Stora Enson osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.7.2008 klo 9.00                

Jatkuvasti nousevat kustannukset edellyttävät lisää kulujen ja kapasiteetin   
leikkauksia sekä hintojen korotuksia                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto toisen neljänneksen     |    |    |    |     |
| tuloksesta               |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot           |    | 4-6/07 | 1-3/08 | 4-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               | Milj. | 2   | 2   | 2 871,8 |
|                     | EUR  | 989,9 | 831,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | Milj. | 222,9 | 140,1 | 94,4  |
| ja käyvän arvon muutoksia        | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (IFRS)           | Milj. | 244,2 | 125,0 | 71,3  |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman       | Milj. | 191,2 | 83,1  | 31,7  |
| kertaluonteisia eriä          | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja           | Milj. | 191,2 | 83,1  | 30,4  |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto ilman      | Milj. | 148,9 | 66,5  | 29,9  |
| kertaluonteisia eriä          | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoitto               | Milj. | 148,9 | 66,5  | 28,6  |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia | EUR  | 0,19  | 0,08  | 0,04  |
| eriä                  |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)            | EUR  | 0,19  | 0,08  | 0,04  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) ilman      | EUR  | 0,45  | 0,30  | 0,26  |
| kertaluonteisia eriä          |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä     | %   | 9,7  | 5,0  | 2,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja   | %   | 8,8  | 5,6  | 3,6   |
| käyvän arvon muutoksia         |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
“Toimialan viime vuosien nopein kustannusten nousu, joka alkoi puun hintojen  
kallistumisella, on nyt laajentunut polttoaineisiin ja sähköön. Tämä on     
heikentänyt tulostamme kolmantena peräkkäisenä neljänneksenä. Tulos on nyt alle 
puolet edellisvuoden vastaavan jakson tuloksesta. Erityisesti puutuotteiden   
liikevoitto jäi selvästi odotuksiamme heikommaksi. Voimakas kustannusinflaatio 
ja vahva euro ovat haitanneet myös suurinta osaa paperi- ja           
kartonkiliiketoiminnoista. Loppuvuodesta 2007 käynnistämämme          
uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, mutta ne 
eivät ole nykyisissä oloissa riittäviä.”                    

“Energiataseemme on vahva erityisesti mitä tulee biopolttoaineisiin perustuvaan 
energiaan. Kuitenkin öljyn ja erityisesti kaasun hintojen 40 % nousu viimeisen 
kolmen kuukauden aikana, kaksi vuotta jatkuneen puun hinnan nousun lisäksi,   
merkitsee sitä, että meidän on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin. Olemme      
ilmoittaneet useiden paperi- ja kartonkilaatujen hinnankorotuksista       
asiakkaillemme. Kasvavat kustannukset ja mahdollisesti heikkenevä kysyntä    
vaativat kuitenkin vielä sekä tilapäisiä että pysyviä kapasiteetin leikkauksia. 
Nämä kapasiteetin sopeuttamistoimet eivät riipu Venäjän puutullineuvotteluiden 
tuloksesta. Ne ovat tarpeen, koska tiettyjen tuotteiden ja tuotantolinjojen   
kustannukset ovat liian korkeat ja niiden kannattavuus on heikko.        
Yksityiskohtaiset suunnitelmat julkistetaan vielä kuluvan neljänneksen aikana. 
Sen lisäksi olemme viimeistelemässä muita kapasiteetin supistussuunnitelmia   
siltä varalta, että Venäjän puutulliongelmaan ei pikaisesti saada ratkaisua.”  

“Arvostamme Suomen valtion päätöstä keventää kotimaisen puuraaka-aineen     
tuloverotusta merkittävästi. Metsänomistajien ja teollisuuden pitää nyt     
hyödyntää tämä veroetu lisäämällä Suomessa kotimaisen puun kauppaa       
kilpailukykyiseen hintaan. Tämä antaa metsänomistajille mahdollisuuden saada  
puulleen jälleen kannattavaa, pitkäaikaista ostajakuntaa. Samalla veroetu    
helpottaa Venäjän puutulleista aiheutuvaa haittaa teollisuudelle.”       

“Ennustamme edelleen yksikkökustannusten nousevan vuonna 2008 noin 4 %. On   
kuitenkin selvää, että kustannusinflaatio voi olla tätäkin nopeampaa ellei   
useiden kustannustekijöiden nykyinen kasvu taitu. Omilla toimenpiteillämme   
pystymme vähentämään yksikkökustannusten kasvua 2,5-3 prosenttiyksiköllä, kuten 
olemme aikaisemmin ilmoittaneet.”                        

“Näissä haastavissa oloissa arvioimme vuoden 2008 kolmannen neljänneksen    
liikevoiton ilman kertaluonteisia ja arvostuseriä heikkenevän jonkin verran   
vuoden toisesta neljänneksestä. Tämä vaikuttaa luonnollisesti vastaavasti myös 
konsernin rahavirtaan. Aiomme kuitenkin edelleen pitää sopivan tasapainon    
rahavarojen ja tulevaisuuden kasvuun tähtäävien valikoitujen investointien   
välillä.”                                    

“On selvää, että yhtiölle koituu suurta vahinkoa, jos vain odotamme asioiden  
kääntyvän parempaan suuntaan. Näin on erityisesti nyt, kun markkinanäkymät ovat 
muuttuneet entistä epävarmemmiksi ja näemme ensimmäisiä selviä merkkejä     
tiettyjen laatujen kysynnän heikkenemisestä. Siksi jatkamme korjaavia      
toimenpiteitä nopeasti ja tehokkaasti.”                     

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Ennusteita vuoden jälkipuoliskon mainoskuluista Länsi-Euroopassa ja      
Pohjois-Amerikassa on laskettu kasvavista makrotaloudellisista huolenaiheista  
johtuen. Mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän ennustetaan noilla   
alueilla pysähtyvän, kun taas Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa kysyntä  
kasvaa.                                     

Sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan olevan Euroopassa edellisvuotta heikompaa.
Markkinoiden pitäisi pysyä vakaina ja hintojen ennallaan vuoden 2008 toiseen  
neljännekseen verrattuna kysynnän ja tarjonnan tasapainon parannuttua.     

Aikakauslehtipaperille odotetaan hieman vahvempaa kysyntää kuin edellisvuonna, 
mutta makrotaloudellinen epävarmuus voi hidastaa kysynnän kasvua.        
Päällystämättömän ja päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoilla kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino on parantunut. Hinnankorotuksista on ilmoitettu, ja     
korkeampia hintoja, myös puolivuosittaisissa sopimuksissa, ennakoidaan     
kolmannelle vuosineljännekselle.                        

Hienopaperin kysynnän odotetaan Euroopassa olevan heikompaa kuin edellisvuonna, 
ja siihen vaikuttaa myös normaali kausiluonteinen lasku kesälomakautena.    
Kustannusten kasvun kiihtymisen takia ennakoimme hinnankorotuksia päällystetylle
ja päällystämättömälle hienopaperille vuoden loppua kohti.           

Kuluttajapakkauskartongin kysynnän ennustetaan olevan globaalisti paljolti   
samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta jonkin verran heikompaa Euroopassa  
sekä kausiluonteisesti verrattuna toiseen neljännekseen. Taivekartongin hintojen
odotetaan alkavan parantua vuoden loppua kohti. Teollisuuspakkausten näkymiin  
vaikuttaa heikentyvä makrotaloudellinen ennuste, ja kysynnän ennakoidaan    
kolmannella neljänneksellä olevan edellisvuotta heikompaa. Keräyspaperiin    
pohjautuvan aaltopahvin raaka-aineen hintojen odotetaan edelleen heikentyvän ja 
aaltopahvipakkausten hintojen odotetaan pysyvän vakaina.            

Puutuotteiden markkinat pysyvät edelleen heikkoina. Kolmannella neljänneksellä 
kysynnän ennustetaan olevan huomattavasti heikompaa kuin edellisvuonna ja myös 
jonkin verran heikompaa kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä Euroopan    
heikkenevien rakennusmarkkinoiden vaikeuttaessa tilannetta. Hintoihin kohdistuu 
edelleen paineita.                               

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
tasoittuvan vuoden ensimmäisen puoliskon kysyntäbuumin jälkeen. Hintojen    
ennustetaan kohoavan.                              

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vilkastuvan 
kausiluonteisesti hiljaisemman kesäsesongin jälkeen, ja hinnat voivat olla   
korkeampia kuin toisella neljänneksellä. Hienopaperin kysyntä- ja hintanäkymien 
odotetaan kuitenkin heikkenevän jonkin verran.                 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen kysyntä oli vahvempaa,     
kuluttajapakkauskartongin ja joidenkin teollisuuspakkauslaatujen kysyntä samalla
tasolla kuin edellisvuonna, sanomalehtipaperin, hienopaperin ja kierrätettäviin 
kuituihin pohjautuvan aaltopahvin heikompaa sekä puutuotteiden kysyntä     
dramaattisesti heikompaa verrattuna edellisvuoden poikkeukselliseen toiseen   
neljännekseen.                                 

Kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen ja joidenkin teollisuuspakkauslaatujen   
markkinahinnat paikallisissa valuutoissa olivat korkeammat. Päällystämättömän  
hienopaperin ja kuluttajapakkauskartonkien hinnat olivat hieman korkeammat.   
Kierrätettäviin kuituihin pohjautuvan aaltopahvin hinnat pysyivät käytännössä  
ennallaan. Hinnat olivat alhaisemmat päällystetyllä hienopaperilla ja      
puutuotteilla sekä sanomalehtipaperilla Euroopassa.               

Tuottajien varastot olivat pienemmät kuin edellisvuonna sanomalehtipaperin ja  
päällystämättömän aikakauslehtipaperin osalta, päällystetyn aikakauslehtipaperin
ja hienopaperin varastot olivat samansuuruiset.                 

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinakysyntä   
vahvistui ja hinnat nousivat huomattavasti.                   

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkoi kasvuaan, ja hinnat nousivat 
edelliseen vuoteen verrattuna.                         

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin     
markkinakysyntä oli vahvempaa ja puutuotteiden kysyntä kausiluonteisesti    
vahvempaa. Kuluttajapakkauskartonkien kysyntä oli samansuuruista, mutta     
päällystetyn aikakauslehtipaperin, hienopaperin ja teollisuuspakkausten     
heikompaa.                                   

Päällystämättömän hienopaperin markkinahinnat paikallisissa valuutoissa olivat 
jonkin verran korkeammat, ennallaan sanomalehtipaperilla Euroopassa sekä    
aikakauslehtipaperilla, päällystetyllä hienopaperilla,             
kuluttajapakkauskartongeilla ja eräillä teollisuuspakkauslaaduilla. Hinnat   
olivat alhaisemmat kierrätettäviin kuituihin pohjautuvalla aaltopahvilla ja   
puutuotteilla.                                 

Sanomalehtipaperin tuottajien varastot pienenivät. Päällystämättömän      
aikakauslehtipaperin ja hienopaperin varastot pysyivät ennallaan, kun taas   
päällystetyn aikakauslehtipaperin varastot kasvoivat.              

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, 
ja hinnat kohosivat.                              

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysyntä kasvoi 
tasaisesti, ja hinnat kohosivat.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson toimitukset ja |   |   |   |   |    |    |    |
| tuotanto jatkuvista    |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnoista        |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-3/ | 4-6/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|           | /07 | /08 | /07 | 08  | 08  | s   | s   | s   |
|           |   |   |   |   |   | %   | %   | %   |
|           |   |   |   |   |   | 4-6  | 4-6  | 1-6  |
|           |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | /08  |
|           |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | -   |
|           |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 1-6/0 |
|           |   |   |   |   |   |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin | 6  | 601 | 3  | 3  | 2  | -2,4 | -1,0 | -3,2 |
| toimitukset (1 000  | 218 | 9  | 068 | 024 | 995 |    |    |    |
| tonnia)       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja      | 6  | 603 | 310 | 3  | 2  | -4,4 | -3,3 | -3,9 |
| kartonkituotanto (1 | 284 | 8  | 7  | 069 | 969 |    |    |    |
| 000 tonnia)     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukset | 3  | 303 | 1  | 1  | 1  | -11,3 | 6,5  | -10,4 |
| (1 000 m3)      | 382 | 0  | 763 | 467 | 563 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2008 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2007 
toiseen neljännekseen seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen tammikuussa 2008  
noin 92000 tonnia pääasiassa sanomalehtipaperia, Reisholzin tehtaan sulkeminen 
vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä noin 44 000 tonnia aikakauslehtipaperia, 
Anjalan tehtaan uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä  
noin 29 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Berghuizerin tehtaan kahden      
paperikoneen alasajo vuoden 2007 huhti- ja lokakuussa noin 40 000 tonnia    
hienopaperia ja Kemijärven sellutehtaan sulkeminen vuoden 2008 huhtikuun lopussa
noin 7 000 tonnia.                               
Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia ajanjaksolla ensimmäinen - toinen neljännes 2008 verrattua 
ajanjaksoon ensimmäinen - toinen neljännes 2007 seuraavasti: Summan tehtaan   
sulkeminen tammikuussa 2008 noin 154 000 tonnia pääasiassa sanomalehtipaperia, 
Reisholzin tehtaan sulkeminen vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä noin 84000 
tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan uudelleenjärjestely vuoden 2008  
ensimmäisellä neljänneksellä noin 44 000 tonnia aikakauslehtipaperia,      
Berghuizerin tehtaan kahden paperikoneen alasajo vuoden 2007 huhti- ja     
lokakuussa noin 95 000 tonnia hienopaperia ja Kemijärven sellutehtaan sulkeminen
vuoden 2008 huhtikuun lopussa noin 1 000 tonnia (vuoden 2007 huoltoseisokkien  
ajoituksesta johtuen).                             

Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta      
(verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen)                 
2 871,8 milj. euron liikevaihto oli 3,9 % pienempi kuin vuoden 2007 toisella  
neljänneksellä. Aikakauslehtipaperiin, sanomalehtipaperiin, hienopaperiin ja  
kuluttajapakkauskartonkeihin kohdistuneet valuuttakurssien epäsuotuisat     
muutokset sekä puutuotteiden merkittävästi alhaisemmat hinnat ja vähäisemmät  
toimitukset korvautuivat ainoastaan osittain sanomalehtipaperin,        
aikakauslehtipaperin ja hienopaperin suuremmilla volyymeilla sekä        
aikakauslehtipaperin ja hienopaperin korkeammilla myyntihinnoilla.       
Sanomalehtipaperin myyntihinnat laskivat. Tehtaiden sulkemiset pienensivät   
liikevaihtoa 136 milj. eurolla. Teollisuuspakkausten liikevaihto kasvoi, koska 
korkeammat myyntihinnat enemmän kuin kompensoivat jonkin verran pienemmät    
toimitukset.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 - | 08 - | 08 - |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 11 | 5  | 5  | 2  | 2  | 2  | -3,9 | 1,4  | -4,8 |
|         | 848 | 991 | 703 | 989 | 831 | 871 |    |    |    |
|         | ,5 | ,1 | ,6 | ,9 | ,8 | ,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman   | 1  | 927 | 512 | 431 | 275 | 236 | -45,1 | -14,1 | -44,7 |
| kertaluonteisia | 568 | ,4 | ,4 | ,4 | ,7 | ,7 |    |    |    |
| eriä       | ,6 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 1  | 554 | 197 | 244 | 125 | 72, | -70,3 | -41,9 | -64,4 |
| ilman      | 126 | ,8 | ,6 | ,2 | ,0 | 6  |    |    |    |
| kertaluonteisia | ,8 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 861 | 517 | 234 | 222 | 140 | 94, | -57,6 | -32,6 | -54,7 |
| ilman      | ,1 | ,8 | ,5 | ,9 | ,1 | 4  |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä ja käyvän  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -94 | -12 | -1, | -  | -  | -1, | n/a  | n/a  | 89,2 |
| erät       | 9,9 | ,0 | 3  |   |   | 3  |    |    |    |
| (operatiivinen) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprose | 9,5 | 9,3 | 3,5 | 8,2 | 4,4 | 2,5 | -69,5 | -43,2 | -62,4 |
| ntti ilman    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,   | 176 | 542 | 196 | 244 | 125 | 71, | -70,8 | -43,0 | -63,8 |
| IFRS       | ,9 | ,8 | ,3 | ,2 | ,0 | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserä | -15 | -89 | -82 | -53 | -41 | -40 | 22,8 | 2,4  | 7,1  |
| t        | 6,7 | ,1 | ,8 | ,0 | ,9 | ,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 970 | 465 | 114 | 191 | 83, | 31, | -83,4 | -61,9 | -75,3 |
| veroja ja    | ,1 | ,7 | ,8 | ,2 | 1  | 7  |    |    |    |
| vähemmistöosuuks |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia ilman     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 20, | 453 | 113 | 191 | 83, | 30, | -84,1 | -63,4 | -75,0 |
| veroja ja    | 2  | ,7 | ,5 | ,2 | 1  | 4  |    |    |    |
| vähemmistöosuuks |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 745 | 358 | 96, | 148 | 66, | 29, | -79,9 | -55,0 | -73,1 |
| voitto ilman   | ,9 | ,1 | 4  | ,9 | 5  | 9  |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 11, | 346 | 95, | 148 | 66, | 28, | -80,8 | -57,0 | -72,5 |
| voitto      | 4  | ,1 | 1  | ,9 | 5  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -78,9 | -50,0 | -73,3 |
| toimintojen   | 4  | 5  | 2  | 9  | 8  | 4  |    |    |    |
| tulos/osake   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EPS) ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä,      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -78,9 | -50,0 | -72,7 |
| toimintojen   | 1  | 4  | 2  | 9  | 8  | 4  |    |    |    |
| tulos/osake,   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EPS)      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | -42,2 | -13,3 | -42,9 |
| toimintojen   | 4  | 8  | 6  | 5  | 0  | 6  |    |    |    |
| kassatulos /   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osake (CEPS)   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 11, | 11, | 3,8 | 9,7 | 5,0 | 2,8 | -71,1 | -44,0 | -65,8 |
| toimintojen ROCE | 4  | 1  |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 8,7 | 10, | 4,5 | 8,8 | 5,6 | 3,6 | -59,1 | -35,7 | -56,7 |
| toimintojen ROCE |   | 4  |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä ja käyvän  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon muutoksia, |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| %        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE, %,     | 1,8 | 10, | 3,8 | 9,7 | 5,0 | 2,7 | -72,2 | -46,0 | -65,1 |
| jatkuvista    |   | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnoista   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liiketoiminta  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       | -0, | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -83,3 | -66,7 | -73,9 |
| liiketoiminnan  | 27 | 6  | 2  | 8  | 9  | 3  |    |    |    |
| tulos/osake,   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -76,9 | -66,7 | -69,2 |
| liiketoiminnan  | 8  | 9  | 2  | 3  | 9  | 3  |    |    |    |
| tulos/osake   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä,      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen   
lukumäärä                                    
Käyvän arvon muutokset sisältävät optio-ohjelmien suojausinstrumenttien,    
synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä    
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton      |   |   |   |   |   |    |    |    |
| täsmäytyslaskelma,   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jatkuvat toiminnot   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|            | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|            |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|            |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|            |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|            |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos ilman | 473 | 210 | 202 | 124 | 86, | -57,6 | -30,8 | -55,6 |
| kertaluonteisia eriä  | ,7 | ,5 | ,9 | ,4 | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset,   | 44, | 24, | 20, | 15, | 8,3 | -58,5 | -47,1 | -45,6 |
| operatiivinen, ilman  | 1  | 0  | 0  | 7  |   |    |    |    |
| käyvän arvon muutoksia |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 517 | 234 | 222 | 140 | 94, | -57,6 | -32,6 | -54,7 |
| kertaluonteisia eriä  | ,8 | ,5 | ,9 | ,1 | 4  |    |    |    |
| ja käyvän arvon    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      | 37, | -36 | 21, | -  | -  | -202, | -44,4 | -199, |
| muutokset*       | 0  | ,9 | 3  | 15, | 21, | 3   |    | 7   |
|            |   |   |   | 1  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 554 | 197 | 244 | 125 | 72, | -70,3 | -41,9 | -64,4 |
| kertaluonteisia eriä  | ,8 | ,6 | ,2 | ,0 | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  | -  | -  | -  | -  | -  | n/a  | n/a  | -89,2 |
|            | 12, | 1,3 |   |   | 1,3 |    |    |    |
|            | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilmoitettu liikevoitto | 542 | 196 | 244 | 125 | 71, | -70,8 | -43,0 | -63,8 |
| (IFRS)         | ,8 | ,3 | ,2 | ,0 | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Käyvän arvon muutokset sisältävät optio-ohjelmien suojausinstrumenttien,   
synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä    
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä                     
metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden                      
uudelleenarvostuksen                              
Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta      
(verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen)	(jatkuu)             
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 128,5 milj. euroa 
94,4 milj. euroon, joka on 3,3 % liikevaihdosta. Puutuotteiden osalle laskusta 
tulee 70,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli pienempi myös kaikissa muissa  
segmenteissä paitsi aikakauslehtipaperissa ja muissa liiketoiminnoissa.     

Paperi- ja kartonkitehtailla, lukuun ottamatta suljettuja tehtaita, lisääntyneet
toimitukset paransivat liikevoittoa 28 milj. euroa, ja korkeammat myyntihinnat 
paikallisissa valuutoissa kasvattivat liikevoittoa 51 milj. euroa. Epäsuotuisten
valuuttakurssimuutoksien ja suojaussopimusten nettovaikutus liikevoittoon oli  
noin 35 milj. euroa. Vähentyneet toimitukset ja alemmat myyntihinnat laskivat  
puutuotteiden liikevoittoa 72 milj. eurolla.                  

Energiakustannukset kasvoivat 38 milj. euroa, joista kaksi kolmasosaa oli    
polttoaineista, ja yksi kolmasosa johtui sähkökustannusten noususta. Puolet   
sähkökustannusten noususta johtui tilapäisistä sähkön tuotannon ja siirron   
ongelmista Suomessa ja Ruotsissa. Puun hintakehityksen odotettiin tasoittuvan  
vuoden puoliväliin mennessä, mutta puun kokonaiskustannukset olivat vielä    
selvästi edellisvuotta korkeammat, vaikka sahatukin kustannukset olivatkin   
alhaisemmat. Raakapuun korkeammat kustannukset vähensivät konsernin       
kokonaisliikevoittoa noin 34 miljoonaa euroa, koska sahatukin alentuneet    
kustannukset (13 milj. euroa) olivat pienemmät kuin kuitupuun hinnan nousut (47 
milj. euroa). Vuoden 2007 toisen puoliskon arvonalennukset pienensivät poistoja 
34 milj. euroa.                                 

Kiinteät kustannukset pienenivät 14 milj. euroa. Tämä oli seurausta 30 milj.  
euron suuruisesta vähennyksestä, joka johtui kustannustason           
parannustoimenpiteistä, joita tasasi osittain 16 milj. euron lisäys, joka johtui
pääasiassa huoltokustannuksista ja niihin liittyneistä pitkittyneistä      
käynnistysjaksoista.                              

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille yhteensä 9,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä
on noin 9,5 % vähemmän kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Tämä johtui  
pääasiassa tuotannon supistuksista sahoilla ja tehtaiden sulkemisista.     

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 8,3 (20,0) milj. euroa ilman IAS 41:n  
mukaista metsäomaisuuden arvostusta. Tästä Bergvik Skogin, Tornatorin ja    
Veracelin osuudet olivat suurimmat. Vuoden 2008 alusta alkaen osakkuusyritykset 
on esitetty liikevoitossa erikseen, edellisvuonna ne sisältyivät asianomaisen  
liiketoiminta-alueen liikevoittoon. Liiketoiminta-alueiden vertailuliikevoitot 
vuodelta 2007 on luokiteltu sen mukaisesti uudelleen. Liikevoitto sisältää 21,8 
milj. euron negatiivisen nettovaikutuksen (positiivinen 21,3 milj. euroa), joka 
koostuu osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta, optio-ohjelmien        
suojausinstrumenteista, hiilidioksidin päästöoikeuksista sekä pääasiassa    
osakkuusyritysten IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.       
                                        
Vuoden 2008 toisella neljänneksellä oli useita kertaluonteisia eriä, mutta   
niiden nettovaikutus konsernin voittoon ei ollut merkittävä.          

Nettorahoituserät olivat -40,9 (-53,0) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
nousivat 36,4 (35,5) milj. euroon ja nettovaluuttakurssivoitot lainoista,   
valuuttajohdannaisista sekä pankkitileistä olivat 4,2 milj. euroa (tappio 0,5  
milj. euroa). Muiden rahoituserien nettokulut laskivat 8,7 (17,0) milj. euroon 
pääasiassa arvostuserätappioiden pienentymisen ansiosta.            

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia laski 160,8 milj. euroa 30,4 milj.   
euroon. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä   
laski 159,5 milj. eurolla 31,7 milj. euroon.                  

Tuloverot olivat nettomäärältään kertaluonteisten erien jälkeen yhteensä -1,8  
(-42,3 ) milj. euroa, joten vuosineljänneksen nettotulokseksi jäi 28,6 (148,9 ) 
milj. euroa.                                  

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 0,15 euroa 0,04 euroon.  
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,04 (0,19) euroa.   
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,45) euroa.   

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 % (9,7 %).     
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä oli 3,6 % 
(8,8%). Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2008 oli 10 638,6 milj. euroa, jossa on
nettomääräistä vähennystä 1 952,2 milj. euroa. Tämän aiheuttivat        
Pohjois-Amerikan liiketoimintojen ja tukkuriliiketoiminnan myynti, konsernin  
uudelleenjärjestelyt sekä aineellisten hyödykkeiden että liikearvon       
arvonalennukset, jotka kirjattiin vuoden 2007 syyskuussa ja jotka osittain   
kompensoituivat myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvillä        
noteeraamattomien arvopapereiden käypään arvoon arvostuksella.         
Tammi-kesäkuun 2008 tulos (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon)    
Liikevaihto 5 703,6 miljoonaa euroa oli 4,8 % pienempi kuin vuoden 2007     
ensimmäisellä puoliskolla, mikä johtui osittain epäsuotuisista         
valuuttakurssimuutoksista ja puutuotteiden merkittävästi alemmista hinnoista ja 
pienemmistä toimituksista. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 247  
milj. eurolla.                                 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 283,3 milj. euroa 
234,5 milj. euroon, joka on 4,1% liikevaihdosta. Puutuotteiden osalle laskusta 
tulee 148,4 milj. euroa, ja liikevoitto oli pienempi myös kaikissa muissa    
segmenteissä paitsi aikakauslehtipaperissa ja muissa liiketoiminnoissa.     

Toimituksissa tapahtuneilla muutoksilla ei ollut oleellista vaikutusta konsernin
liikevoittoon, koska vähentyneet puutuotteiden toimitukset korvautuivat     
konsernitasolla. Aikakauslehtipaperin, hienopaperin, kuluttajapakkauskartonkien 
ja teollisuuspakkausten myyntihinnat paikallisissa valuutoissa nousivat, mutta 
sen kompensoivat täysin sanomalehtipaperin alhaisemmat sekä puutuotteiden paljon
alhaisemmat hinnat. Epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksien ja suojaussopimusten 
nettovaikutus liikevoittoon oli noin 70 milj. euroa.              

Raakapuun korkeammat kustannukset pienensivät konsernin kokonaisliikevoittoa  
noin 103 milj. euroa, koska sahatukin jonkin verran alentuneet kustannukset (7 
miljoonaa euroa) olivat pienemmät kuin kuitupuun hinnan nousut (110 miljoonaa  
euroa). Muut kuitukustannukset lisääntyivät noin 26 milj. euroa.        

Energiakustannukset nousivat noin 42 milj. euroa. Kiinteät kustannukset laskivat
noin 44 milj. euroa. Tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta kiinteät    
kustannukset laskivat 68 milj. euroa, mutta kunnossapitokustannukset lisäsivät 
kiinteitä kustannuksia 24 milj. euroa. Vuoden 2007 toisen puoliskon       
arvonalennukset pienensivät poistoja 80 milj. euroa.              

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille yhteensä 19,8 miljoonaa kuutiometriä,  
mikä oli noin 8,9% vähemmän kuin vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä  
johtui pääasiassa tuotannon supistuksista sahoilla ja tehtaiden sulkemisista.  

Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla oli useita kertaluonteisia eriä, mutta  
niiden nettovaikutus konsernin voittoon ei ollut merkittävä.          

Nettorahoituserät olivat -82,8 (-89,1) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
laskivat 73,6 (75,0) milj. euroon ja nettovaluuttakurssilainat,        
valuuttajohdannaiset sekä pankkitilit olivat 4,5 milj. euroa (tuotot 2,6 milj. 
euroa). Muiden rahoituserien nettokustannukset laskivat 4,7 (16,7) milj. euroon 

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 0,33 euroa 0,12 euroon.  
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,12 (0,44) euroa.   
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,56 (0,98) euroa.   
                                        
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,8 % (11,1 %).    
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä oli 4,5%  
(10,4%).                                    
Lopetettavat toiminnot                             
30. huhtikuuta 2008 Stora Enso sai päätökseen Papyrus-tukkuriliiketoimintansa  
myynnin Altor Fund II:lle 6. maaliskuuta 2008 julkistetun mukaisesti.      
Tukkuriliiketoiminta on luokiteltu lopetettavaksi toiminnoksi IFRS:n mukaan,  
joten sen nettotulos 30. huhtikuuta päättyneiltä neljältä kuukaudelta      
ilmoitetaan yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen nettotuloksen jälkeen. Tämä  
lopetettavien toimintojen tulos sisältää luovutustappion mukaan lukien     
kumulatiiviset valuuttakurssierot.                       

Lopetettavien toimintojen liikevoitto ilman luovutustappiota oli 15,6 milj.   
euroa. Luovutustappio ennen veroja oli 4,6 milj. euroa sisältäen positiiviset  
kumulatiiviset kurssierot.                           

Vuoden 2008 toisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 871,8 milj. euroa oli 1,4 % suurempi kuin edellisen neljänneksen 2
831,8 milj. euroa. Tämä johtui pääasiassa jonkin verran kasvaneista       
toimituksista ja paikallisissa valuutoissa kohonneista hinnoista. Tehtaiden   
sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 41 milj. eurolla.              

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 45,7 milj. euroa  
94,4 miljoonaan euroon.                             

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,04 euroa (0,08 euroa) ja 
osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä 0,26 euroa (0,30 euroa).  

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 % (5,0 %).     
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä oli 3,6 % 
(5,6 %). Konsernin sijoitettu pääoma 30.6.2008 oli 10 638,6 milj. euroa, jossa 
on nettomääräisesti vähennystä 6,0 milj. euroa. Tämän aiheutti pääasiassa    
tukkuriliiketoiminnan myynti, joka kompensoitui myytävissä oleviin       
rahoitusvaroihin sisältyvillä noteeraamattomien arvopapereiden käypään arvoon  
arvostuksella.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarakenne            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 31.12. | 30.6.2 | 31.3.200 | 30.6.200 |
|                   | 2007  | 007  | 8    | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat      | 8   | 11   | 8 366,8 | 8 572,8 |
| hyödykkeet              | 493,2 | 029,5 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset          | 1   | 907,3 | 1 142,5 | 1 213,7 |
|                   | 154,5 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma             | 2   | 2   | 2 361,3 | 1 921,3 |
|                   | 084,3 | 497,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat erät, netto | -610,8 | -954,3 | -641,5  | -531,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma            | 11   | 13   | 11 229,1 | 11 176,3 |
|                   | 121,2 | 479,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto           | -618,6 | -889,1 | -584,5  | -537,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma          | 10   | 12   | 10 644,6 | 10 638,6 |
|                   | 502,6 | 590,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  | 7   | 8   | 7 016,6 | 7 665,0 |
| pääoma                | 476,1 | 052,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet         | 71,9  | 117,0 | 69,2   | 74,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat        | 2   | 4   | 3 558,8 | 2 898,8 |
|                   | 954,6 | 420,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä          | 10   | 12   | 10 644,6 | 10 638,6 |
|                   | 502,6 | 590,8 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2008 toisella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008      
ensimmäiseen neljännekseen)                           
Jatkuvista toiminnoista kertyneet rahavirrat olivat 345,9 (-27,4) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 151,6 (161,4) milj. euroa.           

Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat olivat 2 898,8 milj. euroa,  
jossa on vähennystä 660 milj. euroa, mikä johtuu pääasiassa           
tukkuriliiketoimintasegmentin myynnistä huhtikuussa. Käyttämättömät luotot ja  
rahavarat yhteensä kasvoivat 0,3 mrd. euroa 1,9 mrd. euroon. Lisäksi Stora   
Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 1,1 mrd.   
euroon saakka.                                 

Velkaantumisaste 30.06.2008 oli 0,38 (0,51). Valuuttojen nettovaikutus omaan  
pääomaan oli 76 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa     
noteeraamattomaan energiayhtiöön Pohjolan Voimaan liittyvä, myytävissä olevaan 
omaisuuteen sisältyvä noteeraamattomien arvopapereiden arvostuserä kasvatti   
pääomaa 504,0 milj. eurolla. Uudelleenarvostus johtui sähkön hinnoissa vuoden  
2008 ensimmäisen neljänneksen jälkeen tapahtuneesta mittavasta noususta.    

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 1-3/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   | 8   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 176 | 542 | 196 | 244 | 125 | 71, | -70,8 | -43,0 | -63,8 |
|         | ,9 | ,8 | ,3 | ,2 | ,0 | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut | 1  | 402 | 386 | 188 | 193 | 192 | 2,3  | -0,6 | -4,0 |
| ei-kassavaikutte | 219 | ,8 | ,6 | ,4 | ,9 | ,7 |    |    |    |
| iset erät    | ,8 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  | -22 | -38 | -26 | -83 | -34 | 81, | 198,0 | 123,7 | 31,0 |
| muutos      | 8,4 | 3,4 | 4,4 | ,6 | 6,3 | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta | 1  | 562 | 318 | 349 | -27 | 345 | -0,9 | 1   | -43,3 |
| kertyneet    | 168 | ,2 | ,5 | ,0 | ,4 | ,9 |    | 362,4 |    |
| rahavirrat    | ,3 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   | -76 | -27 | -32 | -17 | -13 | -19 | -14,2 | -45,0 | -20,0 |
|         | 8,3 | 3,5 | 8,3 | 0,2 | 4,0 | 4,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    | 400 | 288 | -9, | 178 | -16 | 151 | -15,2 | 193,9 | -103, |
| investointien  | ,0 | ,7 | 8  | ,8 | 1,4 | ,6 |    |    | 4   |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista  | 136 | 32, | 51, | 19, | 17, | 34, | 80,1 | 102,4 | 60,1 |
| toiminnoista   | ,8 | 1  | 4  | 1  | 0  | 4  |    |    |    |
| kertyneet    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat    | 536 | 320 | 41, | 197 | -14 | 186 | -6,0 | 228,8 | -87,0 |
| yhteensä     | ,8 | ,8 | 6  | ,9 | 4,4 | ,0 |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit tammi-kesäkuussa 2008                       
Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla investoinnit sisältäen maahankinnat olivat
yhteensä 328,3 milj. euroa, joka on linjassa pienentyneiden poistojen kanssa.  
Vuonna 2008 konsernin kokonaisinvestointien odotetaan olevan noin 700-750 milj. 
euroa sisältäen maahankinnat.                          

Vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon tärkeimpiä projekteja olivat         
puuviljelmäprojektit Etelä-Amerikassa (31,6 milj. euroa) ja Guangxissa Kiinassa 
(22,0 milj. euroa), energiainvestointi Langerbruggen tehtaalla Belgiassa (15,0 
milj. euroa), Veitsiluodon arkittamo (11,7 milj. euroa) sekä Stora Enson kolmas 
aaltopahvipakkaustehdas Luhovitsyssa Venäjällä (9,8 milj. euroa).        
Liikearvon alentumistestaus                           
Liikearvon alentumistestaus, joka on suoritettu kunkin vuoden kolmannella    
neljänneksellä, suoritetaan tästä lähtien neljännellä neljänneksellä      
testausmenettelyiden yhteensovittamiseksi strategia- ja suunnitteluprosessin  
kanssa. Parhaillaan tarkastellaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   
mahdollista arvonalentumista mukaan lukien pääasiassa Venäjän tulleihin     
liittyvät epävarmuustekijät. Konserni odottaa saavansa aineellisten ja     
aineettomien hyödykkeiden sekä liikearvon alentumisen testauksen päätökseen   
vuoden loppuun mennessä.                            
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Maailmantalouden taantuma voi heikentää konsernin tuotteiden kysyntää. Vahvan  
euron suora vaikutus ja sen epäsuora vaikutus kauppavirtoihin voivat heikentää 
konsernin kannattavuutta. Stora Enso odottaa fossiilisten polttoaineiden    
kohoavien hintojen energian, kuljetusten ja kemikaalien kustannuksiin      
kohdistuvan vaikutuksen näkyvän negatiivisesti konsernin kannattavuudessa vuoden
2008 toisella puoliskolla. Venäjällä tulossa olevat raakapuun vientitullien   
korotukset aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta Itämeren alueella.         
Energia herkkyysanalyysi: 10 prosentin sähkön tai öljyn markkinahinnan muutoksen
välitön vaikutus liikevoittoon on noin 8 milj. euroa (sähkö) ja noin 35 milj.  
euroa (öljy).                                  

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Ennusteita vuoden jälkipuoliskon mainoskuluista Länsi-Euroopassa ja      
Pohjois-Amerikassa on laskettu kasvavista makrotaloudellisista huolenaiheista  
johtuen. Mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän ennustetaan noilla   
alueilla pysähtyvän, kun taas Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa kysyntä  
kasvaa.                                     

Sanomalehtipaperin kysynnän odotetaan olevan Euroopassa edellisvuotta heikompaa.
Markkinoiden pitäisi pysyä vakaina ja hintojen ennallaan vuoden 2008 toiseen  
neljännekseen verrattuna kysynnän ja tarjonnan tasapainon parannuttua.     

Aikakauslehtipaperille odotetaan hieman vahvempaa kysyntää kuin edellisvuonna, 
mutta makrotaloudellinen epävarmuus voi hidastaa kysynnän kasvua.        
Päällystämättömän ja päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoilla kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino on parantunut. Hinnankorotuksista on ilmoitettu, ja     
korkeampia hintoja, myös puolivuosittaisissa sopimuksissa, ennakoidaan     
kolmannelle vuosineljännekselle.                        

Hienopaperin kysynnän odotetaan Euroopassa olevan heikompaa kuin edellisvuonna, 
ja siihen vaikuttaa myös normaali kausiluonteinen lasku kesälomakautena.    
Kustannusten kasvun kiihtymisen takia ennakoimme hinnankorotuksia päällystetylle
ja päällystämättömälle hienopaperille vuoden loppua kohti.           

Kuluttajapakkauskartongin kysynnän ennustetaan olevan globaalisti paljolti   
samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta jonkin verran heikompaa Euroopassa  
sekä kausiluonteisesti verrattuna toiseen neljännekseen. Taivekartongin hintojen
odotetaan alkavan parantua vuoden loppua kohti. Teollisuuspakkausten näkymiin  
vaikuttaa heikentyvä makrotaloudellinen ennuste, ja kysynnän ennakoidaan    
kolmannella neljänneksellä olevan edellisvuotta heikompaa. Keräyspaperiin    
pohjautuvan aaltopahvin raaka-aineen hintojen odotetaan edelleen heikentyvän ja 
aaltopahvipakkausten hintojen odotetaan pysyvän vakaina.            

Puutuotteiden markkinat pysyvät edelleen heikkoina. Kolmannella neljänneksellä 
kysynnän ennustetaan olevan huomattavasti heikompaa kuin edellisvuonna ja myös 
jonkin verran heikompaa kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä Euroopan    
heikkenevien rakennusmarkkinoiden vaikeuttaessa tilannetta. Hintoihin kohdistuu 
edelleen paineita.                               

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
tasoittuvan vuoden ensimmäisen puoliskon kysyntäbuumin jälkeen. Hintojen    
ennustetaan kohoavan.                              

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vilkastuvan 
kausiluonteisesti hiljaisemman kesäsesongin jälkeen, ja hinnat voivat olla   
korkeampia kuin toisella neljänneksellä. Hienopaperin kysyntä- ja hintanäkymien 
odotetaan kuitenkin heikkenevän jonkin verran.                 

Toisen vuosineljänneksen tapahtumat                       

Huhtikuu                                    
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain (US Securities Exchange Act) kohdan 12(g)  
mukainen rekisteröinti ja kohtien 13(a) ja 15(d) mukainen            
raportointivelvollisuus päättyivät Stora Enson kohdalla 7.4.2008.        

Toukokuu                                    
Stora Enso ilmoitti 21. toukokuuta 2008 allekirjoittaneensa kaksi erillistä   
sopimusta Berghuizerin tehtaan voimalaitoksen, maa-alueen ja rakennusten    
myynnistä. Voimalaitoskauppa saatettiin päätökseen kesäkuun lopussa ja maa-alue-
ja rakennuskauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2008 aikana. Tuotot   
myynneistä ovat yhteensä 21,5 milj. euroa.                   

Stora Enso julkisti 23. toukokuuta 2008 päätöksensä käynnistää         
kannattavuustutkimuksen integroidun sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Nižny
Novgorodin alueelle Venäjällä. Tämä on seurausta äskettäin valmistuneen,    
heinäkuussa 2007 aloitetun alustavan kannattavuustutkimuksen tuloksista, jotka 
tukivat prosessin jatkamista tässä vaiheessa. Kannattavuustutkimuksella, jonka 
odotetaan valmistuvan huhtikuuhun 2009 mennessä, pyritään arvioimaan      
kannattavuutta valmistaa paperia Venäjällä venäläisestä puusta venäläisille   
asiakkaille.                                  

Kesäkuu                                     
9. kesäkuuta 2008 Stora Enso ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen Helsingissä
sijaitsevan pääkonttorirakennuksensa myynnistä saksalaiselle Deka Immobilien  
GmbH:lle noin 30 milj. eurolla.                         

25. kesäkuuta 2008 Stora Enson Venäjällä toimivan tytäryrityksen Stora Enso   
Packaging BB:n uusi aaltopahvitehdas vihittiin käyttöön Luhovitsyn kaupungissa 
noin 130 kilometriä Moskovasta kaakkoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti 
on 150 miljoonaa m2 aaltopahvipakkauksia.                    

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkimuksen tuloksena esittänyt markkinaoikeudelle,  
että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien    
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Stora Enso katsoo
esityksen olevan perusteeton.                          

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla varauduttaisiin edellä
mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden kustannuksiin.            
Muutoksia konsernin rakenteessa                         
6. maaliskuuta 2008 Stora Enso allekirjoitti sopimuksen             
Papyrus-tukkuriliiketoimintansa myymisestä Altor Fund II:lle. Kauppa saatiin  
päätökseen 30. huhtikuuta. Stora Enso myi Papyruksen osana konsernin      
liiketoimintojen keskittämisstrategiaa. Myynti sisältää pitkäaikaisen      
hankintasopimuksen Papyruksen kanssa. Sen avulla Stora Enso säilyttää vahvan  
liiketoimintasuhteen Papyruksen kanssa samalla, kun konserni saa toimia     
itsenäisesti kaikkien tärkeiden jakelukanaviensa kanssa.            

Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana 295 663 A-osaketta muunnettiin R osakkeiksi. Viimeisin 
osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 13.06.08.               

30.06.08 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 154 889 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 383 610 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
11. heinäkuuta Stora Enso tiedotti, että sen Veracel-osakkuusyritys Brasiliassa 
on saanut päätöksen Bahian liittovaltion tuomarilta koskien väitettä vuodelta  
1993, jossa Veracelia (silloiselta nimeltään Veracruz Florestal Ltda.)     
syytettiin luonnonmetsien hävittämisestä pienellä alueella (64 hehtaaria) vuonna
1993. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti. Kattava    
ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina 1994-1995 osana lain velvoittamia
lupavaatimuksia. Veracel on saanut kaikki tarvittavat ympäristö- ja       
liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille Brasilian      
ympäristöviranomaisilta. Veracel on pyytänyt oikeudelta selvennystä tuomioon ja 
aikoo myös valittaa tuomiosta.                         

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 24. päivänä heinäkuuta 2008                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    

Segmentit vuoden 2008 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2007 toiseen  
neljännekseen                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kirjapaperi   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 429 | 386 | 389 | 868 | 775 | -9,5 | 0,6  | -10,7 |
|         | 734 | ,9 | ,5 | ,0 | ,6 | ,5 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 211 | 50, | 26, | 27, | 111 | 54, | -44,4 | 5,7  | -51,2 |
|         | ,9 | 2  | 4  | 9  | ,3 | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 12, | 11, | 6,8 | 7,2 | 12, | 7,0 | -38,5 | 5,9  | -45,3 |
|         | 2  | 7  |   |   | 8  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 15, | 14, | 8,9 | 9,5 | 16, | 9,2 | -35,4 | 6,7  | -43,2 |
|         | 7  | 7  |   |   | 2  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 3  | 749 | 711 | 702 | 1  | 1  | -6,3 | -1,3 | -6,1 |
| 000 t      | 061 |   |   |   | 505 | 413 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 3  | 746 | 715 | 687 | 1  | 1  | -7,9 | -3,9 | -8,4 |
| 1 000 t     | 061 |   |   |   | 531 | 402 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 389,0 milj. euroa, joka oli 10 %  
pienempi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Tämä johtui Summan tehtaan  
sulkemisesta, jonka osuus ylitti liikevaihdon kokonaislaskun. Liikevaihtoon   
vaikuttivat myös alentuneet hinnat, jotka kuitenkin pystyttiin lähes kokonaan  
korvaamaan parantuneella myyntimixillä. Liikevoitto oli 27,9 milj. euroa, joka 
oli 44 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui euron vahvistumisesta ja 
korkeammista kuitu- ja energiakustannuksista.                  

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Sanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa oli heikompaa ja hinnat edellisvuotta   
alempia. Tuottajien varastot olivat paljon pienemmät. Tuonti Pohjois-Amerikasta 
väheni huomattavasti. Länsieurooppalaiset toimittajat toimittivat        
eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille asiakkaille jonkin verran vähemmän. 
Vahva kysynnän kasvu jatkui Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.       
Pohjois-Amerikassa kysyntä laski.                        

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa kysyntä oli kausiluonteisesti suurempaa, mikä johti eurooppalaisten 
toimittajien toimitusten vahvaan kasvuun. Hinnat pysyivät muuttumattomina ja  
tuottajien varastot pienenivät. Pohjois-Amerikassa kysyntä heikkeni. Euroopan  
ulkopuolella hinnat kohosivat.                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipap |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eri       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 552 | 547 | 540 | 1  | 1  | -2,2 | -1,2 | -2,8 |
|         | 296 | ,9 | ,3 | ,5 | 119 | 087 |    |    |    |
|         | ,3 |   |   |   | ,5 | ,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 50, | 8,4 | 27, | 14, | 17, | 41, | 72,6 | -46,7 | 134,3 |
|         | 9  |   | 2  | 5  | 8  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,2 | 1,5 | 5,0 | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 80,0 | -46,0 | 137,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 2,9 | 1,7 | 7,1 | 3,7 | 1,8 | 5,4 | 117,6 | -47,9 | 200,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 717 | 691 | 698 | 1  | 1  | -2,6 | 1,0  | -3,1 |
| 000 t      | 993 |   |   |   | 434 | 389 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 739 | 728 | 696 | 1  | 1  | -5,8 | -4,4 | -3,5 |
| 1 000 t     | 951 |   |   |   | 476 | 424 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 540,5 milj. euroa, mikä oli 2 % pienempi  
kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Syynä tähän oli pääasiassa tuotannon 
supistaminen Suomessa Anjalan tehtaalla ja Saksassa Reisholzin tehtaan     
sulkeminen. Liikevoitto oli 14,5 milj. euroa, mikä oli suurempi kuin      
edellisvuonna. Tämä johtui epäedullisten valuuttakurssimuutosten ja       
tuotantokustannusten jyrkän nousun vähäisemmästä vaikutuksesta verrattuna    
paperien korkeampiin hintoihin, uudelleenjärjestelyhyötyihin ja tuottavuuden  
parannuksiin. Aikakauslehtipaperin liikevoittoon vaikuttivat myös 16 milj. euron
kustannukset, jotka aiheutuivat Skutskärin sellutehtaan 18 kuukautta kestäneestä
huoltoseisokista sekä seisokin jälkeisistä tuotannon käynnistysongelmista.   

Kemijärven sellutehdas suljettiin lopullisesti vuoden 2008 huhtikuun lopussa.  
Vuoden 2008 kolmannelle neljännekselle on Norrsundetin sellutehtaalle      
suunniteltu mittava tuotannon supistus, jolla valmistaudutaan tehtaan      
sulkemiseen vuoden lopussa.                           

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli vahvempaa kuin edellisenä vuonna ja 
kaikkien paperilaatujen hinnat olivat korkeampia. Tuottajien päällystämättömien 
paperilaatujen varastot pienenivät, mutta pysyivät päällystettyjen       
paperilaatujen osalta lähes ennallaan.                     

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä ja hinnat nousivat huomattavasti.       

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa päällystämättömien laatujen kysyntä vahvistui, mutta päällystettyjen 
laatujen kysyntä heikkeni jonkin verran. Hinnat säilyivät vakaina. Tuottajien 
päällystämättömien paperilaatujen varastot pysyivät lähes ennallaan, mutta   
kasvoivat päällystettyjen paperilaatujen osalta .                

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset lisääntyivät ja hinnat paranivat.     

Kiinassa kysyntä kasvoi vakaasti ja hinnat kohosivat.              

--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 522 | 545 | 537 | 1  | 1  | 2,9  | -1,4 | -1,5 |
|         | 156 | ,8 | ,2 | ,8 | 099 | 083 |    |    |    |
|         | ,2 |   |   |   | ,8 | ,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 163 | 38, | 37, | 19, | 93, | 57, | -48,8 | -47,2 | -39,1 |
|         | ,7 | 5  | 3  | 7  | 6  | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 3,7 | 8,5 | 5,3 | -50,0 | -45,6 | -37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 4,3 | 11, | 6,5 | -52,7 | -49,4 | -41,4 |
|         |   |   |   |   | 1  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 689 | 726 | 688 | 1  | 1  | -0,1 | -5,2 | -2,4 |
| 000 t      | 826 |   |   |   | 449 | 414 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 720 | 696 | 694 | 1  | 1  | -3,6 | -0,3 | -4,7 |
| 1 000 t     | 856 |   |   |   | 458 | 390 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

* Ilman kertaluonteisia eriä ** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    
Hienopaperin liikevaihto oli 537,8 milj. euroa, jossa oli kasvua 3 % vuoden 2007
toiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui pääasiassa kohonneista hinnoista. 
Liikevoitto oli 19,7 milj. euroa, jossa edellisvuodesta oli laskua 49 %. Tämä  
johtui puun ja energian korkeammista kustannuksista, jotka osittain       
kompensoituivat korkeammilla myyntihinnoilla. Korkeampien myyntihintojen    
vaikutusta alensi epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset.             
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli Euroopassa jonkin  
verran heikompaa taloudellisen kasvun hidastuessa. Päällystetyn hienopaperin  
hinnat olivat alhaisemmat, mutta päällystämättömän hienopaperin hinnat hieman  
korkeammat kuin edellisvuonna. Teollisuuden varastot pysyivät ennallaan.    

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui jälleen, ja hinnat nousivat
edellisvuotisesta.                               

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni oleellisesti, osittain  
kausiluonteisista syistä, mutta hinnat pysyivät käytännössä ennallaan.     
Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni hieman, mutta hinnat kohosivat 
jonkin verran. Teollisuuden varastot sekä päällystämättömässä että       
päällystetyssä hienopaperissa pysyivät ennallaan.                

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi, ja hinnat kohosivat.     

--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkaus |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kartonki     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 570 | 574 | 587 | 1  | 1  | 3,0  | 2,2  | 0,2  |
|         | 300 | ,1 | ,4 | ,3 | 159 | 161 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   | ,7 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 158 | 29, | 42, | 23, | 101 | 65, | -20,7 | -45,9 | -35,4 |
|         | ,0 | 0  | 5  | 0  | ,4 | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 6,9 | 5,1 | 7,4 | 3,9 | 8,7 | 5,6 | -23,5 | -47,3 | -35,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 8,4 | 5,9 | 10, | 5,5 | 10, | 7,8 | -6,8 | -45,0 | -24,3 |
|         |   |   | 0  |   | 3  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,   | 2  | 640 | 636 | 643 | 1  | 1  | 0,5  | 1,1  | 0,1  |
| 1 000 t     | 532 |   |   |   | 278 | 279 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 628 | 660 | 626 | 1  | 1  | -0,3 | -5,2 | 0,9  |
| 1 000 t     | 533 |   |   |   | 274 | 286 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Kuluttajapakkauskartongin liikavaihto oli 587,3 milj. euroa, joka oli 3 %    
suurempi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa    
lisääntyneistä sellun toimituksista. Liikevoitto oli 23,0 milj. euroa, joka oli 
21 % pienempi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Tämä johtui       
puukustannusten nopeasta kasvusta, mikä vaikuttaa erityisen voimakkaasti    
kuluttajapakkauskartonkeihin sekä neljänneksen loppua kohti kohonneista     
energiakustannuksista. Tämä kustannusten kasvu oli suurempi kuin        
kehitystoimenpiteillä saavutettu hyöty.                     

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Toimitukset olivat samalla tasolla kuin edellisvuonna ja hinnat olivat yleisesti
jonkin verran korkeampia huolimatta epäsuotuisista valuuttakurssimuutoksista.  

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Toimitukset lisääntyivät hieman ja hinnat pysivät vakaina.           

--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkau |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kset       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 274 | 275 | 285 | 540 | 560 | 4,1  | 3,6  | 3,8  |
|         | 083 | ,2 | ,5 | ,4 | ,3 | ,9 |    |    |    |
|         | ,5 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 111 | 29, | 27, | 20, | 58, | 47, | -32,1 | -27,2 | -18,9 |
|         | ,9 | 6  | 6  | 1  | 8  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10, | 10, | 10, | 7,0 | 10, | 8,5 | -35,2 | -30,0 | -22,0 |
|         | 3  | 8  | 0  |   | 9  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 16, | 18, | 15, | 10, | 18, | 13, | -40,1 | -29,2 | -27,9 |
|         | 9  | 2  | 4  | 9  | 3  | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,   | 1  | 273 | 260 | 264 | 552 | 524 | -3,3 | 1,5  | -5,1 |
| 1 000 t     | 065 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 1  | 274 | 270 | 266 | 545 | 536 | -2,9 | -1,5 | -1,7 |
| kartongin    | 058 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tuotantomäärät, |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 285,4 milj. euroa, joka oli 4 % suurempi  
kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Tämä johtuu erityisesti aaltopahvin 
korkeammista myyntihinnoista sekä Venäjällä Luhovitsyssa sijaitsevan uuden   
tehtaan tuotannosta. Liikevoitto oli 20,1 milj. euroa, joka oli 32 % pienempi  
kuin edellisvuonna. Syynä tähän olivat energia-, kuitu- ja kuljetuskustannusten 
nousu sekä huolto- ja investointiseisokit Heinolassa ja Kotkassa. Liikevoittoon 
vaikuttivat myös Venäjällä Luhovitsyn tehtaan ja USA:ssa Wisconsin Rapidsin   
tehtaan uudelleenrakennetun hylsykartonkikoneen käynnistyskustannukset.     
Wisconsin Rapidsin uudet kartonkilaadut ovat parhaillaan asiakkaiden      
arvioitavina.                                  

Balabanovon offset-painomenetelmää käyttävä mikroaaltopahvipakkaustehtas    
Venäjällä käynnistyi aikataulun mukaisesti toisen neljänneksen lopulla ja    
Komaromin offset-painomenetelmää käyttävä mikroaaltopahvipakkaustehtas Unkarissa
on aikataulun mukaan määrä valmistua vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
Corenson uusi maalipurkki on parhaillaan asiakkailla teollisessa koekäytössä.  

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen kysyntä oli    
heikompaa ja hinnat palautuivat edellisvuoden tasolle sen jälkeen kun ne olivat 
kohonneet voimakkaasti vuoden 2007 toisella puoliskolla.            
Teollisuuspakkaustuotteiden kysyntä oli ennallaan, mutta hinnat olivat     
korkeampia.                                   

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Talouden epävarmuus alkoi vaikuttaa teollisuuspakkausten markkinoihin.     
Kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen kysyntä heikkeni 
edelleen, aaltopahvipakkausten kysyntä alkoi hidastua joillakin markkinoilla ja 
muiden tuotteiden kysyntä näytti olevan heikkenemässä. Kierrätettäviin kuituihin
perustuvan aaltopahvin raaka-aineen hinnat laskivat edelleen, mutta muiden   
teollisuuspakkausten hinnat pysyivät vakaina.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 | 4-6/0 | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 525 | 378 | 409 | 998 | 788 | -22,0 | 8,2  | -21,0 |
|         | 853 | ,7 | ,6 | ,8 | ,0 | ,4 |    |    |    |
|         | ,1 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 150 | 59, | -23 | -10 | 114 | -34 | -118, | 53,4 | -130, |
|         | ,7 | 3  | ,4 | ,9 | ,1 | ,3 | 4   |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,1 | 11, | -6, | -2, | 11, | -4, | -123, | 56,5 | -138, |
|         |   | 3  | 2  | 7  | 4  | 4  | 9   |    | 6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 19, | 28, | -12 | -5, | 28, | -8, | -119, | 54,5 | -131, |
|         | 5  | 6  | ,3 | 6  | 3  | 9  | 6   |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,   | 634 | 176 | 146 | 156 | 338 | 303 | -11,3 | 6,5  | -10,4 |
| 1 000 m3     | 8  | 3  | 7  | 3  | 2  | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 409,8 milj. euroa, joka oli 22 % pienempi kuin  
vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Syynä tähän oli myyntihintojen ja     
-volyymien lasku merkittävästi heikkenevillä markkinoilla. Liiketappio oli 10,9 
milj. euroa, joka oli 70,2 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2007 toisella    
neljänneksellä. Syynä tähän olivat alhaisemmat myyntihinnat ja -volyymit sekä  
epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset.  Tuotantorajoitukset ja muut       
kustannussäästötoimenpiteet eivät pystyneet estämään tappioita. Tilanne on   
erityisen vaikea Suomen sahoilla.                        

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Kysyntä ja hinnat olivat kaikilla markkinoilla merkittävästi heikommat kuin   
alkuvuoden 2007 erittäin vahvoilla markkinoilla.                

Verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen                
Hinnat laskivat edelleen ylitarjonnan vuoksi. Toisen neljänneksen        
kausiluonteista kysynnän kasvua heikensi rakennustoiminnan yleinen väheneminen. 
Valmistajat rajoittivat edelleen puutuotteiden tuotantoa sopeuttaakseen     
tarjonnan alhaisempaan kysyntään.                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 200 | 200 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-3 | 4-6/ | Muut | Muut | Muut |
|       | 6  | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | 08  | os % | os % | os % |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 4-6 | 4-6 | 1-6 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | /08 | /08 | /08 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  | -  |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 4-6/ | 1-3/ | 1-6/ |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,04 | -78, | -50, | -72, |
| laimentamato | 7  | 1  | 4  | 2  | 9  | 8  |   | 9  | 0  | 7  |
| n, EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,04 | -78, | -50, | -73, |
| ilman    | 8  | 4  | 5  | 2  | 9  | 8  |   | 9  | 0  | 3  |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EUR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/o | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,26 | -42, | -13, | -42, |
| sake (CEPS), | 9  | 5  | 8  | 6  | 5  | 0  |   | 2  | 3  | 9  |
| EUR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS ilman  | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,26 | -42, | -13, | -42, |
| kertaluontei | 9  | 4  | 8  | 6  | 5  | 0  |   | 2  | 3  | 9  |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EUR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  | 7,4 | 1,8 | 10, | 3,8 | 9,7 | 5,0 | 2,7 | -72, | -46, | -65, |
| pääoman   |   |   | 9  |   |   |   |   | 2  | 0  | 1  |
| tuotto    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (ROCE), %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman  | 8,9 | 11, | 11, | 3,8 | 9,7 | 5,0 | 2,8 | -71, | -44, | -65, |
| kertaluontei |   | 4  | 1  |   |   |   |   | 1  | 0  | 8  |
| sia eriä, % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | 7,7 | -2, | 9,1 | 2,5 | 7,2 | 3,9 | 2,5 | -65, | -35, | -72, |
| tuotto    |   | 7  |   |   |   |   |   | 3  | 9  | 5  |
| (ROE), %*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumis | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,38 | -30, | -25, | -30, |
| aste*    | 4  | 0  | 5  | 8  | 5  | 1  |   | 9  | 5  | 9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 9,8 | 9,4 | 10, | 9,7 | 10, | 8,8 | 9,72 | -4,8 | 9,3 | -4,8 |
| pääoma/osake | 9  | 8  | 21 | 2  | 21 | 9  |   |   |   |   |
| , EUR*    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuus | 45, | 49, | 46, | 52, | 46, | 47, | 52,0 | 11,3 | 8,6 | 11,3 |
| aste, %*   | 3  | 3  | 7  | 0  | 7  | 9  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, | 6,2 | 1,5 | 9,1 | 3,4 | 8,2 | 4,4 | 2,5 | -69, | -43, | -62, |
| %      |   |   |   |   |   |   |   | 5  | 2  | 6  |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ta      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,4 | 9,5 | 9,3 | 3,5 | 8,2 | 4,4 | 2,5 | -69, | -43, | -62, |
| ilman    |   |   |   |   |   |   |   | 5  | 2  | 4  |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä, % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ta      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 583 | 820 | 296 | 330 | 187 | 135 | 195, | 4,2 | 43,7 | 11,7 |
| , milj. EUR* | ,4 | ,4 | ,0 | ,7 | ,1 | ,7 | 0  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  | 9  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 4,1 | 4,6 | 4,1 |
| pääoma,   | 718 | 022 | 217 | 639 | 217 | 173 | 639 |   |   |   |
| milj. EUR  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 3  | 2  | -34, | -18, | -34, |
| nettovelat, | 243 | 955 | 421 | 899 | 421 | 559 | 899 | 4  | 5  | 4  |
| milj. EUR*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35  | -1,7 | 2,7 | -1,7 |
| keskimäärin, | 859 | 838 | 832 | 227 | 832 | 315 | 227 |   |   |   |
| vuosittainen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| keskimääräin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en määrä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (milj.)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausittainen | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|       | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivin | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| en      | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivin | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| en,     | ,9 | ,8 | ,9 | ,6 | ,9 | ,6 | 6  |   |   |   |
| laimennettu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

* Koko liiketoiminta                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Euron vaihtokurssit           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on              | Päätöskurssi  | Keskikurssi   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 31.12. | 30.6.2 | 31.12. | 30.6.20 |
|                     | 2007  | 008  | 2007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                   | 9,4415 | 9,4703 | 9,2517 | 9,3772 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                   | 1,4721 | 1,5764 | 1,3710 | 1,5316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                   | 0,7333 | 0,7923 | 0,6847 | 0,7755 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.6.2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                | USD  | GBP  | SEK  | JPY   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arviotu vuosittainen liiketoiminnan   | 650  | 650  | 1 100 | 200   |
| nettorahavirta             |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset 30.6.    | 314  | 316  | 544  | 85   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 30.6. seuraavalle 12  | 48 %  | 49%  | 49%/66 | 43 %  |
| kuukaudelle               |    |    | %   |     |
--------------------------------------------------------------------------------

* 49 % tarkoittaa suojausastetta, johon sisältyy Ruotsin tuotantoyksiköiden   
voittomarginaali. 66 % ei sisälly voittomarginaali.               
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin     |   |   |   |   |    |    |    |
| tuloslaskelma        |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | Muuto |    | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  |    | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/ |    | 1-6/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 - |    | 08 - |
|         |   |   |   |   |   |   | 4-6/0 |    | 1-6/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 11 | 2  | 2  | 2  | 5  | 5  | -3,9 | 1,4  | -4,8 |
|         | 848 | 989 | 831 | 871 | 991 | 703 |    |    |    |
|         | ,5 | ,9 | ,8 | ,8 | ,1 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 88, | 13, | 46, | -1, | 30, | 44, | -111, | -103, | 49,7 |
| muut tuotot   | 4  | 8  | 5  | 6  | 0  | 9  | 6   | 4   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  | -6 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -0,3 | 1,2  | -2,3 |
| palvelut     | 962 | 715 | 742 | 720 | 384 | 462 |    |    |    |
|         | ,9 | ,4 | ,1 | ,4 | ,8 | ,5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja | -1 | -28 | -28 | -28 | -57 | -56 | -1,3 | -1,2 | 0,2  |
| komissiot    | 134 | 2,5 | 2,6 | 6,1 | 0,0 | 8,7 |    |    |    |
|         | ,0 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1 | -43 | -44 | -45 | -85 | -90 | -3,9 | -1,6 | -5,7 |
|         | 712 | 7,7 | 7,7 | 4,7 | 3,7 | 2,4 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -76 | -13 | -13 | -17 | -28 | -30 | -29,6 | -36,1 | -7,6 |
| muut kulut    | 1,9 | 6,6 | 0,1 | 7,1 | 5,4 | 7,2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 341 | 20, | 23, | 12, | 44, | 36, | -38,0 | -48,1 | -17,7 |
| osakkuusyrityste | ,3 | 0  | 9  | 4  | 1  | 3  |    |    |    |
| n tuloksesta   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1 | -20 | -17 | -17 | -42 | -34 | 16,5 | 1,0  | 18,9 |
| arvonalentumiset | 529 | 7,3 | 4,7 | 3,0 | 8,5 | 7,7 |    |    |    |
|         | ,6 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 176 | 244 | 125 | 71, | 542 | 196 | -70,8 | -43,0 | -63,8 |
|         | ,9 | ,2 | ,0 | 3  | ,8 | ,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserä | -15 | -53 | -41 | -40 | -89 | -82 | 22,8 | 2,4  | 7,1  |
| t        | 6,7 | ,0 | ,9 | ,9 | ,1 | ,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 20, | 191 | 83, | 30, | 453 | 113 | -84,1 | -63,4 | -75,0 |
| veroja      | 2  | ,2 | 1  | 4  | ,7 | ,5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot   | -8, | -42 | -16 | -1, | -10 | -18 | 95,7 | 89,2 | 82,9 |
|         | 8  | ,3 | ,6 | 8  | 7,6 | ,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista    | 11, | 148 | 66, | 28, | 346 | 95, | -80,8 | -57,0 | -72,5 |
| toiminnoista   | 4  | ,9 | 5  | 6  | ,1 | 1  |    |    |    |
| kertynyt     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| voitto      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista  | -22 | -5, | 4,7 | -1, | 20, | 2,9 | 64,0 | -138, | -85,7 |
| toiminnoista   | 3,8 | 0  |   | 8  | 3  |   |    | 3   |    |
| kertynyt     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| voitto/(tappio) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verojen jälkeen |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | -21 | 143 | 71, | 26, | 366 | 98, | -81,4 | -62,4 | -73,3 |
| nettovoitto/(-ta | 2,4 | ,9 | 2  | 8  | ,4 | 0  |    |    |    |
| ppio)      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | -21 | 141 | 70, | 23, | 360 | 93, | -83,5 | -67,0 | -74,0 |
| osakkeenomistaji | 4,7 | ,3 | 5  | 3  | ,5 | 8  |    |    |    |
| lle       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuude | 2,3 | 2,6 | 0,7 | 3,5 | 5,9 | 4,2 | 34,6 | 400,0 | -28,8 |
| t        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | -21 | 143 | 71, | 26, | 366 | 98, | -81,4 | -62,4 | -73,3 |
|         | 2,4 | ,9 | 2  | 8  | ,4 | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | -0, | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | -83,3 | -66,7 | -73,9 |
|         | 27 | 8  | 9  | 3  | 6  | 2  | 3   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | -0, | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | -83,3 | -66,7 | -73,9 |
| (laimennettu),  | 27 | 8  | 9  | 3  | 6  | 2  | 3   |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toimintojen   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osakekohtainen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | -78,9 | -50,0 | -72,7 |
| (laimentamaton), | 1  | 9  | 8  | 4  | 4  | 2  | 5   |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | -78,9 | -50,0 | -72,7 |
| (laimennettu),  | 1  | 9  | 8  | 4  | 4  | 2  | 5   |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laskelma kirjatuista |   |   |   |    |    |    |
| tuotoista ja kuluista      |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            | 2007 | 4-6/ | 1-3/ | 4-6/0 | 1-6/0 | 1-6/0 |
|                 |   | 07  | 08  | 8   | 7   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiketoiminta       |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten järjestelyjen  | 17,3 | 2,6 | -  | -   | 2,6  | -   |
| vakuutusmatemaattiset voitot  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot vakuutusmatemaattisista  | -6,3 | -0,7 | -  | -   | -0,7 | -   |
| muutoksista           |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen   | 217, | 169, | -130 | 515,6 | 220,8 | 385,6 |
| käyvän arvon nettomuutokset   | 3  | 7  | ,0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset | 5,6 | 53,8 | -12, | 55,0 | 16,3 | 42,1 |
|                 |   |   | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten suojaukset  | 5,1 | 3,4 | -0,3 | 7,3  | 3,3  | 7,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot suoraan omaan pääomaan  | -3,2 | -17, | 9,1 | -18,6 | -7,0 | -9,5 |
| kirjattujen nettotulojen    |   | 2  |   |    |    |    |
| muutoksista           |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | -85, | 66,4 | -56, | 86,9 | -2,7 | 30,6 |
| valuuttamuunnon muutokset    | 3  |   | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | 53,7 | -9,1 | 17,7 | -14,5 | 23,0 | 3,2  |
| suojaukset           |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot oman pääoman suojauksista | -13, | 2,3 | -2,5 | 3,7  | -6,0 | 1,2  |
|                 | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjattavat   | 191, | 271, | -175 | 635,4 | 249,6 | 460,2 |
| tuotot ja kulut         | 0  | 2  | ,2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja        | 52,7 | -  | -  | -10,2 | -1,4 | -10,2 |
| tuloslaskelmaan kirjatut määrät |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut     | 243, | 271, | -175 | 625,2 | 248,2 | 450,0 |
| nettotuotot ja kulut      | 7  | 2  | ,2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden          | -212 | 143, | 71,2 | 26,8 | 366,4 | 98,0 |
| nettovoitto/-tappio       | ,4  | 9  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot  | 31,3 | 415, | -104 | 652,0 | 614,6 | 548,0 |
| ja kulut yhteensä        |   | 1  | ,0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen omistajille:   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  | 29,0 | 412, | -104 | 648,5 | 608,7 | 543,8 |
|                 |   | 5  | ,7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksille      | 2,3 | 2,6 | 0,7 | 3,5  | 5,9  | 4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot  | 31,3 | 415, | -104 | 652,0 | 614,6 | 548,0 |
| ja kulut yhteensä        |   | 1  | ,0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma - konserni    |     |     |
| yhteensä                         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 1-6/07 | 1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto                      | 568,8  | 207,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavirta kirjatuista tuotoista ja kuluista      | 32,2  | 18,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oikaisut liikevoittoon                 | 477,1  | 398,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettokäyttöpääoman muutos               | -442,3 | -352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                | 635,8  | 271,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut nettorahoituserät               | -104,2 | -145,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut tuloverot                   | -91,8  | -74,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        | 439,8  | 52,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta               | -0,8  | -3,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakkuusyritysten hankinta               | -72,6  | -25,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotot Papyruksen osakkeiden myynnistä         | -    | 144,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja   | 70,3  | 62,6  |
| muiden osakkeiden myynnistä               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                      | -296,0 | -330,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos          | 18,4  | -13,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat         | -280,7 | -165,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusista pitkäaikaisista veloista saadut tuotot     | 139,0  | 61,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen maksu             | -569,0 | -339,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Altorin maksamat Papyruksen lainat           | -    | 345,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten lainojen muutos             | 531,6  | 73,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot                    | -354,9 | -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle maksetut osingot             | 7,4   | -2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omien osakkeiden takaisinosto             | -0,6  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen kertyneet nettorahavarat          | -246,5 | -217,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                 | -87,4  | -331,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat myydyissä yrityksissä            | -    | -77,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot                       | -2,7  | 3,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa              | 309,6  | 879,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 219,5  | 474,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa               | 318,4  | 489,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa           | -98,9  | -14,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 219,5  | 474,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | -    | 0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 0,4   | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -    | -0,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -    | -1,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 0,4   | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo                  | 0,8   | 3,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniliikearvo                   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä                   | 0,8   | 3,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | -    | 77,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | -    | 185,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 0,9   | 299,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | -    | 95,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -    | -25,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -    | -414,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 0,5   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat              | 1,4   | 217,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo      | 0,6   | 4,2   |
| realisoitu)                       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä                  | 2,0   | 221,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja  |    |     |
| liikearvo                         |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 2007  | 1-6/07 | 1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                   | 10   | 10   | 7 232,4 |
|                         | 440,4 | 440,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta           | 10,7  | 0,4  | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                  | 770,2 | 278,3 | 304,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin      | 50,2  | 17,7  | 26,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos            | -92,9 | -90,2 | 80,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset                  | -52,9 | -37,6 | -48,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit           | -1   | -1,1  | -299,7 |
|                         | 780,0 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot | -1   | -428,5 | -347,7 |
|                         | 529,6 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, lopetettavat    | -351,7 | -100,7 | -22,1  |
| toiminnot                    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut               | -232,0 | -58,3 | 6,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa          | 7   | 10   | 6 936,8 |
|                         | 232,4 | 020,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset lainat                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.6.2 | 30.6.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainat              | 3   | 3   | 3 161,8 |
|                         | 354,8 | 889,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset lainat              | 1   | 1   | 819,9  |
|                         | 086,6 | 177,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 4   | 5   | 3 981,7 |
|                         | 441,4 | 067,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 2007  | 1-6/07 | 1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                   | 5   | 5   | 4 441,4 |
|                         | 227,9 | 227,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusien tytäryritysten velat          | 1,2  | 0,0  | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytyjen tytäryritysten velat         | -1   | 0,0  | -414,6 |
|                         | 019,3 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot ja (lyhennykset)        | 358,3 | -131,7 | -33,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut               | -126,7 | -28,7 | -13,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden lopussa             | 4   | 5   | 3 981,7 |
|                         | 441,4 | 067,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot                       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                             | 1-6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                            | 710,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset kustannukset                     | -694,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen arvostusta käypään arvoon            | 15,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneiden muutoerojen alittava käyvän arvoon arvostus      | -4,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                            | 11,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät                         | -5,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja                        | 5,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                               | -2,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista toiminnoista kertynyt voitto verojen jälkeen    | 2,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat             | 17,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta                    | -2,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta kertyneet nettorahavarat            | 2,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                      | 16,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin tase          |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                  |   | 31.12. | 30.6.2 | 30.6.20 |
|                       |  | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet   | O | 7   | 9   | 6 748,7 |
|                       |  | 138,5 | 881,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet           | O | 88,7 | 131,4 | 102,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet              | O | 5,2  | 7,9  | 85,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä        | O | 1   | 907,3 | 1 213,7 |
|                       |  | 154,5 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti noteeratut   | I | 161,8 | 49,2 | 194,1 |
| osakkeet                  |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet      | O | 1   | 1   | 1 636,0 |
|                       |  | 260,8 | 009,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset        | I | 126,5 | 128,6 | 139,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset        | T | 63,7 | 65,0 | 65,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat         | O | 22,6 | 44,9 | 25,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 10   | 12   | 10   |
|                       |  | 022,3 | 224,5 | 211,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus              | O | 1   | 2   | 1 888,2 |
|                       |  | 992,6 | 219,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset               | T | 34,3 | 154,3 | 42,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat saamiset     | O | 2   | 2   | 1 988,6 |
|                       |  | 063,1 | 443,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset            | I | 227,8 | 150,4 | 260,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                 | I | 970,7 | 318,4 | 489,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 5   | 5   | 4 668,7 |
|                       |  | 288,5 | 286,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  | 15   | 17   | 14   |
|                       |  | 310,8 | 511,1 | 879,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |  | 7   | 8   | 7 665,0 |
|                       |  | 476,1 | 052,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus             |  | 71,9 | 117,0 | 74,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oma pääoma yhteensä            |  | 7   | 8   | 7 739,8 |
|                       |  | 548,0 | 169,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin | O | 327,3 | 680,8 | 300,9 |
| liittyvät varaukset             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset              | O | 135,9 | 100,0 | 117,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat         | T | 582,0 | 794,0 | 571,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen velka             | I | 3   | 3   | 3 161,8 |
|                       |  | 354,8 | 889,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat         | O | 170,2 | 218,4 | 139,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 4   | 5   | 4 290,2 |
|                       |  | 570,2 | 683,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollisten velkojen lyhennyserät     | I | 513,1 | 337,9 | 265,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat             | I | 573,5 | 839,7 | 554,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat      | O | 1   | 2   | 1 955,5 |
|                       |  | 971,4 | 166,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                 | T | 134,6 | 314,4 | 74,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 3   | 3   | 2 849,7 |
|                       |  | 192,6 | 658,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |  | 7   | 9   | 7 139,9 |
|                       |  | 762,8 | 341,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  | 15   | 17   | 14   |
|                       |  | 310,8 | 511,1 | 879,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

”O”:lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.              
”I”:llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.          
”T”:llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan.                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | Osake | Yliku | Omat | Suora | Kerty | Kertyn | Yhteen |
|          | -   | rssi- | osak | an  | neet | eet  | sä   |
|          | pää  | rahas | keet | omaan | muunt | voitto |    |
|          | oma  | to  |    | pääo | o-  | varat |    |
|          |    |    |    | maan | er  |    |    |
|          |    |    |    | kirj | ot  |    |    |
|          |    |    |    | atut |    |    |    |
|          |    |    |    | nett |    |    |    |
|          |    |    |    | otulo |    |    |    |
|          |    |    |    | t   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 784,8 | -259, | 468,0 | -127, | 4   | 7   |
| 31.12.2005     | 382,1 |    | 9   |    | 1   | 972,2 | 220,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -39,9 | -15,9 | 249,1 | -   | -   | -193,3 | 0,0  |
| mitätöinti     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -2,0 | 0,3  | -   | -   | -   | -1,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -0,1  | -0,1  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -5,8 | 585,0 | 579,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 267,6 | 0,9  | 88,5  | 357,0 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettokulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 766,9 | -10,5 | 735,6 | -132, | 5   | 7   |
| 31.12.2006     | 342,2 |    |    |    | 0   | 097,4 | 799,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -0,8 | 0,1  | -   | -   | -   | -0,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 0,2  | 0,2  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -1,4 | 360,5 | 359,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 233,4 | 14,3 | 1,9  | 249,6 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 766,1 | -10,4 | 969,0 | -119, | 5   | 8   |
| 30.6.2007     | 342,2 |    |    |    | 1   | 105,1 | 052,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -1,6 | 0,2  | -   | 8,5  | -8,5  | -1,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 4,3  | 4,3  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio | -   | -   | -   | -   | 54,1 | -575,2 | -521,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | -8,6 | -59,1 | 9,1  | -58,6 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 764,5 | -10,2 | 960,4 | -115, | 4   | 7   |
| 31.12.2007     | 342,2 |    |    |    | 6   | 534,8 | 476,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -10,2 | 93,8  | 83,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | 425,1 | 35,1 | -   | 460,2 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 764,5 | -10,2 | 1   | -90,7 | 4   | 7   |
| 30.6.2008     | 342,2 |    |    | 385,5 |    | 273,7 | 665,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat      |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.6.2 | 30.6.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet         |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                     | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                  | 135,9 | 131,4 | 81,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 249,7 | 276,6 | 221,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet         |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 118,5 | 10,2  | 149,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana    | 30,6 | 31,6  | 28,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen   | 112,2 | 122,2 | 104,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                  | 22,5 | 20,2  | 26,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 670,4 | 593,2 | 613,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                     | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                  | 135,9 | 131,4 | 81,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 368,2 | 286,8 | 371,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut                | 142,8 | 153,8 | 133,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                  | 22,5 | 20,2 | 26,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 670,4 | 593,2 | 613,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sitovat ostosopimukset    |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |     Suunnitellut sopimusmaksut      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimu | 2008  | 2009-10 | 2011-12 | 2013+  |
|               | ksia  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuitu            | 2 093 | 175  | 425   | 389   | 1 104  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia           | 2 021 | 188  | 715   | 415   | 703   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuljetus           | 571  | 43   | 142   | 116   | 270   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotantokustannukset  | 825  | 63   | 104   | 60   | 598   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 5 510 |  469 | 1 386 |  980 | 2 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         |  196 |  114 |   82 |  -  |  -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 5 706 |  583 | 1 468 |  980 | 2 675 |
| 30.6.2008          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvät arvot    |    |    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            | 31.12 | 30.6.2 | 30.6.2008        |
|                 | .2007 | 007  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Käyvä | Käyvät | Käyvän | Käyvän | Käyvät |
|                 | t   | arvot | arvon | arvon | arvot, |
|                 | arvo | ,   | ylitt | alitt | netto |
|                 | t   | netto | ävät  | avat  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      | 59,4 | -15,7 | 106,9 | -87,1 | 19,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot           | -6,1 | -4,3  | 0,1  | -9,6  | -9,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset        | -19,7 | -8,3  | 12,7  | -43,7 | -31,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot          | 17,2 | 5,2  | 25,2  | -7,9  | 17,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset       | 92,0 | 84,8  | 176,0 | -39,8 | 136,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät    | -34,3 | 30,6  | -   | -110,5 | -110,5 |
| suojaukset            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot           | -0,6 | -   | -   | -3,7  | -3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 107,9 | 92,3  | 320,9 | -302,3 | 18,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten nimellisarvot           |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.6.2 | 30.6.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset              |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa            | 69,9  | -   | 76,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa             | 2   | 2   | 2 084,9 |
|                         | 164,4 | 337,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa             | 2   | 2   | 2 257,7 |
|                         | 470,9 | 582,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 4   | 4   | 4 418,6 |
|                         | 705,2 | 920,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot                   | 491,6 | 786,3 | 349,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 5   | 5   | 4 768,4 |
|                         | 196,8 | 706,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset               |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset               | 3   | 1   | 3 102,4 |
|                         | 114,1 | 688,5 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot                 | 2   | 1   | 1 994,8 |
|                         | 607,7 | 235,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 5   | 2   | 5 097,2 |
|                         | 721,8 | 923,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset               |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykejohdannaiset              | 417,2 | 523,8 | 352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 417,2 | 523,8 | 352,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset       |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset      | 213,9 | 220,4 | 217,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeoptiot                  | 22,0 | -   | 21,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 235,9 | 220,4 | 239,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   |   |   |    |    |    |    |
| segmenteittäin     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12 | 2007 | 1-3/0 | 4-6/0 |
|             | 07  | 07  | 07  | /07  |    | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja     | 438, | 429, | 430, | 436,3 | 1   | 386,5 | 389,0 |
| kirjapaperi       | 7  | 9  | 0  |    | 734,9 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | 566, | 552, | 587, | 589,5 | 2   | 547,3 | 540,5 |
|             | 6  | 9  | 3  |    | 296,3 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi       | 577, | 522, | 529, | 526,7 | 2   | 545,2 | 537,8 |
|             | 0  | 8  | 7  |    | 156,2 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonk | 589, | 570, | 562, | 579,1 | 2   | 574,4 | 587,3 |
| i            | 6  | 1  | 1  |    | 300,9 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset  | 266, | 274, | 267, | 275,4 | 1   | 275,5 | 285,4 |
|             | 1  | 2  | 8  |    | 083,5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet       | 472, | 525, | 461, | 393,7 | 1   | 378,6 | 409,8 |
|             | 3  | 7  | 4  |    | 853,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | 90,9 | 114, | 38,4 | 180,0 | 423,6 | 124,3 | 122,0 |
| eliminoinnit      |   | 3  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot   | 3  | 2  | 2  | 2   | 11  | 2   | 2   |
|             | 001, | 989, | 876, | 980,7 | 848,5 | 831,8 | 871,8 |
|             | 2  | 9  | 7  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot | 1  | 963, | 959, | 969,1 | 3   | 529,6 | 180,5 |
|             | 020, | 7  | 7  |    | 913,3 |    |    |
|             | 8  |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -  | -  | -  | -   | -   | -   | -   |
|             | 166, | 148, | 151, | 151,8 | 618,3 | 134,4 | 45,8 |
|             | 6  | 4  | 5  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 3  | 3  | 3  | 3   | 15  | 3   | 3   |
|             | 855, | 805, | 684, | 798,0 | 143,5 | 227,0 | 006,5 |
|             | 4  | 2  | 9  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia   |    |    |    |
| eriä ja käyvän arvon muutoksia            |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12 | 2007 | 1-3/0 | 4-6/0 |
|             | 07  | 07  | 07  | /07  |    | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja     | 61,1 | 50,2 | 52,2 | 48,4 | 211,9 | 26,4 | 27,9 |
| kirjapaperi       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | 9,4 | 8,4 | 17,5 | 15,6 | 50,9 | 27,2 | 14,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi       | 55,1 | 38,5 | 34,4 | 35,7 | 163,7 | 37,3 | 19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonk | 72,4 | 29,0 | 27,0 | 29,6 | 158,0 | 42,5 | 23,0 |
| i            |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset  | 29,2 | 29,6 | 24,7 | 28,4 | 111,9 | 27,6 | 20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet       | 54,8 | 59,3 | 37,1 | -0,5 | 150,7 | -23,4 | -10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -11, | -12, | -11, | -25,9 | -60,3 | -13,2 | -8,2 |
|             | 2  | 1  | 1  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman    | 270, | 202, | 181, | 131,3 | 786,8 | 124,4 | 86,1 |
| kertaluonteisia eriä  | 8  | 9  | 8  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 24,1 | 20,0 | 17,4 | 12,8 | 74,3 | 15,7 | 8,3  |
| tuloksesta ilman käyvän |   |   |   |    |    |    |    |
| arvon muutoksia     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman    | 294, | 222, | 199, | 144,1 | 861,1 | 140,1 | 94,4 |
| kertaluonteisia eriä ja | 9  | 9  | 2  |    |    |    |    |
| käyvän arvon muutoksia |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset | 15,7 | 21,3 | 44,9 | 183,8 | 265,7 | -15,1 | -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman    | 310, | 244, | 244, | 327,9 | 1   | 125,0 | 72,6 |
| kertaluonteisia eriä  | 6  | 2  | 1  |    | 126,8 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  | -12, | -  | -549 | -388, | -949, | -   | -1,3 |
|             | 0  |   | ,4  | 5   | 9   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä  | 298, | 244, | -305 | -60,6 | 176,9 | 125,0 | 71,3 |
| (IFRS)         | 6  | 2  | ,3  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät    | -36, | -53, | -23, | -43,7 | -156, | -41,9 | -40,9 |
|             | 1  | 0  | 9  |    | 7   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja  | 262, | 191, | -329 | -104, | 20,2 | 83,1 | 30,4 |
| vähemmistön osuuksia  | 5  | 2  | ,2  | 3   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        | -65, | -42, | 54,7 | 44,1 | -8,8 | -16,6 | -1,8 |
|             | 3  | 3  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista toiminnoista | 197, | 148, | -274 | -60,2 | 11,4 | 66,5 | 28,6 |
| kertynyt nettovoitto  | 2  | 9  | ,5  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista     | 25,3 | -5,0 | -166 | -77,5 | -223, | 4,7  | -1,8 |
| toiminnoista kertynyt  |   |   | ,6  |    | 8   |    |    |
| tilikauden tulos    |   |   |   |    |    |    |    |
| verojen jälkeen     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto | 222, | 143, | -441 | -137, | -212, | 71,2 | 26,8 |
|             | 5  | 9  | ,1  | 7   | 4   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  |   |   |   |    |    |    |    |
| segmenteittäin     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12 | 2007 | 1-3/0 | 4-6/0 |
|             | 07  | 07  | 07  | /07  |    | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja     | -  | -  | -  | -110, | -110, | -   | -2,4 |
| kirjapaperi       |   |   |   | 0   | 0   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | -  | -  | -218 | -231, | -449, | -   | -2,6 |
|             |   |   | ,0  | 0   | 0   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi       | -  | -  | -32, | 21,0 | -11,6 | -   | 7,0  |
|             |   |   | 6  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonk | -  | -  | -186 | -12,5 | -199, | -   | -4,3 |
| i            |   |   | ,8  |    | 3   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset  | -  | -  | -5,9 | -1,0 | -6,9 | -   | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet       | -12, | -  | -106 | -   | -118, | -   | -   |
|             | 0  |   | ,1  |    | 1   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -  | -  | -  | -55,0 | -55,0 | -   | 2,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot   | -12, | -  | -549 | -388, | -949, | -   | -1,3 |
|             | 0  |   | ,4  | 5   | 9   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot | 44,0 | 12,8 | -  | -28,3 | 28,5 | -   | -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 32,0 | 12,8 | -549 | -416, | -921, | -   | -5,8 |
|             |   |   | ,4  | 8   | 4   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   |   |   |    |    |    |    |
| segmenteittäin     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12 | 2007 | 1-3/0 | 4-6/0 |
|             | 07  | 07  | 07  | /07  |    | 8   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja     | 61,1 | 50,2 | 52,2 | -61,6 | 101,9 | 26,4 | 25,5 |
| kirjapaperi       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi   | 9,4 | 8,4 | -200 | -215, | -398, | 27,2 | 11,9 |
|             |   |   | ,5  | 4   | 1   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi       | 55,1 | 38,5 | 1,8 | 56,7 | 152,1 | 37,3 | 26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonk | 72,4 | 29,0 | -159 | 17,1 | -41,3 | 42,5 | 18,7 |
| i            |   |   | ,8  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset  | 29,2 | 29,6 | 18,8 | 27,4 | 105,0 | 27,6 | 19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet       | 42,8 | 59,3 | -69, | -0,5 | 32,6 | -23,4 | -10,9 |
|             |   |   | 0  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut*          | 4,5 | 9,2 | -14, | -116, | -116, | -36,5 | -32,1 |
|             |   |   | 2  | 1   | 6   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten | 24,1 | 20,0 | 65,4 | 231,8 | 341,3 | 23,9 | 12,4 |
| tuloksesta*       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (IFRS)   | 298, | 244, | -305 | -60,6 | 176,9 | 125,0 | 71,3 |
|             | 6  | 2  | ,3  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät    | -36, | -53, | -23, | -43,7 | -156, | -41,9 | -40,9 |
|             | 1  | 0  | 9  |    | 7   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja  | 262, | 191, | -329 | -104, | 20,2 | 83,1 | 30,4 |
| vähemmistön osuuksia  | 5  | 2  | ,2  | 3   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulovero        | -65, | -42, | 54,7 | 44,1 | -8,8 | -16,6 | -1,8 |
|             | 3  | 3  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista toiminnoista | 197, | 148, | -274 | -60,2 | 11,4 | 66,5 | 28,6 |
| kertynyt nettovoitto  | 2  | 9  | ,5  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista     | 25,3 | -5,0 | -166 | -77,5 | -223, | 4,7  | -1,8 |
| toiminnoista kertynyt  |   |   | ,6  |    | 8   |    |    |
| tilikauden tulos    |   |   |   |    |    |    |    |
| verojen jälkeen     |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto | 222, | 143, | -441 | -137, | -212, | 71,2 | 26,8 |
|             | 5  | 9  | ,1  | 7   | 4   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

* sisältää käyvän arvon muutokset                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson osakkeet         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi             |  Helsinki, EUR  |  Tukholma, SEK  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huhtikuu               | 8,10  | 7,96  | 74,25  | 74,25  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toukokuu               | 7,85  | 7,81  | 73,00  | 73,25  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesäkuu               | 5,98  | 5,96  | 56,25  | 56,50  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä             |   Helsinki   |   Tukholma   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huhtikuu               | 76 463 | 89 800 | 108 155 | 12 911 |
|                   |     | 120   |     | 191   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toukokuu               | 52 024 | 73 046 | 86 367 | 9 680  |
|                   |     | 995   |     | 530   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesäkuu               | 77 361 | 109 387 | 119 481 | 11 040 |
|                   |     | 276   |     | 610   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 205 848 | 272 234 | 314 003 | 33 632 |
|                   |     | 391   |     | 331   |
--------------------------------------------------------------------------------

Laadintaperiaatteet                               
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2007        
vuosikertomuksen mukaisesti.                          

Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti on kirjattu lopetettuna toimintona.    
Lopetettava toiminto edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta tai   
maantieteellistä toiminta-aluetta, jonka netto-omaisuus ja nettotulos voidaan  
erottaa fyysisesti, liiketoiminnallisesti ja raportointitarkoituksessa.     
Nettoliikevoitto lopetettavista toiminnoista sisältää luovutustappion ja se on 
raportoitu yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen nettoliikevoiton jälkeen.   

Muutokset segmenttiraportoinnissa ja uudelleenluokittelu vuonna 2007      
Stora Enso on tehnyt muutoksia segmenttiraportointiinsa liikevoiton osalta   
vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien: osuus osakkuusyritysten    
tuloksesta ja tietyt arvostuserät eivät enää sisälly liiketoiminta-alueiden   
liikevoittoon vaan ne raportoidaan erillisinä erinä segmenttiraportoinnin    
avoimuuden lisäämiseksi ja vertailun helpottamiseksi eri katsauskausien välillä.
Arvostuseriä ovat osakeperusteiset maksut, optio-ohjelmien suojausinstrumentit, 
hiilidioksidin päästöoikeudet ja IAS 41:n mukainen osakkuusyritysten      
metsäomaisuuden arvostus. Segmenttien vertailuliikevoitot vuodelta 2007 on   
luokiteltu uudelleen. Uudelleenluokituksella ei ole vaikutusta konsernin    
liikevoittoon eikä konsernin tulokseen ennen veroja.              

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 1) 2)                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROCE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma 1) 2)                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROOC (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen vähemmistöosuutta ja veroja - verot               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä 2)                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto,  | 100 x |                      |
| ROE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)  | 100 x |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat |    | Korolliset velat - korolliset saamiset   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Korolliset nettovelat                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Oma pääoma                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    |                           |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla ”uskoo”, 
”olettaa”, ”odottaa”, ”ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   

Stora Enson vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 23.10.2008.  

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa

Liitteet & linkit