Stora Enson Form 20-F vuodelta 2006 julkaistu: Markkinanäkymät päivitetty ja Berghuizerin tehtaan sulkemisaikataulu vahvistettu

Stora Enson Yhdysvaltain arvopaperisäännösten mukainen vuosikertomus
(Form 20-F) on rekisteröity U.S. Securities and Exchange
Commissioniin (SEC) 29.3.2007. Julkaisu on saatavilla pdf-muodossa
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors.
Lyhyen aikavälin näkymät

Eurooppa:
Päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vähenevän
vuoden 2006 vahvan kasvun jälkeen. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
kysyntä parani vuoden 2007 alussa ja sen odotetaan jatkuvan
maltillisesti positiivisena. Sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan
kasvavan hieman. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä pysynee
hyvänä, erityisesti Itä-Euroopassa. Päällystetyn hienopaperin ja
pakkauskartonkien kysyntä on hyvää ja tilauskannan odotetaan olevan
vahva. Puutuotteiden kysyntä on hyvä useimmilla markkinoilla.

Sanomalehtipaperin osalta sopimusneuvottelut on saatu päätökseen ja
hintoja on nostettu noin 5 % Länsi-Euroopassa. Aikakauslehtipaperien
hinnat ovat laskeneet ja niihin kohdistunee jatkossakin
laskupaineita, lukuun ottamatta sopimushintoja. Päällystämättömän
hienopaperin hintoja korotettaneen lisää ja hinnankorotusneuvottelut
ovat käynnissä päällystetyissä laaduissa.

Pakkauskartongeissa tehdään maltillisia hinnankorotuksia joissakin
laaduissa. Enocellin sellutehtaalla, joka kuuluu
Pakkauskartongit-tulosryhmään, saatetaan joutua rajoittamaan
tuotantoa vuoden 2007 toisella neljänneksellä raaka-aineen
saatavuusongelmien takia. Puutuotteissa raaka-ainekustannukset
tulevat vaikuttamaan myyntihintoihin.

Pohjois-Amerikka:
Sanomalehtipaperin kysynnän laskun odotetaan jatkuvan.
Aikakauslehtipaperin kysyntä, erityisesti päällystetyissä laaduissa,
pysyy heikkona kausiluonteisista sekä loppukäyttöön liittyvistä
syistä johtuen. Päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan pysyvän
ennallaan.

Painopaperien hinnat laskevat yhä. Päällystettyjen hienopaperien
rullahintoihin kohdistuu paineita, mutta joidenkin arkitettujen
laatujen osalta neuvotellaan hinnankorotuksista.


Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysynnän ennustetaan kasvavan
myöhemmin keväällä, ja hintojen odotetaan täten nousevan.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän
odotetaan kasvavan hieman, mutta paineet hintojen laskuun kasvavat.

Konsernin liiketoimintakustannusten inflaation odotetaan vuonna 2007
olevan 2-2,5 % verrattuna edellisen vuoden tasoon pääasiassa
puuraaka-ainekustannusten nousun johdosta. Arvioon sisältyy Venäjän
puutullien vaikutus.


Berghuizerin tehtaan sulkemisaikataulu päätetty
Alankomaissa sijaitsevan Berghuizerin tehtaan sulkemista koskeva
aikataulu on vahvistettu. Paperikone 7 lopettaa tuotannon 16.4.2007
ja paperikone 8 31.10.2007 Koneiden yhteenlaskettu vuotuinen
kapasiteetti on 245 000 tonnia päällystämätöntä hienopaperia. Noin
80 000 tonnia Berghuizerin tehtaan vuotuisesta asiakkaille menevästä
tuotannosta aiotaan siirtää Stora Enson Nymöllan tehtaalle Ruotsiin.
Nymöllan tehtaan vuotuinen kapasiteetti pysyy ennallaan 485 000
tonnissa, mutta tehtaalla on tehty investointeja koneiden
parantamiseen, jotta asiakaspalvelua voidaan parantaa tarjoamalla
korkeampilaatuisia tuotteita.Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. 040 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p.         Jussi Siitonen  Jukka Marttila

Tilaa