Stora Enson kertaluonteiset erät, metsäomaisuuden arvot ja puutuotteiden taloudellinen tulos vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä


            
Stora Enso kirjaa vuoden 2007 neljännelle neljännekselle kertaluonteiset erät, 
joiden negatiivinen nettovaikutus liikevoittoon on 402,5 milj. euroa.      
Kertaluonteisilla erillä on 112,4 milj. euron verovaikutus ja 177,2 milj. euron 
kassavaikutus, joka toteutuu sitä mukaa kuin siihen liittyvät toimenpiteet   
realisoituvat. Kertaluonteiset erät ovat:                    

-Kymenlaakson, Kemijärven, Norrsundetin ja konsernin hallinnon 
uudelleenjärjestelyiden lopullinen nettovaikutus on -349,5 milj. euroa.     
Nettovaikutuksen arvioitiin olevan -380 milj. euroa 25.10.2007 julkaistussa   
tiedotteessa.Suurin syy arvioidun ja toteutuneen luvun eroon on muutokset   
suunnitelluissa tuotannon sulkemisen aikatauluissa.               

-henkilöstön lisävähennyksistä, tehdasalueiden puhdistuksista ja varaosien 
alaskirjauksista johtuva muiden varausten ja alaskirjausten -53 milj. euron   
nettovaikutus.                                 

Yllä lueteltujen erien nettovaikutus liikevoittoon segmenteittäin:       

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | Uudelleenjärjeste | Muut varaukset ja | Yhteensä     |
|         | lyt        |  alaskirjaukset  |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja |      -112,9 |       -4,1 |      -117,0 |
| kirjapaperi   |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipap |      -207,6 |       -30,4 |      -238,0 |
| eri       |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   |          |       21,0 |       21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkaus |          |       -12,5 |       -12,5 |
| kartonki     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkau |          |       -1,0 |       -1,0 |
| kset       |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |       -29,0 |       -26,0 |       -55,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |      -349,5 |       -53,0 |       402,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Metsäomaisuuden arvot                              
Liikevoitto vuoden 2007 neljänneltä neljännekseltä sisältää myös 219 milj. euron
positiivisen nettovaikutuksen osakkuusyritysten Bergvik Skogin (163 milj.    
euroa), Tornatorin (17 milj. euroa) ja Veracelin (39 milj. euroa) IAS 41:n   
mukaisesta metsäomaisuuksien arvostuksista käypään arvoon. Nämä liiketoimintaan 
kuulumattomat erät raportoidaan segmenteissä Hienopaperi (39 milj. euroa) ja  
Muut (180 milj. euroa).                             

Liikevoitto sisältää myös 35 milj. euron negatiivisen nettovaikutuksen     
osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta, optio-ohjelmien suojausinstrumenteista
sekä hiilidioksidin päästöoikeuksista. Nämä liiketoimintaan kuulumattomat erät 
raportoidaan segmentissä Muut.                         

Puutuotteiden taloudellinen tulos                        
Kuten vuoden 2007 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa ja 29.11.2007   
tiedotteessa on kerrottu, puutuotteiden markkinatilanne jatkoi heikkenemistä  
vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla ja tämän segmentin taloudellinen tulos  
vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä oli erittäin heikko. Konsernin      
liikevoitto vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä ilman kertaluonteisia ja yllä
kerrottuja liiketoimintaan kuulumattomia eriä, on selkeästi pienempi vuoden 2006
neljännen neljänneksen ja vuoden 2007 kolmannen neljänneksen vastaaviin lukuihin
verrattuna.                                   

Lopetettavat toiminnot                             
Liiketappio Pohjois-Amerikan toimintojen myynnistä on 28 milj. euroa ja se on  
lisätty lopetettavien toimintojen nettotulokseen.                

Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2007 tulos julkaistaan  
13.2.2008 klo 9.00.                               

Lisätietoja:                                  
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450              
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh.    
tel. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 


pp.	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa