Stora Enso julkaisee ulkopuolisen yhteenvedon selvityksistä, jotka koskevat väitteitä vanhoista kirjanpitoepäselvyyksistä

Stora Enso julkaisee tänään ulkopuolisen yhteenvedon neljästä aiemmasta selvityksestä ja Stora Enson hallituksen niiden perusteella tekemistä päätöksistä, jotka koskevat väitettyjä virheellisiä kirjanpitokäytäntöjä ja niihin liittyviä väärinkäytöksiä pääosin vuosina 2001–2006 ja näiden vuoteen 2009 jatkuneita vaikutuksia. Yhteenvedon ovat laatineet laamanni, asianajaja Tomas Lindholm Lindholm Wallgren Asianajotoimisto Oy:stä sekä asianajaja Nina Isokorpi ja asianajaja Vesa Rasinaho Roschier Asianajotoimisto Oy:stä. Yhteenvedossa käsiteltävät aiemmat selvitykset on tehnyt pääosin Tomas Lindholm yhteistyössä yhtiön omien sekä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Yhteenveto on toimitettu myös Finanssivalvonnalle.

Yhteenvedossa käsitellään neljää tapausta, joissa kirjanpito- ja tiedonantokäytäntöjä ei mahdollisesti olisi noudatettu. Niiden osalta yhteenvedossa esitetään seuraavat johtopäätökset:

”Johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että luvuissa 8.6 a)–d) mainitut neljä (4) mahdollista sääntörikkomusta, joihin Yhtiön väitetään syyllistyneen sovellettavien kirjanpito- tai tiedonantokäytäntöjen suhteen, joko (i) eivät vaikuta olennaisesti Yhtiön tilinpäätökseen tai markkinatiedottamiseen tai (ii) Yhtiö on korjannut epäkohdat, ja (iii) jokainen tapaus on raportoitu arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle, Finanssivalvonnalle. Se tosiseikka, että Finanssivalvonta ei tiedot saatuaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin, sallii sen johtopäätöksen, että Finanssivalvonta katsoo Yhtiön hoitaneen kyseiset tapaukset asianmukaisesti ja että epäkohdat on mahdollisuuksien mukaan korjattu.

Koska Stora Enson vuoden 2008 tilinpäätökseen kirjattiin merkittäviä käyttöomaisuuden, liikearvon ja osakkeiden arvonalennuksia (konsernitilinpäätökseen 740 milj. euroa ja emoyhtiön tilinpäätökseen 1 280 milj. euroa), voidaan kohtuudella, sen epätodennäköisen tilanteen varalta että Raportissa käsitellyt tapaukset ovat johtaneet mahdollisiin omaisuuden yliarvostuksiin, joka tapauksessa tehdä se johtopäätös, että nämä on korjattu viimeistään vuoden 2008 tilinpäätöksessä tehdyin arvonalennuskirjauksin.”

Raportin johtopäätöksessä todetaan myös seuraavasti:

”Yllä esitetyn perusteella katsomme, että Yhtiö ja sen eri toimielimet ovat kaikissa edellä käsitellyissä tilanteissa (i) ryhtyneet niiltä huolellisuusvelvollisuutensa perusteella edellytettäviin toimenpiteisiin, mukaan lukien erityisesti velvollisuus selvittää kaikin kohtuullisin keinoin, missä määrin esitetyt moitteet ja väitteet ovat perusteltuja, ja (ii) ryhtyneet sen mukaan kuin on ollut mahdollista ja tarpeen asianmukaisiin toimenpiteisiin kirjanpitoon tai tiedonantoon liittyvien virheellisyyksien korjaamiseksi.”

Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Gunnar Brock kommentoi seuraavasti:

”Kuten yhteenveto osoittaa, hallitus on avoimesti vastaanottanut entisen työntekijämme esittämät väitteet ja suhtautunut niihin hyvin vakavasti. Väitteet on tutkittu perinpohjaisesti. Koska ruotsalaiset ja suomalaiset tiedotusvälineet ovat esittäneet aiheeseen liittyviä spekulaatioita, hallitus on päättänyt julkaista yhteenvedon. Neljää erillistä tutkimusta koskeva raportti esittää johtopäätöksenä, että useimmat väitteistä olivat perusteettomia. Eräissä tapauksissa hallitus on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, joista mainittakoon eritoten jakokelpoiseen omaan pääomaan vuonna 2009 tehty oikaisu, jolla korjattiin vuonna 2001 tapahtunut virhe ja josta myös tiedotettiin helmikuussa 2009. Kaikki tutkimusten tulokset ja hallituksen niiden perusteella tekemät päätökset on raportoitu Finanssivalvonnalle, joka ei ole ryhtynyt lisäselvityksiin asiassa.”

”Stora Enso ei ole jakanut osinkoja laittomasti. Kenelläkään ei ole syytä kyseenalaistaa Stora Enson taloudellisen raportoinnin todenmukaisuutta. Hallitus korostaa, että Stora Enson nykyjohdolla on hallituksen täysi tuki sekä sen korjatessa menneisyydessä mahdollisesti tapahtuneita virheitä että sen tänä päivänä johtaessa yhtiötä vastuullisesti ja harkitusti.”

Asianajajien laatima englanninkielinen raportti on luettavissa osoitteessa
www.storaenso.com/Documents/External_report.pdf.


Lisätietoja:
Lauri Peltola, maajohtaja, puh. 02046 21380


www.storaenso.com
www.storaenso.com/globalresponsibility

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit