Stora Enson osavuosikatsaus tammi?maaliskuulta 2006

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 26.4.2006 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2006 
Kannattavuus parani pääosin korkeampien hintojen vuoksi

Stora Enson tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2006 parani,
koska tuotteiden keskihinnat nousivat ja kysyntä pysyi hyvänä. Kannattavuuteen 
vaikuttivat negatiivisesti Port Hawkesburyn tehtaan seisokki Kanadassa ja 
energian hintojen nousu.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,20 (0,13) 
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 60,5 % ja oli 194,1 
(120,9) milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 5,4. Tulos ennen veroja oli 
210,9 (96,4) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Liikevaihto oli 3 607,7 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin edellisen
neljänneksen liikevaihto 3 636,1 milj. euroa. Liiketoiminnasta kertyneet
rahavirrat olivat 288,6 (169,7) milj. euroa ja rahavirrat investointien
jälkeen olivat 120,9 (-109,7) milj. euroa. Osakekohtainen kassatulos oli
0,54 (0,50) euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Nettorahoituserät olivat 115,2 (-48,9) milj. euroa sisältäen 130,0 milj.
euron myyntivoiton kertaluonteisena eränä Sampo Oyj:n osakkeiden
myynnistä, jonka arvo oli 155,4 milj. euroa.

Vuosineljänneksellä oli kaksi kertaluonteista erää, joiden nettovaikutus
liikevoittoon oli -23,2 milj. euroa (perustuen sellun hintoihin ja
valuuttakursseihin maaliskuun lopussa). Ne liittyvät Grycksbon tehtaan ja
Linghedin sahan myynteihin Ruotsissa osana aiemmin ilmoitettua
tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmaa.


Avainluvut
Milj. EUR               2004   2005  1–3/05 10–12/05  1–3/06

Liikevaihto            12 395,8 13 187,5 3 144,9  3 636,1 3 607,7
EBITDA 1)2)            1 508,4  1 487,4  388,8   411,6  463,3
Liikevoitto 2)4)           426,7   357,5  112,7   120,9  194,1
Kertaluonteiset erät
 (operatiivinen)           369,7  -451,4    -  -439,4  -23,2
Kertaluonteiset erät (rahoitus)     -     -    -     -  130,0
Liikevoitto 2)4), %          3,4    2,7   3,6    3,3   5,4
Liikevoitto 4)            796,4   -93,9  112,7  -318,5  170,9
Tulos ennen veroja ja
vähemmistön osuuksia 2)4)      359,6   273,1   83,6   96,4  210,9
Tulos ennen veroja ja
 vähemmistön osuuksia 4)       729,3  -178,3   83,6  -343,0  317,7
Tilikauden voitto 4)         747,8  -126,3   60,0  -244,2  226,4
  
Tulos/osake 2), EUR          0,25   0,28   0,07   0,13   0,20
Tulos/osake, EUR           0,89   -0,16   0,07   -0,31   0,29
Kassatulos/osake 2)3), EUR      1,67   1,70   0,41   0,50   0,54
Sijoitetun pääoman tuotto 2), %    3,0    3,1   4,1    4,1   6,5


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
  liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
  Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
  ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
  uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
  Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
  sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
  keskimääräinen lukumäärä
4) Vertailuvuoden 2004 luvut ilman liikearvopoistoja. Vaikutus koko
  vuoden lukuihin 90,3 milj. euroa


Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden
2005 ensimmäiseen neljännekseen)
Liikevaihto 3 607,7 milj. euroa oli 14,7 % vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen liikevaihtoa korkeampi, johtuen Schneidersöhnen
yritysostosta, kasvaneista hienopapereiden ja pakkauskartonkien
toimituksista sekä kaikissa segmenteissä kohonneista hinnoista.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 81,4 milj. euroa.
Liikevoitto oli kaikissa segmenteissä parempi, mikä johtuu pääasiassa
hinnankorotuksista.

Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia ilman kerta-luonteisia eriä
nousi 127,3 milj. euroa ja osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia
eriä nousi 0,13 euroa 0,20 euroon. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten
erien jälkeen oli 0,29 (0,07) euroa.


Lyhyen aikavälin näkymät
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa vuoden alussa tapahtuneen mainonnan ja
suoramarkkinoinnin elpymisen odotetaan edelleen nostavan mainonnassa
käytettävien paperilaatujen kysyntää. Painopaperin kysyntä säilyy hyvänä
ja hinnat pysyvät vakaina. Hienopaperin kysynnän uskotaan sesonkiluonteisesti 
olevan jonkin verran alhaisempaa toisella kuin ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä. Joitain hinnankorotuksia on ilmoitettu tietyissä 
päällystämättömissä laaduissa. Pakkauskartonkien kysynnän arvioidaan 
säilyvän hyvänä ja joitakin hinnankorotuksia on ilmoitettu teollisuus-
pakkauskartonkilaaduissa. Puutuotteiden kysyntä on yleisesti hyvää ja 
joitakin hinnankorotuksia on odotettavissa. Näistä tekijöistä huolimatta 
arvioidaan, että yleiset liiketoimintaolosuhteet Euroopassa eivät 
mahdollisesti enää parane ensimmäisen vuosineljänneksen tasolta."

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien hintojen odotetaan säilyvän
vakaina ja kysynnän paranevan kausiluonteisesti kesää kohti.
Sanomalehtipaperin kysynnän kehityksen arvioidaan jatkuvan laskevana,
mutta hintojen odotetaan säilyvän vakaina. Päällystetyn hienopaperin
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Aasiassa kausiluonteinen kysynnän kasvu pitänee päällystetyn hienopaperin
hinnat melko vakaana.

Profit 2007 -ohjelma etenee aikataulun mukaisesti. Lisätietoja ohjelmasta
annetaan toisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä.
Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450 
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
 puh. 02046 21242
Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2006


Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna
edelliseen neljännekseen)
 • Liikevaihto oli 3 607,7 (3 636,1) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 194,1 (120,9) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.
 • Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia ilman kertaluonteisia eriä 
  oli 210,9 (96,4) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,20 (0,13) euroa.
 • Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,54 (0,50) euroa.


Euroopassa mainonnan ja suoramarkkinoinnin kasvu lisäsi mainonnassa
käytettävien paperilaatujen kysyntää. Sanomalehtipaperin ja
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli voimakkaampaa kuin
vuosi sitten. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä puolestaan säilyi
yleisesti ottaen muuttumattomana. Kysyntä kaikissa painopaperilaaduissa
oli kuitenkin heikompaa kuin edellisellä neljänneksellä kausiluonteisten
tekijöiden takia. Vuoden lopun sopimusneuvotteluiden seurauksena hinnat 
olivat korkeampia kuin edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten. 
Sanomalehtipaperin hinnat nousivat enemmän kuin aikakauslehtipaperien hinnat.

Euroopassa hienopaperin kysyntä oli parempaa kuin vuoden 2005
ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Päällystämättömän
hienopaperin hinnat nousivat hieman. Päällystetyn hienopaperin hinnat
puolestaan säilyivät vakaina. Pakkauskartonkien kysyntä oli myös vahvaa
ja parempaa kuin kummallakaan vertailtavalla neljänneksellä. Hintoja
korotettiin joissakin laaduissa, pääasiassa teollisuuspakkauskartongeissa
ja erikoispaperilaaduissa. Puutuotteiden kysyntä oli hyvää, mikä
mahdollisti joitakin hintojen korotuksia pääasiassa Euroopassa.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin ja aikakauslehti-paperin kysyntä
oli heikompaa, mutta sanomalehtipaperien hinnat olivat korkeampia
kummallakin vertailtavalla neljänneksellä. Aikakauslehtipaperien hinnat
säilyivät muuttumattomina edelliseen neljännekseen nähden, mutta ne
olivat korkeampia kuin viime vuonna. Päällystetyn hienopaperin kysyntä
oli vahvempaa kuin molemmilla vertailtavilla neljänneksillä. Hinnat
säilyivät muuttumattomina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta
olivat korkeampia kuin vuosi sitten.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 619 000 tonnia, mikä
alittaa 133 000 tonnilla edellisen neljänneksen 3 752 000 tonnin
toimitukset. Kokonaistuotanto väheni 75 000 tonnia edellisen neljänneksen
3 826 000 tonnista 3 751 000 tonniin johtuen Port Hawkesburyn tehtaan
seisokista Kanadassa. Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 1 563 000
kuutiometriä, joka on 143 000 vähemmän kuin edellisen neljänneksen 
1 706 000 kuutiometriä.


Milj. EUR               2004   2005  1–3/05 10–12/05  1–3/06

Liikevaihto            12 395,8 13 187,5 3 144,9  3 636,1 3 607,7
EBITDA 1)2)            1 508,4  1 487,4  388,8   411,6  463,3
Liikevoitto 2)4)           426,7   357,5  112,7   120,9  194,1
Kertaluonteiset erät
 (operatiivinen)           369,7  -451,4    -  -439,4  -23,2
Kertaluonteiset erät (rahoitus      -     -    -     -  130,0
Liikevoitto 2)4), %          3,4    2,7   3,6    3,3   5,4
Liikevoitto 4)            796,4   -93,9  112,7  -318,5  170,9
Tulos ennen veroja ja
 vähemmistön osuuksia 2)4)      359,6   273,1   83,6   96,4  210,9
Tulos ennen veroja ja
 vähemmistön osuuksia 4)       729,3  -178,3   83,6  -343,0  317,7
Tilikauden voitto 4)         747,8  -126,3   60,0  -244,2  226,4
  
Tulos/osake 2), EUR          0,25   0,28   0,07   0,13   0,20
Tulos/osake, EUR           0,89   -0,16   0,07   -0,31   0,29
Kassatulos/osake 2)3), EUR      1,67   1,70   0,41   0,50   0,54
Sijoitetun pääoman tuotto 2), %    3,0    3,1   4,1    4,1   6,5

1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät
  liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
  Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
  ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
  uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
  Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
  sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
  keskimääräinen lukumäärä
4) Vertailuvuoden 2004 luvut ilman liikearvopoistoja. Vaikutus koko
  vuoden lukuihin 90,3 milj. euroa


Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden
2005 ensimmäiseen neljännekseen)
Liikevaihto 3 607,7 milj. euroa oli 14,7 % vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen liikevaihtoa korkeampi, johtuen Schneidersöhnen
yritysostosta, kasvaneista hienopapereiden ja pakkauskartonkien
toimituksista sekä kaikissa segmenteissä kohonneista hinnoista.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 81,4 milj. euroa.
Liikevoitto oli kaikissa segmenteissä parempi, mikä johtuu pääasiassa
hinnankorotuksista.

Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia ilman kerta-luonteisia eriä
nousi 127,3 milj. euroa ja osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia
eriä nousi 0,13 euroa 0,20 euroon. Osakekohtainen tulos
kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,29 (0,07) euroa.


Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2005 viimeiseen
neljännekseen)
Liikevaihto oli 3 607,7 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin edellisen
neljänneksen liikevaihto 3 636,1 milj. euroa. Toimitukset hienopapereissa
ja pakkauskartongeissa kasvoivat. Toimitukset pienenivät painopapereissa
johtuen Port Hawkesburyn tehtaan käynnissä olevasta työsopimuskiistasta
ja puutuotteissa kausiluonteisten tekijöiden vuoksi.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 60,5 % ja oli 194,1 (120,9)
milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 5,4. Merkittävin syy kannattavuuden
paranemiselle olivat korkeammat keskimääräiset myyntihinnat. Niiden
vaikutusta pienensivät osittain kasvaneet tuotantokulut, erityisesti
energian hinnan ja energiaan liittyvien kulujen nousu. Liikevoitto parani
kaikissa segmenteissä lukuun ottamatta painopapereita, joissa liikevoitto
laski 2,8 % johtuen noin 15 milj. euron potentiaalisen liikevoiton
menetyksestä Port Hawkesburyn tehtaalla, jossa alkoi 24.12.2005
työsopimuskiistasta johtuva seisokki.

Liikevoitto sisältää -17,6 milj. euron osakeperusteisista maksuista
johtuvan negatiivisen kassavaikutuksettoman erän. Negatiivinen vaikutus
johtuu pääosin kohonneesta osakkeen hinnasta, ja IFRS-
tilinpäätöskäytännön mukaisesti se tulee kirjata henkilöstökuluihin.
Konserni on kuitenkin suojautunut käyvän arvon muutosta vastaan ja
raportoi positiivisen 41,7 milj. euron kassavaikutuksettoman erän
rahoituserissä IFRS-standardien mukaisesti.

Vuosineljänneksellä oli kaksi kertaluonteista erää, joiden nettovaikutus
liikevoittoon oli -23,2 milj. euroa (perustuen sellun hintoihin ja
valuuttakursseihin maaliskuun lopussa). Ne liittyvät Grycksbon tehtaan ja
Linghedin sahan myynteihin Ruotsissa osana aiemmin ilmoitettua
tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmaa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 31,6 (24,4) milj. euroa, joka tuli
ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin metsänomistusyhtiöistä sekä Veracelista.

Nettorahoituserät olivat 115,2 (-48,9) milj. euroa sisältäen 130,0 milj.
euron myyntivoiton kertaluonteisena eränä Sampo Oyj:n osakkeiden
myynnistä, jonka arvo oli 155,4 milj. euroa. Nettokorkokustannukset
pienenivät -44,2 (-53,4) milj. euroon. Nettovaluuttakurssitappiot olivat
-7,0 (1,2) milj. euroa. Muut rahoituserät olivat yhteensä 36,4 (3,3)
milj. euroa, joista suurin osa muodostui realisoitu-mattomista
rahoitusinstrumenttien (sis. henkilöstön optio-ohjelmat) arvostuksista.

Tulos ennen veroja oli 210,9 (96,4) milj. euroa ilman kertaluonteisia
eriä.

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä -91,3 (98,8) milj. euroa ja
nettotulokseksi jäi siten 226,4 milj. euroa (244,2 milj. euron tappio).
Vähemmistön osuuksien osuus tuloksesta oli 1,4 (0,6) milj. euroa. Yhtiön
osakkeenomistajille kohdistuva voitto oli 225,0 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,20 (0,13) euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,29 (-0,31)
euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,5 (4,1) % ilman kertaluonteisia eriä.
Sijoitettu pääoma 31.3.2006 oli 11 951,5 milj. euroa, joka on 151,5 milj.
euroa vähemmän netto-määräisesti kuin edellisellä neljänneksellä.
Sijoitettu pääoma pieneni pääasiassa vähentyneiden investointien ja
muunto-erojen vuoksi. Käyttöpääoma lisääntyi hieman neljänneksen aikana,
koska myyntisaamiset kasvoivat korkeampien
hintojen seurauksena.

Pääomarakenne
Milj. EUR                    31.12.2005 31.3.2005 31.3.2006

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet       11 616,9  11 104,7  11 454,3
Käyttöpääoma                    1 761,1  1 499,0  1 832,9
Sidottu pääoma                  13 377,9  12 603,7  13 287,2
Verovelat, netto                 -1 274,8  -1 484,8  -1 335,7
Sijoitettu pääoma                 12 103,1  11 118,9  11 951,5
Osakkuusyritykset                  719,9   588,9   754,7
Yhteensä                     12 823,3  11 707,8  12 706,2
  
Oma pääoma                     7 645,3  7 672,0  7 497,6
Vähemmistön osuudet                  93,6   108,2    93,0
Korolliset nettovelat               5 084,1  3 927,6  5 115,6
Rahoitus yhteensä                 12 823,0  11 707,8  12 706,2


Rahoitus
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 288,6 (169,7) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen olivat 120,9 (-109,7) milj. euroa.
Kassavirran paraneminen johtui paremmasta kannattavuudesta ja pienemmistä
investointikuluista. Osakekohtainen kassatulos oli 0,54 (0,50) euroa
ilman kertaluonteisia eriä.

Katsauskauden lopussa korolliset nettovelat olivat 5 115,6 milj. euroa.
Tässä on kasvua 31,5 milj. euroa, josta 354,9 milj. euroa liittyi vuoden
2005 osinkoihin, jotka on vähennetty omasta pääomasta ja siirretty
lyhytaikaisiin korollisiin
velkoihin. Osingon maksupäivä oli 5.4.2006. Velkojen kasvun vaikutusta
pienensi parempi rahavirta. Käyttämättömät luotot ja rahavarat olivat
yhteensä 2,1 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 7,5 mrd. euroa eli 9,51 (9,70) euroa
osaketta kohti ja yhtiön markkina-arvo oli 10,3 mrd. euroa Helsingin
pörssissä 31.3.2006.

Velkaantumisaste 31.3.2006 oli 0,68 (0,66). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli -11,4 milj. euroa
muuntoerojen suojausten jälkeen.


Rahavirta
Milj. EUR                  1–3/05 10–12/05  2005 1–3/06

Liikevoitto                 -93,9  112,7 -318,5  170,9
Oikaisut liikevoittoon           1 439,4  284,9  567,8  307,6
Käyttöpääoman muutos            -288,5  -236,0  -79,6 -189,9
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat   1 057,0  161,6  169,7  288,6
Investoinnit               -1 145,3  -357,7 -279,4 -167,7
Rahavirta investointien jälkeen       -88,3  -196,1 -109,7  120,9


Investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Investoinnit olivat yhteensä 167,7 milj. euroa. Konsernin
investointitavoite vuodelle 2006 säilyy 800 milj. eurossa, joka on
vähemmän kuin vuoden poistot.

Merkittävimmät investointikohteet neljänneksen aikana olivat Ruotsin
Kvarnsvedenin tehtaan uuden paperikone 12 -projektin loppuun saattaminen
(13,4 milj. euroa), Ruotsin Hylten tehtaan uusi kattila (12,4 milj.
euroa) ja Ruotsin Skoghallin tehtaan Energia 2005 projekti (12,1 milj.
euroa).

Stora Enso teki neljänneksen aikana päätöksen 47 milj. euron
investoinnista Varkauden tehtaiden puunkäsittelytoiminnon uudistamiseksi.
Projekti aloitetaan toukokuussa 2006 ja sen arvioidaan valmistuvan
syyskuussa 2007, mikäli Varkauden tehtaan kehityssuunnitelmalle saadaan
hyväksyntä paikallisesti.

Tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Tammikuu
Stora Enso ilmoitti vetäytyvänsä elokuussa 2005 julkiste-tusta
kuluttajapakkauskartonkien yhteisyritysprojektista Kiinassa
yksityiskohtaisen due diligence -prosessin jälkeen.

Helmikuu
Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Ruotsin Grycksbon tehtaan myynnistä
tukholmalaiselle yksityiselle sijoitusyhtiölle, Accentille. Myynti, joka
on osa Stora Enson tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmaa,
saatiin päätökseen 31.3.2006. Konserni allekirjoitti myös sopimuksen
Linghedin sahan myynnistä ruotsalaiselle
Dalarna Lumber AB:lle. Myynti tapahtui välittömästi 28.2.2006 ilmoituksen
jälkeen ja siihen sisältyivät rakennukset, varastot ja tuotantoyksiköt.

Maaliskuu
Stora Enso päätti toiminnan uudelleen käynnistämisestä Veitsiluodon
sahalla Pohjois-Suomessa kevään 2006 aikana.
Heinäkuusta 2005 alkaen saha ei ole ollut toiminnassa ja sen henkilöstö
on ollut lomautettuna. Syynä tähän ovat olleet sahan vakavat
kannattavuusongelmat. Alueen puuvirrat olivat merkittävä syy toiminnan
uudelleen käynnistämiselle. Sahan arvioidaan toimivan tyydyttävällä
kannattavuustasolla alemmilla tuotantomäärillä. Vuotuinen
tuotantokapasiteetti yhden vuoron toiminnassa on 100 000 m³ (aiempi
vuotuinen kapasiteetti oli 300 000 m³).


Stora Enso julkisti vaihtotarjouksen 2011 erääntyvistä 7,375 %:n
joukkovelkakirjoista ja laski liikkeeseen uusia joukkovelkakirjoja.
Vaihtotarjouksen tuloksena vanhoja joukkovelkakirjoja tarjottiin
sitovasti vaihdettavaksi 281 229 000 Yhdysvaltain dollarin
nimellisarvosta (noin 37,50 % kaikista joukkovelkakirjoista). Tilityksen
yhteydessä Stora Enso toimitti vaihtoon osallistuneille joukko-
velkakirjojen omistajille uu-det 6,404 %:n, vuonna 2016 erääntyvät
joukkovelkakirjat.


Kilpailuviranomaisten tutkinta
Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission
kilpailuviranomaisten ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi
liittyen paperiteollisuuden kartellitutkimuksiin Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain oikeusministeriö on aloittanut
tutkinnat aiheeseen liittyen. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa.

Vuonna 2004 alkaneisiin tutkimuksiin liittyen Stora Enso vastaanotti
5.4.2006 kilpailuviraston vastinepyynnön, joka koskee metsäyhtiöiden
epäiltyä hintayhteistyötä ja tietojen vaihtoa raakapuun hankinnassa
Suomessa vuosina 1997–2004. Stora Enso selvittää tässä vaiheessa asiaa ja
antaa oman näkemyksensä siitä 15.5.2006, johon mennessä Kilpailuvirasto
on pyytänyt vastinetta.

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta edellä mainittuihin
tutkimuksiin ja joukkokanteisiin liittyen.


Muutoksia johtoryhmässä
Yngve Stade, Ruotsin maajohtaja ja konsernin tukitoiminnoista vastaava
johtaja jäi eläkkeelle 31.3.2006.

Muutoksia organisaatiorakenteessa
Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.2.2006.

Talous ja strategia
Strategia, yritysostot, liiketoimintaa palveleva tiedonhankinta ja
hallinta (Business Intelligence), investoinnit ja liiketoiminta-asiat
(Corporate Affairs) yhdistyvät rahoituksen, talouden, lakiasioiden ja
sijoittajasuhteiden kanssa. Uuden esikuntatoimen nimeksi tulee talous ja
strategia ja sitä johtaa Hannu Ryöppönen, talousjohtaja (CFO).

Latinalainen Amerikka
Latinalaisen Amerikan tulosryhmää johtaa Nils Grafström ja hän raportoi
toimitusjohtaja Jukka Härmälälle.

Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.4.2006.

Konserniteknologia ja Aasian ja Tyynenmeren toiminnot
Uuteen esikuntatoimintoon, konserniteknologia ja Aasian ja Tyynenmeren
toiminnot, kuuluvat energiapalvelut, konsernin tutkimus ja kehitys,
teknologian seuranta, projektin hallinta, sellun osaamiskeskus sekä
Aasian ja Tyynenmeren ja Venäjän toiminnot. Toimintoa johtaa Markku
Pentikäinen, joka raportoi toimitusjohtaja Jukka Härmälälle.

Konsernipalvelut
Konsernipalvelut -esikuntatoimintoon kuuluvat informaatioteknologia,
henkilöstö ja laatujohtaminen ja sitä johtaa Christer Ågren, joka on myös
Ruotsin maajohtaja.

Puutuotteet ja kuituhuolto -tulosryhmä
Ympäristöpalvelut raportoivat Elisabet Salander Björklundille,
puutuotteet ja kuituhuolto -tulosryhmän johtajalle.


Osakepääoma
Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2006 päätti alentaa yhtiön
osakepääomaa 39,9 milj. euroa mitätöimällä 38 600 A-sarjan ja 23 400 000
R-sarjan osaketta. Nämä osakkeet oli ostettu takaisin 249,1 milj.
eurolla. Osakepääoman alentuminen merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2006.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja
mitätöimään enintään 17 700 000 yhtiön
A-sarjan ja 60 100 000 R-sarjan osaketta. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ei ostettu omia osakkeita.

Neljänneksen aikana 460 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Viimeisin
osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2006.

Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö luovutti Pohjois-Amerikan
henkilöstön optio-ohjelmaan liittyen 10 858 takaisinostettua Rosaketta.

Vuosineljänneksen päättyessä 31.3.2006 Stora Enson liikkeeseen laskettuja
A-sarjan osakkeita oli 178 120 718 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611
417 781 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut Asarjan osakkeita.
Yhtiön omistuksessa oli 962 594 R-sarjan osaketta joiden nimellisarvo oli
1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,1 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04
% äänimäärästä.


Muita varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2006 tehtyjä päätöksiä
Ehdotettu 0,45 euron osakekohtainen osinko hyväksyttiin.

Dominique Hériard Dubreuil valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen nimittää nimityskomitea
valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin, (c) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
hallitusjäsenten palkitsemiseen ja (d) puheenjohtajan ja hallituksen
komiteoiden jäsenten palkitsemiseen.


Hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi
Ilkka Niemen.

Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta
Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean
jäseninä.

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Ilkka Niemi ja Matti Vuoria jatkavat
Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Uudeksi jäseneksi komiteaan
valittiin Dominique Hériard Dubreuil.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat
3.4.2006 Corenso United Oy Ltd on allekirjoitti Foshan Huaxin Packaging
Co., Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Corenso ostaa Foshanin
hylsytehtaan Guangdongin maakunnassa Nanhaissa. Kauppa saataneen päätökseen 
vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla. Corenso siirtää tehtaan tuotannon 
uuteen hylsytehtaaseen Foshanin Sanshuihin. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti 
on 20 000 tonnia ja sen tuotanto käynnistyy vuonna 2007.

25.4.2006 Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Shandong Huatai Paperin
kanssa perustaakseen painopaperiyrityksen. Yhteisyrityksen
kokonaisinvestoinnin on arvioitu olevan noin 100 milj. Yhdysvaltain
dollaria (83 milj. euroa), josta Stora Enson osuus on 60 %.
Yhteisyrityksen paperikone Dongvingissä Shangdongissa käynnistynee vuoden
2007 lopulla lupamenettelystä riippuen. Sen suunniteltu vuotuinen
kapasiteetti on noin 200 000 tonnia ja tuotanto soveltuu kasvaville
superkalanteroidun (SC) aikakauslehtipaperin markkinoille Kiinassa.

Huhtikuussa Stora Enso tarjosi myyntiin 2016 erääntyvät
lisäjoukkovelkakirjansa, jotka ovat vaihto-kelpoisia vaihtotarjouksessa
maaliskuussa 2006 julkaistujen joukkovelkakirjojen kanssa. Konserni
tarjoutui myös myymään 30 vuoden joukkovelkakirjansa erillisessä erässä.
207 938 000 Yhdysvaltain dollarin 10 vuoden lisäjoukkovelkakirjat
erääntyvät 15.4.2016, ja ne ovat täysin vaihtokelpoisia maaliskuussa
hinnoiteltujen, vaihtotarjouksen mukaisten uusien joukkovelkakirjojen
kanssa. Näin ollen lisäjoukkovelkakirjojen ja uusien joukkovelkakirjojen
yhteisnimellisarvo on 507 928 000 Yhdysvaltain dollaria.
Joukkovelkakirjoille maksetaan 6,404 %:n kuponkikorko. 30 vuoden
joukkovelkakirjaerä korotettiin 250 000 000 Yhdysvaltain dollarista 300
000 000 dollariin vahvan kysynnän takia ja ne erääntyvät 15.4.2036.
Joukkovelkakirjoille maksetaan 7,250 % kuponkikorko.


Lyhyen aikavälin näkymät
Euroopassa vuoden alussa tapahtuneen mainonnan ja suoramarkkinoinnin
elpymisen odotetaan edelleen nostavan mainonnassa käytettävien
paperilaatujen kysyntää. Painopaperin kysyntä säilyy hyvänä ja hinnat
pysyvät vakaina. Hienopaperin kysynnän uskotaan sesonkiluonteisesti
olevan jonkin verran alhaisempaa toisella kuin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Joitain hinnankorotuksia on ilmoitettu tietyissä
päällystämättömissä laaduissa. Pakkauskartonkien kysynnän arvioidaan
säilyvän hyvänä ja joitakin hinnankorotuksia on ilmoitettu teollisuus-
pakkauskartonkilaaduissa. Puutuotteiden kysyntä on yleisesti hyvää ja 
joitakin hinnankorotuksia on odotettavissa. Näistä tekijöistä huolimatta 
arvioidaan, että yleiset liiketoimintaolosuhteet Euroopassa eivät 
mahdollisesti enää parane ensimmäisen vuosineljänneksen tasolta.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperien hintojen odotetaan säilyvän
vakaina ja kysynnän paranevan kausiluonteisesti kesää kohti.
Sanomalehtipaperin kysynnän kehityksen arvioidaan jatkuvan laskevana,
mutta hintojen odotetaan säilyvän vakaina. Päällystetyn hienopaperin
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Aasiassa kausiluonteinen kysynnän kasvu pitänee päällystetyn hienopaperin
hinnat melko vakaana.

Profit 2007 -ohjelma etenee aikataulun mukaisesti. Lisätietoja ohjelmasta
annetaan toisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2006
Stora Enso Oyj
HallitusSegmentit
Painopaperit
                                     Muutos 
Milj. EUR       2005  1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05  1–3/06 Q1/Q4 %

Liikevaihto    4 675,9 1 104,4 1 125,3 1 166,0  1 280,2 1 171,0  -8,5
Liikevoitto*     193,3   21,6   31,5   67,9   72,3   70,3  -2,8
% liikevaihdosta    4,2   2,0   2,8   5,8    5,6   6,0
ROOC, %**       4,4   2,0   2,8   5,9    6,4   6,3
Toimitukset,
 1 000 t       7 008  1 685  1 708  1 734   1 881  1 666  -11,4
Tuotantomäärät,
 1 000 t       7 087  1 759  1 587  1 849   1 892  1 717  -9,3

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Painopaperisegmentin liikevaihto oli 1 171,0 milj. euroa, joka on 9 %
vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääosin
kausiluonteisesti heikosta alkuvuoden myynnistä ja työsopimuskiistasta
Port Hawkesburyn tehtaalla. Liikevoitto 70,3 milj. euroa säilyi kuitenkin
pääosin muuttumattomana edelliseen neljännekseen verrattuna, sillä
korkeammat hinnat pienensivät energian hintojen nousun ja Port
Hawkesburyn menetetyn tuotannon vaikutuksia.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin
kysyntä oli merkittävästi vahvempaa kuin vuosi sitten. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin kysyntä säilyi pääosin muuttumattomana, vaikka
kysyntä oli kausiluonteisista syistä johtuen heikompaa kuin edellisellä
vuosineljänneksellä kaikissa tuoteryhmissä. Tuottajien varastot
kasvoivat, mutta asiakkaiden varastot säilyivät ennallaan. Hinnat olivat
korkeampia kuin edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten kaikissa
laaduissa, etenkin sanomalehtipapereissa.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli heikompaa kuin vuosi sitten kaikissa
laaduissa ja kausiluonteisesti heikompaa kuin edellisellä neljänneksellä.
Markkinatilanne säilyi hyvänä sanomalehtipapereissa ja melko hyvänä
päällystetyissä aikakauslehtipapereissa. Varastot pienentyivät.
Sanomalehtipaperin hinnat olivat korkeampia kuin edellisellä
neljänneksellä ja viime vuonna. Aikakauslehtipaperin hinnat säilyivät
muuttumattomina edelliseen neljännekseen nähden, mutta ne olivat
korkeampia kuin vuosi sitten.


Hienopaperit                                      
                                     Muutos 
Milj. EUR      2005   1–3/05  4–6/05  7–9/05  10–12/05 1–3/06 Q1/Q4%

Liikevaihto   2 690,3   708,7  618,3  625,4   737,9  776,3  5,2
Liikevoitto*    62,2    48,1  -13,6   -1,2    28,9  52,7  82,4
% liikevaihdosta   2,3    6,8   -2,2   -0,2    3,9   6,8
ROOC, %**      2,2    6,8   -1,9   -0,2    4,2   7,6
Toimitukset, 
 1 000 t      3 521    960   808   811    942   994  5,5
Tuotantomäärät,
 1 000 t      3 554    943   715   914    982  1029  4,8

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Hienopaperisegmentin liikevaihto oli 776,3 milj. euroa, joka on 5 %
enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat kasvaneet
toimitukset. Liikevoitto oli 52,7 milj. euroa, joka on 23,8 milj. euroa
enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tulosta paransivat lisääntyneet
toimitusmäärät, korkeammat hinnat ja kustannustehokkuus.

Euroopassa hienopaperin kysyntä oli vahvaa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ja se oli parempaa kuin edellisellä neljänneksellä ja
viime vuonna. Hinnat nousivat hieman päällystämättömissä hienopapereissa
ja pysyivät vakaina päällystetyissä hienopapereissa. Varastot olivat
normaalit neljänneksen lopussa.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vahvempaa kuin
edellisellä neljänneksellä ja vuosi sitten. Konsernin varastot ovat
kasvaneet hieman johtuen tuottavuuden parantumisesta.
Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä ja hinnat olivat vakaat
neljänneksen aikana.

Tukkuritoiminta
Liikevaihto oli 496,3 milj. euroa, joka on 4 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Taustalla ovat lisääntyneet
toimitukset. Liikevoitto oli 9,6 milj. euroa verrattuna edellisen
neljänneksen 1,9 milj. euron tappioon. Tulosparannukseen vaikuttivat
merkittävästi ostettujen yritysten hankintamenojen kohdistaminen vaihto-
omaisuuteen. Viimeaikaisten yritysostojen osalta käynnissä oleva
integraatioprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti ja odotettuja
synergia-hyötyjä saavutetaan.


Pakkauskartongit
                                     Muutos
Milj. EUR       2005  1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05  1–3/06 Q1/Q4%

Liikevaihto     3 190,2  794,5  768,2  788,7   838,8  869,0  3,6
Liikevoitto*     220,0   72,0   11,9   73,5   62,6   99,5  58,9
% liikevaihdosta    6,9   9,1   1,6   9,3    7,5   11,5
ROOC, %**        7,3   9,3   1,5   9,6    8,3   13,4
Toimitukset,
 1 000 t       3 621   929   873   890    929   959  3,2
Tuotantomäärät,
 1 000 t       3 678  1 002   715  1 009    952  1 005  5,6

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Pakkauskartonkisegmentin liikevaihto oli 869,0 milj. euroa, joka on 4 % 
enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat kasvaneet
myyntimäärät. Liikevoitto oli 99,5 milj. euroa, joka on 36,9 milj. euroa
enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tulosta paransivat lisääntyneet
toimitusmäärät, jonkin verran korkeammat hinnat sekä vähentyneet
kunnossapitokustannukset.
Kysyntä oli hyvää ja toimitusmäärät olivat suuremmat kuin edellisellä
neljänneksellä ja vuosi sitten. Hinnat olivat vakaita
kuluttajapakkauskartongeissa ja nousivat teollisuuspakkauskartongeissa
sekä erikoispapereissa.

Pakkauskartonkien kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä ja joitakin
hinnankorotuksia on ilmoitettu teollisuuspakkauskartonkilaaduissa.


Puutuotteet
                                     Muutos
Milj. EUR      2005   1–3/05  4–6/05  7–9/05  10–12/05 1–3/06 Q1/Q4%

Liikevaihto   1 588,3   366,9  433,7  398,0   389,7  377,1  -3,2
Liikevoitto*    -3,1    -4,0   9,9   -1,8    -7,2  3,8   n/a
% liikevaihdosta  -0,2    -1,1   2,3   -0,5    -1,8  1,0
ROOC, %**      -0,5    -2,3   5,5   -1,0    -4,2  2,3
Toimitukset,
 1 000 m3     6 741   1 541  1 855  1 639   1 706  1 563  -8,4

* Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Puutuotteiden liikevaihto oli 377,1 milj. euroa, joka on 3 % vähemmän
kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat kausiluonteisesti
alhaisemmat tuotanto- ja myyntimäärät. Liikevoitto oli kuitenkin 11,0
milj. euroa parempi kuin edellisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääosin
korkeammista hinnoista samalla kun tuotantomäärät ja kiinteät
kustannukset laskivat, pienentäen osittain kasvavista raaka
ainekustannuksista aiheutuvia paineita.


Puutuotteiden hyvä kysyntä mahdollisti joitakin hinnan-korotuksia.
Liiketoimintaolosuhteet pysyivät kuitenkin haastavina ja kannattavuus
jatkui alhaisella tasolla.


Näkymät Euroopan rakennusmarkkinoilla säilyvät vakaina ja hinnat nousivat
kaikilla tärkeillä markkina-alueilla. Yhdysvaltain rakennusmarkkinat ovat
suhteellisen vakaat, vaikkakin hinnat laskivat hieman ensimmäisellä
neljänneksellä. Japanissa kysyntä säilyi vahvana kaikilla tuotealueilla,
mutta heikko valuuttakurssi pienensi hinnankorotuksia.


Puusepänteollisuus sekä puutavarakauppa säilyivät vakaina Euroopassa
ja Euroopan ulkopuolella.


Puunhankinta
Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 10,8 milj.
kuutiometriä, joka on 3 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Lyhytkuituisen sellupuun saatavuus pysyi vakaana ja havukuitupuun
varastot ovat yhä suuret Pohjoismaissa. Saha-tukkien saatavuus on
heikkenemässä Baltian maissa Ruotsin vuoden 2005 myrskytuhojen
vaikutusten vähetessä. Kuitupuun ja sahatukkien toimitukset joillekin
tehtaille Manner-Euroopassa olivat alle tavoitteiden.


Tilinpäätös

Avainluvut
  
               1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005 1–3/06

Tulos/osake, EUR        0,07  -0,01   0,08   -0,31  -0,16  0,29
Tulos/osake ilman
 kertaluonteisia eriä, EUR   0,07   0,00   0,08   0,13   0,28  0,20
Kassatulos/osake (CEPS), EUR  0,41   0,35   0,44   0,42   1,62  0,63
CEPS ilman kertaluonteisia
 eriä, EUR           0,41   0,35   0,44   0,50   1,70  0,54
Sijoitetun pääoman tuotto
 (ROCE), %           4,1   0,2   3,7   -10,7   -0,8   5,7
ROCE ilman kertaluonteisia
 eriä, %            4,1   0,6   3,7    4,1   3,1   6,5
Oman pääoman tuotto
 (ROE), %            3,0   -0,4   3,5   -12,6   -1,6  11,8
Velkaantumisaste        0,51   0,58   0,62   0,66   0,66  0,68
Oma pääoma/osake, EUR     9,46   9,46   9,67   9,70   9,70  9,51
Omavaraisuusaste, %      45,8   45,0   43,2   42,8   42,8  42,0
Liikevoitto, %
liikevaihdosta         3,6   0,2   3,3   -8,8   -0,7   4,7
Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä,
 % liikevaihdosta        3,6   0,6   3,3    3,3   2,7   5,4
Investoinnit, milj. EUR    356,6  253,0  256,3   279,4 1 145,3  167,7
Investoinnit,
 % liikevaihdosta       11,3   7,9   8,0    7,7   8,7   4,6
Sijoitettu pääoma, milj.
 EUR             11 119  11 273  11 740  12 103  12 103 11 952
Korolliset nettovelat,
 milj. EUR          3 928  4 340  4 699   5 084  5 084  5 116
Henkilöstö keskimäärin    44 870  45 670  46 418  46 166  46 166 46 056
Osakkeiden keskimääräinen
 määrä (milj.)
 kausittainen        816,3  800,0  790,5   788,6  798,7  788,6
 kumulatiivinen       816,3  808,1  802,1   798,7  798,7  788,6
 kumulatiivinen,laimennettu 816,9  808,7  802,6   799,2  799,2  789,1


Euron vaihtokurssit
  
Yksi euro on           Päätöskurssi      Keskikurssi
               31.12.2005 31.3.2006 31.12.2005 31.3.2006
SEK               9,3885   9,4315   9,2824   9,3487
USD               1,1797   1,2104   1,2446   1,2031
GBP               0,6853   0,6964   0,6839   0,6863
CAD               1,3725   1,4084   1,5087   1,3887


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
  
Milj. EUR                     2005 1–3/2005 1–3/2006

Liikevaihto                  13 187,5  3 144,9  3 607,7
 Liiketoiminnan muut tuotot            80,1   19,6   50,2
 Materiaalit ja palvelut            -7 232,3 -1 674,0 -1 987,7
 Toimituskulut ja komissiot          -1 493,0  -347,4  -392,7
 Henkilöstökulut                -2 216,6  -556,6  -597,3
 Liiketoiminnan muut kulut            -991,9  -197,7  -240,1
 Poistot ja arvonalentumiset          -1 427,7  -276,1  -269,2
Liikevoitto                    -93,9   112,7   170,9
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta        67,2   14,0   31,6
 Nettorahoituserät                -151,6   -43,1   115,2
Tulos ennen veroja                -178,3   83,6   317,7
 Tuloverot                     52,0   -23,6   -91,3
Tilikauden voitto                -126,3   60,0   226,4
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille          -130,0   58,6   225,0
 Vähemmistön osuuksille               3,7    1,4    1,4
                         -126,3   60,0   226,4
Avainluvut
 Tulos/osake, EUR                 -0,16   0,07   0,29
 Tulos/osake (laimennettu), EUR          -0,16   0,07   0,29


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
  
Milj. EUR                        2005 1–3/2005 1–3/2006
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                      -93,9   112,7   170,9
 Oikaisut liikevoittoon               1 439,4   284,9   307,6
 Nettokäyttöpääoman muutos              -288,5  -236,0  -189,9
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos       9,8   69,0   32,2
Liiketoiminnan rahavirrat              1 066,8   230,6   320,8
 Nettorahoituserät                  -117,5   -24,8    7,8
 Maksetut tuloverot                  -209,0   -51,8   -10,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat       740,3   154,0   318,3
  
Investointien rahavirta
 Konserniyritysten hankinta              -323,9   -48,8   -7,4
 Osakkuusyritysten hankinta              -55,7    0,0    0,0
 Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 ja osakkeiden myynnistä               104,9    2,9   206,3
 Investoinnit                    -1 145,3  -357,7  -167,7
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos          98,3   -0,2   -14,6
Investointeihin käytetyt nettorahavarat       -1 321,7  -403,8   16,6
  
Rahoituksen rahavirta
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos          671,3   10,7   97,8
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos          674,9   363,0  -425,7
 Maksetut osingot                   -365,3    0,0    0,0
 Vähemmistölle maksetut osingot             -0,3    0,0   -0,5
 Merkityt optiot                     0,0    0,0   -1,3
 Omien osakkeiden hankinnat              -344,6  -106,6    0,0
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat          636,0   267,1  -329,7
  
Rahavarojen nettolisäys                 54,6   17,3    5,2
 Rahavarat hankituissa yrityksissä           10,3    0,0    0,7
 Rahavarat myydyissä yrityksissä             0,0    0,0   -0,6
 Muuntoerot                       12,2    1,9   -3,8
 Rahavarat tilikauden alussa              274,3   274,3   351,4
Rahavarat tilikauden lopussa              351,4   293,5   352,9Lyhennetty konsernin tase
Milj. EUR                    31.12.2005 31.3.2005 31.3.2006
 
Varat
  
Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    O  11 092,7  10 843,4  10 850,0
 Biologiset hyödykkeet            O    76,8    64,0    77,5
 Päästöoikeudet               O    43,7    64,7   123,9
 Osuudet osakkuusyrityksissä             719,9   588,9   754,7
 Julkisesti noteeratut osakkeet       I    211,6   236,5    83,5
 Myytävissä olevat muut osakkeet       O    403,6   132,6   402,9
 Pitkäaikaiset lainasaamiset         I    127,6   230,6   141,8
 Laskennalliset verosaamiset         T    72,2    19,2    65,2
 Muut pitkäaikaiset varat          O    269,4   233,7   257,2
                         13 017,5  12 413,6  12 756,7
  
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus               O   2 150,5  1 950,8  2 210,6
 Verosaamiset                T    108,5   159,1   112,6
 Lyhytaikaiset korottomat saamiset      O   2 157,9  1 938,0  2 260,8
 Korolliset saamiset             I    309,2   215,4   365,8
 Rahavarat                  I    351,4   293,5   352,9
                          5 077,5  4 556,8  5 302,7
  
Varat yhteensä                  18 095,0  16 970,4  18 059,4
  
Oma pääoma ja velat
  
 Oma pääoma                    7 645,3  7 672,0  7 497,6
 Vähemmistön osuudet                 93,6   108,2    93,0
Oma pääoma yhteensä                7 738,9  7 780,2  7 590,6
  
Pitkäaikaiset velat
 Eläkevaraukset               O    494,0   658,5   492,3
 Muut varaukset               O    142,6    63,2   138,0
 Laskennalliset verovelat          T   1 076,2  1 281,0  1 129,6
 Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma   I   4 353,9  3 167,2  4 392,1
 Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset velat   O    204,7   222,1   303,6
                          6 271,4  5 392,0  6 455,6
Lyhytaikaiset velat
 Korollisten velkojen lyhennyserät      I    385,0   335,6   159,5
 Korolliset velat              I   1 345,0  1 400,8  1 508,0
 Lyhytaikaiset korottomat velat       O   1 975,4  1 679,7  1 961,8
 Verovelat                  T    379,3   382,1   383,9
                          4 084,7  3 798,2  4 013,2
  
Velat yhteensä                  10 356,1  9 190,2  10 468,8
  
Oma pääoma ja velat yhteensä           18 095,0  16 970,4  18 059,4


"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. 
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Oman pääoman täsmäytyslaskelma
  
                        Suoraan
                         omaan
                       pääomaan
                        kirja- Kerty-  Kerty-
                 Yli-  Omat  tut   neet   neet
            Osake-  kurssi  osak- netto- muunto- voitto- 
Milj. EUR       pääoma rahasto  keet  tulot  erot  varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
 hankinta          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
 mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
 (0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Merkityt optiot      1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto      -    -    -    -  -11,7  739,7  728,0
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
 nettotulot         -    -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot         -    -    -    -  -10,1    -  -10,1
Oma pääoma
 31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 950,7 8 051,1
Avaavan taseen oikaisu
IFRS 2:n käyttöönoton
 vaikutus          -    -    -    -    -  -14,8  -14,8
Oma pääoma 1.1.2005
 (oikaistu)      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
 hankinta          -    - -344,7    -    -    -  -344,7
Omien osakkeiden
 mitätöinti       -41,2  -224,4  265,6    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
 (0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -365,3  -365,3
Vähemmistön
 osuuksien osto       -    -    -    -    -  -43,2  -43,2
Tilikauden voitto      -    -    -    -   0,2  -130,0  -129,8
Suoraan omaan pääomaan
 kirjatut nettotulot    -    -    -  400,4    -    -  400,4
Muuntoerot         -    -    -    -  91,6    -   91,6
Oma pääoma
 31.12.2005      1 382,1  784,8 -259,9  468,0 -127,1 5 397,4 7 645,3
Omien osakkeiden
 mitätöinti       -39,9  -209,2  249,1    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
 (0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -354,9  -354,9
Vähemmistön
 osuuksien osto       -   -1,3   0,1    -    -    -   -1,2
Tilikauden voitto      -    -    -    -   4,2  225,0  229,2
Suoraan omaan pääomaan
 kirjatut nettotulot    -    -    -  -9,4    -    -   -9,4
Muuntoerot         -    -    -    -  -11,4    -  -11,4
Oma pääoma 31.3.2006 1 342,2  574,3  -10,7  458,6 -134,3 5 267,5 7 497,6


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
  
Milj. EUR                        2005 1–3/2005 1–3/2006
 Arvo 1.1                      10 715,5 10 715,5 11 213,2
 Konserniyritysten hankinta              388,3    0,0    8,4
 Lisäykset                      1 129,6   356,6   165,1
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41      15,7    1,1    2,6
 Päästöoikeuksien muutos                43,7   64,7   80,2
 Yritysmyynnit                     -12,5   -2,7   -61,0
 Poistot ja arvonalentumiset            -1 427,7  -276,1  -269,2
 Muuntoero ja muut                   360,6   113,0   -87,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa            11 213,2 10 972,1 11 051,4
  
Konserniyritysten hankinta
 Rahavarat                       10,3    0,0    0,7
 Käyttöpääoma                     171,4    0,0   -1,2
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset hyödykkeet   274,3    0,0    1,8
 Korolliset saamiset                   0,0    0,0    0,0
 Verovelat                       -59,8    0,0    0,3
 Korolliset velat                   -274,6    0,0   -0,6
 Rahavastikkeeton osakevaihto              -5,0   -5,0    0,0
 Vähemmistön osuudet                  93,3   -43,8   -0,2
 Omaisuuden käypä arvo                 209,9   -48,8    0,8
 Liikearvo                       114,0    0,0    6,6
Yritysostot yhteensä                  323,9   -48,8    7,4


Korolliset lainat
  
Milj. EUR                        2005 1–3/2005 1–3/2006
Pitkäaikaiset lainat                 4 353,9  3 167,2  4 392,1
Lyhytaikaiset lainat                 1 730,0  1 736,4  1 667,5
                           6 083,9  4 903,6  6 059,6
  
Arvo 1.1                       4 027,6  4 027,6  6 083,9
Uusien tytäryritysten velat              274,6    0,0    0,6
Myytyjen tytäryritysten velat              0,0    0,0   -4,3
Lainojen nostot ja lyhennykset            1 346,2   373,7  -327,9
Muuntoero ja muut*                   435,5   502,3   307,3
Tilanne kauden lopussa                6 083,9  4 903,6  6 059,6

*) Sisältää osinkovastuun 365,3 milj. euroa 1–3/05 ja 354,9 milj. euroa 1–3/06
 

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat
  
Milj. EUR                    31.12.2005 31.3.2005 31.3.2006
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                        1,1    0,3    1,1
 Kiinnitykset                    212,8   109,6   211,9
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet
 Kiinnitykset                     0,8    0,8    0,8
 Takaukset                      359,3   235,3   369,0
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Pantit                        0,0    0,0    0,0
 Kiinnitykset                     0,0    0,0    0,0
 Takaukset                      13,7    6,9    11,7
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana       34,3    31,9    33,0
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen      148,0   152,3   143,0
 Eläkevastuut                     0,7    1,2    0,5
 Muut vastuut                     97,6   106,2    90,7
Yhteensä                       868,3   644,5   861,7
  
 Pantit                        1,1    0,3    1,1
 Kiinnitykset                    213,6   110,4   212,7
 Takaukset                      373,0   242,2   380,7
 Leasing-vastuut                   182,3   184,2   176,0
 Eläkevastuut                     0,7    1,2    0,5
 Muut vastuut                     97,6   106,2    90,7
Yhteensä                       868,3   644,5   861,7


Johdannaisten käyvät arvot
  
Milj. EUR             31.12.2005 31.3.2005     31.3.2006
                   Käyvät  Käyvät  Käyvän   Käyvän Käyvät
                   arvot,  arvot,  arvon   arvon arvot,
                    netto   netto ylittävät alittavat netto
Koronvaihtosopimukset          88,1   123,1   78,0  -34,1   43,9
Korko-optiot              -1,9    0,0   0,5   -8,1   -7,6
Valuutanvaihtosopimukset        -6,5   -13,0   0,0   -5,9   -5,9
Termiinisopimukset           -30,5   -9,8   10,0   -7,5   2,5
Valuuttaoptiot             -5,7   -1,0   4,7   -3,1   1,6
Hyödykejohdannaiset          129,6   69,2  213,9   -3,1  210,8
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset  -1,8   -26,1   55,6  -15,9   39,7
Yhteensä                171,3   142,4  362,7  -77,7  285,0


Johdannaisten nimellisarvot
  
Milj. EUR                    31.12.2005 31.3.2005 31.3.2006
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
Erääntyy alle 1 vuodessa               620,1   702,4    0,0
Erääntyy 2–5 vuodessa               1 000,6   393,2  1 038,6
Erääntyy 6–10 vuodessa               1 738,3  1 567,3  1 788,4
                          3 359,0  2 662,9  2 827,0
Korko-optiot                     673,8   148,4  1 753,6
Yhteensä                      4 032,8  2 811,3  4 580,6
  
Valuuttajohdannaiset
Valuutanvaihtosopimukset               72,3   105,4    70,7
Termiinisopimukset                 2 442,1  2 428,9  2 129,0
Valuuttaoptiot                   1 071,3   695,4   833,2
Yhteensä                      3 585,7  3 229,7  3 032,9
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykejohdannaiset                 391,0   517,7   414,9
Yhteensä                       391,0   517,7   414,9
  
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset         408,5   397,4   400,9
Yhteensä                       408,5   397,4   400,9


Liikevaihto segmenteittäin
  
Milj. EUR         1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005  1–3/06

Painopaperit       1 104,4 1 125,3 1 166,0  1 280,2  4 675,9 1 171,0
Hienopaperit        708,7  618,3  625,4   737,9  2 690,3  776,3
Tukkuritoiminta       182,1  217,4  295,2   478,5  1 173,2  496,3
Pakkauskartongit      794,5  768,2  788,7   838,8  3 190,2  869,0
Puutuotteet         366,9  433,7  398,0   389,7  1 588,3  377,1
Puunhankinta        674,7  563,2  612,4   651,6  2 501,9  674,8
Muut            -686,4  -538,8  -666,5  -740,6 -2 632,3  -756,8
Yhteensä         3 144,9 3 187,3 3 219,2  3 636,1 13 187,5 3 607,7


Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
  
Milj. EUR          1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005 1–3/06

Painopaperit          21,6   31,5   67,9   72,3  193,3  70,3
Hienopaperit          48,1  -13,6   -1,2   28,9   62,2  52,7
Tukkuritoiminta         2,7   1,6   0,9   -1,9   3,3   9,6
Pakkauskartongit        72,0   11,9   73,5   62,6  220,0  99,5
Puutuotteet          -4,0   9,9   -1,8   -7,2   -3,1   3,8
Puunhankinta          3,1  -10,9   -0,3   -3,7  -11,8   8,9
Muut             -30,8  -12,7  -32,8   -30,1  -106,4  -50,7
Liikevoitto ilman
liikearvon poistoja      112,7   17,7  106,2   120,9  357,5  194,1
Liikearvon poisto         -    -    -     -    -    -
Kertaluonteiset erät       -  -12,0    -  -439,4  -451,4  -23,2
Liikevoitto yhteensä
(IFRS)            112,7   5,7  106,2  -318,5  -93,9  170,9
Nettorahoituserät       -43,1  -34,6  -25,0   -48,9  -151,6  115,2
Osakkuusyritykset       14,0   17,0   11,8   24,4   67,2  31,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistön osuutta      83,6  -11,9   93,0  -343,0  -178,3  317,7
Tuloverot           -23,6   3,3  -26,5   98,8   52,0  -91,3
Tilikauden nettovoitto     60,0   -8,6   66,5  -244,2  -126,3  226,4


Kertaluonteiset erät segmenteittäin
  
Milj. EUR          1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005 1–3/06

Painopaperit           -    -    -  -201,6  -201,6  -2,9
Hienopaperit           -    -    -   -40,8  -40,8  -22,0
Tukkuritoiminta          -    -    -   -7,9   -7,9    -
Pakkauskartongit         -    -    -  -144,4  -144,4    -
Puutuotteet            -  -12,0    -   -41,2  -53,2   1,7
Puunhankinta           -    -    -   -3,5   -3,5    -
Muut               -    -    -     -    -    -
Kertaluonteiset erät
Yhteensä             -  -12,0    -  -439,4  -451,4  -23,2


Liikevoitto segmenteittäin
  
Milj. EUR          1–3/05  4–6/05  7–9/05 10–12/05   2005 1–3/06

Painopaperit          21,6   31,5   67,9  -129,3   -8,3  67,4
Hienopaperit          48,1  -13,6   -1,2   -11,9   21,4  30,7
Tukkuritoiminta         2,7   1,6   0,9   -9,8   -4,6   9,6
Pakkauskartongit        72,0   11,9   73,5   -81,8   75,6  99,5
Puutuotteet          -4,0   -2,1   -1,8   -48,4  -56,3   5,5
Puunhankinta          3,1  -10,9   -0,3   -7,2  -15,3   8,9
Muut             -30,8  -12,7  -32,8   -30,1  -106,4  -50,7
Liikevoitto ilman
 liikearvon poistoja     112,7   5,7  106,2  -318,5  -93,9  170,9
Liikearvon poisto         -    -    -     -    -    -
Liikevoitto          112,7   5,7  106,2  -318,5  -93,9  170,9
Nettorahoituserät       -43,1  -34,6  -25,0   -48,9  -151,6  115,2
Osakkuusyritykset       14,0   17,0   11,8   24,4   67,2  31,6
Tulos ennen veroja ja
 vähemmistön osuutta      83,6  -11,9   93,0  -343,0  -178,3  317,7
Tuloverot           -23,6   3,3  -26,5   98,8   52,0  -91,3
Tilikauden nettovoitto     60,0   -8,6   66,5  -244,2  -126,3  226,4Stora Enson osakkeet
  
Päätöskurssi
          Helsinki, EUR     Tukholma, SEK   New York, USD                           
                                 ADR-    
         A-osake  R-osake   A-osake  R-osake  todistukset
Tammikuu      11,50    11,41   106,00   106,00   13,84
Helmikuu      12,06    11,98   114,00   112,50   14,20
Maaliskuu     12,77    12,70   120,50   119,00   15,35
  
Vaihtomäärä
                  
           Helsinki       Tukholma      New York                           
                                 ADR-    
         A-osake  R-osake   A-osake  R-osake  todistukset
Tammikuu     64 765  67 360 829  263 598 17 189 147  2 236 700
Helmikuu     120 779 114 837 376  237 462 33 463 124  2 905 600
Maaliskuu     97 309 148 080 385  391 375 33 838 358  3 993 500
Yhteensä     282 853 330 278 590  892 435 84 490 629  9 135 800Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2006 26.7.2006 
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2006 26.10.2006


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat,
jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai
muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien
Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska
nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä
koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa
esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia,
voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien
ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa,
muutokset Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa
suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,
kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen Jukka Marttila

Tilaa