Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2007

Tuloksen paraneminen edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
jatkui vaikeassa toimintaympäristössä; haasteita edessä vuonna 2007
Stora Enso Oyj Pörssitiedote 26.7.2007 klo 10.00 GMT

Yhteenveto vuoden 2007 toisen neljänneksen tuloksesta (verrattuna
vuoden 2006 toiseen neljännekseen)
   - Liikevaihto oli 3 805,2 (3 616,3) milj. euroa.
   - Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 216,7 (118,2)
milj. euroa ja 229,5 (124,9) milj. euroa kertaluonteisten erien
jälkeen. Kumpaankin summaan sisältyy luonteeltaan liiketoimintaan
kuulumattomien erien 21,3 (-44,7) milj. euron nettovaikutus.
   - Tulos ennen veroja oli 164,2 (53,2) milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä ja 177,0 (59,9) milj. euroa kertaluonteisten
erien jälkeen.
   - Tilikauden nettovoitto oli 125,1 (38,8) milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä ja 143,9 (40,9) milj. euroa kertaluonteisten
erien jälkeen.
   - Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16
(0,05) euroa ja kertaluonteisten erien jälkeen 0,18 (0,05) euroa.
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,48 (0,39)
euroa.
ROCE ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 % (4,1 %).


Toimitusjohtaja Jouko Karvisen katsaus:"Stora Enso -konsernin paraneva kehityssuuntaus edellisestä vuodesta
jatkui vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä erittäin haastavissa
olosuhteissa. Kuten oli odotettukin, epätavallisen lyhyeksi jääneen
talvihakkuukauden aiheuttama pula koivukuitupuusta johti
puukustannusten nousuun ja johti selluntuotannon rajoituksiin
Suomessa niissä sellutehtaissa, joiden yhteydessä ei ole
paperitehdasta. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin kurssin pitkään
jatkunut lasku kohdistaa tuottavuuteemme sekä suoria että epäsuoria
paineita. Näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan yhteistyössä, ja
olenkin tyytyväinen jatkuvaan kykyymme palvella asiakkaitamme.
Puuvirtoja on optimoitu jatkuvasti, ja huoltoseisokkeja on ollut
huomattavasti kauden aikana. Näistä toimenpiteistä huolimatta ja
osittain myös kausivaikutusten takia paperi- ja kartonkidivisioonien
kannattavuus oli edellistä neljännestä alhaisempi. Jos Celbin
sellutehtaan myynnin vaikutus otetaan huomioon, hienopaperin, kuten
myös puutuotteiden, tulosparannukset viime vuoteen verrattuna olivat
kaksinumeroisia. Pakkauskartonkisegmentti kärsi puupulasta, joka
aiheutti tuotantorajoituksia Enocellin sellutehtaalla Suomessa.
Aikakauslehtipaperin osalta markkinatilanne jatkui vaikeana, ja sen
selkeästi epätyydyttävälle tasolle jääneen kannattavuuden
parantamista pidetään ensisijaisena tehtävänä. Puutuotteiden tulos
pysyi hyvänä jo toisella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.""Loppuvuoden osalta odotamme kuidun hankintakustannusten nousevan
edelleen. Nousevien puukustannusten takia joudumme muuttamaan
arviotamme raaka-ainekustannusten inflaatiosta 2,0-2,5 prosentista
noin 3,5 prosenttiin vuonna 2007. Ehdottoman tärkeää on saada
nopeasti ratkaistua Venäjän ja EU:n välinen raakapuun
vientitullimaksuja koskeva asia erityisesti koivukuitupuun osalta,
jotta pystytään välttämään lisäseisokit tehtaillamme. Puupula on
kasvattanut puukustannukset sellaiselle tasolle, että Suomen
puumarkkinoiden kilpailukykyisuus on vakavasti vaarassa.""Käynnissä oleva tuotevalikoimamme arviointi etenee suunnitelmien
mukaisesti. Päätöksistä ilmoitetaan tarkoituksenmukaisena
ajankohtana."

Lyhyen aikavälin näkymät
Euroopassa talouden positiivisten näkymien odotetaan tukevan
painopaperin kysyntää, jonka odotetaan hyötyvän myös tavanomaisesta
kausittaisesta noususuhdanteesta syksyllä. Sanomalehtipaperin
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän pääosin vakaina.
Aikakauslehtipaperin laskussa olleiden hintojen odotetaan
vakaantuvan. Hienopaperin kysynnän ja hintojen osalta näkymät pysyvät
hyvinä, ja kysyntä kasvanee vakaasti kesälomista johtuvaa
kausitaantumaa lukuun ottamatta. Pakkauskartonkien kysyntä pysynee
jotakuinkin hyvänä yleisen hintavakauden vallitessa, ja joillekin
liiketoimintasegmenteille ennustetaan hienoista parannusta.
Puutuotemarkkinoiden odotetaan hiljenevän jonkin verran vuoden 2007
poikkeuksellisen vahvan alkupuoliskon jälkeen.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan heikkenevän
edelleen, ja aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
kysyntänäkymät ovat epävarmat. Ilmoitetun kotimaisen tarjonnan
väheneminen ja kauppapoliittisten aloitteiden odotetaan parantavan
tarjonnan ja kysynnän välistä tasapainoa päällystettyjen
paperilaatujen markkinoilla.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän
pitäisi pysyä hyvänä, ja hintojen ennustetaan nousevan. Kiinassa
ennustetaan hyvää kysyntää päällystetylle hienopaperille, mikä pitää
hinnat vakaina.

http://hugin.info/137346/R/1142191/216096.pdf
Markkinat
Verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen
Euroopassa painopaperin, hienopaperin ja pakkauskartongin
markkinakysyntä vahvistui. Puutuotteiden markkinat paranivat
tasaisesti lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, jossa kysyntä supistui.
Sanomalehtipaperin hinnat nousivat vuoden takaisesta,
aikakauslehtipaperin hinnat laskivat, päällystetyn hienopaperin
hinnat pysyivät ennallaan, kun taas päällystämättömän hienopaperin
hinnat nousivat. Useimpien pakkauskartonkien ja puutuotteiden hinnat
nousivat.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin markkinakysyntä heikkeni
selvästi viimevuotisesta, mutta päällystetyn aikakauslehtipaperin
kysyntä pysyi suunnilleen entisellä tasolla ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui selvästi. Hinnat laskivat
kaikissa painopaperisegmenteissä. Päällystetyn hienopaperin kysyntä
heikkeni vuoden aikana, mutta hinnat pysyivät pääosin vakaina.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä
vahvistui, mutta hinnat laskivat edellisvuotisesta.

Kiinassa kasvoi päällystetyn hienopaperin kysyntä, mutta hinnat
pysyivät samoina.


Verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen
Euroopassa aikakauslehtipaperin, teollisuus- ja erikoispaperien sekä
puutuotteiden markkinakysyntä vahvistui mutta aikakauslehtipaperin ja
kausiluonteisesti myös hienopaperin markkinakysyntä heikkeni.
Painopaperien hinnat pysyivät samalla tasolla, mutta muiden kuin
sopimushintojen osalta oli jossakin määrin laskupaineita.
Hienopaperin hinnat paranivat, ja pakkauskartonkien hinnat pysyivät
vakaina. Puutuotteiden myyntihinnat nousivat Keski-Eurooppaa lukuun
ottamatta useimmilla markkina-alueilla; Keski-Euroopassa hintoja
tarkistettiin jonkin verran alaspäin myrskyjen aiheuttaman
lisääntyneen puuntarjonnan takia.

Pohjois-Amerikassa kaikkien painopapereiden markkinakysyntä parani
hiukan. Aikakauslehtipaperin hinnat olivat jokseenkin vakaat, mutta
sanomalehtipaperin hinnat heikkenivät edelleen. Päällystetyn
hienopaperin kysyntä heikkeni, mutta hinnat pysyivät samalla tasolla.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä
vahvistui, ja hinnat pysyivät vakaina.

Kiinassa vahvistui päällystetyn hienopaperin kysyntä, ja hinnat
nousivat jonkin verran.


Stora Enson toimitukset ja tuotanto


                                 Muutos Muutos
          1-6/2006 1-6/2007 4-6/2006 1-3/2007 4-6/2007 4-6/07- 4-6/07-
                                 4-6/06 1-3/07
Paperin ja
kartongin
toimitukset (1 000
tonnia)       7 197  7 518  3 578  3 790  3 728  150   -62

Puutuotetoimitukset
(1 000 m3)     3 309  3 463  1 746  1 666  1 797  51   131

Paperi- ja
kartonkituotanto (1000 tonnia)     7 327  7 578  3 576  3 833  3 745  169   -88Vuoden 2007 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2006 toiseen
neljännekseen)
Liikevaihto 3 805,2 milj. euroa oli 5,2 % vuoden 2006 toisen
neljänneksen liikevaihtoa korkeampi. Tämä selittyy pääasiassa
puutuotteiden ja toimistopapereiden keskihintojen nousulla sekä
painopaperin ja pakkauskartonkien toimitusten kasvulla.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 98,5 milj. euroa 216,7
milj. euroon eli 5,7 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevoitto oli
selvästi suurempi puutuotteiden osalta ja likimain sama
hienopapereiden osalta mutta alempi pakkauskartongeissa ja
painopapereissa aikakauslehtipapereiden heikon tuloksen takia.
Painopaperidivisioonan liikevoiton aleneminen johtui
aikakauslehtipaperin hintojen laskusta sekä puun ja keräyspaperin
hankintakustannusten ja kunnossapitokustannusten noususta.
Hienopaperin liikevoitto pysyi ennallaan, koska päällystämättömän
hienopaperin hintojen nousu kompensoi puunhankinta- ja
kunnossapitokustannusten nousua. Vertailukelpoisten tunnuslukujen
perusteella hienopapereiden tulos parani yli 20 %, kun oikaistaan
Celbin sellutehtaan myynnin 13,5 miljoonan euron suuruinen vaikutus
vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Hienopaperitoimitukset vähenivät
Celbin sellutehtaan myynnin ja Berghuizerin paperikone 7:n
huhtikuussa 2007 tapahtuneen lopullisen sulkemisen takia.
Pakkauskartonkien ilmoitettu liikevoitto oli Enocellin sellutehtaan
noin viisiviikkoisten tuotantorajoitusten takia alhaisempi. Jos
niiden vaikutusta ei oteta huomioon, tulosparannus viime vuoteen
verrattuna olisi ollut lähes 20 %, vaikka määräaikaishuoltoja oli
enemmän ja puukustannukset nousivat.

Puutoimitukset konsernin tehtaille olivat yhteensä 11,4 milj.
kuutiometriä, joka on 0,4 milj. kuutiometriä eli 3,3 % enemmän kuin
vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Puukustannukset olivat
Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta merkittävästi suuremmat vuoden
2007 toisella neljänneksellä kuin vuotta aiemmin.

Avainluvut


Milj. EUR     2005   2006   1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 4-6/07

Liikevaihto    13 187,5 14 593,9 7 224,0 7 660,6 3 616,3 3 855,4 3 805,2

EBITDA ilman
kertaluonteisia
eriä        1 501,1 1 872,8 903,5  1 041,4 387,3  568,9  472,5

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä        371,2  782,1  365,2  524,0  118,2  307,3  216,7

Kertaluonteiset
erät
(operatiivinen)  -417,3  -133,7  -16,5  44,8  6,7   32,0  12,8

Käyttökate ilman
kertaluonteisia
eriä, %      2,8   5,4   5,1   6,8   3,3   8,0   5,7

Liikevoitto    -46,1  648,4  348,7  568,8  124,9  339,3  229,5

Rahoitustuotot ja
-kulut1)      -165,3  -104,0  -22,9  -129,0 -85,2  -56,7  -72,3

Tulos ennen veroja
ja
vähemmistöosuuksia
ilman
kertaluonteisia
eriä        273,1  602,5  264,1  439,0  53,2  274,8  164,2

Tulos ennen veroja
ja
vähemmistön
osuuksia      -144,2  631,8  377,6  483,8  59,9  306,8  177,0

Tilikauden tulos
ilman
kertaluonteisia
eriä        230,3  439,4  197,0  332,3  38,8  207,2  125,1

Tilikauden voitto -107,4  589,2  267,3  366,4  40,9  222,5  143,9


Tulos/osake ilman
kertaluonteisia
eriä
(laimentamaton),
EUR        0,28   0,55   0,25  0,41  0,05  0,26  0,16

Tulos/osake
(laimentamaton),
EUR        -0,14  0,74   0,33  0,46  0,05  0,28  0,18

Kassatulos (EPS)
/osake ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR     1,70   1,94   0,93  1,07  0,39  0,59  0,48

ROCE ilman
kertaluonteisia
eriä,
%         3,4   6,8   6,3   9,1   4,1   10,8  7,5
                  Muutos, %4-6/07-
          Muutos, %4-6/07- 1-3/07
Milj. EUR     4-6/06              Muutos, %1-6/07-
                           1-6/06
Liikevaihto    5,2       -1,3       6,0

EBITDA ilman
kertaluonteisia
eriä        22,0       -16,9      15,3

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä        83,3       -29,5      43,5

Kertaluonteiset
erät
(operatiivinen)  91,0       -60,0      n/a

Käyttökate ilman
kertaluonteisia
eriä, %      72,7       -28,8      33,3

Liikevoitto    83,7       -32,4      63,1

Rahoitustuotot ja
-kulut1)      15,1       -27,5      n/m

Tulos ennen veroja
ja
vähemmistöosuuksia
ilman
kertaluonteisia
eriä        208,6      -40,2      66,2

Tulos ennen veroja
ja
vähemmistön
osuuksia      195,5      -42,3      28,1

Tilikauden tulos
ilman
kertaluonteisia
eriä        222,4      -39,6      68,7

Tilikauden voitto 251,8      -35,3      37,1


Tulos/osake ilman
kertaluonteisia
eriä
(laimentamaton),
EUR        220,0      -38,5      64,0

Tulos/osake
(laimentamaton),
EUR        260,0      -35,7      39,4

Kassatulos (EPS)
/osake ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR     23,1       -18,6      15,1

ROCE ilman
kertaluonteisia
eriä,
%         82,9       -30,6      44,41)       Sisältää myyntivoittoa 130,0 milj. euroa (Sampon
osakkeiden myynnistä) jaksolta 1-3/2006, 33,0 milj. euroa
(Finnlinesin osakkeiden myynnistä) jaksolta 10-12/2006,
yhteensä 163,0 milj. euroa vuonna 2006.

Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity
normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat
omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset,
toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja
korvaukset. Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on
normaalisti yli sentin osakkeelta.

Liikevoitto sisältää 21,3 milj. euron positiivisen nettovaikutuksen
(negatiivinen 44,7 milj. euroa) osakeperusteisten maksujen
kirjaamisesta, optio-ohjelmien suojausinstrumenteista sekä
hiilidioksidin päästöoikeuksista. Näiden liiketoimintaan
kuulumattomien erien positiivinen kassavaikutus on 22,2 milj. euroa
optio-ohjelmien suojausinstrumenteista, ja ne esitetään kohdassa
Muut.

Vuosineljänneksellä kirjattiin kaksi erillistä kertaluonteista erää,
joiden positiivinen nettovaikutus liikevoittoon oli yhteensä 12,8
milj. euroa (positiivinen 6,7 milj. euroa): rahavirtaan vaikuttamaton
vakuutusmatemaattinen -11,6 Yhdysvaltain dollarin (-14,6 Yhdysvaltain
dollarin) oikaisu uusien työehtosopimusten osalta Pohjois-Amerikassa
sekä 24,4 milj. euron myyntivoitto (nettovaraus) Stora Enson
paperitukkuri Papyruksen varastojen ja toimistotilojen myynnistä
Ruotsissa ja Tanskassa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 19,8 (20,2) milj. euroa. Tästä
Bergvik Skogin ja Tornatorin osuudet olivat suurimmat.

Nettorahoituserät olivat -72,3 (-85,2) milj. euroa.
Nettokorkokustannukset laskivat 55,8 (58,4) milj. euroon ja
nettovaluuttakurssitappiot lainoista, valuuttajohdannaisista sekä
pankkitileistä olivat 0,1 milj. euroa (11,1 milj. euroa). Muut
rahoituserät olivat yhteensä -16,4 (-15,7) milj. euroa, joista suurin
osa muodostui rahoituserien arvostuksista käypään arvoon.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia kasvoi 111,0 milj. euroa
164,2 milj. euroon ilman kertaluonteisia eriä. Tulos ennen veroja oli
177,0 (59,9) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä -33,1 (-19,0) milj. euroa,
joten vuosineljänneksen nettotulokseksi jäi 143,9 (40,9) milj. euroa.

Vähemmistöosakkaiden osuus voitosta oli 2,6 (2,3) milj. euroa, joten
yhtiön osakkeenomistajien osuus voitosta oli 141,3 (38,6) milj.
euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,11 euroa 0,16
euroon. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,18
(0,05) euroa. Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 0,48 (0,39) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 % (4,1
%). Sijoitettu pääoma 30.6.2007 oli 11 683,5 milj. euroa, jossa on
nettomääräistä kasvua 341,8 milj. euroa pääasiassa eläke- ja
verovelkojen vähenemisen takia.

Tammi-kesäkuun 2007 tulos (verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajanjaksoon)
Liikevaihto 7 660,6 milj. euroa oli 6,0 % vuoden 2006 ensimmäisen
vuosipuoliskon liikevaihtoa korkeampi. Liikevaihtoa kasvattivat
pääasiassa puutuotteiden hintojen nousu sekä toimitusten kasvu
kaikissa segmenteissä hienopaperia lukuun ottamatta; hienopaperin
toimitukset laskivat lähinnä heinäkuussa 2006 tapahtuneen Celbin
sellutehtaan myynnin takia. Painopaperien toimitukset kasvoivat
pääasiassa Port Hawkesburyn tehtaan vuonna 2006 jatkuneen seisokin ja
syyskuussa 2006 hankitun Arapotin tehtaan ansiosta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 158,8 milj. euroa 524,0
milj. euroon. Puutuotteiden osalta liikevoitto oli selvästi suurempi.
Painopaperin liikevoitto oli sanomalehtipaperien hintojen noususta
huolimatta pienempi, koska aikakauslehtipaperin myyntihinnat laskivat
ja puun ja keräyspaperin hankintahinnat nousivat. Hienopaperin
liikevoitto kasvoi, koska toimistopapereiden hinnan nousu enemmän
kuin kompensoi kunnossapitokustannusten nousun ja myydyn Celbin
sellutehtaan 26,6 milj. euron vaikutuksen liikevoittoon vuoden 2006
ensimmäisellä puoliskolla. Pakkauskartonkien liikevoitto pysyi
paljolti samana, koska myyntivolyymien nousun kompensoivat
raaka-aine- ja kunnossapitokustannusten nousu sekä Enocellin
sellutehtaan tuotantorajoitukset.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 44,0 (51,8) milj. euroa. Tästä
Bergvik Skogin ja Tornatorin osuudet olivat suurimmat.

Nettorahoituserät olivat -129,0 (-22,9) milj. euroa. Ero selittyy
pääasiassa kertaluonteisella 130,0 milj. euron myyntivoitolla Sampo
Oyj:n osakkeiden myynnistä vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
ja rahoitusinstrumenttien arvostuksesta käypään arvoon.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä
nousi 174,9 milj. eurolla 439,0 milj. euroon. Tuloverot olivat
nettomäärältään yhteensä -117,4 (-110,3) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,16 euroa 0,41
euroon. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,46
(0,33) euroa.

Vuoden 2007 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2007
ensimmäiseen neljännekseen)
Liikevaihto oli yhteensä 3 805,2 milj. euroa, joka on 1,3 % vähemmän
kuin edellisen neljänneksen liikevaihto 3 855,4 milj. euroa.
Puutuotteiden toimitukset lisääntyivät ja hienopaperin toimitukset
vähenivät osittain Berghuizerin paperikone 7:n pysyvän sulkemisen
takia. Pakkauskartongin ja painopaperin toimitukset pysyivät lähes
ennallaan. Toteutuneet hinnat paikallisissa valuutoissa nousivat
puutuotteissa ja teollisuuspakkauksissa sekä jonkin verran
päällystämättömissä ja päällystetyissä hienopapereissa, kun taas
painopaperin - varsinkin aikakauslehtipapereiden - hinnat laskivat,
ja myös kuluttajapakkauskartongin hinnassa oli jonkin verran laskua.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 90,6 milj. euroa 216,7
(307,3) milj. euroon, mikä on 5,7 % liikevaihdosta. Liikevoitto
pieneni kaikissa tuotesegmenteissä puutuotteita lukuun ottamatta.
Liikevoittoa alensi painopaperin myyntihintojen ja hienopaperin
myyntimäärien lasku, mutta sitä nosti puutuotteiden myyntihintojen
nousu. Toiseen neljännekseen vaikuttivat myös runsaat huolto- ja
lomaseisokit, puunhankintakustannusten nousu sekä puupulan
aiheuttamat noin viiden viikon pituiset tuotantorajoitukset
pakkauskartonkidivisioonan Enocellin sellutehtaalla.

Tulos ennen veroja oli 164,2 (274,8) milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä ja 177,0 (306,8) milj. euroa kertaluonteisten
erien jälkeen.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 (0,26)
euroa. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,18
(0,28) euroa. Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 0,48 (0,59) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,5 % (10,8
%). Sijoitettu pääoma 30.6.2007 oli 11 683,5 milj. euroa, jossa on
käyttöpääoman kasvusta ja varausten vähenemisestä johtuvaa
nettomääräistä kasvua 177,9 milj. euroa.
Pääomarakenne

                              Muutos %  Muutos %
                              30.6.2007- 30.6.2007-
Milj. EUR     31.12.2006 30.6.2006 31.3.2007 30.6.2007 30.6.2006 31.3.2007

Aineelliset ja
aineettomat
hyödykkeet    11 234,7  11 200,6 11 029,2 11 029,5 -1,5    0,0

Käyttöpääoma   2 183,6  2 517,4  2 415,4  2 497,4  -0,8    3,4

Pitkäaikaiset
korottomat erät,
netto       -1 204,0  -1 292,4 -1 050,7 -954,3  -26,2   -9,2

Sidottu pääoma  12 214,3  12 425,6 12 393,9 12 572,6 1,2    1,4

Verovelat, netto -873,4   -1 083,9 -888,3  -889,1  18,0    -0,1

Sijoitettu pääoma 11 340,9  11 341,7 11 505,6 11 683,5 3,0    1,5

Osakkuusyritykset 805,2   762,2   868,3   907,3   19,0    4,5

Yhteensä     12 146,1  12 103,9 12 373,9 12 590,8 4,0    1,8


Emoyhtiön
omistajille
kuuluva oma
pääoma      7 799,6  7 104,4  7 642,0  8 052,9  13,4    5,4

Vähemmistön
osuudet      103,5   91,6   106,2   117,0   27,7    10,2

Korolliset
nettovelat    4 243,0  4 907,9  4 625,7  4 420,9  -9,9    -4,4

Rahoitus yhteensä 12 146,1  12 103,9 12 373,9 12 590,8 4,0    1,8Rahoitus (verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen)
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 377,7 (210,2) milj.
euroa ja rahavirrat investointien jälkeen 190,6 (101,3) milj. euroa
verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen. Liiketoiminnasta
kertynyttä rahavirtaa paransi käyttöpääoman kohtuullinen kasvu.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa yhteensä 4 420,9 milj.
euroa, joka on pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksun ansiosta 204,8
milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Käyttämättömät luotot ja
rahavarat olivat yhteensä 1,6 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 8 052,9 milj. euroa eli 10,21 (9,69) euroa osaketta
kohti, ja yhtiön markkina-arvo Helsingin pörssissä 30.6.2007 oli 11,0
mrd. euroa.

Velkaantumisaste 30.6.2007 oli 0,55 (0,61). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli 59,6 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen.


Rahavirta


                              Muutos
                              %    Muutos Muutos
                              4-6/07- %    %
                              4-6/06 4-6/07- 1-6/07-
Milj. EUR    2006  1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 4-6/07     1-3/07 1-6/06

Liikevoitto   648,4  348,7 568,8 124,9 339,3 229,5 83,7  -32,4  63,1

Oikaisut
liikevoittoon*  1 060,9 576,7 477,1 310,8 256,2 220,9 -28,9  -13,8  -17,3

Käyttöpääoman
muutos      199,1  -221,5 -458,0 -31,6 -385,3 -72,7 -130,1 81,1  -106,8

Liiketoiminnasta
kertyneet
rahavirrat    1 908,4 703,9 587,9 404,1 210,2 377,7 -6,5  79,7  -16,5

Investoinnit   -583,4 -275,0 -296,0 -107,3 -108,9 -187,1 74,4  71,8  7,6

Rahavirta
investointien
jälkeen     1 325,0 428,9 291,9 296,8 101,3 190,6 -35,8  88,2  -31,9*) Oikaisut sisältävät poistot, muut ei-kassavaikutteiset tulot ja
kulut, myyntivoitot ja -tappiot, jotka sisältyvät tuottoihin
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä.

Investoinnit tammi-kesäkuussa 2007
Pääomainvestoinnit vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla olivat 296,0
milj. euroa, mikä on 57 % suunnitelluista poistoista ja 3,9 %
liikevaihdosta. Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan
noin 800-850 milj. euroa vuonna 2007.

Tärkeimmät hankkeet kuuden ensimmäisen kuukauden aikana olivat
paperikone 6 Huataissa Kiinassa (20,9 milj. euroa), maahankinnat
Etelä-Amerikassa (17,2 milj. euroa) sekä paperikone 3 Varkauden
tehtaalla Suomessa (14,9 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskejä ovat tärkeimpien raaka-aineiden, erityisesti
puun, mahdollinen hinnannousu, koivukuitupuun saatavuus ja
Yhdysvaltain dollarin kurssilaskun jatkuminen.

Lyhyen aikavälin näkymät
Euroopassa talouden positiivisten näkymien odotetaan tukevan
painopaperin kysyntää, jonka odotetaan hyötyvän myös tavanomaisesta
kausittaisesta noususuhdanteesta syksyllä. Sanomalehtipaperin
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän pääosin vakaina.
Aikakauslehtipaperin laskussa olleiden hintojen odotetaan
vakaantuvan. Hienopaperin kysynnän ja hintojen osalta näkymät pysyvät
hyvinä, ja kysyntä kasvanee vakaasti kesälomista johtuvaa
kausitaantumaa lukuun ottamatta. Pakkauskartonkien kysyntä pysynee
jotakuinkin hyvänä yleisen hintavakauden vallitessa, ja joillekin
liiketoimintasegmenteille ennustetaan hienoista parannusta.
Puutuotemarkkinoiden odotetaan hiljenevän jonkin verran vuoden 2007
poikkeuksellisen vahvan alkupuoliskon jälkeen.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan heikkenevän
edelleen, ja aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
kysyntänäkymät ovat epävarmat. Ilmoitettu kotimaisen tarjonnan
väheneminen ja kauppapoliittiset aloitteet parantanevat tarjonnan ja
kysynnän välistä tasapainoa päällystettyjen paperilaatujen
markkinoilla.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän
pitäisi pysyä hyvänä, ja hintojen ennustetaan nousevan. Kiinassa
ennustetaan hyvää kysyntää päällystetylle hienopaperille, mikä pitää
hinnat vakaina.


Toisen vuosineljänneksen tapahtumat

Huhtikuu
Stora Enso allekirjoitti Beihain kaupungin hallituksen kanssa
sopimuksen ostaakseen Guangxista Kiinasta maata tehdastonttia varten.
Sopimuksen myötä Stora Ensolla on mahdollisuus rakentaa tehdas 250
hehtaarin maa-alueelle. Maa-alue sijaitsee Etelä-Kiinan meren
rannikolla lähellä Vietnamia Beibun merenlahden pohjoispuolella
Tieshangangin teollisuusalueella Beihaissa. 27 milj. euron
hankintahinta on määrä maksaa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.

Toukokuu
Stora Enso ilmoitti investoivansa 25 milj. euroa uuteen
arkkileikkuriin, kahteen pakkaustuotantolinjaan ja uuteen konehalliin
Veitsiluodon hienopaperitehtaaseensa. Hanke lisää divisioonan
sisäistä tehtaiden erikoistumista, ja sen arvioitiin alkavan
kesäkuussa 2007 ja valmistuvan vuoden sisällä.

Stora Enso allekirjoitti uuden 1,4 miljardin euron määräisen
luottosopimuksen 15 pankin syndikaatin kanssa. Tämä viisivuotinen
laina tullaan käyttämään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin, muun
muassa nykyisen, 1,75 miljardin euron vastaavan lainan
takaisinmaksuun. Uuden lainan korkomarginaali on Euribor lisättynä
0,225 prosentilla.

Kesäkuu
Stora Enso ilmoitti aloittavansa henkilökunnan mahdollisia
väliaikaisia lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Kemijärven sellutehtaallaan puupulan takia.

Stora Enso ilmoitti uudistavansa ja modernisoivansa kaksi
kartonkikonetta (kartonkikoneet 2 ja 3) sekä kemimekaanisen
massalaitoksen 2 Forsin tehtaalla Ruotsissa parantaakseen laatua ja
massan tuotantoa. Hankkeen kokonaiskustannus on 29 milj. euroa, ja
sen on tarkoitus alkaa vuonna 2007.

Stora Enso ilmoitti myös investoivansa 16,8 milj. euroa
pakkausmateriaaleista saatavien polttoaineiden ja biopolttoaineiden
polttoon Anjalankosken tehtaallaan vähentääkseen energiakustannuksia.
Pakkausmateriaaleista saatavilla polttoaineilla tarkoitetaan kiinteän
yhdyskuntajätteen syntypaikalla eroteltua ja prosessoitua kuivaa
palavaa osaa.

Stora Enson tytäryritys, paperitukkuri Papyrus, myi varastoja ja
toimistotiloja Ruotsissa ja Tanskassa. Kiinteistöt osti Tukholman
pörssissä listattu Kungsleden. Käteiskaupan kokonaisarvo oli 50,4
milj. euroa. Kauppa vaikutti positiivisesti Stora Enson vuoden 2007
toisen neljänneksen rahavirtaan. Stora Enson toisen neljänneksen
tulokseen Tukkuritoiminta-kohdan alle on kertaluonteisena eränä
kirjattu noin 24,4 milj. euron myyntivoitto. Yhtiö ilmoitti myös,
että Papyrus aikoo rakentaa Göteborgin satamaan uuden 27 000 m2:n
laajuisen Skandinavian-keskusvaraston, joka parantaa tehokkuutta ja
tarjoaa skandinaavisille asiakkaillemme laajemman tuotevalikoiman
sekä parantaa tuotteiden saatavuutta. Papyrus ostaa Göteborgin
kaupungin omistamalta Scandinavian Distripoint AB:ltä 49 000 m2:n
alueen rakennusmaaksi 3,2 milj. euron hintaan. Hankkeen
kokonaisinvestointi on 35 milj. euroa.

Kuten maaliskuussa 2007 oli ilmoitettu, Saugan saha Virossa
suljettiin pysyvästi kesäkuussa. Sulkemisella odotetaan olevan
hienoinen positiivinen vaikutus koko vuoden liikevoittoon.

Kilpailuviranomaisten tutkinta
Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset aloittivat vuonna 2004
tutkimukset, jotka koskivat päällystetyn aikakauslehtipaperin myyntiä
Yhdysvalloissa syksystä 2002 kevääseen 2003. Yhdysvaltojen
liittovaltion alueellisessa alioikeudessa Hartfordissa
Connecticutissa pidetyn valamiesoikeudenkäynnin jälkeen valamiehistö
totesi torstaina 19.7.2007, että Stora Enso ei ollut syyllistynyt
toimintaan, josta sitä syytettiin. Samanaikaisesti näiden tutkimusten
kanssa Stora Enso on joutunut useiden joukkokanteiden kohteeksi
Yhdysvalloissa. Nämä kanteet ovat vielä vireillä.

Suomen kilpailuvirasto oli tutkimuksen tuloksena esittänyt
markkinaoikeudelle, että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron
seuraamusmaksu kilpailulakien rikkomisesta raakapuun hankinnassa
Suomessa vuosina 1997-2004. Stora Enso katsoo esityksen olevan
perusteeton.

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla
varauduttaisiin edellä mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden
kustannuksiin.

Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana 284 857 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi.
Muutos merkittiin kaupparekisteriin 16.7.2007.

Vuosineljänneksen aikana yhtiö luovutti Stora Enson Pohjois-Amerikan
henkilöstön optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 3 204 takaisinostettua
R-osaketta.

30.6.2007 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli
178 102 667 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 435 832 kappaletta.
Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa
oli 938 522 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj.
euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 %:a yhtiön osakepääomasta ja 0,04 %:a
äänimäärästä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Stora Enso on ilmoittanut laadun parantamiseen tähtäävästä 15 milj.
euron investoinnista uudistaakseen kartongin valmistusta
Imatran-tehtaillaan.

Kai Korhonen, pakkauskartonkisegmentin johtaja ja johtoryhmän jäsen,
on päättänyt jäädä eläkkeelle ja jättää tehtävänsä Stora Ensossa. Hän
jättää nykyiset tehtävänsä 31.8.2007 mennessä mutta jatkaa
toimitusjohtaja Jouko Karvisen antamien toimeksiantojen parissa
vuoden 2007 loppuun asti. Kai Korhosen seuraajasta ilmoitetaan ennen
elokuun loppua.

Stora Enso on päättänyt aloittaa Nizhny Novgorodiin Venäjälle
rakennettavaa paperi- ja sellutehdasta koskevan
kannattavuustutkimuksen yhteistyössä Venäjän hallituksen kanssa.
Tarkoitus on valmistaa paperia Venäjällä paikallisesta puusta
venäläisille kuluttajille.

Konsernin markkinapalveluista vastaava johtaja Jussi Huttunen on
jättänyt tehtävänsä Stora Ensossa tavoitellakseen uusia haasteita.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 26. päivänä heinäkuuta 2007
Stora Enso Oyj
Hallitus


Painopaperit


                                Muutos
                                %    Muutos Muutos
                                4-6/07- %    %
                                4-6/06 4-6/07- 1-6/07-
Milj. EUR    2006  4-6/06 1-3/07 4-6/07 1-6/06 1-6/07     1-3/07 1-6/06

Liikevaihto   4 773,4 1 145,2 1 240,5 1 217,4 2 316,2 2 457,9 6,3   -1,9  6,1

Liikevoitto*  251,6  55,3  63,5  35,9  125,6  99,4  -35,1  -43,5  -20,9

 %
liikevaihdosta 5,3   4,8   5,1   2,9   5,4   4,0   -39,6  -43,1  -25,9

ROOC, %**    6,2   5,4   6,5   3,7   6,1   5,1   -31,5  -43,1  -16,4

Toimitukset, 1
000 t      6 929  1 662  1 824  1 834  3 328  3 658  10,3  0,5   9,9

Tuotantomäärät,
1 000 t     6 955  1 674  1 882  1 842  3 391  3 724  10,0  -2,1  9,8*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100
%

Painopaperisegmentin tulos laski vuoden 2007 toisella neljänneksellä
päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin
liiketoiminta-alueiden heikkenemisen takia. Liikevaihto oli 1 217,4
milj. euroa, missä oli 6,3 prosentin lisäys vuoden 2006 toiseen
neljännekseen verrattuna, koska päällystetyn aikakauslehtipaperin
myynti kasvoi ja koska vuotta aiemmin Port Hawkesburyn tehtaalla oli
seisokki eikä Arapotin tehdas vielä kuulunut konserniin. Liikevoitto
35,9 milj. euroa oli 35,1 % alempi kuin vuotta aiemmin lähinnä siksi,
että aikakauslehtipaperin hinnat laskivat kaikilla alueilla, kun taas
raaka-aineiden, varsinkin raakapuun ja keräyspaperin, hinnat
nousivat. Liikevoitto sisälsi Saksan energiaveron taannehtivasta
käyttöönotosta saadun 15 milj. euron hyödyn ja Reisholzin tehtaan 9
milj. euron uudelleenjärjestelyvarauksen purkamisen, jotka molemmat
käsiteltiin ensimmäisen vuosipuoliskon kumulatiivisena korjauksena
toisella neljänneksellä.

Heikkojen hinnoittelumahdollisuuksien ja kuitukustannusten nousun
yhteisvaikutuksen aiheuttama aikakauslehtipaperin heikkenevä
markkinakehitys vaatii merkittäviä muutoksia kustannusrakenteisiin.
Muutoksiin voi sisältyä kapasiteetin vähennyksiä, jos taustalla
vaikuttavat olosuhteet eivät nopeasti parane.

Markkinat
Verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen
Euroopassa kaikkien painopaperilaatujen kysyntä vahvistui
edellisvuotisesta. Sanomalehtipaperin ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin tuottajien varastot kasvoivat. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin varastot sen sijaan pienenivät.
Sanomalehtipaperin hinnat nousivat, kun taas aikakauslehtipaperin
hinnat laskivat.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin markkinakysyntä heikkeni
selvästi, päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui
selvästi ja päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä pysyi lähes
samalla tasolla. Varastot kasvoivat mutta hinnat laskivat kaikissa
tuotesegmenteissä.

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä vahvistui mutta hinnat laskivat.

Verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen
Euroopassa sanomalehtipaperin kysyntä vahvistui mutta
aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni. Tuottajien varastot kasvoivat.
Kaikkien paperilaatujen hinnat pysyivät käytännöllisesti katsoen
samalla tasolla, mutta muihin kuin sopimushintoihin on viime aikoina
kohdistunut lisääntyviä hintapaineita.

Pohjois-Amerikassa kaikkien painopaperilaatujen markkinakysyntä
parani hiukan. Sanomalehtipaperin hinnat heikkenivät edelleen, mutta
aikakauslehtipaperin hinnat olivat jokseenkin vakaat.

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä vahvistui ja hinnat pysyivät
vakaina.


Hienopaperit


                               Muutos Muutos Muutos
                               %    %    %
                               4-6/07- 4-6/07- 1-6/07-
        2006  4-6/06 1-3/07 4-6/07 1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 1-6/06

Liikevaihto   2 956,3 738,9 738,6 684,9 1 515,2 1 423,5 -7,3  -7,3  -6,1

Liikevoitto*  166,0  46,3  61,5  41,1  99,0  102,6  -11,2  -33,2  3,6

 %
liikevaihdosta 5,6   6,3  8,3  6,0  6,5   7,2   -4,8  -27,7  10,8

ROOC, %**    7,1   7,2  11,4  7,6  7,7   9,5   5,6   -33,3  23,4

Toimitukset, 1
000 t      3 839  945  966  894  1 939  1 860  -5,4  -7,5  -4,1

Tuotantomäärät,
1 000 t     3 861  944  951  924  1 973  1 875  -2,1  -2,8  -5,0*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100
%

Liikevaihto oli 684,9 milj. euroa, mikä oli 54,0 milj. euroa vähemmän
kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä; vähennys johtui pääasiassa
Celbin sellutehtaan myynnistä ja Berghuizerin paperikoneen 7
pysyvästä sulkemisesta huhtikuussa 2007. Hienopaperidivisioonan
liikevoitto parani edellisestä vuodesta Celbi sellutehtaan myynnin
13,5 milj. euron vaikutuksen oikaisun jälkeen. Liikevoitto oli 41,1
milj. euroa eli 5,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2006 toisella
neljänneksellä, koska raakapuun ja sellun kustannusten nousu ja
kunnossapitokustannusten kausiluonteinen nousu olivat suuremmat kuin
hintojen nousu ja kustannustehokkuuden paraneminen.

Markkinat
Verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui vuoden
takaisesta talouskasvun vetämänä. Hinnat pysyivät kuitenkin
ennallaan. Teollisuuden varastot pysyivät samalla tasolla kuin vuotta
aiemmin. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli hiukan parempi
talouskasvun ansiosta, ja hinnat olivat korkeammat mutta teollisuuden
varastot pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni
selvästi vuoden takaisesta talouden taantuman takia, mutta hinnat
pysyivät ennallaan. Päällystetyn hienopaperin tuottajien varastot
olivat hiukan suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui vuoden
takaisesta, mutta hinnat pysyivät ennallaan.

Verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni edellisestä
vuosineljänneksestä normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Päällystetyn
hienopaperin hinnat nousivat jonkin verran, ja teollisuuden varastot
kasvoivat. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni
kausiluonteisesti edellisestä vuosineljänneksestä, mutta hinnat
nousivat edelleen. Tuottajien varastot kasvoivat normaalille tasolle.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta hinnat pysyivät
ennallaan. Tuottajien varastot kasvoivat edelleen jonkin verran mutta
vain normaalille tasolle.

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui edelleen, ja
hinnat nousivat jonkin verran.

Tukkuritoiminta
Liikevaihto oli 479,4 milj. euroa eli 5,9 % enemmän kuin vuoden 2006
toisella neljänneksellä. Kasvun taustalla olivat pääasiassa
lisääntyneet myyntimäärät ja korkeammat hinnat. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 8,2 milj. euroa, joka on 5,3 milj. euroa
enemmän kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Kasvun saivat
aikaan myyntimäärien nousu ja marginaalien parantuminen. Toimittajien
hintojen nousut siirrettiin menestyksekkäästi eteenpäin, ja
kustannukset pidettiin yleisesti vakaina.


Pakkauskartongit


                               Muutos Muutos Muutos
                               %    %    %
                               4-6/07- 4-6/07- 1-6/07-
Milj. EUR    2006  4-6/06 1-3/07 4-6/07 1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 1-6/06

Liikevaihto   3 531,5 881,8 919,8 909,0 1 750,8 1 828,8 3,1   -1,2  4,5

Liikevoitto*  323,4  70,8  106,5 62,5  170,3  169,0  -11,7  -41,3  -0,8

 %
liikevaihdosta 9,2   8,0  11,6  6,9  9,7   9,2   -13,8  -40,5  -5,2

ROOC, %**    11,5  10,0  15,4  9,1  12,1  12,4  -9,0  -40,9  2,5

Toimitukset, 1
000 t      3 850  971  1 000 1 000 1 930  2 000  3,0   0,0   3,6

Tuotantomäärät,
1 000 t     3 883  958  1 000 979  1 963  1 979  2,2   -2,1  0,8*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100
%

Pakkauskartonkisegmentti toimi vaikeissa olosuhteissa, koska se kärsi
puupulasta ja edelliseen vuoteen verrattuna merkittävistä
raakapuukustannusten nousuista vuoden 2007 toisella neljänneksellä.
Liikevaihto oli 909,0 milj. euroa eli 3,1 % enemmän kuin vuoden 2006
toisella neljänneksellä. Taustalla olivat pääasiassa lisääntyneet
myyntimäärät. Liikevoitto oli 62,5 milj. euroa eli 11,7 % vähemmän
kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Tämä johtui lähinnä
puupulan aiheuttamista noin viiden viikon pituisista
tuotannonrajoituksista.

Markkinat
Verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen
Kartongin kysyntä vahvistui Euroopassa. Tuottajien varastot olivat
pienemmät ja markkinahinnat korkeammat pääasiassa
kierrätyskuitulaatujen mutta myös ensiökuidusta valmistetun kartongin
osalta.

Kuluttajakartonkien hinnat laskivat valuuttakurssien kehittymisen
takia.

Teollisuuspakkausten ja erikoispapereiden myyntimäärät ja hinnat
nousivat vuoden takaisesta.

Verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen
Kartongin kysyntä Euroopassa pysyi samalla tasolla kuin edellisellä
neljänneksellä. Vienti väheni edelleen. Tuottajien varastot
kasvoivat, ja kartongin markkinahinnat paranivat jonkin verran.

Kuluttajakartonkien hinnat pysyivät ennallaan.

Teollisuuspakkausten ja erikoispapereiden myyntimäärät ja hinnat
pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä.

Puutuotteet


                              Muutos Muutos Muutos
                              %    %    %
                              4-6/07- 4-6/07- 1-6/07-
Milj. EUR   2006  4-6/06 1-3/07 4-6/07 1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 1-6/06

Liikevaihto  1 676,4 437,8 479,8 530,7 814,9 1 010,5 21,2  10,6  24,0

Liikevoitto*  59,1  14,9  53,7  57,8  18,7  111,5  n/m   7,6   n/m

 %
liikevaihdosta 3,5   3,4  11,2  10,9  2,3  11,0  n/m   -2,7  n/m

ROOC, %**   9,2   8,9  32,9  33,9  5,6  34,0  n/m   3,0   n/m

Toimitukset,
1 000 m3    6 572  1 746 1 666 1 797 3 309 3 463  2,9   7,9   4,7*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100
%

Puutuotesegmentin liikevaihto ja kannattavuus hyötyivät vuoden 2007
ensimmäisen puoliskon poikkeuksellisen hyvästä markkinatilanteesta.
Liikevaihto oli 530,7 milj. euroa eli 21,2 % enemmän kuin vuoden 2006
toisella neljänneksellä. Taustalla oli pääasiassa myyntihintojen
kasvu. Liikevoitto oli 57,8 milj. euroa eli 42,9 milj. euroa enemmän
kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Kasvu selittyy korkeammilla
myyntihinnoilla ja parantuneella kustannustehokkuudella.

Markkinat
Verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen
Markkinat paranivat vakaasti vuoden aikana Yhdysvaltoja lukuun
ottamatta, jossa viime vuosien rakennusmarkkinoiden huippu kääntyi
laskuun vuoden 2006 toisella puoliskolla. Kaikilla muilla
markkina-alueilla hyvä kysyntä ja raaka-ainekustannusten nopea nousu
ovat tukeneet markkinahintojen vakaata nousua useiden heikkojen
vuosien jälkeen.

Verrattuna vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen
Kysyntä pysyi hyvänä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja
Lähi-idässä. Myyntimäärät olivat yleisesti suurempia kuin edellisellä
neljänneksellä rakennustoiminnan kausiluonteisen vahvistumisen
ansiosta. Myyntihinnat nousivat Keski-Eurooppaa lukuun ottamatta
useimmilla markkina-alueilla; Keski-Euroopassa Kyrill-talvimyrskyn
aiheuttama lisääntynyt puuntarjonta johti hintojen tarkistamiseen
jonkin verran alaspäin. Pohjois-Amerikan markkinat pysyivät vaisuina,
ja kysyntä oli heikkoa ja hinnat matalia. Pohjois-Amerikan
markkinoiden osuus liikevaihdosta oli kuitenkin pieni.

Avainluvut


          2005  2006  1-6/06 1-6/07 4-6/06 1-3/07 4-6/07

Tulos/osake, EUR  -0,14  0,74  0,33  0,46  0,05  0,28  0,18

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR      0,28  0,55  0,25  0,41  0,05  0,26  0,16

Kassatulos/osake
(CEPS),
EUR         1,65  2,34  1,02  1,13  0,39  0,62  0,50

CEPS ilman
kertaluonteisia
 eriä, EUR     1,70  1,94  0,93  1,07  0,39  0,59  0,48

Sijoitetun pääoman
tuotto
(ROCE), %      -0,4  5,6  6,1  9,9  4,4  11,9  7,9

ROCE ilman
kertaluonteisia
 eriä, %      3,4   6,8  6,3  9,1  4,1  10,8  7,5

Oman pääoman tuotto
(ROE), %      -1,4  7,7  7,4  9,1  2,3  11,4  7,2

Velkaantumisaste  0,70  0,54  0,69  0,55  0,69  0,61  0,55

Oma pääoma/osake,
EUR         9,16  9,89  9,01  10,21 9,01  9,69  10,21

Omavaraisuusaste, % 41,0  45,3  41,4  46,7  41,4  44,1  46,7

Liikevoitto, %
liikevaihdosta   -0,3  4,4  4,8  7,4  3,5  8,8  6,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä, %
liikevaihdosta   2,8   5,4  5,1  6,8  3,3  8,0  5,7

Investoinnit, milj.
EUR         1 145,3 583,4 275,0 296,0 107,3 108,9 187,1

Investoinnit, %
liikevaihdosta   8,7   4,0  3,8  3,9  3,0  2,8  4,9

Sijoitettu pääoma,
milj. EUR      11 678 11 341 11 341 11 683 11 341 11 505 11 683

Korolliset
nettovelat, milj.
EUR         5 084  4 243 4 908 4 421 4 908 4 626 4 421

Henkilöstö
keskimäärin     46 166 45 631 46 051 44 026 46 051 43 504 44 026

Osakkeiden
keskimääräinen
määrä (milj.)

 kausittainen   798,7  788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6

 kumulatiivinen  798,7  788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6

 kumulatiivinen,
laimennettu     799,2  788,9 789,1 788,9 789,1 788,9 788,9
                    Muutos % Muutos % Muutos %
                    4-6/07- 4-6/07- 1-6/07-
                    4-6/06  1-3/07  1-6/06

Tulos/osake, EUR            260,0  -35,7  39,4

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä, EUR       220,0  -38,5  64,0

Kassatulos/osake (CEPS),
EUR
                    28,2   -19,4  10,8

CEPS ilman kertaluonteisia
 eriä, EUR               23,1   -18,6  15,1

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE), %               79,5   -33,6  62,3

ROCE ilman kertaluonteisia
 eriä, %                82,9   -30,6  44,4

Oman pääoman tuotto
 (ROE), %               213,0  -36,8  23,0

Velkaantumisaste            -20,3  -9,8   -20,3

Oma pääoma/osake, EUR         13,3   5,4   13,3

Omavaraisuusaste, %          12,8   5,9   12,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta     71,4   -31,8  54,2

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 72,7   -28,8  33,3

Investoinnit, milj. EUR        74,4   71,8   7,6

Investoinnit, %
liikevaihdosta             63,3   75,0   2,6

Sijoitettu pääoma, milj. EUR      3,0   1,5   3,0

Korolliset nettovelat, milj.
EUR                  -9,9   -4,4   -9,9

Henkilöstö keskimäärin         -4,4   1,2   -4,4

Osakkeiden
keskimääräinen määrä (milj.)

 kausittainen

 kumulatiivinen

 kumulatiivinen, laimennettuEuron vaihtokurssit


Yksi euro on Päätöskurssi     Keskikurssi

       31.12.2006 30.6.2007 31.12.2006 30.6.2007

SEK      9,0404  9,2525   9,2517  9,2232

USD      1,3170  1,3505   1,2563  1,3297

GBP      0,6715  0,6740   0,6819  0,6748

CAD      1,5281  1,4245   1,4247  1,5087Transaktioriski ja suojaukset 30.6.2007


Milj. EUR                   USD  GBP SEK  JPY

Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan
nettorahavirta                 1 350 700 -1 000 250

Transaktioriskin ja suojaukset 30.6.      422  236 -680  44

Suojausprosentti 30.6. seuraavalle 12
kuukaudelle                  31 % 34 % 68 %  18 %Lyhennetty konsernin tuloslaskelma


Milj. EUR      2006   4-6/06  1-3/07  4-6/07  1-6/06  1-6/07

Liikevaihto     14 593,9 3 616,3 3 855,4 3 805,2 7 224,0 7 660,6

 Liiketoiminnan
muut tuotot     364,9  43,6   16,7   38,6   93,8   55,3

 Materiaalit ja
palvelut      -8 111,5 -1 958,5 -2 160,0 -2 212,5 -3 946,2 -4 372,5

 Toimituskulut ja
komissiot      -1 751,4 -478,0  -430,7  -432,0  -870,7  -862,7

 Henkilöstökulut  -2 200,9 -623,3  -483,7  -557,8  -1 167,7 -1 041,5

 Liiketoiminnan
muut kulut     -988,9  -206,1  -185,0  -156,2  -446,2  -341,2

 Poistot ja
arvonalentumiset  -1 257,7 -269,1  -273,4  -255,8  -538,3  -529,2

Liikevoitto/-tappio 648,4  124,9  339,3  229,5  348,7  568,8

 Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta     87,4   20,2   24,2   19,8   51,8   44,0

 Nettorahoituserät -104,0  -85,2  -56,7  -72,3  -22,9  -129,0

Voitto/tappio ennen
veroja       631,8  59,9   306,8  177,0  377,6  483,8

 Tuloverot     -42,6  -19,0  -84,3  -33,1  -110,3  -117,4

Tilikauden
voitto/tappio    589,2  40,9   222,5  143,9  267,3  366,4


Jakaantuminen:

 Emoyhtiön
osakkeenomistajille 585,0  38,6   219,2  141,3  263,6  360,5

 Vähemmistölle   4,2   2,3   3,3   2,6   3,7   5,9

          589,2  40,9   222,5  143,9  267,3  366,4


Osakekohtainen
tulos

 Tulos/osake, EUR 0,74   0,05   0,28   0,18   0,33   0,46

 Tulos/osake
(laimennettu), EUR 0,74   0,05   0,28   0,18   0,33   0,46
                       Muutos %
                   Muutos % 4-6/07- Muutos %
                   4-6/07- 1-3/07  1-6/07-
Milj. EUR              4-6/06      1-6/06

Liikevaihto             5,2   -1,3   6,0

 Liiketoiminnan muut tuotot     -11,5  131,1  -41,0

 Materiaalit ja palvelut      -13,0  -2,4   -10,8

 Toimituskulut ja komissiot     9,6   -0,3   0,9

 Henkilöstökulut          10,5   -15,3  10,8

 Liiketoiminnan muut kulut     24,2   15,6   23,5

 Poistot ja arvonalentumiset    4,9   6,4   1,7

Liikevoitto/-tappio         83,7   -32,4  63,1

 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -2,0   -18,2  -15,1

 Nettorahoituserät         15,1   -27,5  -463,3

Voitto/tappio ennen veroja      195,5  -42,3  28,1

 Tuloverot             -74,2  60,7   -6,4

Tilikauden voitto/tappio       251,8  -35,3  37,1


Jakaantuminen:

 Emoyhtiön osakkeenomistajille   266,1  -35,5  36,8

 Vähemmistölle           13,0   -21,2  59,5

                   251,8  -35,3  37,1


Osakekohtainen tulos

 Tulos/osake, EUR          260,0  -35,7  39,4

 Tulos/osake (laimennettu), EUR   260,0  -35,7  39,4Konsernin laskelma kirjatuista tuotoista ja kuluista


Milj. EUR          2006 4-6/06 1-3/07 4-6/07 1-6/06 1-6/07

Etuuspohjaisten
järjestelyjen
vakuutusmatemaattiset voitot
/ (tappiot)         135,1 -   -   2,6  -   2,6

 Verot
vakuutusmatemaattisista
muutoksista         -46,6 -   -   -0,7  -   -0,7

Myytävissä olevien varojen
käyvän arvon nettomuutokset 251,6 -5,6  51,1  169,7 -109,3 220,8

Valuutta- ja
hyödykesuojaukset      -45,3 -2,4  -37,5 53,8  86,3  16,3

Osakkuusyritysten suojaukset 11,1 3,6  -0,1  3,4  7,1  3,3

 Verot suoraan omaan
pääomaan kirjattujen
nettotulojen muutoksista   50,2 2,2  10,2  -17,2 4,3  -7,0

Oman pääoman
nettoinvestointien muunnon
muutokset          -86,4 -30,7 -69,0 66,4  -70,6 -2,6

Oman pääoman
nettoinvestointien
suojaukset          118,0 37,2  32,1  -9,1  75,8  23,0

 Verot oman pääoman
suojauksista         -30,7 -9,6  -8,3  2,3  -19,7 -6,0

Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettotuotot ja
kulut            357,0 -5,3  -21,5 271,2 -26,1 249,7

Katsauskauden
nettovoitto/-tappio     589,2 40,9  222,5 143,9 267,3 366,4

Katsauskauden kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä   946,2 35,6  201,0 415,1 241,2 616,1


Jakaantuminen omistajille:

Emoyhtiön
osakkeenomistajille     942,0 33,3  197,7 412,5 237,5 610,2

Vähemmistöosuuksille     4,2  2,3  3,3  2,6  3,7  5,9

Katsauskauden kirjatut
tuotot ja kulut yhteensä   946,2 35,6  201,0 415,1 241,2 616,1Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma


Milj. EUR                        1-6/06 1-6/07

Liiketoiminnan rahavirrat

 Liikevoitto                      348,7 568,8

 Oikaisut liikevoittoon                576,7 477,1

 Nettokäyttöpääoman muutos               -221,5 -458,0

 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos      54,8  15,7

Liiketoiminnan rahavirrat                758,7 603,6

 Nettorahoituserät                   -116,1 -72,4

 Maksetut tuloverot                  -72,6 -91,8

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        570,0 439,4


Investointien rahavirta

 Konserniyritysten hankinta              -8,5  -0,8

 Osakkuusyritysten hankinta              0,0  -72,6

 Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja
osakkeiden myynnistä                  214,2 70,3

 Investoinnit                     -275,0 -296,0

 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos         -17,0 18,4

Investointeihin käytetyt nettorahavarat         -86,3 -280,7


Rahoituksen rahavirta

 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos          124,4 -134,0

 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos          -430,9 236,0

 Maksetut osingot                   -354,9 -354,9

 Vähemmistölle maksetut osingot            -1,1  7,4

 Merkityt optiot                    -1,6  -0,8

 Omien osakkeiden hankinta               0,0  0,2

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat          -664,1 -246,1


Rahavarojen nettomuutos                 -180,4 -87,4

 Rahavarat hankituissa yrityksissä           0,7  0,0

 Rahavarat myydyissä yrityksissä            -0,7  0,0

 Muuntoerot                      -7,1  -2,7

 Rahavarat tilikauden alussa              351,4 309,6

Nettorahavarat tilikauden lopussa            163,9 219,5


Rahavarat tilikauden lopussa              299,4 318,4

Pankkitililuotot tilikauden lopussa           -135,5 -98,9

Nettorahavarat tilikauden lopussa            163,9 219,5


Konserniyritysten hankinta

 Rahavarat                       0,7  -

 Käyttöpääoma                     -1,2  -

 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet                       2,9  0,4

 Korolliset saamiset                  0,0  -

 Verovelat                       0,3  -

 Korolliset velat                   -0,6  -

 Rahavastikkeeton osakevaihto             0,0  -

 Vähemmistön osuus                   -0,2  0,4

Omaisuuden käypä arvo                  1,9  0,8

 Konserniliikearvo                   6,6  0,0

Yritysostot yhteensä                  8,5  0,8


Konserniyritysten myynnit

 Rahavarat                       0,7  0,0

 Käyttöpääoma                     7,5  0,0

 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet                       44,1  0,9

 Korolliset saamiset                  0,9  0,0

 Verovelat                       -13,5 0,0

 Korolliset velat                   -1,5  0,0

 Vähemmistön osuus                   -   0,5

Myytyjen yhtiöiden nettovarat              38,2  1,4

Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo
realisoitu)                       -   0,6

Yritysmyynnit yhteensä                 38,2  2,0Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo


Milj. EUR                 2006   1-6/06  1-6/07

 Arvo 1.1.                11 213,2 11 213,2 10 440,4

 Konserniyritysten hankinta        283,1  9,5   0,4

 Lisäykset                559,1  270,3  278,3

 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS
41                     24,3   4,7   17,7

 Päästöoikeuksien muutos         54,4   74,7   -90,2

 Yritysmyynnit              -237,3  -63,7  -38,7

 Poistot ja arvonalentumiset       -1 257,7 -538,3  -529,2

 Muuntoero ja muut            -198,7  -172,7  -58,3

Kirjanpitoarvo kauden lopussa       10 440,4 10 797,7 10 020,4Korolliset lainat


Milj. EUR            2006  1-6/06 1-6/07

 Pitkäaikaiset lainat      4 081,0 4 324,2 3 889,9

 Lyhytaikaiset lainat      1 146,9 1 401,0 1 177,6

                 5 227,9 5 725,2 5 067,5


 Arvo 1.1.           6 055,6 6 055,6 5 227,9

 Uusien tytäryritysten velat  4,4   0,6   0,0

 Myytyjen tytäryritysten velat -12,0  -4,4  0,0

 Lainojen nostot ja lyhennykset -683,7 -158,1 -131,7

 Muuntoero ja muut       -136,4 -168,5 -28,7

 Tilanne kauden lopussa     5 227,9 5 725,2 5 067,5Lyhennetty konsernin tase


                           Muutos %  Muutos %
                           30.6.2007- 30.6.2007-
Milj. EUR       31.12.2006 30.6.2006 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006


Varat


Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset ja
aineettomat
hyödykkeet     O 10 230,8  10 601,5 9 881,1  -6,8    -3,4

 Biologiset
hyödykkeet     O 111,5   77,8   131,4  68,9    17,8

 Päästöoikeudet  O 98,1    118,4   7,9   -93,3   -91,9

 Osuudet
osakkuusyrityksissä A 805,2   762,2   907,3  19,0    12,7

 Myytävissä olevat
julkisesti
noteeratut osakkeet I 41,2    78,3   49,2   -37,2   19,4

 Myytävissä olevat
muut osakkeet    O 794,3   402,9  1 009,1  150,5   27,0

 Pitkäaikaiset
lainasaamiset    I 149,2   145,9   128,6  -11,9   -13,8

 Laskennalliset
verosaamiset    T 53,5    67,0   65,0   -3,0    21,5

 Muut
pitkäaikaiset varat O 61,1    23,2   44,9   93,5    -26,5

           12 344,9  12 277,2 12 224,5 -0,4    -1,0


Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus  O 2 019,5  2 145,8  2 219,9  3,5    9,9

 Verosaamiset   T 124,8   109,7   154,3  40,7    23,6

 Lyhytaikaiset
korottomat saamiset O 2 156,6  2 272,6  2 443,6  7,5    13,3

 Korolliset
saamiset      I 185,5   293,7   150,4  -48,8   -18,9

 Rahavarat     I 609,0   299,4   318,4  6,3    -47,7

           5 095,4  5 121,2  5 286,6  3,2    3,8


Varat yhteensä    17 440,3  17 398,4 17 511,1 0,6    0,4


Oma pääoma ja velat


 Emoyhtiön
omistajille kuuluva
oma pääoma      7 799,6  7 104,4  8 052,9  13,4    3,2

 Vähemmistön osuus  103,5   91,6   117,0  27,7    13,0

 Oma pääoma
yhteensä       7 903,1  7 196,0  8 169,9  13,5    3,4


Pitkäaikaiset velat

 Työsuhteeen
päättymisen
jälkeisiin
etuuksiin liittyvät
varaukset      O 763,1   896,7   680,8  -24,1   -10,8

 Muut varaukset  O 308,3   161,9   100,0  -38,2   -67,6

 Laskennalliset
verovelat      T 793,0   900,9   794,0  -11,9   0,1

 Korollinen velka I 4 081,0  4 324,2  3 889,9  -10,0   -4,7

 Muut
pitkäaikaiset velat O 193,7   257,0   218,4  -15,0   12,8

           6 139,1  6 540,7  5 683,1  -13,1   -7,4

Lyhytaikaiset velat

 Korollisten
velkojen
lyhennyserät    I 630,2   584,8   337,9  -42,2   -46,4

 Korolliset velat I 516,7   816,2   839,7  2,9    62,5

 Lyhytaikaiset
korottomat velat  O 1 992,5  1 901,0  2 166,1  13,9    8,7

 Verovelat     T 258,7   359,7   314,4  -12,6   21,5

           3 398,1  3 661,7  3 658,1  -0,1    7,7


Velat yhteensä    9 537,2  10 202,4 9 341,2  -8,4    -2,1


Oma pääoma ja velat
yhteensä       17 440,3  17 398,4 17 511,1 0,6    0,4"O":lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan."I":llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin."T":llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan."A":lla merkityt erät sisältyvät osakkuusyrityksiin.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


                     Suoraan
                     Omaan
                     pääomaan Kertyneet
       Osake- Ylikurssi- Omat   kirjatut  muunto- Kertyneet
Milj. EUR  pääoma  rahasto  osakkeet nettotulot erot    voittovarat Yhteensä

Oma pääoma
31.12.2004  1 423,3 1 009,2  -180,8  67,6    -218,9  5 525,0   7 625,4

Omien
osakkeiden
hankinta   -    -     -344,7  -     -     -      -344,7

Omien
osakkeiden
mitätöinti  -41,2  -224,4   265,6  -     -     -      0,0

Maksetut
osingot
(0,45
euroa/osake) -    -     -    -     -     -365,3    -365,3

Vähemmistön
osuuksien
osto     -    -     -    -     -     -43,2    -43,2

Tilikauden
voitto    -    -     -    -     0,2    -111,1    -110,9

Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
nettokulut  -    -     -    400,4   91,6   -33,2    458,8

Oma pääoma
31.12.2005  1 382,1 784,8   -259,9  468,0   -127,1  4 972,2   7 220,1

Omien
osakkeiden
mitätöinti  -39,9  -15,9   249,1  -     -     -193,3    0,0

Maksetut
osingot
(0,45
euroa/osake) -    -     -    -     -     -354,9    -354,9

Merkityt
optiot    -    -1,7    0,2   -     -     -      -1,5

Vähemmiston
osuuksien
osto     -    -     -    -     -     -      0,0

Tilikauden
voitto    -    -     -    -     3,2    263,6    266,8

Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
nettokulut  -    -     -    -11,6   -14,5   -      -26,1

Oma pääoma
30.6.2006  1 342,2 767,2   -10,6  456,4   -138,4  4 687,6   7 104,4

Merkityt
optiot    -    -0,3    0,1   -     -     -      -0,2

Vähemmiston
osuuksien
osto     -    -     -    -     -     -0,1     -0,1

Tilikauden
voitto    -    -     -    -     -9,0   321,4    312,4

Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
nettokulut  -    -     -    279,2   15,4   88,5     383,1

Oma pääoma
31.12.2006  1 342,2 766,9   -10,5  735,6   -132,0  5 097,4   7 799,6

Maksetut
osingot
(0,45
euroa/osake) -    -     -    -     -     -354,9    -354,9

Merkityt
optiot    -    -0,8    0,1   -     -     -      -0,7

Vähemmistön
osuuksien
osto     -    -     -    -     -     0,2     0,2

Tilikauden
voitto    -    -     -    -     -1,4   360,4    359,0

Suoraan
pääomaan
kirjatut
nettokulut  -    -     -    233,4   14,4   1,9     249,7

Oma pääoma
30.6.2007  1 342,2 766,1   -10,4  969,0   -119,0  5 105,0   8 052,9Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat


Milj. EUR               31.12.2006 30.6.2006 30.6.2007

Omasta puolesta annetut vakuudet

 Pantit                1,0     1,1   0,8

 Kiinnitykset             146,8    207,8  131,4

Osakkuusyritysten puolesta annetut
vakuudet

 Kiinnitykset             0,8     0,8   0,0

 Takaukset              343,0    355,7  276,6

Muiden puolesta annetut vakuudet

 Takaukset              9,5     10,8   10,2

Muut omat vastuut

 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
aikana                 38,4    35,3   31,6

 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n
jälkeen                130,3    141,2  122,2

 Eläkevastuut             0,2     0,5   0,2

 Muut vastuut             17,1    85,8   20,2

Yhteensä                687,1   839,0   593,2


 Pantit                1,0    1,1    0,8

 Kiinnitykset             147,6   208,6  131,4

 Takaukset               352,5   366,5   286,8

 Leasing-vastuut            168,7   176,5   153,8

 Eläkevastuut             0,2    0,5    0,2

 Muut vastuut             17,1    85,8   20,2

Yhteensä                687,1   839,0   593,2Sitovat ostosopimukset


Milj. EUR           Suunnitellut sopimusmaksut

Toimitustyyppi      Sopimuksia 2007 2008-9 2010-11 2012+

Kuitu           2 420   235 462  430   1 293

Energia          792    187 405  186   14

Kuljetus         670    119 152  105   294

Muut tuotantokustannukset 121    74  21   25   1

             4 003   615 1 040 746   1 602

Investoinnit       335    224 79   29   3

Sitoumukset yhteensä   4 338   839 1 119 775   1 605Johdannaisten käyvät arvot


Milj. EUR        31.12.2006 30.6.2006 30.6.2007

             Käyvät   Käyvät  Käyvän  Käyvän  Käyvät
             arvot,   arvot,  arvon   arvon   arvot,
             netto   netto   ylittävät alittavat netto

Koronvaihtosopimukset  48,1    -12,2   59,0   -74,7   -15,7

Korko-optiot       -1,8    -0,2   0,0    -4,3   -4,3

Valuutanvaihtosopimukset -1,2    -2,4   0,0    0,0    0,0

Termiinisopimukset    28,2    14,9   10,4   -18,7   -8,3

Valuuttaoptiot      5,9    8,1    7,3    -2,1   5,2

Hyödykejohdannaiset   63,2    194,7   88,3   -3,5   84,8

Optio-ohjelmiin
liittyvät suojaukset   7,0    -21,6   38,1   -7,5   30,6

Yhteensä         149,4   181,3   203,1   -110,8  92,3Johdannaisten nimellisarvot


Milj. EUR               31.12.2006 30.6.2006 30.6.2007

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

 Erääntyy alle 1 vuodessa       177,4   100,0   0,0

 Erääntyy 2-5 vuodessa        2 152,1  2 517,8  2 337,2

 Erääntyy 6-10 vuodessa        2 490,5  2 318,8  2 582,8

                    4 820,0  4 936,6  4 920,0

Korko-optiot              318,0   148,1   786,3

Yhteensä                5 138,0  5 084,7  5 706,3


Valuuttajohdannaiset

 Valuutanvaihtosopimukset       6,9    62,6    0,0

 Termiinisopimukset          1 778,4  1 407,2  1 688,5

 Valuuttaoptiot            662,8   1 036,1  1 235,4

Yhteensä                2 448,1  2 505,9  2 923,9


Hyödykejohdannaiset

 Hyödykejohdannaiset         635,8    558,7  523,8

Yhteensä                635,8    558,7  523,8


Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset

 Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset 328,6   399,4   220,4

Yhteensä                328,6   399,4   220,4Liikevaihto segmenteittäin


Milj. EUR    1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 2006   1-3/07 4-6/07

Painopaperit   1 171,0 1 145,2 1 226,7 1 230,5 4 773,4 1 240,5 1 217,4

Hienopaperit   776,3  738,9  722,8  718,3  2 956,3  738,6 684,9

Tukkuritoiminta  496,3  452,6  450,1  508,2  1 907,2  532,9 479,4

Pakkauskartongit 869,0  881,8  909,0  871,7  3 531,5  919,8 909,0

Puutuotteet    377,1  437,8  418,5  443,0  1 676,4  479,8 530,7

Puunhankinta   674,8  651,3  633,9  687,2  2 647,2  778,6 796,3

Muut       -756,8 -691,3 -722,9 -727,1  -2 898,1 -834,8 -812,5

Yhteensä     3 607,7 3 616,3 3 638,1 3 731,8 14 593,9 3 855,4 3 805,2Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä


Milj. EUR     1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 2006  1-3/07 4-6/07

Painopaperit    70,3  55,3  57,0  69,0   251,6 63,5  35,9

Hienopaperit    52,7  46,3  32,4  34,6   166,0 61,5  41,1

Tukkuritoiminta  9,6  2,9  7,7  12,5   32,7  16,6  8,2

Pakkauskartongit  99,5  70,8  93,7  59,4   323,4 106,5 62,5

Puutuotteet    3,8  14,9  21,4  19,0   59,1  53,7  57,8

Puunhankinta    8,9  1,3  5,0  -12,4  2,8  12,2  3,5

Muut        2,2  -73,3 12,1  5,5   -53,5 -6,7  7,7

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä        247,0 118,2 229,3 187,6  782,1 307,3 216,7

Kertaluonteiset
erät        -23,2 6,7  -177,2 60,0   -133,7 32,0  12,8

Liikevoitto
yhteensä (IFRS)  223,8 124,9 52,1  247,6  648,4 339,3 229,5

Nettorahoituserät 62,3  -85,2 -42,5 -38,6  -104,0 -56,7 -72,3

Osakkuusyritykset 31,6  20,2  10,2  25,4   87,4  24,2  19,8

Tulos ennen veroja
ja vähemmistön
osuutta      317,7 59,9  19,8  234,4  631,8 306,8 177,0

Tuloverot     -91,3 -19,0 37,3  30,4   -42,6 -84,3 -33,1

Tilikauden
nettovoitto    226,4 40,9  57,1  264,8  589,2 222,5 143,9Kertaluonteiset erät segmenteittäin


Milj. EUR     1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 2006  1-3/07 4-6/07

Painopaperit    -2,9  4,4  -225,2 11,4   -212,3 13,3  -3,0

Hienopaperit    -22,0 3,8  72,0  8,5   62,3  19,2  -5,2

Tukkuritoiminta  -   -   -   0,4   0,4  -   24,4

Pakkauskartongit  -   -5,5  -   4,3   -1,2  4,3  -1,0

Puutuotteet    1,7  1,2  -24,0 0,4   -20,7 -12,0 -

Puunhankinta    -   1,5  -   0,7   2,2  -   -

Muut        -   1,3  -   34,3   35,6  7,2  -2,4

Kertaluonteiset
erät yhteensä   -23,2 6,7  -177,2 60,0   -133,7 32,0  12,8Liikevoitto segmenteittäin


Milj. EUR     1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 2006  1-3/07 4-6/07

Painopaperit    67,4  59,7  -168,2 80,4   39,3  76,8  32,9

Hienopaperit    30,7  50,1  104,4 43,1   228,3 80,7  35,9

Tukkuritoiminta  9,6  2,9  7,7  12,9   33,1  16,6  32,6

Pakkauskartongit  99,5  65,3  93,7  63,7   322,2 110,8 61,5

Puutuotteet    5,5  16,1  -2,6  19,4   38,4  41,7  57,8

Puunhankinta    8,9  2,8  5,0  -11,7  5,0  12,2  3,5

Muut        2,2  -72,0 12,1  39,8   -17,9 0,5  5,3

Liikevoitto    223,8 124,9 52,1  247,6  648,4 339,3 229,5

Nettorahoituserät 62,3  -85,2 -42,5 -38,6  -104,0 -56,7 -72,3

Osakkuusyritykset 31,6  20,2  10,2  25,4   87,4  24,2  19,8

Tulos ennen veroja
ja vähemmistön
osuutta      317,7 59,9  19,8  234,4  631,8 306,8 177,0

Tuloverot     -91,3 -19,0 37,3  30,4   -42,6 -84,3 -33,1

Tilikauden
nettovoitto    226,4 40,9  57,1  264,8  589,2 222,5 143,9Stora Enson osakkeet


Päätöskurssi   Helsinki, EUR    Tukholma, SEK   New York, USD

       A-osake  R-osake   A-osake  R-osake  ADR-todistukset

Huhtikuu    13,54   13,48   123,50   123,25    18,28

Toukokuu    14,21   14,19   132,25   132,00    19,06

Kesäkuu    13,89   13,98   125,00   127,25    18,73Vaihtomäärä    Helsinki       Tukholma     New York

       A-osake  R-osake   A-osake  R-osake  ADR-todistukset

Huhtikuu   132 705 121 364 854 218 792 10 191 550  3 463 600

Toukokuu   3 756 362 107 802 972 120 800 13 101 399  3 235 300

Kesäkuu    234 182 78 002 457  780 106 12 068 620  2 757 200

Yhteensä   4 123 249 307 170 283 1 119 698 35 361 569  9 456 100Laadintaperiaatteet
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34
-standardin (Osavuosikatsaukset) laskentaperiaatteiden ja konsernin
vuoden 2006 vuosikertomuksen mukaisesti.

Konsernissa on otettu käyttöön IFRS 7 -standardi
(Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot), ja IAS 1
-standardia (Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot) koskevan muutoksen soveltaminen on
pakollista 1.1.2007 tai sen jälkeen alkavia tilikausia koskevissa
konsernin tilinpäätöksissä. Tämän standardin ja muutoksen
käyttöönotto johtaa lisätietojen esittämiseen rahoitusinstrumenteista
ja siitä, miten yksikkö hallinnoi pääomaansa konsernin
vuosikertomuksessa.

Vuoden 2006 uudelleenluokittelu
Vuoden 2006 liikevoitto on luokiteltu uudelleen.
Käteisvastikkeellisia synteettisiä johdon optio-ohjelmia osittain
suojaavat TRS-suojausinstrumentit, jotka aiemmin raportoitiin muissa
rahoituserissä, raportoidaan nyt liikevoitossa henkilöstökuluina.
Niiden vaikutus tuottoihin on -64,0 milj. euroa jaksolla 4-6/2006,
-11,1 milj. euroa jaksolla 1-6/2006 ja 24,6 milj. euroa jaksolla
1-12/2006. TRS-suojausinstrumentit eivät täytä suojauskirjausten
ehtoja, joten ne arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään arvoon ja
arvomuutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet


Sijoitetun pääoman tuotto,          Liikevoitto
ROCE (%)           100 x
                    Sijoitettu pääoma 1) 2)


Sidotun pääoman tuotto, ROOC         Liikevoitto
(%)             100 x
                     Sidottu pääoma 1) 2)


                  Tulos ennen vähemmistöosuuksia ja
Oman pääoman tuotto, ROE (%) 100 x      veroja - verot

                     Oma pääoma yhteensä 2)


                     Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste (%)     100 x
                      Taseen loppusumma


                   Korolliset velat - korolliset
Korolliset nettovelat              saamiset


                     Korolliset nettovelat
Velkaantumisaste                Oma pääoma

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo

Lisätietoja:
Jouko Karvinen toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. 02046 21242


Stora Enson vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan
25.10.2007.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa","ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain
(The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin
suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka
saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla:
(1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa
toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa
sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden
yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


pp.    xx           xx

Tilaa