Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2012

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2012 klo 13.00
 

 • Operatiivinen liikevoitto laski vuoden takaisesta 147 (258) milj. euroon, mikä johtui pääasiassa Printing and Reading- ja Biomaterials-liiketoiminta-alueiden alhaisemmista hinnoista ja Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen pienemmistä toimitusmääristä. Operatiivinen liikevoitto oli vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen tasolla.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta 224 (163) milj. euroa. Rahavarat kasvoivat vuoden takaisesta 1 251 (1 108) milj. euroon.
 • Suunnitelma rakentaa puuviljelmiä hyödyntävä integroitu kartonki- ja sellutehdas Beihain kaupunkiin Kiinan Guangxissa.
 • Toimenpidesuunnitelmista kannattavuuden parantamiseksi Renewable Packaging- ja Printing and Reading -liiketoiminta-alueilla ilmoitettiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Vuoden 2012 toisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan hieman suurempi ja operatiivisen liikevoiton suunnilleen vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tasolla, sillä useilla eurooppalaisilla tehtailla on huoltoseisokkeja ja muuttuvien kustannusten laskusta saatujen hyötyjen odotetaan näkyvän tuloksessa hitaasti.

   

Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta

    1–3/12 10–12/11 1–3/11
Liikevaihto Milj. EUR 2 673,3 2 681,6 2 726,9
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 262,1 242,9 368,3
Operatiivinen liikevoitto Milj. EUR 147,4 144,9 258,3
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 123,9 169,5 230,7
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 101,0 141,4 206,7
Tulos ennen veroja Milj. EUR 89,9 110,3 179,5
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 80,2 80,5 175,3
Tilikauden tulos Milj. EUR 74,1 100,2 155,9
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,10 0,10 0,22
Tulos/osake EUR 0,09 0,12 0,20
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,28 0,28 0,39
Operatiivinen ROCE % 6,8 6,7 11,9

Konserni on ottanut operatiivisen liikevoiton tärkeimmäksi ei-IFRS-perusteiseksi tunnusluvukseen vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos %
1–3/12–10–12/11
Paperin ja kartongin toimitukset (1 000 tonnia) 2 549 2 606 2 506 10 330 1,7 -2,2
Paperi- ja kartonkituotanto (1 000 tonnia) 2 576 2 512 2 618 10 346 -1,6 2,5
Puutuotetoimitukset (1 000 m3) 1 154 1 177 1 238 5 072 -6,8 -2,0
Markkinasellun toimitukset (1 000 tonnia) * 261 289 313 1 130 -16,6 -9,7
Aaltopahvitoimitukset (milj. m2) 261 273 247 1 018 5,7 -4,4

*Stora Enson markkinasellun nettomyynti vuonna 2012 on noin 1 miljoona tonnia.

Liikevaihdon muutoksen jakauma 1–3/2011–1–3/2012

  Liikevaihto
1–3/11, milj. EUR 2 726,9
Hinta ja jakauma, % -1
Valuutta, % -1
Volyymi, % -1
Muu liikevaihto*, % -
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % -3
Rakennemuutos**, % 1
Yhteensä, % -2
1–3/12, milj. EUR 2 673,3

*Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja –ostot

Avainluvut

Milj. EUR 1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos %
1–3/12–10–12/11
             
Liikevaihto 2 673,3 2 681,6 2 726,9 10 964,9 -2,0 -0,3
Operatiivinen EBITDA 262,1 242,9 368,3 1 308,0 -28,8 7,9
Operatiivinen liikevoitto 147,4 144,9 258,3 866,7 -42,9 1,7
Operatiivinen liikevoitto, % 5,5 5,4 9,5 7,9 -42,1 1,9
Liiketulos (IFRS) 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
Liiketulos (IFRS), % 4,6 6,3 8,5 6,9 -45,9 -27,0
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 101,0 141,4 206,7 639,1 -51,1 -28,6
Tulos ennen veroja 89,9 110,3 179,5 420,9 -49,9 -18,5
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 80,2 80,5 175,3 498,2 -54,2 -0,4
Tilikauden tulos 74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
Investoinnit 62,2 230,7 57,3 453,3 8,6 -73,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 142,7 140,9 135,4 554,9 5,4 1,3
             
Operatiivinen ROCE, % 6,8 6,7 11,9 10,0 -42,9 1,5
             
             
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,10 0,10 0,22 0,63 -54,5 -
Tulos/osake, EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,28 0,28 0,39 1,33 -28,2 -
CEPS, EUR 0,28 0,30 0,39 1,16 -28,2 -6,7
             
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,0 6,7 9,9 5,6 -49,5 -25,4
Velkaantumisaste 0,46 0,47 0,38 0,47 21,1 -2,1
Oma pääoma/osake, EUR 7,49 7,45 8,01 7,45 -6,5 0,5
Omavaraisuusaste, % 45,6 45,8 48,1 45,8 -5,2 -0,4
             
Henkilöstö keskimäärin 29 041 29 639 26 323 27 958 10,3 -2,0
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)            
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6    
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6    
 kumulatiivinen, laimennettu 788,6 788,6 788,6 788,6    

Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011 Muutos %
1–3/12–
1–3/11
Muutos %
1–3/12–
10–12/11
Operatiivinen liikevoitto 147,4 144,9 258,3 866,7 -42,9 1,7
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* 1,2 45,6 -0,4 -27,5 n/m -97,4
Kertaluonteiset erät -24,7 -21,0 -27,2 -79,9 9,2 -17,6
Liiketulos (IFRS) 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen)
Operatiivinen liikevoitto 147 milj. euroa oli 111 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen liikevoittoprosentti on näin ollen 5,5 (9,5).

Hintojen lasku pääasiassa paperi- ja sellulaaduissa paikallisissa valuutoissa laski operatiivista liikevoittoa 33 milj. euroa. Toimitusten ja tuotannon hienoinen väheneminen heikensi operatiivista liikevoittoa 26 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 7 % (7 %) ja sahatavaran tuotantoa 10 % (2 %) varastojen hallitsemiseksi.

Kemikaalien ja energian kustannukset kasvoivat vuodentakaisesta, mutta tuottavuuden parannukset ja kustannussäästötoimet kompensoivat osittain kustannusten nousua. Muuttuvien kustannusten kokonaisnettovaikutus paikallisissa valuutoissa oli 32 milj. euroa negatiivinen, joka johtui osaksi operatiiviseen toimintaan liittyvistä haasteista.

Kiinteät kustannukset ilman kustannussäästötoimia olivat vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tasolla huolimatta Inpacin ostosta vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Valuuttakurssien nettovaikutus liikevaihtoon ja kustannuksiin oli 18 milj. euroa negatiivinen suojausten jälkeen.

Konserni kirjasi vuoden 2012 ensimmäiselle neljännekselle kertaluonteiset erät, joiden negatiivinen vaikutus on noin 25 milj. euroa liikevoittotasolla ja positiivinen vaikutus 14 milj. euroa rahoituserätasolla.

Nettorahoituserät olivat -34 (-51) milj. euroa. Nettokorkokustannukset nousivat 23 milj. eurosta 38 milj. euroon. Nettovaluuttakurssivoitot olivat 8 (tappiot 12) milj. euroa. Nettotappio muista rahoituseristä oli 4 (16) milj. euroa sisältäen vaikutukseltaan positiivisen 14 milj. euron kertaluonteisen erän NewPagen vuokratakaukseen liittyvän varauksen osittaisesta palautuksesta ja 12 milj. euron tappion liittyen vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osan takaisinostoon. Jäljelle jäävä 6 milj. euron tappio liittyy pääasiassa korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksiin ja rahoitusmaksuihin.

Konsernin sijoitettu pääoma 31.3.2012 oli 8 705 milj. euroa, jossa on nettomääräistä laskua vuodentakaisesta 63 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman lasku johtui pääasiassa PVO-sijoituksen arvon 320 milj. euron laskusta lähinnä ennakoitua alhaisempien tulevaisuuden sähkön hintojen seurauksena, 120 milj. euroa investointien ollessa poistoja pienempiä ja käyttöpääoman 40 milj. euron laskusta. Nousu johtui pääasiassa osakkuus- ja yhteisyritysten arvon noustessa 200 milj. euron lähinnä Montes del Platan sellutehdashankkeeseen tehdyn oman pääoman ehtoisen sijoituksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten voittojen seurauksena, nettoverovelkojen 100 milj. euron laskusta ja Inpacin ostosta 70 milj. euron osalta. Lisäksi valuuttakurssivaikutusten muutokset lisäsivät sijoitettua pääomaa 40 milj. euroa lähinnä Kiinan renminbin vahvistumisen
seurauksena.

Sijoitetun pääoman 6,8 %:n (11,9 %:n) tuotto jäi alle pääomakustannusten.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen)
Liikevaihto oli edellisen neljänneksen tasolla 2 673 milj. euroa. Operatiivinen liikevoitto oli 2 milj. euroa suurempi kuin edellisen neljänneksen 147 milj. euroa. Edellistä neljännestä korkeampi kapasiteetin käyttöaste ylitti toimitusmäärien hienoisen laskun vaikutuksen ja kasvatti operatiivista liikevoittoa 30 milj. euroa. Edellistä neljännestä alhaisemmat hinnat paikallisissa valuutoissa pienensivät operatiivista liikevoittoa 24 milj. euroa. Vähäisemmät kunnossapitotyöt ja kiinteiden kustannusten vaikutus nostivat operatiivista liikevoittoa 29 milj. euroa. Vuoden 2011 viimeistä vuosineljännestä pienemmät myyntivoitot ja toimitusten väheneminen Bergvik Skogissa ja Tornatorissa laskivat operatiivista liikevoittoa odotetusti 15 milj. euroa.

Pääomarakenne

Milj. EUR 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 032,0 6 120,4 6 394,2
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1 925,9 1 913,1 1 725,4
Käyttöpääoma, netto 1 529,6 1 504,6 1 530,3
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -467,6 -486,1 -473,2
Sidottu pääoma 9 019,9 9 052,0 9 176,7
Verovelat, netto -315,0 -346,4 -408,6
Sijoitettu pääoma 8 704,9 8 705,6 8 768,1
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 906,7 5 872,7 6 318,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 86,5 87,1 49,0
Korolliset nettovelat 2 711,7 2 745,8 2 401,0
Rahoitus yhteensä 8 704,9 8 705,6 8 768,1

Rahoitus vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen)
Liiketoiminnan rahavirta oli 224 (302) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 111 (74) milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat pienenivät 34 milj. euroa 2 712 milj. euroon liiketoiminnasta saadun rahavirran seurauksena.

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat ilman käytettyjä luottolimiittejä pysyivät vahvana 1 251 milj. eurossa, joka on 117 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 600 milj. euroon saakka.


Helmikuussa 2012 Stora Enso nosti 150 milj. euron pitkäaikaisen lainan Euroopan investointipankilta (EIB) uuden aaltopahvin raaka-ainetta tuottavan koneen investointihankkeen rahoittamiseen Ostrołękan tehtaalla Puolassa. Hankkeesta ilmoitettiin tammikuussa 2011.

Stora Enso laski helmikuussa 2012 liikkeelle 500 milj. euron seitsenvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaa. Uudet joukkovelkakirjat tarjottiin 5,531 prosentin tuotolla ja niiden hinta oli 99,824. Lisäksi Stora Enso ilmoitti vuonna 2014 erääntyvän 750 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinostosta. Stora Enso ilmoitti 9.3.2012 ostaneensa onnistuneesti takaisin nimellisarvostaan 337 milj. euroa vuonna 2014 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa. Transaktion hinnaksi ilmoitettiin 105,970.

Velkaantumisaste 31.3.2012 oli 0,46 (0,47). Valuuttojen nettovaikutus omaan pääomaan oli 13 milj. euroa positiivinen muuntoerojen suojausten jälkeen.

Rahavirta

Milj. EUR 1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liiketulos 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
Poistot ja muut ei-kassavaikutteiset erät 111,6 51,0 111,1 492,0 0,5 118,8
Käyttöpääoman muutos -11,8 81,8 -178,9 -217,0 93,4 -114,4
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 223,7 302,3 162,9 1 034,3 37,3 -26,0
Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin investoidut rahavarat -94,3 -187,0 -57,3 -409,6 -64,6 49,6
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -18,0 -41,5 -13,9 -128,6 -29,5 56,6
Rahavirta investointien jälkeen 111,4 73,8 91,7 496,1 21,5 50,9

Investoinnit tammi–maaliskuussa 2012
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä olivat yhteensä 62 milj. euroa, mikä on 44 % saman jakson poistoista. Lisäksi oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata ‑yhteisyritykseen Uruguayssa olivat 18 milj. euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin tehdyillä investoinneilla oli 94 milj. euron rahavirtavaikutus vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ilmoitettu kuluttajapakkauskartonki- ja sellutehdashanke Kiinassa on muuttanut konsernin koko vuoden 2012 investointiennustetta, joka on nyt noin 700–750 milj. euroa. Vuotuiset poistot tulevat olemaan noin 580 milj. euroa vuonna 2012. Lisäksi oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata ‑yhteisyritykseen Uruguayssa tulevat olemaan noin 150 milj. euroa vuonna 2012.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät käynnissä olevat hankkeet olivat aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone Ostrołękassa ja Skoghallin puuvarastoinvestointi.

Lyhyen aikavälin näkymät
Vuoden 2012 toisella neljänneksellä konsernin liikevaihdon odotetaan olevan hieman suurempi ja operatiivisen liikevoiton suunnilleen vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tasolla, sillä useilla eurooppalaisilla tehtailla on huoltoseisokkeja ja muuttuvien kustannusten laskusta saatujen hyötyjen odotetaan näkyvän tuloksessa hitaasti. Kunnossapitotöiden odotetaan vaikuttavan eniten Biomaterials-liiketoiminta-alueella.

Segmentit vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen

Stora Enso on organisoinut uudelleen liiketoiminta-alueensa ja raportointisegmenttinsä markkina-alueiden ja asiakkuuksien mukaisesti. Uudet raportointisegmentit ovat Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging ja Muut. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Printing and Reading
Printing and Reading -liiketoiminta-alueen laaja valikoima palvelee muun muassa kustantajia, mainostajia, painotaloja, toimistotarvikevalmistajia sekä paperi- ja toimistotarviketukkureita. Printing and Reading valmistaa sanomalehtipaperia, superkalenteroitua paperia, päällystettyjä paperilaatuja ja toimistopaperia.


Milj. EUR
1–3/12 10–12/11 1–3/11 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liikevaihto 1 227,2 1 283,8 1 212,5 1,2 -4,4
Operatiivinen EBITDA 133,4 123,3 147,8 -9,7 8,2
Operatiivinen liikevoitto 67,3 55,6 85,2 -21,0 21,0
 % liikevaihdosta 5,5 4,3 7,0 -21,4 27,9
Operatiivinen ROOC, %* 8,9 7,2 10,8 -17,6 23,6
Paperin toimitukset, 1 000 t 1 783 1 886 1 707 4,5 -5,5
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t 1 809 1 811 1 767 2,4 -0,1

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Alhaisemmat muuttuvat kustannukset osalta eivät pystyneet täysin kompensoimaan vuodentakaista alhaisempia myyntihintoja paikallisissa valuutoissa.
 • Toimitusmäärät olivat edellisvuotta suuremmat tehokkaan myynnin ja tuotannon ansiosta, vaikka paperin kysyntä Euroopassa heikkeni vuodentakaisesta.
 • Tanskalaisen keräyspaperiyhtiön Danfiber A/S:n osto saatettiin päätökseen tammikuussa 2012. Kauppahinta 51 prosentin osuudesta oli 0,4 milj. euroa.
 • Suunnitelmat uudelleenjärjestelyistä ja valikoiduista investoinneista päällystetyn aikakauslehtipaperin toiminnassa etenevät vuotuisten kustannusten vähentämiseksi noin 48 milj. eurolla. Kustannussäästö näkyy vuoden 2013 kolmannesta neljänneksestä lähtien.
 • Yhteistoimintaneuvottelut liittyen Ruotsin tehtaiden kunnossapitotoiminnan suunniteltuun tehostamiseen ovat käynnissä, ja ne odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Suunnitelmien odotetaan vähentävän vuotuisia kustannuksia noin 7 milj. euroa asteittain vuoden 2012 lopusta lähtien.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
1–3/ 2011
Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
10–12/ 2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
1–3/2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
10–12/2011
Paperi Eurooppa Heikompi Heikompi Jonkin verran alhaisempi Jonkin verran alhaisempi

Biomaterials
Biomaterials tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja. Sellu on erinomainen raaka-aine: sitä valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista kestävällä tavalla, ja sitä voi käyttää moniin eri tarkoituksiin.


Milj. EUR
1–3/12 10–12/11 1–3/11 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liikevaihto 241,7 255,4 291,6 -17,1 -5,4
Operatiivinen EBITDA 14,9 26,3 63,6 -76,6 -43,3
Operatiivinen liikevoitto 7,2 27,2 53,5 -86,5 -73,5
 % liikevaihdosta 3,0 10,6 18,3 -83,6 -71,7
Operatiivinen ROOC, %* 2,0 7,7 16,1 -87,6 -74,0
Sellun toimitukset, 1 000 t 459 465 478 -4,0 -1,3

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Sellun markkinahinnat olivat huomattavasti vuodentakaista alhaisemmat.
 • Toimitusmäärät laskivat vuodentakaisesta, mikä johtui Veracelin sellutehtaan vuotuisesta huollosta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Havusellun tuotantomäärät laskivat Pohjoismaiden sellutehtaiden operatiivisten ongelmien vuoksi.
 • Montes del Platan vuosikapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin sellutehdashanke edistyy. Työmaalla on lähes 5 000 työntekijää, ja tehdasalueen rakennustyöt edistyvät hyvin. Keittimen, soodakattilan teräsrungon ja haihduttamon asennukset sekä valkaisutornien alustava kokoaminen etenevät.
 • Liukosellun tuotanto Enocellin tehtaalla Suomessa ja toimitukset asiakkaille alkoivat onnistuneesti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
1–3/ 2011
Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
10–12/ 2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
1–3/2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
10–12/2011
Havusellu Eurooppa Heikompi Vahvempi Huomattavasti alhaisempi Alhaisempi

Building and Living
Building and Living tarjoaa puuperäisiä tuotteita ja innovaatioita rakennus- ja sisustusalojen tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektorille. Building and Living - tuotteet palvelevat rakentamisen, asumisen ja pakkaamisen tarpeita. Kaikki tuotteet ovat kierrätettäviä, ja ne valmistetaan uusiutuvista ja korkealaatuisista raaka-aineista, eurooppalaisesta männystä ja kuusesta.


Milj. EUR
1–3/12 10–12/11 1–3/11 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liikevaihto 381,2 382,0 409,7 -7,0 -0,2
Operatiivinen EBITDA 11,3 15,4 22,6 -50,0 -26,6
Operatiivinen liikevoitto 9,8 6,0 11,8 -16,9 63,3
 % liikevaihdosta 2,6 1,6 2,9 -10,3 62,5
Operatiivinen ROOC, %* 6,8 4,2 8,0 -15,0 61,9
Toimitukset, 1 000 m3 1 109 1 143 1 199 -7,5 -3,0

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Kiinteiden kustannusten lasku kompensoi osittain vuodentakaiseen verrattuna pienempiä myyntimääriä; kustannussäästötoimia toteutetaan edelleen vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
 • 8 milj. euron kertaluonteinen voitto vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä yhteisyrityksen konsolidoinnin seurauksena.
 • Suurten kustannusten tuotantolaitoksissa katteiden ja varastotasojen hallitsemiseksi tehtyjä tuotannon rajoituksia jatketaan tarvittaessa vuoden 2012 toisella neljänneksellä vastauksena maailmanlaajuisen rakennustoiminnan hidastumiseen.
 • CLT-pohjaiset ratkaisut kaupunkikerrostalorakentamisessa kasvoivat edelleen suunnitellusti pohjoismaisten markkinoiden johdolla. Uusi 60 000 m3 vuodessa tuottava CLT-tuotantoyksikkö Ybbsissä Itävallassa käynnistyi aikataulun mukaisesti. Lisäksi nyt keskitytään suunnittelu- ja projektinjohtoresurssien vahvistamiseen.
 • Eteneminen suunnitellusti kohti pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan liiketoimintaa muutetaan perussahaustoiminnasta lisäarvoa tuottaviin tuotteisiin ja konsepteihin, kuten pylväs- ja palkkituotteisiin, rakennusratkaisuihin ja teollisuuskomponentteihin. Jatkojalosteiden osuus lopputuotteiden myynnistä kasvoi 35 prosenttiin vuodentakaisesta 33 prosentista.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
1–3/ 2011
Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
10–12/ 2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
1–3/2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
10–12/2011
Puutuotteet Eurooppa Jonkin verran heikompi Vakaa Jonkin verran korkeampi Vakaa

Renewable Packaging
Renewable Packaging tarjoaa kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttajatuotteita sekä teollisuuspakkauksia varten. Renewable Packaging toimii pakkaustuotannon arvoketjun kaikissa vaiheessa sellun tuotannosta kartongin ja pakkausten valmistamiseen ja kierrätykseen. Liiketoiminta-alueeseen sisältyy kolme liiketoimintayksikköä: Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia.


Milj. EUR
1–3/12 10–12/11 1–3/11 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liikevaihto 779,3 756,6 807,8 -3,5 3,0
Operatiivinen EBITDA 113,0 82,7 148,5 -23,9 36,6
Operatiivinen liikevoitto 61,7 32,8 101,0 -38,9 88,1
 % liikevaihdosta 7,9 4,3 12,5 -36,8 83,7
Operatiivinen ROOC, %* 11,4 6,1 19,1 -40,3 86,9
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 766 720 799 -4,1 6,4
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 767 701 851 -9,9 9,4
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 261 273 247 5,7 -4,4
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 257 264 249 3,2 -2,7

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto/keskimääräinen sidottu pääoma

 • Tuotantomäärät olivat pienemmät kuin vuotta aikaisemmin, mikä johtui tiukasta varastokontrollista ja valikoidun kapasiteetin rajoittamisesta jonkin verran heikomman kysynnän seurauksena.
 • Stora Enso suunnittelee investoivansa 1,6 miljardia rakentaakseen puuviljelmiä hyödyntävän integroidun kartonkitehtaan (450 000 tonnia vuodessa) ja sellutehtaan (kokonaiskapasiteetti 900 000 tonnia vuodessa) Beihain kaupunkiin Guangxissa eteläisessä Kiinassa.
 • Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi Pátyn pakkaustehtaan Unkarissa ja parantavansa kustannustehokkuutta kuluttajapakkauskartonkitehtaallaan Barcelonassa Espanjassa. Suunnitelmien odotetaan vähentävän vuotuisia kustannuksia noin 4 milj. euroa asteittain vuoden 2012 lopusta lähtien.
 • Yhteistoimintaneuvottelut Forsin ja Skoghallin tehtailla liittyen suunniteltuun tehokkuuden parantamiseen Ruotsin tehtaiden kunnossapitotoiminnassa ja toiminnassa yleisemminkin ovat käynnissä, ja ne odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Suunnitelmien odotetaan vähentävän vuotuisia kustannuksia noin 8 milj. euroa asteittain vuoden 2012 lopusta lähtien.

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
1–3/ 2011
Kysyntä 1–3/2012 verrattuna
10–12/ 2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
1–3/2011
Hinta 1–3/2012 verrattuna
10–12/2011
Kuluttajapak-kauskartonki Eurooppa Heikompi Vahvempi Vakaa Vakaa
Aaltopahvipak-kaukset Eurooppa Jonkin verran heikompi Vakaa Jonkin verran alhaisempi Jonkin verran alhaisempi

Muut

Segmentti Muut käsittää pohjoismaisten metsien osakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, Pohjoismaiden tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.


Milj. EUR
1–3/12 10–12/11 1–3/11 Muutos %
1–3/12–1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
Liikevaihto 703,4 643,9 719,1 -2,2 9,2
Operatiivinen EBITDA -10,5 -4,8 -14,2 26,1 -118,8
Operatiivinen liikevoitto 1,4 23,3 6,8 -79,4 -94,0
 % liikevaihdosta 0,2 3,6 0,9 -77,8 -94,4
 • Operatiivinen liikevoitto oli odotetusti pienempi kuin vuotta aikaisemmin Bergvik Skogissa ja Tornatorissa toimitusmäärien laskun seurauksena.
 • Pohjoismaisen puunhankintatoiminnan operatiivinen liikevoitto oli selvästi vuodentakaista pienempi, mikä johtui 5 milj. euron varaston oikaisusta.
 • Sisäisen palvelutarjonnan uudelleen määrittelyn suunnittelu etenee.

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät talouden epävarmuuden jatkumiseen ja sen mahdolliseen vaikutukseen konsernin tuotteiden kysynnälle.

Energiaherkkyysanalyysi: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi negatiivinen noin 26 milj. euroa suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi: puun hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liiketulokseen olisi negatiivinen noin 207 milj. euroa.


Kemikaalien ja täyteaineiden herkkyysanalyysi: kemikaalien ja täyteaineiden hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liiketulokseen olisi negatiivinen noin 58 milj. euroa.

Energian, puuraaka-aineen tai kemikaalien ja täyteaineiden hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistuminen suhteessa euroon vaikuttaisi välittömästi vuotuiseen operatiiviseen liiketulokseen positiivisesti noin 116 milj. euroa. Ruotsin kruunun vaikutus olisi 90 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 62 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-yhteisyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (9 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso joutui useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi 14.12.2010 ns. summary judgement -päätöksen, jota Stora Enso oli vaatinut suorien ostajien joukkokanteiden hylkäämiseksi. Päätös, josta kantajat ovat valittaneet, merkitsee, että oikeus on tehnyt päätöksen Stora Enson eduksi ja katsonut suorien ostajien joukkokanteiden olevan vailla oikeudellista perustetta. Lisäksi suurin osa epäsuorien ostajien kanteista on hylätty ratkaisulla, joka kuitenkin voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, jos kantajien valitus suorien ostajien tapauksessa menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, päätös on myös vahva oikeusperuste kaikkien jäljellä olevien siviiliprosessien lopulliseksi hylkäämiseksi. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Oikeudenkäyntimenettely Suomessa
Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Kokonaiskorvausvaatimus kaikkia vastaajia vastaan on noin 159 milj. euroa ja liitännäisvaade Stora Ensoa vastaan noin 87 milj. euroa.

Lisäksi jotkin suomalaiset kunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat käynnistäneet vastaavanlaisia oikeusmenettelyitä. Kokonaiskorvausvaatimus kaikilta vastaajilta on noin 72 milj. euroa sekä liitännäisvaateet ja vaateet yksin Stora Ensoa vastaan noin 26 milj. euroa.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Muutokset organisaatiorakenteessa ja konsernin johdossa
Konsernin johtoryhmän jäsenet 19.3.2012 lähtien:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja
Juan Bueno, Biomaterials-liiketoiminta-alueen johtaja
Lars Häggström, Global People and Organisation -yksikön johtaja
Hannu Kasurinen, Building and Living -liiketoiminta-alueen johtaja
Per Lyrvall, Global Ethics and Compliance -yksikön johtaja, lakiasiainjohtaja
Mats Nordlander, Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja
Lauri Peltola, Global Identity -yksikön johtaja
Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja (1.8.2012 alkaen)
Juha Vanhainen, Printing and Reading -liiketoiminta-alueen johtaja

Nykyinen talousjohtaja Markus Rauramo on nimitetty Fortum-konsernin talousjohtajaksi. Hän jatkaa Stora Ensossa ja johtoryhmän jäsenenä siihen saakka, kunnes Karl-Henrik Sundström siirtyy yhtiön palvelukseen.


Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana kaupparekisteriin kirjattiin 1 000 A-osakkeen muunto R-osakkeiksi 16.1.2012.

31.3.2012 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 147 772 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 390 727 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 24. huhtikuuta 2012
Stora Enso Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaus

Yleistä
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Uusia EU:n hyväksymiä standardeja tai tulkintoja ei ole tullut voimaan 1.1.2012 lähtien. IASB on julkaissut yhden muutoksen, joka astui voimaan 1.1.2012. Sillä ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uusi liiketoiminta-aluerakenne
Stora Enso on organisoinut uudelleen liiketoiminta-alueensa ja raportointisegmenttinsä markkina-alueiden ja asiakkuuksien mukaisesti.
Uudet raportointisegmentit ovat Printing and Reading, Biomaterials, Building and Living, Renewable Packaging ja Muut.

Printing and Reading -liiketoiminta-alue käsittää aiemmat Sanomalehti- ja kirjapaperin, Aikakauslehtipaperin ja Hienopaperin raportointisegmentit. Biomaterials-liiketoiminta-alue sisältää pääasiassa puuviljelmiä, konsernin omistusyhteisyritysten sellutehtaat Veracelin ja Montes del Platan sekä itsenäiset sellutehtaat Pohjoismaissa. Puutuotteet-liiketoiminta-alueen uudeksi nimeksi tuli Building and Living. Renewable Packaging -liiketoiminta-alue sisältää aiemmat Kuluttajapakkauskartonki- ja Teollisuuspakkausraportointisegmentit sekä Guangxin puuviljelmät Kiinassa. Segmentti Muut käsittää pohjoismaisten metsien osakkuus- ja yhteisyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, Pohjoismaiden tehtaiden puunhankinnan sekä konsernihallinnon. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Osakkuus- ja yhteisyritysten uudelleenluokitus
Stora Enso muutti osakkuus- ja yhteisyritystensä esittämistapaa ja niihin liittyviä vertailutietoja vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä nettotuloksesta on esitetty yhdellä rivillä Stora Enson liiketuloksessa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten veroista on poistettu veromenoista. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Operatiivinen liikevoitto uusi tärkein tunnusluku
Konserni otti vuoden 2011 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien operatiivisen liikevoiton tärkeimmäksi ei-IFRS-perusteiseksi tunnusluvukseen aiemmin seuratun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia -tunnusluvun sijaan. Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Vertailutiedot on uudelleenluokiteltu vastaavasti.

Inpacin hankinta
Stora Enso osti 51 % Inpac Internationalista 28.7.2011. Inpac on kiinalainen pakkausyhtiö, jolla on tuotantoa Kiinassa ja Intiassa sekä palvelutoimintoja Koreassa. Yhtiö on erikoistunut valmistamaan kuluttajapakkauksia erityisesti globaaleille elektroniikkatuotteiden ja muiden kuluttajatuotteiden valmistajille.

Alustava kauppahinta oli 45 milj. euroa. Liiketoimintojen yhdistämistä koskevat luvut on määritelty alustavina vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Tarvittavia käyvän arvon muutoksia ja muita laskelmia ei ole saatettu loppuun, ja ne perustuvat johdon parhaaseen arvioon. Lisätietoja vuoden 2011 tilinpäätöksen liitteessä 4, Yritysostot ja -myynnit.

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR 1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011 Muutos %
1–3/12–
1–3/11
Muutos % 1–3/12–
10–12/11
             
Liikevaihto 2 673,3 2 681,6 2 726,9 10 964,9 -2,0 -0,3
 Liiketoiminnan muut tuotot 43,5 53,1 57,0 208,9 -23,7 -18,1
 Materiaalit ja palvelut -1 729,8 -1 796,2 -1 668,2 -6 971,9 -3,7 3,7
 Toimituskulut ja komissiot -242,0 -243,5 -257,1 -1 018,9 5,9 0,6
 Henkilöstökulut -342,1 -327,9 -343,2 -1 393,9 0,3 -4,3
 Liiketoiminnan muut kulut -148,9 -148,3 -143,3 -575,2 -3,9 -0,4
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 14,7 89,9 13,5 118,0 8,9 -83,6
 Poistot ja arvonalentumiset -144,8 -139,2 -154,9 -572,6 6,5 -4,0
Liiketulos 123,9 169,5 230,7 759,3 -46,3 -26,9
 Nettorahoituserät -34,0 -59,2 -51,2 -338,4 33,6 42,6
Tulos ennen veroja 89,9 110,3 179,5 420,9 -49,9 -18,5
 Tuloverot -15,8 -10,1 -23,6 -78,7 33,1 -56,4
Tilikauden tulos 74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
             
Jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille 72,9 98,7 155,6 339,7 -53,1 -26,1
Määräysvallattomille omistajille 1,2 1,5 0,3 2,5 n/m -20,0
  74,1 100,2 155,9 342,2 -52,5 -26,0
             
Osakekohtainen tulos            
Tulos/osake, EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0
Tulos/osake (laimennettu), EUR 0,09 0,12 0,20 0,43 -55,0 -25,0

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. EUR 1–3/12 10–12/11 1–3/11 2011
         
Tilikauden tulos 74,1 100,2 155,9 342,2
         
Muut laajan tuloksen erät        
         
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot                   - -55,8                   - -55,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat -68,5 -185,7 8,1 -240,5
Valuutta- ja hyödykesuojaukset 24,0 -9,4 -3,1 -128,4
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus -1,9 -4,7 3,0 -19,4
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset 17,7 96,4 -52,2 -76,2
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset -1,8 2,3 -1,9                   -
Nettosijoituksen suojaukset -6,3 -13,9 3,5 6,0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero -3,9 12,6 0,3 40,8
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -40,7 -158,2 -42,3 -473,5
         
Laaja tulos yhteensä 33,4 -58,0 113,6 -131,3
         
Laajan tuloksen jakaantuminen:        
Emoyhtiön omistajille 34,0 -61,8 115,2 -133,8
Määräysvallattomille omistajille -0,6 3,8 -1,6 2,5
  33,4 -58,0 113,6 -131,3

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

Milj. EUR 1–3/12 1–3/11
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 123,9 230,7
Suojaustulos laajasta tuloksesta 21,4 -5,0
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 111,6 111,1
Nettokäyttöpääoman muutos -8,8 -205,9
Liiketoiminnan rahavirrat 248,1 130,9
Maksetut nettorahoituserät -68,6 -71,4
Maksetut tuloverot -54,6 -47,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 124,9 12,2
     
Investointien rahavirta    
Konserniyritysten hankinta, vähennettynä hankituilla rahavaroilla -3,3 -
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -18,0 -13,9
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä, vähennettynä myydyillä rahavaroilla 1,6 9,4
Investoinnit -94,3 -57,3
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos -1,7 3,1
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -115,7 -58,7
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 657,5 19,0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -397,0 -15,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos -152,8 52,3
Osinko määräysvallattomille omistajille -0,2 -1,2
Rahoitustoiminnasta kertyneet nettorahavarat 107,5 54,7
     
Rahavarojen nettomuutos 116,7 8,2
Muuntoerot -0,2 -3,7
Nettorahavarat tilikauden alussa 1 134,3 1 103,1
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 250,8 1 107,6
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 251,0 1 115,0
Käytössä olevat luottolimiitit tilikauden lopussa -0,2 -7,4
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 250,8 1 107,6
     
     
Konserniyritysten hankinta    
 Rahavarat ilman luottolimiittiä 1,1 -
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,4 -
 Käyttöpääoma -1,2 -
 Verosaamiset ja verovelat 0,1 -
Hankitun omaisuuden käypä arvo 0,4 -
  Määräysvallattomien omistajien osuus (suhteellisena osuutena) -0,2 -
 Alustava liikearvo 0,1 -
Yritysostot yhteensä 0,3 -
Vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla -1,1 -
Nettokauppahinta -0,8 -
     
Konserniyritysten hankinta 3,3 -
Maksu vuoden 2011 keskeneräisestä hankinnasta -4,1 -
Nettokauppahinta -0,8 -

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

Milj. EUR 1–3/12 1–3/11 2011
 Tilanne kauden alussa 5 480,2 5 565,8 5 565,8
 Konserniyritysten hankinta 0,4 - 63,3
  Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 59,0 54,6 436,1
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 3,2 2,7 17,2
 Päästöoikeuksien muutos 32,4 59,9 2,0
 Vähennykset -1,0 -8,2 -13,4
 Poistot ja arvonalentumiset -144,8 -154,9 -572,6
 Muuntoero ja muut 30,5 -14,3 -18,2
Yhteensä 5 459,9 5 505,6 5 480,2

Korolliset lainat

       
Milj. EUR 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Pitkäaikaiset lainat 3 597,9 3 339,4 3 320,7
Lyhytaikaiset lainat 863,1 1 034,0 748,4
  4 461,0 4 373,4 4 069,1
       
  1–3/12 2011 1–3/11
Tilanne kauden alussa 4 373,4 4 011,2 4 011,2
Uusien tytäryritysten velat - 5,4 -
Lainojen nostot (netto) 79,1 331,6 67,8
Muuntoero ja muut 8,5 25,2 -9,9
Yhteensä 4 461,0 4 373,4 4 069,1

Lyhennetty konsernin tase

Milj. EUR   31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet O 5 175,0 5 224,6 5 221,1
 Biologiset hyödykkeet O 209,5 212,6 183,6
 Päästöoikeudet O 75,4 43,0 100,9
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 925,9 1 913,1 1 725,4
 Myytävissä olevat: korolliset I 83,8 82,0 79,0
 Myytävissä olevat: korottomat O 572,1 640,2 888,6
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 127,5 125,3 125,0
 Laskennalliset verosaamiset T 130,1 121,9 100,3
 Muut pitkäaikaiset varat O 32,0 26,6 30,6
    8 331,3 8 389,3 8 454,5
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 541,2 1 528,7 1 596,7
 Verosaamiset T 13,7 6,2 6,7
 Korottomat saamiset O 1 709,2 1 654,6 1 713,5
 Korolliset saamiset I 287,0 281,5 349,1
 Rahavarat I 1 251,0 1 138,8 1 115,0
    4 802,1 4 609,8 4 781,0
         
         
Varat yhteensä   13 133,4 12 999,1 13 235,5
Oma pääoma ja velat        
         
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   5 906,7 5 872,7 6 318,1
 Määräysvallattomien omistajien osuus   86,5 87,1 49,0
Oma pääoma yhteensä   5 993,2 5 959,8 6 367,1
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 332,3 333,1 319,0
 Muut varaukset O 141,0 147,7 150,3
 Laskennalliset verovelat T 416,0 401,0 415,9
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 597,9 3 339,4 3 320,7
 Muut pitkäaikaiset velat O 26,3 31,9 34,5
    4 513,5 4 253,1 4 240,4
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 244,9 250,0 228,3
 Korolliset velat I 618,2 784,0 520,1
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 720,8 1 678,7 1 779,9
 Verovelat T 42,8 73,5 99,7
    2 626,7 2 786,2 2 628,0
         
         
Velat yhteensä   7 140,2 7 039,3 6 868,4
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 133,4 12 999,1 13 235,5

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osak-keet Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytä-vissä olevat rahoitus-varat Valuutta- ja hyödyke-suojauk-set Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteis-yrityksissä Kertyneet muunto-erot ja netto-investoin-tien suojauk-set Kerty-neet voitto-varat Jakaan-tuminen emoy-htiön omistajil-le Määräys-vallatto-mien omista-jien osuus Yhteen-sä
Oma pääoma 31.12.2010 1 342,2   76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5  6 202,9 51,8 6 254,7
Tilikauden tulos -  - - - - - - - - 155,6 155,6 0,3 155,9
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja -  - - - - 8,1 -3,1 3,0 -48,7  - -40,7 -1,9 -42,6
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,3 0,9 - -0,9 - 0,3 - 0,3
Laaja tulos yhteensä - - - - - 8,4 -2,2 3,0 -49,6  155,6 115,2 -1,6 113,6
Maksetut osingot - - - - - - - - - - - -1,2 -1,2
Oma pääoma 31.3.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 788,4 75,7 -6,8 54,1  3 361,1  6 318,1 49,0 6 367,1
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 184,1 184,1 2,2 186,3
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -248,6 -125,3 -22,4 -21,5 -55,8 -473,6 1,9 -471,7
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,8 32,4 - -0,6 7,9 40,5 - 40,5
Laaja tulos yhteensä - - - - - -247,8 -92,9 -22,4 -22,1 136,2 -249,0 4,1 -244,9
Maksetut osingot - - - - - - - - - -197,2 -197,2 -2,4 -199,6
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - 37,2 37,2
Voitto määräysvallattomien omistajien osuuden ostosta -  - - - - - - - - 0,8 0,8 -0,8 -
Oma pääoma 31.12.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 540,6 -17,2 -29,2 32,0 3 300,9 5 872,7 87,1 5 959,8
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 72,9 72,9 1,2 74,1
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -68,5 24,0 -1,9 11,4 - -35,0 -1,8 -36,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,1 -5,5 - 1,5 - -3,9 - -3,9
Laaja tulos yhteensä - - - - - -68,4 18,5 -1,9 12,9 72,9 34,0 -0,6 33,4
Maksetut osingot - - - - - - - - - - - -0,2 -0,2
Yritysostot - - - - - - - - -  - - 0,2 0,2
Oma pääoma 31.3.2012 1 342,2  76,6 633,1 -10,2 3,9 472,2 1,3 -31,1 44,9 3 373,8 5 906,7 86,5 5 993,2

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Pantit 1,1 1,3 -
 Kiinnitykset 9,7 9,7 5,2
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 433,8 390,2 137,6
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 5,1 5,0 102,1
Muut omat vastuut      
  Muut vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n aikana 64,6 66,1 55,2*
  Muut vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n jälkeen 522,9 525,8 482,2*
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,4
 Muut vastuut 5,4 5,1 59,7*
Yhteensä 1 043,0 1 003,6 842,4
       
 Pantit 1,1 1,3 -
 Kiinnitykset 9,7 9,7 5,2
 Takaukset 438,9 395,2 239,7
 Muut vuokrasopimukset 587,5 591,9 537,4*
 Eläkevastuut 0,4 0,4 0,4
 Muut vastuut 5,4 5,1 59,7*
Yhteensä 1 043,0 1 003,6 842,4

* Stora Enso on lopettanut sitovien ostosopimusten raportoinnin kulutushyödykkeiden ja palveluiden osalta vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Tämän seurauksena sitoumukset 31.3.2011 on uudelleenluokiteltu vastaamaan raportoinnin muutoksia.

Pääomasitoumukset
Konsernin suorat investointisopimukset ilman yritysostoja olivat 199 milj. euroa 31.3.2012 verrattuna 35 milj. euroon 31.3.2011 ja 214 milj. euroon 31.12.2011.

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten investointisopimuksista ilman yritysostoja olivat 393 milj. euroa (verrattuna nollaan 31.3.2011 ja 436 milj. euroon 31.12.2011), josta Stora Enso on taannut 189 milj. euroa (verrattuna nollaan 31.3.2011 ja 189 milj. euroon 31.12.2011).

Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR 31.3.2012   31.12.2011 31.3.2011
  Käyvän
arvon
ylittävät
Käyvän
arvon
alittavat
Käyvät arvot, netto   Käyvät arvot, netto Käyvät
arvot,
netto
Koronvaihtosopimukset 151,2 -54,2 97,0   95,8 124,6
Korko-optiot - -48,3 -48,3   -51,0 -27,4
Termiinisopimukset 8,0 -27,1 -19,1   4,8 20,9
Valuuttaoptiot 18,8 -12,4 6,4   -16,1 40,5
Hyödykesopimukset 15,1 -19,6 -4,5   -2,1 16,7
Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS) - -6,3 -6,3   -22,6 18,7
Yhteensä 193,1 -167,9 25,2   8,8 194,0

Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset      
  Erääntyy alle 1 vuodessa  60,5  61,6  781,8
 Erääntyy 2–5 vuodessa 2 067,7 2 073,3 1 568,0
 Erääntyy 6–10 vuodessa  250,0  250,0  768,7
  2 378,2 2 384,9 3 118,5
Korko-optiot  511,9  522,8  547,7
Yhteensä 2 890,1 2 907,7 3 666,2
       
Valuuttajohdannaiset      
 Termiinisopimukset 2 310,1 1 750,2 2 287,0
 Valuuttaoptiot 2 485,7 2 669,4 2 502,6
Yhteensä 4 795,8 4 419,6 4 789,6
    ,  
Hyödykejohdannaiset      
 Hyödykesopimukset  257,3  236,7  279,6
Yhteensä  257,3  236,7  279,6
       
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      
 Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)  67,2  73,3  73,3
Yhteensä  67,2  73,3  73,3

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 1 227,2 5 022,0 1 283,8 1 283,1 1 242,6 1 212,5
Biomaterials 241,7 1 092,0 255,4 276,4 268,6 291,6
Building and Living 381,2 1 671,1 382,0 414,0 465,4 409,7
Renewable Packaging 779,3 3 194,6 756,6 800,6 829,6 807,8
Muut 703,4 2 700,5 643,9 637,4 700,1 719,1
Segmenttien välinen liikevaihto -659,5 -2 715,3 -640,1 -672,2 -689,2 -713,8
Yhteensä 2 673,3 10 964,9 2 681,6 2 739,3 2 817,1 2 726,9

Operatiivinen liikevoitto segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 67,3 285,3 55,6 72,3 72,2 85,2
Biomaterials 7,2 169,2 27,2 57,3 31,2 53,5
Building and Living 9,8 62,8 6,0 9,8 35,2 11,8
Renewable Packaging 61,7 301,3 32,8 73,6 93,9 101,0
Muut 1,4 48,1 23,3 11,4 6,6 6,8
Operatiivinen liikevoitto 147,4 866,7 144,9 224,4 239,1 258,3
 Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4
Kertaluonteiset erät -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Liiketulos (IFRS) 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Nettorahoituserät -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Tulos ennen veroja 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Tuloverot -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Tilikauden tulos 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading -9,6 -29,1 3,7 - -27,5 -5,3
Biomaterials - 12,6 7,5 - -1,9 7,0
Building and Living - -33,5 -4,6 - - -28,9
Renewable Packaging -15,1 -8,9 -6,6 - -2,3 -
Muut - -21,0 -21,0 - - -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät -24,7 -79,9 -21,0 - -31,7 -27,2
Rahoituserien kertaluonteiset erät 13,6 -138,3 -10,1 -128,2 - -
Verojen kertaluonteiset erät 5,0 62,2 50,8 - 3,6 7,8
Tilikauden tuloksen kertaluonteiset erät -6,1 -156,0 19,7 -128,2 -28,1 -19,4

Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading -1,0 -7,9 2,0 -0,3 -9,2 -0,4
Biomaterials -4,6 -18,5 2,7 -11,6 -5,4 -4,2
Building and Living -2,2 -1,8 - - -1,8 -
Renewable Packaging -0,7 -6,6 - - -6,6 -
Muut 9,7 7,3 40,9 -33,9 -3,9 4,2
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät 1,2 -27,5 45,6 -45,8 -26,9 -0,4

*Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/12 2011 10–12/11 7–9/11 4–6/11 1–3/11
Printing and Reading 56,7 248,3 61,3 72,0 35,5 79,5
Biomaterials 2,6 163,3 37,4 45,7 23,9 56,3
Building and Living 7,6 27,5 1,4 9,8 33,4 -17,1
Renewable Packaging 45,9 285,8 26,2 73,6 85,0 101,0
Muut 11,1 34,4 43,2 -22,5 2,7 11,0
Liiketulos (IFRS) 123,9 759,3 169,5 178,6 180,5 230,7
Nettorahoituserät -34,0 -338,4 -59,2 -193,4 -34,6 -51,2
Tulos ennen veroja 89,9 420,9 110,3 -14,8 145,9 179,5
Tuloverot -15,8 -78,7 -10,1 -35,1 -9,9 -23,6
Tilikauden tulos 74,1 342,2 100,2 -49,9 136,0 155,9

Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  31.3.2012 31.12.2011 31.3.2012 31.12.2011
SEK 8,8455 8,9120 8,8524 9,0307
USD 1,3356 1,2939 1,3110 1,3922
GBP 0,8339 0,8353 0,8345 0,8678

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.3.2012

Milj. EUR USD GBP SEK
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 160 620 -900
Transaktioriskin suojaukset 31.3.2012 -580 -280 390
Suojausprosentti 31.3.2012 seuraaville 12 kuukaudelle 50 % 45 % 43 %

Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan lisäsuojaukset 13–14 kuukaudelle kasvattavat suojausprosenttia dollarin osalta 2 % ja punnan osalta 4 %.

Valuuttakurssimuutosten vaikutus operatiiviseen liikevoittoon

Operatiivinen liikevoitto: valuuttakurssivaikutus 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 116
SEK -90
GBP 62

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.

Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 124 956 114 203 048 245 891 38 175 676
Helmikuu 115 237 90 036 594 143 346 21 685 228
Maaliskuu 73 232 98 490 288 93 020 20 562 593
Yhteensä 313 425 302 729 930 482 257 80 423 497

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 6,68 5,44 60,50 48,35
Helmikuu 6,74 5,64 60,00 49,61
Maaliskuu 6,77 5,57 59,30 49,20

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto,                                         

operatiivinen ROCE (%)                                    100  x         Operatiivinen liikevoitto

                                                                                                     Sijoitettu pääoma 1) 2)

Sidotun pääoman operatiivinen tuotto,          100  x         Operatiivinen liikevoitto  

operatiivinen ROOC (%)                                                         Sidottu pääoma 2)

                                                                                           Tulos ennen veroja ja
Oman pääoman tuotto ,                                   100  x         määräysvallattomien omistajien osuutta – verot

ROE (%)                                                                                     Oma pääoma yhteensä 2)

Omavaraisuusaste (%)                                       100  x         Oma pääoma yhteensä

                                                                                                     Taseen loppusumma

Korolliset nettovelat                                                                Korolliset velat – korolliset saamiset

Velkaantumisaste                                                                    Korolliset nettovelat

                                                                                                     Oma pääoma

                                                                                                                            Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

Kassatulos/osake                                                                     Tilikauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Tulos/osake                                                                               Tilikauden tulos 3)

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Operatiivinen liikevoitto                                              Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajille

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380

Stora Enson vuoden 2012 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 20.7.2012 kello 13.00.

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ

Aika: 13.15 paikallista aikaa tänään
Paikka: Marina Congress Center, Helsinki
Osoite: Katajanokanlaituri 6
Esittelyt: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja
Markus Rauramo, talousjohtaja

Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus Rauramolle esityksen jälkeen.

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio isännöivät tänään klo 14.30 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Suomi 09 6937 9590      
Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia +44(0)20 7136 2051                       
Ruotsi +46(0)8 5876 9446  
USA +1646 254 3360
Koodi: 6346554

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit