Stora Enso on sitoutunut suojelemaan vanhoja metsiä


            
Osa suomalaisista ympäristöjärjestöistä on vaatinut lisäsuojelua Metsä-Lapin  
alueilla, jossa Metsähallitus on hakannut puuta talven aikana. He väittävät,  
että alueet ovat vanhaa metsää, koska puupinoista on löytynyt muutamia 300   
vuotta vanhoja puita. Stora Ensoa kritisoidaan koska Metsähallitus toimittaa  
osan puusta Stora Ensolle.                           

Kritiikin kohteena olevien hakattujen leimikoiden keskimääräinen ikä vaihtelee 
80 vuodesta 200 vuoteen. Suomen metsälain mukaan näillä alueilla metsä saavuttaa
uudistuskypsyyden noin 140-vuotiaana. Alueelta voi löytyä yksittäisiä jopa 300 
vuotta vanhoja puita ja ne jätetään yleensä pystyyn säästöpuiksi.        

Stora Enso on sitoutunut suojelemaan vanhoja metsiä ja on tukenut useita    
sidosryhmäprosesseja näiden suojelemiseksi Pohjois-Suomessa vuodesta 1996    
lähtien. Emme osta puuta metsistä, jotka on määritelty vanhoiksi metsiksi    
kansallisissa sidosryhmäprosesseissa.                      

Metsähallitus on huomioinut ympäristöjärjestöjen vaatimukset ja tehnyt     
lisäinventointeja näillä alueilla. Jotkut alueista luokiteltiin uudelleen    
luonnontilaisiksi alueiksi, joissa on erityisiä luontoarvoja ja täten ne on   
jätetty hakkuiden ulkopuolelle. Loput alueet luokiteltiin normaaliksi      
talousmetsäksi, missä puunkorjuu voi jatkua. Metsähallituksella ei ole     
suunnitelmia tälle talvelle lisähakkuista ympäristöjärjestöjen kritisoimilla  
alueilla.                                    

Ympäristöministeriön mukaan Lapissa on luotu ainutlaatuisen monipuolinen    
suojelualueiden ja erämaa-alueiden verkosto. EU-komissio myös tunnustaa, että  
Suomi on saavuttanut riittävän boreaalisten metsien suojelun tason. Stora Enso 
näkemyksen mukaan ekologiset arvot Metsä-Lapin metsissä on turvattu, koska jo 43
% alueen metsistä on suojeltu.                         

Stora Enson kanta on, että voimme vastaanottaa puuta kyseisiltä         
ympäristöjärjestöjen kritisoimilta alueilta, koska sieltä tuleva puu täyttää  
FSC-kontrolloidun puun vaatimukset. Stora Enson Suomen puunhankinnan auditoinnit
hakkuualueilla vahvistavat tämän.                        

Stora Enso on hiljattain keskustellut asiasta Greenpeacen ja Metsähallituksen  
kanssa ja kannustaa kaikkia keskeisiä sidosryhmiä osallistumaan vuoropuheluun. 

Lisätietoja:                                  
Pekka Kallio-Mannila, ympäristöpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 02046 24967  
Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, Wood Supply, Yritysvastuu, puh. 02046 21294

www.storaenso.com/wood-forest                          
www.metsa.fi > Topical > Forest Lapland (Metsähallituksen internet-sivut)

Tilaa