuuden ja laadun parantamiseen sekä rakentaa uuden 
arkituslinjan Imatralle. Kartonkikoneiden laatua, kapasiteettia ja tuottavuutta 
parannettaan ja arkituskapasiteettia lisätään Forsin ja Inkeroisten tehtailla. 

Muut suunnitellut pysyvät sulkemiset kustannustehokkuuden parantamiseksi    

Saksassa Stora Enso suunnittelee paperikone (PK) 3:n sulkemista pysyvästi    
Kabelin tehtaalla Hagenissa vuoden 2008 loppuun mennessä Euroopan        
ylikapasiteetista sekä kasvaneista puu- ja energiakustannuksista johtuvien   
kannattavuusongelmien takia. Koneen vuosittainen kapasiteetti on 140 000 tonnia 
aikakauslehtipaperia.                              

Stora Enso suunnittelee teollisuuspakkausliiketoiminta-alueeseen kuuluvan    
Corenson hylsykartonkikoneen sulkemista Varkaudessa vuoden 2008 loppuun mennessä
jatkuvien kannattavuusongelmien takia. Koneen vuotuinen kapasiteetti on 100 000 
tonnia. Varkaudessa suunnitellaan myös kannattavuuden parantamista lisäämällä  
tehokkuutta hienopaperi- ja sanomalehtipaperiliiketoiminta-alueilla.      

Stora Enso suunnittelee Viron Paikusessa sijaitsevan sahan sulkemista vuoden  
2008 loppuun mennessä ylikapasiteetin ja sahatukkien nousevien hintojen     
aiheuttamien kannattavuusongelmien takia. Paikusen sahan vuosittainen      
kapasiteetti on 170 000 kuutiometriä.                      

Suunnitellut pysyvät kapasiteetin vähennykset:                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Kone           | Tuote          | Vuosittainen      |
|             |             | kapasiteetti      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonkikone       | Taivekartonki      | 190 000 tonnia     |
| Baienfurtissa Saksassa  |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonkikone 1 Imatralla | Kuppikartonki ja     | 170 000 tonnia     |
|             | nestepakkauskartonki   |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kabelin PK 3 Hagenissa  | Päällystetty       | 140 000 tonnia     |
| Saksassa         | aikakauslehtipaperi   |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Corenson         | Hylsykartongit      | 100 000 tonnia     |
| hylsykartonkikone    |             |            |
| Varkaudessa       |             |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paikusen saha Virossa  | Sahatavara        | 170 000 kuutiometriä  |
--------------------------------------------------------------------------------

Suunnitellut tehdastoimintojen, kunnossapidon ja hallinnon tuottavuuden     
parannukset saattavat vähentää Suomessa Veitsiluodon, Saksassa Maxaun ja    
Ruotsissa Hylten tehtaalla henkilöstön määrää.                 

Stora Enso on valmistautunut täysimääräisiin Venäjän raakapuun tullimaksujen  
korotuksiin                                   

Stora Enso rajoittaa Sunilan sellun tuotantoa hyvässä yhteistyössä tehtaan   
omistajakumppanin Myllykosken kanssa sekä myös Stora Enson Enocellin tuotantoa 
sen mukaan, mitä Venäjän puutulleihin sopeutuiminen ja edullisen puun saatavuus 
edellyttävät. Lisäksi Stora Enso suunnittelee rajoittavansa sahausta      
sopeuttaakseen tuotannon täysimääräisiin Venäjän puutulleihin.         

Suunnitelmat Sunilan ja Enocellin tuotannonrajoituksista sekä Kemijärven, Summan
ja Norrsundetin tehtaiden sulkemiset, Suomen puunhankintaorganisaation     
vahvistaminen vuoden 2007 alussa ja Imatran tehtaan investoinnit lyhytkuituisen 
sellun vähentämiseksi mahdollistavat Stora Enson riippumattomuuden venäläisen  
raakapuun viennistä vuonna 2009. Suunnitelma antaa myös Stora Ensolle ja    
suomalaisille metsänomistajille aikaa jatkaa kotimaisen puunhankinnan lisäämistä
ja mahdollistaa tehokkaat muutokset, jos tulleista päästään sovitteluratkaisuun 
tai ne pystytään myöhemmin jopa purkamaan.                   

Stora Enso suunnittelee pienentävänsä merkittävästi Venäjän puunhankintayksikön 
kokoa sopettaakseen sen Venäjän puun nykyisen ja tulevan hankinnan mukaiseksi. 

Yhteisyritys ABB:n kanssa tarjoamaan kunnossapitopalveluja Stora Enson kuudelle 
Suomen tehtaalle                                

Stora Enso ja ABB ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen suomalaisen       
yhteisyrityksen perustamisesta tarjoamaan kunnossapitopalveluja Stora Enson   
Veitsiluodon, Oulun, Varkauden, Imatran, Enocellin ja Heinolan tehtaille.    
Yhteisyritys perustetaan tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusten      
pienentämiseksi. Stora Enso omistaa 51 ja ABB 49 prosenttia yhtiön osakkeista. 
Tarkoituksena on, että arviolta 1 450 Stora Enson työntekijää siirtyy uuteen  
yhteisyritykseen, jota ABB operatiivisesti johtaa. Sen on suunniteltu olevan  
toiminnassa vuoden 2009 alusta.                         
                                        
Kotkan tehtaat pysyvät konsernissa                       

Stora Enso ilmoitti lokakuussa 2007 aikeestaan myydä Kotkan tehtaat.      
Myyntineuvottelut ovat nyt päättyneet pääasiassa rahoitusmarkkinoiden      
epävarmuuden takia. Kiinnostuneita ostajia oli, mutta tyydyttävään sopimukseen 
ei päästy.                                   

Aikaisemman ilmoituksensa mukaisesti Stora Enso suunnittelee kunnossapidon   
ulkoistamista Kotkassa Empowerille, minkä myötä 90 Stora Enson henkilöä     
siirtyisi Empoweriin. Muut tuottavuuden parantamistoimet tehtaan kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi ja asiakaspalvelun varmistamiseksi jatkuvat.          

Hallinnon keventämissuunnitelma liiketoimintojen vähentämisen mukaisesti    

Stora Enso on lähes vuoden ajan fokusoinut liiketoimintojaan ja jatkaa sitä   
edelleen. Yhtiö suunnittelee myös hallintonsa keventämistä, jotta se vastaisi  
entisestään täsmennettyjen liiketoimintojen tarpeita. Arviointia tehdään    
kaikilla organisaation tasoilla määritelläksemme mitä toimintoja tarvitaan   
liiketoimintojen tukemiseen. Arvioinnin tulokset valmistuvat vuoden 2008 loppuun
mennessä.                                    

Stora Enson vastuu henkilöstöstään                       

Stora Enso auttaa kaikin mahdollisin tavoin vähennysten kohteena olevaa     
henkilöstöä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia mahdollisimman nopeasti.
He voivat hakea konsernin muissa yksiköissä mahdollisesti avautuvia työpaikkoja.
Stora Enso työskentelee myös aktiivisesti työvoimaviranomaisten kanssa     
löytääkseen uusia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia konsernin ulkopuolelta.
Tukea on tarjolla myös niille, jotka joutuvat muuttamaan paikkakuntaa.     

Noin 800:lle työntekijälle, jotka olivat syksyllä 2007 julkaistun        
uudelleenjärjestelyohjelman kohteena, on löytynyt ratkaisu.           

Suunniteltujen sulkemisten ja henkilöstövähennysten arvioidut taloudelliset   
vaikutukset Stora Enso -konserniin (poislukien hallinnollisen henkilöstön    
vähennykset)                                  

Konserni arvioi, että varaukset sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
alaskirjaukset ovat noin 280 miljoonaa euroa. Stora Enso kirjaa tämän      
kertaluonteisena eränä vuoden 2008 kolmannelle neljännekselle. Siitä noin    
puolella on kassavaikutus uudelleenjärjestelyjakson aikana.           


--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti        | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden     |
|             | alaskirjausten ja varausten taloudellinen     |
|             | vaikutus Q3/2008                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja     | 7 milj. euroa                   |
| kirjapaperi       |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | 40 milj. euroa                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi       | 3 milj. euroa                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonki | 180 milj. euroa                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset   | 15 milj. euroa                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet       | 8 milj. euroa                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut (puunhankinta)   | 27 milj. euroa                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoisen myynnin vähennys            | 440 milj. euroa      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman vähennys           | 200 milj. euroa      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus        | 140 milj. euroa      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu henkilövähennys yhteensä ilman     | 1 700           |
| hallintohenkilöstöä               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uuteen kunnossapitoyhteisyritykseen siirtyvä   | 1 450           |
| henkilöstö                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Kun edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset realisoituvat         
kokonaisuudessaan vuoden 2010 loppuun mennessä, arvioitu liikevoiton parannus on
140 miljoonaa euroa vuodessa.                          

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659        
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen isännöi parantamistoimenpiteitä ja konsernin   
tulevaisuutta koskevan lehdistötilaisuuden Helsingissä. Tilaisuus pidetään   
suomeksi. Sitä ei lähetetä verkossa (webcast).                 

Aika:	11.00                                   
Paikka:	Marina Congress Center                         
Osoite:	Katajanokanlaituri 6, Helsinki                     
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    

Paikalliset lehdistötilaisuudet pidetään Suomessa Imatralla, Kotkassa ja    
Varkaudessa kello 10.15 sekä Saksassa Baienfurtissa paikallista aikaa kello   
13.00 ja Kabelissa kello 13.30.                         

IMATRA                                     
Aika:	10.15                                   
Paikka:	Koulutuskeskus Ensola                          
Osoite:	Pentti Hallen katu, Imatra                       

KARHULA                                     
Aika:	10.15                                   
Paikka:	Karhulan tehdas, neuvotteluhuone Majakka                
Osoite:	Insuliitintie 2, Kotka                         

VARKAUS                                     
Aika:	10.15                                   
Paikka:	Varkauden tehdas, neuvotteluhuone 4                   

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu 
Ryöppönen isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).                    
Yhteystiedot puhelinkonferenssiin (mainitse: 'Stora Enso'):           
+44 (0)20 8609 1270 Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
+46 (0)8 5059 6306	 Ruotsi                         
0800 913 153 Suomi                              
+1 (703) 621 9128 	Yhdysvallat                         

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Lisätietoja puhelinnumeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella     
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors           

Kartta yksiköistä, joita toimenpiteet koskevat on saatavilla osoitteessa    
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=080910            
Kopioi yllä oleva                                
linkki selaimeesi.                               

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 
p.p.	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa