Stora Enso Oyj:n yhtiökokouskutsu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009 klo 8.59                 

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,      
Katajanokanlaituri 6, Helsinki.                         

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. 	Kokouksen avaaminen                             

2. 	Kokouksen järjestäytyminen                         

3. 	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen       

4. 	Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. 	Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. 	Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen                                   
Toimitusjohtajan katsaus                            

7. 	Tilinpäätöksen vahvistaminen                        

8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen      
	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä   
enintään 157 907 699,80 euroa jaetaan osakkeenomistajille emoyhtiön 
ylikurssirahastosta.                              

Jaettava määrä maksetaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on  
myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä oletetaan tapahtuvan   
aikaisintaan heinäkuussa 2009. Varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivän      
yksityiskohdat päätetään yhtiökokouksessa.                   

9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                
	Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle hallituksen aloitteesta, että
hallituksen ja hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot puolitetaan 
verrattuna viime vuoteen seuraavasti:                      
	                                        
	Hallitus                                    
Puheenjohtaja 		67 500 euroa                     
Varapuheenjohtaja 	42 500 euroa                        
Jäsenet 		30 000 euroa                             

	Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. 

	Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:  

	Talous- ja tarkastuskomitea:                     
	Puheenjohtaja		10 000 euroa                 
	Jäsenet		7 000 euroa                   

	Palkkiokomitea                                 
	Puheenjohtaja		5 000 euroa               
	Jäsenet		3 000 euroa                    

	Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden   
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen   
tytäryhtiön palveluksessa.                           

11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan   
yhdeksän (9) jäsentä.                              

12.	Hallituksen jäsenten valitseminen                      
	Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar 
Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka   
Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ja että hallituksen   
uudeksi jäseneksi valitaan Hans Stråberg samaksi toimikaudeksi. Jan Sjöqvist on 
ilmoittanut että hän haluaa jäädä pois hallituksesta yhtiökokouksen       
jälkeen.                                    
Hans Stråberg on tällä hetkellä Electrolux AB:n toimitusjohtaja ja       
pääjohtaja. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto Chalmersin teknillisestä   
korkeakoulusta Göteborgista.                          

13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   
	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan 
laskun mukaan.                                 

14.	Tilintarkastajan valitseminen                        
	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti.                          

15.	Nimityskomitean nimeäminen                         
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka   
tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen  
jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan,  
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden   
puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:   
- hallituksen puheenjohtaja 
- hallituksen varapuheenjohtaja 
- kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2009 mukaan kaksi suurinta 
osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden).                  

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa    
esityksensä hallitukselle vuoden 2010 yhtiökokousta varten viimeistään     
31.1.2010. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan
3 000 euron vuosipalkkio.                            

16.	Emoyhtiön ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen           
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista  
ylikurssirahastoa alennetaan 1 688 145 310,08 eurolla ja emoyhtiön taseen    
31.12.2008 mukaista vararahastoa 353 946 990,12 eurolla. Alentamismäärät    
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen ehdotetaan   
tapahtuvan kohdassa 8 tarkoitetun alentamisen lisäksi.             

Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen tulee voimaan, kun Patentti- ja  
rekisterihallitus on antanut suostumuksensa alentamiselle.           

17. 	Osakkeenomistajien Matti Ikosen, Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys 
	Osakkeenomistajat Matti Ikonen, Matti Liimatainen ja Annina Käppi esittävät
yhtiökokoukselle, että Stora Enso Oyj ei enää hanki puuta Suomen valtion 
liikelaitos Metsähallitukselta niiltä alueilta Metsä-Lapissa, jotka       
luonnonsuojelujärjestöt ovat rajanneet harvinaisen yhtenäisinä vanhan metsän,  
soiden ja tuntureiden muodostamina erämaisina kohteina.             

18.	Päätöksentekojärjestys                           

19.	Kokouksen päättäminen                            


B. Yhtiökokousasiakirjat                            
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen      
valiokuntien sekä osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu on    
saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 
Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,      
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan edellä mainituilla 
internetsivuilla pdf-dokumenttina viikolla 9 vuonna 2009. Hallituksen ehdotukset
ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä 
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla   
15.4.2009 lähtien.                               


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen      
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 25.3.2009 klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

a) Yhtiön internetsivujen kautta: www.storaenso.com/agm 
b) Puhelimitse numeroon:  	+358 2046 21245 
				+358 2046 21224              
				+358 2046 21210             
				+358 2046 21327               
c) Telefaksilla numeroon: 	+358 2046 21359 
d) Kirjeitse osoitteeseen: 	Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 
 			00101 Helsinki                      

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa    
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään   
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL  
309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.            
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa   
www.storaenso.com/agm.                             

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet                  
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja  
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta 
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden  
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 20.3.2009 kello 12.00  
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen 
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.          

5. ADR-todistukset                               
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa    
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company
Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin     
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.             

6. Muut tiedot                                 
Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2009 yhteensä 177 152 431    
kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 152 431 ääntä, ja  
yhteensä 612 386 068 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä  
vähintään 61 238 607 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan  
osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin  
vähintään yksi ääni.                              


LIITE                                      
Hans Stråberg, s. 1957, Ruotsin kansalainen, on AB Electroluxin toimitusjohtaja 
ja pääjohtaja. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Electroluxilla Ruotsissa 
ja Yhdysvalloissa. Ennen kuin hän siirtyi Electroluxin palvelukseen vuonna 1983,
hän toimi Ruotsin Washington DC:n suurlähetystön teknisen attasean avustajana. 
Vuonna 1987 Hans Stråberg otti vastaan ensimmäisen ylemmän johdon tehtävänsä,  
johon kuului maailmanlaajuinen vastuu astian- ja pyykinpesukoneista. Vuonna 1992
hän siirtyi Elecroluxin pölynimuriliiketoiminnan johtajaksi Västervikin     
tehtaille Ruotsiin. Tämän jälkeen hän sai merkittävän tehtävän Yhdysvalloissa  
vuonna 1995. Tehtävään kuului vastuu yhtiön Pohjois-Amerikan kodin kylmäkoneiden
liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Vuonna 1998 hänestä tuli yhtiön 
pölynimuri- ja valaisinliiketoiminta-alueen johtaja. Hänestä tuli samalla yhtiön
johtoryhmän jäsen. Huhtikuusta 2002 alkaen Hans Stråberg on toiminut AB     
Electroluxin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Nykyiset     
luottamustoimet ovat: Roxtecin hallituksen jäsen, Teknikföretagin hallituksen  
jäsen.                                     

Hans Stråbergilla on diplomi-insinöörin tutkinto Chalmersin teknillisestä    
korkeakoulusta Göteborgista.                          

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on 
saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta:                
http://bmt.storaenso.com                            
Kopioi linkki selaimeesi ja seuraa polkua: Images > Corporate > People >    
Management > Hans Stråberg                           

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788659           
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040  
763 8767                                    

STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa