Stora Enson osavuosikatsaus tammi?kesäkuulta 2005

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 27.7.2005 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2005 
Suomen työsopimuskiista heikensi kannattavuutta


Toisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)


Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
0,00 euroa (0,07 euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
17,7 milj. euroa (112,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa
(83,6 milj. euroa). Kertaluonteisten erien osuus oli -12,0 milj. euroa,
joka tuli Veitsiluodon tehtaan käyttöomaisuudesta tehtävästä ylimääräisestä
poistosta.

Liikevaihto oli yhteensä 3 187,3 milj. euroa, kasvua 1,3 prosenttia
edellisen neljänneksen 3 144,9 milj. eurosta. Liiketoiminnasta
kertyneet rahavirrat olivat 387,9 milj. euroa (159,4 milj. euroa) ja
liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat investointien jälkeen olivat
130,6 milj. euroa (-198,1 milj. euroa). Osakekohtainen kassatulos
ilman kertaluonteisia eriä oli 0,35 euroa (0,41 euroa).
Nettorahoituserät olivat -34,6 milj. euroa (-43,1 milj. euroa).

??Milj. EUR      2003   2004 I-II/04 I-II/05  II/04   I/05  II/05
Liikevaihto   12 172,3 12 395,8 6 120,8 6 332,2 3 102,9 3 144,9 3 187,3
EBITDA1)2)    1 707,7  1 510,9  753,9  687,2  361,2  388,8  298,4
Liikevoitto2)    522,9   338,9  158,4  130,4   56,3  112,7   17,7
Kertaluonteiset
erät        -54,4   369,7  115,7  -12,0    -    -  -12,0
Liikevoitto2),%    4,3    2,7   2,6   2,1   1,8   3,6   0,6
Liikevoitto     468,5   708,6  274,1  118,4   56,3  112,7   5,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistö-
osuuksia2)     316,3   271,8  126,3   83,7   46,8   83,6   0,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 207,8   641,5  242,0   71,7   46,8   83,6  -11,9
Tilikauden
voitto       136,0   740,8  455,6   48,5   50,3   58,6  -10,1
  
Tulos/osake2), EUR  0,24   0,26   0,12   0,07   0,06   0,07   0,00
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89   0,55   0,06   0,06   0,07  -0,01
Kassatulos/osake2)3),
EUR         1,63   1,67   0,83   0,76   0,43   0,41   0,35
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %      4,5    3,0   2,8   2,4   2,1   4,1   0,6


1)EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumääräLyhyen aikavälin näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Suomen työsopimuskiista loppui 1.7.2005. Uusi
työehtosopimus parantaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä
jatkossa, koska se mahdollistaa tuotannon jatkumisen juhannuksena ja
joulunpyhinä sekä lisää joustoa ulkoistamisessa.

Työsopimuskiistan taloudelliset vaikutukset kolmannen neljänneksen
liikevoittoon on arvioitu noin -40 milj. euroksi, kun tuotanto
käynnistyi uudelleen heinäkuun alussa. Tuotannonmenetykset olivat
noin 100 000 tonnia paperia ja kartonkia."

Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän odotetaan
pysyvän suhteellisen hyvänä. Painopaperimarkkinoille odotetaan hyvää
kysyntää, koska Suomen työkiista vähensi varastoja arvoketjussa ja
kysyntä muutenkin kasvaa kausiluonteisesti muun muassa
luettelopainatusten vuoksi. Hienopaperin kysynnän odotetaan
vahvistuvan ja hintojen arvioidaan pysyvän melko vakaina.
Pakkauskartonkien kysynnän ja hintojen ennakoidaan pysyvän vakaina.
Puutuotteiden markkinatasapainon arvioidaan pysyvän hyvänä ja
vahvistavan siten hintanäkymiä.

Kausiluonteiset tekijät vahvistavat aikakauslehtipaperin kysyntää
Pohjois-Amerikassa. Aikakauslehtipaperin niukka tarjonta Suomen ja
Kanadan työsopimuskiistojen vaikutuksesta pitäisi vahvistaa kysynnän
ja tarjonnan välistä tasapainoa. Samoin hintojen odotetaan nousevan,
lukuun ottamatta sopimushintoja. Sen sijaan sanomalehtipaperin
kysyntä jatkaa laskuaan, mutta hintojen odotetaan vahvistuvan hyvän
kysyntätarjontatilanteen vuoksi. Hienopaperissa odotetaan
kausiluonteista piristymistä ja hintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on jatkunut tasaisesti, mutta
hinnoissa on laskupaineita uuden tuotantokapasiteetin takia.


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. 02046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2005


Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta (verrattuna edelliseen
neljännekseen)
*Liikevaihto oli 3 187,3 miljoonaa euroa (3 144,9 milj. euroa).
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 miljoonaa
euroa (112,7 milj. euroa). Suomen työsopimuskiista heikensi tulosta
noin 150 miljoonalla eurolla.
*Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia
eriä oli 0,1 milj. euroa (83,6 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa (0,07 euroa).
*Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,35 euroa (0,41 euroa).


Konsernin tuotteiden kysyntä säilyi suhteellisen vakaana toisen
neljänneksen aikana. Kysyntä parani hieman sanomalehtipaperissa ja
päällystämättömässä hienopaperissa. Sen sijaan päällystetyn
hienopaperin kysyntä heikkeni hieman. Pakkauskartongissa markkinat
olivat vakaat ja puutuotteiden markkinat olivat kausiluontoisuuden
vuoksi hyvät.

Euroopassa Suomen työsopimuskiista supisti markkinoiden tarjontaa,
erityisesti aikakauslehtipaperissa ja päällystetyssä hienopaperissa.
Vientimäärät Euroopasta vähenivät työsopimuskiistan vuoksi. Hinnat
olivat vakaat ja päällystämättömään hienopaperiin kohdistuneet
hintapaineet helpottivat. Pakkauskartongin markkinat pysyivät
yleisesti vakaina. Kausiluonteinen puutuotteiden kysyntä lisäsi
toimituksia, joskin hinnat pysyivät suurimmaksi osaksi ennallaan.

Pohjois-Amerikassa painopaperin toimitukset pysyivät korkeina.
Suomen ja Kanadan työsopimuskiistat paransivat kysynnän ja tarjonnan
välistä tasapainoa. Päällystetyn hienopaperin kysyntä oli yhä melko
heikkoa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 389 000 tonnia,
mikä alittaa 184 000 tonnilla edellisen neljänneksen 
3 573 000 tonnin toimitukset. Kokonaistuotanto väheni yhteensä 
685 000 tonnia ja oli 3 018 000 tonnia (3 703 000 tonnia).
Suomen työkiistan vaikutuksesta tuotanto väheni 850 000 tonnia.
Puutuotteiden toimitukset kasvoivat
314 000 kuutiometriä yhteensä 1 855 000 kuutiometriin (1 541 000).


Milj. EUR      2003   2004 I-II/04 I-II/05  II/04   I/05  II/05
Liikevaihto   12 172,3 12 395,8 6 120,8 6 332,2 3 102,9 3 144,9 3 187,3
EBITDA1)2)    1 707,7  1 510,9  753,9  687,2  361,2  388,8  298,4
Liikevoitto2)    522,9   338,9  158,4  130,4   56,3  112,7   17,7
Kertaluonteiset
erät        -54,4   369,7  115,7  -12,0    -    -  -12,0
Liikevoitto2),%    4,3    2,7   2,6   2,1   1,8   3,6   0,6
Liikevoitto     468,5   708,6  274,1  118,4   56,3  112,7   5,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistö-
osuuksia2)     316,3   271,8  126,3   83,7   46,8   83,6   0,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistö-
osuuksia      207,8   641,5  242,0   71,7   46,8   83,6  -11,9
Tilikauden
voitto       136,0   740,8  455,6   48,5   50,3   58,6  -10,1
  
Tulos/osake2), EUR  0,24   0,26   0,12   0,07   0,06   0,07   0,00
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89   0,55   0,06   0,06   0,07  -0,01
Kassatulos/osake2) 3),
EUR         1,63   1,67   0,83   0,76   0,43   0,41   0,35
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %      4,5    3,0   2,8   2,4   2,1   4,1   0,6


1)EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Toisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)

Liikevaihto oli yhteensä 3 187,3 milj. euroa, kasvua 1,3 prosenttia
edellisen neljänneksen 3 144,9 milj. eurosta. Nousun taustalla on
paperitukkuri Papeteries de Francen osto, vahvistunut Yhdysvaltain
dollari sekä puutuotteiden lisääntyneet toimitusmäärät. Hienopaperin
ja pakkauskartongin vähentyneet toimitukset heikensivät kuitenkin
liikevaihdon kasvua.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 milj. euroa 
(112,7 milj. euroa). Liikevoitto heikkeni kaikissa tuotealueissa paitsi
painopaperissa ja puutuotteissa.

Merkittävin syy kannattavuuden laskuun oli työsopimuskiista Suomen
tehtailla, joka heikensi konsernin liikevoittoa noin 150 milj. euroa.
Tilannetta paransi kuitenkin Yhdysvaltain dollarin
vahvistuminen (32 milj. euroa) ja painopaperikoneiden
uudelleenkäynnistys ensimmäisen neljänneksen korjausten jälkeen.
Korjaukset vähensivät liikevoittoa 32 milj. euroa ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon osuuden kasvu Euroopan
markkinoilla suhteessa Euroopan ulkopuolisiin markkinoihin paransi
eurooppalaisten tehtaiden kannattavuutta muualla kuin Suomessa.

Liikevoittoon sisältyy 5,2 milj. euron tulo liittyen ensimmäisellä
neljänneksellä tehdyn päästöoikeuksien kirjauksen peruuttamiseen.
Tämä perustui International Accounting Standard Boardin (IASB)
tekemään vastaavan kirjanpitosäännön tulkinnan muutokseen.
Osakeperusteisten maksujen kirjanpitokäytännön mukaisesti
kirjattujen optioiden vaikutus liikevoittoon oli 4,0 milj. euroa
positiivinen. Kummallakaan kirjauksella ei ollut kassavaikutusta.

Kertaluonteisten erien osuus oli -12,0 milj. euroa, joka tuli
Veitsiluodon tehtaan käyttöomaisuudesta tehdystä poistosta.

Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (83,6 milj. euroa).

Nettorahoituserät olivat -34,6 milj. euroa (-43,1 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat -40,2 milj. euroa (-27,6) milj. euroa ja
nettovaluuttakurssivoitot olivat 11,2 milj. euroa (5,7 milj. euroa).
Muut rahoituserät olivat yhteensä negatiiviset 5,6 milj. euroa 
(-21,2 milj. euroa), joista suurin osa muodostui realisoitumattomista
rahoitusinstrumenttien arvostuksista.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 17,0 milj. euroa (14,0 milj. euroa).
Bergvik Skogin osuus summasta oli 10,7 milj. euron (14,4 milj. euroa)
ja Veracelin sellutehtaan 11,7 milj. euroa. Veracelin tehtaan
kannattavuutta paransi Brasilian realin vahvistuminen sekä
muutos metsäomaisuuden arvostuksissa.

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä 3,3 milj. euroa 
(-23,6 milj. euroa) ja nettotulokseksi jäi siten -8,6 milj. euroa 
(60,0 milj. euroa). Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli 
1,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Tilikauden tulokseksi muodostui 
-10,1 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa (0,07 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,6 prosenttia
(4,1 prosenttia). Sijoitettu pääoma 30.6.2005 oli 11 273,0 milj. euroa,
jossa on nousua 154,1 milj. euroa nettomääräisesti.


Pääomarakenne

Milj. EUR           31.12.2004  30.6.2004  31.3.2005  30.6.2005
  
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet            10 848,2   11 080,8   11 104,7   11 146,3
Käyttöpääoma           1 301,3   1 147,6   1 499,0   1 497,3
Sidottu pääoma          12 149,5   12 228,4   12 603,7   12 643,6
Verovastuut, netto        -1 493,8   -1 416,8   -1 484,8   -1 370,6
Sijoitettu pääoma        10 655,7   10 811,6   11 118,9   11 273,0
Osakkuusyritykset          568,1    508,4    588,9    644,1
Yhteensä             11 223,8   11 320,0   11 707,8   11 917,1
  
Oma pääoma            8 036,3   7 897,1   7 672,0   7 483,3
Vähemmistöosuudet          136,1     66,5    108,2     94,1
Korolliset nettovelat       3 051,4   3 356,4   3 927,6   4 339,7
Rahoitus yhteensä        11 223,8   11 320,0   11 707,8   11 917,1Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 387,9 milj. euroa
(159,4 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat
investointien jälkeen olivat 130,6 milj. euroa (-198,1 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,35 euroa
(0,41 euroa).

Katsauskauden lopussa korolliset nettovelat olivat 4 339,7 milj. euroa,
jossa on kasvua 412,1 milj. euroa johtuen osakkeiden takaisinostosta
ja valuuttamuuntoeroista. Käyttämättömät luottolimiitit,
rahat ja muut käteisvarat olivat yhteensä 2,4 miljardia euroa.

Omaa pääomaa oli 7,5 miljardia euroa eli 9,46 euroa osaketta kohti
(9,46 euroa). Yhtiön markkina-arvo Helsingin Pörssissä 30.6.2005 oli
8,6 miljardia euroa.

Velkaantumisaste 30.6.2005 oli 0,58 (0,51). Valuuttakurssien
muutosten suojauksilla oikaistu vaikutus omaan pääomaan oli 36,0 milj. euroa.
Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät omaa pääomaa
209,0 milj. eurolla toisen vuosineljänneksen aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos vuosineljänneksellä

                          Muut tulot 
               Rahavirta,       ja kassa-
                jatkuvat  Yritys- vaikutukset- Muunto-  Tase-
Milj. EUR           toiminnot   ostot  tomat erät  erot vaikutus
Liikevoitto            -0,6         6,3         5,7
Poistot              292,7                  292,7
Käyttöpääoman muutos        95,8   -13,3   -65,9   -14,9    1,7
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat          387,9   -13,3   -59,6   -14,9   300,1
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin          -253,0   -18,9        -44,6  -316,5
Muut pysyvien vastaavien
muutokset             -4,3         75,1  -142,6   -71,8
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat
investointien jälkeen       130,6   -32,2    15,5  -202,1   -88,2
Nettorahoituserät         -23,9                  -23,9
Maksetut verot          -118,6   -1,6    10,6    3,8  -105,8
Omien osakkeiden hankinta    -209,0                  -209,0
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien muutokset   -1,6   -23,0    2,4   37,0   14,8
Korollisten nettovelkojen
muutos              -222,5   -56,8    28,5  -161,3  -412,1


Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 253,0 milj. euroa
vuoden toisella vuosineljänneksellä ja tammi-kesäkuussa 609,6 milj. euroa.

Merkittävimmät investointikohteet ensimmäisen puolen vuoden aikana
olivat Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uusi paperikone 12 (230,7 milj. euroa),
Ruotsin Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (37,3 milj. euroa),
Corbehemin tehtaan paperikone 5:n uusiminen (36,4 milj. euroa),
Summan tehtaan paperikone 2:n uusiminen (27,6 milj. euroa),
ja Bironin tehtaan paperikone 26:n uudelleenrakentamistyöt (12,7 milj. euroa).

Vuoden 2005 investointien arvioidaan pysyvän poistojen tasolla


Osakkuusyritysten tapahtumia

Veracelin tehdas aloitti toimintansa toukokuussa kaksi kuukautta
etuajassa. Tehdas tuottaa edullista lyhytkuituista eukalyptussellua.
Sellun toimitukset konsernin tehtaille Kiinaan ja Eurooppaan
alkoivat heinäkuussa. Vuoden toisen neljänneksen aikana Stora Enso
investoi 15,8 milj. euroa lisää Veraceliin. Kokonaisinvestoinnit
tehtaaseen olivat siten yhteensä 293,3 milj. euroa kesäkuun loppuun
mennessä.

Tammi-kesäkuun tulos 2005 (verrattuna vuoden 2004 vastaavaan aikaan)
Liikevaihto oli 6 332,2 milj. euroa, joka on 3,5 prosenttia
suurempi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korkeammat
hinnat paransivat myyntiä, vaikka toimitukset laskivat.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 28,0 milj. eurolla.
Suomen paperiteollisuuden työsopimuskiista vaikeuttaa lukujen
vertailtavuutta.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä
laski 42,6 milj. eurolla 83,7 milj. euroon ja osakekohtainen tulos
ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 0,05 eurolla 0,07 euroon.

Kertaluonteisten erien määrä oli -12,0 milj. euroa vuoden
ensimmäisellä puoliskolla, kun ne vuotta aiemmin olivat 115,7 milj.
euroa.

Stora Enson Pohjois-Amerikan toimintojen liiketappio oli 
33 milj. Yhdysvaltain dollaria (26 milj. euroa) tammi–kesäkuussa. Vuotta
aiemmin liiketappio oli 130 milj. dollaria (101 milj. euroa).
Tulosta paransivat hintojen vahvistuminen kaikissa
painopaperilaaduissa ja kasvaneet toimitusmäärät. Tulosta
vastaavasti heikensivät korkeammat raaka-aine-, energia- ja
kuljetuskustannukset. Liiketoimintayksikön suurimman päällystetyn
aikakauslehtipaperikoneen, Bironin tehtaan kone 26:n, uudistaminen
aiheutti 15 milj. dollarin (12 milj. euron) tappion. Investoinnit
aineettomaan pääomaan olivat 73 milj. dollaria (57 milj. euroa), kun
ne vuotta aiemmin olivat 120 milj. dollaria (93milj. euroa).
Liiketoiminnan kassavirta investointien jälkeen oli 
33 milj. dollaria (26 milj. euroa). Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana
kassavirta oli -100 milj. dollaria (-78 milj. euroa). Pohjois-Amerikan
liiketoiminnan odotetaan yltävän positiiviseen tulokseen
vuoden 2005 kolmannen neljänneksen aikana.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Kilpailuviranomaisten tutkinnassa ei ole ollut mainittavaa
kehitystä. Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission
kilpailuviranomaisten ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan
alaiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen.
Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaisten tutkimukset ovat vielä
alkuvaiheessa, eikä mitään syytteitä ole nostettu konsernia tai sen
työntekijöitä vastaan. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia
varauksia ei ole tehty.


Tapahtumia toisella vuosineljänneksellä

Papeteries de France yrityskauppa vahvistui

Aiemmin ilmoitettu Papeteries de Francen osakekauppa (Pdf) on saatu
päätökseen. Yhtiöstä tulee osa konsernin tukkuriliiketoimintaa
Papyrusta.


Schneidersöhnen yrityskauppa

Stora Enso ilmoitti tehneensä aiesopimuksen saksalaisen
paperitukkurin Schneidersöhnen koko osakekannan ostamisesta.
Yrityksen markkinaarvoksi on arvioitu 450 milj. euroa. Käteisostona
tehtävä yrityskauppa saataneen päätökseen vuoden 2005 kolmannella
neljänneksellä, mikäli due diligence -prosessi etenee suunnitelman
mukaan ja kaupalle saadaan viranomaisten hyväksyntä.


Veitsiluodon tehtaan lomautukset

Stora Enso Timber käynnisti Veitsiluodon sahalla yt-neuvottelut
koskien toimintojen supistamista kannattamattoman toiminnan vuoksi.
Neuvotteluissa ei löydetty perusteltua vaihtoehtoa jatkaa
kannattavaa tuotantoa toistaiseksi. Tehtaan kaikki 92 työntekijää
lomautettiin ainakin tämän vuoden loppuun saakka.


Uudet joukkolainat Ruotsin kruunuissa ja euroissa

Toukokuussa Stora Enso sai päätökseen kolmivuotisen 
2 miljardin Ruotsin kruunumääräisen joukkolainan osana konsernin
lainaohjelmaa (MTN).

Kesäkuussa Stora Enso sai päätökseen viisivuotisen 500 milj. euron
joukkolainan osana konsernin lainaohjelmaa (EMTN).


Osakepääoma ja omistus

Kauden aikana yhteensä 411 549 A-sarjan osaketta muunnettiin 
R-sarjan osakkeiksi. Viimeisin muunto neljänneksen aikana merkittiin
kaupparekisteriin 15.6.2005.

Vuosineljänneksen päättyessä Stora Enson liikkeeseen laskettuja 
A-sarjan osakkeita oli 178 618 796 kappaletta ja R-sarjan osakkeita
634 358 303 kappaletta. Yhtiön omistuksessa oli 33 700 A-sarjan
osaketta ja 21 710 480 R-sarjan osaketta. Näiden kirjanpidollinen
nimellisarvo oli 37,0 milj. euroa. Omistus vastaa 2,7 prosenttia
yhtiön osakkeista ja 0,9 prosenttia äänimäärästä.

22.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
hankkimaan ja mitätöimään enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan ja
62 150 000 R-sarjan osaketta. Uuden valtuutuksen myötä takaisinostot
käynnistettiin 30.3.2005 ja toisen vuosineljännekseen loppuun
mennessä yhtiö oli hankkinut yhteensä 33 700 A-sarjan osaketta ja 
20 497 100 R-osaketta. Keskimääräinen ostohinta A-osakkeelle oli 
10,75 ja R-osakkeelle 10,55 euroa.

Vuoden 2005 alusta alkaen yhtiö on sijoittanut 315,6 milj. euroa
omien osakkeiden takaisinostoon hankkimalla 37 700 A-osaketta ja 
29 165 549 R-osaketta. A-osakkeiden keskimääräinen ostohinta on ollut
10,85 ja R-osakkeiden 10,81 euroa.


Muutoksia johtoryhmässä

Björn Hägglund, konsernin varatoimitusjohtaja, jäi eläkkeelle
1.6.2005.

Hannu Ryöppönen, Royal Ahold B.V.:n talous- ja rahoitusjohtaja
(CFO), nimitettiin Stora Enson talousjohtajaksi (CFO) ja johtokunnan
jäseneksi vastaamaan rahoituksesta, taloushallinnosta, lakiasioista
ja sijoittajasuhteista 1.9.2005 alkaen. Hän seuraa tehtävässään Esko
Mäkeläistä, joka jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Talousjohtaja
toimii tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena.

Elisabet Salander Björklund, aiemmin Stora Enson Euroopan
puuhankintaorganisaation johtaja, nimitettiin puutuotteet ja
kuituhuolto -tuotealueen johtajaksi 1.5.2005 alkaen.

Christer Ågren, aiemmin konsernin henkilöstöhallinnosta ja
laatujohtamisesta vastannut johtaja, on nimitetty
informaatioteknologiasta, henkilöstöstä ja laatujohtamisesta
vastaavaksi johtajaksi 1.5.2005 alkaen.


Kannattavuuden parantamisohjelma

Euroopan kannattavuuden parantamisohjelma "Profit 2007"
julkistettiin huhtikuun lopussa. Tavoitteena on saavuttaa
vuosittainen 300 milj. euron tulosparannus ennen veroja vuoden 2007
puolivälistä lähtien.

Kannattavuuden parantamisohjelma tähtää työn tuottavuuden
lisäämiseen tuotannossa, myynnissä ja logistiikassa, käyttöpääoman
johtamisessa, hankinnoissa ja hallinnossa. Ohjelmaan kuuluu heikosti
tuottavien yksikköjen myyminen tai lopettaminen sekä mahdolliset
henkilöstövähennykset. Tarkoituksena on antaa lisätietoja ohjelmasta
kolmannen vuosineljänneksen tulostiedottamisen yhteydessä.

Stora Enson Pohjois-Amerikan kannattavuusohjelma etenee ja 
145 milj. Yhdysvaltain dollarin vuosittaiseen säästötavoitteeseen päästäneen
vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Työsopimusneuvotteluja ei ole vielä
täysin viety päätökseen. Henkilöstön määrä on nyt noin 5 200.


Näkymät

Suomen työsopimuskiista loppui 1.7.2005. Uusi työehtosopimus
parantaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä jatkossa, koska
se mahdollistaa tuotannon jatkumisen juhannuksena ja joulunpyhinä
sekä lisää joustoa ulkoistamisessa.

Työsopimuskiistan taloudelliset vaikutukset kolmannen neljänneksen
liikevoittoon on arvioitu noin -40 milj. euroksi, kun tuotanto
käynnistyi uudelleen heinäkuun alussa. Tuotannonmenetykset olivat
noin 100 000 tonnia paperia ja kartonkia.

Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän odotetaan
pysyvän suhteellisen hyvänä. Painopaperimarkkinoille odotetaan hyvää
kysyntää, koska Suomen työkiista vähensi varastoja arvoketjussa ja
kysyntä muutenkin kasvaa kausiluonteisesti muun muassa
luettelopainatusten vuoksi. Hienopaperin kysynnän odotetaan
vahvistuvan ja hintojen arvioidaan pysyvän melko vakaina.
Pakkauskartonkien kysynnän ja hintojen ennakoidaan pysyvän vakaina.
Puutuotteiden markkinatasapainon arvioidaan pysyvän hyvänä ja
vahvistavan siten hintanäkymiä.

Kausiluonteiset tekijät vahvistavat aikakauslehtipaperin kysyntää
Pohjois-Amerikassa. Aikakauslehtipaperin niukka tarjonta Suomen ja
Kanadan työsopimuskiistojen vaikutuksesta pitäisi vahvistaa kysynnän
ja tarjonnan välistä tasapainoa. Samoin hintojen odotetaan nousevan,
lukuun ottamatta sopimushintoja. Sen sijaan sanomalehtipaperin
kysyntä jatkaa laskuaan, mutta hintojen odotetaan vahvistuvan hyvän
kysyntätarjontatilanteen vuoksi. Hienopaperissa odotetaan
kausiluonteista piristymistä ja hintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on jatkunut tasaisesti, mutta
hinnoissa on laskupaineita uuden tuotantokapasiteetin takia.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 27.7.2005
Stora Enso Oyj
Hallitus


Tuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)

Painopaperi
                                     
                                     Muutos
Milj. EUR   2004   I/04  II/04  III/04  IV/04   I/05  II/05  II/I%
Liike-
vaihto   4 588,9 1 081,8 1 131,8 1 144,1 1 231,2 1 111,3 1 133,1   2,0
Liike-
voitto*   103,5   12,1   4,3   46,4   40,7   21,1   31,1  47,4
% liike-
vaihdosta   2,3   1,1   0,4   4,1   3,3   1,9   2,7
ROOC, %**   2,4   1,1   0,4   4,2   3,7   1,9   2,7
Toimitukset,
1 000 t   7 398  1 732  1 819  1 846  2 001  1 701  1 719   1,1
Tuotantomäärät,
1 000 t   7 396  1 830  1 782  1 886  1 899  1 775  1 599  -9,9

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Painopaperin liikevaihto oli 1 133,1 milj. euroa, nousua 2 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Myynnin kasvua vauhditti
Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja korkeammat hinnat Euroopan
ulkopuolella. Liikevoitto oli 31,1 milj. euroa, jossa on nousua 
47 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tulosta paransivat korkeammat
hinnat ja ensimmäisellä neljänneksellä uudistettujen koneiden
ottaminen takaisin tuotantoon. Sen sijaan Suomen työsopimuskiista
heikensi tulosta.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
kysyntä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli heikompaa. Suomen
ulkopuoliset tehtaat olivat lähes täyskäytössä. Hinnat pysyivät
vakaina alkuvuodesta toteutuneiden hinnankorotusten jälkeen.
Tuottajien ja asiakkaiden varastot olivat kaikkien aikojen
alhaisemmilla tasoilla
neljänneksen lopussa.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi
maltillisesti ja päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa kasvu
oli vahvaa. Sanomalehtipaperin kysyntä laski, mutta tarjontatilanne
pysyi hyvänä. Hinnat nousivat kaikissa painopaperilaaduissa.

Euroopassa tilauskannat ovat hyvät, eikä ole merkkejä siitä, että
kysyntä olisi laskenut kausiluonteisesti kesän aikana. Mainontaan
liittyvien papereiden kysynnän odotetaan piristyvän syksyn aikana.

Pohjois-Amerikassa painopaperin hintojen odotetaan nousevan
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kausiluonteisten tekijöiden
odotetaan pitävän aikakauslehtipaperin kysynnän terveenä.

Hienopaperi                                     
                                     Muutos
Milj. EUR      2004  I/04  II/04 III/04  IV/04  I/05  II/05 II/I %
Liikevaihto   2 645,4  656,8  647,1  669,5  672,0  697,2  610,6  -12,4
Liikevoitto*    58,4  14,5  -0,4  29,7  14,6  48,4  -14,1   N/M
%liikevaihdosta   2,2   2,2  -0,1   4,4   2,2   6,9  -2,3
ROOC, %**      2,1   2,1  -0,1   4,1   2,1   6,9  -2,0
Toimitukset, 
1 000 t      3 514   862   869   881   902   943   797  -15,5
Tuotantomäärät,
1 000 t      3 648   890   900   938   920   926   704  -24,0

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Hienopaperin liikevaihto oli 610,6 milj. euroa, jossa on 12 prosentin
lasku edellisestä neljänneksestä. Taustalla ovat Suomen
työsopimuskiistan vaikutukset. Toisaalta toimitukset varastosta
kasvattivat myyntiä. Liiketappio oli 14,1 milj. euroa, joka on 
62,5 milj. euroa vähennystä edelliseen neljännekseen.

Euroopassa päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli hyvää, mutta
toimitukset vähenivät Suomen työsopimuskiistan vuoksi. Vienti
Euroopasta väheni. Hintapaineita helpotti niukka tarjonta. Konsernin
päällystetyn hienopaperin toimitukset laskivat hieman, mutta hinnat
olivat melko vakaat. Sekä tukkurien että valmistajien varastot
olivat pitkäaikaisen tason alapuolella.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin markkinat olivat heikot
toisen neljänneksen aikana. Päällystetyn hienopaperin rullahinnat
olivat korkeammat ja arkkihinnat vakaat edelliseen neljännekseen
verrattuna. Tuottajien varastot olivat korkeat.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on kasvanut tasaisesti Kiinassa ja
tämän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Euroopassa odotetaan päällystämättömän hienopaperin kausiluonteista
piristymistä kesäkuukausien jälkeen ja hintapaineiden odotetaan
helpottavan. Päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan olevan
hyvää normaalin kausivaihtelun mukaan ja hintojen pysyvän melko
vakaina.

Pohjois-Amerikassa kysynnän ennustetaan elpyvän kausiluonteisesti.


Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 217,4 milj. euroa, jossa on nousua 19 prosenttia
edelliseen neljännekseen verrattuna. Tähän vaikutti olennaisesti
1.4.2005 toteutunut Papeteries de Francen yrityskauppa. Liikevoitto
oli 1,6 milj. euroa, jossa on laskua 41 prosenttia edelliseen
neljännekseen verrattuna. Tulosta pienensivät yrityskaupoista
aiheutuneet yhdistymiskustannukset.


Pakkauskartongit                                   
                                     Muutos
Milj. EUR      2004  I/04  II/04 III/04  IV/04  I/05  II/05 II/I %
Liikevaihto   3 053,4  764,7  777,9  742,6  768,2  794,5  768,2  -3,3
Liikevoitto*    271,3  82,3  64,6  84,8  39,6  72,0  11,9  -83,5
%liikevaihdosta   8,9  10,8   8,3  11,4   5,2   9,1   1,5
ROOC, %**      9,1  11,5   9,0  11,7   5,3   9,3   1,5
Toimitukset, 
1 000 t      3 499   874   886   859   880   929   873  -6,0
Tuotantomäärät,
1 000 t      3 475   864   874   901   837  1 002   715  -28,6

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Pakkauskartonkien liikevaihto oli 768,2 milj. euroa, jossa on laskua
3 prosenttia edellisestä neljänneksestä Suomen työsopimuskiistan
takia. Liikevoitto oli 11,9 milj. euroa, jossa on laskua 84 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Suomen tuotantoseisokkien
vaikutuksia helpotti muiden tehtaiden lisääntyneet toimitukset sekä
vahvistunut Yhdysvaltain dollari.

Kysyntä oli vahvaa ja kuluttajapakkauskartonkien ja
erikoispapereiden hinnat nousivat. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä
useimmille tuotteille, mikä mahdollistaisi hintojen korotuksia.

Tilauskanta on hyvä Suomen seisokkien seurauksena, mutta
kotelokartongin ja aaltopahviraaka-aineen markkinat ovat olleet
heikot.

Puutuotteet                                    
                                     Muutos
Milj. EUR      2004  I/04  II/04 III/04  IV/04  I/05  II/05  II/I%
Liikevaihto   1 566,8  373,1  419,2  388,5  386,0  366,9  433,7  18,2
Liikevoitto*    34,7  11,4  21,3  10,9  -8,9  -4,0   9,9   N/M
%liikevaihdosta   2,2   3,1   5,1   2,8  -2,3  -1,1   2,3
ROOC, %**      5,2   7,0  12,5   6,3  -5,2  -2,3   5,5
Toimitukset, 
1 000 m3      6 664  1 597  1 777  1 595  1 695  1 541  1 855  20,4

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100%

Puutuotteiden liikevaihto oli 433,7 milj. euroa, jossa on nousua 18 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Taustalla ovat korkeammat
tuotanto- ja myyntimäärät. Liikevoitto oli 9,9 milj. euroa, jossa on
parannusta 13,9 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Tulosta
heikensi Suomen työsopimuskiistan takia vähentynyt tuotanto.
Veitsiluodon sahan käyttöomaisuudesta tehtiin 12 milj. euron
kertaluonteinen poisto.

Maailmanlaajuinen puutuotteiden kulutus pysyi korkeana. Vahva
kausiluonteinen kysyntä ja Suomen tuotannon väheneminen tukivat
hintoja lyhyellä aikavälillä, erityisesti Euroopan ja Pohjois-
Afrikan mäntysahatavarassa. Eteläisen Ruotsin korkea tuotanto painoi
Euroopan kuusisahatavaran markkinoita. Euroopan ulkopuolisten maiden
markkinat pysyivät vakaina ja euron heikkeneminen tuki hintojen
korotuksia.

Euroopan rakennusmarkkinoiden näkymät ovat hyvät lyhyellä
aikavälillä.

Rakentaminen oli vilkasta Pohjois-Amerikassa ja vakaata Japanissa.
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän näkymät ovat hyvät. Öljyn hinnan
kallistuminen vaikuttaa jatkossakin rahtikustannuksiin.


Euroopan puunhankintaorganisaatio

Liikevaihto oli 563,2 milj. euroa, jossa on 16,5 prosentin lasku
edelliseen neljännekseen verrattuna Suomen työsopimuskiistan takia.
Liiketappio oli 10,9 milj. euroa (3,1 milj. euron liikevoittoa).

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 8,8 milj.
kuutiometriä. Tässä on 19 prosentin lasku edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Suomen työsopimuskiistan takia tuotanto laski, mutta johti samalla
pitkäkuituisen puun lisääntyneeseen ylitarjontaan. Lyhytkuitupuun
markkinat sen sijaan tasapainottuivat.


Tilinpäätös

Avainluvut         I/04  II/04  III/04  IV/04  2004  I/05  II/05
Tulos/osake, EUR      0,49   0,06   0,16  0,18  0,89  0,07  -0,01
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
EUR            0,06   0,06   0,11  0,03  0,26  0,07   0,00
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR        0,54   0,43   0,51  0,53  2,02  0,41   0,35
CEPS ilman kertaluonteisia
eriä, EUR         0,41   0,43   0,46  0,38  1,67  0,41   0,35
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %      7,9   2,1   7,9   8,2  6,4  4,1   0,2
ROCE ilman kertaluonteisia
eriä, %           3,7   2,1   5,1   1,5  3,0  4,1   0,6
Oman pääoman tuotto
(ROE), %          20,5   2,6   6,9   7,4  9,3  3,0   -0,4
Velkaantumisaste      0,39   0,43   0,42  0,38  0,38  0,51   0,58
Oma pääoma/osake, EUR   9,46   9,53   9,70  9,80  9,80  9,46   9,46
Omavaraisuusaste, %    47,7   48,2   48,5  49,8  49,8  45,8   45,0
Liikevoitto, 
% liikevaihdosta      7,2   1,8   7,0   6,8  5,7  3,6   0,2
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
% liikevaihdosta      3,4   1,8   4,6   1,3  2,7  3,6   0,6
Investoinnit, milj. EUR  216,1  281,1  268,1  214,3 979,6 356,6  253,0
Investoinnit,
% liikevaihdosta      7,2   9,1   8,8  6,6   7,9  11,3   7,9
Sijoitettu pääoma,
milj. EUR        10 561  10 812  10 831 10 656 10 656 11 119  11 273
Korolliset nettovelat,
milj. EUR         3 105  3 356  3 343 3 052  3 052 3 928  4 340
Henkilöstö keskimäärin  42 446  43 795  44 045 43 779 43 779 44 870  45 670
Osakkeiden keskimääräinen
määrä (milj.)
- kausittainen      835,3  831,8  826,3 822,0  828,8 816,3  800,0
- kumulatiivinen     835,3  833,6  831,1 828,8  828,8 816,3  808,1
- kumulatiivinen,
laimennettu        836,0  834,4  831,9 829,4  829,4 816,9  808,7Euron vaihtokurssit
Yksi euro on       Päätöskurssi           Keskikurssi
          31.12.2004    30.6.2005    31.12.2004    30.6.2005
SEK         9,0206     9,4259      9,1253      9,1437
USD         1,3621     1,2092      1,2440      1,2850
GBP         0,7051     0,6742      0,6786      0,6858
CAD         1,6416     1,4900      1,6166      1,5869
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
Milj. EUR                    2004   I-II/2004   I-II/2005
  
Liikevaihto                 12 395,8    6 120,8    6 332,2
 Liiketoiminnan muut tuotot          153,8     165,4     32,5
 Materiaalit ja palvelut          -6 534,6   -3 181,7   -3 484,3
 Toimituskulut ja komissiot         -1 367,8    -678,4    -714,1
 Henkilöstökulut              -1 934,8   -1 139,1   -1 074,0
 Liiketoiminnan muut kulut          -831,8    -417,4    -405,1
 Poistot ja arvonalentumiset        -1 172,0    -595,5    -568,8
Liikevoitto                  708,6     274,1     118,4
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       38,9     14,4     31,0
 Nettorahoituserät              -106,0     -46,5     -77,7
Tulos ennen veroja               641,5     242,0     71,7
 Tuloverot                   107,4     219,9     -20,3
Tilikauden voitto               748,9     461,9     51,4
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille         740,8     455,6     48,5
 Vähemmistölle                  8,1      6,3      2,9
                        748,9     461,9     51,4
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR                0,89     0,55     0,06
Tulos/osake (laimennettu), EUR         0,89     0,55     0,06

Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                    2004   I-II/2004   I-II/2005
  
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                  708,6     274,1     118,4
 Oikaisut liikevoittoon           1 039,1     478,4     572,5
 Työeläkejärjestelmän (TEL) muutos      -179,9
 Käyttöpääoman muutos             -367,7    -441,9    -153,5
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien
 muutos                    444,3     588,3     82,2
Liiketoiminnan rahavirrat          1 644,4     898,9     619,6
 Rahavirtaperusteiset nettorahoituserät    -124,8     -80,3     -71,8
 Maksetut verot                -114,2     -89,1    -173,6
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat                1 405,4     729,5     374,2
  
Investointien rahavirrat
 Osakeostot                  -426,8    -217,7    -105,2
 Tuotot aineellisten hyödykkeiden
 myynnistä                   253,9     206,8     17,1
 Investoinnit aineellisiin
 hyödykkeisiin                -979,6    -497,2    -609,6
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     -182,5    -166,5     -0,6
Investointeihin käytetyt
nettorahavarat               -1 335,0    -674,6    -698,3
  
Rahoituksen rahavirrat
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos     1 261,2     -60,9     792,5
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos     -697,5     562,8     201,2
 Maksetut osingot               -375,7    -375,7    -365,3
 Vähemmistöosuuksille maksetut osingot     -1,9            -1,7
 Merkityt optiot                 1,6      4,4      0,0
 Omien osakkeiden hankinta          -198,6    -112,7    -315,6
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat      -10,9     17,9     311,1
  
Rahavarojen nettolisäys             59,5     72,8     -13,0
 Rahavarat hankituissa yrityksissä       45,9       -      4,6
 Myytyjen yhtiöiden rahavarat         -29,5     -68,2       -
 Muuntoerot                   -3,1      2,0      5,1
 Rahavarat tilikauden alussa          201,5     201,5     274,3
Rahavarat tilikauden lopussa          274,3     208,1     271,0Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset
Milj. EUR                    2004   I-II/2004   I-II/2005
Kirjanpitoarvo kauden alussa        12 535,3   12 535,3   10 715,5
Konserniyritysten hankinta           190,2     21,9      2,6
Lisäykset                   979,6     497,2     609,6
Vähennykset                 -1 635,3   -1 587,5     -5,1
Poistot ja arvonalentumiset         -1 172,0    -595,5    -568,8
Muuntoerot ja muut              -182,3     62,7     257,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        10 715,5   10 934,1   11 011,7
  
Konserniyritysten hankinta
Rahavarat                    45,9       -      4,6
Käyttöpääoma                  44,0     -1,7     13,3
Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset
hyödykkeet                   183,3     21,9      2,6
Korolliset saamiset               0,7       -      0,0
Nettoverovelat                 -19,2       -      1,6
Korolliset velat                -11,4     -10,4     -9,3
Raha-vastikkeeton osakevaihto          -3,9       -      0,0
Vähemmistöosuudet               -69,9       -     66,9
Omaisuuden markkina-arvo            169,5      9,8     79,7
Liikearvo                    6,9       -      0,0
Hankintahinta yhteensä             176,4      9,8     79,7Lainojen muutokset
Milj. EUR                    2004   I-II/2004   I-II/2005
  
Pitkäaikaiset lainat             3 328,1    3 358,2    4 010,7
Lyhytaikaiset lainat              699,5     860,4    1 285,4
                       4 027,6    4 218,6    5 296,1
  
Tilanne kauden alussa            5 174,2    5 174,2    4 027,6
Uusien tytäryritysten velat           11,4     10,4      9,3
Myytyjen tytäryritysten velat        -1 518,8   -1 487,2      0,0
Lainojen nostot ja lyhennykset         552,5     481,5     973,2
Muuntoero ja muut               -191,7     39,7     286,0
Tilanne kauden lopussa            4 027,6    4 218,6    5 296,1Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
Milj. EUR                 31.12.2004   30.6.2004   30.6.2005
  
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet              O   10 715,5   10 934,1   11 011,7
Osuudet osakkuusyrityksissä      I    568,1     508,4     644,1
Julkisesti noteeratut osakkeet    I    220,1     202,9     237,5
Muut osakkeet             O    132,7     146,7     134,6
Pitkäaikaiset lainasaamiset      I    233,1     221,4     229,8
Laskennalliset verosaamiset      T     11,4     17,5     23,0
Muut pitkäaikaiset sijoitukset    O    210,5     239,6     243,2
                      12 091,4   12 270,6   12 523,9
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            O   1 771,3    1 775,5    1 816,0
Verosaamiset             T    160,9     162,3     167,8
Lyhytaikaiset korottomat saamiset   O   1 865,3    1 889,4    1 834,8
Korolliset saamiset          I    248,7     229,8     218,1
Rahavarat               I    274,3     208,1     271,0
                       4 320,5    4 265,1    4 307,7
  
Vastaavaa yhteensä             16 411,9   16 535,7   16 831,6


Vastattavaa
Milj. EUR                 31.12.2004   30.6.2004   30.6.2005
  
Oma pääoma                  8 036,3    7 897,1    7 483,3
Vähemmistöosuudet               136,1     66,5     94,1
Yhteensä                   8 172,4    7 963,6    7 577,4
  
Pitkäaikaiset velat
Eläkevaraukset            O    637,8     895,7     665,1
Muut varaukset            O     60,9     78,1     59,9
Laskennallinen verovelka       T   1 314,6    1 222,3    1 135,0
Korollinen pitkäaikainen vieras
pääoma                I   3 328,1    3 358,2    4 010,7
Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset
velat                 O    174,0     180,7     172,1
                       5 515,4    5 735,0    6 042,8
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen lyhennyserät   I    102,1     104,5     369,3
Lyhytaikaiset korolliset velat    I    597,4     755,9     916,1
Lyhytaikaiset korottomat velat    T   1 673,1    1 602,4    1 499,6
Verovelat               O    351,5     374,3     426,4
                       2 724,1    2 837,1    3 211,4
  
Velat yhteensä                8 239,5    8 572,1    9 254,2
  
Vastattavaa yhteensä            16 411,9   16 535,7   16 831,6

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista
                        
                         Arvon-
               Ylikurs-      muutos  Kert.  Kert.
           Osake-   si-   Omat rahasto muunto- voitto- 
Milj. EUR       pääoma rahastot osakkeet yhteensä  erot  varat Yhteensä
  
Oma pääoma
31.12.2003      1 469,3 1 237,4  -258,0  114,6 -197,1 5 717,5 8 083,7
Avaavan taseen
oikaisu
Suomen TEL
kirjanpitokäytäntö     -    -     -    -    -  -130,8  -130,8
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4  -258,0  114,6  -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
hankinta          -    -  -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3 -228,5   275,8    -    -    -    0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -     -    -  -375,7  -375,7
Käytetyt optio
oikeudet         1,3   0,3    -     -    -    -    1,6
Tilikauden voitto     -    -    -     -  -11,7  739,7  728,0
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -   -47,0    -   -   -47,0
Muuntoerot         -    -    -     -  -10,1   -   -10,1
Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2  -180,8   67,6  -218,9 5 950,7 8 051,1
Avaavan taseen
oikaisu
 IFRS 2:n käyttöönoton
 vaikutus         -    -    -    -    -  -14,8  -14,8
Oma pääoma 1.1.2005
(oikaistu)      1 423,3 1 009,2  -180,8   67,6  -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
hankinta          -    -  -315,6    -    -   -   -315,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -41,2 -224,5  265,7    -    -   -     -
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -     -    -    -  -365,3  -365,3
Käytetyt optio
oikeudet          -   0,2    -    -    -    -    0,2
Vähemmistöosuuksien
osto            -    -     -    -    -  -22,6  -22,6
Tilikauden voitto     -    -     -    -    -   48,5   48,5
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -     -   50,6    -    -   50,6
Muuntoerot         -    -     -    -   51,2   -   51,2
Oma pääoma 30.6.2005 1 382,1  784,9  -230,7  118,2  -167,7 5 596,5 7 483,3Vastuusitoumukset
Milj. EUR                 31.12.2004   30.6.2004   30.6.2005
  
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                     0,8      0,8      1,2
 Kiinnitykset                 118,8     105,8     142,9
Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet
 Kiinnitykset                  0,8      0,8      0,8
 Takaukset                   209,3     127,2     309,6
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Pantit                     0,0      2,2      0,0
 Kiinnitykset                  0,0     10,9      0,0
 Takaukset                    6,8     10,3      8,3
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
 aikana                     32,6     34,9     31,6
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
 jälkeen                    159,2     162,9     152,2
 Eläkevastuut                  2,2      2,8      1,5
 Muut vastuut                  92,5     101,7     97,0
Yhteensä                    623,0     560,3     745,1
  
 Pantit                     0,8      3,0      1,2
 Kiinnitykset                 119,6     117,5     143,7
 Takaukset                   216,1     137,5     317,9
 Leasingvastuut                191,8     197,8     183,8
 Eläkevastuut                  2,2      2,8      1,5
 Muut vastuut                  92,5     101,7     97,0
Yhteensä                    623,0     560,3     745,1Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR       31.12.2004 30.6.2004        30.6.2005
                               Käyvän 
                       Käyvän arvon  arvon  Käypä arvo,
            Käypä arvo Käypä arvo   ylittävät alittavat    netto
Koronvaihtosopimukset    151,3    85,7    147,9   -18,0    129,9
Korko-optiot         1,0    2,2     1,5    -2,1    -0,6
Valuutanvaihto-
sopimukset         -11,6   -12,2     0,0   -15,1    -15,1
Termiinisopimukset      89,5    34,6     5,1   -90,4    -85,3
Valuuttaoptiot        1,8    0,0     4,8   -21,8    -17,0
Hyödykejohdannaiset     23,6   106,4    134,2    -7,3    126,9
Optio-ohjelmiin
liittyvät suojaukset    -11,4   -13,4     11,8   -44,1    -32,3
Yhteensä          244,2   203,3    305,3   -198,8    106,5Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR                31.12.2004   30.6.2004   30.6.2005
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 erääntyy alle 1 vuodessa           66,5     173,4     617,7
 erääntyy 2–5 vuodessa            953,4     824,1     327,7
 erääntyy 6–10 vuodessa          1 469,9    1 237,8    1 525,8
                      2 489,8    2 235,3    2 471,2
Korko-optiot                 198,4    1 174,4     257,7
Yhteensä                  2 688,2    3 409,7    2 728,9
  
Valuuttajohdannaiset
 -Valuutanvaihtosopimukset          102,7     109,0     109,3
 -Termiinisopimukset            2 479,8    2 840,6    2 304,0
 -Valuuttaoptiot               588,3      53,5    1 001,1
Yhteensä                  3 170,8    3 003,1    3 414,4
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykejohdannaiset             442,7     388,1     448,7
Yhteensä                   442,7     388,1     448,7
  
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojausinstrumentit
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojausinstrumentit             359,5     359,5     407,4
Yhteensä                   359,5     359,5     407,4


Liikevaihto tuotealueittain
Milj.
EUR      2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004   I/05  II/05
  
Paino-
paperi   4 537,4 1 081,8 1 131,8 1 144,1 1 231,2  4 588,9 1 111,3 1 133,1
Hieno-
paperi   2 678,4  656,8  647,1  669,5  672,0  2 645,4  697,2  610,6
Tukkuri-
toiminta   627,6  160,3  148,5  145,7  183,4   637,9  182,1  217,4
Pakkaus-
kartongit 2 982,9  764,7  777,9  742,6  768,2  3 053,4  794,5  768,2
Puu-
tuotteet  1 400,0  373,1  419,2  388,5  386,0  1 566,8  366,9  433,7
Euroopan
puun-
hankinta  2 074,3  634,9  621,4  568,3  657,0  2 481,6  674,7  563,2
Muut   -2 128,3  -653,7  -643,0  -625,6  -655,9 -2 578,2  -681,8  -538,9
Yhteensä 12 172,3 3 017,9 3 102,9 3 033,1 3 241,9 12 395,8 3 144,9 3 187,3
Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja

Milj. EUR      2003  I/04  II/04 III/04  IV/04  2004  I/05  II/05
  
Painopaperi    121,5  12,1   4,3  46,4  40,7  103,5  21,1  31,1
Hienopaperi    151,4  14,5  -0,4  29,7  14,6  58,4  48,4  -14,1
Tukkuritoiminta   -6,7   3,3   2,4   1,6   3,9  11,2   2,7   1,6
Pakkauskartongit  284,1  82,3  64,6  84,8  39,6  271,3  72,0  11,9
Puutuotteet     26,5  11,4  21,3  10,9  -8,9  34,7  -4,0   9,9
Euroopan
puunhankinta    116,5  31,3   3,3   3,1  -5,4  32,3   3,1  -10,9
Muut        -54,4  -30,1  -17,3  -15,7  -19,1  -82,2  -30,6  -11,8
Liikevoitto ilman
liikearvopoistoja 638,9  124,8  78,2  160,8  65,4  429,2  112,7  17,7
Liikearvopoistot -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -    -
Kertaluonteiset
erät        -54,4  115,7    -  74,1  179,9  369,7    -  -12,0
Liikevoitto
yhteensä (IFRS)  468,5  217,8  56,3  213,2  221,3  708,6  112,7   5,7
Nettorahoituserät -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5 -106,0  -43,1  -34,6
Osakkuusyritykset -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistöosuuksia 207,8  195,2  46,8  196,4  203,1  641,5  83,6  -11,9
Tuloverot     -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6   3,3
Tulos verojen
jälkeen      141,8  409,5  52,4  137,6  149,4  748,9  60,0  -8,6
Vähemmistöosuudet  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1  -1,4  -1,5
Tilikauden
nettovoitto    136,0  405,3  50,3  136,2  149,0  740,8  58,6  -10,1


Kertaluonteiset erät tuotealueittain

Milj. EUR      2003  I/04  II/04 III/04  IV/04  2004  I/05  II/05
  
Painopaperi    -29,5    -    -  30,8  45,6  76,4    -    -
Hienopaperi     -7,2    -    -  29,9  37,0  66,9    -    -
Tukkuritoiminta    -    -    -    -   0,8   0,8    -    -
Pakkauskartongit  -3,1    -    -  11,6  67,0  78,6    -    -
Puutuotteet      -    -    -    -  16,4  16,4    -  -12,0
Euroopan
puunhankinta      -  115,7    -    -  10,6  126,3    -    -
Muut        -14,6    -    -   1,8   2,5   4,3    -    -
Kertaluonteiset
erät yhteensä   -54,4  115,7    -  74,1  179,9  369,7    -  -12,0Liikevoitto tuotealueittain

Milj. EUR      2003  I/04  II/04 III/04  IV/04  2004  I/05  II/05
  
Painopaperi     92,0  12,1   4,3  77,2  86,3  179,9  21,1  31,1
Hienopaperi    144,2  14,5  -0,4  59,6  51,6  125,3  48,4  -14,1
Tukkuritoiminta   -6,7   3,3   2,4   1,6   4,7  12,0   2,7   1,6
Pakkauskartongit  281,0  82,3  64,6  96,4  106,6  349,9  72,0  11,9
Puutuotteet     26,5  11,4  21,3  10,9   7,5  51,1  -4,0  -2,1
Euroopan
puunhankinta    116,5  147,0   3,3   3,1   5,2  158,6   3,1  -10,9
Muut        -69,0  -30,1  -17,3  -13,9  -16,6  -77,9  -30,6  -11,8
Liikevoitto
ilman liikearvo-
poistoja      584,5  240,5  78,2  234,9  245,3  798,9  112,7   5,7
Liikearvopoistot -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -    -
Liikevoitto    468,5  217,8  56,3  213,2  221,3  708,6  112,7   5,7
Nettorahoituserät -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5 -106,0  -43,1  -34,6
Osakkuusyritykset -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuuksia      207,8  195,2  46,8  196,4  203,1  641,5  83,6  -11,9
Tuloverot     -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6   3,3
Tulos verojen
jälkeen      141,8  409,5  52,4  137,6  149,4  748,9  60,0  -8,6
Vähemmistöosuudet  -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1  -1,4  -1,5
Tilikauden
nettovoitto    136,0  405,3  50,3  136,2  149,0  740,8  58,6  -10,1


Stora Enson osakkeet

                                   New York,
Päätöskurssi      Helsinki, EUR       Tukholma, SEK       USD
          A-osake   R-osake   A-osake   R-osake    ADR
Huhtikuu       10,28    10,27    95,00    95,00    13,29
Toukokuu       10,70    10,70    98,25    98,00    13,22
Kesäkuu       10,55    10,58    99,75    99,50    12,71


Vaihtomäärä        Helsinki         Tukholma      New York
          A-osake   R-osake   A-osake   R-osake    ADR
Huhtikuu      896 811   99 776 120  191 444   16 946 614  2 251 600
Toukokuu      147 264   64 579 051  108 390   6 806 404  1 920 100
Kesäkuu       135 142   70 162 146  132 852   11 559 103  2 629 400
Yhteensä      1 179 217  234 517 317  432 686   35 312 121  6 801 100


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2005      27.10.2005
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2005      2.2.2006
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2006      26.4.2006
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2006       26.7.2006
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2006       26.10.2006Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden
1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun
lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of
1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat
nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista.
Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä,
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa
olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys
tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma
menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa,
kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin
patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset
olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus,
konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin
tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja
korkotasovaihtelut.STORA ENSO OYJ


p.p.  Jussi Siitonen     Jukka Marttila

Tilaa