Stora Enson historialliset luvut IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin mukaisesti

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2014 klo 9.00

Stora Enso ryhtyi soveltamaan IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardia 1.1.2014 alkaen. Muutos vaikuttaa Montes del Platan ja Veracelin kirjanpidolliseen käsittelyyn. Niitä käsitellään yhteisoperaatioina, ja siksi Stora Enson 50 % omistusosuus on konsolidoitu rivi riviltä -menetelmällä. Nämä kaksi kokonaisuutta on aiemmin konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä.

Stora Enson 50 % Montes del Platan ja Veracelin omistusosuuden rivi riviltä -konsolidoinnilla ei ole vaikutusta julkaistuihin operatiiviseen liiketulokseen, tulokseen, pääomaan tai osakekohtaiseen tulokseen. Rivi riviltä -konsolidointi vaikuttaa kaikkiin konsernitilinpäätöksen pääasiallisiin laskelmiin. Vaikutukset on listattu tässä:

  • Kasvu operatiivisessa EBITDA:ssa
  • Kasvu aineellisissa hyödykkeissä, biologisissa hyödykkeissä ja nettovelassa
  • Lasku osakkuus- ja yhteisyrityksissä
  • Kasvu investoinneissa ja laskuja oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa osakkuus- ja yhteisyrityksiin

Uuden standardin mukaiset historialliset luvut on esitetty alla olevissa taulukoissa. Lisäksi konserni on muuttanut rahavirtalaskelman esitystapaa siten, että se kuvastaa rahavirtojen liikkeitä entistä paremmin.


Muutosten vaikutukset IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardiin

  Oikaistu   Muutos   Kuten julkaistu
Milj. EUR 2013 2012   2013 2012   2013 2012
Liikevaihto 10 563 10 837   19 22   10 544 10 815
Operatiivinen EBITDA 1 090 1 154   46 60   1 044 1 094
Operatiivinen liiketulos 578 630   - -   578 630
Liiketulos (IFRS) 50 716   16 15   34 701
Katsauskauden tulos -71 490   - -   -71 490
                 
Investoinnit 760 1 012   335 456   425 556
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 603 623   39 40   564 583
                 
Operatiivinen ROCE, % 6,5 6,9   -0,6 -0,4   7,1 7,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 8,3   - -   -1,3 8,3
Velkaantumisaste 0,61 0,58   0,14 0,10   0,47 0,48
Nettovelka / edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,9 2,9   0,6 0,4   2,3 2,5
Omavaraisuusaste, % 39,2 41,0   -2,1 -1,8   41,3 42,8
                 
Pääomarakenne                
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 824 7 520   1 590 1 498   5 234 6 022
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 013 941   -948 -1 024   1 961 1 965
Käyttöpääoma, netto 1 179 1 526   94 66   1 085 1 460
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -466 -551   33 60   -499 -611
Sidottu pääoma yhteensä 8 550 9 436   769 600   7 781 8 836
Verovelat, netto -86 -237   -12 -20   -74 -217
Sijoitettu pääoma 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619
                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 213 5 770   - -   5 213 5 770
Määräysvallattomille omistajille 60 92   - -   60 92
Korolliset nettovelat 3 191 3 337   757 580   2 434 2 757
Rahoitus yhteensä 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619

Avainluvut – oikaistu

Milj. EUR 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012
Liikevaihto 10 563 2 612 2 553 2 726 2 672 10 837
Operatiivinen EBITDA 1 090 260 319 257 254 1 154
Operatiivinen EBITDA, % 10,3 10,0 12,5 9,4 9,5 10,6
Operatiivinen liiketulos 578 152 184 124 118 630
Operatiivinen liikevoitto, % 5,5 5,8 7,2 4,5 4,4 5,8
Liiketulos (IFRS) 50 -210 156 83 21 716
Liiketulos (IFRS), % 0,5 -8,0 6,1 3,0 0,8 6,6
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 350 111 126 57 56 314
Tulos ennen veroja -189 -281 103 24 -35 478
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 323 118 104 45 56 263
Katsauskauden tulos -71 -160 84 21 -16 490
             
Investoinnit 760 278 168 184 130 1 012
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 603 136 157 154 156 623
             
Operatiivinen ROCE, % 6,5 7,0 8,3 5,4 5,1 6,9
             
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,40 0,15 0,13 0,05 0,07 0,33
Tulos/osake, EUR -0,07 -0,18 0,11 0,02 -0,02 0,61
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 1,16 0,31 0,33 0,25 0,27 1,13
CEPS, EUR 1,21 0,46 0,31 0,21 0,23 1,35
             
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 -11,9 6,2 1,5 -1,1 8,3
Velkaantumisaste 0,61 0,61 0,64 0,68 0,61 0,58
Nettovelka/edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,9 2,9 3,1 3,2 3,1 2,9
Oma pääoma/osake, EUR 6,61 6,61 6,82 6,67 7,32 7,32
Omavaraisuusaste, % 39,2 39,2 39,2 38,7 40,7 41,0
             
Henkilöstö keskimäärin 28 921 28 453 28 997 29 357 28 887 29 385

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma – oikaistu

Milj. EUR 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012
Operatiivinen EBITDA 1 090 260 319 257 254 1 154
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen 91 28 22 21 20 99
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä -603 -136 -157 -154 -156 -623
Operatiivinen liiketulos 578 152 184 124 118 630
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät 11 30 -5 -8 -6 -44
Kertaluonteiset erät -539 -392 -23 -33 -91 130
Liiketulos (IFRS) 50 -210 156 83 21 716

Pääomarakenne – oikaistu

Milj. EUR 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 824 7 159 7 130 7 511 7 520
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 013 1 003 982 980 941
Käyttöpääoma, netto 1 179 1 470 1 518 1 640 1 526
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -466 -534 -535 -544 -551
Sidottu pääoma yhteensä 8 550 9 098 9 095 9 587 9 436
Verovelat, netto -86 -196 -189 -216 -237
Sijoitettu pääoma 8 464 8 902 8 906 9 371 9 199
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 213 5 381 5 261 5 772 5 770
Määräysvallattomille omistajille 60 86 88 89 92
Korolliset nettovelat 3 191 3 435 3 557 3 510 3 337
Rahoitus yhteensä 8 464 8 902 8 906 9 371 9 199

Rahavirta – oikaistu

Milj. EUR 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012
Operatiivinen EBITDA 1 090 260 319 257 254 1 154
Operatiivisen EBITDAn kertaluonteiset erät 37 154 -23 -43 -51 18
Osakkuus- ja yhteisyrityksistä saadut osingot 38 18 2 7 11 102
Muut oikaisut -178 -168 1 8 -19 -25
Käyttöpääoman muutos 265 198 48 88 -69 45
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 1 252 462 347 317 126 1 294
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin -740 -216 -182 -170 -172 -1 000
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -31 - -1 -30 - -
Rahavirta investointien jälkeen 481 246 164 117 -46 294

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma – oikaistu

Milj. EUR 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012
             
Liikevaihto 10 563 2 612 2 553 2 726 2 672 10 837
 Liiketoiminnan muut tuotot 140 34 30 37 39 219
 Materiaalit ja palvelut -6 550 -1 488 -1 585 -1 765 -1 712 -6 890
 Toimituskulut ja komissiot -982 -235 -237 -251 -259 -1 011
 Henkilöstökulut -1 390 -349 -314 -368 -359 -1 373
 Liiketoiminnan muut kulut -644 -141 -149 -165 -189 -611
 Osuus osakkuus- ja    yhteisyritysten tuloksesta 102 49 15 13 25 117
 Poistot ja arvonalentumiset -1 189 -692 -157 -144 -196 -572
Liiketulos 50 -210 156 83 21 716
 Nettorahoituserät -239 -71 -53 -59 -56 -238
Tulos ennen veroja -189 -281 103 24 -35 478
 Tuloverot 118 121 -19 -3 19 12
Katsauskauden tulos -71 -160 84 21 -16 490

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma – oikaistu

Milj. EUR 2013 1–9/13 1–6/13 1–3/13 2012
Liiketoiminnan rahavirta          
Liiketulos 50 260 104 21 716
Suojaustulos laajasta tuloksesta 7 - 10 -1 -2
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 937 463 320 174 533
Nettokäyttöpääoman muutos 265 67 19 -69 45
Liiketoiminnan rahavirrat 1 259 790 453 125 1 292
Maksetut nettorahoituserät -198 -134 -86 -66 -161
Maksetut tuloverot -46 -33 -20 -3 -105
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 015 623 347 56 1 026
           
Investointien rahavirta          
Yritysostot, vähennettynä hankituilla rahavaroilla 25 - - - -11
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -31 -31 -30 - -
Myytävissä olevien sijoitusten hankinnat -9 -9 -9 - -
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä, vähennettynä myydyillä rahavaroilla 96 87 81 18 11
Myytävissä olevien sijoitusten myynnistä saadut tulot 42 43 - - -
Investoinnit -740 -524 -342 -172 -1 000
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos 85 107 98 2 -4
Investointien nettorahavirta -532 -327 -202 -152 -1 004
           
Rahoituksen rahavirta          
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot 239 223 66 - 1 766
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -415 -189 -44 -39 -604
Lyhytaikaisten lainojen muutos 108 131 47 -15 -155
Maksetut osingot -237 -237 -237 - -237
Osinko määräysvallattomille omistajille -7 -6 -6 -7 -3
Rahoituksen nettorahavirta -312 -78 -174 -61 767
           
Rahavarojen nettomuutos 171 218 -29 -157 789
Muuntoerot -27 -16 -20 3 -28
Nettorahavarat katsauskauden alussa 1 917 1 917 1 917 1 917 1 156
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 061 2 119 1 868 1 763 1 917
           
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 073 2 121 1 869 1 764 1 921
Käytössä olevat luottolimiitit katsauskauden lopussa -12 -2 -1 -1 -4
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 061 2 119 1 868 1 763 1 917

Lyhennetty konsernin tase – oikaistu

Milj. EUR   31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012
             
Varat            
             
Pitkäaikaiset varat            
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja liikearvo O 5 808 6 332 6 370 6 573 6 565
  Biologiset hyödykkeet O 634 454 466 496 474
  Päästöoikeudet O 21 18 15 35 30
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 013 1 003 982 980 941
  Myytävissä olevat: korolliset I 10 10 105 100 96
  Myytävissä olevat: korottomat O 361 355 279 407 451
  Pitkäaikaiset lainasaamiset I 80 79 37 137 134
  Laskennalliset verosaamiset T 229 165 162 169 143
  Muut pitkäaikaiset varat O 63 70 69 80 85
    8 219 8 486 8 485 8 977 8 919
             
Lyhytaikaiset varat            
  Vaihto-omaisuus O 1 445 1 515 1 510 1 610 1 510
  Verosaamiset T 13 14 15 18 18
  Korottomat saamiset O 1 555 1 676 1 787 1 851 1 714
  Korolliset saamiset I 147 137 151 196 211
  Rahavarat I 2 073 2 121 1 869 1 764 1 921
    5 233 5 463 5 332 5 439 5 374
             
Varat yhteensä   13 452 13 949 13 817 14 416 14 293
             
Oma pääoma ja velat            
             
  Emoyhtiön omistajille   5 213 5 381 5 261 5 772 5 770
  Määräysvallattomien omistajien osuus   60 86 88 89 92
Oma pääoma yhteensä   5 273 5 467 5 349 5 861 5 862
             
Pitkäaikaiset velat            
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 378 465 461 470 480
 Muut varaukset O 127 124 133 145 145
 Laskennalliset verovelat T 312 331 337 361 358
 Korollinen pitkäaikainen velka I 4 163 4 333 4 260 4 817 4 799
 Muut pitkäaikaiset korottomat velat O 24 15 10 9 11
    5 004 5 268 5 201 5 802 5 793
Lyhytaikaiset velat            
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 544 644 732 221 202
 Korolliset velat I 794 805 727 669 698
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 821 1 721 1 779 1 821 1 698
 Verovelat T 16 44 29 42 40
    3 175 3 214 3 267 2 753 2 638
             
Velat yhteensä   8 179 8 482 8 468 8 555 8 431
             
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 452 13 949 13 817 14 416 14 293

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.


Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi
talousjohtaja
p. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Tilaa