Stora Enso vahvistaa metsänomistajapalveluita ja uudistaa puunhankinnan organisaatiota

Korjuussa ja kuljetuksissa tiivistetään yhteistyötä yrittäjien kanssa      
Stora Enso vahvistaa metsänomistajapalveluita ja tehostaa puunhankintaketjun  
toimintaa Suomessa muuttamalla toimintatapoja sekä uudistamalla organisaatiota. 
Tavoitteena on vastata niin metsänomistajien kuin asiakkaiden muuttuviin    
tarpeisiin entistä ketterämmällä, tavoitettavammalla ja kustannustehokkaammalla 
toiminnalla ja organisaatiolla.                         

Puun korjuussa ja kuljetuksessa toimintaa tehostetaan siirtymällä        
laajavastuiseen yrittäjyyteen. Korjuu- ja kuljetusoperaatioita hoitavat jatkossa
paikalliset yrittäjät, jotka vastaavat kaikesta korjuuseen liittyvästä     
urakoinnista ja työnsuunnittelusta metsässä. Oman henkilöstön toiminnan     
painopistettä keskitetään yhä enemmän puunostoon sekä puukauppa- ja       
metsänomistajapalveluihin. Näin henkilöstön tavoitettavuus ja palvelun taso   
metsänomistajille paranee ja reagointinopeus Stora Enson tuotantoyksiköiden   
puuntarpeisiin nopeutuu. Myös metsäenergialiiketoimintaa kehitetään lisäämällä 
hankintamääriä. Osana koko konsernin tehostamisohjelmaa esikuntatiimejä ja   
tukipalveluita kevennetään. Metsurityön painopistettä siirretään        
metsäpalvelutöihin ja manuaalista hakkuutyötä vähennetään.           

Stora Enso ostaa ja korjaa puuta sekä metsäenergiaa jatkossakin koko Suomessa. 
Puunhankinnan organisaatio koostuu neljästä hankinta-alueesta: Pohjois-Suomi,  
Itä-Suomi, Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi. Kotimaisella puulla on tällä hetkellä  
erittäin hyvä kysyntä, ja sitä tarvitaan niin paperi- ja kartonki- kuin     
puutuotteidenkin raaka-aineeksi. Myös mäntykuitupuun käyttö ja kysyntä ovat   
lisääntyneet. Stora Enso ostaa tällä hetkellä kaikkia puutavaralajeja kaikilla 
kauppatavoilla.                                 

Lisää metsänomistajapalveluita                         
Osana metsänomistajapalveluiden vahvistamista Stora Enso kehittää, lisää ja   
uudistaa puukaupallisia palveluja. Viime viikolla avattu uusi metsänomistajille 
suunnattu www.storaensometsa.fi internetsivusto auttaa ja opastaa        
metsänomistajia alkuun metsäasioissa ja suorissa yhteydenotoissa puunostajiin. 
Vaihtuvassa metsäblogissa storaensolaiset ottavat kantaa metsäasioihin, ja   
sivuilla olevasta Metsäni-palvelusta metsänomistaja saa arvion oman tilan    
puukauppamahdollisuuksista, hiilidioksidin sidontakyvystä sekä         
metsänhoidollisesta tilasta.                          

”Olemme valmiita auttamaan puukaupassa ja kaikissa metsäomaisuuden hoitoon   
liittyvissä kysymyksissä ja haluamme osaltamme lisätä vuoropuhelua       
metsänomistajien kanssa palvelujen kehittämiseksi. Yli 200 paikallista     
storaensolaista metsäasiantuntijaa ovat käytettävissä metsä- ja         
puukauppa-asioiden hoitoon ja neuvontaan. Tarvittaessa kaikki metsänomistajan  
tarvitsemat palvelut saa samasta paikasta, metsänomistajan omalta        
yhteyshenkilöltä eli puun ostajaltamme. Tulemme uudistamaan lähiaikoina myös  
muita puukaupallisia palvelujamme”, metsäpäällikkö Jorma Länsitalo Stora Ensosta
toteaa.                                     

Yrittäjät itsenäisemmiksi                            
Stora Enso siirtyy metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien sekä          
puutavara-autoyrittäjien kanssa laajavastuiseen yrittäjyyteen vuoden 2010    
aikana. Stora Ensoon sopimussuhteessa olevat nk. Tähtiyrittäjät vastaavat    
jatkossa varsinaisen korjuutyön ja sen suunnittelun lisäksi muun muassa     
vastaanottomäärien suunnittelusta. Laajavastuisen yrittäjyyden myötä yrityskoot 
kasvavat nykyisestä, tulevaisuudessa kaikki työvaiheet puunkorjuusta      
metsänhoitotöihin hoituvat metsässä yhden yrittäjän kautta. Kuljetuksessa    
Tähtiyrittäjät vastaavat aikaisempaa itsenäisemmin kuljetusohjelmien      
toteuttamisesta. Stora Enso haluaa näin hyödyntää yrittäjien osaamisen ja    
paikallistuntemuksen ja tehostaa metsässä tapahtuvaa toimintaa karsimalla    
päällekkäisiä työvaiheita.                           


Lisätietoja:                                  
Jorma Länsitalo, metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 040 559 9894      
Päivi Kauhanen, johtaja, Stora Enso Suomen viestintä, puh. 02046 21292     
Olli-Pekka Ahonen, aluejohtaja, Stora Enso Metsä, Pohjois-Suomi, puh. 0400 724 
062                                       
Riku Koskinen, aluejohtaja, Stora Enso Metsä, Itä-Suomi, puh. 0400 363 051   
Janne Partanen, aluejohtaja, Stora Enso Metsä, Etelä-Suomi, puh. 040 523 9122  
Jouko Mattanen, ostojohtaja, Stora Enso Metsä, Länsi-Suomi, puh.0400 157 207  
www.storaenso.com                                
www.storaensometsa.fi                              


Stora Enso Metsä toimittaa puuraaka-aineen yhtiön suomalaisille sellu- ja    
paperitehtaille sekä sahoille. Tavoitteena on taata häiriöttömät puutoimitukset 
tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Stora Enso Metsän 
palveluksessa on noin 630 henkilöä ja alihankkijoina on noin 400 kone- ja    
autoyrittäjää.                                 

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa