Stora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2015 klo 13.00

4–6/2015 (verrattuna 4–6/2014)

 • Liikevaihto 2 562 (2 579) milj. euroa laski 0,7 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 4,8 % pääasiassa Montes del Platan sellutehtaan kasvaneiden volyymien ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos oli 207 (209) milj. euroa ja liiketulosprosentti pysyi ennallaan 8,1 %:ssa huolimatta Consumer Board -divisioonan tuotantoon liittyvistä haasteista vaikutukseltaan 12 milj. euroa. 
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,18 (0,13) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta 489 (288) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 261 (29) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,7 (2,8), likviditeetti oli 1,0 (1,6) miljardia euroa.
 • Operatiivinen ROCE 9,4 % (9,8 %).

4–6/2015 (verrattuna 1–3/2015)

 • Liikevaihto kasvoi 2,9 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 4,5 %.
 • Operatiivinen liiketulos laski 5,9 % lisääntyneiden kunnossapitotoimien ja Consumer Board -divisioonan tuotantoon liittyvien haasteiden takia.

1–6/2015 (verrattuna 1–6/2014)

 • Liikevaihto laski 1,8 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 3,8 %.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 9,2 % positiivisten valuuttakurssivaikutusten ja alhaisempien muuttuvien kustannusten ansiosta, vaikutusta vähensivät osittain paperin matalat keskimyyntihinnat.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2015 toisen neljänneksen tulosta:

"Stora Enso tuotti toisella neljänneksellä vahvaa kassavirtaa. Vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 4,8 %, rakenteellisesti heikkenevää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja lukuun ottamatta. Tämä kasvu osoittaa yhtiömme kykyä muuttua.

Operatiivinen liiketulosprosentti pysyi viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna ennallaan 8,1 prosentissa siitä huolimatta, että Imatran ja Skoghallin tehtaiden tuotannollisilla haasteilla sekä Kiinan Guangxin pienemmillä puunkorjuuvolyymeilla oli 12 milj. euron negatiivinen vaikutus Consumer Board -divisioonaan. Guangxin tehtaan käyttöönottoa edeltävät suuremmat valmistelukustannukset lisäsivät kiinteitä kustannuksia 10 milj. euroa verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Konsernin sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto laski 9,8 %:sta 9,4 %:iin.

Muutoksemme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi jatkoi etenemistään päättyneellä neljänneksellä. Uruguayssa sijaitseva Montes del Platan sellutehdas on jo nyt liikevaihtomme ja kannattavuutemme moottori. Rakentaminen Guangxin investointihankkeessa etenee suunnitelman mukaisesti ja tärkeimpiä koneita asennetaan parhaillaan. Myös Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntaminen etenee suunnitellusti ja aaltopahvin raaka-aineen tuotannon odotetaan käynnistyvän tämän vuoden lopussa. Puolassa sijaitseva Murow’n saha aloitti tuotannon kuluneen neljänneksen aikana kasvattaen kapasiteettiaan perinteisten sahatuotteiden osalta. Olemme myös ilmoittaneet sulkevamme Intian Chennaissa sijaitsevan aaltopahvipakkauksia valmistavan yksikkömme kannattamattomuuden takia. Yksiköllä on 350 työntekijää, joille tarjotaan korvauksia ja tukea.

Kehitämme tarjontaamme jatkuvasti. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että teemme NXP Semiconductorsin kanssa yhteistyötä älykkäiden pakkausratkaisujen kehittämisen saralla.

Yksi neljänneksen aikana saavuttamistamme tavoitteista oli yhteistyösopimuksen solmiminen kansainvälisen työjärjestö ILOn kanssa. Sopimus varmistaa muun muassa sen, että linjauksemme ja käytäntömme ovat kansainvälisten työstandardien mukaisia. Käynnistimme myös ihmisoikeuksiin liittyviä toimenpiteitä Danish Institute for Human Rights -instituutin kanssa helmikuussa julkaistun raportin tuloksiin perustuen. Maailmanlaajuisesti toimivan kemianteollisuusyhtiön Kemiran kanssa olemme aloittaneet hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa veden vastuullista käyttöä kolmessa eri Guangxin kylässä.

Mitä tulee tulevaisuuden näkymiin, vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2015 toisen neljänneksen 2 562 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2015 toisella neljänneksellä kirjatun 207 milj. euron tasolla. Useilla tehtailla on huoltoseisokki kolmannen neljänneksen aikana.

Kuten aina, haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan, asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja sijoittajiamme heidän luottamuksestaan. Teemme kovasti töitä jatkaaksemme arvon tuottamista nyt ja tulevaisuudessa."

Muutos

 • Guangxin kuluttajapakkauskartonkitehtaan rakentaminen Kiinassa etenee suunnitelman mukaisesti ja tärkeimpien koneiden asennukset ovat alkaneet. Kuten aiemmin on ilmoitettu, tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2016 puolivälissä.
 • Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntaminen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2015 lopussa.

Näkymät

Vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden toisen neljänneksen liikevaihdon 2 562 milj. euroa tasolla. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2015 toisen neljänneksen 207 milj. euron tasolla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen odotetaan olevan kolmannella neljänneksellä 15 milj. euroa suurempi kuin vuoden toisella neljänneksellä.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4–6/15 4–6/14 Muutos %
4–6/15–
4–6/14
1–3/15 Muutos %
4–6/15–
1–3/15
1–6/15 1–6/14 Muutos %
1–6/15–
1–6/14
2014
Liikevaihto 2 562 2 579 -0,7 % 2 491 2,9 % 5 053 5 147 -1,8 % 10 213
Operatiivinen EBITDA 318 326 -2,5 % 340 -6,5 % 658 628 4,8 % 1 269
Operatiivinen liiketulos 207 209 -1,0 % 220 -5,9 % 427 391 9,2 % 810
Liiketulos (IFRS) 214 85 151,8 % 215 -0,5 % 429 280 53,2 % 400
Tulos ennen veroja ja
ilman kertaluonteisia eriä
156 145 7,6 % 154 1,3 % 310 251 23,5 % 399
Tulos ennen veroja 148 39 279,5 % 162 -8,6 % 310 169 83,4 % 120
Katsauskauden tulos 123 1 n/m 129 -4,7 % 252 101 149,5 % 90
Korolliset nettovelat 3 479 3 336 4,3 % 3 444 1,0 % 3 479 3 336 4,3 % 3 274
Operatiivinen ROCE 9,4 % 9,8 %   10,1 %   9,9 % 9,2 %   9,5 %
Tulos/osake (EPS) ilman
kertaluonteisia eriä, EUR
0,18 0,13   0,15   0,33 0,22   0,40
Tulos/osake, euroa 0,17 0,00   0,16   0,33 0,13   0,13
Velkaantumisaste 0,70 0,66   0,65   0,70 0,66   0,65
Kiinteät kustannukset/liikevaihto 25,5 % 24,8 %   23,9 %   24,7 % 25,0 %   25,1 %
Henkilöstö keskimäärin 27 173 29 704 -8,5 % 26 781 1,5 % 26 999 29 162 -7,4 % 29 009
Työtapaturmat (TRI), taajuus 10,3 11,0 -6,4 % 10,1 2,0 % 10,3 12,4 -16,9 % 12,5
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat
(LTA), taajuus
 4,2 4,3 -2,3 % 4,8 -12,5 % 4,4  5,1  -13,7 % 5,2

Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
Kertaluonteiset erät. Nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä ilmoitetaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi pidetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuus pidetään englanniksi ja siellä puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/qoaurq5j. Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys 09-6937 9590
Tunnuskoodi 2572679

Linkki webcastiin löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: www.storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Stora Enson vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 23.10.2015.

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Tilaa

Liitteet & linkit