Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2007

Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti puukustannusten nousu ja Yhdysvaltain   
dollarin heikkeneminen; uudelleenjärjestelyjä julkistettu.           

Yhteenveto vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2006
kolmanteen neljännekseen)                            
Jatkuvat toiminnot                               
 • 	Liikevaihto oli 3 234,5 (3 212,2) milj. euroa.               
• 	Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan kuulumattomia eriä ja
voittoa Tornatorin metsäomaisuuden arvon muutokset oli 207,1 (216,7) milj.   
euroa.                                     
• 	Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 252,0 (246,2) milj. euroa ja   
-297,4 (83,2) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen. Kumpaankin summaan  
sisältyy liiketoimintaan kuulumattomien erien -3,1 (29,5) milj. euron      
nettovaikutus.                                 
• 	Voitto ennen veroja oli 225,1 (221,5) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä 
ja -324,3 (58,5) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.          
• 	Nettovoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 178,6 (162,8) milj. euroa ja   
-264,1 (93,1) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.            
•	Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,23 (0,21) euroa ja -0,33
(0,12) euroa kertaluonteisten erien jälkeen. Osakekohtainen kassatulos ilman  
kertaluonteisia eriä oli 0,48 (0,49) euroa.                   
•	Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 9,4 % (10,0%).
•	Stora Enso North America sisältyy tilinpäätökseen lopetettavana        
liiketoimintana.                                


Toimitusjohtaja Jouko Karvisen katsaus:                     
”Stora Enson vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulokseen vaikutti       
negatiivisesti osa samoista tekijöistä, jotka vaikuttivat toisenkin neljänneksen
tulokseen, eli puukustannusten nousu ja Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen.  
Raportoitu liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä oli suurempi kuin vuosi  
sitten. Kun otetaan huomioon oikaisu liiketoimintaan kuulumattomien erien    
osalta, emme kuitenkaan kyenneet pitämään yllä edellisen vuoden         
kehityssuuntausta, mikä on tärkeimpiä tulostavoitteitamme.           
Aikakauslehtipaperisegmentin tulos oli huono alhaisten myyntihintojen ja    
nousseiden tuotantokustannusten takia. Puutuoteliiketoiminnan          
toimintaedellytykset heikkenivät nopeasti ensimmäiseen vuosipuoliskon jälkeen, 
mutta sen kolmannen neljänneksen tulos oli kuitenkin vielä selvästi edellisen  
vuoden vastaavaa tulosta parempi. Hienopaperin tulos pysyi hyvänä, samoin kuin 
sanomalehtipaperin ja teollisuuspakkaustenkin. Erityisesti           
kuluttajapakkauskartongin tuotanto kärsi kohonneista puukustannuksista sekä   
puupulasta Suomessa ja Venäjällä.                        
                                        
”Reagoimme tämänhetkiseen tilanteeseen, koskivatpa ne sitten liiketoimintamme  
tuotantopuolta tai raaka-ainekustannuksia, jotta voimme nopeasti palata pitkän 
aikavälin tulosparannuspolullemme. Tämän vuoksi julkistamme samanaikaisesti   
tämän osavuosikatsauksen kanssa toimintasuunnitelman marginaalikustannustemme  
parantamiseksi ja puun kulutuksen vähentämiseksi - erityisesti Suomessa, mutta 
myös Ruotsissa - tuotantokapasiteettia vähentämällä. Leikkaamme myös konsernin 
hallinnollisia kustannuksia. Nämä toimet, ja kommenttini niihin, on kuvattu   
tarkemmin erillisessä tänään julkaisemassamme lehdistötiedotteessa.”      

”Haluamme tehdä selväksi, että nämä toimet ovat reaktioita nykyiseen      
tilanteeseen ennen korkeampien Venäjän puunvientitullien voimaantuloa 1.    
tammikuuta 2009. Jos näiden tullien voimaantuloa ei voida välttää tai      
puukustannusten kasvu ei käänny laskuun, meidän on ryhdyttävä          
lisätoimenpiteisiin, joihin kuuluu myös uusia pysyviä tuotantolaitosten     
sulkemisia.”                                  

”Loppuvuoden 2007 ajan kärsimme edelleen korkeista puu- ja           
keräyspaperikustannuksista erityisesti sanomalehtipaperin ja puutuotteiden   
osalta. Suunniteltujen pysyvien kapasiteettien sulkemisten lisäksi ryhdymme   
rajoittamaan neljännellä neljänneksellä sekä sanomalehtipaperin että      
puutuotteiden tuotantoa. Sunilan sellutehdas vähentää tuotantoa huoltoseisokkien
muodossa ja Kemijärven sellutehdas hidastaa tuotantoaan neljännellä       
vuosineljänneksellä. Lisäksi Suomessa toimivat sahamme vähentävät kuusen    
käsittelykapasiteettia tällä neljänneksellä ja sanomalehtipaperin valmistusta  
rajoitetaan. Kaikki nämä toimet tehdään vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. 
Vaikka nämä toimet vaikuttavatkin negatiivisesti neljännen neljänneksen     
tulokseen, ne nopeuttavat marginaalikustannusten paranemista tulevien      
vuosineljännesten ja vuosien aikana.”                      
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa taloudellisen toiminnan odotetaan pysyvän vakaana, vaikka epävarmuus 
onkin lisääntymässä. Markkinanäkymät pysyvät haasteellisina, ja Yhdysvaltain  
dollarin jyrkkä heikkeneminen lisää edelleen kilpailua markkinoilla. Konsernin 
tuotteiden kysynnän odotetaan olevan kohtalaista, ja jonkinasteista       
kausiluonteista paranemista on odotettavissa joillakin liiketoiminta-alueilla. 

Sanomalehtipaperin kysynnän ennustetaan olevan tasaista ja hintojen pysyvän   
samalla, vuosisopimusten mukaisella tasolla. Aikakauslehtipaperisegmentti hyötyy
kausiluonteisesti parantuneesta kysynnästä, jonka odotetaan pysyvän vakaana.  
Markkinatilanne Euroopassa pysyy kuitenkin vaikeana, ja siihen vaikuttaa    
Yhdysvaltain dollarin heikkous. Hinnat ovat vakiintuneet, ja päällystetyn    
aikakauslehtipaperin hintojen ennustetaan nousevan jonkin verran muussa kuin  
sopimuksenvaraisessa liiketoiminnassa, mutta päällystämättömän         
aikakauslehtipaperin hintojen ei ennusteta muuttuvan. Hienopaperin kysynnän ja 
hintojen nousun ennustetaan tasaantuvan. Kuluttajapakkauskartonkien kysynnän  
odotetaan olevan tasaista, ja hintojen nousun kompensoi osittain Yhdysvaltain  
dollarin heikkous. Teollisuuspakkausten kysynnän pitäisi pysyä hyvänä, mikä   
toiminee tukena hintojen nousulle myös jatkossa.                

Vuoden 2007 poikkeuksellisen vahvan ensimmäisen puoliskon jälkeen puutuotteiden 
markkinoilla on nyt ylitarjontaa, joka heikentää toimitus- ja hintanäkymiä   
nopeasti. Seuraavien kahden vuosineljänneksen näkymiä heikentää myös kysynnän  
väliaikainen taantuma Japanissa. Raaka-ainekustannukset Suomessa, Venäjällä ja 
Baltian maissa ovat ennätyksellisen korkeita.                  

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän ja hintojen
odotetaan kohenevan jonkin verran. Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä  
pysyy kohtalaisena, vaikka osa hinnoista onkin nousussa.            

Stora Enson liiketoimintakustannusten inflaatioennuste säilyy noin 3,5     
prosentissa vuoden 2007 osalta.                         


Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperin, hienopaperin ja teollisuuspakkausten      
markkinakysyntä vahvistui, kun taas sanomalehtipaperin ja puutuotteiden kysyntä 
heikkeni hieman.                                

Sanomalehtipaperin, päällystämättömän hienopaperin, puutuotteiden ja useimpien 
kuluttajapakkauskartonki- ja teollisuuspakkauslaatujen hinnat nousivat.     
Päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät käytännöllisesti katsoen samalla   
tasolla, mutta kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen hinnat laskivat.      

Päällystetyn aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin tuottajien    
varastot pienenivät edellisvuotisesta, mutta päällystämättömän         
aikakauslehtipaperin osalta varastot pysyivät samoina ja sanomalehtipaperin,  
päällystämättömän hienopaperin ja puutuotteiden varastot kasvoivat.       

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, 
mutta hinnat laskivat edellisvuotisesta.                    

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkoi kasvuaan, ja hinnat nousivat 
edelliseen vuoteen verrattuna.                         

Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin markkinakysyntä oli
kausiluonteisesti vahvempaa mutta sanomalehtipaperin, päällystämättömän     
hienopaperin, kuluttajapakkauskartonkien ja puutuotteiden osalta hieman     
heikompaa. Teollisuuspakkausten markkinakysyntä pysyi käytännöllisesti katsoen 
samalla tasolla.                                

Päällystämättömän hienopaperin hinnat jatkoivat nousuaan, ja myös useimpien   
kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten hinnat nousivat. Sanoma- ja 
aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät suurelta osin samalla tasolla, mutta    
päällystetyn hienopaperin ja puutuotteiden hinnat laskivat hieman.       

Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin tuottajien varastot      
pienenivät, mutta sanomalehtipaperin, päällystämättömän hienopaperin ja     
puutuotteiden osalta ne kasvoivat.                       

Latinalaisessa Amerikassa markkinakysyntä oli vahvempaa, mutta hinnat laskivat. 

Kiinassa päällystetyn hienopaperin markkinakysyntä kasvoi edelleen, ja hinnat  
nousivat jonkin verran.                             

Stora Enson toimitukset ja tuotanto jatkuvista toiminnoista           

--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1-9/2 | 1-9/2 | 7-9/2 | 4-6/2 | 7-9/2 | Muuto | Muuto |
|           | 006  | 007  | 006  | 007  | 007  | s   | s   |
|           |    |    |    |    |    | 7-9  | 7-9/0 |
|           |    |    |    |    |    | /07- | 7-  |
|           |    |    |    |    |    | 7-9/0 | 4-6/0 |
|           |    |    |    |    |    | 6   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin | 9 329 | 9 330 | 3 128 | 3 068 | 3 112 | -16  | 44  |
| toimitukset (1 000  |    |    |    |    |    |    |    |
| tonnia)       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja      | 9 412 | 9 403 | 3 095 | 3 107 | 3 119 | 24  | 12  |
| kartonkituotanto (1 |    |    |    |    |    |    |    |
| 000 tonnia)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukset | 4 902 | 5 046 | 1 593 | 1 797 | 1 583 | -10  | -214 |
| (1 000 m3)      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2006 kolmanteen   
neljännekseen)                                 
Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto, 3 234,5 milj. euroa, oli suunnilleen  
sama kuin vuotta aiemmin. Puutuotteiden keskihintojen nousun ja tukkuritoiminnan
ja teollisuuspakkausten toimitusten kasvun kompensoivat suurelta osin      
kuluttajapakkauskartonkien toimitusten väheneminen ja myyntihintojen lasku.   

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 5,8 milj.  
euroa 252,0 milj. euroon eli 7,8 prosenttiin liikevaihdosta. Puutuotteiden,   
hienopaperin ja aikakauslehtipaperin osalta liikevoitto kasvoi ja        
teollisuuspakkausten ja tukkuritoiminnan osalta pysyi suunnilleen samana.    
Liikevoitto sen sijaan pieneni selvästi kuluttajapakkauskartonkien osalta    
pääasiassa puukustannusten nousun ja Enocellin sellutehtaan seisokkien takia ja 
myös sanomalehtipaperin osalta lähinnä raaka-ainekustannusten, erityisesti puun 
ja kierrätyspaperin hankintakustannusten, nousun takia.             

Valuuttakurssien muutoksista, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä,  
aiheutui jatkuvien toimintojen liikevoiton aleneminen noin 20 milj. eurolla   
vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna.                

Puutoimitukset konsernin tehtaille olivat yhteensä 11,3 milj. kuutiometriä, joka
on 5 % enemmän kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Puukustannukset   
olivat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä huomattavasti edellisvuotta    
korkeammat.                                   

Avainluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 200 | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | Muut | Muut | Muut |
|       | 5  | 6  | /06 | /07 | /06 | 07  | 07  | os,  | os,  | os,  |
|       |   |   |   |   |   |   |   | %  | %  | %  |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 07- | 07- | 07- |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 06  | 07  | 06  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat to |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| iminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 11  | 12  | 9 6 | 10  | 3 2 | 3 35 | 3 23 | 0,7 | -3,6 | 3,8 |
|       | 342 | 957 | 37, | 000 | 12, | 5,9 | 4,5 |   |   |   |
|       | ,7 | ,2 | 3  | ,9 | 2  |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilma | 1 2 | 1 6 | 1 2 | 1 3 | 455 | 445, | 382, | -16, | -14, | 6,2 |
| n kertaluon | 79, | 97, | 67, | 45, | ,3 | 2  | 6  | 0  | 1  |   |
| teisia eriä | 8  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 439 | 884 | 666 | 831 | 246 | 252, | 252, | 2,4 | -0,2 | 24,8 |
|  ilman kert | ,4 | ,4 | ,6 | ,6 | ,2 | 4  | 0  |   |   |   |
| aluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  eriä    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonte | -22 | -14 | -17 | -53 | -16 | 24,4 | -549 | -237 | n/a | -199 |
| iset erät ( | 9,2 | 2,9 | 9,5 | 7,0 | 3,0 |   | ,4  | ,1  |   | ,2  |
| operatiivin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate  | 3,9 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 1,3 | 4,0 | 20,3 |
| ilman kerta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| luonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, %   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 210 | 741 | 487 | 294 | 83, | 276, | -297 | n/a | n/a | -39, |
|       | ,2 | ,5 | ,1 | ,6 | 2  | 8  | ,4  |   |   | 5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo | -10 | -30 | -10 | -12 | -24 | -56, | -26, | -8,9 | 52,0 | n/m |
| tot ja -kul | 4,9 | ,3 | ,7 | 1,7 | ,7 | 1  | 9  |   |   |   |
| ut1)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 334 | 691 | 525 | 709 | 221 | 196, | 225, | 1,6 | 14,7 | 35,0 |
|  veroja ja  | ,6 | ,1 | ,9 | ,9 | ,5 | 3  | 1  |   |   |   |
| vähemmistöo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suuksia ilm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| an kertaluo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nteisia eri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 105 | 711 | 476 | 172 | 58, | 220, | -324 | n/a | n/a | -63, |
|  veroja ja  | ,4 | ,2 | ,4 | ,9 | 5  | 7  | ,3  |   |   | 7  |
| vähemmistön |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 266 | 550 | 397 | 551 | 162 | 153, | 178, | 9,7 | 16,6 | 38,6 |
| tulos ilman | ,2 | ,7 | ,5 | ,0 | ,8 | 2  | 6  |   |   |   |
|  kertaluont |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eisia eriä |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 76, | 700 | 398 | 122 | 93, | 179, | -264 | n/a | n/a | -69, |
| voitto   | 7  | ,4 | ,1 | ,3 | 1  | 2  | ,1  |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,19 | 0,23 | 9,5 | 21,1 | 38,0 |
|  ilman kert | 3  | 9  | 0  | 9  | 1  |   |   |   |   |   |
| aluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  eriä    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (laimentama |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ton), EUR  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | -0,3 | n/a | n/a | -70, |
|  (laimentam | 9  | 8  | 0  | 5  | 2  |   | 3  |   |   | 0  |
| aton), EUR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos  | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,46 | 0,48 | -2,0 | 4,3 | 10,4 |
| (EPS) /osak | 6  | 4  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |   |
| e ilman ker |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| taluonteisi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a eriä, EUR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman  | 4,7 | 8,7 | 9,0 | 10, | 10, | 9,6 | 9,4 | -6,0 | -2,1 | 17,8 |
| kertaluonte |   |   |   | 6  | 0  |   |   |   |   |   |
| isia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| %      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiket |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oiminta   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiket | -0, | 0,7 | 0,4 | -0, | 0,0 | 0,18 | -0,5 | n/a | n/a | n/a |
| oiminnan tu | 14 | 4  | 1  | 10 | 7  |   | 6  |   |   |   |
| los/osake,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| laimentamat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| on, EUR   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------1)	Sisältää myyntivoittoa 130,0 milj. euroa (Sampon osakkeiden myynnistä)    
jaksolta 1-3/2006, 33,0 milj. euroa (Finnlinesin osakkeiden myynnistä) jaksolta 
10-12/2006, yhteensä 163,0 milj. euroa vuonna 2006.               

Kertaluonteiset erät                              
Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen   
lukumäärä                                    
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    


Liikevoiton täsmäytyslaskelma, jatkuvat toiminnot                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 1-9/0 | 1-9/0 | Muuto | 7-9/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | Muuto | Muuto |
|       | 6   | 7   | s %  | 6   | 7   | 7   | s %  | s %  |
|       |    |    | 1-9/0 |    |    |    | 7-9/0 | 7-9/0 |
|       |    |    | 7-  |    |    |    | 7-  | 7-  |
|       |    |    | 1-  |    |    |    | 7-  | 4-  |
|       |    |    | 9/06 |    |    |    | 9/06 | 6/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan  | 586,0 | 688,1 |    | 203,6 | 211,1 | 189,6 |    |    |
| tulos ilman |    |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sia eriä   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrit | 62,0 | 109,6 |    | 13,1 | 20,0 | 65,5 |    |    |
| ykset*    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan ko | 648,0 | 797,7 | 23,1 | 216,7 | 231,1 | 255,1 | 17,7 | 10,4 |
| konaistulos  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ilman kertal |    |    |    |    |    |    |    |    |
| uonteisia er |    |    |    |    |    |    |    |    |
| iä      |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimint | 18,6 | 33,9 |    | 29,5 | 21,3 | - 3,1 |    |    |
| aan     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| kuulumattoma |    |    |    |    |    |    |    |    |
| t**     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 666,6 | 831,6 | 24,8 | 246,2 | 252,4 | 252,0 | 2,4  | -0,2 |
| ilman    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |    |    |    |    |    |    |    |
| sia     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei | -   | -   |    | -   | 24,4 | -   |    |    |
| set erät   | 179,5 | 537,0 |    | 163,0 |    | 549,4 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilmoitettu  | 487,1 | 294,6 | -39,5 | 83,2 | 276,8 | -   | n/m  | n/m  |
| liikevoitto |    |    |    |    |    | 297,4 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------*)	Jaksoihin 1-9/2007 ja 7-9/2007 sisältyy 48,0 milj. euron kassavaikutukseton 
erä, joka muodostuu Tornator Oy:n biologisten hyödykkeiden (metsäomaisuuden)  
arvostuksesta käypään arvoon. Vastaava Toiminnan kokonaistulos ilman      
kertaluonteisia eriä luku ilman arvonmuutosta vuoden 2007 1. neljännekseltä on 
749,8 milj. euroa ja 2. neljännekseltä 207,1 milj. euroa            
**)	Liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät optio-ohjelmien        
suojausinstrumentit, synteettiset optiot ja hiilidioksidin päästöoikeudet.   

Jatkuviin toimintoihin sisältyvien osakkuusyritysten tuloksen osuus oli 65,5  
(13,1) milj. euroa. Suurin osa lisäyksestä, 48,0 milj. euroa, johtuu IAS 41:n  
mukaisesta Tornator Oy:n metsäomaisuuden arvostuksesta käypään arvoon puun   
hinnan nousun vuoksi. Osakkuusyritysten tulokset raportoidaan osana liikevoittoa
vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä alkaen ja jaetaan eri segmenteille, koska
nämä yritykset ovat välitön osa arvoketjua. Aiemmat vuosineljännekset on    
oikaistu vastaavasti.                              

Liikevoitto sisältää 3,1 milj. euron negatiivisen nettovaikutuksen (positiivinen
29,5 milj. euroa), joka koostuu osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta,    
optio-ohjelmien suojausinstrumenteista sekä hiilidioksidin päästöoikeuksista.  
Nämä liiketoimintaan kuulumattomat erät esitetään kohdassa Muut.        
                                        
Jatkuvien toimintojen kertaluonteisilla erillä oli -549,4 (-163,0) milj. euron 
nettovaikutus liikevoittoon. Pysyvien vastaavien sekä liikearvon arvonalennukset
olivat -559,4 milj. euroa. Arvonalennusten syynä on useita tekijöitä, muiden  
muassa liiketoimintojen uudelleenjärjestely seitsemään erilliseen        
liiketoiminta-alueeseen, puukustannusten nouseva kehityssuunta,         
aikakauslehtipaperin heikot tulevaisuudennäkymät, korkojen nousu sekä      
valuuttakurssien heilahtelut. Vuoden 2007 loppuun mennessä suljettavan     
Reisholzin tehtaan kiinteistön myynnistä saatu 10,0 milj. euron myyntivoitto on 
kirjattu kertaluonteisena eränä.                        

Jatkuvien toimintojen nettorahoituserät olivat -26,9 (-24,7) milj. euroa.    
Nettokorkokustannukset laskivat 38,9 (40,0) milj. euroon, ja          
nettovaluuttakurssitappiot lainoista, valuuttajohdannaisista sekä pankkitileistä
olivat 0,4 (positiivinen tulos 4,0) milj. euroa. Muut rahoituserät olivat    
yhteensä 12,4 (11,3) milj. euroa, joista suurin osa muodostui rahoituserien   
arvostuksista käypään arvoon.                          

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia kasvoi 3,6 milj. 
euroa 225,1 milj. euroon ilman kertaluonteisia eriä. Tulos ennen veroja oli   
-324,3 (58,5) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.            

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä 60,2 (34,6) milj. euroa        
kertaluonteisten erien jälkeen, joten vuosineljänneksen nettotappio oli 264,1  
(93,1) milj. euroa.                               

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,02
euroa 0,23 euroon. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos kertaluonteisten 
erien jälkeen oli -0,33 (0,12) euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen   
kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,48 (0,49) euroa.          
                                        
Jatkuvien toimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 % (10,0 %) ilman 
kertaluonteisia eriä. Sijoitettu pääoma 30.9.2007 oli 10 696,2 milj. euroa, joka
on nettomääräisesti 1 037,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä
pääasiassa konsernin rakennemuutosten takia.                  
Tammi-syyskuun 2007 tulos (verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajanjaksoon)    
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 10 000,9 milj. euroa oli 3,8 % vuoden 2006  
yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihtoa korkeampi. Liikevaihtoa kasvattivat 
pääasiassa puutuotteiden hintojen nousu sekä toimitusten kasvu kaikissa     
segmenteissä hienopaperia ja kuluttajapakkauskartonkeja lukuun ottamatta;    
hienopaperin toimitukset laskivat lähinnä huhtikuussa 2007 tapahtuneen     
Berghuizerin tehtaan paperikone 7:n lopullisesen sulkemisen ja heinäkuussa 2006 
tapahtuneen Celbin sellutehtaan myynnin takia, kun taas             
kuluttajapakkauskartonkien osalta toimitusten vähenemisen syynä olivat     
pääasiassa Enocellin sellutehtaan useat tilikauden aikana tapahtuneet seisokit. 
Sanoma- ja aikakauslehtipaperin toimitukset kasvoivat lähinnä syyskuussa 2006  
tapahtuneen Arapotin tehtaan hankinnan ansiosta. Teollisuuspakkaussegmentin   
liikevaihto kasvoi pääasiassa myyntihintojen nousun ja markkinakysynnän     
vahvenemisen takia.                               

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 165,0 milj. 
euroa 831,6 milj. euroon. Puutuotteiden osalta liikevoitto oli selvästi suurempi
korkeampien myyntihintojen ansiosta. Myyntihintojen nousu kattoi mitoin puun  
hinnannousun. Kuluttajapakkauskartonkien osalta liikevoitto laski pääasiassa  
puu- ja kunnossapitokustannusten nousun sekä Enocellin sellutehtaan       
tuotantorajoitusten takia. Sanomalehtipaperisegmentin liikevoitto laski     
sanomalehtipaperin hintojen noususta huolimatta, koska puun ja kierrätyspaperin 
hankintakustannukset nousivat. Aikakauslehtipaperin osalta liikevoitto laski  
samoista syistä sekä myyntihintojen laskun takia. Hienopaperisegmentin     
liikevoitto kasvoi, koska toimistopapereiden hinnan nousu enemmän kuin kompensoi
kunnossapitokustannusten nousun ja myydyn Celbin sellutehtaan 29,1 milj. euron 
liikevoiton vuodelta 2006. Teollisuuspakkausten osalta liikevoitto nousi lähinnä
korkeampien hintojen ansiosta.                         

Valuuttakurssien muutoksista, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä,  
aiheutui jatkuvien toimintojen liikevoiton aleneminen noin -40 milj. eurolla  
vuoden 2006 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.            

Osuus jatkuviin toimintoihin sisältyvästä osakkuusyritysten tuloksesta oli 109,6
(62,0) milj. euroa. Tästä Bergvik Skogin ja Tornatorin osuudet olivat suurimmat 
niin, että 48,0 milj. euroa johtui IAS 41:n mukaisesta suomalaisten metsävarojen
arvostuksesta käypään arvoon.                          

Jatkuvien toimintojen nettorahoituserät olivat -121,7 (-10,7) milj. euroa. Ero 
selittyy pääasiassa kertaluonteisella 130,0 milj. euron myyntivoitolla Sampo  
Oyj:n osakkeiden myynnistä vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä ja     
rahoitusinstrumenttien arvostuksesta käypään arvoon.              

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman   
kertaluonteisia eriä kasvoi 184,0 milj. euroa 709,9 milj. euroon.        

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä 50,6 milj. euroa (78,3 milj. euroa). 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,19
euroa 0,69 euroon. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos kertaluonteisten 
erien jälkeen oli 0,15 (0,50) euroa.                      
Lopetettavat toiminnot                             
Stora Enso North America on luokiteltu IFRS:n mukaan lopetettaviksi toiminnoksi,
joten sen nettotulos on raportoitu yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen    
nettotuloksen jälkeen. Lopetettavien toimintojen tulos sisältää odotettavissa  
olevan luovutustappion, mutta siihen ei sisälly kumulatiivisia         
valuuttakurssieroja eikä oman pääoman suojauksia.                

Myynnistä saatu lopullinen vastike riippuu valuuttakurssien ja käyvän arvon   
muutoksista ja Stora Enso North American toiminnan tuloksesta ennen varsinaista 
myyntipäivää, joten myynnin lopullinen tulos voi muuttua. Lopetettavien     
toimintojen varat ja velat esitetään yhdellä rivillä vaihtuvissa vastaavissa ja 
yhdellä rivillä lyhytaikaisissa veloissa.                    

Lopetettavien toimintojen liikevoitto vuoden 2007 yhdeksältä ensimmäiseltä   
kuukaudelta oli -15,8 (-10,1) milj. euroa ilman 32,4 (-14,2) milj. euron    
kertaluonteisia eriä. Odotettavissa oleva luovutustappio on 20,3 milj. euroa,  
sisältäen kumulatiiviset kurssierot ja oman pääoman suojausten vaikutukset.   
Odotettavissa oleva luovutustappio perustuu 30.9.2007 valuuttakursseihin.    

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2007 toiseen    
neljännekseen)                                 
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 3 234,5 milj. euroa oli 3,6 % pienempi kuin  
edellisen neljänneksen 3 355,9 milj. euron liikevaihto. Toimitukset kasvoivat  
aikakauslehtipapereiden osalta, vähenivät puutuotteiden sekä          
kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten osalta ja pysyivät lähes   
samalla tasolla muissa segmenteissä.                      

Jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pysyi samalla   
tasolla 252,0 milj. eurossa (252,4 milj. euroa) eli 7,8 prosentissa       
liikevaihdosta. Puutuotteiden liikevoitto laski lähinnä puukustannusten nousun 
ja osittain kysynnän kausitaantumaan liittyvän toimitusten vähenemisen takia,  
kun taas aikakauslehti- ja hienopapereiden liikevoitto kasvoi jonkin verran.  

Valuuttakurssien muutoksista, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä,  
aiheutui jatkuvien toimintojen liikevoiton aleneminen noin 12 milj. eurolla   
edelliseen neljännekseen verrattuna.                      

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 225,1 (196,3) milj. euroa ilman  
kertaluonteisia eriä ja -324,3 (220,7) milj. euroa kertaluonteisten erien    
jälkeen.                                    

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,19) euroa ilman     
kertaluonteisia eriä ja -0,33 (0,22) kertaluonteisten erien jälkeen. Jatkuvien 
toimintojen osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,48 (0,46)
euroa.                                     

Jatkuvien toimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 % (9,6 %) ilman 
kertaluonteisia eriä. Sijoitettu pääoma 30.9.2007 oli 10 696,2 milj. euroa, joka
on nettomääräisesti 1 894,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä
pääasiassa konsernin rakennemuutosten sekä aineellisten hyödykkeiden että    
liikearvon arvonalennusten takia.                        

Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          | 31.12. | 30.9.2 | 30.6.20 | 30.9.20 | 30.9.20 |
|               | 2006  | 006  | 07   | 07   | 07   |
|               |    |    |     | sis.  | ilma  |
|               |    |    |     | SENA  | n SENA |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat h | 11 234 | 10 956 | 11 029, | 10 200, | 8 478,6 |
| yödykkeet          | ,7   | ,2   | 5    | 6    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot    |    |    |     |     | 265,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset      | 805,2 | 782,1 | 907,3  | 963,6  | 963,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma         | 2   | 2   | 2 497,4 | 2 527,3 | 2 338,3 |
|               | 183,6 | 314,4 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   | -1   | -1   | -954,3 | -929,4 | -615,7 |
| erät, netto         | 204,0 | 352,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        | 13   | 12   | 13   | 11   | 11   |
|               | 019,5 | 700,4 | 479,9  | 762,1  | 430,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto       | -873,4 | -967,1 | -889,1 | -793,3 | -734,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | 12 146 | 11 733 | 12 590, | 11 968, | 10 696, |
|               | ,1   | ,3   | 8    | 8    | 2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 7   | 7   | 8 052,9 | 7 592,6 | 7 023,3 |
| kuuluva oma pääoma      | 799,6 | 162,3 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavien toimintojen  |    |    |     |     | 569,3  |
| oma pääoma          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet     | 103,5 | 91,8  | 117,0  | 43,6  | 43,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    | 4   | 4   | 4 420,9 | 4 332,6 | 3 363,9 |
|               | 243,0 | 479,2 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot    |    |    |     |     | -303,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä      | 12 146 | 11 733 | 12 590, | 11 968, | 10 696, |
|               | ,1   | ,3   | 8    | 8    | 2    |
--------------------------------------------------------------------------------

SENA = Stora Enso North America                         
Rahoitus (verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen)             
Jatkuvista toiminnoista kertyneet rahavirrat olivat 319,7 (368,6) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 122,0 (191,3) milj. euroa verrattuna vuoden  
2007 toiseen neljännekseen. Jatkuvien toimintojen rahavirrat vähenivät     
kannattavuuden heikkenemisen takia.                       

Tilikauden lopussa jatkuvien toimintojen korolliset nettovelat olivat 3 060,0  
milj. euroa, joka on 1 360,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä       
neljänneksellä konsernin rakennejärjestelyjen takia. Käyttämättömät luotot ja  
rahavarat olivat yhteensä 1,6 mrd. euroa.                    

Omaa pääomaa oli 7 592,6 milj. euroa eli 9,63 (10,21) euroa osaketta kohti, ja 
yhtiön markkina-arvo Helsingin pörssissä 30.9.2007 oli 10,8 mrd. euroa.     

Velkaantumisaste 30.9.2007 oli 0,57 (0,55), ja ilman Stora Enso North America  
-yhtiötä se oli 0,44. Valuuttojen nettovaikutus omaan pääomaan oli -12,2 milj. 
euroa muuntoerojen suojausten jälkeen.                     

Rahavirta                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 1-9 | 1-9/ | 7-9/ | 4-6/ | 7-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 06  | 07  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 741 | 487 | 294, | 83,2 | 276, | -297 |    |    |    |
|       | ,5 | ,1 | 6  |   | 8  | ,4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut   | 780 | 564 | 1  | 123, | 171, | 672, |    |    |    |
| liikevoittoo | ,8 | ,0 | 061, | 6  | 4  | 2  |    |    |    |
| n*      |   |   | 8  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma | 191 | 120 | -446 | 343, | -79, | -55, |    |    |    |
| n muutos   | ,4 | ,9 | ,4  | 1  | 6  | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminn | 1 7 | 1 1 | 910, | 549, | 368, | 319, | -41,9 | -13,3 | -22,4 |
| asta kertyne | 13, | 72, | 0  | 9  | 6  | 7  |    |    |    |
| et rahavirra | 7  | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
| t      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | -53 | -36 | -479 | -121 | -177 | -197 |    |    |    |
|       | 5,0 | 9,4 | ,7  | ,0  | ,3  | ,7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta in | 1 1 | 802 | 430, | 428, | 191, | 122, | -71,6 | -36,2 | -46,4 |
| vestointien  | 78, | ,6 | 3  | 9  | 3  | 0  |    |    |    |
| jälkeen   | 7  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavis | 152 | 91, | 36,7 | 44,0 | 8,5 | 23,5 |    |    |    |
| ta toiminnoi | ,6 | 1  |   |   |   |   |    |    |    |
| sta kertynee |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t rahavirrat |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n jälkeen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat y | 1 3 | 893 | 467, | 472, | 199, | 145, | -69,2 | -27,2 | -47,7 |
| hteensä inve | 31, | ,7 | 0  | 9  | 8  | 5  |    |    |    |
| stointien jä | 3  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| lkeen    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Oikaisut sisältävät poistot, muut ei-kassavaikutteiset tulot ja kulut,    
myyntivoitot ja -tappiot, jotka sisältyvät tuottoihin aineellisten ja      
aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä.               

Investoinnit tammi-syyskuulta 2007                       
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen    
kuukauden aikana olivat 507,3 milj. euroa, mikä on 66,8 % suunnitelluista    
poistoista. Konsernin kokonais-investointien arvioidaan olevan noin 800-850   
milj. euroa vuonna 2007.                            

Tärkeimmät hankkeet yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat paperikone 6  
Huataissa Kiinassa (54,9 milj. euroa), maahankinnat Etelä-Amerikassa (26,3 milj.
euroa), kolmas aaltopahvitehdas Venäjällä (24,6 milj. euroa), puuviljelmät   
Guangxissa Kiinassa (23,5 milj. euroa) sekä puunkäsittelytoiminto (22,7 milj.  
euroa) ja paperikone 3 (20,6 milj. euroa) Varkauden tehtaalla Suomessa.     
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat puun ja kierrätyskuidun  
hankintakustannusten nousun jatkuminen ja Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen. 
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa taloudellisen toiminnan odotetaan pysyvän vakaana, vaikka epävarmuus 
onkin lisääntymässä. Markkinanäkymät pysyvät haasteellisina, ja Yhdysvaltain  
dollarin jyrkkä heikkeneminen lisää edelleen kilpailua markkinoilla. Konsernin 
tuotteiden kysynnän odotetaan olevan kohtalaista, ja jonkinasteista       
kausiluonteista paranemista on odotettavissa joillakin liiketoiminta-alueilla. 

Sanomalehtipaperin kysynnän ennustetaan olevan tasaista ja hintojen pysyvän   
samalla, vuosisopimusten mukaisella tasolla. Aikakauslehtipaperisegmentti hyötyy
kausiluonteisesti parantuneesta kysynnästä, jonka odotetaan pysyvän vakaana.  
Markkinatilanne Euroopassa pysyy kuitenkin vaikeana, ja siihen vaikuttaa    
Yhdysvaltain dollarin heikkous. Hinnat ovat vakiintuneet, ja päällystetyn    
aikakauslehtipaperin hintojen ennustetaan nousevan jonkin verran muussa kuin  
sopimuksenvaraisessa liiketoiminnassa, mutta päällystämättömän         
aikakauslehtipaperin hintojen ei ennusteta muuttuvan. Hienopaperin kysynnän ja 
hintojen nousun ennustetaan tasaantuvan. Kuluttajapakkauskartonkien kysynnän  
odotetaan olevan tasaista, ja hintojen nousun kompensoi osittain Yhdysvaltain  
dollarin heikkous. Teollisuuspakkausten kysynnän pitäisi pysyä hyvänä, mikä   
toiminee tukena hintojen nousulle myös jatkossa.                

Vuoden 2007 poikkeuksellisen vahvan ensimmäisen puoliskon jälkeen puutuotteiden 
markkinoilla on nyt ylitarjontaa, joka heikentää toimitus- ja hintanäkymiä   
nopeasti. Seuraavien kahden vuosineljänneksen näkymiä heikentää myös kysynnän  
väliaikainen taantuma Japanissa. Raaka-ainekustannukset Suomessa, Venäjällä ja 
Baltian maissa ovat ennätyksellisen korkeita.                  

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän ja hintojen
odotetaan kohenevan jonkin verran. Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä  
pysyy kohtalaisena, vaikka osa hinnoista onkin nousussa.            

Stora Enson liiketoimintakustannusten inflaatioennuste säilyy noin 3,5     
prosentissa vuoden 2007 osalta.                         
Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat                     
Heinäkuu                                    
Stora Enso ilmoitti laadun parantamiseen tähtäävästä 15 milj. euron       
investoinnista uudistaakseen kartongin valmistusta Imatran-tehtaillaan.     
Heinäkuussa 2007 käynnistetyn ja syyskuussa 2008 päättyvän hankkeen myötä    
kartonkikone 5:n vuotuinen tuotantokapasiteetti nousee 240 000 tonnista 250 000 
tonniin nestepakkauskartonkia.                         

Stora Enso päätti aloittaa Nižni Novgorodiin Venäjälle rakennettavaa paperi- ja 
sellutehdasta koskevan kannattavuustutkimuksen tiiviissä yhteistyössä Venäjän  
hallituksen kanssa. Tarkoitus on valmistaa Venäjällä paikallisesta puusta    
paperia maan markkinoille.                           
Elokuu                                     
Stora Enso ilmoitti, että se oli hankkinut 28 % Stora Enso Polandin (aiemmin  
Intercell S.A.) osakkeista Puolan valtiolta 64 milj. eurolla. Tämän hankinnan  
jälkeen Stora Enso omistaa 95 % yrityksen osakkeista. Loput osakkeet, jotka   
omistaa Puolan valtio, jaetaan Stora Enso Polandin nykyisille ja eläkkeellä   
oleville työntekijöille. Stora Enso aikoo ostaa nämä loputkin osakkeet     
mahdollisimman nopeasti. Osana meneillään olevaa selvitystä tutkitaan      
aaltopahviraaka-aineiden saatavuuden turvaamista Stora Enson          
aaltopahvipakkaustehtaille rakentamalla mahdollisesti uusi           
aaltopahviraaka-aineita tuottava kartonkikone.                 
Syyskuu                                     
Stora Enso ja Arauco saattoivat päätökseen yksinoikeudella käydyt neuvottelunsa 
ja pääsivät sopimukseen siitä, että Stora Enso myy 100 % Brasiliassa      
sijaitsevasta Arapotin sahasta, 80 % metsäyhtiön osakkeista ja 20 %       
päällystettyä paperia valmistavan paperitehtaan osakkeista Araucolle.      
Liiketoimet saataneen suoritettua lokakuun 2007 loppuun mennessä.        

Stora Enso ilmoitti myyvänsä Reisholzin tehtaan kiinteistön Slough Estates   
Commercial Properties -yhtiölle, joka on Isossa-Britanniassa toimivan      
kiinteistösijoitusrahaston SEGRO plc:n täysin omistama tytäryhtiö. Kuten    
4.10.2006 oli julkistettu, Stora Enso sulkee Reisholzin tehtaan vuoden 2007   
loppuun mennessä. Tuotanto tehtaan kahdella paperikoneella lopetetaan vuoden  
loppuun mennessä, minkä jälkeen ne romutetaan.                 
Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa Hartfordissa       
Connecticutissa pidetyn valamiesoikeudenkäynnin jälkeen 19.7.2007 todettiin,  
että Stora Enso ei ollut syyllistynyt toimintaan, josta sitä Yhdysvalloissa 2002
ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin myynnin osalta syytettiin.

Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut useiden     
joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa.                    

Suomen kilpailuvirasto oli tutkimuksen tuloksena esittänyt markkinaoikeudelle, 
että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien    
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Stora Enso katsoo
esityksen olevan perusteeton.                          

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla varauduttaisiin edellä
mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden kustannuksiin.            
Muutokset konsernin rakenteessa                         
Stora Enso allekirjoitti 21.9.2007 lopullisen kauppasopimuksen         
pohjoisamerikkalaisen tytäryhtiönsä Stora Enso North America Inc:n myymisestä  
NewPage Holding Corporation -yhtiölle. Yhdistetyn yrityksen nimeksi tulee    
NewPage, ja siitä tulee alansa johtavia yrityksiä Pohjois-Amerikassa. Kauppa  
saataneen päätökseen vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sille saadaan
tavanomainen viranomaisten hyväksyntä. Uuden yhtiön osakkeista 19,9 % tulee   
olemaan Stora Enson hallussa. Osakeomistusta käsitellään pääomasijoituksena.  
Muutokset konsernin johdossa ja organisaatiorakenteessa             
Kai Korhonen jätti tehtävänsä pakkauskartonkisegmentin johtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä 31.8.2007. Hän jatkaa toimitusjohtaja Jouko Karvisen antamien     
toimeksiantojen parissa vuoden 2007 loppuun asti.                

Markkinapalveluista vastaava johtaja Jussi Huttunen jätti tehtävänsä Stora   
Ensossa heinäkuussa 2007.                            

Toimeksiantojaksonsa jälkeen entinen toimitusjohtaja Jukka Härmälä jäi     
eläkkeelle Stora Ensosta elokuun 2007 lopussa.                 

Stora Enso ilmoitti 5.9.2007 toimintojensa välittömästä uudelleenjärjestelystä, 
jossa neljästä divisioonasta muodostettiin seuraavat seitsemän nykyistä     
liiketoiminta-aluetta: hienopaperi, tukkuritoiminta, kuluttajapakkauskartongit, 
teollisuuspakkaukset, aikakauslehtipaperi, sanomalehtipaperi ja puutuotteet,  
sekä North America, joka myytiin myöhemmin syyskuussa, kuten edellä on mainittu.
Uudelleenorganisoinnin jälkeen Stora Ensolla on yksi johtoryhmä, jonka nimi   
englanniksi on Group Executive Team (GET). Toimitusjohtaja Jouko Karvisen    
lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ovat:                     
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja              
Hannu Alalauri, johtaja, aikakauslehtipaperi                  
Aulis Ansaharju, johtaja, hienopaperi, Suomen maajohtaja            
Mats Nordlander, johtaja, kuluttajapakkauskartongit, tukkuritoiminta ja     
markkinapalvelut                                
Veli-Jussi Potka, johtaja, teollisuuspakkaukset                 
Elisabet Salander Björklund, johtaja, puutuotteet, puunhankinta ja       
sellunhankinta                                 
Juha Vanhainen, johtaja, sanomalehtipaperi                   
Christer Ågren, johtaja, konsernipalvelut, Ruotsin maajohtaja          
Bernd Rettig, johtaja, teknologia, tutkimus ja kehitys, toimintojen       
kehittäminen, logistiikka, energia ja investoinnit, Saksan maajohtaja      
Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana 3 400 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Muutos   
merkittiin kaupparekisteriin 14.9.2007.                     

Vuosineljänneksen aikana yhtiö luovutti Stora Enson Pohjois-Amerikan henkilöstön
optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 3 854 takaisinostettua R-osaketta.      

30.9.2007 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 814 410 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 724 089 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 934 668 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 %:a yhtiön  
osakepääomasta ja 0,04 %:a äänimäärästä.                    

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     


Helsingissä 25. lokakuuta 2007                         
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    Sanomalehtipaperi                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1  | 427 | 429, | 430, | 1  | 1  | 0,7  | 0,0  | 3,4  |
|       | 704 | ,2 | 9  | 0  | 255, | 298, |    |    |    |
|       | ,0 |   |   |   | 3  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 232 | 61, | 50,2 | 52,2 | 174, | 163, | -14,4 | 4,0  | -6,3 |
|       | ,1 | 0  |   |   | 5  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 13, | 14, | 11,7 | 12,1 | 13,9 | 12,6 | -15,4 | 3,4  | -9,4 |
| liikevaihdos | 6  | 3  |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 16, | 17, | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 16,0 | -9,3 | 6,1  | -3,6 |
|       | 7  | 2  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 3  | 765 | 749 | 753 | 2  | 2  | -1,6 | 0,5  | -0,9 |
| 1 000 t   | 091 |   |   |   | 279 | 258 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 3  | 791 | 746 | 795 | 2  | 2  | 0,5  | 6,6  | 0,7  |
| ät, 1 000 t | 096 |   |   |   | 309 | 326 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehtipaperin liikevaihto oli 430,0 milj. euroa eli suunnilleen samalla  
tasolla kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto oli 52,2 milj. 
euroa, 14 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys selittyy raaka-aineiden, 
mm. puun ja kierrätyspaperin, hintojen noususta ja valuuttakurssien       
epäsuotuisasta kehityksestä.                          

Sanomalehtipaperin tuotantoa rajoitetaan vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä 
varastojen pienentämiseksi.                           
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa sanomalehtipaperin kysyntä oli jonkin verran heikompaa kuin vuotta  
aiemmin, koska mainonta ja maksullisten sanomalehtien levikki vähenivät, vaikka 
ilmaisjakelulehtien levikki lisääntyikin. Hinnat nousivat, mutta myös tuottajien
varastot kasvoivat edellisestä vuodesta.                    
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa kysyntä heikkeni, koska levikit ja painettu mainonta vähenivät, mutta
hinnat pysyivät vakaina. Tuonnit Eurooppaan - pääasiassa Kanadasta - ovat    
kasvattaneet tuottajien varastoja entisestään Euroopassa.            

Aikakauslehtipaperi                               

--------------------------------------------------------------------------------
|       | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2  | 570 | 552, | 587, | 1  | 1  | 2,9  | 6,2  | 4,6  |
|       | 220 | ,7 | 9  | 3  | 631, | 706, |    |    |    |
|       | ,3 |   |   |   | 0  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 70, | 12, | 9,6 | 17,0 | 48,3 | 39,6 | 41,7 | 77,1 | -18,0 |
|       | 7  | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 38,1 | 70,6 | -23,3 |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 50,0 | 89,5 | -15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 2  | 708 | 717 | 774 | 2  | 2  | 9,3  | 7,9  | 10,2 |
| 1 000 t   | 765 |   |   |   | 004 | 208 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 2  | 673 | 739 | 745 | 2  | 2  | 10,7 | 0,8  | 9,1  |
| ät, 1 000 t | 772 |   |   |   | 035 | 221 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 587,3 milj. euroa eli 3 % enemmän kuin   
vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Lisäys johtui lähinnä Arapotin tehtaan 
konsolidoinnista syyskuun 2006 alussa. Liikevoitto nousi edellisestä vuodesta  
17,0 milj. euroon, koska päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitusten     
lisääntyminen ja uudelleenjärjestelyjen hyödyt kompensoivat alhaisemmat hinnat, 
epäsuotuisat kurssikehitykset ja pääraaka-aineiden eli sellun, puun ja     
kierrätyspaperin hintojen nousut.                        

Kuten lokakuussa 2006 ilmoitettiin, päällystämätöntä aikakauslehtipaperia    
valmistavan saksalaisen Reisholzin tehtaan tuotanto lopetetaan joulukuussa 2007.

Kemijärven ja Sunilan sellutehtaiden tuotantoa rajoitetaan vuoden 2007     
neljännellä neljänneksellä, jotta puun marginaalikustannuksia saadaan      
pienennettyä volyymisupistusten avulla.                     
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli selvästi vahvempaa kuin edellisenä 
vuonna, mutta kaikkien paperilaatujen hinnat olivat alhaisempia. Tuottajien   
varastot pysyivät samalla tasolla päällystämättömien aikakauslehtipaperilaatujen
osalta mutta laskivat päällystettyjen osalta.                  

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui  
huomattavasti, mutta hinnat laskivat edellisvuotisesta.             
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui kausiluonteisesti erityisesti 
päällystämättömien paperilaatujen osalta, ja tuottajien varastot vähenivät.   
Kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen hinnat pysyivät käytännöllisesti katsoen  
samalla tasolla, mutta muiden kuin sopimushintojen nousuista neljännellä    
vuosineljänneksellä on ilmoitettu.                       

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä parani huomattavasti, mutta hinnat laskivat. 

Hienopaperi                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2  | 538 | 522, | 529, | 1  | 1  | -1,6 | 1,3  | -5,2 |
|       | 261 | ,1 | 8  | 7  | 719, | 629, |    |    |    |
|       | ,8 |   |   |   | 7  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 152 | 29, | 34,6 | 38,6 | 124, | 133, | 29,5 | 11,6 | 7,1  |
|       | ,7 | 8  |   |   | 5  | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 6,8 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 7,2 | 8,2 | 32,7 | 10,6 | 13,9 |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 7,1 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,7 | 32,7 | 12,3 | 11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 3  | 736 | 689 | 696 | 2  | 2  | -5,4 | 1,0  | -6,4 |
| 1 000 t   | 022 |   |   |   | 292 | 145 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 3  | 730 | 720 | 705 | 2  | 2  | -3,4 | -2,1 | -5,8 |
| ät, 1 000 t | 032 |   |   |   | 295 | 163 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Hienopaperin liikevaihto oli 529,7 milj. euroa eli 2 % vähemmän kuin vuoden 2006
kolmannella neljänneksellä. Vähennys johtui Berghuizerin tehtaan paperikone 7:n 
lopullisesta sulkemisesta huhtikuussa 2007. Liikevoitto oli 38,6 milj. euroa eli
30 % enemmän kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä. Lisäys selittyy    
korkeammilla hinnoilla, jotka nostivat tulosta puukustannusten noususta ja   
Celbin sellutehtaan myynnin 2,5 milj. euron vaikutuksesta huolimatta.      
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui jonkin verran vuoden   
takaisesta talouskasvun vetämänä. Hinnat pysyivät kuitenkin ennallaan. Toimialan
varastot pienenivät, mutta Stora Enson varastot nousivat edellisvuotisesta.   
Päällystämättömän hienopaperin kysyntä vahvistui hieman talouskasvun ansiosta. 
Myös hinnat ja toimialan varastot nousivat edellisvuotisista.          

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui, ja hinnat nousivat    
edellisvuotisesta.                               
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui marginaalisesti     
kausiluonteisista syistä, mutta hinnat laskivat hieman. Toimialan ja Stora Enson
varastot pienenivät. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni hieman   
kausiluonteisesti, mutta hinnat nousivat edelleen. Toimialan päällystämättömän 
hienopaperin varastot kasvoivat.                        

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui edelleen, ja hinnat    
nousivat hieman.                                

Tukkuritoiminta                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1  | 450 | 479, | 474, | 1  | 1  | 5,4  | -1,0 | 6,3  |
|       | 907 | ,1 | 4  | 4  | 399, | 486, |    |    |    |
|       | ,2 |   |   |   | 0  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 32, | 7,7 | 8,2 | 7,9 | 20,2 | 32,7 | 2,6  | -3,7 | 61,9 |
|       | 7  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 0,0  | 0,0  | 57,1 |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 4,5 | 8,2 | 5,2  | -1,6 | 82,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Liikevaihto oli 474,4 milj. euroa, eli 5 % enemmän kuin vuoden 2006 kolmannella 
neljänneksellä. Taustalla ovat lisääntyneet myyntimäärät. Myyntihinnat pysyivät 
pääosin ennallaan. Liikevoitto oli 7,9 milj. euroa eli 3 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Kasvu selittyy myyntivolyymien nousulla sekä vakailla katteilla ja   
kustannuksilla.                                 


Kuluttajapakkauskartongit                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2  | 603 | 570, | 562, | 1 77 | 1 72 | -6,8 | -1,4 | -2,8 |
|       | 331 | ,4 | 1  | 1  | 1,7 | 1,8 |    |    |    |
|       | ,9 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 240 | 64, | 29,0 | 27,0 | 201, | 128, | -58,0 | -6,9 | -36,3 |
|       | ,9 | 3  |   |   | 5  | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 10, | 10, | 5,1 | 4,8 | 11,4 | 7,5 | -55,1 | -5,9 | -34,2 |
| liikevaihdos | 3  | 7  |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 11, | 12, | 5,9 | 5,9 | 13,3 | 9,2 | -53,5 | 0,0  | -30,8 |
|       | 9  | 7  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 2 5 | 649 | 640 | 632 | 1 92 | 1 91 | -2,6 | -1,3 | -0,9 |
|  1 000 m3  | 37 |   |   |   | 8  | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 2 5 | 631 | 628 | 621 | 1 95 | 1 89 | -1,6 | -1,1 | -3,0 |
| ät, 1 000 t | 66 |   |   |   | 3  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Kuluttajapakkauskartonkien liikevaihto oli 562,1 milj. euroa, jossa on     
7 prosentin vähennys vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vähennys 
johtuu siitä, että volyymit laskivat hieman Skoghallin ja Imatran tehtaiden   
viime vuotista huomattavasti pidempien suunniteltujen kunnossapitoseisokkien  
takia. Liikevoitto oli 27,0 milj. euroa eli 58 % vähemmän kuin edellisenä    
vuonna. Muutoksen taustalla ovat kustannusten nousu, erityisesti puukustannusten
voimakas kasvu, sekä Enocellin sellutehtaan suunnitellut kunnossapitoseisokit ja
tuotantokatkokset. Epäsuotuisa kurssikehitys on heikentänyt myyntihintojen   
nousun vaikutusta.                               
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Toimitukset vähenivät jonkin verran ja hinnat nousivat hieman edellisvuotisesta.
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Toimitukset vähenivät hieman, mutta vastaavasti hinnat nousivat hieman.     

Teollisuuspakkaukset                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 970 | 245 | 274, | 267, | 712, | 808, | 9,2  | -2,3 | 13,5 |
|       | ,7 | ,3 | 2  | 8  | 2  | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 85, | 26, | 29,7 | 24,9 | 62,7 | 83,9 | -4,6 | -16,2 | 33,8 |
|       | 0  | 1  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 8,8 | 10, | 10,8 | 9,3 | 8,8 | 10,4 | -12,3 | -13,9 | 18,2 |
| liikevaihdos |   | 6  |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 13, | 16, | 18,3 | 15,1 | 13,4 | 17,3 | -10,1 | -17,5 | 29,1 |
|       | 6  | 8  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 1 0 | 255 | 273 | 257 | 758 | 809 | 0,8  | -5,9 | 6,7  |
|  1 000 m3  | 06 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 1 0 | 259 | 274 | 253 | 753 | 798 | -2,3 | -7,7 | 6,0  |
| ät, 1 000 t | 14 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 267,8 milj. euroa, jossa oli 9 prosentin  
kasvu vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kasvun taustalla on   
aaltopahvin ja aaltopahvipakkausten myyntihintojen nousu sekä          
aaltopahvipakkausten ja hylsyjen volyymien lisääntyminen. Paperi- ja      
kartonkitoimituksia kuitenkin vähensivät kunnossapito- ja investointiseisokit. 
Liikevoitto oli 24,9 milj. euroa, jossa oli 5 prosentin lasku edellisestä    
vuodesta kunnossapito- ja investointiseisokkien sekä kierrätyskuidun      
hankintakustannusten nousun takia, vaikka aaltopahvin hinnat nousivatkin    
huomattavasti kysynnän vahvistuessa.                      
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Aaltopahvipakkausten ja hylsyjen hinnat nousivat, aaltopahvin hinnat nousivat  
huomattavasti ja hylsykartongin hinnat nousivat hieman edellisvuotisesta.    
Kysyntä vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna.                
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Aaltopahvin hinnat nousivat ja myös aaltopahvipakkausten ja hylsykartongin   
hinnat nousivat hieman. Kysyntä jatkui hyvänä; aaltopahvipakkausten ja hylsyjen 
toimitukset pysyivät ennallaan, mutta paperi- ja kartonkitoimitukset vähenivät 
kunnossapito- ja investointiseisokkien takia                  

Puutuotteet                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 200 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | 6  | /06 | 07  | 07  | 06  | 07  | s %  | s %  | s %  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|       |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|       |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 1 6 | 417 | 525, | 461, | 1 23 | 1 45 | 10,4 | -12,2 | 18,4 |
|       | 73, | ,8 | 7  | 4  | 2,7 | 9,4 |    |    |    |
|       | 0  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto* | 63, | 22, | 59,3 | 37,1 | 41,1 | 151, | 68,6 | -37,4 | n/m  |
|       | 4  | 0  |   |   |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 3,8 | 5,3 | 11,3 | 8,0 | 3,3 | 10,4 | 50,9 | -29,2 | n/m  |
| liikevaihdos |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 8,0 | 10, | 28,6 | 18,9 | 6,9 | 26,5 | 73,4 | -33,9 | n/m  |
|       |   | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | -2,8 | -12,4 | 0,6  |
| 1 000 m3   | 551 | 589 | 763 | 545 | 898 | 927 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     


Puutuotteiden liikevaihto oli 461,4 milj. euroa eli 10% enemmän kuin vuoden 2006
kolmannella neljänneksellä. Taustalla on ennen kaikkea myyntihintojen nousu.  
Liikevoitto oli 37,1 milj. euroa eli 69 % enemmän kuin vuotta aiemmin, koska  
myyntihintojen nousu enemmän kuin kompensoi raaka-aineiden hintojen huomattavat 
nousut.                                     

Stora Enson Puutuotteet rajoittaa kuusisahatavaran tuotantoa Suomessa vuoden  
2007 neljännellä neljänneksellä liiallisten varastojen ja erittäin korkeiden  
puukustannusten vuoksi.                             
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen                 
Vuosi sitten kysyntä oli hyvä kaikilla Euroopan, Japanin, Lähi-idän ja     
Pohjois-Amerikan päämarkkinoilla. Varastot olivat erittäin pienet ja      
raaka-aineesta oli pulaa. Hinnat olivat korkeammat vuoden 2007 kolmannella   
neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Kysyntä on säilynyt vakaana useimmilla   
markkina-alueilla, mutta ylitarjonta on kasvattanut varastoja.         
Verrattuna vuoden 2007 toiseen neljännekseen                  
Markkinat olivat erittäin vahvoja vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla, mikä  
paransi kannattavuutta koko toimialalla. Kysynnän väliaikainen taantuma     
Japanissa ja edelleen huomattavana jatkunut ylitarjonta Keski-Euroopassa    
Kyrill-talvimyrskyn seurauksena sekä markkinoiden kausitaantuma johtivat    
kuitenkin nopeasti varastojen liikakasvuun kaikilla päämarkkina-alueilla.    
Raaka-ainekustannukset Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa ovat        
ennätyksellisen korkeita. Ylitarjonta ja liialliset varastot yhdessä      
ennätyskorkeiden raaka-ainekustannusten kanssa aiheuttavat toimialan      
voittomarginaaleille nopeasti kasvavaa painetta.                

Avainluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|       | 200 | 200 | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | Muut | Muut | Muut |
|       | 5  | 6  | /06 | /07 | /06 | 07  | 07  | os % | os % | os % |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 7-9 | 7-9 | 1-9 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | /07- | /07- | /07- |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 7-9 | 4-6 | 1-9 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | /06 | /07 | /06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat to |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| iminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | -0,3 | n/a | n/a | -70, |
| , EUR    | 9  | 8  | 0  | 5  | 2  |   | 3  |   |   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,19 | 0,23 | 9,5 | 21,1 | 38,0 |
|  ilman kert | 3  | 9  | 0  | 9  | 1  |   |   |   |   |   |
| aluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  eriä, EUR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/ | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,49 | 0,61 | 5,2 | 24,5 | 8,6 |
| osake (CEPS | 4  | 4  | 2  | 5  | 8  |   |   |   |   |   |
| ), EUR   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS ilman  | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,46 | 0,48 | -2,0 | 4,3 | 10,4 |
| kertaluonte | 6  | 4  | 4  | 8  | 9  |   |   |   |   |   |
| isia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EUR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  | 2,3 | 7,3 | 6,6 | 3,8 | 3,4 | 10,5 | -11, | n/a | n/a | -42, |
| pääoman tuo |   |   |   |   |   |   | 1  |   |   | 4  |
| tto (ROCE), |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| %      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman  | 4,7 | 8,7 | 9,0 | 10, | 10, | 9,6 | 9,4 | -6,0 | -2,1 | 17,8 |
| kertaluonte |   |   |   | 6  | 0  |   |   |   |   |   |
| isia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| %      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoma | -1, | 7,7 | 5,9 | -1, | 3,2 | 7,2 | -22, | n/a | n/a | n/a |
| n tuotto (R | 4  |   |   | 4  |   |   | 3  |   |   |   |
| OE), %*   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumi | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,57 | -9,5 | 3,6 | -9,5 |
| saste*   | 0  | 4  | 3  | 7  | 3  |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/ | 9,1 | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 9,63 | 6,1 | -5,7 | 6,1 |
| osake, EUR* | 6  | 9  | 8  | 3  | 8  | 1  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuu | 41, | 45, | 42, | 45, | 42, | 46,7 | 45,5 | 7,6 | -2,6 | 7,6 |
| saste, %*  | 0  | 3  | 3  | 5  | 3  |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1,9 | 5,7 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | 8,2 | -9,2 | n/a | n/a | -43, |
| , % liikeva |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |
| ihdosta   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 3,9 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 1,3 | 4,0 | 20,3 |
|  ilman kert |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| aluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  eriä, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liikevaihdo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sta     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni | 1 1 | 583 | 403 | 507 | 128 | 187, | 211, | 64,2 | 12,9 | 25,7 |
| t, milj. EU | 45, | ,4 | ,7 | ,3 | ,7 | 1  | 3  |   |   |   |
| R*     | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  | 10  | 10  | 9 6 | 10  | 9 6 | 10 6 | 10 6 | 10,7 | 0,0 | 10,7 |
| pääoma, mil | 049 | 221 | 64 | 696 | 64 | 92  | 96  |   |   |   |
| j. EUR   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset  | 5 0 | 4 2 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 42 | 4 33 | -3,3 | -2,0 | -3,3 |
| nettovelat, | 84 | 43 | 79 | 33 | 79 | 1  | 3  |   |   |   |
|  milj. EUR* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  | 41  | 41  | 42  | 39  | 42  | 39 6 | 39 8 | -6,3 | 0,6 | -6,3 |
| keskimäärin | 390 | 036 | 540 | 848 | 540 | 05  | 48  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| keskimääräi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nen määrä ( |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| milj.)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausittaine | 798 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 788, |   |   |   |
| n      | ,7 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivi | 798 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788, | 788, |   |   |   |
| nen     | ,7 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | 6  | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivi | 799 | 788 | 789 | 788 | 789 | 788, | 788, |   |   |   |
| nen,    | ,2 | ,9 | ,1 | ,9 | ,1 | 9  | 9  |   |   |   |
| laimennettu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

* Koko liiketoiminta                              


Euron vaihtokurssit                               


--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on             | Päätöskurssi   | Keskikurssi    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.12.2 | 30.9.20 | 31.12.2 | 30.9.20 |
|                   | 006   | 07   | 006   | 07   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                 | 9,0404 | 9,2147 | 9,2517 | 9,2365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                 | 1,3170 | 1,4179 | 1,2563 | 1,3449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                 | 0,6715 | 0,6968 | 0,6819 | 0,6766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD                 | 1,5281 | 1,4122 | 1,4247 | 1,4849 |
--------------------------------------------------------------------------------Transaktioriski ja suojaukset 30.9.2007                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | USD   | GBP   | SEK   | JPY   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan | 1 000  | 600   | -1 000 | 210   |
| nettorahavirta            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin ja suojaukset 30.9. | 289   | 177   | -572  | 76   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 30.9. seuraavalle  | 29%   | 29%   | 57%   | 36%   |
| 12 kuukaudelle            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 6  | /06 | /07 | /07 | /06 | /07 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 07-  | 07-  | 07-  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   | 4   | 1   |
|         |   |   |   |   |   |   | -9/06 | -6/07 | -9/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminn |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ot        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 12  | 3 2 | 3 3 | 3 2 | 9 6 | 10  | 0,7  | -3,6 | 3,8  |
|         | 957 | 12, | 55, | 34, | 37, | 000 |    |    |    |
|         | ,2 | 2  | 9  | 5  | 3  | ,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan m | 372 | 233 | 40, | 27, | 331 | 85, | -88,4 | -32,3 | -74,2 |
| uut tuotot    | ,3 | ,6 | 2  | 2  | ,8 | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja p | -7  | -1  | -1  | -2  | -5  | -5  | -18,0 | -13,6 | -11,6 |
| alvelut     | 149 | 820 | 891 | 148 | 310 | 928 |    |    |    |
|         | ,7 | ,6 | ,0 | ,2 | ,7 | ,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja | -1  | -40 | -39 | -12 | -1  | -92 | 69,0 | 68,8 | 24,5 |
|  komissiot    | 634 | 2,4 | 9,4 | 4,7 | 218 | 0,4 |    |    |    |
|         | ,0 |   |   |   | ,9 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1  | -43 | -48 | -45 | -1  | -1  | -3,9 | 6,0  | 3,0  |
|         | 890 | 4,5 | 0,3 | 1,6 | 433 | 390 |    |    |    |
|         | ,5 |   |   |   | ,1 | ,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan m | -93 | -35 | -15 | -15 | -77 | -47 | 56,8 | 0,8  | 38,8 |
| uut kulut    | 3,8 | 7,6 | 5,8 | 4,6 | 9,7 | 6,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvon | 88, | 13, | 20, | 65, | 62, | 109 | n/m  | n/m  | 76,8 |
| alentumiset   | 0  | 1  | 0  | 5  | 0  | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tap | -1  | -36 | -21 | -74 | -80 | -1  | -106, | -250, | -47,8 |
| pio       | 068 | 0,6 | 2,8 | 5,5 | 1,6 | 185 | 7   | 3   |    |
|         | ,0 |   |   |   |   | ,1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyr | 741 | 83, | 276 | -29 | 487 | 294 | n/m  | n/m  | -39,5 |
| itysten tulokses | ,5 | 2  | ,8 | 7,4 | ,1 | ,6 |    |    |    |
| ta        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserä | -30 | -24 | -56 | -26 | -10 | -12 | -8,9 | 52,0 | n/m  |
| t        | ,3 | ,7 | ,1 | ,9 | ,7 | 1,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio en | 711 | 58, | 220 | -32 | 476 | 172 | n/a  | n/a  | -63,7 |
| nen veroja    | ,2 | 5  | ,7 | 4,3 | ,4 | ,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot   | -10 | 34, | -41 | 60, | -78 | -50 | 74,0 | n/a  | 35,4 |
|         | ,8 | 6  | ,5 | 2  | ,3 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitt | 700 | 93, | 179 | -26 | 398 | 122 | n/a  | n/a  | -69,3 |
| o/tappio     | ,4 | 1  | ,2 | 4,1 | ,1 | ,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toi |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| minnot      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista t | -11 | -36 | -35 | -17 | -73 | -19 | n/m  | n/m  | n/m  |
| oiminnoista kert | 1,2 | ,0 | ,3 | 7,0 | ,7 | 7,0 |    |    |    |
| ynyt tilikauden  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tappio verojen j |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| älkeen      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden netto | 589 | 57, | 143 | -44 | 324 | -74 | n/a  | n/a  | n/a  |
| voitto/(-tappio) | ,2 | 1  | ,9 | 1,1 | ,4 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakke | 585 | 58, | 141 | -43 | 322 | -79 | n/a  | n/a  | n/a  |
| enomistajille  | ,0 | 9  | ,3 | 9,9 | ,0 | ,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle | 4,2 | -1, | 2,6 | -1, | 2,4 | 4,7 | n/m  | n/m  | n/m  |
|         |   | 8  |   | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 589 | 57, | 143 | -44 | 324 | -74 | n/a  | n/a  | n/a  |
|         | ,2 | 1  | ,9 | 1,1 | ,4 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen t |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ulos       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -0, | 0,4 | -0, | n/a  | n/a  | n/a  |
|         | 4  | 7  | 8  | 56 | 1  | 10 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -0, | 0,4 | -0, | n/a  | n/a  | n/a  |
| (laimennettu), E | 4  | 7  | 8  | 56 | 1  | 10 |    |    |    |
| UR        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien toimin |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tojen osakekohta |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| inen tulos    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (lai | 0,8 | 0,1 | 0,2 | -0, | 0,5 | 0,1 | n/a  | n/a  | -70,0 |
| mentamaton), EUR | 8  | 2  | 2  | 33 | 0  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (lai | 0,8 | 0,1 | 0,2 | -0, | 0,5 | 0,1 | n/a  | n/a  | -70,0 |
| mennettu), EUR  | 8  | 2  | 2  | 33 | 0  | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin laskelma kirjatuista tuotoista ja kuluista              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           | 2006 | 7-9/0 | 4-6/0 | 7-9/0 | 1-9/0 | 1-9/0 |
|                |   | 6   | 7   | 7   | 6   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiketoiminta      |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten järjestelyjen | 135, | -   | 2,6  | -2,1 | -   | 0,5  |
|  vakuutusmatemaattiset voitot | 1  |    |    |    |    |    |
|  / (tappiot)         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot vakuutusmatemaattisista | -46, | -   | -0,7 | 0,6  | -   | -0,1 |
| muutoksista          | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen  | 251, | 6,2  | 169,7 | -7,3 | -103, | 213,5 |
| käyvän arvon nettomuutokset  | 6  |    |    |    | 1   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja         | -45, | 3,8  | 53,8 | 17,6 | 90,1 | 33,9 |
| hyödykesuojaukset       | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten suojaukset | 11,1 | 0,1  | 3,4  | 1,7  | 7,2  | 5,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot suoraan omaan pääomaan  | 50,2 | -4,3 | -17,2 | -4,0 | -   | -11,0 |
| kirjattujen nettotulojen muut |   |    |    |    |    |    |
| oksista            |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman         | -86, | -6,6 | 66,4 | -29,5 | -77,2 | -32,1 |
| nettoinvestointien muunnon  | 4  |    |    |    |    |    |
| muutokset           |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman         | 118, | 0,1  | -9,1 | 11,9 | 75,9 | 34,9 |
| nettoinvestointien suojaukset | 0  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot oman pääoman      | -30, | 0   | 2,3  | -3,1 | -19,7 | -9,1 |
| suojauksista         | 7  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan    | 357, | -0,7 | 271,2 | -14,2 | -26,8 | 235,5 |
| kirjatut nettotuotot ja kulut | 0  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         | 589, | 57,1 | 143,9 | -441, | 324,4 | -74,7 |
| nettovoitto/-tappio      | 2  |    |    | 1   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot | 946, | 56,4 | 415,1 | -455, | 297,6 | 160,8 |
| ja kulut yhteensä       | 2  |    |    | 3   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen omistajille:  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 942, | 58,2 | 412,5 | -454, | 295,2 | 156,1 |
|                | 0  |    |    | 1   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksille     | 4,2 | -1,8 | 2,6  | -1,2 | 2,4  | 4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot | 946, | 56,4 | 415,1 | -455, | 297,6 | 160,8 |
| ja kulut yhteensä       | 2  |    |    | 3   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 1-9/06 | 1-9/07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto jatkuvista toiminnoista          | 462,8  | 294,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto lopetettavista toiminnoista        | -    | -145,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oikaisut liikevoittoon                | 706,6  | 1 359,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettokäyttöpääoman muutos               | 135,1  | -534,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos      | -10,8  | 3,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                | 1 293,7 | 977,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettorahoituserät                   | -188,2 | -110,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut tuloverot                  | -131,6 | -114,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        | 973,9  | 752,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta              | -335,4 | -71,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakkuusyritysten hankinta              | -19,4  | -81,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osa | 650,6  | 79,1   |
| kkeiden myynnistä                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                     | -403,7 | -507,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos         | -17,5  | 18,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat         | -125,4 | -562,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos          | 4,9   | -300,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos          | -462,1 | 393,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot                   | -354,9 | -354,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle maksetut osingot            | -1,1  | 7,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Merkityt optiot                    | -1,7  | -1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omien osakkeiden hankinta               | 0,2   | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat          | -814,7 | -256,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                 | 33,8  | -66,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat hankituissa yrityksissä           | 1,6   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat myydyissä yrityksissä            | -19,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot                      | -9,0  | -9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa              | 149,5  | 309,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 156,5  | 234,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa              | 301,4  | 344,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa           | -144,9 | -110,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 156,5  | 234,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 1,6   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                     | 92,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat  | 241,9  | -    |
| hyödykkeet                       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | -3,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | 2,5   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                   | -1,2  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavastikkeeton osakevaihto             | 0,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 0,8   | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo                  | 335,4  | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniliikearvo                   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä                  | 335,4  | 71,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 19,4  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                     | 59,9  | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat hy | 256,4  | 1,1   |
| ödykkeet                        |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | 1,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -25,7  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                   | -11,8  | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | -    | -0,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat              | 299,2  | 1,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo     | 166,1  | 0,5   |
| realisoitu)                       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä                 | 465,3  | 2,0   |
--------------------------------------------------------------------------------Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   | 2006  | 1-9/06 | 1-9/07  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                  | 11   | 11   | 10 440,4 |
|                        | 213,2  | 213,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta         | 283,1  | 241,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset                  | 559,1  | 381,5  | 475,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41 | 24,3  | 22,2  | 32,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos           | 54,4  | 61,7  | -90,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yritysmyynnit                | -237,3 | -256,5 | -46,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lopetettavat toiminnot           |     |     | -1 722,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset         | -1   | -801,6 | -1 185,1 |
|                        | 068,0  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut    | -189,7 | -142,6 | -295,6  |
| toiminnot                   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut              | -198,7 | -166,9 | -129,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         | 10   | 10   | 7 478,4 |
|                        | 440,4  | 552,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------Korolliset lainat                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.9.200 |
|                        | 006   | 06   | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainat            | 4 081,0 | 4 200,8 | 2 646,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset lainat            | 1 146,9 | 1 085,0 | 1 246,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 5 227,9 | 5 285,8 | 3 893,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 2006  | Q1-Q3/0 | Q1-Q3/07 |
|                        |     | 6    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                  | 6 055,6 | 6 055,6 | 5 227,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusien tytäryritysten velat         | 4,4   | 1,2   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytyjen tytäryritysten velat        | -12,0  | -11,8  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot ja lyhennykset       | -683,7 | -460,8 | -101,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lopetettu toiminto             |     |     | -1 149,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut              | -136,4 | -298,4 | -84,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden lopussa           | 5 227,9 | 5 285,8 | 3 893,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Lopetettavat toiminnot                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                             | 1-9/07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                            | 1457,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökustannukset                        | -1 440,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen arvostusta käypään arvoon            | 16,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjattu (tappio) käypään arvoon arvostuksesta*          | -162,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan (tappio)                      | -145,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät                         | -47,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tappio) ennen veroja                       | -193,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintaan liittyvät verot**                 | -3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista toiminnoista kertynyt (tappio) verojen jälkeen   | -197,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat             | 22,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta                   | -28,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta kertyneet nettorahavarat           | 33,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                      | 26,8   |
--------------------------------------------------------------------------------* Ilman 141,8 milj. euron voittoa kertyneestä muuntoerosta ja oman pääoman   
suojauksista                                  
** Ilman (185,9) milj. euron veroa kassavaikutuksetonta veroa kertyneestä    
muuntoerosta ja oman pääoman suojauksesta                    


Lyhennetty konsernin tase                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                 |   | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.9.20 |
|                      |  | 006   | 06   | 07   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                   |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  | O | 10 230, | 10 299, | 7 332,8 |
|                      |  | 8    | 4    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet          | O | 111,5 | 148,1 | 138,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet             | O | 98,1  | 105,4 | 7,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä       | O | 805,2 | 782,1 | 963,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti noteeratut o | I | 41,2  | 81,4  | 48,0  |
| sakkeet                  |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet     | O | 794,3 | 403,3 | 1 000,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset       | I | 149,2 | 143,0 | 129,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset       | T | 53,5  | 60,7  | 82,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat        | O | 61,1  | 28,0  | 19,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 12 344, | 12 051, | 9 721,7 |
|                      |  | 9    | 4    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus             | O | 2 019,5 | 2 053,7 | 2 073,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset              | T | 124,8 | 156,5 | 175,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat saamiset    | O | 2 156,6 | 2 289,7 | 2 138,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset           | I | 185,5 | 280,8 | 171,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                | I | 609,0 | 301,4 | 180,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 5 095,4 | 5 082,1 | 4 739,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut   |  | -    | -    | 2 332,9 |
| varat                   |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 5 095,4 | 5 082,1 | 7 072,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |  | 17 440, | 17 133, | 16 793, |
|                      |  | 3    | 5    | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |  | 7 799,6 | 7 162,3 | 7 592,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus            |  | 103,5 | 91,8  | 43,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oma pääoma yhteensä           |  | 7 903,1 | 7 254,1 | 7 636,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksi | O | 763,1  | 898,8  | 347,8  |
| in liittyvät varaukset          |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset             | O | 308,3  | 246,7  | 96,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat        | T | 793,0 | 848,3 | 735,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen velka            | I | 4 081,0 | 4 200,8 | 2 646,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat        | O | 193,7 | 234,8 | 191,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 6 139,1 | 6 429,4 | 4 017,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollisten velkojen lyhennyserät    | I | 630,2 | 625,7 | 408,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat            | I | 516,7 | 459,3 | 838,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat     | O | 1 992,5 | 2 029,0 | 1 873,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                | T | 258,7 | 336,0 | 256,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 3 398,1 | 3 450,0 | 3 376,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäviksi tarkoitettuihin varoihin suora |  | -    | -    | 1 763,6 |
| an liittyvät velat            |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  | 3 398,1 | 3 450,0 | 5 139,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |  | 9 537,2 | 9 879,4 | 9 157,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |  | 17 440, | 17 133, | 16 793, |
|                      |  | 3    | 5    | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------”O”:lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.              
”I”:llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.          
”T”:llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan.                  
”A”:lla merkityt erät sisältyvät osakkuusyrityksiin.              

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | Osake | Yliku | Omat | Suora | Kerty | Kertyn | Yhteen |
|          | -   | rssi- | osak | an  | neet | eet  | sä   |
|          | pää  | rahas | keet | omaan | muunt | voitto |    |
|          | oma  | to  |    | pääo | o-  | varat |    |
|          |    |    |    | maan | er  |    |    |
|          |    |    |    | kirj | ot  |    |    |
|          |    |    |    | atut |    |    |    |
|          |    |    |    | nett |    |    |    |
|          |    |    |    | otulo |    |    |    |
|          |    |    |    | t   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 1   | -180, | 67,6 | -218, | 5   | 7   |
| 31.12.2004     | 423,3 | 009,2 | 8   |    | 9   | 525,0 | 625,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -   | -   | -344, | -   | -   | -   | -344,7 |
| hankinta      |    |    | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -41,2 | -224, | 265,6 | -   | -   | -   | 0,0  |
| mitätöinti     |    | 4   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -365,3 | -365,3 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -43,2 | -43,2 |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio | -   | -   | -   | -   | 0,2  | -111,1 | -110,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 400,4 | 91,6 | -33,2 | 458,8 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma        | 1 382 | 784,8 | -259, | 468,0 | -127, | 4 972, | 7 220, |
| pääoma 31.12.2005 | ,1  |    | 9   |    | 1   | 2   | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -39,9 | -15,9 | 249,1 | -   | -   | -193,3 | 0,0  |
| mitätöinti     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -1,7 | 0,2  | -   | -   | -   | -1,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | 3,4  | 322,0 | 325,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | -5,8 | -21,0 | -   | -26,8 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettokulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 767,2 | -10,6 | 462,2 | -144, | 4   | 7   |
| 30.9.2006     | 342,2 |    |    |    | 7   | 746,0 | 162,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -0,3 | 0,1  | -   | -   | -   | -0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmiston    | -   | -   | -   | -   | -   | -0,1  | -0,1  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -9,2 | 263,0 | 253,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 273,4 | 21,9 | 88,5  | 383,8 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 766,9 | -10,5 | 735,6 | -132, | 5   | 7   |
| 31.12.2006     | 342,2 |    |    |    | 0   | 097,4 | 799,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  |    |    |    |    |    | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  |    | -1,2 | 0,2  |    | 8,5  | -8,5  | -1,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    |    |    |    |    |    | 0,9  | 0,9  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio |    |    |    |    | -16,6 | -79,4 | -96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  |    |    |    | 241,4 | 2,2  | 0,4  | 244,0 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 765,7 | -10,3 | 977,0 | -137, | 4   | 7   |
| 30.9.2007     | 342,2 |    |    |    | 9   | 655,9 | 592,6 |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.9.200 |
|                        | 006   | 06   | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                   | 1,0   | 1,1  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                | 146,8  | 186,9 | 129,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                | 0,8   | 0,9  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                  | 343,0  | 348,7 | 261,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                  | 9,5   | 11,4  | 9,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana  | 38,4  | 34,1  | 31,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen  | 130,3  | 131,8 | 117,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                | 0,2   | 0,4  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                | 17,1  | 87,2  | 17,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 687,1 | 802,5 | 567,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                   | 1,0  | 1,1  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                | 147,6 | 187,8 | 129,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                  | 352,5 | 360,1 | 271,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut               | 168,7 | 165,9 | 148,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                | 0,2  | 0,4  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                | 17,1  | 87,2  | 17,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 687,1 | 802,5 | 567,8  |
--------------------------------------------------------------------------------Sitovat ostosopimukset                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |     Suunnitellut sopimusmaksut      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimu | 2007  | 2008-9 | 2010-11 | 2012+  |
|               | ksia  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuitu            | 2322  | 132  | 458   | 413   | 1319  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia           | 843  | 94   | 492   | 241   | 16   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuljetus           | 628  | 56   | 173   | 105   | 294   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotantokustannukset  | 175  | 43   | 16   | 7    | 109   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 3 968 | 325  | 1 139  | 766   | 1 738  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         | 265  | 177  | 88   | 0    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 4 233 | 502  | 1 227  | 766   | 1 738  |
--------------------------------------------------------------------------------Johdannaisten käyvät arvot                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          | 31.12. | 30.9.2 | 30.9.2007          |
|               | 2006  | 006  |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Käyvät | Käyvät | Käyvän | Käyvän | Käyvät |
|               | arvot | arvot | arvon  | arvon  | arvot, |
|               | ,   | ,   | ylittä | alitta | netto  |
|               | netto | netto | vät   | vat   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset    | 48,1  | 69,7  | 75,8  | -46,5  | 29,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot         | -1,8  | -2,1  | 0,1   | -1,9  | -1,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimukset   | -1,2  | -3,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset      | 28,2  | -4,9  | 10,2  | -25,4  | -15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot        | 5,9  | 1,8  | 16,9  | -1,1  | 15,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset     | 63,2  | 208,6 | 95,1  | -1,9  | 93,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät  | 7,0  | 14,1  | 34,4  | -9,3  | 25,1  |
| suojaukset          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot         |    |    | 0,2   | 0,0   | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 149,4 | 284,2 | 232,7  | -86,1  | 146,6  |
--------------------------------------------------------------------------------Johdannaisten nimellisarvot                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.9.200 |
|                        | 006   | 06   | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset               |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa          | 177,4 | 100,0 | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa            | 2 152,1 | 2 260,4 | 2 285,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa           | 2 490,5 | 2 291,8 | 2 612,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 4 820,0 | 4 652,2 | 4 897,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot                 | 318,0 | 308,9 | 595,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 5 138,0 | 4 961,1 | 5 493,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset             |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuutanvaihtosopimukset          | 6,9  | 43,6  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset             | 1 778,4 | 1 706,5 | 1 903,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot               | 662,8 | 985,3 | 2 082,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 2 448,1 | 2 735,4 | 3 985,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset              |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykejohdannaiset             | 635,8 | 592,3 | 502,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 635,8 | 592,3 | 502,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset    | 328,6 | 370,8 | 220,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeoptiot                 |     |     | 4,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   | 328,6 | 370,8 | 224,7  |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevaihto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 |
|          | 06  | 06  | 06  | 2/06 |   | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi | 406, | 421, | 427, | 448, | 1 70 | 438,7 | 429,9 | 430,0 |
|          | 6  | 5  | 2  | 7  | 4,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape | 533, | 526, | 570, | 589, | 2 22 | 566,6 | 552,9 | 587,3 |
| ri        | 6  | 7  | 7  | 3  | 0,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    | 609, | 572, | 538, | 542, | 2 26 | 577,0 | 522,8 | 529,7 |
|          | 3  | 3  | 1  | 1  | 1,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoiminta  | 496, | 452, | 450, | 508, | 1 90 | 532,9 | 479,4 | 474,4 |
|          | 3  | 6  | 1  | 2  | 7,2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk | 584, | 583, | 603, | 560, | 2 33 | 589,6 | 570,1 | 562,1 |
| artongit     | 5  | 8  | 4  | 2  | 1,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk | 225, | 241, | 245, | 258, | 970, | 266,1 | 274,2 | 267,8 |
| set        | 8  | 1  | 3  | 5  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    | 389, | 425, | 417, | 440, | 1 67 | 472,3 | 525,7 | 461,4 |
|          | 1  | 8  | 8  | 3  | 3,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja | -53, | 9,4 | -40, | -27, | -111 | -32,7 | 0,9  | -78,2 |
|  eliminoinnit   | 3  |   | 4  | 4  | ,7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminno | 3 19 | 3 23 | 3 21 | 3 31 | 12 9 | 3 410 | 3 355 | 3 234 |
| t         | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 9,9 | 57,2 | ,5  | ,9  | ,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toim | 475, |  442 | 486, | 462, | 1 86 | 487,9 | 484,3 | 485,3 |
| innot       | 4  | ,8  | 2  | 4  | 6,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -59, | -59, | -60, | -50, | -230 | -43,0 | -35,0 | -34,9 |
|          | 6  | 7  | 3  | 5  | ,1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 3 60 | 3 61 | 3 63 | 3 73 | 14 5 | 3 855 | 3 805 | 3 684 |
|          | 7,7 | 6,3 | 8,1 | 1,8 | 93,9 | ,4  | ,2  | ,9  |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 |
|          | 06  | 06  | 06  | 2/06 |   | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminno |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi | 55,9 | 57,6 | 61,0 | 57,6 | 232, | 61,1 | 50,2 | 52,2 |
|          |   |   |   |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape | 24,0 | 12,3 | 12,0 | 22,4 | 70,7 | 13,0 | 9,6  | 17,0 |
| ri        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    | 44,4 | 50,3 | 29,8 | 28,2 | 152, | 60,2 | 34,6 | 38,6 |
|          |   |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoiminta  | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,5 | 32,7 | 16,6 | 8,2  | 7,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk | 81,3 | 55,9 | 64,3 | 39,4 | 240, | 72,4 | 29,0 | 27,0 |
| artongit     |   |   |   |   | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk | 18,5 | 18,1 | 26,1 | 22,3 | 85,0 | 29,3 | 29,7 | 24,9 |
| set        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    | 4,1 | 15,0 | 22,0 | 22,3 | 63,4 | 54,8 | 59,3 | 37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 37,5 | -67, | 23,3 | 13,1 | 6,9 | 19,8 | 31,8 | 47,3 |
|          |   | 0  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman | 275, | 145, | 246, | 217, | 884, | 327,2 | 252,4 | 252,0 |
|  kertaluonteisia  | 3  | 1  | 2  | 8  | 4  |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset e | -23, | 6,7 | -163 | 36,6 | -142 | -12,0 | 24,4 | -549, |
| rät        | 2  |   | ,0  |   | ,9  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 252, | 151, | 83,2 | 254, | 741, | 315,2 | 276,8 | -297, |
| yhteensä (IFRS)  | 1  | 8  |   | 4  | 5  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät | 81,3 | -67, | -24, | -19, | -30, | -38,7 | -56,1 | -26,9 |
|          |   | 3  | 7  | 6  | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroj | 333, | 84,5 | 58,5 | 234, | 711, | 276,5 | 220,7 | -324, |
| a ja vähemmistöos | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 3   |
| uutta       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | -91, | -21, | 34,6 | 67,5 | -10, | -69,3 | -41,5 | 60,2 |
|          | 3  | 6  |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista toimin | 242, | 62,9 | 93,1 | 302, | 700, | 207,2 | 179,2 | -264, |
| noista kertynyt n | 1  |   |   | 3  | 4  |    |    | 1   |
| ettovoitto    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toim |   |   |   |   |   |    |    |    |
| innot       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista to | -15, | -22, | -36, | -37, | -111 | 15,3 | -35,3 | -177, |
| iminnoista kertyn | 7  | 0  | 0  | 5  | ,2  |    |    | 0   |
| yt tilikauden tap |   |   |   |   |   |    |    |    |
| pio verojen jälke |   |   |   |   |   |    |    |    |
| en        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 226, | 40,9 | 57,1 | 264, | 589, | 222,5 | 143,9 | -441, |
| nettovoitto    | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 |
|          | 06  | 06  | 06  | 2/06 |   | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi | -  | 1,3 | -  | -  | 1,3 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape | -2,9 | 1,2 | -164 | 2,1 | -163 | -   | -   | -218, |
| ri        |   |   | ,0  |   | ,6  |    |    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    | -16, | 2,4 | 72,0 | 1,0 | 58,5 | -   | -   | -32,6 |
|          | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoiminta  | -  | -  | -  | 0,4 | 0,4 | -   | 24,4 | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk | -  | -7,2 | -  | 2,3 | -4,9 | -   | -   | -186, |
| artongit     |   |   |   |   |   |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk | -  | 1,7 | -  | -  | 1,7 | -   | -   | -5,9 |
| set        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    | 1,7 | 1,2 | -24, | 0,4 | -20, | -12,0 | -   | -106, |
|          |   |   | 0  |   | 7  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -5,1 | 6,1 | -47, | 30,4 | -15, | -   | -   | -   |
|          |   |   | 0  |   | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     | -23, | 6,7 | -163 | 36,6 | -142 | -12,0 | 24,4 | -549, |
| toiminnot     | 2  |   | ,0  |   | ,9  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   | -  | -  | -14, | 23,4 | 9,2 | 44,0 | -11,6 | -   |
| toiminnot     |   |   | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | -23, | 6,7 | -177 | 60,0 | -133 | 32,0 | 12,8 | -549, |
|          | 2  |   | ,2  |   | ,7  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevoitto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 |
|          | 06  | 06  | 06  | 2/06 |   | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi | 55,9 | 58,9 | 61,0 | 57,6 | 233, | 61,1 | 50,2 | 52,2 |
|          |   |   |   |   | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape | 21,1 | 13,5 | -152 | 24,5 | -92, | 13,0 | 9,6  | -201, |
| ri        |   |   | ,0  |   | 9  |    |    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    | 27,5 | 52,7 | 101, | 29,2 | 211, | 60,2 | 34,6 | 6,0  |
|          |   |   | 8  |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoiminta  | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12,9 | 33,1 | 16,6 | 32,6 | 7,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk | 81,3 | 48,7 | 64,3 | 41,7 | 236, | 72,4 | 29,0 | -159, |
| artongit     |   |   |   |   | 0  |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk | 18,5 | 19,8 | 26,1 | 22,3 | 86,7 | 29,3 | 29,7 | 19,0 |
| set        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    | 5,8 | 16,2 | -2,0 | 22,7 | 42,7 | 42,8 | 59,3 | -69,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 32,4 | -60, | -23, | 43,5 | -8,7 | 19,8 | 31,8 | 47,3 |
|          |   | 9  | 7  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 252, | 151, | 83,2 | 254, | 741, | 315,2 | 276,8 | -297, |
|          | 1  | 8  |   | 4  | 5  |    |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät | 81,3 | -67, | -24, | -19, | -30, | -38,7 | -56,1 | -26,9 |
|          |   | 3  | 7  | 6  | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen    | 333, | 84,5 | 58,5 | 234, | 711, | 276,5 | 220,7 | -324, |
| veroja ja     | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 3   |
| vähemmistön    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osuuksia     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | -91, | -21, | 34,6 | 67,5 | -10, | -69,3 | -41,5 | 60,2 |
|          | 3  | 6  |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista toimin | 242, | 62,9 | 93,1 | 302, | 700, | 207,2 | 179,2 | -264, |
| noista kertynyt  | 1  |   |   | 3  | 4  |    |    | 1   |
| nettovoitto    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista to | -15, | -22, | -36, | -37, | -111 | 15,3 | -35,3 | -177, |
| iminnoista kertyn | 7  | 0  | 0  | 5  | ,2  |    |    | 0   |
| yt tilikauden tap |   |   |   |   |   |    |    |    |
| pio verojen jälke |   |   |   |   |   |    |    |    |
| en        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 226, | 40,9 | 57,1 | 264, | 589, | 222,5 | 143,9 | -441, |
| nettovoitto    | 4  |   |   | 8  | 2  |    |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------Osakkuusyritykset segmenteittäin                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2006 | 1-3/0 | 4-6/0 | 7-9/0 |
|          | 06  | 06  | 06  | 2/06 |   | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipape | 2,3 | 0,8 | 3,2 | 3,8 | 10,1 | 3,6  | 1,2  | -0,5 |
| ri        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi    | 7,6 | -1,6 | 5,0 | 1,5 | 12,5 | 5,1  | -3,9 | 4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoiminta  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 0,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkausk | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -   |
| artongit     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk | 0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1  | 0,1  | 0,2  |
| set        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja | 20,3 | 18,6 | 5,1 | 20,4 | 64,4 | 15,3 | 22,6 | 61,5 |
| eliminoinnit   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     | 30,7 | 18,2 | 13,1 | 26,0 | 88,0 | 24,1 | 20,0 | 65,5 |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   | 0,9 | 2,0 | -2,9 | -0,6 | -0,6 | 0,1  | -0,2 | -0,7 |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 31,6 | 20,2 | 10,2 | 25,4 | 87,4 | 24,2 | 19,8 | 64,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Stora Enson osakkeet                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi        | Helsinki, EUR |  Tukholma, SEK  |  New  |
|               |         |          | York,  |
|               |         |          |  USD  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | A-osak | R-osak | A-osake | R-osake | ADR-todi |
|               | e   | e   |     |     | stukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu          | 12,64 | 12,65 | 116,75 | 116,50 | 17,13  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu           | 12,98 | 13,08 | 121,50 | 122,25 | 17,94  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu           | 13,58 | 13,66 | 124,50 | 125,00 | 19,34  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä         |  Helsinki   |   Tukholma   | New York |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | A-osak | R-osak | A-osake | R-osake | ADR-todi |
|               | e   | e   |     |     | stukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu          | 114  | 92 755 | 680 622 | 12 308 | 2 696  |
|               | 287  | 290  |     |  447  |  300  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu           | 201  | 118 84 | 212 652 | 10 717 | 3 749  |
|               | 412  | 9 563 |     |  528  |  300  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu           | 156  | 118 52 | 142 724 | 8 357 | 4 487  |
|               | 283  | 2 739 |     |  752  |  400  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 471  | 330 12 | 1 035 9 | 31 383  | 10 933 0 |
|               | 982  | 7 592 |  98  |  727  |  00  |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        

Laadintaperiaatteet                               
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin     
(Osavuosikatsaukset) laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2006       
vuosikertomuksen mukaisesti.                          
	                                        
Konsernissa on otettu käyttöön IFRS 7 -standardi (Rahoitus-instrumentit:    
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot), ja IAS 1 -standardia (Tilinpäätöksen   
esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot) koskevan muutoksen   
soveltaminen on pakollista 1.1.2007 tai sen jälkeen alkavia tilikausia     
koskevissa konsernin tilinpäätöksissä. Tämän standardin ja muutoksen      
käyttöönotto johtaa lisätietojen esittämiseen rahoitusinstrumenteista ja siitä, 
miten yksikkö hallinnoi pääomaansa konsernin vuosikertomuksessa.        

Stora Enso North America Inc:n suunnitellusta myynnistä johtuen, sen      
liiketoiminta on otettu huomioon lopetettavana toimintona ja omaisuuserät on  
luokiteltu myytävänä olevaksi. Lopetettava toiminto edustaa erillistä keskeistä 
liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, jonka       
netto-omaisuus ja nettotulos voidaan erottaa fyysisesti, liiketoiminnallisesti 
ja raportointitarkoituksessa. Omaisuus luokitellaan myytävänä olevaksi, kun on 
erittäin todennäköistä, että omaisuuserästä saatava tuotto tulee kertymään   
myynnistä eikä sen jatkuvasta käytöstä. Tämä omaisuus on arvostettu käypään   
arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. Myynnistä saatava     
lopullinen vastike riippuu käyvän arvon muutoksista, joten myynnin lopullinen  
tulos voi muuttua.                               
Muutos laskentakäytännössä ja uudelleenluokittelu vuonna 2006          
Vuoden 2006 liikevoittoon sisältyviä eriä on luokiteltu uudelleen.       
Käteisvastikkeellisia synteettisiä johdon optio-ohjelmia osittain suojaavat   
TRS-suojausinstrumentit, jotka aiemmin raportoitiin muissa rahoituserissä,   
raportoidaan nyt liikevoitossa henkilöstökuluina. Niiden vaikutus tuottoihin on 
34,1 milj. euroa jaksolla 7-9/2006, 23,0 milj. euroa jaksolla 1-9/2006 ja 24,6 
milj. euroa jaksolla 1-12/2006. TRS-suojausinstrumentit eivät täytä       
suojauskirjausten ehtoja, joten ne arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään arvoon
ja arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan.                  

Aiemmin rahoituserissä raportoitu osuus osakkuusyritysten tuloksista      
raportoidaan nyt liikevoitossa. Osakkuusyritykset toimittavat Stora Ensolle   
puuta, sellua ja logistiikkapalveluja, joten tämä muutos laskentakäytännössä on 
toteutettu niin, että se heijastaa näiden sijoitusten operatiivista luonnetta. 
Muutos on lisännyt liikevoittoa 13,1 milj. euroa jaksolla 7-9/2006, 62,0 milj. 
euroa jaksolla 1-9/2006 ja 88,0 milj. euroa jaksolla 1-12/2006.         

Laskentakäytännön muutoksilla ei ole vaikutusta tulokseen ennen veroja. Kunkin 
aiemman jakson osalta esitetyt vertailusummat on oikaistu.           


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Liikevoitto                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              Sijoitettu pääoma 1) 2)              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE | 100 x |                  |
| (%)               |    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                 Liikevoitto                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               Sidottu pääoma 1) 2)               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, ROOC (%) | 100 x |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        Tulos ennen vähemmistöosuuksia ja veroja - verot        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              Oma pääoma yhteensä 2)              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, ROE (%)   | 100 x |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               Oma pääoma yhteensä               |
--------------------------------------------------------------------------------
|               Taseen loppusumma                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)       | 100 x |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat      |    |  Korolliset velat - korolliset  |
|                 |    |       saamiset       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      |           Korolliset nettovelat           |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |              Oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste         |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvoLoreet vel dignim eu faciliquat inci tat.        


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. 02046 21450     
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040  
763 8767                                    

Stora Enson koko vuoden 2007 tulos julkistetaan 13.2.2008.           

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:	11.30                                   
Paikka:	Wanha Satama, konfrenssihuone H+                    
Osoite:	Pikku Satamakatu 3-5                          
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja             
	Kari Vainio, viestintäjohtaja                         

Tilaisuus pidetään englanniksi. Esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää    
kysymyksiä Jouko Karviselle ja Hannu Ryöppöselle.                

Lehdistötilaisuuden verkkolähetys                        
Lehdistötilaisuutta on mahdollisuus kuunnella Internetissä osoitteessa     
www.storaenso.com. Verkkolähetyksen kautta voi seurata myös esitysmateriaalia. 
Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa             
www.storaenso.com/investors klo 11.30.                     

Mikäli osallistut lehdistötilaisuuteen ulkopuolelta ja haluaisit esittää    
kysymyksen, soita numeroon:                           
+358 (0)9 2313 9202 	Suomi                           
+44 (0)20 7162 0125 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
+46 (0)8 5052 0114 	Ruotsi                           
+1 334 323 6203	Yhdysvallat                           

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu 
Ryöppönen isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin   
(mainitse: 'Stora Enso'):                            
+358 (0)9 7251 9035	Suomi                            
+44 (0)20 7806 1950 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
+46 (0)8 5352 6408 	Ruotsi                           
+1 718 354 1387 	Yhdysvallat                          

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Lisätietoja puhelinnumeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella     
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors           


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit