Stora Enson muutos jatkuu

Yhtiö suunnittelee vähentävänsä lisää korkeiden tuotantokustannusten yksiköitään
STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2009 klo 9.00                 

Sunilan sellutehdas suunnitellaan suljettavan vuoden 2010 toisella       
neljänneksellä                                 
Tolkkisten saha suunnitellaan suljettavan 2009 loppuun mennessä, seisokit muilla
sahoilla jatkuvat                                
Kotkan tehtaiden myyntiprosessi käynnistetään uudelleen             
Päällystämättömän hienopaperin tilaukset keskitetään ensisijaisesti       
Veitsiluotoon ja Ruotsin Nymöllaan kokonaiskustannusten vähentämiseksi; lisää  
tuotannonrajoitussuunnitelmia Varkauden ja Imatran hienopaperikoneilla     
Imatran tehtaiden hienopaperikone PK8:n suunnitellaan suljettavan vuoden 2010  
ensimmäisellä neljänneksellä                          
Varkauden tehtaat suunnitellaan suljettavan vuoden 2010 loppuun mennessä,    
elleivät päällystämättömän hienopaperin kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja   
hinnat selvästi parane                             
Suunnitelmat vaikuttaisivat noin 450-1 100 työntekijään Suomessa riippuen    
Varkauden tehtaita koskevien suunnitelmien toteutumisesta ja ilman Kotkan    
tehtaiden myyntiprosessin mahdollista vaikutusta                

Stora Enso suunnittelee lisää vähennyksiä tuotantokapasiteettiinsa heikkona   
jatkuneen kysynnän ja siitä aiheutuvien raskaiden tappioiden vuoksi.      

“Olemme muuttaneet yhtiötä viimeisten kahden vuoden aikana parantaaksemme yhtiön
pitkän aikavälin kannattavuutta, joka on jokaisen yrityksen tulevaisuuden    
perusta. Olemme toimineet niin nopeasti kuin mahdollista, mutta sekään ei ole  
riittänyt. Yrityskaupat, organisaation keventäminen ja tuotantoyksikköjen    
kiinteiden kulujen merkittävät leikkaukset ovat olleet ja ovat edelleen osa   
keinoistamme. Niiden ansiosta olemme pystyneet puolustamaan rahavirtaamme ja  
taseemme on nyt vahva. Toimintaympäristömme on huonontunut nopeammin kuin    
koskaan aiemmin: pitkään jatkunutta kuitu- ja energiakustannusten rakenteellista
kustannusinflaatiota on seurannut viimeaikojen dramaattinen kysynnän      
heikkeneminen. Koska emme pysty muuttamaan toimintaympäristöämme, jatkamme sen 
sijaan Stora Enson muuttamista niin, että voimme toimia tehokkaasti uudessa   
ympäristössä ja taata valoisamman tulevaisuuden koko konsernille,” sanoo Stora 
Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                      

Suunnitellut kapasiteetin vähennykset vaikuttavat noin 450 henkilöön vuoden 2010
puoleenväliin mennessä. Vaikutukset aiheutuvat suunnitelmista sulkea Sunilan  
sellutehdas, Tolkkisten saha sekä Imatran tehtaiden PK 8.            

Stora Enso käynnistää uudelleen toimenpiteet Kotkan tehtaiden sekä Malesian   
laminaattipaperiliiketoiminnan myymiseksi vuoden 2010 alussa. Yhtiö suunnittelee
suuntaavansa päällystämättömän hienopaperin tilauksia Veitsiluodon ja Ruotsin  
Nymöllan tehtaille, joiden konekanta mahdollistaa täyden tuotevalikoiman. Tämä 
aiheuttaa merkittävät tuotannonrajoitukset Imatran tehtaiden PK 8:lla ja    
Varkauden tehtaiden PK 3:lla. Suunnitelmissa on sulkea Imatran PK 8 pysyvästi  
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Mikäli päällystämättömän hienopaperin 
kysynnän ja tarjonnan tasapaino ei muutu merkittävästi ja sitä kautta ei saada 
aikaan selkeästi kannattavaa tuotantoa jäljellä olevilla tuotantolaitoksilla,  
Stora Enso suunnittelee Varkauden tehtaiden pysyvää sulkemista vuoden 2010   
loppuun mennessä. PK 3:n sulkeminen tekisi myös sanomalehti- ja luettelopaperin 
sekä puutuotteiden kannattavan valmistamisen mahdottomaksi Varkauden tehtailla. 
Varkauden sahalla vähäinen kysyntä ja raaka-aineen saatavuus tulevina kuukausina
voi johtaa uusiin tuotannonrajoituksiin ja tuotantoa voidaan joutua siirtämään 
muille sahoille.                                

Nämä suunnitelmat eivät vaikuta Varkaudessa sijaitsevan, Stora Enson ja Neste  
Oilin yhteisyrityksen NSE Biofuels Oy:n biopolttoaineen koelaitoksen      
testiajoihin. Stora Enso alkaa yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa etsiä   
ratkaisuja käytetyn nestepakkauskartongin kierrätykseen Suomessa sekä      
kaukolämmön tuottamiseen Varkauden kaupungille, siltä varalta että tehtaat   
päätetään sulkea.                                

“Suomessa on suurin suhteellinen riippuvuus metsäteollisuudesta asukasta kohden:
puoli miljoonaa ihmistä on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia metsästä ja
sitä jalostavasta teollisuudesta. Tänä keväänä totesimme, että on vain viikkoja 
tai kuukausia aikaa löytää todellisia, pysyviä ratkaisuja ongelmiin, jotka   
johtuvat Suomen korkeasta kustannustasosta verrattuna muuhun Eurooppaan. Yhtiön 
tänään esittelemät suunnitelmat perustuvat kysynnän dramaattiseen laskuun ja  
sitä seuranneisiin tappioihin. On kuitenkin edelleen tärkeää hakea ratkaisuja  
myös Suomen erityisongelmiin, kuten puun hintaan, mukaan lukien korjuu- ja   
kuljetuskustannukset, energiaverotukseen sekä pitkästä maantieteellisestä    
etäisyydestä Euroopan päämarkkinoille syntyviin kuluihin,” Jouko Karvinen    
toteaa.                                     

Stora Enso tukee mahdollisten toimenpiteiden kohteena olevan henkilöstön    
uudelleentyöllistymistä. Tämä tarkoittaa tehokasta sisäistä työn tarjontaa,   
minkä lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua             
uudelleensijoittumisohjelmiin. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten  
työ- ja elinkeinokeskusten kanssa löytääkseen uusia työllistymis- ja      
yritystoimintamahdollisuuksia suljetuille tehtaille. Stora Enso jatkaa myös   
taloudellisen tuen maksamista niille, jotka haluavat aloittaa oman       
yritystoiminnan.                                

Suunnitelmat edellyttävät yt-neuvotteluja työntekijöiden edustajien kanssa.   
Kaikki päätökset sulkemisista ja muista uudelleenjärjestelytoimenpiteistä    
tehdään vasta, kun tarvittavat yksiköitä koskevat yhteistoimintalain mukaiset  
neuvottelut on käyty ja saatu päätökseen.                    


Yksiköt, joiden sulkemista yhtiö suunnittelee:                 
Sunilan sellutehdas: vuotuinen tuotantokapasiteetti 375 000 tonnia havusellua, 
noin 250 työntekijää, suunniteltu sulkeminen vuoden 2010 toisella neljänneksellä
Imatran tehtaiden PK 8: vuotuinen tuotantokapasiteetti 210 000 tonnia, noin 140 
työntekijää mukaan lukien tehdasintegraatin tuottamat palvelut, suunniteltu   
sulkeminen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana             
Tolkkisten saha: vuotuinen tuotantokapasiteetti 260 000 kuutiometriä, noin 55  
työntekijää, suunniteltu sulkeminen vuoden 2009 loppuun mennessä        

Yksikkö, jonka mahdollista sulkemista yhtiö suunnittelee vuoden 2010 loppuun  
mennessä:                                    
Varkauden tehtaat: vuotuinen tuotantokapasiteetti 290 000 tonnia sanomalehti- ja
luettelopaperia, 310 000 tonnia hienopaperia, 270 000 kuutiometriä sahatavaraa, 
noin 630 työntekijää                              

Yksikkö, jonka yhtiö myy vuoden 2010 alkuun mennessä:              
Kotkan tehtaat: vuotuinen tuotantokapasiteetti 185 000 tonnia päällystettyä   
aikakauslehtipaperia (MFC), 175 000 tonnia laminaattipaperia ja         
Imprex-tuotteita, 250 000 kuutiometriä sahatavaraa, noin 530 työntekijää    

Imatran tehtaiden kartonkikone 1 jatkaa ja päällystyslinja 2 käynnistetään   
uudelleen                                    
Stora Enso suunnittelee pitävänsä Imatran tehtaiden kartonkikone 1:n käynnissä, 
toisin kuin 10.9.2008 ilmoitettiin. Syyt muutokseen ovat tuotteiden kasvanut  
kysyntä sekä parantunut kannattavuus. Stora Enso aikoo myös käynnistää uudelleen
Imatran tehtaiden päällystyslinja 2:n. Tehtaiden toimintojen parantaminen jatkuu
aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Tämän päätöksen seurauksena yhtiö peruu     
8 miljoonaa euroa aiempia arvonalennuksia sekä vapauttaa 3 miljoonaa euroa   
aiempia varauksia vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksessaan.       
Arvioitu taloudellinen vaikutus                         
Stora Enso arvioi tekevänsä noin 245 miljoonan euron kassavaikutuksettomat   
alaskirjaukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä käyttöpääomasta 
vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulokseensa. Stora Enso kirjaa Sunilan    
sellutehtaan, Tolkkisten sahan ja Imatran tehtaiden PK 8:n suunniteltuun    
sulkemiseen liittyvän 25 miljoonan euron kertaluonteisen            
uudelleenjärjestelyvarauksen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulokseensa.  

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti     | Kassavaikutuksettomat | Kassa-vaikutt |  Kustannukset |
|          |     alaskirjaukset |     eiset |    yhteensä |
|          |    aineellisista ja |   varaukset |    7-9/2009 |
|          |     aineettomista |   7-9/2009 |        |
|          |   hyödykkeistä sekä |        |        |
|          |    käyttöpääomasta |        |        |
|          |        7-9/2009 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi |      48 milj. EUR |       - |  48 milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaper |      10 milj. EUR | 14 milj. EUR |  24 milj. EUR |
| i         |            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    |     153 milj. EUR |  9 milj. EUR | 162 milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauks |      3 milj. EUR |       - |  3 milj. EUR |
| et         |            |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    |           - |  2 milj. EUR |  2 milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |      31 milj. EUR |       - |  31 milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä |     245 milj. EUR | 25 milj. EUR | 270 milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------

Suunnitelluista sulkemisista aiheutuva liikevoiton tavoiteltu vuotuinen parannus
on 140 miljoonan euron ja 160 miljoonan euron välillä riippuen Varkauden    
tehtaiden mahdollisesta sulkemisesta ja Kotkan tehtaiden myynnistä. Vaikutus  
alkaa vuoden 2011 alusta lähtien.                        

Sunilan sellutehtaan, Tolkkisten sahan ja Imatran tehtaiden PK 8:n suunnitellun 
sulkemisen vaikutukset                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoisen myynnin vähentyminen       | 150 milj. euroa         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman pieneneminen      | 50 milj. euroa          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                | Noin 450             |
--------------------------------------------------------------------------------

Vaikutukset puunkäyttöön                            
Sunilan sellutehtaan ja Tolkkisten sahan suunnitellut sulkemiset vähentävät   
Stora Enson puunkäyttöä 2,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.          

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 050 5705606                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767         
Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja, puh. 02046 21343               


Lehdistötilaisuus Helsingissä                          
Aika:	tänään klo 11.00                             
Paikka:	Stora Enson pääkonttori                         
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
 	Markus Rauramo, talousjohtaja                         
	Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja                       

Tilaisuus pidetään suomeksi.                          Lehdistötilaisuus VARKAUDESSA                          
Aika:	tänään klo 11.00                             
Paikka:	Stora Enso Varkauden tehtaat, NH4, sisäänkäynti Portti 2        
Isännät:	Hannu Alalauri, johtaja, hienopaperiliiketoiminta-alue         
	Reino Panula, paikallisjohtaja                         

Lehdistötilaisuus kotkassa                           
Aika:	tänään klo 11.00                             
Paikka:	Sunilan Kantola                             
Osoite:	Kantokatu 5                               
Isännät:	Hannu Kasurinen, johtaja, puutuoteliiketoiminta-alue          
	Jarmo Alm, johtaja, painopaperit                        
	Jouni Kostama, toimitusjohtaja, Sunilan sellutehdas              
	Veli-Jussi Potka, johtaja, pakkaustuotteet                   
	Tuija Suur-Hamari, paikallisjohtaja, Kotkan tehtaat              

Lehdistötilaisuus IMATRALLA                           
Aika: 	tänään klo 11.00                             
Paikka:	Stora Enso Imatran tehtaat, koulutuskeskus, luokka Ensola        
Isännät: 	Ari Johansson, yksikön johtaja, Imatran Kartongit           
	Jukka Kankkunen, tehtaanjohtaja, hienopaperit                 
	Pasi Piiparinen, myynti- ja markkinointijohtaja,                
hienopaperiliiketoiminta-alue	Jouko Lehtola, henkilöstöpäällikkö, Imatran    
tehtaat                                     

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen ja talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät tänään
klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös        
verkkolähetyksenä (webcast). Tilaisuus pidetään englanniksi.          

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:                       
Suomi: 0800 919 607                               
Kansainvälinen/Iso-Britannia: +44 (0)20 7906 8509                
Ruotsi: 0200 896 806                              
Yhdysvallat: 1 866 978 9967                           
Koodi: 245211#                                 

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.              


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa