Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 7.2.2007 klo 11.00

Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää 
torstaina 29.3.2007 Helsingissä pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: 

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat
Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.

Osingon maksaminen
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty 
joko Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon tai VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta 
VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta 
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin 
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii 
osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin 
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan 
Yhdysvaltain dollareina. 

Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 
3.4.2007. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
osinko maksetaan 17.4.2007.

Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan 
vastuuvapaudesta

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimityskomitea esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi yhdeksän 
(9) jäsentä. 

Tilintarkastajien lukumäärä
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, 
että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. 

Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen 
jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja	135 000 euroa
Varapuheenjohtaja	 85 000 euroa
Jäsenet 	  60 000 euroa

Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat 
vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastuskomitea:
Puheenjohtaja	20 000 euroa
Jäsenet	14 000 euroa

Palkkiokomitea:
Puheenjohtaja	10 000 euroa
Jäsenet	  6 000 euroa

Tilintarkastajien palkkiot
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, 
että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten vaali
Nimityskomitea esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä 
Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard 
Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti 
Vuoria ja Marcus Wallenberg.

Tilintarkastajien vaali
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön 
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, 
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti.

Muut asiat
Nimityskomitean nimeäminen
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi 
nimityskomitean, jonka tehtävinä olisi valmistella 
päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten 
lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä 
(d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten 
palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: 
-	hallituksen puheenjohtaja
-	hallituksen varapuheenjohtaja
-	kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2007 
mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää 
(kumpikin yhden).

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja 
komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2008 
yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2008. Nimityskomitean 
puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille 
nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, 
maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.

Osakkeenomistajien Matti Liimataisen, Annina Käpin ja Matti 
Ikosen esitys
Osakkeenomistajat Liimatainen, Käppi ja Ikonen esittävät, että 
Stora Enso Oyj ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos 
Metsähallitukselta niiltä tarkasti rajatuilta metsäalueilta 
saamelaisten kotiseutualueella Inarissa, jotka ovat 
poroelinkeinon erityisen arvokkaina laidunmetsinä pitämiä 
alueita, sekä ympäristöjärjestöjen Metsä-Lapin suojelemattomat 
metsäerämaat -raportissa esitellyiltä ikimetsäalueilta 
Sodankylässä, Kittilässä, Sallassa ja Savukoskella. Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. 
+46 70 663 4901

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 klo 16.00 
Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. 
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on 
simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen 
kielellä. 

Yhtiökokousasiakirjat
Vuoden 2006 tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat kokouksessa 
käsiteltävistä asioista ovat osakkeenomistajien nähtävinä 
viimeistään 22.3.2007 alkaen yhtiön internet sivuilla 
osoitteessa www.storaenso.com/investors. Jäljennökset 
mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle 
pyydettäessä. Vuosikertomus on 14.3.2007 alkaen nähtävillä 
osoitteessa www.storaenso.com/investors. 

Osallistumisoikeus ja tilapäinen rekisteröityminen 
osakasluetteloon
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet 
osakkeet on tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon 
jäljempänä esitetyllä tavalla.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on 
ilmoittauduttava yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Kanavaranta 
1, viimeistään perjantaina 23.3.2007 ennen klo 12.00 Suomen 
aikaa.

Ilmoittautuminen voi tapahtua myös:
puhelimitse		02046 21245
		02046 21224
		02046 21210
		02046 21327
telefaksilla		02046 21359
kirjeitse		Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 
00101 Helsinki
internetissä		www.storaenso.com/agm

VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon 
on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään 
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä yhtiölle.

Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon
VPC-rekisteröidyt osakkeet 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity VPC:n pitämään 
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee 
ilmoittaa VPC:lle asiasta tilapäistä osakasluetteloon 
rekisteröimistä varten. Ilmoitus VPC:lle tulee tehdä 
kirjallisena viimeistään 19.3.2007 kello 15.00 Ruotsin aikaa. 
VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon 
on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan 
varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa 
osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company Americasille 
noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin ADR-
todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

Muut hallintarekisteröidyt osakkeet
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo 
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 
omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti.


STORA ENSO OYJ	Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa