Stora Enso leikkaa aikakauslehtipaperin, sanomalehtipaperin ja sellun tuotantokapasiteettia sekä vähentää henkilöstöä


            
- Vuosittaista paperituotantokapasiteettia vähennetään 505 000 tonnilla ja
sellun 
550 000 tonnilla                                
- Toimenpiteet koskevat 1 700 henkilöä 
- Huomattavat vähennykset konsernin toimihenkilöiden määrään 
- Kertaluonteiset kustannukset 380 milj. euroa sisältäen 160 milj. euron 
kassavaikutuksen                                
- Vuosittainen 140-160 milj. euron nettokustannusten alentaminen vaikuttaa
täysin 
vuonna 2009                                   

Vastatakseen kustannusten dramaattiseen nousuun ja turvatakseen pitkän aikavälin
kannattavuuden, Stora Enso aikoo sulkea pysyvästi Summan paperitehtaan, Anjalan 
tehtaan aikakauslehtipaperikoneen sekä Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat. 
Sulkemiset vähentävät vuosittaista sanomalehti- ja               
aikakauslehtipaperikapasiteettia 505 000 tonnilla ja sellun 550 000 tonnilla.  
Tehtaiden suunnitellut pysyvät sulkemiset koskevat 1 400 työntekijää ja     
toimihenkilöä, joista 1 100 työskentelee Suomessa ja 300 Ruotsissa.       

Stora Enso aikoo myös myydä Kotkan tehtaansa. Stora Enso jatkaa         
tuotevalikoimansa keskittämistä myymällä Kotkan tehtaiden laminaattipaperi- ja 
erikoispäällystettyä aikakauslehtipaperia tuottavan liiketoiminnan. Kyseiset  
kaksi liiketoimintaa eivät kilpaile konsernin muiden tuotteiden kanssa. Myös  
Kotkan sahaustoiminta voidaan myydä, mikäli siitä saadaan riittävän hyvä    
tarjous. Kotkan tehtaat työllistävät noin 650 työntekijää.           

Stora Enso aikoo vähentää 300 työntekijää konsernin hallinnosta ja keskitetyistä
palveluista (konsernitason toimihenkilöitä on yhteensä 850) Isossa-Britanniassa,
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa vähentääkseen kuluja ja tehostaakseen      
hallintoaan uudelleen organisoinnin, Pohjois-Amerikan liiketoimintojen myynnin 
sekä mainittujen kapasiteettivähennysten seurauksena.              

Kaikki suunnitellut henkilöstövähennykset edellyttävät paikallisia neuvotteluja.

”Nämä sulkemiset, tuotantojärjestelyt ja henkilöstövähennykset ovat tärkeitä  
Stora Enson pitkän aikavälin kilpailukyvylle siitä huolimatta, että ne ovat   
hyvin tuskallisia. Odottaminen parempien aikojen toivossa johtaisi kovempiin  
toimiin tulevaisuudessa näiden sulkemissuunnitelmien lisäksi. Aloitamme sellun 
ja määrättyjen paperilaatujen tuotantorajoituksia neljännellä          
vuosineljänneksellä vähentääksemme puukustannuksiamme mahdollisimman nopeasti ” 
kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.               

“Nämä suunnitellut toimenpiteet perustuvat tarkkoihin analyyseihin puuntarjonnan
ja konekannan marginaalikustannuksista. Ne sisältävät tulevaisuuden       
investointitarpeet, Pohjoismaiden sellutehtaiden kuituvirtojen optimoinnin ja  
kuidun käytön vähentämisen supistamalla sanomalehti- ja             
aikakauslehtipaperituotantokapasiteettia. Haluan myös tehdä selväksi, että nämä 
suunnitelmat perustuvat olosuhteisiin ennen Venäjän julkistamaa 80 prosentin  
(tai ainakin 50 euron per kuutiometri) puun vientiveron voimaantuloa 1.     
tammikuuta 2009. Mikäli puun vientiveroa ei pystytä pian ratkaisemaan ja saada 
merkittävästi nousevia puukustannuksia laskemaan, joudumme rationalisoimaan   
lisää sellu-, paperi-, kartonki- ja sahatavaran tuotantoa Suomessa,” jatkaa   
Karvinen.                                    

”Ymmärrän millainen vaikutus tämän päivän ilmoituksella on työntekijöihimme ja 
heidän perheisiinsä. Toimimme kuitenkin suojataksemme Stora Enson tulevaisuuden 
ja suurimman osan työpaikoistamme. Autamme paikallisten viranomaisten kanssa  
työntekijöitä, joita toimenpiteet koskevat, löytämään uusia työpaikkoja,” sanoo 
Karvinen.                                    

Summan tehtaan ja Anjalan aikakauslehtipaperikapasiteetin sulkemiset      
Summan tehtaan, joka tuottaa vuosittain 415 000 tonnia sanomalehti-,      
päällystämätöntä aikakauslehti- ja kirjapaperia, odotetaan suljettavan pysyvästi
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen asiakkaita palvellaan Stora Enson 
muilta tehtailta Suomesta, Ruotsista ja Länsi-Euroopasta.            

Anjalan tehtaan paperikone 2:n vuosittain kapasiteetti on tällä hetkellä 155 000
tonnia päällystettyä aikauslehtipaperia. Heti vuoden 2008 ensimmäisen     
vuosineljänneksen jälkeen paperikone 2 lopettaa aikauslehtipaperituotannon ja se
muutetaan tuottamaan kirjapaperia. Tuotteet myydään asiakkaille, joita tällä  
hetkellä palvelevat Anjalan paperikone 1 ja Summan tehdas. Anjalan paperikone 
1, jonka kapasiteetti on 120 000 tonnia kirjapaperia, suunnitellaan suljettavan 
lopullisesti, kuitenkin varmistaen asiakaspalvelun.               

Kapasiteetin vähennykset:                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi ja             | 270 000 tonnia        |
| erikoissanomalehtipaperi           |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystetty aikakauslehtipaperi       | 155 000 tonnia        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päällystämätön aikakauslehtipaperi      | 80 000 tonnia         |
--------------------------------------------------------------------------------

Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaiden sulkemiset              
Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat, joiden vuosittaiset kapasiteetit ovat 
250 000 tonnia ja 300 000 tonnia pitkäkuituista (havupuu) sellua, suunnitellaan 
suljettavan pysyvästi. Kemijärven sellutehdas aiotaan sulkea toisella     
vuosineljänneksellä 2008 ja Norrsundetin sellutehdas viimeistään vuoden 2009  
toisen vuosineljänneksen lopussa. Sulkemiset johtuvat puun hinnan       
dramaattisesta noususta, mikä on pakottanut etsimään keinoja vähentää puun   
käyttöä ja optimoida kuituvirtoja muihin konsernin tehtaisiin.         


Kotkan tehtaiden myynti                             
Laminaattipaperiliiketoiminta Suomessa ja Malesiassa ja erikoispäällystettyjen 
aikauslehtipaperilaatujen liiketoiminta Kotkassa myydään niin pian kuin se on  
käytännössä mahdollista. Kotkan sahaliiketoiminta voidaan myydä myös mikäli  
siitä saadaan tyydyttävä tarjous.                        

Kotkan tehtaat valmistavat vuodessa 160 000 tonnia laminaattipaperia, 18 000  
tonnia Imprex® tuotteita, 170 000 tonnia erikoispäällystettyä          
aikakauslehtipaperia ja 250 0000 kuutiometriä puutuotteita. Tehtaiden myynti oli
noin 220 milj. euroa vuonna 2006.                        

Huolto- ja palveluyritykset                           
Summan ja Kemijärven tehtaiden ja Anjalan paperikone 1:n sulkemisesta ja Kotkan 
liiketoiminnan myynnistä johtuen, paikallisten suomalaisten huolto- ja     
palveluyritysten, Kymenson ja Fortekin, toiminta supistuu. Toimilla on     
vaikutusta myös Stora Enson huoltoyhtiöön, joka palvelee Norrsundetin ja    
Skutskärin tehtaita. Toimet vaikuttavat myös Skutskärin tehtaan henkilökuntaan 
sillä Norrsundetinin ja Skutkärin tehtailla on yhteinen johto.         

Hallinnollisten toimintojen uudelleenorganisointi                
Hallinnollisten toimintojen määrää aiotaan vähentää tärkeimmissä toimistoissa  
Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa vastaamaan paremmin    
konsernin tarpeita. Työpaikkoja aiotaan vähentää talous ja           
henkilöstöhallinnosta, tutkimus- ja tuotekehityksestä, viestinnästä sekä    
tukipalveluista. Yhteensä 300 työpaikan vähennys sisältää 90 työpaikkaa    
konserni- ja maatasoilta näissä neljässä maassa. Tarkoitus on myös yhdistää   
Suomen, Ruotsin ja Saksan palvelukeskukset yhteen alhaisemman kustannustason  
sijaintipaikkaan. Muutoksen suunnittelu alkaa alkuvuodesta 2008 ja se aiotaan  
saattaa päätökseen vuoden kuluessa. Muutos koskee 150 toimea palvelukeskuksissa.
Tämän lisäksi 60 työpaikkaa vähennetään yhdistämällä Ruotsissa kaksi      
tutkimuskeskusta. Uudelleenorganisoinnin tarkoitus on varmistaa, että tutkimus- 
ja tuotekehityskeskukset erikoistuvat paremmin omiin alueisiinsa ja välttää   
päällekkäisyyksiä. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien on tarkoitus jatkua 
vähintään samalla tasolla kuin tälläkin hetkellä.   
             
Sulkemisten ja henkilöstövähennysten arvioitu taloudellinen vaikutus Stora Enson
konserniin                                   
Konserni ennakoi noin 380 miljoonan euron varauksia ja alaskirjauksia      
käyttöomaisuuteen kertaluonteisena eränä vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle.
Uudelleenjärjestelyjakson aikana vuodesta 2007 vuoden 2009 toiseen       
vuosineljännekseen saakka 160 miljoonalla eurolla on kassavaikutus.       

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti        | Käyttöomaisuuden alaskirjausten ja varausten   |
|             | taloudellinen vaikutus              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi    | 170 milj. euroa                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | 210 milj. euroa                  |
--------------------------------------------------------------------------------


Edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeimmät vaikutukset ovat puun ja energian 
pienemmät marginaalikustannukset, vähentyneet henkilöstökulut ja pienemmät   
poistot. Arvioitu vuosittainen nettokulujen parannus on 140 miljoonan ja 160  
miljoonan euron välillä ja vaikuttaa täysin vuonna 2009.            


--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoisen myynnin vähentäminen       | 370 milj. euroa         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman vähennys        | 300 milj. euroa         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sulkemisista ja uudelleenjärjestelyistä  | 1 700 henkilöä          |
| johtuva kokonaishenkilömäärän vähennys  |                 |
| (ei sisällä uuteen palvelukeskukseen   |                 |
| tulevaa lisäystä)             |                 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen toimitusjohtaja, puh +358 2046 21410               
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   

Torstaina 25. lokakuuta 2007 Stora Enso julkistaa kolmannen vuosineljänneksen  
tuloksen klo 9.00 Suomen aikaa (8.00 CET)                    

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:	11.30                                   
Paikka:	Wanha Satama, konfrenssihuone H+                    
Osoite:	Pikku Satamakatu 3-5                          
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja             
	Kari Vainio, viestintäjohtaja                         

Tilaisuus pidetään englanniksi. Esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää    
kysymyksiä Jouko Karviselle ja Hannu Ryöppöselle.                

Lehdistötilaisuuden verkkolähetys                        
Lehdistötilaisuutta on mahdollisuus kuunnella Internetissä osoitteessa     
www.storaenso.com. Verkkolähetyksen kautta voi seurata myös esitysmateriaalia. 
Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa             
www.storaenso.com/investors klo 11.30.                     

Mikäli osallistut lehdistötilaisuuteen ulkopuolelta ja haluaisit esittää    
kysymyksen, soita numeroon:                           
+358 (0)9 2313 9202  	Suomi                          
+44 (0)20 7162 0125 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
+46 (0)8 5052 0114 	Ruotsi                           
+1 334 323 6203 	Yhdysvallat                          PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu 
Ryöppönen isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin   
(mainitse: 'Stora Enso'):                            
+44 (0)20 7806 1950 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
+46 (0)8 5352 6408 	Ruotsi                           
+358 (0)9 7251 9035 	Suomi                           
+1 718 354 1387                                 
	Yhdysvallat                                  

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Lisätietoja puhelinnumeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella     
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors           

Paikalliset lehdistötilaisuudet järjestetään Kemijärvellä ja Summassa klo 12.30 
(11.30 CET)                                   

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa