Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008

Vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen suotuisat valuuttakurssit, laskeneet 
kiinteät kulut ja hinnankorotukset pystyivät korvaamaan heikkenevien      
markkinoiden vaikutuksen                            

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2008 klo 9.00               

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto kolmannen neljänneksen    |    |    |    |     |
| tuloksesta               |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot           |    | 7-9/07 | 4-6/08 | 7-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               | Milj. | 2   | 2   | 2 722,7 |
|                     | EUR  | 876,7 | 871,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | Milj. | 199,2 | 94,4  | 125,5  |
| ja käyvän arvon muutoksia        | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (IFRS)           | Milj. | -305,3 | 71,3  | -138,7 |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman       | Milj. | 220,2 | 31,7  | 117,8  |
| kertaluonteisia eriä          | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja           | Milj. | -329,2 | 30,4  | -161,7 |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto ilman      | Milj. | 168,2 | 29,9  | 116,5  |
| kertaluonteisia eriä          | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoitto               | Milj. | -274,5 | 28,6  | -119,1 |
|                     | EUR  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia | EUR  | 0,21  | 0,04  | 0,14  |
| eriä                  |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)            | EUR  | -0,36 | 0,04  | -0,16  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) ilman      | EUR  | 0,46  | 0,26  | 0,37  |
| kertaluonteisia eriä          |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä     | %   | 9,6  | 2,8  | 5,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja   | %   | 7,8  | 3,6  | 4,9   |
| käyvän arvon muutoksia         |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
”Viimeisten 18 kuukauden aikana riehunut myrsky on muuttunut. Yhdysvaltain   
dollarin vahvistuminen ja meille sitäkin tärkeämpi Ruotsin kruunun heikkeneminen
ovat jo selkeästi auttaneet meitä. Voimme havaita myös polttoaineisiin     
sidonnaisen energian kustannusten alenevan suunnan, joka alkaa vaikuttaa    
myönteisesti vuoden 2009 alkupuolella edellisten neljännesten kustannusten   
valtavien kasvujen jälkeen. Toisaalta nyt näkyy myös useimpien tuotteiden    
kysynnän kiihtyvä heikkeneminen. Tämä todellisuus osoittaa viimeisen      
puolentoista vuoden toimenpiteemme ratkaisevan tärkeiksi. Toimenpiteet ovat   
käsittäneet kustannusten ja kapasiteetin leikkaukset, keskittymisen hinnoittelun
laadun vahvistamiseen, kotimaisen puunhankinnan lisäämisen Suomessa sekä taseen 
vahvistamisen yritysmyynnein. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme paranikin 
jonkin verran näiden ajoissa käynnistämiemme omien toimenpiteidemme ansioista, 
vaikka jäikin vielä heikoksi. Myös se tukee meitä, että olemme vuoden 2007   
puolivälistä menestyksellisesti vahvistaneet maksuvalmiuttamme ja vähentäneet  
riippuvuuttamme lyhytaikaisesta velasta pidentämällä velkojen maksuaikaa, kun  
nyt siirrymme myrskyn seuraavaan vaiheeseen.                  

”Keskittyminen hinnoittelun laatuun on onnistunut hyvin kaikissa        
aikakauslehtipapereissa, päällystetyssä hienopaperissa,             
kuluttajapakkauskartongissa ja tietyissä teollisuuspakkauksissa. Olemme     
pystyneet vuoden 2007 hintoihin verrattuna merkittäviin - ja välttämättömiin - 
korotuksiin paikallisissa valuutoissa. Jatkamme katteiden parantamista     
sopeuttamalla tuotemäärät kannattavampiin laatuihin tuloksen turvaamiseksi,   
vaikka se merkitsisi tuotannon rajoituksia. Olemme ilmoittaneet mm. sanomalehti-
ja aikakauslehtipaperiasiakkaillemme, että aiomme korottaa hintoja vuoden 2009 
alussa makrotalouden heikkenevistä näkymistä huolimatta.            

”Toinen päätavoite on liiketoiminnan heikon rahavirran parantaminen. Supistimme 
investointeja kolmannella vuosineljänneksellä yli 20 % edellisvuodesta. Lisäksi 
tarkistamme nyt koko parin seuraavan vuoden investointiohjelmaamme, minkä    
tarkoituksena on vähentää investointeja ja samalla varmistaa strategisesti   
ratkaisevien tärkeiden hankkeiden eteneminen. Näissä projekteissa keskitymme  
investointien laadun ja edistymisen turvaamiseen, mutta niiden ajoitusta    
harkitsemme tarvittaessa uudelleen. Aiomme myös vähentää käyttöpääomaa ja rajata
tuotanto järkeviin toimitusmääriin jo alkaneella vuosineljänneksellä, jotta   
vuoden 2009 alussa varastot ovat sopivat alkavaa haastavaa vuotta varten.    
Tuotannonrajoitukset vaikuttavat selkeän epäsuotuisasti viimeisen neljänneksen 
tulokseen. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että ne ovat oikea tapa valmistautua 
vuoden 2009 todellisuuteen. Kuten ennenkin uskomme, että on oikein varautua   
pahimpaan ja sen jälkeen muuttaa suunnitelmia parempaan suuntaan, jos ja kun  
tilanne paranee.”                                

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysynnän  
arvioidaan olevan viimeisellä neljänneksellä edellisvuotta heikompaa. Kysynnän 
heikkenemisestä huolimatta useimpien paperituotteiden ja erityisesti      
sanomalehtipaperin markkinoiden odotetaan pysyvän tasapainossa         
tuotantokapasiteetin merkittävien leikkausten vuoksi.              

Kuluttajapakkauskartongin ja teollisuuspakkausten markkinoiden arvioidaan olevan
edellisvuotta heikommat. Kuluttajapakkauskartongin kysyntään vaikuttavat tällä 
hetkellä negatiivisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät ongelmat   
Kiinassa ja teollisuuspakkausten kysyntään vaikuttavat heikompi kysyntä     
kuluttajatuotemarkkinoilla sekä rakennusteollisuudessa. Puutuotteiden näkymät  
pysyvät edelleen heikkoina, ja kuluttajien alhainen luottamus heikentää niitä  
entisestään. Puutuotteiden kysynnän odotetaan olevan viimeisellä neljänneksellä 
edellisvuotta heikompaa.                            

Hintojen odotetaan pysyvän viimeisellä neljänneksellä Euroopassa vakaina    
sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin   
osalta. Päällystetyn hienopaperin ja kuluttajapakkauskartongin hintojen     
odotetaan nousevan jonkin verran, kun jo ilmoitetut hinnankorotukset toteutetaan
vähitellen. Teollisuuspakkaustuotteiden hintojen ennustetaan laskevan hieman.  
Puutuotteiden jatkuva ylitarjonta kohdistaa todennäköisesti hintoihin edelleen 
paineita monilla markkinoilla. Stora Enso aikoo nostaa sanomalehtipaperin,   
aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin hintoja Euroopassa vuoden 2009
alussa.                                     

Kiinassa päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoiden heikkous vaikuttaa   
kysyntään ja hintoihin, millä on vaikutus myös päällystämättömän        
aikakauslehtipaperin markkinoihin. Hienopaperin kysyntänäkymät pysyvät Kiinassa 
vakaina, mutta hintoihin kohdistuu paineita kasvaneiden tehdasvarastojen vuoksi.

Latinalaisessa Amerikassa aikakauslehtipaperin kysynnän ennustetaan tasoittuvan,
mutta hintojen ennakoidaan nousevan edelleen sopimushintoja lukuun ottamatta.  
Muilla Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla aikakauslehtipaperihintojen     
odotetaan paranevan viimeisellä neljänneksellä jonkin verran, kun taas     
sanomalehtipaperihintojen odotetaan pysyvän ennallaan kolmannen neljänneksen  
merkittävän nousun jälkeen.                           

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin 
kysyntä oli vahvempaa, sanomalehtipaperin kysyntä samalla tasolla kuin     
edellisvuonna, päällystetyn aikakauslehtipaperin, päällystämättömän       
hienopaperin, kuluttajapakkauskartongin ja teollisuuspakkauslaatujen kysyntä  
heikompaa sekä puutuotteiden kysyntä merkittävästi heikompaa.          

Kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen, kuluttajapakkauskartonkien ja joidenkin  
teollisuuspakkauslaatujen markkinahinnat paikallisissa valuutoissa olivat    
korkeammat. Päällystämättömän hienopaperin hinnat pysyivät käytännössä     
ennallaan. Hinnat olivat alhaisemmat sanomalehtipaperilla Euroopassa,      
päällystetyllä hienopaperilla ja kierrätettäviin kuituihin perustuvalla     
aaltopahvin raaka-aineella. Puutuotteiden hinnat olivat huomattavasti      
alhaisemmat.                                  

Tuottajien varastot olivat pienemmät kuin edellisvuonna sanomalehtipaperin,   
päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja hienopaperin osalta mutta suuremmat  
päällystetyn aikakauslehtipaperin osalta.                    

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinakysyntä   
heikkeni jonkin verran, mutta hinnat nousivat huomattavasti.          

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkoi kasvuaan ja hinnat nousivat  
edelliseen vuoteen verrattuna.                         

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin 
markkinakysyntä oli vahvempaa. Sanomalehtipaperin, päällystetyn         
aikakauslehtipaperin, kuluttajapakkauskartonkien ja useimpien          
teollisuuspakkauslaatujen kysyntä oli jonkin verran heikompaa ja        
päällystämättömän hienopaperin ja puutuotteiden kysyntä selvästi heikompaa.   

Markkinahinnat paikallisissa valuutoissa olivat korkeammat aikakauslehtipaperin 
osalta ja jonkin verran korkeammat kuluttajapakkauskartongeissa ja tietyissä  
teollisuuspakkauslaaduissa. Hinnat pysyivät ennallaan päällystetyssä      
hienopaperissa ja sanomalehtipaperissa Euroopassa. Päällystämättömän      
hienopaperin, kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen ja 
puutuotteiden hinnat olivat alhaisemmat.                    

Sanomalehtipaperin, päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn   
hienopaperin tuottajien varastot pienenivät, mutta päällystetyn         
aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin varastot kasvoivat.   

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui ja
hinnat nousivat.                                

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin  
kysyntä oli vakaata. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat olivat    
korkeammat, mutta päällystetyn hienopaperin hintoihin kohdistui edelleen    
paineita.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson toimitukset ja |   |   |   |   |    |    |    |
| tuotanto jatkuvista    |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnoista        |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6/ | 7-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|           | /07 | /08 | /07 | 08  | 08  | s   | s   | s   |
|           |   |   |   |   |   | %   | %   | %   |
|           |   |   |   |   |   | 7-9  | 7-9  | 1-9  |
|           |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | /08  |
|           |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | -   |
|           |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 1-9/0 |
|           |   |   |   |   |   |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja kartongin | 9  | 8  | 3  | 2  | 2  | -4,5 | -0,7 | -3,6 |
| toimitukset (1 000  | 329 | 992 | 112 | 995 | 973 |    |    |    |
| tonnia)       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja      | 9  | 9  | 3  | 2  | 3  | -3,3 | 1,6  | -3,7 |
| kartonkituotanto (1 | 403 | 054 | 119 | 969 | 016 |    |    |    |
| 000 tonnia)     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukset | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | -6,7 | -7,8 | -9,3 |
| (1 000 m3)      | 927 | 471 | 545 | 563 | 441 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvitoimitukse | 798 | 808 | 275 | 276 | 269 | -2,2 | -2,5 | 1,3  |
| t (1 000 000 m2)   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden  
2007 kolmanteen neljännekseen seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen tammikuussa
2008 noin 72 000 tonnia sanomalehtipaperia ja 12 000 tonnia           
aikakauslehtipaperia, Reisholzin tehtaan sulkeminen vuoden 2007 neljännellä   
neljänneksellä noin 49 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan     
uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 30 000 tonnia 
aikakauslehtipaperia, Berghuizerin tehtaan kahden paperikoneen alasajo vuoden  
2007 huhti- ja lokakuussa noin 27 000 tonnia hienopaperia ja Kemijärven     
sellutehtaan sulkeminen vuoden 2008 huhtikuun lopussa noin 42 000 tonnia.    
Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia ajanjaksolla ensimmäinen - kolmas neljännes 2008 verrattua 
ajanjaksoon ensimmäinen - kolmas neljännes 2007 seuraavasti: Summan tehtaan   
sulkeminen tammikuussa 2008 noin 205 000 tonnia sanomalehtipaperia ja 33 000  
tonnia aikakauslehtipaperia, Reisholzin tehtaan sulkeminen vuoden 2007     
neljännellä neljänneksellä noin 133 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan  
tehtaan uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 74 000
tonnia aikakauslehtipaperia, Berghuizerin tehtaan kahden paperikoneen alasajo  
vuoden 2007 huhti- ja lokakuussa noin 122 000 tonnia hienopaperia ja Kemijärven 
sellutehtaan sulkeminen vuoden 2008 huhtikuun lopussa noin 48 000 tonnia.    

Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen)                
Liikevaihto 2 722,7 milj. euroa oli 154,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2007 
kolmannella neljänneksellä. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 119  
milj. euroa. Sanomalehtipaperiin, aikakauslehtipaperiin, hienopaperiin ja    
kuluttajapakkauskartonkiin kohdistuneet valuuttakurssien epäsuotuisat muutokset 
sekä puutuotteiden merkittävästi alhaisemmat hinnat ja vähäisemmät toimitukset 
korvautuivat ainoastaan osittain sanomalehtipaperin ja hienopaperin suuremmilla 
toimituksilla sekä useiden paperi- ja kartonkituotteiden korkeammilla      
myyntihinnoilla. Teollisuuspakkausten liikevaihto kasvoi jonkin verran     
pääasiassa korkeampien myyntihintojen vuoksi.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 - | 08 - | 08 - |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 11 | 8  | 8  | 2  | 2  | 2  | -5,4 | -5,2 | -5,0 |
|         | 848 | 867 | 426 | 876 | 871 | 722 |    |    |    |
|         | ,5 | ,8 | ,3 | ,7 | ,8 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman   | 1  | 1  | 824 | 369 | 236 | 311 | -15,6 | 31,7 | -36,5 |
| kertaluonteisia | 568 | 297 | ,2 | ,6 | ,7 | ,8 |    |    |    |
| eriä       | ,6 | ,0 |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 1  | 798 | 338 | 244 | 72, | 140 | -42,4 | 93,8 | -57,7 |
| ilman      | 126 | ,9 | ,3 | ,1 | 6  | ,7 |    |    |    |
| kertaluonteisia | ,8 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 861 | 717 | 360 | 199 | 94, | 125 | -37,0 | 32,9 | -49,8 |
| ilman      | ,1 | ,0 | ,0 | ,2 | 4  | ,5 |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä ja käyvän  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -94 | -56 | -28 | -54 | -1, | -27 | 49,1 | n/m  | 50,0 |
| erät       | 9,9 | 1,4 | 0,7 | 9,4 | 3  | 9,4 |    |    |    |
| (operatiivinen) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprose | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 8,5 | 2,5 | 5,2 | -38,8 | 108,0 | -55,6 |
| ntti ilman    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,   | 176 | 237 | 57, | -30 | 71, | -13 | 54,6 | -294, | -75,7 |
| IFRS       | ,9 | ,5 | 6  | 5,3 | 3  | 8,7 |    | 5   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserä | -15 | -11 | -10 | -23 | -40 | -23 | 3,8  | 43,8 | 6,4  |
| t        | 6,7 | 3,0 | 5,8 | ,9 | ,9 | ,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 970 | 685 | 232 | 220 | 31, | 117 | -46,5 | 271,6 | -66,1 |
| veroja ja    | ,1 | ,9 | ,5 | ,2 | 7  | ,8 |    |    |    |
| vähemmistöosuuks |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia ilman     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 20, | 124 | -48 | -32 | 30, | -16 | 50,9 | n/m  | -138, |
| veroja ja    | 2  | ,5 | ,2 | 9,2 | 4  | 1,7 |    |    | 7   |
| vähemmistöosuuks |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 745 | 526 | 212 | 168 | 29, | 116 | -30,7 | 289,6 | -59,5 |
| voitto ilman   | ,9 | ,3 | ,9 | ,2 | 9  | ,5 |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 11, | 71, | -24 | -27 | 28, | -11 | 56,6 | n/m  | -133, |
| voitto      | 4  | 6  | ,0 | 4,5 | 6  | 9,1 |    |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -33,3 | 250,0 | -60,6 |
| toimintojen   | 4  | 6  | 6  | 1  | 4  | 4  |    |    |    |
| tulos/osake   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EPS) ilman   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä,      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 0,0 | 0,0 | -0, | -0, | 0,0 | -0, | 55,6 | n/m  | -150, |
| toimintojen   | 1  | 8  | 04 | 36 | 4  | 16 |    |    | 0   |
| tulos/osake,   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EPS)      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -19,6 | 42,3 | -35,4 |
| toimintojen   | 4  | 4  | 3  | 6  | 6  | 7  |    |    |    |
| kassatulos /   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osake (CEPS)   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 11, | 16, | 6,7 | 9,6 | 2,8 | 5,4 | -43,8 | 92,9 | -58,1 |
| toimintojen ROCE | 4  | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 8,7 | 14, | 7,2 | 7,8 | 3,6 | 4,9 | -37,2 | 36,1 | -50,0 |
| toimintojen ROCE |   | 4  |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä ja käyvän  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| arvon muutoksia, |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| %        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE, %,     | 1,8 | 4,8 | 1,1 | -12 | 2,7 | -5, | 55,0 | -300, | -77,1 |
| jatkuvista    |   |   |   | ,0 |   | 4  |    | 0   |    |
| toiminnoista   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liiketoiminta  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       | -0, | -0, | -0, | -0, | 0,0 | -0, | 73,2 | n/m  | 70,0 |
| liiketoiminnan  | 27 | 10 | 03 | 56 | 3  | 15 |    |    |    |
| tulos/osake,   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko       | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -34,8 | n/m  | -56,5 |
| liiketoiminnan  | 8  | 2  | 7  | 3  | 3  | 5  |    |    |    |
| tulos/osake   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä,      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| laimentamaton,  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka  
eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat
omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen   
lukumäärä                                    
Käyvän arvon muutokset ja niihin liittyvät erät sisältävät optio-ohjelmien   
suojausinstrumenttien, synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien 
arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen    
liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton      |   |   |   |   |   |    |    |    |
| täsmäytyslaskelma,   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jatkuvat toiminnot   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|            | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|            |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|            |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|            |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|            |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos ilman | 655 | 339 | 181 | 86, | 129 | -28,8 | 50,3 | -48,1 |
| kertaluonteisia eriä  | ,5 | ,9 | ,8 | 1  | ,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset,   | 61, | 20, | 17, | 8,3 | -3, | -122, | -147, | -67,3 |
| operatiivinen, ilman  | 5  | 1  | 4  |   | 9  | 4   | 0   |    |
| käyvän arvon*     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 717 | 360 | 199 | 94, | 125 | -37,0 | 32,9 | -49,8 |
| kertaluonteisia eriä  | ,0 | ,0 | ,2 | 4  | ,5 |    |    |    |
| ja käyvän arvon    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia*       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon      | 81, | -21 | 44, | -21 | 15, | -66,1 | -169, | -126, |
| muutokset*       | 9  | ,7 | 9  | ,8 | 2  |    | 7   | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman   | 798 | 338 | 244 | 72, | 140 | -42,4 | 93,8 | -57,7 |
| kertaluonteisia eriä  | ,9 | ,3 | ,1 | 6  | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät  | -56 | -28 | -54 | -1, | -27 | -49,1 | n/m  | -50,0 |
|            | 1,4 | 0,7 | 9,4 | 3  | 9,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (IFRS)   | 237 | 57, | -30 | 71, | -13 | -54,6 | -294, | -75,7 |
|            | ,5 | 6  | 5,3 | 3  | 8,7 |    | 5   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Käyvän arvon muutokset ja niihin liittyvät erät sisältävät optio-ohjelmien  
suojausinstrumenttien, synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien 
arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen    
liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen                    
Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen)	(jatkuu)           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 73,7 milj. euroa  
125,5 milj. euroon, joka on 4,6 % liikevaihdosta. Puutuotteiden osuus laskusta 
oli 51,4 milj. euroa ja sanomalehtipaperin 18,7 milj. euroa. Liikevoitto oli  
myös jonkin verran edellisvuotta pienempi teollisuuspakkauksissa ja       
hienopaperissa. Liikevoitto parani aikakauslehtipaperissa,           
kuluttajapakkauskartongissa ja muissa liiketoiminnoissa. Puutuotteiden     
liiketappio oli 14,3 milj. euroa (liikevoitto 37,1 milj. euroa).        

Paperi- ja kartonkitehtailla, lukuun ottamatta suljettuja tehtaita, korkeammat 
myyntihinnat paikallisissa valuutoissa paransivat liikevoittoa 89 milj. euroa ja
lisääntyneet toimitukset 12 milj. euroa. Epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksien 
ja suojaussopimusten nettovaikutus liikevoittoon oli noin 48 milj. euroa.    
Vähentyneet toimitukset ja alemmat myyntihinnat laskivat puutuotteiden     
liikevoittoa 64 milj. eurolla aiheuttaen liiketappion.             

Energiakustannukset kasvoivat 35 milj. euroa, josta yksi kolmasosa johtui    
sähkökustannusten noususta ja kaksi kolmasosaa polttoainekustannusten noususta. 
Raakapuun korkeammat kustannukset vähensivät konsernin kokonaisliikevoittoa noin
9 miljoonaa euroa, koska sahatukin alentuneet kustannukset (15 milj. euroa)   
olivat pienemmät kuin kuitupuun hinnan nousut (24 milj. euroa). Vuoden 2007   
toisen puoliskon käyttöomaisuuden arvonalennukset pienensivät poistoja 22 milj. 
euroa.                                     

Kiinteät kustannukset laskivat 36 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa      
kustannustason parannustoimenpiteistä uudelleenjärjestely mukaan lukien.    

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille yhteensä 9,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä
on 14 % vähemmän kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui    
tehtaiden sulkemisista sekä tuotannon supistuksista sellu- ja paperitehtailla ja
sahoilla.                                    

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli -3,9 (17,4) milj. euroa ilman IAS 41:n  
mukaista metsäomaisuuden arvostusta. Muutoksesta Veracelin osuus -11,1 (4,2)  
milj. euroa oli suurin. Kaksi kolmasosaa heikentymisestä syntyi Yhdysvaltain  
dollarin määräisen luottokannan kassavaikutuksettomasta arvostuksesta käypään  
arvoon. Yksi kolmasosa syntyi operatiivisista syistä. Vuoden 2008 alusta alkaen 
osakkuusyritykset on esitetty liikevoitossa erikseen, edellisvuonna ne     
sisältyivät asianomaisen liiketoiminta-alueen liikevoittoon.          
Liiketoiminta-alueiden vertailuliikevoitot vuodelta 2007 on luokiteltu sen   
mukaisesti uudelleen. Liikevoitto sisältää 15,2 milj. euron nettovaikutuksen  
(44,9 milj. euroa), joka koostuu osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta,   
optio-ohjelmien suojausinstrumenteista, hiilidioksidin päästöoikeuksista sekä  
pääasiassa osakkuusyritysten IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.  
                                        
Konserni ilmoitti 10.9.2008 suunniteltuihin sulkemisiin ja           
henkilöstövähennyksiin liittyvistä noin 280 milj. euron varauksista ja     
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksista, jotka kirjataan   
kertaluonteisena eränä. Tästä noin 160 milj. eurolla on kassavaikutus      
uudelleenjärjestelyn aikana.                          

Nettorahoituserät olivat -23,0 (-23,9) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
laskivat jonkin verran -36,4 milj. eurosta -35,4 milj. euroon ja        
nettovaluuttakurssivoitot lainoista, valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä  
kasvoivat 4,2 milj. eurosta 5,6 milj. euroon. Nettovoitto muista rahoituseristä 
oli 6,8 milj. euroa verrattuna -8,7 milj. euron tappioon. Tämä johtui pääasiassa
koronvaihtosopimusten positiivisesta käyvän arvon muutoksesta.         
                                        
Konsernin sijoitettu pääoma 30.9.2008 oli 10 058,5 milj. euroa, jossa on    
nettomääräistä vähennystä 637,7 milj. euroa. Tämän aiheuttivat Pohjois-Amerikan 
liiketoimintojen ja tukkuriliiketoiminnan myynti, konsernin uudelleenjärjestelyt
sekä aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon arvonalennukset, jotka kirjattiin 
vuoden 2007 syyskuussa.                             

Tammi-syyskuun 2008 tulos (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon)    
Liikevaihto 8 426,3 milj. euroa oli 441,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2007 
vastaavalla jaksolla. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 341 milj.  
eurolla. Liikevaihtoa pienensivät myös epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset sekä
puutuotteissa merkittävästi alhaisemmat hinnat ja vähäisemmät toimitukset.   

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 357,0 milj. euroa 
360,0 milj. euroon, joka on 4,3 % liikevaihdosta. Puutuotteiden osalle laskusta 
tulee 199,8 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli pienempi myös kaikissa muissa  
segmenteissä paitsi aikakauslehtipaperissa ja muissa liiketoiminnoissa.     
Puutuotteiden liiketappio oli 48,6 milj. euroa (liikevoitto 151,2 milj. euroa). 

Toimituksissa tapahtuneilla muutoksilla ei ollut oleellista vaikutusta konsernin
liikevoittoon, koska puutuotteiden reilusti vähentyneet toimitukset sekä    
kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten jonkin verran vähentyneet  
toimitukset korvautuivat muilla liiketoiminta-alueilla. Myyntihinnat      
paikallisissa valuutoissa nostivat konsernin liikevoittoa 78 milj. euroa, kun  
aikakauslehtipaperin, hienopaperin, kuluttajapakkauskartonkien ja        
teollisuuspakkausten kasvu enemmän kuin korvasi jonkin verran alhaisemmat    
sanomalehtipaperin hinnat ja puutuotteiden paljon alhaisemmat hinnat.      
Epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksien ja suojaussopimusten nettovaikutus    
liikevoittoon oli noin 161 milj. euroa.                     

Raakapuun korkeammat kustannukset pienensivät konsernin kokonaisliikevoittoa  
noin 78 milj. euroa, koska sahatukin jonkin verran alentuneet kustannukset (23 
milj. euroa) olivat pienemmät kuin kuitupuun hinnan nousut (101 milj. euroa).  
Muut kuitukustannukset nousivat noin 44 milj. euroa, josta kolme neljäsosaa   
johtui kohonneista keräyspaperikustannuksista.                 

Energiakustannukset nousivat noin 85 milj. euroa.                

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille 10 % vähemmän eli yhteensä 28,8 miljoonaa
kuutiometriä. Tämä johtui tehtaiden sulkemisista sekä tuotannon supistuksista  
sellu- ja paperitehtailla ja sahoilla.                     

Nettorahoituserät olivat -105,8 (-113,0) milj. euroa. Nettokorkokustannukset  
laskivat 1,8 milj. euroa 109,0 milj. euroon ja nettovaluuttakurssivoitot    
laskivat 2,1 milj. eurosta 1,1 milj. euroon. Muiden rahoituserien nettovoitto  
oli 2,1 milj. euroa edellisvuoden -4,3 milj. euron nettotappioon verrattuna.  
Tämä johtui pääasiassa koronvaihtosopimusten positiivisesta käyvän arvon    
muutoksesta.                                  

Lopetettavat toiminnot                             
30.4.2008 Stora Enso sai päätökseen Papyrus-tukkuriliiketoimintansa myynnin   
Altor Fund II:lle, kuten 6.3.2008 ilmoitettiin. Tukkuriliiketoiminta on     
luokiteltu lopetettavaksi toiminnoksi IFRS:n mukaan, joten sen nettotulos 30.4. 
päättyneiltä neljältä kuukaudelta ilmoitetaan yhdellä rivillä jatkuvien     
toimintojen nettotuloksen jälkeen. Tämä lopetettavien toimintojen tulos sisältää
luovutustappion mukaan lukien kumulatiiviset valuuttakurssierot.        

Lopetettavien toimintojen liikevoitto ilman luovutustappiota oli 15,5 milj.   
euroa. Luovutustappio ennen veroja oli 3,7 milj. euroa, sisältäen kumulatiiviset
kurssierot.                                   

Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 toiseen    
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 722,7 milj. euroa oli 149,1 milj. euroa pienempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 871,8 milj. euroa. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 
15 milj. eurolla. Vähentyneet toimitukset pienensivät liikevaihtoa, mutta hinnat
paikallisissa valuutoissa ja myös valuuttakurssimuutokset lisäsivät       
liikevaihtoa.                                  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä kasvoi 31,1 milj. euroa 
125,5 milj. euroon. Tämä johtui uudelleenjärjestelyyn ja erityisesti      
sanomalehti- ja aikakauslehtipaperin kohonneisiin myyntihintoihin liittyvästä  
kustannusten pienenemisestä.                          

Konsernin sijoitettu pääoma 30.9.2008 oli 10 058,5 milj. euroa, jossa on    
nettomääräisesti vähennystä 580,1 milj. euroa.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarakenne            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 31.12. | 30.9.2 | 30.6.200 | 30.9.200 |
|                   | 2007  | 007  | 8    | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat      | 8   | 8   | 8 572,8 | 8 044,8 |
| hyödykkeet              | 493,2 | 478,6 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot        | -   | 265,4 | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset          | 1   | 963,6 | 1 213,7 | 1 177,1 |
|                   | 154,5 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma             | 2   | 2   | 1 921,3 | 1 882,5 |
|                   | 084,3 | 338,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat erät, netto | -610,8 | -615,7 | -531,5  | - 549,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma            | 11   | 11   | 11 176,3 | 10 554,6 |
|                   | 121,2 | 430,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto           | -618,6 | -734,0 | -537,7  | -496,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma          | 10   | 10   | 10 638,6 | 10 058,5 |
|                   | 502,6 | 696,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  | 7   | 7   | 7 665,0 | 6 995,0 |
| pääoma                | 476,1 | 023,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavien toimintojen oma pääoma | -   | 569,3 | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet         | 71,9  | 43,6  | 74,8   | 74,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat        | 2   | 3   | 2 898,8 | 2 989,5 |
|                   | 954,6 | 363,9 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot        | -   | -303,9 | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä          | 10   | 10   | 10 638,6 | 10 058,5 |
|                   | 502,6 | 696,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008 toiseen 
neljännekseen)                                 
Jatkuvista toiminnoista kertyneet rahavirrat olivat 193,2 (345,9) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 40,4 (151,6) milj. euroa.           

Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat olivat 2 989,5 milj. euroa,  
jossa on lisäystä 90,7 milj. euroa. Tämä johtuu pääasiassa yhdysvaltain dollarin
vahvistumisesta, jonka vaikutusta pienentynyt velka osittain vähensi.      
Käyttämättömät luotot ja rahavarat yhteensä vähenivät 0,1 mrd. euroa 1,8 mrd.  
euroon. Lisäksi Stora Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia     
rahoituslähteitä 0,8 mrd. euroon saakka.                    

Velkaantumisaste 30.9.2008 oli 0,43 (0,38). Valuuttojen nettovaikutus omaan   
pääomaan oli 81 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa     
noteeraamattomaan energiayhtiöön Pohjolan Voimaan liittyvä, myytävissä olevaan 
omaisuuteen sisältyvä noteeraamattomien arvopapereiden arvostuserä vähensi omaa 
pääomaa 352,0 milj. eurolla. Uudelleenarvostus johtui sähkön hinnoissa vuoden  
2008 toisen neljänneksen jälkeen tapahtuneesta laskusta.            

Rahoitus vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2007     
kolmanteen neljännekseen)                            
Stora Enso on toiminut ennakoivasti pienentääkseen maksuvalmiusriskiä ja    
riippuvuutta lyhytaikaisista lainoista sekä pidentänyt maturiteettiprofiilia  
vuoden 2007 puolivälistä, kun rahoituskriisien ensimmäinen aalto iski      
markkinoille. Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 585 
milj. euroa lyhytaikaisia lainoja ja 398 milj. euroa rahavaroja verrattuna 1 246
milj. euron lyhytaikaisiin lainoihin ja 180 milj. euron rahavaroihin vuoden 2007
kolmannen neljänneksen lopussa.                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   | 8   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 176 | 237 | 57, | -30 | 71, | -13 | 54,6 | -294, | -75,7 |
|         | ,9 | ,5 | 6  | 5,3 | 3  | 8,7 |    | 5   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut | 1  | 1  | 618 | 667 | 192 | 231 | -65,2 | 20,3 | -42,2 |
| ei-kassavaikutte | 219 | 069 | ,4 | ,0 | ,7 | ,8 |    |    |    |
| iset erät    | ,8 | ,9 |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  | -22 | -41 | -16 | -36 | 81, | 100 | n/m  | 22,2 | 60,8 |
| muutos      | 8,4 | 9,6 | 4,3 | ,2 | 9  | ,1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta | 1  | 887 | 511 | 325 | 345 | 193 | -40,6 | -44,1 | -42,4 |
| kertyneet    | 168 | ,8 | ,7 | ,5 | ,9 | ,2 |    |    |    |
| rahavirrat    | ,3 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   | -76 | -46 | -48 | -19 | -19 | -15 | 21,2 | 21,4 | -3,0 |
|         | 8,3 | 7,4 | 1,2 | 3,9 | 4,3 | 2,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    | 400 | 420 | 30, | 131 | 151 | 40, | -69,3 | -73,4 | -92,7 |
| investointien  | ,0 | ,4 | 5  | ,6 | ,6 | 4  |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista  | 136 | 46, | 51, | 13, | 34, | 0,0 | -100, | -100, | 10,5 |
| toiminnoista   | ,8 | 6  | 5  | 9  | 4  |   | 0   | 0   |    |
| kertyneet    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat    | 536 | 467 | 82, | 145 | 186 | 40, | -72,2 | -78,3 | -82,4 |
| yhteensä     | ,8 | ,0 | 0  | ,5 | ,0 | 4  |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit tammi-syyskuussa 2008                       
Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana investoinnit sisältäen    
maahankinnat olivat yhteensä 481,2 milj. euroa, joka on linjassa pienentyneiden 
poistojen kanssa. Vuonna 2008 konsernin kokonaisinvestointien odotetaan olevan 
noin 650-700 milj. euroa sisältäen maahankinnat.                

Vuoden 2008 tammi-syyskuun tärkeimpiä projekteja olivat puuviljelmäprojektit  
Etelä-Amerikassa (46,2 milj. euroa) ja Guangxissa Kiinassa (27,1 milj. euroa), 
energiainvestoinnit Langerbruggen tehtaalla Belgiassa (21,0 milj. euroa) ja   
Maxaun tehtaalla Saksassa (17,3 milj. euroa) sekä offset-painomenetelmää    
käyttävä mikroaaltopahvipakkaustehdas Komaromissa Unkarissa (13,1 milj. euroa). 
Liikearvon alentumistestaus                           
Kuten jo vuoden 2008 toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa ilmoitettiin,   
liikearvon alentumistestaus, joka on suoritettu kunkin vuoden kolmannella    
neljänneksellä, suoritetaan tästä lähtien neljännellä neljänneksellä      
testausmenettelyiden yhteensovittamiseksi strategia- ja suunnitteluprosessin  
kanssa. Parhaillaan tarkastellaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   
mahdollista arvonalentumista mukaan lukien pääasiassa Venäjän tulleihin     
liittyvät epävarmuustekijät. Konserni odottaa saavansa aineellisten ja     
aineettomien hyödykkeiden sekä liikearvon alentumisen testauksen päätökseen   
vuoden loppuun mennessä.                            
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Maailmantalouden taantuma voi heikentää konsernin tuotteiden kysyntää.     
Energiahinnat ja niiden vaikutukset tuotantokustannuksiin vaikuttavat      
aaltopahvipakkausten, paperin ja kartongin kysyntään. Puun raaka-ainemarkkinat 
ovat yleisesti suuri liiketoiminnallinen riski ja epävarmuustekijä, varsinkin  
Itämeren alueella ja Keski-Euroopassa.                     

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2009: 10 prosentin sähkön tai öljyn      
markkinahinnan muutoksen välitön vaikutus vuoden 2009 liikevoittoon on noin 6  
milj. euroa (sähkö) ja noin 18 milj. euroa (öljy). Energiaherkkyys vuodelle 2009
on vähentynyt öljyn lisääntyneiden suojausten vuoksi.              
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysynnän  
arvioidaan olevan viimeisellä neljänneksellä edellisvuotta heikompaa. Kysynnän 
heikkenemisestä huolimatta useimpien paperituotteiden ja erityisesti      
sanomalehtipaperin markkinoiden odotetaan pysyvän tasapainossa         
tuotantokapasiteetin merkittävien leikkausten vuoksi.              

Kuluttajapakkauskartongin ja teollisuuspakkausten markkinoiden arvioidaan olevan
edellisvuotta heikommat. Kuluttajapakkauskartongin kysyntään vaikuttavat tällä 
hetkellä negatiivisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät ongelmat   
Kiinassa ja teollisuuspakkausten kysyntään vaikuttavat heikompi kysyntä     
kuluttajatuotemarkkinoilla sekä rakennusteollisuudessa. Puutuotteiden näkymät  
pysyvät edelleen heikkoina, ja kuluttajien alhainen luottamus heikentää niitä  
entisestään. Puutuotteiden kysynnän odotetaan olevan viimeisellä neljänneksellä 
edellisvuotta heikompaa.                            

Hintojen odotetaan pysyvän viimeisellä neljänneksellä Euroopassa vakaina    
sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin   
osalta. Päällystetyn hienopaperin ja kuluttajapakkauskartongin hintojen     
odotetaan nousevan jonkin verran, kun jo ilmoitetut hinnankorotukset toteutetaan
vähitellen. Teollisuuspakkaustuotteiden hintojen ennustetaan laskevan hieman.  
Puutuotteiden jatkuva ylitarjonta kohdistaa todennäköisesti hintoihin edelleen 
paineita monilla markkinoilla. Stora Enso aikoo nostaa sanomalehtipaperin,   
aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin hintoja Euroopassa vuoden 2009
alussa.                                     

Kiinassa päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoiden heikkous vaikuttaa   
kysyntään ja hintoihin, millä on vaikutus myös päällystämättömän        
aikakauslehtipaperin markkinoihin. Hienopaperin kysyntänäkymät pysyvät Kiinassa 
vakaina, mutta hintoihin kohdistuu paineita kasvaneiden tehdasvarastojen vuoksi.

Latinalaisessa Amerikassa aikakauslehtipaperin kysynnän ennustetaan tasoittuvan,
mutta hintojen ennakoidaan nousevan edelleen sopimushintoja lukuun ottamatta.  
Muilla Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla aikakauslehtipaperihintojen     
odotetaan paranevan viimeisellä neljänneksellä jonkin verran, kun taas     
sanomalehtipaperihintojen odotetaan pysyvän ennallaan kolmannen neljänneksen  
merkittävän nousun jälkeen.                           
Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat                     
Veracel - tapahtumat tilikauden aikana                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian liittovaltion Stora Enson        
Veracel-osakkuusyritykselle myöntämät luvat eivät olleet laillisia eikä     
ympäristövaikutusten arviointia lupia varten ollut tehty. Päätöksen mukaan 47  
000 hehtaaria Veracelin nykyisistä puuviljelmistä pitäisi kaataa ja tilalle   
istuttaa luonnonmetsää vuoden sisällä. Lisäksi päätös määräsi Veracelille    
mahdollisen 20 milj. Brasilian realin (8 milj. euron) sakon. Veracelia     
(silloiselta nimeltään Veracruz Florestal Ltda.) syytettiin luonnonmetsien   
hävittämisestä pienellä alueella (64 hehtaaria) vuonna 1993. Veracel kiistää  
voimakkaasti oikeuden päätöksen ja on valittamassa tuomiosta. Veracel toimii  
täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti. Kattava ympäristövaikutusten    
arviointi tehtiin vuosina 1994-1995 osana lain velvoittamia lupavaatimuksia.  
Veracel on saanut kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat      
teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille Brasilian ympäristöviranomaisilta.   
Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten   
sakkojen varalle.                                
Veracel - tilikauden jälkeiset tapahtumat tapahtumat              
Stora Enson Veracel-yhteistyökumppani Aracruz kommentoi 17.10. oman       
taloudellisen ja maksuvalmiutta koskevan tilanteensa tiedottamisen yhteydessä  
Veracel II:n mahdollista ajoitusta. Stora Enso käy vuoropuhelua Aracruzin kanssa
ja on tuonut selkeästi esille, että suunnitelma Veracelin toisesta linjasta on 
Stora Ensolle ensisijaisen tärkeä. Veracelin toiminta jatkuu normaalisti    
omistautuneen johdon ja oman hallituksen johdolla. Veracel II:n         
kannattavuustutkimus jatkuu aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti, ja sen odotetaan 
valmistuvan vuoden 2009 puolivälissä. Vasta sen jälkeen voidaan Veracel II:sta 
tehdä päätös perustuen silloin vallitseviin olosuhteisiin, uusimmat markkina- ja
kustannustiedot mukaan lukien.                         

Uudelleenjärjestely                               
Stora Enso ilmoitti 10.9.2008 suunnitelmista sulkea pysyvästi yksiköitä, joiden 
yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 600 000 tonnia paperia ja kartonkia ja 170 
000 kuutiometriä sahatavaraa, sekä suunnitelmista investoida noin 135 milj.   
euroa seuraavien kahden vuoden aikana kehittääkseen konsernin liiketoimintaa  
Imatran, Forsin ja Inkeroisten tehtailla.                    

Hallinnon keventäminen                             
Stora Enso ilmoitti 10.9.2008 myös suunnitelmistaan keventää hallintoa, jotta se
vastaisi entisestään täsmennettyjen liiketoimintojen tarpeita. Konsernissa   
arviointia tehdään kaikilla organisaation tasoilla sen määrittelemiseksi, mitä 
toimintoja liiketoiminnan tukemiseen tarvitaan. Projekti etenee suunnitellun  
mukaisesti, ja arvioinnin tulokset valmistuvat vuoden 2008 loppuun mennessä.  

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkimuksen tuloksena esittänyt markkinaoikeudelle,  
että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien    
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Stora Enso katsoo
esityksen olevan perusteeton.                          

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla varauduttaisiin edellä
mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden kustannuksiin.            
Muutokset konsernin johdossa ja organisaatiorakenteessa             
Stora Enso ilmoitti 25.8. nimittäneensä Hannu Kasurisen puutuotteet       
liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän 
raportoi toimitusjohtaja Jouko Karviselle ja hänen toimipaikkansa on      
Helsingissä.                                  

Stora Enso ilmoitti 1.9. seuraavat johtoryhmän muutokset, jotka astuivat voimaan
1.10.2008.                                   
-	Talousjohtajan tehtävät siirtyivät varatoimitusjohtaja Hannu Ryöppöseltä   
Markus Rauramolle, joka toimi aiemmin konsernin rahoitusjohtajana. Hannu    
Ryöppönen jatkaa johtoryhmän jäsenenä kunnes jää eläkkeelle keväällä 2009. Hannu
Ryöppösen vastuualueet ovat konsernin strategia, yritysjärjestelyt,       
ostotoiminnot ja informaatioteknologia. Markus Rauramosta tuli johtoryhmän   
jäsen.                                     
-	Christer Ågren, jolle kuuluivat henkilöstöhallinto ja informaatioteknologia  
sekä Ruotsin maajohto, on päättänyt siirtyä toisen yhtiön palvelukseen Stora  
Enson ulkopuolelle. Elisabet Salander Björklund otti henkilöstöhallinnon    
vastuulleen nykyisten tehtäviensä eli puun- ja sellunhankinnan sekä       
yritysvastuun lisäksi. Informaatioteknologia siirtyy Hannu Ryöppösen vastuulle. 
-	Kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminta-alueen johtaja Mats Nordlander otti   
Kiinan ja muun Aasian aluevastuun, teollisuuspakkaukset liiketoiminta-alueen  
johtaja Veli-Jussi Potka Venäjän ja Elisabet Salander Björklund Latinalaisen  
Amerikan.                                    
-	Sanomalehti- ja kirjapaperiliiketoiminta-alueen johtaja Juha Vanhainen otti  
vastuulleen Suomen maajohtajuuden Aulis Ansaharjulta, joka jatkaa        
hienopaperiliiketoiminta-alueen johtajana. Elisabet Salander Björklund otti   
vastuulleen Ruotsin maajohtajuuden.                       
Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana 2 358 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Viimeisin  
osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 15.9.2008.               
30.9.2008 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 152 531 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 385 968 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     
Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Kunnossapitopalvelusopimus ABB:n kanssa lyötiin lukkoon             
Stora Enso ja ABB allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta  
tarjoamaan kunnossapitopalveluja Stora Enson Veitsiluodon, Oulun, Varkauden,  
Imatran, Enocellin ja Heinolan tehtaille 10.9.2008 julkistetun aiesopimuksen  
allekirjoittamisen mukaisesti. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2009 ja ABB johtaa
sitä operatiivisesti. Stora Enso omistaa 51 ja ABB 49 prosenttia yhtiön     
osakkeista. Arviolta 1 450 Stora Enson työntekijää siirtyy uuteen yhtiöön.   
Sunilan sellutehtaan tuotannonrajoitukset                    
Sunilan sellutehdas suunnittelee noin kolmen viikon tuotannonrajoituksia    
viimeisellä vuosineljänneksellä vastatakseen markkinakysyntään.         

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 23. päivänä lokakuuta 2008                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    

Segmentit vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2007     
kolmanteen neljännekseen                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kirjapaperi   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 430 | 389 | 405 | 1  | 1  | -5,8 | 4,2  | -9,1 |
|         | 734 | ,0 | ,0 | ,2 | 298 | 180 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   | ,6 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 211 | 52, | 27, | 33, | 163 | 87, | -35,8 | 20,1 | -46,3 |
|         | ,9 | 2  | 9  | 5  | ,5 | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 12, | 12, | 7,2 | 8,3 | 12, | 7,4 | -31,4 | 15,3 | -41,3 |
|         | 2  | 1  |   |   | 6  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 15, | 15, | 9,5 | 11, | 16, | 10, | -25,6 | 22,1 | -37,5 |
|         | 7  | 6  |   | 6  | 0  | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 3  | 753 | 702 | 712 | 2  | 2  | -5,4 | 1,4  | -5,9 |
| 000 t      | 061 |   |   |   | 258 | 125 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 3  | 795 | 687 | 707 | 2  | 2  | -11,1 | 2,9  | -9,3 |
| 1 000 t     | 061 |   |   |   | 326 | 109 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 405,2 milj. euroa, joka oli 6 %  
pienempi kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtuu pääasiassa  
Summan tehtaan sulkemisesta ja myös alentuneista hinnoista. Liikevoitto oli 33,5
milj. euroa, joka oli 18,7 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2007 kolmannella  
neljänneksellä. Tämä johtui alentuneista hinnoista, euron vahvistumisesta ja  
korkeammista kuitu- ja energiakustannuksista.                  

Jos on tarpeen, sanomalehtipaperitehtailla rajoitetaan tuotantoa viimeisellä  
neljänneksellä, jotta varastot saadaan pidettyä alhaisella tasolla.       

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Sanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa oli viime vuoden tasolla, mutta      
markkinahinnat olivat alhaisempia. Sanomalehtipaperin tuonti Pohjois-Amerikasta 
väheni sen noustua merkittävästi vuonna 2007. Länsieurooppalaisten toimittajien 
toimitukset olivat jonkin verran pienemmät vähentyneen Euroopan ulkopuolisen  
viennin vuoksi. Tuottajien varastot olivat yleisesti paljon edellisvuotta    
pienemmät.                                   

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa kysyntä heikkeni kausiluonteisesti jonkin verran, minkä seurauksena 
eurooppalaisten toimittajien toimitukset vähenivät jonkin verran.        
Länsieurooppalaisten toimittajien vienti Euroopan ulkopuolelle kasvoi edelleen 
merkittävästi. Pohjois-Amerikassa kysyntä heikkeni. Euroopassa hinnat pysyivät 
muuttumattomina ja tuottajien varastot pienenivät. Aasiassa hinnat nousivat.  


--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipap |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eri       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 587 | 540 | 544 | 1  | 1  | -7,2 | 0,8  | -4,3 |
|         | 296 | ,3 | ,5 | ,9 | 706 | 632 |    |    |    |
|         | ,3 |   |   |   | ,8 | ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 50, | 17, | 14, | 27, | 35, | 69, | 56,6 | 89,0 | 95,8 |
|         | 9  | 5  | 5  | 4  | 3  | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,2 | 3,0 | 2,7 | 5,0 | 2,1 | 4,2 | 66,7 | 85,2 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 7,2 | 2,5 | 6,1 | 94,6 | 94,6 | 144,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 774 | 698 | 688 | 2  | 2  | -11,1 | -1,4 | -5,9 |
| 000 t      | 993 |   |   |   | 208 | 077 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 745 | 696 | 706 | 2  | 2  | -5,2 | 1,4  | -4,1 |
| 1 000 t     | 951 |   |   |   | 221 | 130 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 544,9 milj. euroa, mikä oli 7 % pienempi  
kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Syynä tähän olivat pääasiassa   
tehtaiden ja koneiden sulkemiset. Liikevoitto oli 9,9 milj. euroa suurempi kuin 
edellisvuonna eli 27,4 milj. euroa. Tämä johtui epäedullisten          
valuuttakurssimuutosten sekä energian ja raaka-aineiden hintojen jyrkän nousun 
paljon vähäisemmästä vaikutuksesta verrattuna myyntihintojen nousuun      
paikallisissa valuutoissa ja kustannusten pienenemiseen uudelleenjärjestelyn ja 
tuottavuuden parannusten johdosta.                       

Norrsundetin sellutehdas suljetaan pysyvästi 15.11.2008, ja saksalaisen Kabelin 
tehtaan paperikone (PK) 3, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 140 000   
tonnia päällystettyä aikakauslehtipaperia, on suunniteltu suljettavan pysyvästi 
vuoden loppuun mennessä. Jos taloudellinen taantuma vähentää markkinakysyntää, 
Stora Enso rajoittaa aikakauslehtipaperin tuotantoa sen mukaisesti viimeisellä 
neljänneksellä.                                 
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui       
edellisvuoteen verrattuna, kun taas päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä  
heikkeni. Tuottajien päällystämättömien paperilaatujen varastot pienenivät,   
mutta kasvoivat päällystettyjen paperilaatujen osalta. Molempien        
aikakauslehtipaperilaatujen hinnat nousivat.                  

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä heikkeni jonkin verran, mutta hinnat nousivat 
huomattavasti.                                 

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, mutta   
päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni jonkin verran. Tuottajien  
päällystämättömien paperilaatujen varastot pienenivät jonkin verran ja kasvoivat
jonkin verran päällystettyjen paperilaatujen osalta. Hinnat nousivat.      

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset lisääntyivät ja hinnat nousivat.     

Kiinassa kysyntä oli yleisesti ottaen vakaata ja hinnat nousivat. Dawangin   
tehtaasta on tullut selkeästi SC-paperin markkinajohtaja Kiinassa kotimaisen  
kysynnän ja hintojen perusteella.                        


--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 529 | 537 | 543 | 1  | 1  | 2,7  | 1,1  | -0,2 |
|         | 156 | ,7 | ,8 | ,9 | 629 | 626 |    |    |    |
|         | ,2 |   |   |   | ,5 | ,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 163 | 34, | 19, | 33, | 128 | 90, | -3,8 | 68,0 | -29,6 |
|         | ,7 | 4  | 7  | 1  | ,0 | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,6 | 6,5 | 3,7 | 6,1 | 7,9 | 5,5 | -6,2 | 64,9 | -30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 9,7 | 8,2 | 4,3 | 7,5 | 10, | 7,0 | -8,5 | 74,4 | -32,0 |
|         |   |   |   |   | 3  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 696 | 688 | 694 | 2  | 2  | -0,3 | 0,9  | -1,7 |
| 000 t      | 826 |   |   |   | 145 | 108 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 705 | 694 | 706 | 2  | 2  | 0,1  | 1,7  | -3,1 |
| 1 000 t     | 856 |   |   |   | 163 | 096 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
* Ilman kertaluonteisia eriä ** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    

Hienopaperin liikevaihto oli 543,9 milj. euroa, jossa oli kasvua 3 % vuoden 2007
kolmanteen neljännekseen verrattuna, mikä johtui pääasiassa toimitusten     
lisääntymisestä. Liikevoitto oli 33,1 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa   
pienempi edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa korkeammista energia-
ja puukustannuksista.                              

Viimeisen neljänneksen liikevoittoon vaikuttaa negatiivisesti päällystämättömän 
hienopaperin heikkenevä kysyntä. Päällystämätöntä hienopaperia valmistavilla  
tehtailla rajoitetaan tuotantoa sen sopeuttamiseksi kysyntään.         
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vahvempaa, mutta        
päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli jonkin verran edellisvuotta heikompaa
taloudellisen kasvun hidastuessa. Päällystämättömän hienopaperin hinnat pysyivät
ennallaan, mutta päällystetyn hienopaperin hinnat olivat alhaisemmat.      
Teollisuuden varastot olivat edellisvuotta pienempiä molempien laatujen osalta. 

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui jälleen ja hinnat nousivat 
edellisvuodesta.                                
Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui jonkin verran, mutta   
päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni merkittävästi, osittain     
kausiluonteisista syistä. Päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät käytännössä 
ennallaan, mutta päällystämättömän hienopaperin hinnat laskivat jonkin verran. 
Teollisuuden varastot pysyivät ennallaan päällystetyssä hienopaperissa ja    
kasvoivat päällystämättömässä hienopaperissa.                  

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vakaata, mutta hintoihin     
kohdistui painetta.                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkaus |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kartonki     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 562 | 587 | 563 | 1  | 1  | 0,3  | -4,0 | 0,2  |
|         | 300 | ,1 | ,3 | ,9 | 721 | 725 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   | ,8 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 158 | 27, | 23, | 37, | 128 | 103 | 38,9 | 63,0 | -19,8 |
|         | ,0 | 0  | 0  | 5  | ,4 | ,0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 6,9 | 4,8 | 3,9 | 6,7 | 7,5 | 6,0 | 39,6 | 71,8 | -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 8,4 | 5,9 | 5,5 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 62,7 | 74,5 | -5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 632 | 643 | 617 | 1  | 1  | -2,4 | -4,0 | -0,7 |
| 000 t      | 532 |   |   |   | 909 | 896 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 621 | 626 | 625 | 1  | 1  | 0,6  | -0,2 | 0,8  |
| 1 000 t     | 533 |   |   |   | 895 | 911 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 563,9 milj. euroa, joka oli vuoden  
2007 kolmannen neljänneksen tasolla. Liikevoitto oli 37,5 milj. euroa, joka oli 
10,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tämä johtui vähentyneistä       
huoltoseisokeista, kohonneista hinnoista ja kasvaneista sellumääristä.     

Viimeisen neljänneksen liikevoittoon odotetaan merkittävästi vaikuttavan    
suunniteltu huolto- ja uudistusseisokki Skoghallin tehtaalla Ruotsissa sekä   
kartonkikone 5:n käynnistys uudistuksen jälkeen Imatran tehtaalla johtuen    
uudistuksen jälkeisestä alhaisemmasta tuotantomäärästä. Lisäksi         
kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminta-aluee rajoittaa tuotantoaan sopeuttakseen 
varastoja sekä valmistautuakseen suunniteltuun uudelleenjärjestelyyn, mukaan  
lukien saksalaisen, 190 000 tonnia taivekartonkia vuodessa tuottavan      
Baienfurtin tehtaan suunniteltu sulkeminen. Lisäksi Enocellin sellutehtaalla  
rajoitetaan tuotantoa viimeisen neljänneksen aikana sopeutumaan         
markkinakysyntään.                               
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Kartongin toimitukset vähenivät ja kemiallisen sellun toimitukset lisääntyivät 
edellisvuoteen verrattuna. Hinnat olivat yleisesti edellisvuotta korkeampia.  

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Kartongin ja sellun toimitukset vähenivät, mutta hinnat nousivat yleisesti.   


--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkau |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kset       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 267 | 285 | 273 | 808 | 834 | 2,0  | -4,3 | 3,2  |
|         | 083 | ,8 | ,4 | ,1 | ,1 | ,0 |    |    |    |
|         | ,5 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 111 | 24, | 20, | 20, | 83, | 67, | -19,0 | -0,5 | -18,9 |
|         | ,9 | 7  | 1  | 0  | 5  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10, | 9,2 | 7,0 | 7,3 | 10, | 8,1 | -20,7 | 4,3  | -21,4 |
|         | 3  |   |   |   | 3  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 16, | 15, | 10, | 10, | 17, | 12, | -28,0 | -0,9 | -27,2 |
|         | 9  | 0  | 9  | 8  | 3  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 1  | 257 | 264 | 262 | 809 | 786 | 1,9  | -0,8 | -2,8 |
| kartongin    | 065 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toimitukset, 1  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 000 t      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 1  | 253 | 266 | 272 | 798 | 808 | 7,5  | 2,3  | 1,3  |
| kartongin    | 058 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tuotantomäärät, |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 1  | 275 | 276 | 269 | 798 | 808 | -2,2 | -2,5 | 1,3  |
| toimitukset, 1  | 073 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 000 000 m2    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 1  | 277 | 279 | 271 | 813 | 817 | -2,2 | -2,9 | 0,5  |
| tuotantomäärät, | 090 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1 000 000 m2   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 273,1 milj. euroa, joka oli 2 % suurempi  
kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtuu hieman korkeammista  
hinnoista ja uuden tuotannon käynnistämisestä vuoden 2008 aikana Venäjän    
Luhovitsyssa ja Yhdysvaltojen Wisconsin Rapidsissa. Liikevoitto oli 20,0 milj. 
euroa, joka oli 4,7 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2007 kolmannella      
neljänneksellä. Syynä tähän olivat energia- ja puukustannusten myyntihintoja  
nopeampi nousu sekä kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin      
raaka-aineen hintojen merkittävä lasku.                     

Offset-painomenetelmää käyttävä mikroaaltopahvipakkaustehdas Unkarin Komaromissa
aloitti tuotannon syyskuussa. Corenson uusi hylsytehdas Puolan Tychyssä     
käynnistyy aikataulun mukaan joulukuussa 2008. Varkaudessa sijaitseva Corenson 
hylsykartonkikone, jonka vuotuinen kapasiteetti on 100 000 tonnia, on      
suunniteltu suljettavan pysyvästi vuoden 2008 loppuun mennessä. Sulkeminen   
edellyttää paikallisia neuvotteluja. Heikkenevä kysyntä vaikuttaa negatiivisesti
teollisuuspakkausten viimeisen neljänneksen liikevoittoon. Hylsykartonkia ja  
säkkipaperia valmistavilla tehtailla rajoitetaan tuotantoa sen sopeuttamiseksi 
kysyntään.                                   

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Teollisuuspakkaustuotteiden kysyntä heikkeni taloudellisen epävarmuuden myötä. 
Puolikemiallisen aallotuskartongin, hylsykartongin, hylsyjen ja         
aaltopahvipakkausten hinnat olivat korkeammat, laminaattipaperin ja       
toispuolisesti konekiillotetun voimapaperin hinnat pysyivät pääasiassa ennallaan
ja säkkipaperin ja erityisesti kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin 
raaka-aineen hinnat olivat alhaisemmat.                     

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Aaltopahvipakkausten, hylsyjen ja hylsykartongin kysyntä heikkeni jonkin verran.
Kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen kysyntä tasoittui 
ja laminaattipaperin kysyntä pysyi pääasiassa ennallaan. Kierrätettäviin    
kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen sekä säkki- ja voimapaperin hinnat
laskivat, mutta muiden tuotteiden hinnat pysyivät tasaisina.          


--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 7-9/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 8 -  | 8 -  | 8 -  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 07  | 08  | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 461 | 409 | 366 | 1  | 1  | -20,6 | -10,6 | -20,9 |
|         | 853 | ,4 | ,8 | ,2 | 459 | 154 |    |    |    |
|         | ,1 |   |   |   | ,4 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*   | 150 | 37, | -10 | -14 | 151 | -48 | -138, | -31,2 | -132, |
|         | ,7 | 1  | ,9 | ,3 | ,2 | ,6 | 5   |    | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,1 | 8,0 | -2, | -3, | 10, | -4, | -148, | -44,4 | -140, |
|         |   |   | 7  | 9  | 4  | 2  | 8   |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 19, | 18, | -5, | -7, | 26, | -8, | -139, | -33,9 | -132, |
|         | 5  | 9  | 6  | 5  | 5  | 6  | 7   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | -6,7 | -7,8 | -9,3 |
| 000 m3      | 348 | 545 | 563 | 441 | 927 | 471 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 366,2 milj. euroa, joka oli 21 % pienempi kuin  
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Syynä tähän oli myyntihintojen ja    
toimitusten lasku merkittävästi heikkenevillä markkinoilla. Liiketappio oli 14,3
milj. euroa, joka oli 51,4 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2007 kolmannella  
neljänneksellä, koska alhaisemmat raaka-aineiden hinnat, tuotantorajoitukset ja 
muut kustannussäästötoimenpiteet eivät pystyneet korvaamaan alentuneita     
myyntihintoja ja toimitusmääriä.                        

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä saatiin päätökseen            
talonrakennusteollisuuden komponenttien tuotannon laajennus Alan sahalla    
Ruotissa ja Effex™ Design Sisustuspaneeli, innovatiivinen panelointiratkaisu,  
esiteltiin etukäteen markkinoilla. Virolainen Paikusen saha, jonka vuotuinen  
kapasiteetti on 170 000 kuutiometriä, on suunniteltu suljettavan pysyvästi   
joulukuussa 2008. Puutuotteissa harkitaan mahdollisuutta merkittäviin      
tuotannonrajoituksiin.                             

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä ja hinnat olivat lähes kaikilla markkinoilla merkittävästi heikommat  
kuin vuoden 2007 kolmannen neljänneksen suhteellisen hyvillä markkinoilla.   

Verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen                  
Hinnat laskivat edelleen heikkenevän kysynnän ja jatkuvan ylitarjonnan vuoksi. 
Puutuotteiden valmistajat rajoittivat edelleen tuotantoa sopeuttaakseen     
tarjonnan alhaisempaan kysyntään.                        

Tilinpäätös                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 200 | 1-9 | 1-9 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /07 | /08 | /08 | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 - | 08  | 08 - |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | -   | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   | 4-6/0 | 7   |
|         |   |   |   |   |   |   |    | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   | 0,0 | 0,0 | -0, | -0, | 0,0 | -0, | 55,6 | n/m  | -150, |
| laimentamaton,  | 1  | 8  | 04 | 36 | 4  | 16 |    |    | 0   |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -33,3 | 250,0 | -60,6 |
| ilman      | 4  | 6  | 6  | 1  | 4  | 4  |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | -62,7 | -15,4 | -50,3 |
| (CEPS), EUR   | 5  | 7  | 8  | 9  | 6  | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS ilman    | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -19,6 | 42,3 | -35,4 |
| kertaluonteisia | 4  | 4  | 3  | 6  | 6  | 7  |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | 1,8 | 4,8 | 1,1 | -12 | 2,7 | -5, | 55,0 | -300, | -77,1 |
| pääoman tuotto  |   |   |   | ,0 |   | 4  |    | 0   |    |
| (ROCE), %    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman    | 11, | 16, | 6,7 | 9,6 | 2,8 | 5,4 | -43,8 | 92,9 | -58,1 |
| kertaluonteisia | 4  | 0  |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman   | -2, | -1, | -0, | -22 | 1,4 | -6, | 71,3 | n/m  | 69,2 |
| tuotto (ROE), %* | 7  | 3  | 4  | ,3 |   | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | -24,6 | 13,2 | -24,6 |
| *        | 0  | 7  | 3  | 7  | 8  | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 9,4 | 9,6 | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 8,8 | -7,9 | -8,7 | -7,9 |
| pääoma/osake,  | 8  | 3  | 7  | 3  | 2  | 7  |    |    |    |
| EUR*       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | 49, | 45, | 49, | 45, | 52, | 49, | 9,7  | -4,0 | 9,7  |
| , %*       | 3  | 5  | 9  | 5  | 0  | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | 1,5 | 2,7 | 0,7 | -10 | 2,5 | -5, | 51,9 | n/m  | -74,1 |
| liikevaihdosta  |   |   |   | ,6 |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 9,5 | 9,0 | 4,0 | 8,5 | 2,5 | 5,2 | -38,8 | 108,0 | -55,6 |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liikevaihdosta  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit,  | 820 | 507 | 483 | 211 | 195 | 152 | -27,7 | -21,6 | -4,7 |
| milj. EUR*    | ,4 | ,3 | ,5 | ,3 | ,0 | ,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -1,4 | -5,5 | -1,4 |
| pääoma, milj.  | 022 | 203 | 058 | 203 | 639 | 058 |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset    | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  | 2  | -31,0 | 3,1  | -31,0 |
| nettovelat,   | 955 | 333 | 989 | 333 | 899 | 989 |    |    |    |
| milj. EUR*    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö    | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 34 | -6,6 | -2,5 | -6,6 |
| keskimäärin,   | 137 | 748 | 331 | 748 | 227 | 331 |    |    |    |
| vuosittainen   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| keskimääräinen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| määrä (milj.)  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen  | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|         | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kumulatiivinen | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|         | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen, | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| laimennettu   | ,8 | ,9 | ,6 | ,9 | ,6 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät                              
* Koko liiketoiminta                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Euron vaihtokurssit           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on              | Päätöskurssi  | Keskikurssi   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 31.12. | 30.9.2 | 31.12. | 30.9.20 |
|                     | 2007  | 008  | 2007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                   | 9,4415 | 9,7943 | 9,2517 | 9,4112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                   | 1,4721 | 1,4303 | 1,3710 | 1,5221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                   | 0,7333 | 0,7903 | 0,6847 | 0,7817 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.9.2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                | USD  | GBP  | SEK  | JPY   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arviotu vuosittainen liiketoiminnan   | 650  | 600  | 1 100 | 200   |
| nettorahavirta             |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset 30.9.    | 325  | 303  | 660  | 100   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 30.9. seuraavalle 12  | 50 %  | 51 %  | 60 %  | 50 %  |
| kuukaudelle               |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin     |   |   |   |   |    |    |    |
| tuloslaskelma        |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 200 | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | Muuto |    | Muuto |
|         | 7  | /07 | /08 | /08 | /07 | /08 | s %  |    | s %  |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ |    | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 - |    | 08 - |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 |    | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7   |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 11 | 2  | 2  | 2  | 8  | 8  | -5,4 | -5,2 | -5,0 |
|         | 848 | 876 | 871 | 722 | 867 | 426 |    |    |    |
|         | ,5 | ,7 | ,8 | ,7 | ,8 | ,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 88, | 25, | -1, | 23, | 55, | 68, | -6,7 | n/m  | 23,8 |
| muut tuotot   | 4  | 5  | 6  | 8  | 5  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  | -6 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | 2,1  | 0,5  | -0,8 |
| palvelut     | 962 | 748 | 720 | 712 | 132 | 174 |    |    |    |
|         | ,9 | ,0 | ,4 | ,1 | ,8 | ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja | -1 | -23 | -28 | -29 | -80 | -86 | -22,9 | -2,2 | -6,6 |
| komissiot    | 134 | 7,9 | 6,1 | 2,4 | 8,0 | 1,1 |    |    |    |
|         | ,0 |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1 | -41 | -45 | -36 | -1 | -1 | 11,2 | 19,8 | -0,2 |
|         | 712 | 0,5 | 4,7 | 4,5 | 264 | 266 |    |    |    |
|         | ,9 |   |   |   | ,3 | ,9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -76 | -13 | -17 | -22 | -42 | -53 | -63,9 | -26,0 | -25,9 |
| muut kulut    | 1,9 | 6,2 | 7,1 | 3,2 | 1,4 | 0,4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 341 | 65, | 12, | 1,6 | 109 | 37, | -97,6 | -87,1 | -65,4 |
| osakkuusyrityste | ,3 | 4  | 4  |   | ,5 | 9  |    |    |    |
| n tuloksesta   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1 | -74 | -17 | -29 | -1 | -64 | 60,2 | -70,3 | 45,0 |
| arvonalentumiset | 529 | 0,3 | 3,0 | 4,6 | 168 | 2,3 |    |    |    |
|         | ,6 |   |   |   | ,8 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 176 | -30 | 71, | -13 | 237 | 57, | 54,6 | -294, | -75,7 |
|         | ,9 | 5,3 | 3  | 8,7 | ,5 | 6  |    | 5   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserä | -15 | -23 | -40 | -23 | -11 | -10 | 3,8  | 43,8 | 6,4  |
| t        | 6,7 | ,9 | ,9 | ,0 | 3,0 | 5,8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 20, | -32 | 30, | -16 | 124 | -48 | 50,9 | n/m  | -138, |
| veroja      | 2  | 9,2 | 4  | 1,7 | ,5 | ,2 |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot   | -8, | 54, | -1, | 42, | -52 | 24, | -22,1 | n/m  | 145,7 |
|         | 8  | 7  | 8  | 6  | ,9 | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista    | 11, | -27 | 28, | -11 | 71, | -24 | 56,6 | n/m  | -133, |
| toiminnoista   | 4  | 4,5 | 6  | 9,1 | 6  | ,0 |    |    | 5   |
| kertynyt     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| voitto      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista  | -22 | -16 | -1, | 0,9 | -14 | 3,8 | 100,5 | 150,0 | 102,6 |
| toiminnoista   | 3,8 | 6,6 | 8  |   | 6,3 |   |    |    |    |
| kertynyt     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| voitto/(tappio) |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verojen jälkeen |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | -21 | -44 | 26, | -11 | -74 | -20 | 73,2 | n/m  | 73,0 |
| nettovoitto/(-ta | 2,4 | 1,1 | 8  | 8,2 | ,7 | ,2 |    |    |    |
| ppio)      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | -21 | -27 | 23, | -11 | 67, | -29 | 56,2 | n/m  | -143, |
| osakkeenomistaji | 4,7 | 3,0 | 3  | 9,5 | 6  | ,1 |    |    | 0   |
| lle       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuude | 2,3 | -1, | 3,5 | 0,5 | 4,8 | 4,7 | 141,7 | -85,7 | -2,1 |
| t        |   | 2  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | -21 | -27 | 26, | -11 | 72, | -24 | 56,6 | n/m  | -133, |
|         | 2,4 | 4,2 | 8  | 9,0 | 4  | ,4 |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | -0, | -0, | 0,0 | -0, | -0, | -0, | 73,2 | n/m  | 70,0 |
|         | 27 | 56 | 3  | 15 | 10 | 03 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | -0, | -0, | 0,0 | -0, | -0, | -0, | 73,2 | n/m  | 70,0 |
| (laimennettu),  | 27 | 56 | 3  | 15 | 10 | 03 |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toimintojen   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osakekohtainen  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | -0, | 0,0 | -0, | 0,0 | -0, | 55,6 | n/m  | -150, |
| (laimentamaton), | 1  | 36 | 4  | 16 | 8  | 04 |    |    | 0   |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | -0, | 0,0 | -0, | 0,0 | -0, | 55,6 | n/m  | -150, |
| (laimennettu),  | 1  | 36 | 4  | 16 | 8  | 04 |    |    | 0   |
| EUR       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laskelma kirjatuista |   |   |   |    |    |    |
| tuotoista ja kuluista      |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            | 2007 | 7-9/ | 4-6/ | 7-9/0 | 1-9/0 | 1-9/0 |
|                 |   | 07  | 08  | 8   | 7   | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiketoiminta       |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten järjestelyjen  | 17,3 | -2,0 | -  | -0,1 | 0,5  | -0,1 |
| vakuutusmatemaattiset voitot  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot vakuutusmatemaattisista  | -6,3 | 0,5 | -  | 0,2  | -0,1 | 0,2  |
| muutoksista           |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen   | 217, | -7,3 | 515, | -377, | 213,5 | 7,9  |
| käyvän arvon nettomuutokset   | 3  |   | 6  | 7   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset | 5,6 | 17,6 | 55,0 | -116, | 33,9 | -74,6 |
|                 |   |   |   | 7   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten suojaukset  | 5,1 | 1,7 | 7,3 | -5,4 | 5,0  | 1,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot suoraan omaan pääomaan  | -3,2 | -4,0 | -18, | 35,6 | -11,0 | 26,1 |
| kirjattujen nettotulojen    |   |   | 6  |    |    |    |
| muutoksista           |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | -85, | -21, | 86,9 | -141, | -23,6 | -110, |
| valuuttamuunnon muutokset    | 3  | 0  |   | 1   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | 53,7 | 11,9 | -14, | 56,2 | 34,9 | 59,4 |
| suojaukset           |   |   | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot oman pääoman suojauksista | -13, | -3,1 | 3,7 | 4,0  | -9,1 | 5,3  |
|                 | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjattavat   | 191, | -5,7 | 635, | -545, | 244,0 | -84,8 |
| tuotot ja kulut         | 0  |   | 4  | 0   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja        | 52,7 | -15, | -10, | -5,5 | -16,6 | -15,7 |
| tuloslaskelmaan kirjatut määrät |   | 2  | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut     | 243, | -20, | 625, | -550, | 227,4 | -100, |
| nettotuotot ja kulut      | 7  | 9  | 2  | 5   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden          | -212 | -441 | 26,8 | -118, | -74,7 | -20,3 |
| nettovoitto/-tappio       | ,4  | ,1  |   | 2   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot  | 31,3 | -462 | 652, | -668, | 152,7 | -120, |
| ja kulut yhteensä        |   | ,0  | 0  | 7   |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen omistajille:   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  | 29,0 | -460 | 648, | -669, | 148,0 | -125, |
|                 |   | ,7  | 5  | 2   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksille      | 2,3 | -1,3 | 3,5 | 0,5  | 4,7  | 4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot  | 31,3 | -462 | 652, | -668, | 152,7 | -120, |
| ja kulut yhteensä        |   | ,0  | 0  | 7   |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma - konserni    |     |     |
| yhteensä                         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 1-9/07 | 1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto                      | 149,1  | 69,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavirta kirjatuista tuotoista ja kuluista      | 48,4  | -3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oikaisuerät                      | 1 359,2 | 629,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettokäyttöpääoman muutos               | -530,8 | -244,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                | 1 025,9 | 450,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut nettorahoituserät               | -197,0 | -128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut tuloverot                   | -114,6 | -22,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        | 714,3  | 300,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta               | -71,2  | -4,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakkuusyritysten hankinta               | -81,3  | -52,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuotot Papyruksen osakkeiden myynnistä         | -    | 144,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja   | 79,1  | 64,3  |
| muiden osakkeiden myynnistä               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                      | -507,3 | -483,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos          | 18,1  | -17,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat         | -562,6 | -348,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusista pitkäaikaisista veloista saadut tuotot     | 139,0  | 278,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen maksu             | -534,2 | -648,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Altorin maksamat Papyruksen lainat           | -    | 345,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten lainojen muutos             | 500,8  | -30,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot                    | -354,9 | -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle maksetut osingot             | 7,1   | -2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omien osakkeiden takaisinosto/mitätöiminen       | -1,0  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat           | -243,2 | -413,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                 | -91,5  | -462,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat myydyissä yrityksissä            | -    | -76,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot                       | 16,1  | 51,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa              | 309,6  | 879,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 234,2  | 392,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa               | 344,7  | 398,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa           | -110,5 | -6,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 234,2  | 392,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | -    | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | -    | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | -    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -    | -0,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -    | -1,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 71,2  | 1,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo                  | 71,2  | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniliikearvo                   | -   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä                   | 71,2  | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | -    | 76,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | 1,0   | 187,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 1,1   | 294,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | -    | 93,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -    | -25,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -0,1  | -406,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | -0,5  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat              | 1,5   | 219,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo      | 0,5   | 1,5   |
| realisoitu)                       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä                  | 2,0   | 221,2  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja  |    |     |
| liikearvo                         |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 2007  | 1-9/07 | 1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                   | 10   | 10   | 7 232,4 |
|                         | 440,4 | 440,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta           | 10,7  | 10,2  | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                  | 770,2 | 475,2 | 444,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin      | 50,2  | 32,1  | 38,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos            | -92,9 | -90,6 | 75,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset                  | -52,9 | -45,5 | -50,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit           | -1   | -1   | -294,7 |
|                         | 780,0 | 723,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot | -1   | -1   | -642,3 |
|                         | 529,6 | 168,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, lopetettavat    | -351,7 | -311,9 | -27,8  |
| toiminnot                    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut               | -232,0 | -139,4 | -48,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa          | 7   | 7   | 6 732,7 |
|                         | 232,4 | 478,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset lainat                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.9.2 | 30.9.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainat              | 3   | 2   | 3 404,4 |
|                         | 354,8 | 646,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset lainat              | 1   | 1   | 585,5  |
|                         | 086,6 | 246,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 4   | 3   | 3 989,9 |
|                         | 441,4 | 893,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 2007  | 1-9/07 | 1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                   | 5   | 5   | 4 441,4 |
|                         | 227,9 | 227,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusien tytäryritysten velat          | 1,2  | -   | 1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytyjen tytäryritysten velat         | -1   | -   | -406,2 |
|                         | 019,3 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot ja (lyhennykset)        | 358,3 | -101,0 | -44,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lopetettavat toiminnot             | -   | -1   | -    |
|                         |    | 149,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut               | -126,7 | -84,9 | -2,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden lopussa             | 4   | 3   | 3 989,9 |
|                         | 441,4 | 893,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot                       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                             | 1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                            | 710,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset kustannukset                     | -695,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen arvostusta käypään arvoon            | 15,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneiden muutoerojen alittava käyvän arvoon arvostus      | -3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                            | 11,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät                         | -5,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja                        | 6,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                               | -2,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista toiminnoista kertynyt voitto verojen jälkeen    | 4,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat             | 18,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta                    | -3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta kertyneet nettorahavarat            | 2,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                      | 17,0  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin tase          |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                  |  | 31.12. | 30.9.2 | 30.9.20 |
|                       |  | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet   | O | 7   | 7   | 6 536,7 |
|                       |  | 138,5 | 332,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet           | O | 88,7 | 138,1 | 114,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet              | O | 5,2  | 7,5  | 81,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä        | O | 1   | 963,6 | 1 177,1 |
|                       |  | 154,5 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti noteeratut   | I | 161,8 | 48,0 | 174,2 |
| osakkeet                  |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet      | O | 1   | 1   | 1 312,1 |
|                       |  | 260,8 | 000,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset        | I | 126,5 | 129,2 | 140,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset        | T | 63,7 | 82,7 | 113,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat         | O | 22,6 | 19,6 | 28,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 10   | 9   | 9 679,3 |
|                       |  | 022,3 | 721,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus              | O | 1   | 2   | 1 910,5 |
|                       |  | 992,6 | 073,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset               | T | 34,3 | 175,6 | 51,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat saamiset     | O | 2   | 2   | 1 841,3 |
|                       |  | 063,1 | 138,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset            | I | 227,8 | 171,8 | 287,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                 | I | 970,7 | 180,1 | 398,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 5   | 4   | 4 489,1 |
|                       |  | 288,5 | 739,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat |  | -   | 2   | -    |
|                       |  |    | 332,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 5   | 7   | 4 489,1 |
|                       |  | 288,5 | 072,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  | 15   | 16   | 14   |
|                       |  | 310,8 | 793,8 | 168,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |  | 7   | 7   | 6 995,0 |
|                       |  | 476,1 | 592,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus             |  | 71,9 | 43,6 | 74,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |  | 7   | 7   | 7 069,0 |
|                       |  | 548,0 | 636,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin | O | 327,3 | 347,8 | 305,7 |
| liittyvät varaukset             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset              | O | 135,9 | 96,3 | 127,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat         | T | 582,0 | 735,7 | 599,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen velka             | I | 3   | 2   | 3 404,4 |
|                       |  | 354,8 | 646,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat         | O | 170,2 | 191,2 | 145,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 4   | 4   | 4 582,6 |
|                       |  | 570,2 | 017,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollisten velkojen lyhennyserät     | I | 513,1 | 408,3 | 94,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat             | I | 573,5 | 838,0 | 491,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat      | O | 1   | 1   | 1 869,3 |
|                       |  | 971,4 | 873,4 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                 | T | 134,6 | 256,6 | 62,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 3   | 3   | 2 516,8 |
|                       |  | 192,6 | 376,3 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäviksi tarkoitettuihin varoihin suoraan |  | -   | 1   | -    |
| liittyvät velat               |  |    | 763,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  | 3   | 5   | 2 516,8 |
|                       |  | 192,6 | 139,9 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |  | 7   | 9   | 7 099,4 |
|                       |  | 762,8 | 157,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  | 15   | 16   | 14   |
|                       |  | 310,8 | 793,8 | 168,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan               


--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | Osake | Yliku | Omat | Suora | Kerty | Kertyn | Yhteen |
|          | -   | rssi- | osak | an  | neet | eet  | sä   |
|          | pää  | rahas | keet | omaan | muunt | voitto |    |
|          | oma  | to  |    | pääo | o-  | varat |    |
|          |    |    |    | maan | er  |    |    |
|          |    |    |    | kirj | ot  |    |    |
|          |    |    |    | atut |    |    |    |
|          |    |    |    | nett |    |    |    |
|          |    |    |    | otulo |    |    |    |
|          |    |    |    | t   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 784,8 | -259, | 468,0 | -127, | 4   | 7   |
| 31.12.2005     | 382,1 |    | 9   |    | 1   | 972,2 | 220,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -39,9 | -15,9 | 249,1 | -   | -   | -193,3 | 0,0  |
| mitätöinti     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -2,0 | 0,3  | -   | -   | -   | -1,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -0,1  | -0,1  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -5,8 | 585,0 | 579,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 267,6 | 0,9  | 88,5  | 357,0 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettokulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 766,9 | -10,5 | 735,6 | -132, | 5   | 7   |
| 31.12.2006     | 342,2 |    |    |    | 0   | 097,4 | 799,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -1,2 | 0,2  | -   | 8,5  | -8,5  | -1,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 0,9  | 0,9  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -16,6 | -79,4 | -96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 241,4 | 2,2  | 0,4  | 244,0 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 765,7 | -10,3 | 977,0 | -137, | 4   | 7   |
| 30.9.2007     | 342,2 |    |    |    | 9   | 655,9 | 592,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -1,2 | 0,1  | -   | -   | -   | -1,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 3,6  | 3,6  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio | -   | -   | -   | -   | 69,3 | -135,3 | -66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | -16,6 | -47,0 | 10,6  | -53,0 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 764,5 | -10,2 | 960,4 | -115, | 4   | 7   |
| 31.12.2007     | 342,2 |    |    |    | 6   | 534,8 | 476,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -0,8  | -0,8  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -15,7 | -24,9 | -40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | -39,1 | -45,8 | 0,1  | -84,8 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 764,5 | -10,2 | 921,3 | -177, | 4   | 6   |
| 30.9.2008     | 342,2 |    |    |    | 1   | 154,3 | 995,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat      |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.9.2 | 30.9.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet         |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                     | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                  | 135,9 | 129,6 | 85,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 249,7 | 261,5 | 203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet         |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 118,5 | 9,9  | 162,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana    | 30,6 | 31,1  | 28,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen   | 112,2 | 117,7 | 102,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                  | 22,5 | 17,0  | 26,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 670,4 | 567,8 | 608,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                     | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                  | 135,9 | 129,6 | 85,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                   | 368,2 | 271,4 | 365,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut                | 142,8 | 148,8 | 130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                  | 22,5 | 17,0 | 26,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 670,4 | 567,8 | 608,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sitovat ostosopimukset    |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |     Suunnitellut sopimusmaksut      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimu | 2008  | 2009-10 | 2011-12 | 2013+  |
|               | ksia  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuitu            | 1 806 | 123  | 431   | 405   | 847   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia           | 1 671 | 204  | 635   | 343   | 489   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuljetus           | 528  | 33   | 139   | 115   | 241   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotantokustannukset  | 815  | 65   | 100   | 54   | 596   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 4 820 | 425  | 1 305  | 917   | 2 173  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         | 140  | 126  | 14   | 0    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 4 960 | 551  | 1 319  | 917   | 2 173  |
| 30.9.2008          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvät arvot    |    |    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            | 31.12 | 30.9.2 | 30.9.2008        |
|                 | .2007 | 007  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Käyvä | Käyvät | Käyvän | Käyvän | Käyvät |
|                 | t   | arvot | arvon | arvon | arvot, |
|                 | arvo | ,   | ylitt | alitt | netto |
|                 | t   | netto | ävät  | avat  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset      | 59,4 | 29,3  | 136,5 | -52,5 | 84,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot           | -6,1 | -1,8  | 0,0  | -12,4 | -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset        | -19,7 | -15,2 | 86,2  | -45,3 | 40,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot          | 17,2 | 15,8  | 8,4  | -24,5 | -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset       | 92,0 | 93,2  | 114,7 | -36,6 | 78,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät    | -34,3 | 25,1  | 10,3 | -44,6 | -34,3 |
| suojaukset            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot           | -0,6 | 0,2  | 0,0  | -2,9  | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 107,9 | 146,6 | 356,1 | -218,8 | 137,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten nimellisarvot           |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                    | 31.12. | 30.9.2 | 30.9.20 |
|                         | 2007  | 007  | 08   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset              |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa            | 69,9  | 0,0  | 74,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa             | 2   | 2   | 2 259,3 |
|                         | 164,4 | 285,2 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa             | 2   | 2   | 2 329,2 |
|                         | 470,9 | 612,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         | 4   | 4   | 4 662,9 |
|                         | 705,2 | 897,8 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot                   | 491,6 | 595,2 | 390,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 5   | 5   | 5 053,6 |
|                         | 196,8 | 493,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset               |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset               | 3   | 1   | 3 297,0 |
|                         | 114,1 | 903,1 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot                 | 2   | 2   | 1 583,8 |
|                         | 607,7 | 082,6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 5   | 3   | 4 880,8 |
|                         | 721,8 | 985,7 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset               |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykejohdannaiset              | 417,2 | 502,5 | 507,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 417,2 | 502,5 | 507,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset       |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset      | 213,9 | 220,4 | 158,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeoptiot                  | 22,0 | 4,3  | 21,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 235,9 | 224,7 | 180,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   |   |   |   |   |   |   |    |
| segmenteittäin    |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      | 1-3 | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/0 |
|           | /07 | 07  | 07  | 2/07 |   | 08  | 08  | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja   | 438 | 429, | 430, | 436, | 1  | 386, | 389, | 405,2 |
| kirjapaperi     | ,7 | 9  | 0  | 3  | 734, | 5  | 0  |    |
|           |   |   |   |   | 9  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi | 566 | 552, | 587, | 589, | 2  | 547, | 540, | 544,9 |
|           | ,6 | 9  | 3  | 5  | 296, | 3  | 5  |    |
|           |   |   |   |   | 3  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi     | 577 | 522, | 529, | 526, | 2  | 545, | 537, | 543,9 |
|           | ,0 | 8  | 7  | 7  | 156, | 2  | 8  |    |
|           |   |   |   |   | 2  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskart | 589 | 570, | 562, | 579, | 2  | 574, | 587, | 563,9 |
| onki         | ,6 | 1  | 1  | 1  | 300, | 4  | 3  |    |
|           |   |   |   |   | 9  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset | 266 | 274, | 267, | 275, | 1  | 275, | 285, | 273,1 |
|           | ,1 | 2  | 8  | 4  | 083, | 5  | 4  |    |
|           |   |   |   |   | 5  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet     | 472 | 525, | 461, | 393, | 1  | 378, | 409, | 366,2 |
|           | ,3 | 7  | 4  | 7  | 853, | 6  | 8  |    |
|           |   |   |   |   | 1  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  | 90, | 114, | 38,4 | 180, | 423, | 124, | 122, | 25,5 |
| eliminoinnit     | 9  | 3  |   | 0  | 6  | 3  | 0  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot  | 3  | 2  | 2  | 2  | 11  | 2  | 2  | 2   |
|           | 001 | 989, | 876, | 980, | 848, | 831, | 871, | 722,7 |
|           | ,2 | 9  | 7  | 7  | 5  | 8  | 8  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat     | 1  | 963, | 959, | 969, | 3  | 529, | 180, | 0,4  |
| toiminnot      | 020 | 7  | 7  | 1  | 913, | 6  | 5  |    |
|           | ,8 |   |   |   | 3  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,0 |
|           | 166 | 148, | 151, | 151, | 618, | 134, | 45,8 |    |
|           | ,6 | 4  | 5  | 8  | 3  | 4  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 2   |
|           | 855 | 805, | 684, | 798, | 143, | 227, | 006, | 723,1 |
|           | ,4 | 2  | 9  | 0  | 5  | 0  | 5  |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin ilman        |   |   |   |    |
| kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      | 1-3 | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/0 |
|           | /07 | 07  | 07  | 2/07 |   | 08  | 08  | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja   | 61, | 50,2 | 52,2 | 48,4 | 211, | 26,4 | 27,9 | 33,5 |
| kirjapaperi     | 1  |   |   |   | 9  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi | 9,4 | 8,4 | 17,5 | 15,6 | 50,9 | 27,2 | 14,5 | 27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi     | 55, | 38,5 | 34,4 | 35,7 | 163, | 37,3 | 19,7 | 33,1 |
|           | 1  |   |   |   | 7  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskart | 72, | 29,0 | 27,0 | 29,6 | 158, | 42,5 | 23,0 | 37,5 |
| onki         | 4  |   |   |   | 0  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset | 29, | 29,6 | 24,7 | 28,4 | 111, | 27,6 | 20,1 | 20,0 |
|           | 2  |   |   |   | 9  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet     | 54, | 59,3 | 37,1 | -0,5 | 150, | -23, | -10, | -14,3 |
|           | 8  |   |   |   | 7  | 4  | 9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         | -11 | -12, | -11, | -25, | -60, | -13, | -8,2 | -7,8 |
|           | ,2 | 1  | 1  | 9  | 3  | 2  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman  | 270 | 202, | 181, | 131, | 786, | 124, | 86,1 | 129,4 |
| kertaluonteisia eriä | ,8 | 9  | 8  | 3  | 8  | 4  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus        | 24, | 20,0 | 17,4 | 12,8 | 74,3 | 15,7 | 8,3 | -3,9 |
| osakkuusyritysten  | 1  |   |   |   |   |   |   |    |
| tuloksesta ilman   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| käyvän arvon     |   |   |   |   |   |   |   |    |
| muutoksia      |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman  | 294 | 222, | 199, | 144, | 861, | 140, | 94,4 | 125,5 |
| kertaluonteisia eriä | ,9 | 9  | 2  | 1  | 1  | 1  |   |    |
| ja käyvän arvon   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| muutoksia      |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon     | 15, | 21,3 | 44,9 | 183, | 265, | -15, | -21, | 15,2 |
| muutokset      | 7  |   |   | 8  | 7  | 1  | 8  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman  | 310 | 244, | 244, | 327, | 1  | 125, | 72,6 | 140,7 |
| kertaluonteisia eriä | ,6 | 2  | 1  | 9  | 126, | 0  |   |    |
|           |   |   |   |   | 8  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | -12 | -  | -549 | -388 | -949 | -  | -1,3 | -279, |
|           | ,0 |   | ,4  | ,5  | ,9  |   |   | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä | 298 | 244, | -305 | -60, | 176, | 125, | 71,3 | -138, |
| (IFRS)        | ,6 | 2  | ,3  | 6  | 9  | 0  |   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät  | -36 | -53, | -23, | -43, | -156 | -41, | -40, | -23,0 |
|           | ,1 | 0  | 9  | 7  | ,7  | 9  | 9  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  | 262 | 191, | -329 | -104 | 20,2 | 83,1 | 30,4 | -161, |
| ja vähemmistön    | ,5 | 2  | ,2  | ,3  |   |   |   | 7   |
| osuuksia       |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | -65 | -42, | 54,7 | 44,1 | -8,8 | -16, | -1,8 | 42,6 |
|           | ,3 | 3  |   |   |   | 6  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista      | 197 | 148, | -274 | -60, | 11,4 | 66,5 | 28,6 | -119, |
| toiminnoista     | ,2 | 9  | ,5  | 2  |   |   |   | 1   |
| kertynyt nettovoitto |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat     | Dis |   |   |   |   |   |   |    |
| toiminnot      | con |   |   |   |   |   |   |    |
|           | tin |   |   |   |   |   |   |    |
|           | ued |   |   |   |   |   |   |    |
|           | Ope |   |   |   |   |   |   |    |
|           | rat |   |   |   |   |   |   |    |
|           | ion |   |   |   |   |   |   |    |
|           | s  |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista    | 25, | -5,0 | -166 | -77, | -223 | 4,7 | -1,8 | 0,9  |
| toiminnoista     | 3  |   | ,6  | 5  | ,8  |   |   |    |
| kertynyt tilikauden |   |   |   |   |   |   |   |    |
| tulos        |   |   |   |   |   |   |   |    |
| verojen       |   |   |   |   |   |   |   |    |
| jälkeen       |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden      | 222 | 143, | -441 | -137 | -212 | 71,2 | 26,8 | -118, |
| nettovoitto     | ,5 | 9  | ,1  | ,7  | ,4  |   |   | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon muutokset ja niihin liittyvät erät sisältävät optio-ohjelmien   
suojausinstrumenttien, synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien 
arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen    
liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |   |   |   |   |   |   |   |    |
| segmenteittäin    |   |   |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      | 1-3 | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/0 |
|           | /07 | 07  | 07  | 2/07 |   | 08  | 08  | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja   | -  | -  | -  | -110 | -110 | -  | -2,4 | -7,8 |
| kirjapaperi     |   |   |   | ,0  | ,0  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi | -  | -  | -218 | -231 | -449 | -  | -2,6 | -38,7 |
|           |   |   | ,0  | ,0  | ,0  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi     | -  | -  | -32, | 21,0 | -11, | -  | 7,0 | -1,5 |
|           |   |   | 6  |   | 6  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskart | -  | -  | -186 | -12, | -199 | -  | -4,3 | -178, |
| onki         |   |   | ,8  | 5  | ,3  |   |   | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset | -  | -  | -5,9 | -1,0 | -6,9 | -  | -1,0 | -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet     | -12 | -  | -106 | -  | -118 | -  | -  | -8,0 |
|           | ,0 |   | ,1  |   | ,1  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         | -  | -  | -  | -55, | -55, | -  | 2,0 | -27,0 |
|           |   |   |   | 0  | 0  |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot  | -12 | -  | -549 | -388 | -949 | -  | -1,3 | -279, |
|           | ,0 |   | ,4  | ,5  | ,9  |   |   | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat     | 44, | 12,8 | -  | -28, | 28,5 | -  | -4,5 | -   |
| toiminnot      | 0  |   |   | 3  |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 32, | 12,8 | -549 | -416 | -921 | -  | -5,8 | -279, |
|           | 0  |   | ,4  | ,8  | ,4  |   |   | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| segmenteittäin     |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ |
|            | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   | 08  | 08  | 08  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja    | 61, | 50, | 52,2 | -61, | 101, | 26,4 | 25,5 | 25,7 |
| kirjapaperi      | 1  | 2  |   | 6  | 9  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi  | 9,4 | 8,4 | -200 | -215 | -398 | 27,2 | 11,9 | -11, |
|            |   |   | ,5  | ,4  | ,1  |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi      | 55, | 38, | 1,8 | 56,7 | 152, | 37,3 | 26,7 | 31,6 |
|            | 1  | 5  |   |   | 1  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskarton | 72, | 29, | -159 | 17,1 | -41, | 42,5 | 18,7 | -140 |
| ki           | 4  | 0  | ,8  |   | 3  |   |   | ,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset  | 29, | 29, | 18,8 | 27,4 | 105, | 27,6 | 19,1 | 1,8 |
|            | 2  | 6  |   |   | 0  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet      | 42, | 59, | -69, | -0,5 | 32,6 | -23, | -10, | -22, |
|            | 8  | 3  | 0  |   |   | 4  | 9  | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut*         | 4,5 | 9,2 | -14, | -116 | -116 | -36, | -32, | -25, |
|            |   |   | 2  | ,1  | ,6  | 5  | 1  | 1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         | 24, | 20, | 65,4 | 231, | 341, | 23,9 | 12,4 | 1,6 |
| osakkuusyritysten   | 1  | 0  |   | 8  | 3  |   |   |   |
| tuloksesta*      |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (IFRS)   | 298 | 244 | -305 | -60, | 176, | 125, | 71,3 | -138 |
|            | ,6 | ,2 | ,3  | 6  | 9  | 0  |   | ,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät   | -36 | -53 | -23, | -43, | -156 | -41, | -40, | -23, |
|            | ,1 | ,0 | 9  | 7  | ,7  | 9  | 9  | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja | 262 | 191 | -329 | -104 | 20,2 | 83,1 | 30,4 | -161 |
| vähemmistön osuuksia  | ,5 | ,2 | ,2  | ,3  |   |   |   | ,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulovero        | -65 | -42 | 54,7 | 44,1 | -8,8 | -16, | -1,8 | 42,6 |
|            | ,3 | ,3 |   |   |   | 6  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista       | 197 | 148 | -274 | -60, | 11,4 | 66,5 | 28,6 | -119 |
| toiminnoista kertynyt | ,2 | ,9 | ,5  | 2  |   |   |   | ,1  |
| nettovoitto      |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat toiminnot | Dis |   |   |   |   |   |   |   |
|            | con |   |   |   |   |   |   |   |
|            | tin |   |   |   |   |   |   |   |
|            | ued |   |   |   |   |   |   |   |
|            | Ope |   |   |   |   |   |   |   |
|            | rat |   |   |   |   |   |   |   |
|            | ion |   |   |   |   |   |   |   |
|            | s  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista     | 25, | -5, | -166 | -77, | -223 | 4,7 | -1,8 | 0,9 |
| toiminnoista kertynyt | 3  | 0  | ,6  | 5  | ,8  |   |   |   |
| tilikauden tulos    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| verojen jälkeen    |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto | 222 | 143 | -441 | -137 | -212 | 71,2 | 26,8 | -118 |
|            | ,5 | ,9 | ,1  | ,7  | ,4  |   |   | ,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

* sisältää käyvän arvon muutokset ja niihin liittyvät erät , jotka sisältävät  
optio-ohjelmien suojausinstrumenttien, synteettisten optioiden, hiilidioksidin 
päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä    
metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen. Käyvän arvon    
muutokset ja niihin liittyvät erät sisältävät optio-ohjelmien          
suojausinstrumenttien, synteettisten optioiden, hiilidioksidin päästöoikeuksien 
arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen    
liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson osakkeet         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi             |  Helsinki, EUR  |  Tukholma, SEK  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu               | 5,75  | 5,84  | 55,00  | 55,00  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu                | 7,06  | 6,86  | 65,25  | 65,00  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu               | 6,99  | 6,83  | 67,75  | 67,50  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä             |   Helsinki   |   Tukholma   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu               | 81 421 | 94 102 | 311 556 | 8 212  |
|                   |     | 291   |     | 345   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu                | 67 510 | 89 574 | 266 742 | 13 734 |
|                   |     | 318   |     | 313   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu               | 275 222 | 154 139 | 302 236 | 21 893 |
|                   |     | 548   |     | 422   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 424 153 | 337 816 | 880 534 | 43 840 |
|                   |     | 157   |     | 080   |
--------------------------------------------------------------------------------
Yleistä                                     
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2007        
vuosikertomuksen mukaisesti.                          

Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti on kirjattu lopetettuna toimintona.    
Lopetettava toiminto edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta tai   
maantieteellistä toiminta-aluetta, jonka netto-omaisuus ja nettotulos voidaan  
erottaa fyysisesti, liiketoiminnallisesti ja raportointitarkoituksessa.     
Nettoliikevoitto lopetettavista toiminnoista sisältää luovutustappion, ja se on 
raportoitu yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen nettoliikevoiton jälkeen.   
Aiempien vuosien tuloslaskelmat on ryhmitelty uudelleen, jotta tuloslaskelmasta 
käy erikseen ilmi lopetettavien toimintojen tulokset. Tase ja rahavirtalaskelma 
on kuitenkin esitetty samoin kuin aiemminkin.                  
Muutokset segmenttiraportoinnissa ja uudelleenluokittelu vuonna 2007      
Stora Enso on tehnyt muutoksia segmenttiraportointiinsa liikevoiton osalta   
vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien: osuus osakkuusyritysten    
tuloksesta ja tietyt arvostuserät eivät enää sisälly liiketoiminta-alueiden   
liikevoittoon, vaan ne raportoidaan erillisinä erinä segmenttiraportoinnin   
avoimuuden lisäämiseksi ja vertailun helpottamiseksi eri katsauskausien välillä.
Arvostuseriä ovat osakeperusteiset maksut, optio-ohjelmien suojausinstrumentit, 
hiilidioksidin päästöoikeudet ja IAS 41:n mukainen osakkuusyritysten      
metsäomaisuuden arvostus. Segmenttien vertailuliikevoitot vuodelta 2007 on   
luokiteltu uudelleen. Uudelleenluokituksella ei ole vaikutusta konsernin    
liikevoittoon eikä konsernin tulokseen ennen veroja.              Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 1) 2)                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROCE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma 1) 2)                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROOC (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen vähemmistöosuutta ja veroja - verot               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä 2)                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto,  | 100 x |                      |
| ROE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)  | 100 x |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat |    | Korolliset velat - korolliset saamiset   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Korolliset nettovelat                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Oma pääoma                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    |                           |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. +358 2046 21121               
Kari Vainio, viestintäjohtaja, tel. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 40 763 8767 


Stora Enson koko vuoden 2008 tulos julkistetaan 5.2.2009.            

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset               
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia   
tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan 
tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa  
tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien  
antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)     
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa  
sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin  
asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien  
kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; 
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä 
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 
p.p. 	Jukka Marttila			Pia Aaltonen-Forsell

Tilaa

Liitteet & linkit