Stora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2014

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2014 klo 13.00

4–6/2014 (verrattuna 4–6/2013)*

 • Liikevaihto 2 579 (2 726) milj. euroa 147 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin osittain paperin kysynnän rakenteellisen heikkenemisen vuoksi.
 • Operatiivinen liiketulos 209 (124) milj. euroa, kasvua 85 milj. euroa pienempien kiinteiden ja muuttuvien kustannusten ansiosta. Renewable Packaging ja Building and Living tekivät edelleen vahvaa tulosta.
 • Kertaluonteiset erät -106 milj. euroa sisältävät Corbehemin tehtaan suunnitellun sulkemisen ja Uetersenin tehtaan myynnin.
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,13 (0,05) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta 288 (317) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 29 (117) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan 2,8 (3,2), likviditeetti pysyi vahvana 1,6 (1,9) miljardissa eurossa.
 • Operatiivinen ROCE 9,8 (5,4) %.


1–6/2014 (verrattuna 1–6/2013)*

 • Liikevaihto 5 147 (5 398) milj. euroa, operatiivinen liiketulos 391 (242) milj. euroa alentuneiden kustannusten ja pienempien poistojen ansiosta.
   

Muutos

 • Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa käynnistyi kesäkuun alkupuolella, ja ensimmäiset asiakastoimitukset alkavat heinäkuun puolivälissä. Stora Enson osuuden tehtaan tuotannosta odotetaan vuonna 2014 olevan 300 000–350 000 tonnia, noin 50 000 tonnia vähemmän kuin aiemmin arvioitu.
 • Investointi kuluttajapakkauskartonkitehtaaseen Guangxissa Kiinassa etenee suunnitellusti.
 • Varkauden tehtaan hienopaperikone muunnetaan tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta.
 • Stora Enso hankki 100 % osuuden yhdysvaltalaisesta Virdia-bioteknologiayhtiöstä, jotta Biomaterials-divisioona voisi ottaa harppauksen eteenpäin arvoa tuottavien uusiutuvien materiaalien teknologioissa.


Uudelleenjärjestely

 • Huhtikuussa 2013 ilmoitettu rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelma on saatettu päätökseen. 244 milj. euron vuosittaiset säästöt vuoden 2012 kustannuspohjaan verrattuna ylittivät alkuperäisen tavoitteen 44 milj. eurolla eli 22 prosentilla.
 • Yhtiö on luopumassa tietyistä ydinliiketoimintaan kuulumattomista omaisuuseristä. Saksassa sijaitsevan Uetersenin tehtaan myynti on julkistettu, ja se odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
 • Ranskassa sijaitsevan Corbehemin tehtaan sosiaaliohjelmasta on sovittu, ja tehtaan sulkemissuunnitelma julkistettu.


Maailmanlaajuinen vastuullisuus

 • Uusi vuosineljänneksittäinen maailmanlaajuisen vastuullisuuden osio sivuilla 10–12.


Näkymät

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 toisen neljänneksen 2 579 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi verrattuna vuoden 2014 toisen neljänneksen vahvaan 209 milj. euroon. Kaikissa segmenteissä suunnitellaan olevan huoltoseisokkeja vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana ja niiden vaikutuksen odotetaan olevan noin 30 milj. euroa suurempi kuin toisella neljänneksellä.

* Vuoden 2013 vertailukausien tiedot on oikaistu uusien standardien (IFRS 10: Konsernitilinpäätös, IFRS 11: Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä) mukaisesti kaikissa taulukoissa, joihin uudet standardit vaikuttavat. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.

Avainluvut*

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos %
4–6/14–

4–6/13
1–3/14 Muutos %
4–6/14–

1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos %
1–6/14–
1–6/13
2013
Liikevaihto 2 579 2 726 -5,4 2 568 0,4 5 147 5 398 -4,6 10 563
Operatiivinen EBITDA 326 257 26,8 302 7,9 628 511 22,9 1 090
Operatiivinen EBITDA, % 12,6 9,4   11,8   12,2 9,5   10,3
Operatiivinen liiketulos 209 124 68,5 182 14,8 391 242 61,6 578
Operatiivinen liiketulos, % 8,1 4,5   7,1   7,6 4,5   5,5
Liiketulos (IFRS) 85 83 2,4 195 -56,4 280 104 169,2 50
Liiketulos (IFRS), % 3,3 3,0   7,6   5,4 1,9   0,5
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 145 57 154,4 106 36,8 251 113 122,1 350
Tulos ennen veroja 39 24 62,5 130 -70,0 169 -11 n/m -189
Katsauskauden tulos 1 21 -95,2 100 -99,0 101 5 n/m -71
                   
Investoinnit 173 184 -6,0 101 71,3 274 314 -12,7 760
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 134 154 -13,0 139 -3,6 273 310 -11,9 603
                   
Operatiivinen ROCE, % 9,8 5,4   8,6   9,2 5,3   6,5
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,13 0,05   0,09   0,22 0,12   0,40
Tulos/osake, EUR 0,00 0,02   0,13   0,13 0,00   -0,07
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,30 0,25   0,27   0,57 0,52   1,16
CEPS, EUR 0,19 0,21   0,31   0,50 0,44   1,21
                   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,1 1,5   7,5   3,8 0,2   -1,3
Velkaantumisaste 0,66 0,68   0,60   0,66 0,68   0,61
Nettovelka / edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,8 3,2   2,8   2,8 3,2   2,9
Oma pääoma/osake, EUR 6,46 6,67   6,70   6,46 6,67   6,61
Omavaraisuusaste, % 40,3 38,7   39,7   40,3 38,7   39,2
                   
Henkilöstö keskimäärin 29 704 29 357 1,2 28 813 3,1 29 162 29 011 0,5 28 921
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)                  
  kausittainen 788,6 788,6   788,6   788,6 788,6   788,6
  kumulatiivinen 788,6 788,6   788,6   788,6 788,6   788,6
  kumulatiivinen, laimennettu 789,5 788,6   789,6   789,0 788,6   788,6
                   
Työtapaturmat (TRI) 11,0 13,4 -17,9 13,8 -20,3 12,4 15,4 -19,5 14,0
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat (LTA) 4,3 5,7 -24,6 5,8 -25,9 5,1 6,7 -23,9 6,0

* Vuoden 2013 vertailukausien tiedot on oikaistu uusien standardien (IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä) mukaisesti kaikissa taulukoissa, joihin uudet standardit vaikuttavat. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.
Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
TRI =
Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti

LTA = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.


Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Paperin ja kartongin toimitukset, (1 000 tonnia) 2 363 2 508 -5,8 2 395 -1,3 4 758 5 004 -4,9 9 898
Paperi- ja kartonkituotanto (1 000 tonnia) 2 352 2 496 -5,8 2 458 -4,3 4 810 5 015 -4,1 9 911
Puutuotetoimitukset,
(1 000 m3)
1 265 1 345 -5,9 1 159 9,1 2 424 2 492 -2,7 4 930
Markkinasellun toimitukset, (1 000 tonnia)* 299 303 -1,3 310 -3,5 609 591 3,0 1 180
Aaltopahvitoimitukset,
(milj. m2)
272 271 0,4 262 3,8 534 531 0,6 1 086


Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Operatiivinen EBITDA 326 257 26,8 302 7,9 628 511 22,9 1 090
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen* 17 21 -19,0 19 -10,5 36 41 -12,2 91
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä -134 -154 13,0 -139 3,6 -273 -310 11,9 -603
Operatiivinen liiketulos 209 124 68,5 182 14,8 391 242 61,6 578
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät** -18 -8 -125,0 -11 -63,6 -29 -14 -107,1 11
Kertaluonteiset erät -106 -33 -221,2 24 n/m -82 -124 33,9 -539
Liiketulos (IFRS) 85 83 2,4 195 -56,4 280 104 169,2 50

*     Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivisesta liiketuloksesta.

**    Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
 

 

VUODEN 2014 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOS (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)


Liikevaihdon muutoksen jakauma 4–6/2013–4–6/2014

  Liikevaihto
4–6/13, milj. EUR 2 726
Hinta ja jakauma, % -
Valuutta, % -1
Volyymi, % -1
Muu liikevaihto*, % -1
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % -3
Rakennemuutos**, % -2
Yhteensä, % -5
4–6/14, milj. EUR 2 579

* Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
** Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot

Konsernin 2 579 milj. euron liikevaihto oli 147 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin osittain Printing and Reading -divisioonan rakennemuutoksen seurauksena. Operatiivinen liiketulos 209 milj. euroa oli 85 milj. euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Taustalla oli tavoitteensa selkeästi ylittänyt, menestyksekäs kiinteiden kustannusten vähennysohjelma ja pienemmät muuttuvat kustannukset. Vuosineljänneksen operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,1 % (4,5 %).

Hieman suuremmat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa lähinnä Renewable Packaging -segmentissä kasvattivat operatiivista liiketulosta 12 milj. euroa. Lähinnä paperikoneiden sulkemisesta johtuvat pienemmät tuotantomäärät heikensivät operatiivista liiketulosta 16 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 8 % (9 %) varastojen hallitsemiseksi.

Muuttuvat kustannukset vähenivät 34 milj. euroa toiminnan tehokkuuden ja alhaisempien energian hintojen ansiosta. Rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelman loppuun saattaminen vähensi kiinteitä kustannuksia 37 milj. euroa. Poistot olivat 20 milj. euroa pienemmät, mikä johtui pääosin vuoden 2013 viimeiselle neljännekselle kirjatuista aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista.

Keskimääräinen henkilöstömäärä toisella neljänneksellä Euroopassa oli 1 750 pienempi kuin vuotta aiemmin ilman vuonna 2013 tehdyn Eforan hankinnan aiheuttamaa 1 000 henkilön lisäystä ja Kiinassa vastaavasti 1 170 suurempi. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä keskimääräinen henkilöstömäärä oli 29 700, mikä on 350 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteiset erät, joilla on noin 106 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 1 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroihin. Kertaluonteiset erät sisältävät Ranskan lainsäädännöstä johtuvan 81 milj. euron kulun, joka liittyy tappiollisen ranskalaisen Corbehemin tehtaan suunniteltuun sulkemiseen. Yksikön operatiivinen EBITDA oli yhteensä 34 milj. euroa tappiollinen siitä lähtien, kun Stora Enso aloitti ostajan etsimisen tehtaalle lokakuussa 2012, ennen sulkemissuunnitelman laatimista. Muut kertaluonteiset erät ovat saksalaisen Uetersenin tehtaan meneillään olevaan myyntiin liittyvät kulut (34 milj. euroa), logistiikkasopimuksen irtisanomisesta aiheutunut kulu (9 milj. euroa) ja konsernin osakkuus- ja yhteisyritys Bergvik Skogin maa-alueen vaihtojärjestelyihin liittyvä tulo (18 milj. euroa).

Nettorahoituskulut 46 milj. euroa olivat 13 milj. euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Nettokorkokulut olivat 8 milj. euroa aikaisempaa pienemmät alhaisemman velkatason ja Kiinan talletuksista saatujen, aikaisempaa suurempien korkotuottojen ansiosta. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksella oli 16 milj. euron negatiivinen vaikutus. Toisen neljänneksen nettovaluuttakurssivaikutus rahavarojen, korollisten saamisten ja velkojen sekä niihin liittyvien suojausten osalta oli positiivinen 15 (negatiivinen 22) milj. euroa. Vuoden 2013 toisella neljänneksellä kirjattiin 12 milj. euron tuotto osakkuus- ja yhteisyritysten Bergvik Skogin ja Tornatorin lainasaamisen myynnistä.

Sijoitetun pääoman muutoksen jakauma 30.6.2013–30.6.2014

Sijoitettu
 pääoma
30.6.2013, milj. EUR 8 906
Investoinnit vähennettynä poistoilla 142
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset -581
Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostus 185
Myynnissä olevat muut osakkeet (pääasiassa PVO) 97
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 138
Etuuspohjaisten järjestelyiden nettovelka 62
Käyttöpääoma ja muut korottomat erät, netto -226
Verovelat, netto 38
Muuntoerot -216
Muut muutokset 35
30.6.2014, milj. EUR 8 580

 

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto oli 9,8 % (5,4 %). Ilman käynnissä olevia strategisia investointeja Biomaterials- ja Renewable Packaging -segmentteihin sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto olisi ollut 12,7 % (6,7 %).

Tammi–kesäkuun 2014 tulos (verrattuna tammi–kesäkuuhun 2013)
Liikevaihto 5 417 milj. euroa oli 251 milj. pienempi kuin vuotta aiemmin, pääasiassa Printing and Reading -segmentin rakennemuutosten vuoksi. Operatiivinen liiketulos kasvoi 149 miljoonalla eurolla 391 milj. euroon selkeästi pienempien muuttuvien ja kiinteiden kustannusten ansiosta. Poistot olivat 40 milj. euroa pienemmät vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kirjattujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennusten vuoksi, mutta alhaisemmat paperin myyntimäärät kumosivat sen vaikutusta.
 

VUODEN 2014 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOS (verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen)

 

Liikevaihto oli 11 milj. euroa suurempi eli 2 579 milj. euroa ja operatiivinen liiketulos 27 milj. euroa suurempi eli 209 milj. euroa, mikä oli odotusten mukaista. Muuttuvat kustannukset, erityisesti energian kustannukset, vähenivät kausiluonteisesti 18 milj. euroa paremman toiminnan tehokkuuden ja alhaisempien hintojen ansiosta. Kiinteät kustannukset pysyivät ennallaan. Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat kausiluonteisesti korkeammat puutuotteissa. Myyntimäärät olivat aikaisempaa suuremmat pakkaustuotteissa mutta pienemmät paperituotteissa.

Pääomarakenne

Milj. EUR 30.6.2014 31.3.2014 31.12.2013 30.6.2013
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet* 6 856 6 770 6 824 7 130
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 068 980 1 013 982
Käyttöpääoma, netto 1 340 1 337 1 179 1 518
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -543 -467 -466 -535
Sidottu pääoma yhteensä 8 721 8 620 8 550 9 095
Verovelat, netto -141 -101 -86 -189
Sijoitettu pääoma 8 580 8 519 8 464 8 906
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 093 5 286 5 213 5 261
Määräysvallattomien omistajien osuus 151 68 60 88
Korolliset nettovelat 3 336 3 165 3 191 3 557
Rahoitus yhteensä 8 580 8 519 8 464 8 906

* Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet sisältävät kiinteistöt, tehtaat ja kaluston, liikearvon, biologiset hyödykkeet, päästöoikeudet, myytävissä olevat muut osakkeet ja muut aineettomat hyödykkeet.

Rahoitus vuoden 2014 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen)
Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat vähennettynä käytetyillä luottolimiiteillä pysyivät vahvana 1 552 milj. eurossa, mikä on 464 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissään erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 1 050 (1 100) milj. euroon saakka. Rahavarojen vähentyminen vuosineljänneksen aikana johtuu pääasiassa 258 milj. euron nimellisarvoisten joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksusta, 237 milj. euron osinkojen maksusta, osakkuusyritys Bergvik Skogin lisäosuuden hankinnasta 97 milj. eurolla, yhdysvaltalaisen bioteknologiayritys Virdian ostosta 17 milj. eurolla ja 162 milj. euron investoinneista neljänneksen aikana, minkä vaikutusta kumosi osittain kassavirran kertyminen operatiivisesta toiminnasta.

Nettovelan suhde edellisten 12 kuukauden operatiiviseen EBITDAan oli 2,8 (2,8).

Velkaantumisaste 30.6.2014 oli 0,66 (0,60). Kasvu on ensisijaisesti seurausta toisella neljänneksellä suoritetusta 237 milj. euron osinkojen maksusta ja Bergvik Skogin lisäosuuden hankinnasta 97 milj. eurolla. Kauppa vahvistaa Stora Enson pitkäaikaista kumppanuutta Bergvik Skogin kanssa ja osoittaa, miten tärkeää Stora Ensolle on varmistaa jatkuva puuraaka-aineen saatavuus ruotsalaisten tehtaiden läheisyydestä.


 


 

Rahavirta

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–
1–6/13
2013
Operatiivinen EBITDA 326 257 26,8 302 7,9 628 511 22,9 1 090
Operatiivisen EBITDAn kertaluonteiset erät -111 -43 -158,1 -18 n/m -129 -94 -37,2 37
Osakkuus- ja yhteisyritysten osinkotuotot 17 7 142,9 - 100,0 17 18 -5,6 38
Muut oikaisut 10 8 25,0 6 66,7 16 -11 245,5 -178
Käyttöpääoman muutos 46 88 -47,7 -138 133,3 -92 19 n/m 265
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 288 317 -9,1 152 89,5 440 443 -0,7 1 252
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin -162 -170 4,7 -132 -22,7 -294 -342 14,0 -740
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -97 -30 -223,3 - -100,0 -97 -30 -223,3 -31
Rahavirta investointien jälkeen 29 117 -75,2 20 45,0 49 71 -31,0 481


Rahavirta vuoden 2014 toisella neljänneksellä
Vuoden 2014 toisen neljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli edelleen positiivinen 29 milj. euroa. Vaihto-omaisuus väheni 60 milj. euroa, saatavat vähenivät 40 milj. euroa ja velat vähenivät 100 milj. euroa. Uudet uudelleenjärjestelyvaraukset vähensivät käyttöpääomaa 70 milj. euroa. Aiemmin ilmoitettuihin uudelleenjärjestelyvarauksiin liittyvät maksut olivat 20 milj. euroa.


Investoinnit tammi–kesäkuussa 2014
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla olivat yhteensä 274 milj. euroa eli samansuuruiset kuin saman jakson poistot. Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin tehdyillä investoinneilla oli 294 milj. euron negatiivinen rahavirtavaikutus vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon tärkeimmät käynnissä olevat investointihankkeet olivat Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa ja kartonkitehdashanke Guangxissa Kiinassa. Yhtiö odottaa Montes del Platan lisäinvestointien olevan noin 30 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla jo investoitujen 95 milj. euron lisäksi.

Ennuste vuoden 2014 investoinneista, oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja poistoista*

Milj. EUR Ennuste 2014
Investoinnit 760–840
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 30
Yhteensä 790–870
Poistot 550–580

*Investoinnit sisältävät noin 300 milj. euroa hankkeeseen Guangxissa Kiinassa. Näissä luvuissa ei ole mukana Bergvik Skogin eikä Virdian osakkeiden hankintaa.

Rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelma
Huhtikuussa 2013 ilmoitettu rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelma on saatettu loppuun. Ohjelmalla saavutettiin vuositasolla 244 milj. euron kustannussäästöt vuoden 2012 kustannuspohjaan verrattuna. Säästöt ylittivät alkuperäisen tavoitteen 44 milj. eurolla eli 22 prosentilla. Tavoitteeksi asetetut 200 milj. euron säästöt saavutettiin jo vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä, yhtä vuosineljännestä tavoiteaikataulua edellä.

Ohjelman seurauksena henkilöstömäärä väheni noin 2 270 henkilöllä vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 toisen neljänneksen 2 579 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi verrattuna vuoden 2014 toisen neljänneksen vahvaan 209 milj. euroon. Kaikissa segmenteissä suunnitellaan olevan huoltoseisokkeja vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana ja niiden vaikutuksen odotetaan olevan noin 30 milj. euroa suurempi kuin toisella neljänneksellä.

SEGMENTIT VUODEN 2014 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)


Printing and Reading
Printing and Living -divisioonaan kuuluva Printing and Reading tarjoaa vastuullisella tavalla uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia ensiluokkaisia paperiratkaisuja painoviestinnän ja toimistojen tarpeisiin. Sen laaja valikoima palvelee muun muassa kustantajia, jälleenmyyjiä, painotaloja, tukkureita, paperinjalostajia ja toimistotarvikkeiden toimittajia. Printing and Reading valmistaa sanomalehtipaperia, kirjapaperia, superkalanteroitua paperia, päällystettyä paperia ja toimistopaperia.
 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Liikevaihto 970 1 101 -11,9 999 -2,9 1 969 2 224 -11,5 4 319
Operatiivinen EBITDA 83 51 62,7 85 -2,4 168 123 36,6 290
Operatiivinen EBITDA, % 8,6 4,6   8,5   8,5 5,5   6,7
Operatiivinen liiketulos 36 -17 n/m 35 2,9 71 -15 n/m 34
 % liikevaihdosta 3,7 -1,5   3,5   3,6 -0,7   0,8
Operatiivinen ROOC, %* 7,1 -2,4   6,8   7,1 -1,1   1,4
Paperin toimitukset,
1 000 t
1 483 1 652 -10,2 1 523 -2,6 3 006 3 336 -9,9 6 525
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t 1 466 1 641 -10,7 1 580 -7,2 3 046 3 324 -8,4 6 501

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Operatiivinen liiketulos parani 53 milj. euroa. Taustalla olivat rakenteiden yksinkertaistamisohjelman ansiosta selkeästi alentuneet kiinteät kustannukset ja toiminnan tehostamisen vuoksi pienentyneet muuttuvat kustannukset, jotka osittain kumosivat koneiden sulkemisesta johtuvia alhaisempia paperin tuotantomääriä. Poistot olivat 20 milj. euroa pienemmät, mikä johtui vuoden 2013 viimeiselle neljännekselle kirjatuista aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista.
 • Ranskassa sijaitsevan Corbehemin tehtaan sosiaaliohjelma on hyväksytty, ja suunnitelmana on sulkea tehdas.
 • Kuten toukokuussa ilmoitettiin Stora Enso myy Saksassa sijaitsevan, erikoispaperia ja päällystettyä hienopaperia tuottavan Uetersenin tehtaan itävaltalaiselle erikoispaperin valmistajalle Brigl & Bergmeisterille. Kauppa viivästyy alkuperäisestä tavoiteaikataulustaan heinäkuun puolivälistä viranomaishyväksyntäprosessin takia.
 • Oulun ja Kvarnsvedenin tehtailla on huoltoseisokit ja Veitsiluodon tehtaalla laaja huoltoseisokki kolmannella vuosineljänneksellä.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Kysyntä 4–6/14 verrattuna 1–3/14 Hinta 4–6/14 verrattuna 4–6/213 Hinta 4–6/14 verrattuna 1–3/14
Paperi Eurooppa Hieman heikompi Hieman heikompi Vakaa Vakaa


 


 

Biomaterials
Biomaterials tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja. Uusiutuvasta raaka-aineesta kestävän kehityksen mukaisilla menetelmillä valmistettu sellu on erinomainen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin loppukäyttökohteisiin. Biomaterials koostuu pääasiassa puuviljelmistä, konsernin yhteisistä toiminnoista Veracelin ja Montes del Platan sellutehtaista, pohjoismaisista sellutehtaista, joiden yhteydessä ei ole paperi- tai kartonkitehtaita, sellun osaamiskeskuksesta ja biojalostamosta.
 

Milj. EUR** 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Liikevaihto 243 266 -8,6 263 -7,6 506 528 -4,2 1 033
Operatiivinen EBITDA 28 32 -12,5 38 -26,3 66 74 -10,8 153
Operatiivinen EBITDA, % 11,5 12,0   14,4   13,0 14,0   14,8
Operatiivinen liiketulos 10 14 -28,6 21 -52,4 31 36 -13,9 77
  % liikevaihdosta 4,1 5,3   8,0   6,1 6,8   7,5
Operatiivinen ROOC, %* 1,8 2,6   4,0   2,9 3,5   3,8
Sellun toimitukset, 1 000 t 462 461 0,2 503 -8,2 965 936 3,1 1 864

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
** Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 17.
 

 • Operatiivinen liiketulos oli 4 milj. euroa pienempi Montes del Platan käynnistyskustannusten ja biojalostamon lisääntyneen toiminnan vuoksi.
 • Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa käynnistyi kesäkuun alkupuolella, ja ensimmäiset asiakastoimitukset laivattiin heinäkuun puolivälissä. Stora Enson osuuden sen tuotannosta odotetaan vuonna 2014 olevan 300 000–350 000 tonnia, viranomaishyväksyntäprosessin vuoksi noin 50 000 tonnia vähemmän kuin aikaisemmin on ennakoitu.
 • Stora Enso osti kesäkuussa 2014 100 % yhdysvaltalaisen Virdian osakkeista. Virdia on johtava kehittäjä erotteluteknologioissa, joilla sellubiomassasta saadaan puhdistettuja sokereita ja ligniiniä.
 • Stora Enso on saattanut kesäkuussa 2014 loppuun puuviljelmiensä myynnin Thaimaassa (yhteensä1 350 hehtaaria). Maiden myyntiprosessi aloitettiin vuonna 2011.
 • Skutskärin sellutehtaalla on huoltoseisokki kolmannen vuosineljänneksen aikana.


Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Kysyntä 4–6/14 verrattuna 1–3/14 Hinta 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Hinta 4–6/14 verrattuna 1–3/14
Havusellu Eurooppa Vakaa Vakaa Korkeampi Vakaa
Lehtipuusellu Eurooppa Hieman vahvempi Hieman vahvempi Alhaisempi Hieman alhaisempi


Building and Living
Printing and Living -divisioonaan kuuluva Building and Living tarjoaa puupohjaisia innovaatioita ja ratkaisuja arjen asumiseen ja elämiseen. Tuotevalikoima kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet runkorakenteista sisustukseen ja ympäristörakentamiseen. Jatkojalostettujen tuotteiden valikoima sisältää massiivipuisia elementtejä ja asuntomoduuleja, puukomponentteja ja pellettejä. Valikoiman täydentävät monipuoliset sahatavarat.
 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Liikevaihto 490 500 -2,0 445 10,1 935 941 -0,6 1 867
Operatiivinen EBITDA 47 39 20,5 30 56,7 77 52 48,1 115
Operatiivinen EBITDA, % 9,6 7,8   6,7   8,2 5,5   6,2
Operatiivinen liiketulos 37 28 32,1 20 85,0 57 32 78,1 75
 % liikevaihdosta 7,6 5,6   4,5   6,1 3,4   4,0
Operatiivinen ROOC, %* 27,1 20,0   15,3   21,1 11,5   13,9
Toimitukset, 1 000 m3 1 221 1 303 -6,3 1 116 9,4 2 337 2 416 -3,3 4 776

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Korkein vuosineljänneksittäinen operatiivinen liiketulos sitten vuoden 2007 toisen neljänneksen Taustalla oli rakenteiden yksinkertaistamisohjelman ansiosta selkeästi alhaisemmat kiinteät kustannukset.
 • Useilla sahoilla on huoltoseisokkeja kolmannen vuosineljänneksen aikana.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Kysyntä 4–6/14 verrattuna 1–3/14 Hinta 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Hinta 4–6/14 verrattuna 1–3/14
Puutuotteet Eurooppa Vakaa Merkittävästi vahvempi Hieman korkeampi Hieman korkeampiRenewable Packaging
Renewable Packaging tarjoaa uusiutuvia, kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttaja- ja teollisuuspakkauksiin. Renewable Packaging kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistukseen sekä kierrätykseen. Siihen sisältyy kolme liiketoimintayksikköä: Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia.
 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Liikevaihto 849 835 1,7 823 3,2 1 672 1 655 1,0 3 272
Operatiivinen EBITDA 166 129 28,7 149 11,4 315 248 27,0 522
Operatiivinen EBITDA, % 19,6 15,4   18,1   18,8 15,0   16,0
Operatiivinen liiketulos 114 77 48,1 92 23,9 206 145 42,1 318
 % liikevaihdosta 13,4 9,2   11,2   12,3 8,8   9,7
Operatiivinen ROOC, %* 18,3 12,7   15,0   16,6 12,2   13,3
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 880 856 2,8 872 0,9 1 752 1 668 5,0 3 373
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 886 855 3,6 878 0,9 1 764 1 691 4,3 3 410
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 272 271 0,4 262 3,8 534 531 0,6 1 086
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 266 267 -0,4 257 3,5 523 525 -0,4 1 057

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Parantunut toiminnan tehokkuus erityisesti Consumer Board -liiketoimintayksikössä johti tuotantoennätykseen ja selkeästi pienempiin muuttuviin kustannuksiin. Rakenteiden yksinkertaistamisohjelma vähensi kiinteitä kustannuksia, ja myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat hieman korkeampia.
 • Stora Enso sijoittaa noin 110 milj. euroa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseen tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta. Muunnetun koneen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
 • Investointi kuluttajapakkauskartonkitehtaaseen Guangxissa Kiinassa etenee suunnitellusti. Yli 90 % tehdasalueen tasoitustyöstä on saatettu loppuun. Kartonkitehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2016 alussa aiemmin ilmoitetun mukaisesti.
 • Imatran, Inkeroisten ja Heinolan tehtailla on huoltoseisokkeja kolmannen vuosineljänneksen aikana.

 

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Kysyntä 4–6/14 verrattuna 1–3/14 Hinta 4–6/14 verrattuna 4–6/13 Hinta 4–6/14 verrattuna 1–3/14
Kuluttajapakkaus-kartonki Eurooppa Vakaa Vakaa Vakaa Vakaa
Aaltopahvi-pakkaukset Eurooppa Vakaa Vakaa Hieman alhaisempi Vakaa 


 

Muut
Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.
 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 Muutos % 4–6/14–
4–6/13
1–3/14 Muutos % 4–6/14–
1–3/14
1–6/14 1–6/13 Muutos % 1–6/14–1–6/13 2013
Liikevaihto 654 685 -4,5 689 -5,1 1 343 1 406 -4,5 2 690
Operatiivinen EBITDA 2 6 -66,7 - n/m 2 14 -85,7 10
Operatiivinen EBITDA, % 0,3 0,9   -   0,1 1,0   0,4
Operatiivinen liiketulos 12 22 -45,5 14 -14,3 26 44 -40,9 74
 % liikevaihdosta 1,8 3,2   2,0   1,9 3,1   2,8

 

 • Operatiivinen liiketulos heikkeni, mikä johtui Thiele Kaolinin myynnistä, Stora Enson sisäisen vakuutusyhtiön lakkauttamisesta ja puunhankinnan alhaisemmasta tuloksesta pienempien puumäärien ja hieman korkeampien kustannusten seurauksena.
 • Stora Enso hankki toukokuussa 97 milj. eurolla lisää Bergvik Skogin osakkeita ja nosti omistusosuutensa yrityksessä 49 prosenttiin.
   

 

MAAILMANLAAJUINEN VASTUULLISUUS VUODEN 2014 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)


Stora Enso aloittaa vuosineljännettäisen maailmanlaajuisen vastuullisuuden raportoinnin kasvattaakseen läpinäkyvyyttä ja korostaakseen sitä, miten vahvasti taloudelliset ja yhteiskuntavastuulliset tulokset liittyvät toisiinsa Stora Enson päivittäisessä toiminnassa. Raportointia tullaan kehittämään edelleen.


Ihmiset ja etiikka

Terveys ja turvallisuus

  4–6/14 4–6/13 1–3/14 2013
Työtapaturmat (TRI) 11,0 13,4 13,8 14,0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA) 4,3 5,7 5,8 6,0

TRI (Total recordable incident) = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. LTA (Lost-time accident) rate = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Konsernin tavoite on saada TRI-taajuus laskemaan alle 5.0:n vuoden 2015 loppuun mennessä.

Stora Enson investointiprojektissa Guangxissa, Kiinassa keskitytään metsätoimintojen ja rakennustyömaan urakoitsijoihin. Vuoden toisella neljänneksellä metsäurakoitsijoiden työntekijöille sattui yhteensä yhdeksän poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kartonkitehtaan rakennustyömaalla tasoitustyöt ovat edenneet vuoden 2013 kolmannen neljänneksen jälkeen ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Ihmisoikeudet
Stora Enso aloitti konserninlaajuisen ihmisoikeusarvioinnin yhteistyössä tanskalaisen ihmisoikeusinstituutin (Danish Institute for Human Rights, DIHR) kanssa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Arviointi kattaa kaikki tuotantoyksiköt, puunhankintatoiminnot, alihankintaketjujen hallinnan ja suhteet paikallisiin yhteisöihin. Arviointien odotetaan olevan valmiita konserninlaajuisesti vuoden 2014 loppuun mennessä.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana yli 80 Stora Enson työntekijää osallistui liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyviin koulutustyöpajoihin. Stora Enson toiminnoissa Guangxissa, Kiinassa aloitettiin lisäksi ihmisoikeusasioiden perusteellinen kartoitus yhteistyössä DIHR:n kanssa.

Heinäkuun 2014 alussa Stora Enso allekirjoitti yhteistyösopimuksen Pelastakaa lapset -järjestön kanssa vahvistaakseen konsernin työtä Stora Enson ja sen alihankintaketjujen vaikutuspiirissä olevien lasten ja nuorten työntekijöiden oikeuksien varmistamiseksi erityisesti korkean riskin markkina-alueilla. Kyseessä on Stora Enson ja Pelastakaa lapset -järjestön välinen ensimmäinen yhteistyösopimus, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Etiikka sekä lakien ja sääntöjen noudattaminen
Vuoden 2014 toisella neljänneksellä Stora Enso sai Clifford Chancen tekemän tutkimuksen konsernin liiketoimintaetiikan ohjelmaan kuuluvista ohjeista ja menettelytavoista. Tutkimuksen mukaan Stora Enson dokumentoidut eettiset sekä lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät ohjeet ja menettelytavat ovat kiitettävällä tasolla eikä mainittavia puutteita ollut havaittavissa.

Maaliskuussa 2014 Stora Enso liittyi lahjontaa vastaan toimivan Business Principles for Countering Bribery -aloitteen ohjausryhmän jäseneksi. Aloitteessa on mukana eri sidosryhmiä ja sitä johtaa kansainvälinen Transparency International -kansalaisjärjestö. 

Vastuullinen hankinta
Lapsityövoiman kitkeminen Pakistanissa
Bulleh Shah Packaging, Stora Enson 35-prosenttisesti omistama osakkuus- ja yhteisyritys Pakistanissa, toteutti123 auditointia alihankkijoidensa toiminnoissa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Auditoinneissa havaittiin vanhoja aaltopahvipakkauksia (OCC) toimittavien suorien alihankkijoiden toiminnassa seitsemän lapsityövoimatapausta ja viisi nuorten työntekijöiden tapausta pohjautuen ILO:n määritelmiin.


Mainitussa kahdessatoissa tapauksessa Bulleh Shah Packaging on pystynyt auttamaan kuuden yksilön tilannetta niin, että he ovat päässeet kouluun. Lisäksi kyseisten henkilöiden ja heidän huoltajiensa kanssa on keskusteltu ja varmistettu, että perheet saavat rahallista korvausta lasten menettämien ansioiden tilalle, ja tilannetta on seurattu asiankuuluvasti. Vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa muiden kuuden lapsen tilanteesta joko käydään edelleen keskustelua vanhempien kanssa tai auttaminen ei ole ollut tapauksissa mahdollista perheiden muutettua henkilökohtaisista syistä alueelta.

Kaikki Bulleh Shah Packagingille vanhoja aaltopahvipakkauksia (OCC) tai vehnänolkea keräävät suorat alihankkijat ovat allekirjoittaneet sitoumuksen noudattaa yrityksen alihankkijoille laatimaa toimintaohjetta (Code of Conduct), joka on osa hankintasopimusta sekä linjassa Stora Enson kansainvälisen vastuullisuuden periaatteiden kanssa. Alihankkijoiden auditoinnit suoritti Bulleh Shah Packagingin sisäinen auditointiryhmä yhdessä ulkoisen tarkastuspalveluja tarjoavan yhtiön SGS:n kanssa.

Korjuukauden vuoksi auditointi keskittyi vehnänolki-raaka-aineen toimittajiin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Auditointi rajoittuu suoriin toimittajiin ja heidän alihankkijoihinsa, joiden työntekijät keräävät vehnänolkea pelloilta. Vehnänoljen toimittajien auditoinneissa ei tunnistettu lapsityövoimatapauksia määritellyn tarkastuksen laajuuden puitteissa. Pakistanin vehnänviljelytiloilla työskentelee lapsia perheidensä kanssa. Stora Enso tiedostaa vastuullisuutensa yhteisöille näissä hankintaketjuissa. Bulleh Shah Packagingin lähestymistapa tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan on työskennellä yhdessä paikallishallinnon, kansalaisjärjestöjen sekä vastaavia maatalouden alihankintaketjuja hyödyntävien organisaatioiden kanssa pitkäaikaisten ratkaisujen löytämiseksi yhteisöissä. Stora Enso on sopinut thaimaalaisen Yunus Center AIT:n kanssa perustavansa Bulleh Shah Packagingin toiminta-alueelle kolme mobiiliklinikkaa tukeakseen niiden lasten koulutusta, sosiaalipalveluita ja hyvinvointia, joihin alihankintaketjut ovat vaikuttaneet.

Kuten Stora Enson yleisessä yhtiökokouksessa huhtikuussa 2014 ilmoitettiin, kaikki alihankintasuhteet käytettyjen aaltopahvipakkausten (UCB) toimittajaketjussa lopetettiin huhtikuussa 2014. Tästä huolimatta Bulleh Shah Packaging on jatkanut kaatopaikoilta jätettä keräävien lasten ja heidän perheidensä tukemista. Huhtikuussa 2014 Bulleh Shah Packaging perusti koulun 6–14-vuotiaille lapsille. Toisen neljänneksen alussa 55 lasta oli siirtynyt jätteenkeräystöistä kouluun. Lukukauden alussa elokuussa seuraavien noin 150 lapsen odotetaan aloittavan koulun, ja loppujen lapsista on tarkoitus aloittaa koulu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on saada lisää perheitä tämän koulutuen piiriin vuoden 2014 kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä.

 

Muut asiat
Stora Enson uusi, päivitetty eettinen toimintaohje toimittajille (Supplier Code of Conduct) astui voimaan 1.7.2014.

 

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana Chennain tehdas Intiassa aloitti kaikille tehtaan 82 suoralle toimittajalle ohjelman, joka tähtää tiedostamisen lisäämiseen. Ohjelmaan kuuluvat käynnit toimittajien luona keskittyvät Stora Enson vastuullisuusvaatimuksista viestimiseen ja tietoisuuden lisäämiseen Stora Enson päivitetystä eettisestä toimintaohjeesta toimittajille.

Metsät ja maankäyttö

Maavuokrasopimusten korjaaminen Guangxissa, Kiinassa
Stora Enson toiminnoissa Guangxissa edistyttiin kyläyhteisöjen ja kotitalouksien kanssa tehtyjen maankäyttösopimusten sopimusoikeudellisessa korjaamisessa. Stora Enso vuokraa yhteensä 90 200 hehtaaria maata eri puolilta Guangxia. Tästä määrästä 36 % on niin sanotusti sosiaalisesti omistettua eli kyläyhteisöjen ja kotitalouksien omistamaa maata.
 

 

Stora Enson Guangxissa vuokraamat, sosiaalisesti omistetut metsämaat 30.6.2014 30.6.2013 30.3.2014 31.12.2013
Vuokratut, sosiaalisesti omistetut metsämaat, ha 32 800 33 015 32 799 32 990
Vuokratut alueet, joilla ei ole sopimusoikeudellisia puutteita*, ha 15 200 12 899 14 498 14 366
Vuokrasopimukset, joissa ei ole sopimusoikeudellisia puutteita, % kaikista sopimuksista 58 % 50 % 56 % 54 %

*Sopimuksissa, joissa ei ole puutteita, maan omistusoikeus on selkeä tai ratkaistu, ja sopimusprosessi on todistettu lailliseksi, autenttiseksi ja voimassaolevaksi. Sopimusten korjausprosessiin kuuluu dokumentaation tutkiminen, kenttätutkimuksia, oikeudellinen ja toiminnallinen riskianalyysi, sidosryhmäkonsultaatioita, puuttuvan dokumentaation kerääminen ja uusien sopimusten tai sopimuskorjausten allekirjoittaminen suoraan kylien tai talouksien kanssa, tai joissain tapauksissa sopimuksen päättäminen.

Yhteisen arvon tuottaminen Guangxissa, Kiinassa
Yhteisen arvon tuottamiseksi tehtyjen aloitteiden toteuttaminen alkoi yhteistyössä kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman konsulttiyritys FSG:n kanssa.

 1. Kehitysprojekti urakoitsijoille keskittyy valittujen paikallisten urakoitsijoiden kilpailukyvyn parantamiseen, mikä auttaa toiminnan turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden parantamisessa.
 2. Kuljetusten kehittämisen tutkimus keskittyy turvallisuutta lisääviin ja parempia logistisia ratkaisuja tuoviin pilottireitteihin.
 3. Kemiran kanssa aloitettu, marraskuussa 2013 julkistettu yhteinen vesihanke etenee suunnitellusti. Hankkeen tarkoitus on parantaa kyläläisten käyttämän veden laatua ja määrää. Vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun mennessä nykytilannetta selvittävän tutkimuksen kenttätyöosuus valmistui. Pilottiprojektit aloitetaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.

Vuoropuhelu maattomien liikkeen kanssa Bahiassa, Brasiliassa
Stora Enson yhteinen toiminto Veracel Brasiliassa jatkaa vuoropuhelua kuuden eri maattomien liikkeen kanssa Bahiassa. Osana tätä vuoropuhelua vuonna 2012 aloitettiin kestävän kehityksen mukainen asutusaloite (Sustainable Settlement Initiative), jonka tarkoitus on tarjota viljelysmaata sekä teknistä ja koulutuksellista tukea satojen perheiden toimeentulon parantamiseksi. Aloite on Bahian osavaltiohallinnon tukema, ja sitä toteuttavat yhteistyössä alueen maattomien liikkeet, kansallinen maareformivirasto (INCRA) sekä Veracel.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana São Paulon yliopiston maatalouden laitos (Esalq-USP) sai loppuun kestävän kehityksen asutus- ja viljelyalueiksi tarkoitettujen alueiden arvioinnin. Aloitteen ansiosta alueen maattomien liikkeet ovat sitoutuneet lähtemään vuoden 2011 heinäkuun jälkeen valtaamiltaan mailta, eikä Veracel pyri saamaan oikeusteitse takaisin alueitaan, jotka on vallattu ennen kyseistä aikaa.

Asuttamisaloitteeseen sisältyy yhteensä 16 500 hehtaaria Veracelin maita. INCRA on aloittanut näiden alueiden sekä aloitteeseen liittyvän maanhallintasiirron tutkimisen. INCRA korvaa Veracelin luovuttamat maat Brasilian lainsäädännön mukaisesti.

Vuoden 2014 toisen neljänneksen lopussa maattomien sosiaaliset liikkeet asuttivat lisäksi 1 873 hehtaaria Veracelin maita, jotka eivät ole osa kestävän kehityksen asuttamisen aloitetta. Alueiden haltuunotto takaisin yhtiölle käsitellään oikeudellisena prosessina.

Metsäsertifikaatit
Toukokuussa 2014 Stora Enson osakkuus- ja yhteisyritys Bergvik Skogin FSC®1-sertifikaatti Siljanin alueelle astui uudestaan voimaan, kun Bergvik Skog oli suorittanut korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sertifikaatin myöntäjän vaatimilla tavoilla.


Brasiliassa Stora Enson yhteinen toiminto Veracel ja sen sopimuspuunviljelijät jatkavat pioneerityötä ryhmämetsäsertifikaatin edistämisessä. Vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun mennessä 81 puunviljelijää oli saanut FSC- ja CERFLOR (PEFC) -metsäsertifikaatit yhteensä 39 913 hehtaarin alueelle.

1) Stora Enso Global Communications -yksikön FSC® -tuotemerkin lisenssinumero on FSC-N001919.
 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Vaikka yleinen taloudellinen tilanne on vakiintunut viime aikoina, keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Euroopan taloudelliseen tilanteeseen ja Euroopan paperimarkkinoiden jatkuvaan epätasapainoon. Ukrainan tilanteesta johtuvilla EU:n ja Yhdysvaltojen mahdollisilla lisäpakotteilla Venäjää kohtaan ja Venäjän vastatoimilla voi olla kielteinen vaikutus Stora Enson toimintaan Venäjällä, puun vienti mukaan lukien.


Energiaherkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousulla olisi noin 13 milj. euron negatiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: puun hintojen 10 prosentin nousulla olisi noin 186 milj. euron negatiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen.

Kemikaalien ja täyteaineiden herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: kemikaalien ja täyteaineiden hintojen 10 prosentin nousulla olisi noin 60 milj. euron välitön negatiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen.

Energian, puuraaka-aineen tai kemikaalien ja täyteaineiden hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.
 

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon olisi noin 95 milj. euron välitön positiivinen vaikutus vuotuiseen operatiiviseen liiketulokseen. Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus olisi 79 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 47 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisessä valuuttakurssissa tapahtuu muutoksia.

Toisen vuosineljänneksen tapahtumat
Kesäkuussa Stora Enson johtajuuden kehittämiseen tähtäävä Pathfinders ja Pathbuilders -ohjelma sai European Foundation for Management Development -järjestöltä vuoden 2014 EFMD Excellence in Practice Gold Award -palkinnon organisaation kehittämisen kategoriassa. Palkinto annettiin yhteisesti Stora Ensolle ja Sveitsin Lausannessa sijaitsevalle IMD Business School -oppilaitokselle, joka on konsernin yhteistyökumppani ohjelman toteuttamisessa.


Oikeudenkäynnit

Latinalainen Amerikka

Veracel

Fibria ja Stora Enso omistavat kumpikin 50 % Veracelista siten, että yhteisomistajuutta ohjataan osakassopimuksen avulla. Toukokuussa 2014 Fibria aloitti välimiesmenettelyn Stora Ensoa vastaan väittäen, että Stora Enso oli rikkonut osakassopimuksen tiettyjä määräyksiä. Fibria on ilmoittanut, että oikeustapauksessa on kysymys noin 50 milj. Yhdysvaltain dollarin (35 milj. euron) eduista. Stora Enso kiistää rikkoneensa sopimusta eikä hyväksy menetelmää, jolla oikeustapauksessa kyseessä olevat edut lasketaan. Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollisia varauksia tapauksen vuoksi.  

Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Veracelin toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (7 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ja Stora Enso eivät ole tehneet kirjanpidollisia varauksia metsänistutusten tai mahdollisen sakon vuoksi.

Stora Enso on aikaisempina katsauskausina raportoinut Veracelin tehtaan rakentamisessa mukana olleen alihankkijan kanssa käydystä kiistasta, joka liittyy tiettyihin veroasioihin. Oikeustapaus saatettiin loppuun vuoden 2014 toisella neljänneksellä oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn sekä Veracelin kustannukseksi kirjaaman sovintoratkaisun jälkeen. Vaikka Brasilian viranomaisten muodollista hyväksyntää ei ole vielä saatu, oikeudenkäynnistä ei enää raportoida tulevissa osavuosikatsauksissa.

Montes del Plata
Vuoden 2014 toisella neljänneksellä Celulosa y Energía Punta Pereira S.A:lle ("CEPP"), Stora Enson ja Araucon muodostamaan Montes del Plata -konserniin kuuluvalle yhteistoiminnolle, ilmoitettiin Andritz Pulp Technologies Punta Pereira S.A:n, Andritz AG:n tytäryhtiön, sitä vastaan aloittamasta välimiesmenettelystä, jossa vaadittiin 200 milj. euroa. Välimiesmenettelyssä on kysymys Punta Pereirassa Uruguayssa sijaitsevan Montes del Platan sellutehdashankkeen koneita ja laitteita koskevista Andritzin toimitus-, rakennus-, asennus-, käyttöönotto- ja viimeistelysopimuksista. CEPP pitää Andritzin vaateita perusteettomina ja tulee esittämään välimiesoikeudelle oman 110 milj. Yhdysvaltain dollarin (80 milj. euron) vastakanteensa Andritzin tekemistä sopimusvelvoitteiden rikkomuksista. Montes del Plata tai Stora Enso eivät ole tehneet näistä vaateista kirjanpidollisia varauksia.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Stora Enso on aikaisempina tilikausina raportoinut Yhdysvalloissa meneillään olevista joukkokanteista, jotka liittyvät väitettyihin kartellirikkomuksiin. Oikeudenkäynnin jälkeen on saavutettu sovintoratkaisu kaikissa olennaisissa tapauksissa ilman, että Stora Enso olisi myöntänyt syyllisyyttään, ja sovintoratkaisun mukaiset suoritukset on maksettu. Suurimmassa osassa näitä tapauksia vastuussa oleva tuomioistuin myös antoi niille tarvittavan hyväksyntänsä vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana. Näistä tapauksista ei siten raportoida tulevissa osavuosikatsauksissa.

Oikeudenkäynnit Suomessa
Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä. Metsähallitus käynnisti maaliskuussa 2011 oikeudenkäynnin Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsä Groupia vastaan. Se vaatii korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Kokonaiskorvausvaatimus kaikkia vastaajia vastaan on noin 160 milj. euroa ja liitännäisvaade Stora Ensoa vastaan noin 85 milj. euroa. Lisäksi jotkin suomalaiset kunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat käynnistäneet vastaavanlaisia oikeusmenettelyitä. Kokonaiskorvausvaatimus kaikilta vastaajilta on noin 35 milj. euroa sekä liitännäisvaateet yksin Stora Ensoa vastaan noin 10 milj. euroa. Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Maaliskuussa 2014 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 13 yksityisen metsänomistajan kanteet vanhentuneina. Kaikki kantajat valittivat päätöksestä. Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollisia varauksia kyseisten kanteiden vuoksi.

Kemijärven sellutehdas suljettiin pysyvästi vuonna 2008. Tuomioistuinkäsittelyn jälkeen korkein hallinto-oikeus antoi elokuussa 2013 päätöksensä Kemijärven lopetetun sellutehtaan ympäristölupaan liittyvästä esikäsitellyn jäteveden jälkilammikosta. Tuomioistuin määräsi Stora Enson puhdistamaan suurimman osan pohjalietteestä, palautti asian paikallisen aluehallintoviraston käsittelyyn sekä määräsi Stora Enson toimittamaan vuoden 2014 loppuun mennessä uuden selvityksen siitä, miten suurin osa Kemijärven tehtaan jälkilammikon pohjalietteestä poistetaan. Aluehallintovirasto määrättiin myös arvioimaan Stora Ensolle koituvia kustannuksia saataviin ympäristöhyötyihin nähden siinä tapauksessa, että aluehallintovirasto velvoittaa Stora Enson poistamaan pohjalietteen. Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollisia varauksia tapauksen vuoksi.

Muutokset organisaatiorakenteessa ja konsernin johdossa
Stora Enson hallitus nimitti 30.6.2014 Karl-Henrik Sundströmin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2014 alkaen. Hän on tällä hetkellä Stora Enson Printing and Living -divisioonan johtaja. Hän seuraa uudessa tehtävässään Jouko Karvista, joka ilmoitti huhtikuussa 2014 halustaan jättää tehtävänsä.

Stora Enso lykkää Renewable Packaging -divisioonan 21.3.2014 ilmoitettua uudelleenorganisointia, kunnes toimitusjohtajan vaihdos on saatettu loppuun. Uudelleenorganisointi oli suunniteltu toteutettavaksi 1.7.2014.

Osakepääoma
30.6.2014 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 071 204 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 548 783 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A- tai R-sarjan osakkeita.

Toisen vuosineljänneksen aikana 15 000 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Muunnos merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2014.

Muutokset osakkeiden omistuksessa
Huhti–kesäkuussa 2014 Norjan keskuspankin (Norges Bank) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä laski kerran tilapäisesti alle 5 prosenttiin Stora Enso Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden määrästä osakelainausten seurauksena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2014 tehtyjä päätöksiä

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan nykyisistä jäsenistä hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Richard Nilsson samaksi ajanjaksoksi.

Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen vuosittaiset palkkiot pysyvät ennallaan.

Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia (a) hallituksen jäsenten lukumäärästä, (b) hallituksen jäsenistä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemisesta ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemisesta.

Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Juha Rantanen ja Mikael Mäkinen jatkavat talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Gunnar Brock (puheenjohtaja) ja Hans Stråberg valittiin uudelleen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi ja Juha Rantanen valittiin uudeksi jäseneksi.

Anne Brunila (puheenjohtaja) ja Birgitta Kantola jatkavat vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseninä.


Tämä tiedote on laadittu suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Jos eri kieliversioiden välillä on eroja, englanninkielinen versio pätee. Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 21.7.2014
Stora Enso Oyj
Hallitus
 

OSAVUOSIKATSAUS


Laadintaperiaatteet

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin muutosten vaikutukset
Stora Enso ryhtyi soveltamaan uusia IFRS 10: Konsernitilinpäätös, IFRS 11: Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä -standardeja 1.1.2014 alkaen.
 

 • IFRS 10: Konsernitilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen valmisteluun ja esittämiseen liittyviä periaatteita tapauksissa, joissa yhteisö hallitsee yhtä tai useampaa muuta yhteisöä. Standardi antaa lisäohjeita yhteisön mahdollisen määräysvallan määrittelyyn etenkin haasteellisissa tapauksissa.
 • IFRS 11: Yhteisjärjestelyt määrittelee yhteisjärjestelyjen luokittelun perusperiaatteet, joiden mukaan järjestelyä arvioidaan sen osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden kannalta, ja nämä oikeudet ja velvollisuudet määräävät järjestelyn kirjanpidollisen käsittelyn.
 • IFRS 12: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä edellyttää sellaisten tietojen esittämistä, joiden avulla tilinpäätöksen käyttäjät voivat arvioida osuuksien luonteen ja niihin liittyvät riskit sekä osuuksien vaikutukset yhteisön taloudelliseen tilanteeseen, tulokseen ja rahavirtoihin.

 

Muutokset vaikuttavat Montes del Platan ja Veracelin kirjanpidolliseen käsittelyyn. Niitä käsitellään nyt yhteisinä toimintoina, ja siksi Stora Enson 50 prosentin omistusosuus kirjataan konsernitilinpäätökseen suhteellisella rivi riviltä -menetelmällä. Stora Enso hallitsee Montes del Plataa yhdessä kumppaninsa Araucon kanssa ja Veracelia yhdessä kumppaninsa Fibrian kanssa. Stora Enson tulkinnan mukaan sopimusjärjestelyt kummassakin yhteisessä toiminnossa tuottavat kumppaneille keskeisen toiminnan vuosituotantoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet ja olennaisilta osiltaan kaikki yhteisten toimintojen taloudelliset edut. Aiemmin nämä kaksi kokonaisuutta on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä.

Stora Enson 50 prosentin Montes del Platan ja Veracelin omistusosuuden suhteellisella rivi riviltä -konsolidoinnilla ei ole vaikutusta julkaistuihin operatiiviseen liiketulokseen, tulokseen, pääomaan tai osakekohtaiseen tulokseen. Suhteellinen rivi riviltä -konsolidointi vaikuttaa kaikkiin konsernitilinpäätöksen pääasiallisiin laskelmiin. Vaikutukset on lueteltu tässä:

 • Operatiivisen EBITDAn kasvu
 • Aineellisten hyödykkeiden, biologisten hyödykkeiden ja nettovelan kasvu
 • Osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien lasku
 • Investointien kasvu ja osakkuus- ja yhteisyrityksiin tehtyjen oman pääoman ehtoisten sijoitusten lasku.

 

Historialliset luvut on oikaistu uuden IFRS 11 -standardin mukaisesti ja esitetty taulukoissa. Oikaistut vertailutiedot on esitetty kokonaisuudessaan lehdistötiedotteessa 19.3.2014. Lisäksi konserni on muuttanut rahavirtalaskelman esitystapaa siten, että se kuvastaa rahavirtojen liikkeitä entistä paremmin. Seuraavaan taulukkoon on koottu IFRS 11:n oikaisun vaikutukset.


 

  Oikaistu   Muutos   Kuten julkaistu
Milj. EUR 2013 2012   2013 2012   2013 2012
Liikevaihto 10 563 10 837   19 22   10 544 10 815
Operatiivinen EBITDA 1 090 1 154   46 60   1 044 1 094
Operatiivinen liiketulos 578 630   - -   578 630
Liiketulos (IFRS) 50 716   16 15   34 701
Katsauskauden tulos -71 490   - -   -71 490
                 
Investoinnit 760 1 012   335 456   425 556
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 603 623   39 40   564 583
                 
Operatiivinen ROCE, % 6,5 6,9   -0,6 -0,4   7,1 7,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 8,3   - -   -1,3 8,3
Velkaantumisaste 0,61 0,58   0,14 0,10   0,47 0,48
Nettovelka / edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,9 2,9   0,6 0,4   2,3 2,5
Omavaraisuusaste, % 39,2 41,0   -2,1 -1,8   41,3 42,8
                 
Pääomarakenne                
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 824 7 520   1 590 1 498   5 234 6 022
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 013 941   -948 -1 024   1 961 1 965
Käyttöpääoma, netto 1 179 1 526   94 66   1 085 1 460
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -466 -551   33 60   -499 -611
Sidottu pääoma yhteensä 8 550 9 436   769 600   7 781 8 836
Verovelat, netto -86 -237   -12 -20   -74 -217
Sijoitettu pääoma 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619
                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 213 5 770   - -   5 213 5 770
Määräysvallattomien omistajien osuus 60 92   - -   60 92
Korolliset nettovelat 3 191 3 337   757 580   2 434 2 757
Rahoitus yhteensä 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619


Muut standardimuutokset 1.1.2014 lähtien:

 • IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös on julkaistu uudelleen. Sen aiemmin sisältämiä konsernitilipäätöstä koskevia vaatimuksia on tarkistettu, ja ne esitetään standardissa IFRS 10: Konsernitilinpäätös.
 • IAS 28: Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä korvaa aiemman standardin (Sijoitukset osakkuusyrityksiin). Muutokset perustuvat uuteen standardiin IFRS 11: Yhteisjärjestelyt.
 • IAS 36: Omaisuuserien arvon alentuminen. Muutoksella selvennetään muiden kuin rahoitusvarojen arvostukseen liittyviä liitetietovaatimuksia. Selvennyksellä voi olla vähäisiä vaikutuksia Stora Enson esittämiin liitetietoihin.
 • IAS 39: Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen. Muutoksella täsmennetään, että eräiden ehtojen vallitessa suojauslaskentaa ei tarvitse lopettaa, vaikka suojaava johdannainen uusitaan. Muutoksella ei ole konsernin kannalta vaikutusta.


Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan, ellei toisin ole mainittu.

Virdia Inc. -yrityksen osto
Stora Enso osti vuoden 2014 toisella neljänneksellä 100 % yhdysvaltalaisen Virdian osakkeista. Virdia on johtava kehittäjä erotteluteknologioissa, joilla sellubiomassasta saadaan puhdistettuja sokereita ja ligniiniä. Virdian osto tukee Stora Enson Biomaterials-liiketoiminnan visiota tulla merkittäväksi biokemian ja biomateriaalien toimijaksi. Teknologian avulla biomassasta saadaan eroteltua entistä tehokkaammin erilaisia arvokkaita kemiallisia jakeita, mikä mahdollistaa kustannustehokkaiden uusiutuvien ratkaisujen kehittämisen markkinalähtöisiin tutkittuihin tarpeisiin.
Käteismaksu oli noin 17 milj. euroa, ja kauppaan liittyy yhteensä noin 21 milj. euron suuruisia mahdollisia lisämaksuja, jos tietyt tekniset ja kaupalliset välitavoitteet saavutetaan vuoteen 2017 mennessä. Virdian vaikutuksen Stora Enson vuoden 2014 liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan olevan vähäinen.
Koska yritys ostettiin lähellä vuosineljänneksen loppua, hankitun omaisuuden, velkojen ja liikearvon käyvät arvot 30.6.2014 on määritetty alustavasti ennen hankittujen omaisuuserien käyvän arvon tarkastelun loppuun saattamista, joka suoritetaan yhdistämisen jälkeen.
 

Milj. EUR  
Käteiskauppahinta 17
Ehdollinen kauppahinta 21
Hankitut omaisuuserät yhteensä 3
Hankitut velat yhteensä 9
Alustava liikearvo 44Uetersenin tehtaan myynti
Stora Enso ilmoitti 8.5.2014, että se on sopinut myyvänsä Uetersenissa Saksassa sijaitsevan erikoispaperia ja päällystettyä hienopaperia valmistavan tehtaansa itävaltalaiselle erikoispaperin valmistajalle Brigl & Bergmeisterille. Sopimuksen jälkeen konserni teki 34 milj. euron aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksen ja varaston alaskirjauksen vuoden 2014 toisen neljänneksen kirjanpitoon. Uetersenin tehdasta ei ole esitetty myytävänä olevana omaisuuseränä konsernin taseessa 30.6.2014, koska sillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma*
* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.
 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 1–3/14 1–6/14 1–6/13 2013
Liikevaihto 2 579 2 726 2 568 5 147 5 398 10 563
 Liiketoiminnan muut tuotot 52 37 33 85 76 140
 Materiaalit ja palvelut -1 618 -1 765 -1 573 -3 191 -3 477 -6 550
 Toimituskulut ja komissiot -231 -251 -237 -468 -510 -982
 Henkilöstökulut -367 -368 -361 -728 -727 -1 390
 Liiketoiminnan muut kulut -203 -165 -144 -347 -354 -644
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 20 13 50 70 38 102
 Poistot ja arvonalentumiset -147 -144 -141 -288 -340 -1 189
Liiketulos 85 83 195 280 104 50
 Nettorahoituserät -46 -59 -65 -111 -115 -239
Tulos ennen veroja 39 24 130 169 -11 -189
 Tuloverot -38 -3 -30 -68 16 118
Katsauskauden tulos 1 21 100 101 5 -71
             
             
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille 1 19 99 100 2 -53
Määräysvallattomille omistajille - 2 1 1 3 -18
  1 21 100 101 5 -71
             
Osakekohtainen tulos            
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,00 0,02 0,13 0,13 0,00 -0,07
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,00 0,02 0,13 0,13 0,00 -0,07


 

Konsernin laaja tuloslaskelma*
* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.

 

Milj. EUR 4–6/14 4–6/13 1–3/14 1–6/14 1–6/13 2013
             
Katsauskauden tulos 1 21 100 101 5 -71
             
Muut laajan tuloksen erät            
             
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi            
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot -1 - - -1 - 74
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, jota ei siirretä tulosvaikutteiseksi - - - - -1 -1
Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi - - - - - -27
  -1 - - -1 -1 46
             
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi            
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, joka voidaan siirtää tulosvaikutteiseksi -6 8 -3 -9 11 13
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset 15 -174 -4 11 -97 -227
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset 1 -4 - 1 -1 -6
Nettosijoitusten suojaukset 10 27 5 15 14 23
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -5 -17 -9 -14 -28 -26
Myytävissä olevat rahoitusvarat 37 -135 -12 25 -176 -101
Tuloverot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi -3 -2 - -3 2 2
  49 -297 -23 26 -275 -322
             
Laaja tulos yhteensä 49 -276 77 126 -271 -347
             
Laajan tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön omistajille 48 -274 76 124 -273 -323
Määräysvallattomille omistajille 1 -2 1 2 2 -24
  49 -276 77 126 -271 -347

 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma*

Milj. EUR 1–6/14 1–6/13
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 280 104
Suojaustulos laajasta tuloksesta 7 10
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 252 320
Nettokäyttöpääoman muutos -92 19
Liiketoiminnan rahavirrat 447 453
Maksetut nettorahoituserät -99 -86
Maksetut tuloverot, netto -10 -20
Liiketoiminnan nettorahavirta 338 347
     
Investointien rahavirta    
Tytäryritysten ja liiketoiminnan hankinta -16 -
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -97 -30
Myytävissä olevien sijoitusten hankinta - -9
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten osakkeiden myynnistä 61 -
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä 10 81
Investoinnit -294 -342
Pitkäaikaisten saamisten tuotot, netto 28 98
Investointien nettorahavirta -308 -202
     
Rahoituksen rahavirta    
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot 136 66
Pitkäaikaisten lainojen maksut -457 -44
Lyhytaikaisten lainojen muutos -77 47
Maksetut osingot -237 -237
Tytäryritysosuuksien myynti määräysvallattomille omistajille 28 -
Määräysvallattomien omistajien oman pääoman ehtoiset sijoitukset vähennettynä osingoilla 53 -6
Omien osakkeiden osto** -4 -
Rahoituksen nettorahavirta -558  -174
     
Rahavarojen nettomuutos -528 -29
Muuntoerot 19 -20
Nettorahavarat katsauskauden alussa 2 061 1 917
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 1 552 1 868
     
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 553 1 869
Käytössä olevat luottolimiitit katsauskauden lopussa -1 -1
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 1 552 1 868
     
Hankinnat    
  Rahavarat vähennettynä luottolimiiteillä 1 -
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 2 -
  Käyttöpääoma -2 -
  Korolliset velat ja saamiset -7 -
Hankitun omaisuuden käypä arvo -6 -
  Liikearvo (alustava vuodelle 2014) 44 -
Yritysostot yhteensä 38 -
  Vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla -1 -
Nettokauppahinta 37 -
     
Kauppahinnan käteisosa vähennettynä hankituilla rahavaroilla 16 -
Ehdollinen kauppahinta 21 -
Nettokauppahinta 37 -
     
Myynti    
  Rahavarat 1 -
Myytyjen yritysten nettovarat 1 -
Myyntihinta yhteensä 1 -
  Kauppahinnan käteisosa 1 -
Myyntihinta yhteensä 1 -

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.
** Konsernin osakepalkkio-ohjelmaa varten ostetut omat osakkeet. Konsernilla ei ollut omia osakkeita kesäkuun lopussa 2014.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, liikearvo, biologiset hyödykkeet ja muut aineettomat hyödykkeet

Milj. EUR 1–6/14 1–6/13 2013
Avaava tase 1.1. 6 442 7 039 7 039
Tytäryritysten hankinta 46 - 1
Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 245 292 710
Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 29 22 50
Biologisten hyödykkeiden korjuu -16 -7 -20
Vähennykset -6 -68 -80
Tytäryritysten myynti - - -2
Poistot ja arvonalentumiset -288 -340 -1 189
Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostus -4 -4 185
Muuntoero ja muut 3 -98 -252
Tasearvo yhteensä 6 451 6 836 6 442


Korolliset lainat

Milj. EUR 30.6.2014 31.12.2013 30.6.2013
Joukkovelkakirjalainat 2 865 3 177 3 351
Lainat rahoituslaitoksilta 1 394 1 398 1 308
Rahoitusleasingvastuut 73 77 96
Muut pitkäaikaiset lainat 82 93 237
Pitkäaikainen velka mukaan lukien lyhytaikainen osuus 4 414 4 745 4 992
Lyhytaikaiset lainat 434 510 499
Korkovelat 69 93 73
Johdannaisvelat 131 141 154
Käytössä olevat luottolimiitit 1 12 1
Korolliset velat yhteensä 5 049 5 501 5 719

 

Milj. EUR 1–6/14 2013 1–6/13
Avaava tase 1.1. 5 501 5 699 5 699
Pitkäaikaisten lainojen nostot 136 239 66
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -457 -377 -44
Lyhytaikaisten lainojen ja korkovelan muutos -100 101 70
Johdannaisvelkojen muutos -10 -51 -38
Muuntoero ja muut -21 -110 -34
Korolliset velat yhteensä 5 049 5 501 5 719

 


 

Lyhennetty konsernin tase*
* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.

Milj. EUR   30.6.2014 31.12.2013 30.6.2013 1.1.2013
Varat          
           
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja
  liikearvo
O 5 799 5 808 6 370 6 565
  Biologiset hyödykkeet O 652 634 466 474
  Päästöoikeudet O 30 21 15 30
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 068 1 013 982 941
  Myytävissä olevat: korolliset I 20 10 105 96
  Myytävissä olevat: korottomat O 375 361 279 451
  Pitkäaikaiset lainasaamiset I 63 80 37 134
  Laskennalliset verosaamiset T 190 229 162 143
  Muut pitkäaikaiset varat O 87 63 69 85
    8 284 8 219 8 485 8 919
           
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus O 1 446 1 445 1 510 1 510
  Verosaamiset T 13 13 15 18
  Korottomat saamiset O 1 637 1 555 1 787 1 714
  Korolliset saamiset I 77 147 151 211
  Rahavarat I 1 553 2 073 1 869 1 921
    4 726 5 233 5 332 5 374
           
Varat yhteensä   13 010 13 452 13 817 14 293
           
Oma pääoma ja velat          
           
  Emoyhtiön omistajille   5 093 5 213 5 261 5 770
  Määräysvallattomille omistajille   151 60 88 92
Oma pääoma yhteensä   5 244 5 273 5 349 5 862
           
Pitkäaikaiset velat          
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 398 378 461 480
 Muut varaukset O 188 127 133 145
 Laskennalliset verovelat T 294 312 337 358
 Korollinen pitkäaikainen velka I 4 254 4 201 4 276 4 799
 Muut pitkäaikaiset korottomat velat O 44 24 10 11
    5 178 5 042 5 217 5 793
Lyhytaikaiset velat          
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 160 544 716 202
 Korolliset velat I 635 756 727 698
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 743 1 821 1 779 1 698
 Verovelat T 50 16 29 40
    2 588 3 137 3 251 2 638
           
Velat yhteensä   7 766 8 179 8 468 8 431
           
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 010 13 452 13 817 14 293


O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.

 

 


 

Laskelma oman pääoman muutoksista*

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Kertyneet muuntoerot ja netto-investointien suojaukset Kertyneet voittovarat Jakautu-minen emoyhtiön omistajille Määräys-vallattomien omistajien osuus Yhteensä
Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytävissä olevat rahoitusvarat Valuutta- ja hyödyke-suojaukset Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteis-yrityksissä
Oma pääoma 31.12.2012 1 342 77 633 -10 4 362 12 -34 -10 3 394 5 770 92 5 862
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 2 2 3 5
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -176 -28 10 -83 - -277 -1 -278
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -1 6 - -3 - 2 - 2
Laaja tulos yhteensä - - - - - -177 -22 10 -86 2 -273 2 -271
Maksetut osingot - - - - - - - - - -237 -237 -6 -243
Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - - 1 1 - 1
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen - - - 10 - - - - - -10 - - -
Oma pääoma 30.6.2013 1 342 77 633 - 4 185 -10 -24 -96 3 150 5 261 88 5 349
Tilikauden tulos - - - - - - - - - -55 -55 -21 -76
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 75 2 2 -121 74 32 -5 27
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 2 -1 - -1 -27 -27 - -27
Laaja tulos yhteensä - - - - - 77 1 2 -122 -8 -50 -26 -76
Maksetut osingot - - - - - - - - - - - -1 -1
Vähennykset - - - - - - - - - - - -1 -1
Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - - 1 1 - 1
Määräysvallattomien omistajien transaktiot osakkuus- ja yhteisyrityksissä - - - - - - - - - 1 1 - 1
Oma pääoma 31.12.2013 1 342 77 633 - 4 262 -9 -22 -218 3 144 5 213 60 5 273
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 100 100 1 101
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 25 -14 -9 26 -1 27 1 28
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -2 2 - -3 - -3 - -3
Laaja tulos yhteensä - - - - - 23 -12 -9 23 99 124 2 126
Maksetut osingot - - - - - - - - - -237 -237 -2 -239
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - 15 - -15 - 86 86
Tappio määräysvallattomien omistajien osuuden ostosta - - - - - - - - - -5 -5 5 -
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osto - - - -4 - - - - - - -4 - -4
Osakeperusteiset maksut - - - 4 - - - - - -2 2 - 2
Oma pääoma 30.6.2014 1 342 77 633 - 4 285 -21 -16 -195 2 984 5 093 151 5 244

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Laadintaperiaatteet sivulla 16.

 


Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 30.6.2014 31.12.2013 30.6.2013
Omasta puolesta annetut vakuudet      
  Kiinnitykset 4 18 6
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 18 18 18
Muiden puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 5 5 5
Muut omat vastuut      
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n aikana 75 71 97
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n jälkeen 851 510 549
  Muut vastuut 45 5 5
Yhteensä 998 627 680
       
  Kiinnitykset 4 18 6
  Takaukset 23 23 23
  Vuokrasopimusvastuut 926 581 646
  Muut vastuut 45 5 5
Yhteensä 998 627 680


Pääomasitoumukset
Konsernin suorat investointisopimukset ilman yritysostoja olivat 278 milj. euroa (verrattuna 197 milj. euroon 30.6.2013 ja 142 milj. euroon 31.12.2013). Nämä sisältävät konsernin osuuden yhteistoimintojen suorista investointisopimuksista.

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 970 999 4 319 1 054 1 041 1 101 1 123
Biomaterials 243 263 1 033 266 239 266 262
Building and Living 490 445 1 867 466 460 500 441
Renewable Packaging 849 823 3 272 788 829 835 820
Muut 654 689 2 690 672 612 685 721
Segmenttien välinen liikevaihto -627 -651 -2 618 -634 -628 -661 -695
Yhteensä 2 579 2 568 10 563 2 612 2 553 2 726 2 672


Operatiivinen liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 36 35 34 36 13 -17 2
Biomaterials 10 21 77 24 17 14 22
Building and Living 37 20 75 19 24 28 4
Renewable Packaging 114 92 318 73 100 77 68
Muut 12 14 74 - 30 22 22
Operatiivinen liiketulos 209 182 578 152 184 124 118
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* -18 -11 11 30 -5 -8 -6
Kertaluonteiset erät -106 24 -539 -392 -23 -33 -91
Liiketulos (IFRS) 85 195 50 -210 156 83 21
Nettorahoituserät -46 -65 -239 -71 -53 -59 -56
Tulos ennen veroja 39 130 -189 -281 103 24 -35
Tuloverot -38 -30 118 121 -19 -3 19
Katsauskauden tulos 1 100 -71 -160 84 21 -16

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
 

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading -115 -7 -644 -538 8 -30 -84
Biomaterials - - 2 -8 -1 11 -
Building and Living - -13 -7 - - - -7
Renewable Packaging - - 120 144 -28 4 -
Muut 9 44 -10 10 -2 -18 -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät -106 24 -539 -392 -23 -33 -91
Verojen kertaluonteiset erät 1 6 145 114 3 9 19
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät -105 30 -394 -278 -20 -24 -72
               
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät, jotka kohdistuvat:              
Emoyhtiön omistajille -105 30 -369 -253 -20 -24 -72
Määräysvallattomille omistajille - - -25 -25 - - -
  -105 30 -394 -278 -20 -24 -72Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 1 -2 2 3 -1 - -
Biomaterials -2 -3 5 13 -4 -2 -2
Building and Living - -1 - - - - -
Renewable Packaging - 1 -1 - -1 - -
Muut -17 -6 5 14 1 -6 -4
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -18 -11 11 30 -5 -8 -6

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading -78 26 -608 -499 20 -47 -82
Biomaterials 8 18 84 29 12 23 20
Building and Living 37 6 68 19 24 28 -3
Renewable Packaging 114 93 437 217 71 81 68
Muut 4 52 69 24 29 -2 18
Liiketulos (IFRS) 85 195 50 -210 156 83 21
Nettorahoituserät -46 -65 -239 -71 -53 -59 -56
Tulos ennen veroja 39 130 -189 -281 103 24 -35
Tuloverot -38 -30 118 121 -19 -3 19
Katsauskauden tulos 1 100 -71 -160 84 21 -16 


 

Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  30.6.2014 31.12.2013 30.6.2014 31.12.2013
SEK 9,1762 8,8591 8,9545 8,6505
USD 1,3658 1,3791 1,3705 1,3281
GBP 0,8015 0,8337 0,8214 0,8493Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.6.2014

Milj. EUR USD SEK GBP
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 950 -790 470
Transaktioriskin suojaukset 30.6.2014 -440 410 -250
Suojausprosentti 30.6.2014 seuraaville 12 kuukaudelle 46 % 52 % 53 %

Yhdysvaltain dollarin lisäsuojaus 13–18 kuukaudelle kasvattaa suojausprosenttia 7 %.


Valuuttakurssimuutosten vaikutus operatiiviseen liiketulokseen

Operatiivinen liiketulos: Valuuttakurssivaikutus, 10 % vahvistuminen Milj. EUR
USD 95
SEK -79
GBP 47

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.
 


 

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot
Stora Enso määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostustekniikoittain seuraavan hierarkian mukaisesti:

Taso 1: identtisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

Taso 2: muut tekniikat, joissa kaikki kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat todettavissa suoraan tai epäsuorasti

Taso 3: tekniikat, joissa käytettävillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kirjattuun käypään arvoon, mutta tekijät eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin.

Arvostustekniikat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä.


Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella: 30.6.2014

Milj. EUR Lainat ja saamiset Käypään arvoon
tuloslaskelman
kautta kirjattavat
rahoituserät
Suojaavat
johdannaiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-varat
Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvarat            
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 395 395 395
Pitkäaikaiset lainasaamiset 63 - - - 63 66
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 337 - - - 1 337 1 337
Korolliset saamiset 13 44 20 - 77 77
Lyhytaikaiset investoinnit ja rahavarat 1 553 - - 1 553 1 553
Kirjanpitoarvo 2 966 44 20 395 3 425 3 428

 

Milj. EUR   Käypään arvoon
tuloslaskelman
kautta kirjattavat
rahoituserät
Suojaavat
johdannaiset
Rahoitus-varat
jaksotettuun
hankinta-menoon
Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvelat            
Korollinen pitkäaikainen velka   - 5 4 249 4 254 4 480
Korollisten velkojen lyhennyserät   - - 160 160 160
Korolliset velat   84 47 503 634 634
Ostovelat ja muut korottomat velat   2 - 1 319 1 321 1 321
Käytössä olevat luottolimiitit   - - 1 1 1
Kirjanpitoarvo   86 52 6 232 6 370 6 596
             
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä    
Rahoitusvaroihin kuuluvat johdannaiset - 64 - 64    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 - 375 395    
Rahoitusvelkoihin kuuluvat johdannaiset - 138 - 138    

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella: 31.12.2013

Milj. EUR Lainat ja saamiset Käypään arvoon tulos-laskelman kautta kirjattavat rahoitus-erät Suojaavat johdan-naiset Myytävissä olevat rahoitus-varat Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvarat            
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 371 371 371
Pitkäaikaiset lainasaamiset 80 - - - 80 82
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 260 2 - - 1 262 1 262
Korolliset saamiset 31 83 33 - 147 147
Lyhytaikaiset investoinnit ja rahavarat 2 073 - - - 2 073 2 073
Kirjanpitoarvo 3 444 85 33 371 3 933 3 935

 

Milj. EUR   Käypään arvoon tulos-laskelman kautta kirjattavat rahoitus-erät Suojaavat johdan-naiset Rahoitus-varat jaksotet-tuun hankinta-menoon Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvelat            
Korollinen pitkäaikainen velka   - 4 4 197 4 201 4 400
Korollisten velkojen lyhennyserät   - - 544 544 544
Korolliset velat   101 39 604 744 744
Ostovelat ja muut korottomat velat   - - 1 371 1 371 1 371
Käytössä olevat luottolimiitit   - - 12 12 12
Kirjanpitoarvo   101 43 6 728 6 872 7 071
             
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä    
Rahoitusvaroihin kuuluvat johdannaiset - 118 - 118    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 - 361 371    
Rahoitusvelkoihin kuuluvat johdannaiset - 144 - 144    

Tason 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusvarojen täsmäytys: 30.6.2014

Milj. EUR Noteeraamat-tomat osakkeet Noteeraamat-tomat korolliset arvopaperit Yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 361 - 361
Aktivoidut korot - - -
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot/tappiot - - -
Tuloslaskelmaan siirretyt muiden laajan tuloksen erien voitot - - -
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat voitot 14 - 14
Lisäykset - - -
Vähennykset - - -
Tasearvo 30.6.2014 375 - 375Tason 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusvarojen täsmäytys: 31.12.2013

Milj. EUR Noteeraamat-tomat osakkeet Noteeraamat-tomat korolliset arvopaperit Yhteensä
Avaava tase 1.1.2013 451 90 541
Aktivoidut korot - 9 9
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot/tappiot 1 2 3
Tuloslaskelmaan siirretyt muiden laajan tuloksen erien voitot - -7 -7
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tappiot -97 - -97
Lisäykset 9 - 9
Vähennykset -3 -94 -97
Tasearvo 31.12.2013 361 - 361


Noteeraamattomat osakkeet
Noteeraamattomat osakkeet koostuvat pääasiassa PVO-osakkeista, joiden arvostusmenetelmä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä. Arvostus on herkin sähkön hinnan ja diskonttauskoron muutoksille. Arvostusmallissa käytetty 4,29 %:n diskonttauskorko määritetään keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen perusteella. Diskontattujen rahavirtojen laskennassa +/- 5 %:n muutos sähkön hinnassa merkitsisi +83 milj. euron tai -67 milj. euron muutosta arvostuksessa. +/- 1 %:n muutos diskonttokorossa merkitsisi -49 milj. euron tai +144 milj. euron muutosta arvostuksessa.


Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma  
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 183 530 63 980 917 279 526 18 414 452
Toukokuu 112 364 43 712 723 179 283 11 390 964
Kesäkuu 81 523 43 116 686 241 511 11 693 475
Yhteensä 377 417 150 810 326 700 320 41 498 891

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK  
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Huhtikuu 7,58 7,35 67,45 66,50
Toukokuu 7,59 7,52 69,40 67,70
Kesäkuu 7,24 7,11 66,85 65,10
            


 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
 

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROCE (%) 100 x Operatiivinen liiketulos
Sijoitettu pääoma1) 2)
Sidotun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROOC (%) 100 x Operatiivinen liiketulos
Sidottu pääoma1) 2)
Oman pääoman tuotto, ROE (%) 100 x Tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta – verot
Oma pääoma yhteensä2)
Omavaraisuusaste (%) 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma
Korolliset nettovelat   Korolliset velat – korolliset saamiset
Velkaantumisaste   Korolliset nettovelat
Oma pääoma 3)
Kassatulos/osake (CEPS)                                          Aineellisten
                                       ja aineettomien           Biologisten
                                       hyödykkeiden              hyödykkeiden
                                       poistot                         käyvän arvon
Katsauskauden tulos3) – ja arvonalentumiset – muutokset
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Tulos/osake (EPS)   Katsauskauden tulos3)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Operatiivinen liiketulos   Segmenttien liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.
Operatiivinen EBITDA   Liiketulos ilman aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia
Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan   Korolliset nettovelat
Operatiivinen EBITDA
Edelliset 12 kuukautta   Raportointipäivää edeltävät 12 kuukautta
Työtapaturmien määrä (TRI)   Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä (LTA)   Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä milj. työtuntia kohti

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2 ) Katsauskauden keskiarvo
3) Jakautuminen emoyhtiön omistajille


Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242
Hanne Karrinaho, viestintäjohtaja, puh. 02046 21446


Stora Enson vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 22.10.2014.
 


 

WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Stora Enson Printing and Living -divisioonan johtaja, 1.8.2014 alkaen toimitusjohtajana toimiva Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio pitävät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Iso-Britannia +44(0)20 3427 1905
Suomi +358(0)9 6937 9590
Ruotsi +46(0)8 5065 3938
Yhdysvallat +1 646 254 3366
Koodi: 2223621


Verkkolähetys (webcast) on osoitteessa www.media-server.com/m/p/2qnccsnuStora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassa olevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit