Stora Enson osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009

Ajoissa aloitetut toimet tuottavat tulosta - vahva rahavirta, kaikki
liiketoiminta-alueet kannattavia 
STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2009 klo 9.00               

- 216 milj. euron rahavirta investointien jälkeen; vahvin neljännes vuoden
2006 viimeisen neljänneksen jälkeen 
- Liikevoitto parantunut 132 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän
arvon muutoksia; sisältää puunhankinnan varastokirjanpitovirheestä vuosilta
2003-2009 johtuvan -28 milj. euron kassavaikutuksettoman korjauksen 
- 655 milj. euron kertaluonteiset erät, mukaan lukien 71 milj. euron vaikutus
tuleviin rahavirtoihin, johtuen aiemmin ilmoitetuista arvonalentumisesta ja
uudelleenjärjestelyn kustannuksista 
- Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen markkinanäkymät pysyvät heikkoina 
    

Yhteenveto kolmannen neljänneksen tuloksesta                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot      |      |  7-9/09 |  4-6/09 |   7-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | Milj.  | 2 231,0 |  2 184,8 |   2 722,7 |
|               | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman kertaluonteisia | Milj.  |  255,9 |   190,4 |    302,1 |
| eriä ja käyvän arvon     | EUR   |     |      |       |
| muutoksia          |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman      | Milj.  |  131,5 |   48,5 |    125,5 |
| kertaluonteisia eriä ja   | EUR   |     |      |       |
| käyvän arvon muutoksia    |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)      | Milj.  |  -502,6 |  -209,4 |   -138,7 |
|               | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman | Milj.  |  106,4 |   47,2 |    117,8 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      | Milj.  |  -548,7 |  -370,6 |   -161,7 |
|               | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman    | Milj.  |   92,5 |   44,9 |    116,5 |
| kertaluonteisia eriä     | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       | Milj.  |  -519,7 |  -368,3 |   -119,1 |
|               | EUR   |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman   | EUR   |   0,12 |   0,06 |    0,14 |
| kertaluonteisia eriä     |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)      | EUR   |  -0,66 |   -0,46 |    -0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS)   | EUR   |   0,29 |   0,24 |    0,37 |
| ilman kertaluonteisia eriä  |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |   7,7 |    2,8 |     5,4 |
| eriä             |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia  | %    |   6,6 |    2,3 |     4,9 |
| eriä ja käyvän arvon     |     |     |      |       |
| muutoksia          |     |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
”Kolmas vuosineljännes oli jälleen osoitus ajoissa tehtyjen ja ennakoivien   
toimenpiteidemme tehosta poikkeuksellisen vaikeassa toimintaympäristössä. Tulos 
parani selvästi ja kaikki liiketoiminta-alueet olivat plussalla, vaikka     
tulostaso onkin vielä epätyydyttävä. Parannusta ei saavutettu markkinoiden   
elpymisen ansiosta tai pelkästään ulkoisten kustannusten kehityksellä, vaan   
merkittäviltä osin omien toimenpiteidemme ansiosta.               

Ymmärrämme, että erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä ilmoitetut     
tehtaiden sulkemissuunnitelmat ovat raskas taakka työntekijöillemme. Siksi   
meille onkin tärkeää osallistua aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön kanssa
alueellisten rakennemuutosten ennakoivaan hoitoon ja uusien vaihtoehtojen    
luomiseen niille ihmisille, joihin metsäteollisuuden rakennemuutos vaikuttaa.  
Hyvänä esimerkkinä on Tolkkisten saha-alue, joka on herättänyt paljon      
kiinnostusta ja alueelle uskotaankin löytyvän                  
uudelleentyöllistymismahdollisuuksia irtisanottavalle henkilöstölle.      
Metsäteollisuuden muutoksen nopeus ja laajuus vaativat yhteistyötä ja      
suuntautumista tulevaisuuteen, ja juuri sitä me teemme sekä paikallisesti että 
valtakunnallisesti yhdessä viranomaisten kanssa.                

Voimakkaiden toimenpiteidemme ansiosta kolmannen vuosineljänneksen rahavirta on 
vakaa, tulos parantunut ja tase vahva. Kaikella tällä on merkitystä myös    
pitkällä aikavälillä. Se antaa meille perustan, jolle rakennamme        
tulevaisuuttamme - olipa kyseessä sitten tuotantokannan valikoiva kehittäminen 
Euroopassa tai valikoidut strategiset investoinnit Latinalaisessa Amerikassa ja 
Kiinassa.                                    

Markkinat pysyvät tulevaisuudessa heikkoina, ja rakenteellinen ylikapasiteetti 
Euroopassa luo hintapaineita useisiin tuotteisiin. Tämä yhdistettynä      
talouskehityksen epävarmuuteen sekä toisaalta raaka-aineiden kustannusten    
kehitykseen tekee tulevaisuuden näkymien ja vuosineljännesten ennustamisesta  
poikkeuksellisen vaikeaa. Tiedämme jo nyt, että kolmatta vuosineljännestä    
kausiluonteisesti heikompi kysyntä sekä tiettyjen segmenttien huolto- ja    
uudistamisseisokit vaikuttavat viimeiseen vuosineljännekseen negatiivisesti. On 
kuitenkin liian aikaista ja ajan haaskausta ennustaa vuotta 2010. Käytämme   
mieluummin kaiken energiamme tuloksentekoon ja hintatason parantamiseen - sekä 
kustannusleikkaus- ja uudelleenjärjestelyohjelmien oikea-aikaiseen       
toteuttamiseen. Keskitymme siihen, mitä voimme tehdä itse. Emme odota      
markkinoiden elpymistä tai muita ulkoisten olosuhteiden parannuksia, vaan    
rakennamme itse omaa menestyksekästä tulevaisuuttamme.”             

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Konsernin tuotteiden kysyntänäkymät pysyvät haastavina, sillä markkinaympäristön
välitöntä paranemista ei ole odotettavissa. Useimpiin graafisiin papereihin   
kohdistuu paineita, ja tilannetta pahentavat heikot mainontamarkkinat ja    
paperinkulutuksen rakenteelliset muutokset.                   

Euroopassa kysynnän kausiluonteisesta vähäisestä paranemisesta huolimatta    
painopaperin ja hienopaperin kysynnän arvioidaan olevan viimeisellä       
neljänneksellä edellisvuotta heikompaa, mikä vaikeuttaa ylitarjontatilannetta. 
Kysynnän ennustetaan paranevan edellisvuodesta kuluttajapakkauskartongin osalta 
ja heikentyvän teollisuuspakkausten ja puutuotteiden osalta.          

Euroopassa painopaperin ja hienopaperin hintoihin odotetaan kohdistuvan     
neljännellä neljänneksellä edelleen paineita kolmanteen neljännekseen      
verrattuna, kun tarjonta ylittää kysynnän. Aaltopahvin raaka-aineen hintojen  
odotetaan nousevan ja muiden teollisuuspakkauslaatujen ja            
kuluttajapakkauskartongin hintojen pysyvän suurelta osin ennallaan.       
Puutuotteiden hintojen ennustetaan nousevan hitaammin kuin kahdella edellisellä 
neljänneksellä, kun sahatavaran kysyntä rakennusmarkkinoilla laskee       
kausiluonteisesti.                               

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vahvistuvan 
kolmannesta neljänneksestä mutta heikentyvän edellisvuoteen verrattuna jättäen 
hinnat ennalleen. Päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan olevan tasaista 
ja hintojen nousevan hitaasti.                         

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
nousevan jonkin verran edellisestä neljänneksestä mutta pysyvän edellisvuotta  
alhaisempana. Hintoihin odotetaan kohdistuvan edelleen paineita.        

Stora Enso säilyttää aiemman vuotuisen kustannusdeflaatioennusteensa ennen omia 
toimenpiteitä noin 4 prosentissa koko vuoden 2009 osalta. Pääasiallinen tekijä 
ovat alhaisemmat kuitukustannukset, joiden osuus kustannusdeflaation muutoksesta
on puolet.                                   

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa konsernin kaikkien tuotteiden kysyntä oli selvästi edellisvuotta   
heikompaa.                                   

Euroopassa sanomalehtipaperin ja kuluttajapakkauskartonkien hinnat paikallisissa
valuutoissa olivat korkeammat ja pysyivät päällystetyn hienopaperin osalta   
suurelta osin ennallaan. Puutuotteiden hinnat elpyivät edellisvuoden tasolle  
oltuaan alimmillaan aiemmin tänä vuonna. Aikakauslehtipaperin hinnat olivat   
jonkin verran alhaisemmat. Päällystämättömän hienopaperin, teollisuuspakkausten 
ja myös sanomalehtipaperin hinnat Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla olivat  
selvästi alhaisemmat. Tuottajien varastot olivat pienemmät sanomalehtipaperissa,
aikakauslehtipaperissa, hienopaperissa ja puutuotteissa.            

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä oli     
heikompaa, mutta hinnat nousivat jonkin verran. Kiinassa päällystetyn      
hienopaperin kysyntä vahvistui, mutta hinnat olivat alhaisemmat, kun taas    
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli selkeästi heikompaa ja hinnat
laskivat.                                    

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa aikakauslehtipaperin, päällystetyn hienopaperin,           
kuluttajapakkauskartonkien, teollisuuspakkausten ja puutuotteiden kysyntä parani
lähinnä kausiluonteisista tekijöistä johtuen. Sanomalehtipaperin ja       
päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni.                

Euroopassa markkinahinnat paikallisissa valuutoissa laskivat          
aikakauslehtipaperin, hienopaperin, useimpien teollisuuspakkauslaatujen ja   
sanomalehtipaperin osalta sekä myös Euroopan ulkopuolisten markkinoiden     
sanomalehtipaperin osalta. Kuluttajapakkauskartonkien hinnat pysyivät suurelta 
osin ennallaan. Kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin ja       
puutuotteiden hinnat nousivat. Sanomalehtipaperin tuottajien varastot kasvoivat 
jonkin verran. Päällystämättömän hienopaperin varastot pysyivät muuttumattomina.
Aikakauslehtipaperin, päällystetyn hienopaperin ja puutuotteiden varastot    
pienenivät jonkin verran.                            

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, 
mutta hinnat laskivat. Kiinassa päällystetyn hienopaperin ja päällystämättömän 
aikakauslehtipaperin kysyntä parani. Vaikka päällystetyn hienopaperin hinnat  
nousivat, päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät ennallaan.   

Stora Enson toimitukset ja tuotanto                       
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 7-9 | 4-6 | 7-9/ | 2008 | 1-9/ | 1-9/ | Muut | Muut | Muut |
|         | /09 | /09 |  08 |   |  09 |  08 | os % | os % | os % |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9 | 7-9 | 1-9 |
|         |   |   |   |   |   |   | /09 | /09 | /09 |
|         |   |   |   |   |   |   | -  | -  |  - |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | 08 | 09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja   |  2 |  2 |  2 |  11 |  7 |  8 | -12, | 3,5 | -17, |
| kartongin    | 587 | 500 | 971 | 836 | 430 | 985 |  9 |   |  3 |
| toimitukset   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1 000 tonnia) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja   |  2 |  2 |  3 |  11 |  7 |  9 | -12, | 6,7 | -17, |
| kartonkituotant | 626 | 460 | 015 | 746 | 449 | 048 |  9 |   |  7 |
| o (1 000    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tonnia)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitu |  1 |  1 |  1 |  5 |  3 |  4 | -17, | -8,5 | -19, |
| kset (1 000 m3) | 190 | 301 | 441 | 893 | 604 | 471 |  4 |   |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvitoimi | 245 | 238 | 271 |  1 | 711 | 817 | -9,6 | 2,9 | -13, |
| tukset (milj.  |   |   |   | 071 |   |   |   |   |  0 |
| m2)       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2009 ensimmäisellä, toisella ja kolmannella     
neljänneksellä verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen    
neljännekseen seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen tammikuussa 2008 noin 39  
000 tonnia sanomalehtipaperia ja 8 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan   
tehtaan uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 25 000
tonnia aikakauslehtipaperia, Baienfurtin tehtaan sulkeminen joulukuussa 2008  
noin 119 000 tonnia kartonkia.                         

Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 kolmanteen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 231,0 milj. euroa oli 491,7 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä. Toimitukset vähenivät kaikissa segmenteissä. Hinnat 
paikallisissa valuutoissa olivat alhaisemmat kaikissa segmenteissä.       

Avainluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 7-9 | 4-6 | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 2008 | Muut | Muut | Muut |
|         | /09 | /09 |  08 |  09 |  08 |   | os % | os % | os % |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9 | 7-9 | 1-9 |
|         |   |   |   |   |   |   | /09 | /09 | /09 |
|         |   |   |   |   |   |   |  - |  - |  - |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   |  08 |  09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  2 |  2 |  2 |  6 |  8 |  11 | -18, | 2,1 | -22, |
|         | 231 | 184 | 722, | 546, | 426, | 028, |  1 |   |  3 |
|         | ,0 | ,8 |  7 |  3 |  3 |  8 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman  | 255 | 190 | 302, | 580, | 863, |  1 | -15, | 34,4 | -32, |
| kertaluonteisia | ,9 | ,4 |  1 |  6 |  9 | 027, |  3 |   |  8 |
| eriä ja käyvän |   |   |   |   |   |  2 |   |   |   |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 131 | 48, | 125, | 183, | 360, | 388, | 4,8 | 171, | -49, |
| ilman      | ,5 |  5 |  5 |  0 |  0 |  4 |   |  1 |  2 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä ja käyvän |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon muutoksia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 152 | 59, | 140, | 177, | 338, | 318, | 8,4 | 154, | -47, |
| ilman      | ,5 |  9 |  7 |  5 |  3 |  8 |   |  6 |  5 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 6,8 | 2,7 | 5,2 | 2,7 | 4,0 | 2,9 | 30,8 | 151, | -32, |
| ilman      |   |   |   |   |   |   |   |  9 |  5 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -50 | -20 | -138 | -712 | 57,6 | -726 | -262 | -140 | n/m |
| (IFRS)     | 2,6 | 9,4 |  ,7 |  ,9 |   |  ,6 |  ,4 |  ,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, %  | -22 | -9, | -5,1 | -10, | 0,7 | -6,6 | n/m | -134 | n/m |
| liikevaihdosta | ,5 |  6 |   |  9 |   |   |   |  ,4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 106 | 47, | 117, | 71,5 | 232, | 151, | -9,7 | 125, | -69, |
| veroja ja    | ,4 |  2 |  8 |   |  5 |  6 |   |  4 |  2 |
| vähemmistöosuuk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia ilman    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | -54 | -37 | -161 | -967 | -48, | -893 | -239 | -48, | n/m |
| veroja ja    | 8,7 | 0,6 |  ,7 |  ,4 |  2 |  ,8 |  ,3 |  1 |   |
| vähemmistöosuuk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 92, | 44, | 116, | 77,2 | 212, | 142, | -20, | 106, | -63, |
| tulos ilman   |  5 |  9 |  5 |   |  9 |  8 |  6 |  0 |  7 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | -51 | -36 | -119 | -924 | -24, | -679 | n/m | -41, | n/m |
| tulos      | 9,7 | 8,3 |  ,1 |  ,1 |  4 |  ,0 |   |  1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 6,6 | 2,3 | 4,9 | 3,0 | 4,8 | 4,1 | 34,7 | 187, | -37, |
| toimintojen   |   |   |   |   |   |   |   |  0 |  5 |
| ROCE ilman   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä ja käyvän |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 7,7 | 2,8 | 5,4 | 2,9 | 4,5 | 3,4 | 42,6 | 175, | -35, |
| toimintojen   |   |   |   |   |   |   |   |  0 |  6 |
| ROCE ilman   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, %     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,1 | 0,0 | 0,14 | 0,10 | 0,26 | 0,18 | -14, | 100, | -61, |
| (EPS) ilman   |  2 |  6 |   |   |   |   |  3 |  0 |  5 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | -0, | -0, | -0,1 | -1,1 | -0,0 | -0,8 | n/m | -43, | n/m |
| EUR       | 66 | 46 |  6 |  7 |  4 |  6 |   |  5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osak | 0,2 | 0,2 | 0,37 | 0,63 | 0,93 | 0,99 | -21, | 20,8 | -32, |
| e (CEPS) ilman |  9 |  4 |   |   |   |   |  6 |   |  3 |
| kertaluonteisia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS, EUR    | 0,2 | -0, | 0,22 | 0,07 | 0,78 | 0,94 | 9,1 | 182, | -91, |
|         |  4 | 29 |   |   |   |   |   |  8 |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  | -39 | -26 | -6,3 | -23, | -0,4 | -10, | n/m | -46, | n/m |
| tuotto (ROE),  | ,2 | ,8 |   |  1 |   |  1 |   |  3 |   |
| %*       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisast | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 38,1 | 9,4 | 38,1 |
| e*       |  8 |  3 |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 6,3 | 7,0 | 9,02 | 6,30 | 9,02 | 7,09 | -30, | -10, | -30, |
| pääoma/osake,  |  0 |  0 |   |   |   |   |  2 |  0 |  2 |
| EUR*      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | 44, | 47, | 50,7 | 44,4 | 50,7 | 46,2 | -12, | -5,5 | -12, |
| e, %*      |  4 |  0 |   |   |   |   |  4 |   |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 28 | 29 |  34 |  29 |  34 |  33 | -16, | -1,5 | -15, |
| keskimäärin   | 689 | 116 | 331 | 051 | 331 | 815 |  4 |   |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| keskimääräinen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| määrä (milj.)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen | 788 | 788 | 788, | 788, | 788, | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|         | ,6 | ,6 |  6 |  6 |  6 |  6 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen | 788 | 788 | 788, | 788, | 788, | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|         | ,6 | ,6 |  6 |  6 |  6 |  6 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen, | 788 | 788 | 788, | 788, | 788, | 788, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| laimennettu   | ,6 | ,6 |  6 |  6 |  6 |  6 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
* Koko liiketoiminta                              

Liikevoiton täsmäytyslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9/ | 1-9/ | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|        | /09 | /09 | /08 |  09 |  08 |   |  s % |  s % |  s % |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|        |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan   | 125 | 42, | 129 | 157, | 339, | 346, | -3,0 | 197,4 | -53,7 |
| tulos ilman  | ,5 |  2 | ,4 |  4 |  9 |  3 |    |    |    |
| kertaluonteis |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia eriä    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrity | 6,0 | 6,3 | -3, | 25,6 | 20,1 | 42,1 | 253,8 | -4,8 | 27,4 |
| kset,     |   |   |  9 |   |   |   |    |    |    |
| operatiivinen |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| , ilman    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| käyvän arvon |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 131 | 48, | 125 | 183, | 360, | 388, |  4,8 | 171,1 | -49,2 |
| ilman     | ,5 |  5 | ,5 |  0 |  0 |  4 |    |    |    |
| kertaluonteis |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia eriä ja  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| käyvän arvon |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon | 21, | 11, | 15, | -5,5 | -21, | -69, | 38,2 | 84,2 | 74,7 |
| muutokset   |  0 |  4 |  2 |   |  7 |  6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 152 | 59, | 140 | 177, | 338, | 318, |  8,4 | 154,6 | -47,5 |
| ilman     | ,5 |  9 | ,7 |  5 |  3 |  8 |    |    |    |
| kertaluonteis |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ia eriä    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteis | -65 | -26 | -27 | -890 | -280 |  -1 | -134, | -143, | -217, |
| et erät    | 5,1 | 9,3 | 9,4 |  ,4 |  ,7 | 045, |   5 |   3 |   2 |
| liiketulokses |   |   |   |   |   |  4 |    |    |    |
| sa      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -50 | -20 | -13 | -712 | 57,6 | -726 | -262, | -140, |  n/m |
| (IFRS)    | 2,6 | 9,4 | 8,7 |  ,9 |   |  ,6 |   4 |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 kolmanteen   
neljännekseen) (jatkuu)                             
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 131,5 milj.
euroa, parannusta jonkin verran edellisvuoden 125,5 milj. eurosta. Liikevoitto 
kasvoi 27,4 milj. euroa kuluttajapakkauskartongissa ja 23,7 milj. euroa     
puutuotteissa, parani jonkin verran aikakauslehtipaperissa ja          
sanomalehtipaperissa mutta laski 12,7 milj. euroa hienopaperissa ja 9,7 milj.  
euroa teollisuuspakkauksissa. Muut-segmentin liiketappio ilman kertaluonteisia 
eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 44,9 (7,8) milj. euroa. Se sisälsi 27,8 milj.
euron nettomääräisen kassavaikutuksettoman kertatappion, jolla oikaistaan Stora 
Enson Suomen puunhankinnan kirjanpidossa havaittu virhe, joka on vuodesta 2003 
lähtien aiheuttanut puuvarastojen kertyneen yliarvostuksen. Konserni on ryhtynyt
toimenpiteisiin korjatakseen virheen ja menettelytavat paikallisessa yksikössä. 
Lisäksi varmistetaan, että varastoarvostukset ja menettelytavat ovat oikein   
kaikissa muissakin yksiköissä.                         

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä konserni rajoitti paperin ja kartongin  
tuotantoaan 14 prosenttia, sellun tuotantoaan 22 prosenttia ja         
sahauskapasiteettiaan 19 prosenttia.                      

Alhaisemmat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa laskivat paperi- ja     
kartonkisegmenttien liikevoittoa 50 milj. euroa. Puutuotteiden myyntihinnat   
pysyivät ennallaan. Alhaisemmat myyntimäärät kaikissa segmenteissä pienensivät 
liikevoittoa 116 milj. euroa.                          

Raakapuun alentuneet kustannukset lisäsivät konsernin liikevoittoa noin 27 milj.
euroa puuvarastojen virheen oikaisun huomioimisen jälkeen. Alhaisemmat muuttuvat
kustannukset, mukaan lukien sellun, kemikaalien ja keräyspaperin kustannukset, 
paransivat konsernin liikevoittoa 87 milj. euroa. Kiinteät kustannukset laskivat
52 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa kustannustason parannustoimenpiteistä  
uudelleenjärjestelyt mukaan lukien. Pienemmät poistot paransivat liikevoittoa 41
milj. euroa. Puuta toimitettiin konsernin tehtaille 17 prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin eli 7,5 miljoonaa kuutiometriä.                 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon  
muutoksia oli 6,0 (-3,9) milj. euroa. Liikevoitto sisältää 21,0 (15,2) milj.  
euron nettovaikutuksen, joka koostuu käyvän arvon muutoksista liittyen     
osakeperusteisten maksujen kirjaamiseen, optio-ohjelmien            
suojausinstrumentteihin, hiilidioksidin päästöoikeuksiin sekä pääasiassa    
osakkuusyritysten IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.       

Stora Enso on kirjannut kertaluonteisina erinä vuoden 2009 kolmannella     
neljänneksellä 655 milj. euron alaskirjaukset ja varaukset, jotka liittyvät   
vuotuiseen aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistestaukseen (353 milj. euroa)
ja konsernin uudelleenjärjestelyyn (302 milj. euroa), kuten 16.10.2009     
ilmoitettiin. Kertaluonteisten erien positiivinen verovaikutus oli 43 milj.   
euroa sisältäen arvonalentumiset verosaatavista.                

Nettorahoituserät olivat -46,1 (-23,0) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
laskivat 40,1 milj. eurosta 24,7 milj. euroon lähinnä alentuneen korkotason   
vuoksi. Konserni pyrkii hallitsemaan korkoriskejä sovittamalla yhteen      
rahoituskustannukset ja operatiivisen toiminnan tuoton liiketoimintasyklin   
aikana. Tähän päästään vaihtamalla pitkäaikaisia kiinteitä korkoja       
lyhytaikaisiin vaihtuviin korkoihin. Nettovaluuttakurssitappiot olivat 19,4   
(voitot 5,6) milj. euroa, josta 7,1 milj. euroa liittyi kertyneiden muuntoerojen
purkamiseen tiettyjen ulkomaisten tytäryhtiöiden lopettamisen ja        
pääomanpalautuksen yhteydessä. Loput valuuttakurssitappiot liittyivät lainoihin,
valuuttajohdannaisiin ja pankkitileihin. Nettotappio muista rahoituseristä oli 
2,0 (voitto 11,5) milj. euroa.                         

Konsernin sijoitettu pääoma 30.9.2009 oli 7 892,8 milj. euroa, jossa on     
nettomääräistä vähennystä 2 283,2 milj. euroa. Tämä johtui aineellisten ja   
aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksista, uudelleenjärjestelykustannuksista 
sekä noteerattujen ja noteeraamattomien arvopapereiden käyvän arvon laskusta.  

Tammi-syyskuun 2009 tulos (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon)    
Liikevaihto 6 546,3 milj. euroa oli 1 880,0 milj. pienempi kuin edellisvuoden  
8 426,3 milj. euroa, mikä johtui vähentyneistä toimituksista ja hintojen    
laskusta paikallisissa valuutoissa.                       

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 177,0 milj. euroa 
183,0 milj. euroon, sillä vähentyneiden myyntimäärien, hintojen laskun     
paikallisissa valuutoissa ja energiakustannusten nousun vaikutus ylitti     
pienentyneet kiinteät ja kuitukustannukset sekä poistot.            

Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 toiseen    
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 231,0 milj. euroa oli 46,2 milj. euroa suurempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 184,8 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja   
arvostuseriä nousi 83,0 milj. euroa 131,5 milj. euroon, kun pienentyneet    
kiinteät kustannukset, kasvaneet myyntimäärät ja pienentyneet poistot ylittivät 
hintojen laskun paikallisissa valuutoissa. Konsernin sijoitettu pääoma 30.9.2009
oli 7 892,8 milj. euroa, jossa on nettomääräistä laskua 600,6 milj. euroa. Tämä 
johtui aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisesta ja     
uudelleenjärjestelystä.                             

Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          | 30.9.2009 | 30.6.200 | 31.12.200 | 30.9.2008 |
|               |      |    9 |     8 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset aineelliset ja |  6 037,2 | 6 593,7 |  6 853,7 |  8 044,8 |
| aineettomat hyödykkeet    |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset      |  1 177,3 | 1 117,9 |  1 042,5 |  1 177,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma         |  1 471,0 | 1 540,6 |  1 674,7 |  1 882,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   |   -500,2 |  -482,6 |  -513,6 |  -432,3 |
| erät, netto         |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        |  8 185,3 | 8 769,6 |  9 057,3 | 10 672,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto       |   -292,5 |  -276,2 |  -282,8 |  -496,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      |  7 892,8 | 8 493,4 |  8 774,5 | 10 176,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |  4 968,1 | 5 518,8 |  5 594,0 |  7 112,5 |
| kuuluva oma pääoma      |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet     |    57,0 |   57,0 |   56,5 |   74,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    |  2 867,7 | 2 917,6 |  3 124,0 |  2 989,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä      |  7 892,8 | 8 493,4 |  8 774,5 | 10 176,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2009 toiseen 
neljännekseen)                                 
Rahavirta oli 325,5 (189,3) milj. euroa ja rahavirta investointien jälkeen 216,1
(81,0) milj. euroa, joka on vahvin sitten vuoden 2006 viimeisen neljänneksen.  
Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat olivat 2 867,7 milj. euroa,  
jossa on vähennystä 49,9 milj. euroa.                      

Käyttämättömät luotot pysyivät muuttumattomina 1 400 milj. eurossa, ja rahavarat
ilman luottolimiittejä vähenivät 107,7 milj. euroa 536,8 milj. euroon. Lisäksi 
Stora Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 700   
milj. euroon saakka.                              

Stora Enso ilmoitti 30.9.2009 laskeneensa onnistuneesti liikkeelle 390 milj.  
euron seitsenvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) 
-lainaohjelmaansa. Seitsenvuotinen joukkolaina pidentää Stora Enson lainojen  
keskimaturiteettia. Lainan kuponkikorko on Euribor + 4,21 prosenttia, eikä   
siihen liity finanssikovenantteja. SEK Securities toimi liikkeellelaskun    
pääjärjestäjänä. Täsmäytyspäivä oli 7.10., ja transaktio kirjataan vuoden 2009 
neljännelle neljännekselle.                           

Velkaantumisaste 30.9.2009 oli 0,58 (0,53). Valuuttojen nettovaikutus omaan   
pääomaan oli 108 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa    
noteeraamattomaan energiayhtiöön Pohjolan Voimaan liittyvät, myytävissä olevaan 
omaisuuteen sisältyvät noteeraamattomien osake- ja velkainstrumenttien     
arvostuserät vähensivät omaa pääomaa 49 milj. eurolla. Pohjolan Voiman käyvän  
arvon lasku johtui pääasiassa ydinjätehuollon arvioitujen tulevien kustannusten 
noususta.                                    

Rahoitus vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008     
kolmanteen neljännekseen)                            
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 1 414,4 milj. euroa
lyhytaikaisia lainoja verrattuna 585,5 milj. euroon vuoden 2008 kolmannen    
neljänneksen lopussa. Rahavaroja oli vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lopussa 
536,8 milj. euroa verrattuna 392,0 milj. euroon vuoden 2008 kolmannen      
neljänneksen lopussa.                              

Rahavirta                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 7-9/ | 4-6 | 7-9 | 200 | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|        |  09 | /09 | /08 |  8 |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|        |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -502 | -20 | -13 | -72 | -712 | 57,6 | -262, | -140, |  n/m |
|        |  ,6 | 9,4 | 8,7 | 6,6 |  ,9 |   |   4 |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  | 693, | 366 | 231 |  1 |  1 | 618, | 199,1 | 89,0 | 87,7 |
| muut     |  2 | ,8 | ,8 | 443 | 160, |  4 |    |    |    |
| ei-kassavaiku |   |   |   | ,2 |  9 |   |    |    |    |
| tteiset erät |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman | 134, | 31, | 100 | 31, | 330, | -164 | 34,8 | 322,9 | 301,1 |
| muutos    |  9 |  9 | ,1 |  8 |  4 |  ,3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 325, | 189 | 193 | 748 | 778, | 511, | 68,5 | 71,9 | 52,1 |
| sta kertyneet |  5 | ,3 | ,2 | ,4 |  4 |  7 |    |    |    |
| rahavirrat  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | -109 | -10 | -15 | -70 | -321 | -481 | 28,4 | -1,0 | 33,1 |
|        |  ,4 | 8,3 | 2,8 | 4,7 |  ,9 |  ,2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta   | 216, | 81, | 40, | 43, | 456, | 30,5 | 434,9 | 166,8 |  n/m |
| investointien |  1 |  0 |  4 |  7 |  5 |   |    |    |    |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51, | 0,0 | 51,5 |  n/a |  n/a | -100, |
| a       |   |   |   |  5 |   |   |    |    |   0 |
| toiminnoista |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertyneet   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointie |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| n jälkeen   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat  | 216, | 81, | 40, | 95, | 456, | 82,0 | 434,9 | 166,8 | 456,7 |
| yhteensä   |  1 |  0 |  4 |  2 |  5 |   |    |    |    |
| investointien |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Investoinnit tammi-syyskuussa 2009                       
Konsernin koko vuoden 2009 suunnitellut investoinnit ovat noin 400 milj. euroa. 
Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen investoinnit sisältäen maahankinnat 
olivat yhteensä 321,9 milj. euroa, joka on 76 prosenttia vuoden 2009 kolmen   
ensimmäisen neljänneksen poistoista. Arvonalentumisen ja uudelleenjärjestelyn  
alaskirjausten vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä odotetaan pienentävän   
poistoja 15 milj. euroa neljännestä kohti.                   

Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät projektit olivat     
voimalaitokset ja energiaan liittyvät projektit nykyisillä tehtailla (131 milj. 
euroa), nykyisen tuotannon kehittäminen (64 milj. euroa) sekä puuviljelmät   
Etelä-Amerikassa ja Kiinassa (31 milj. euroa).                 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Pääasialliset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät konsernin 
tuotteisiin kohdistuviin hintapaineisiin, joita useiden laatujen rakenteellinen 
ylikapasiteetti aiheuttaa.                           

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2010: 10 prosentin sähkön ja öljyn       
markkinahintojen muutoksen välitön vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon on noin 15
milj. euron vuotuinen vaikutus suojausvaikutuksen jälkeen.           

Puukuidun herkkyysanalyysi vuodelle 2010: 10 prosentin puun hintojen muutoksen 
välitön vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon on noin 190 milj. euron vuotuinen  
vaikutus.                                    

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Konsernin tuotteiden kysyntänäkymät pysyvät haastavina, sillä markkinaympäristön
välitöntä paranemista ei ole odotettavissa. Useimpiin graafisiin papereihin   
kohdistuu paineita, ja tilannetta pahentavat heikot mainontamarkkinat ja    
paperinkulutuksen rakenteelliset muutokset.                   

Euroopassa kysynnän kausiluonteisesta vähäisestä paranemisesta huolimatta    
painopaperin ja hienopaperin kysynnän arvioidaan olevan viimeisellä       
neljänneksellä edellisvuotta heikompaa, mikä vaikeuttaa ylitarjontatilannetta. 
Kysynnän ennustetaan paranevan edellisvuodesta kuluttajapakkauskartongin osalta 
ja heikentyvän teollisuuspakkausten ja puutuotteiden osalta.          

Euroopassa painopaperin ja hienopaperin hintoihin odotetaan kohdistuvan     
neljännellä neljänneksellä edelleen paineita kolmanteen neljännekseen      
verrattuna, kun tarjonta ylittää kysynnän. Aaltopahvin raaka-aineen hintojen  
odotetaan nousevan ja muiden teollisuuspakkauslaatujen ja            
kuluttajapakkauskartongin hintojen pysyvän suurelta osin ennallaan.       
Puutuotteiden hintojen ennustetaan nousevan hitaammin kuin kahdella edellisellä 
neljänneksellä, kun sahatavaran kysyntä rakennusmarkkinoilla laskee       
kausiluonteisesti.                               

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vahvistuvan 
kolmannesta neljänneksestä mutta heikentyvän edellisvuoteen verrattuna jättäen 
hinnat ennalleen. Päällystetyn hienopaperin kysynnän odotetaan olevan tasaista 
ja hintojen nousevan hitaasti.                         

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
nousevan jonkin verran edellisestä neljänneksestä mutta pysyvän edellisvuotta  
alhaisempana. Hintoihin odotetaan kohdistuvan edelleen paineita.        

Stora Enso säilyttää aiemman vuotuisen kustannusdeflaatioennusteensa ennen omia 
toimenpiteitä noin 4 prosentissa koko vuoden 2009 osalta. Pääasiallinen tekijä 
ovat alhaisemmat kuitukustannukset, joiden osuus kustannusdeflaation muutoksesta
on puolet.                                   

Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat                     
Heinäkuu                                    
Stora Enso suoritti 3.7.2009 osittaisen takaisinoston vuoden 2009 3,875 %:n   
Swedish Medium-Term Note ‑joukkovelkakirjasta. Takaisinoston nimellisarvo oli  
867,2 milj. Ruotsin kruunua (80 milj. euroa) ja maksettu rahamäärä 892,4 milj. 
Ruotsin kruunua (82,6 milj. euroa), josta 18,5 milj. Ruotsin kruunua (1,7 milj. 
euroa) liittyi korkoon. Vuoden 2009 kolmannelle neljännekselle on kirjattu 6,7 
milj. Ruotsin kruunun (0,6 milj. euron) tappio.                 

Stora Enso ilmoitti 15.7.2009, että Stora Enso Oyj, NewPage Corporation     
(NewPage) ja NewPagen suurin osakkeenomistaja, Cerberus Capital Management,   
L.P., suunnittelivat NewPagen pääomarakenteen uudelleenjärjestelemistä usealla 
samanaikaisella toimella. Suunnitelman puitteissa tehdään lainojen       
ostotarjouksia ja Stora Enso luopuu mahdollisesti osasta NewPagelle antamaansa 
lainaa ja kyseinen osuus mitätöidään. Suunnitelma sisältää myös Cerberuksen   
ottaman lainan. NewPage ilmoitti 25.9., että se ei jatka Second Lien-, Senior  
Subordinated- ja Payment-in-Kind-velkakirjojensa ostotarjousta. Sen vuoksi Stora
Enson NewPagelle antamasta lainasta ei luovuttu eikä sitä mitätöity. Cerberus  
oli 23.9. lähtien tarjonnut vaihtuvakorkoisia velkakirjoja 11,1 milj.      
Yhdysvaltain dollarilla ja 10 %:n velkakirjoja 49,0 milj. Yhdysvaltain     
dollarilla. NewPage ilmoitti 30.9. vuonna 2014 erääntyvien 11,375 % Senior   
Secured ‑velkakirjojen 1,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin           
erillislainaemissiosta. Emission nettotuotot käytettiin yhdessä NewPagen    
valmiusluoton alaisen noin 5 milj. Yhdysvaltain dollarin lainan kanssa NewPagen 
määräaikaislainan erääntyneiden summien takaisinmaksuun.            
Stora Enso ilmoitti 22.7.2009, että patentti- ja rekisterihallitus oli antanut 
Stora Ensolle luvan alentaa ylikurssirahastoaan. Myös varojenjaon aikataulu   
vahvistettiin.                                 

Stora Enso ilmoitti 24.7.2009, että patentti- ja rekisterihallitus oli myöntänyt
Stora Enso Oyj:lle luvan alentaa ylikurssirahastoaan 1 688 145 310,08 euroa ja 
vararahastoaan 353 946 990,12 euroa. Varat siirrettiin sijoitetun vapaan oman  
pääoman rahastoon.                               

Elokuu                                     
Stora Enso ilmoitti 19.8.2009 suunnittelevansa lisää vähennyksiä        
tuotantokapasiteettiinsa heikkona jatkuneen kysynnän ja siitä aiheutuvien    
raskaiden tappioiden vuoksi. Suunnitelmiin kuuluivat seuraavat toimenpiteet:  
Sunilan sellutehtaan sulkeminen vuoden 2010 toisella neljänneksellä       
Tolkkisten sahan sulkeminen vuoden 2009 loppuun mennessä, seisokit muilla    
sahoilla jatkuvat                                
Kotkan tehtaiden myyntiprosessin käynnistäminen uudelleen            
Päällystämättömän hienopaperin tilaukset keskitetään ensisijaisesti       
Veitsiluotoon ja Ruotsin Nymöllaan kokonaiskustannusten vähentämiseksi; lisää  
tuotannonrajoituksia Varkauden ja Imatran hienopaperikoneilla          
Imatran tehtaiden hienopaperikone PK 8:n sulkeminen vuoden 2010 ensimmäisellä  
neljänneksellä                                 
Varkauden tehtaiden sulkeminen vuoden 2010 loppuun mennessä, ellei       
päällystämättömän hienopaperin kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja hinnat parane 
selvästi                                    
Suunnitelmat vaikuttaisivat 450-1 100 työntekijään Suomessa riippuen Varkauden 
tehtaita koskevien suunnitelmien toteutumisesta ja ilman Kotkan tehtaiden    
myyntiprosessin mahdollista vaikutusta.                     

Syyskuu                                     
Stora Enso ilmoitti 28.9.2009, että se käynnistää Enocellin sellutehtaan    
tuotannon uudelleen. Uimaharjussa sijaitseva Enocellin sellutehdas on seisonut 
maaliskuun 2009 lopusta lähtien. Stora Enso arvioi käynnistävänsä tehtaan    
uudelleen marraskuun alussa.                          

Stora Enso ilmoitti 30.9.2009 laskeneensa onnistuneesti liikkeelle 390 milj.  
euron seitsenvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) 
-lainaohjelmaansa. Seitsenvuotinen joukkolaina pidentää Stora Enson lainojen  
keskimaturiteettia. Lainan kuponkikorko on Euribor + 4,21 prosenttia, eikä   
siihen liity finanssikovenantteja.                       

Uudelleenjärjestelytoimenpiteet                         
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 organisoivansa toimintonsa uudelleen tavoitteena 
250 milj. euron vuotuinen kiinteiden kustannusten säästö, joka saavutetaan   
lähinnä hallinnossa tehtävillä säästötoimenpiteillä. Uudelleenorganisointi   
etenee aikataulun mukaisesti tavoiteltujen säästöjen saavuttamiseksi.      
Säästösuunnitelmat ovat nyt valmiit hallinnon eri osissa, kuten myynnissä ja  
markkinoinnissa. Toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrä riippuu  
yt-menettelyjen lopputuloksesta. Suurin osa yt-menettelyistä on suunniteltu   
saatettavan päätöksen vuoden 2009 aikana tai viimeistään vuoden 2010 alussa.  
Suurin osa kustannussäästöistä saavutetaan vuoden 2009 neljännen neljänneksen  
loppuun mennessä, ja niiden vaikutus Stora Enson liikevoittoon alkaa vuoden 2010
ensimmäisestä neljänneksestä. Uusi kustannusleikkausohjelma sisältää aiemman  
hallinnon keventämisprojektin ja vuonna 2007 alkaneet taloushallinnon      
uudelleenjärjestelyt. Tämän seurauksena Stora Enso on kirjannut kertaluonteisena
eränä 51 milj. euron uudelleenjärjestelyvarauksen kolmannen neljänneksen    
tulokseensa.                                  

Veracel                                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson          
Veracel-osakkuusyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia.  
Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten  
luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä, ja mahdollisen 20  
milj. Brasilian realin (8 milj. euron) sakon. Veracel kiistää päätöksen ja on  
tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien    
mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat   
ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille.   
Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa väliaikaisena 
toimenpiteenä. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai  
mahdollisten sakkojen varalle.                         

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää  
Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin 
kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin
istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet.        

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkinut raakapuun hankintaan liittyvää toimintaa   
Suomessa. Kilpailuvirasto on esittänyt markkinaoikeudelle, että Stora Ensolle  
määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien rikkomisesta raakapuun  
hankinnassa vuosina 1997-2004. Markkinaoikeus käsittelee tapausta, ja sen    
päätöstä odotetaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Stora Enso katsoo       
kilpailuviraston esityksen olevan perusteeton.                 

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollisia varauksia, joilla varauduttaisiin   
edellä mainittujen joukkokanteiden ja tutkimuksen kustannuksiin.        

Osake-pääoma                                  
Vuosineljänneksen aikana kirjattiin kaupparekisteriin 2 000 A-osakkeen muunto  
R-osakkeiksi 14.8.2009.                             

30.9.2009 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 150 084 
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 388 415 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Muutokset osakeomistuksissa                           
Stora Enso Oy sai 7.10.2009 ilmoituksen, että Tradewinds Global Investors, LLC:n
(rekisteröintitunnus Yhdysvalloissa: 801-65208) hallinnoimien rahastojen    
omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä oli laskenut alle viiteen    
prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 30.9.2009.          

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       
Stora Enso ilmoitti 9.10.2009 yhteistoimintaneuvottelujen päättymisestä     
Tolkkisten sahalla Porvoossa. Tolkkisten saha suljetaan pysyvästi vuoden 2009  
loppuun mennessä. Sahan sulkeminen vähentää Stora Enson vuotuista sahatavaran  
tuotantokapasiteettia 260 000 kuutiometrillä.                  

Stora Enso ilmoitti 13.10.2009 nimityskomitean nimittämisestä. Komiteassa on  
seuraavat jäsenet: Claes Dahlbäck (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Niemi   
(hallituksen varapuheenjohtaja), Marcus Wallenberg (osakkeenomistaja FAM:n   
nimittämä) ja Keijo Suila (osakkeenomistaja Solidiumin nimittämä). Keijo Suila 
on nimityskomitean puheenjohtaja.                        

Stora Enso ilmoitti 16.10.2009, että Stora Enso ja Arauco olivat saaneet    
päätökseen kaupan pääosasta Grupo ENCE:n Uruguayn toimintoja 18.5.2009     
ilmoitetun mukaisesti. Yhtiöt ostavat tasaosuuksin noin 130 000 hehtaaria    
maa-alueita ja puuviljelmiä sekä 6 000 hehtaaria vuokramaita ja muita toimintoja
Grupo ENCE:lta Keski- ja Länsi-Uruguayssa. Kuten aikaisemmin ilmoitettiin,   
kaupan markkina-arvo on 344 milj. Yhdysvaltain dollaria (253 milj. euroa) mukaan
lukien 33 milj. Yhdysvaltain dollarin velkaosuus. Kauppa saatiin päätökseen   
etuajassa, sillä alkuperäinen aikataulu oli vuoden 2009 loppuun mennessä. Stora 
Enson osuus kaupan markkina-arvosta on 50 prosenttia.              

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 22. päivänä lokakuuta 2009                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    

Segmentit vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2008     
kolmanteen neljännekseen                            


Sanomalehti- ja kirjapaperi                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 7-9/ | 4-6/ | 7-9/ | 2008 | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|      |  09 |  09 |  08 |   |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|      |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|      |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|      |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|      |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 330, | 327, | 405, |  1 | 966, |  1 | -18,6 |  0,8 | -18,2 |
| o     |  0 |  5 |  2 | 594, |  2 | 180, |    |    |    |
|      |   |   |   |  7 |   |  7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 58,6 | 57,9 | 60,7 | 255, | 164, | 171, | -3,5 |  1,2 | -3,9 |
| ennen   |   |   |   |  2 |  9 |  6 |    |    |    |
| poistoja  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EBITDA)* |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 34,8 | 31,1 | 33,5 | 140, | 87,4 | 87,8 |  3,9 | 11,9 | -0,5 |
| *     |   |   |   |  8 |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %     | 10,5 | 9,5 | 8,3 | 8,8 | 9,0 | 7,4 | 26,5 | 10,5 | 21,6 |
| liikevaihd |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osta    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %** | 12,6 | 10,9 | 11,6 | 12,1 | 10,6 | 10,0 |  8,6 | 15,6 |  6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukse | 622 | 610 | 712 |  2 |  1 |  2 | -12,6 |  2,0 | -16,3 |
| t, 1 000 t |   |   |   | 870 | 778 | 125 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomä | 627 | 600 | 707 |  2 |  1 |  2 | -11,3 |  4,5 | -14,7 |
| ärät,   |   |   |   | 808 | 800 | 109 |    |    |    |
| 1 000 t  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 330,0 milj. euroa, joka oli 19 %  
pienempi kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui vähentyneistä 
toimituksista. Liikevoitto oli 34,8 milj. euroa, joka oli 4 % suurempi kuin   
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui alentuneista        
tuotantokustannuksista erityisesti kuitu- ja kiinteiden kustannusten osalta.  
Hintojen nousu Euroopassa kumosi suurelta osin epäsuotuisat           
valuuttakurssimuutokset.                            

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa kysyntä pysyi edellisvuotta heikompana levikkien jatkaessa laskuaan 
ja mainonta pysyi edelleen erittäin heikkona. Hinnat Euroopassa nousivat, mutta 
niihin kohdistui paineita. Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla hinnat laskivat.

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Kysyntä heikkeni kaikkialla Euroopassa edelleen, kun ilmaisjakelulehdet     
vähensivät sivumääriä. Hinnat Euroopassa alkoivat kääntyä laskuun, kun taas   
Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla hinnat vaikuttivat tasaantuvan.      

Aikakauslehtipaperi                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 2008 | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|        | /09 | /09 | /08 |   |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|        |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 469 | 396 | 544 |  2 |  1 |  1 | -13,9 | 18,4 | -23,7 |
|        | ,0 | ,0 | ,9 | 177, | 245, | 632, |    |    |    |
|        |   |   |   |  0 |  8 |  7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 55, | 33, | 61, | 223, | 116, | 170, | -9,9 | 63,1 | -31,6 |
| ennen     |  3 |  9 |  4 |  5 |  5 |  3 |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 30, | 5,7 | 27, | 88,8 | 36,2 | 69,1 | 11,7 |  n/m | -47,6 |
|        |  6 |   |  4 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 6,5 | 1,4 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | 4,2 | 30,0 |  n/m | -31,0 |
| liikevaihdost |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| a       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 9,3 | 1,6 | 7,2 | 6,0 | 3,6 | 6,1 | 29,2 |  n/m | -41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 565 | 512 | 688 |  2 |  1 |  2 | -17,9 | 10,4 | -24,7 |
| 1 000 t    |   |   |   | 786 | 564 | 077 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärä | 555 | 503 | 706 |  2 |  1 |  2 | -21,4 | 10,3 | -26,8 |
| t, 1 000 t  |   |   |   | 774 | 559 | 130 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 469,0 milj. euroa, joka oli 14 % pienempi 
kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä kysynnän heikkenemisen vuoksi.   
Liikevoitto oli 30,6 milj. euroa, joka oli 12 % suurempi kuin vuoden 2008    
kolmannella neljänneksellä, kun alentuneiden tuotantokustannusten vaikutus   
ylitti pienentyneet myyntimäärät. Kuitu- ja kiinteät kustannukset olivat    
edellisvuotta pienemmät.                            

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa kysyntä pysyi edellisvuotta heikompana erityisesti päällystetyn   
aikakauslehtipaperin osalta, mutta päällystetyn paperin vuotuinen lasku on   
hidastunut. Hintoihin kohdistui paineita, ja ne olivat edellisvuotta      
alhaisempia.                                  

Kysyntä oli koko Latinalaisessa Amerikassa heikompaa talouskriisin vuoksi, mutta
hinnat olivat jonkin verran korkeammat.                     

Kiinassa SC-paperin kysyntä oli huomattavasti heikompaa, sillä asiakkaat    
vaihtoivat LWC-paperiin, joka maksoi paljon edellisvuotta vähemmän, ja     
sanomalehtipaperiin.                              

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystettyjen ja päällystämättömien laatujen kysyntä alkoi parantua
lähinnä kuvastokauden vuoksi. Hintoihin kohdistui paineita, ja ne laskivat   
Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.               

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä vahvistui jonkin verran parantuvien      
talousnäkymien ja asiakasvarastojen vakauttamisen myötä. Hinnat laskivat    
Brasilian valuutan arvonnousun johdosta.                    

Kiinassa SC-paperin kysyntä oli kausiluonteisesti vahvempaa, mutta hinnat    
pysyivät vakaina.                                

Hienopaperi                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 2008 | 1-9/ | 1-9/0 | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |   |  09 |   8 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |    | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |    | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |    | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|       |   |   |   |   |   |    |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 449 | 450 | 543 |  2 |  1 |   1 | -17,3 | -0,2 | -18,1 |
|       | ,6 | ,4 | ,9 | 111, | 331, | 626,9 |    |    |    |
|       |   |   |   |  7 |  9 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 42, | 25, | 69, | 219, | 89,8 | 200,3 | -39,4 | 66,7 | -55,2 |
| ennen    |  0 |  2 |  3 |  8 |   |    |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | 20, | -4, | 33, | 80,4 | 10,6 | 90,1 | -38,4 |  n/m | -88,2 |
|       |  4 |  1 |  1 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 4,5 | -0, | 6,1 | 3,8 | 0,8 |  5,5 | -26,2 |  n/m | -85,5 |
| liikevaihdos |   |  9 |   |   |   |    |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 7,3 | -1, | 7,5 | 5,3 | 1,2 |  7,0 | -2,7 |  n/m | -82,9 |
|       |   |  3 |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 616 | 638 | 694 |  2 |  1 | 2 108 | -11,2 | -3,4 | -12,5 |
| 1 000 t   |   |   |   | 730 | 844 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäär | 639 | 625 | 706 |  2 |  1 | 2 096 | -9,5 |  2,2 | -11,5 |
| ät, 1 000 t |   |   |   | 707 | 855 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Hienopaperin liikevaihto oli 449,6 milj. euroa, joka oli 17 % pienempi kuin   
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui alentuneista myyntihinnoista
ja -määristä. Liikevoitto oli 20,4 milj. euroa, joka oli 38 % pienempi kuin   
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä pienemmistä muuttuvista ja kiinteistä  
kustannuksista sekä pienemmistä poistoista huolimatta.             

Stora Enson yhteistoimintaneuvottelut Imatran paperikone (PK) 8:n sulkemisesta 
ovat päättyneet. Sulkemisen syinä ovat päällystämättömän hienopaperin kysynnän 
merkittävä lasku ja sitä seurannut ylikapasiteettitilanne. Imatran PK 8     
suljetaan vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Sulkeminen vähentää Stora
Enson vuotuista hienopaperin tuotantokapasiteettia 210 000 tonnia.       

Nymöllan tehtaan vuotuinen huoltoseisokki vaikuttaa negatiivisesti hienopaperin 
neljännen neljänneksen liikevoittoon.                      

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli selvästi edellisvuotta     
heikompaa, mikä johtui alhaisemmista mainontaan käytettävistä varoista.     
Päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli paljon heikompaa taloustaantuman   
vuoksi. Päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät ennallaan, mutta       
päällystämättömän hienopaperin hinnat olivat alhaisemmat kuin edellisvuonna.  
Teollisuuden varastot olivat pienemmät molempien paperilaatujen osalta.     

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui, mutta hinnat pysyivät   
edellisvuotta alhaisempina.                           

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui ja teollisuuden varastot 
pienenivät jonkin verran. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni    
kausiluonteisesti, mutta teollisuuden varastot olivat vakaat. Päällystetyn ja  
päällystämättömän hienopaperin hinnat laskivat.                 

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi ja hinnat jatkoivat nousuaan. 

Kuluttajapakkauskartonki                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 2008 | 1-9/ | 1-9/ | Muuto | Muuto | Muuto |
|        | /09 | /09 | /08 |   |  09 |  08 |  s % |  s % |  s % |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|        |   |   |   |   |   |   | 09 - | 09 - | 09 - |
|        |   |   |   |   |   |   | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|        |   |   |   |   |   |   |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 470 | 460 | 563 |  2 |  1 |  1 | -16,5 |  2,3 | -19,4 |
|        | ,7 | ,3 | ,9 | 231, | 390, | 725, |    |    |    |
|        |   |   |   |  9 |  9 |  6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 93, | 71, | 71, | 242, | 210, | 210, | 30,5 | 30,3 | -0,1 |
| ennen     |  7 |  9 |  8 |  0 |  2 |  4 |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 64, | 41, | 37, | 107, | 122, | 103, | 73,1 | 56,0 | 18,4 |
|        |  9 |  6 |  5 |  3 |  0 |  0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 13, | 9,0 | 6,7 | 4,8 | 8,8 | 6,0 | 106,0 | 53,3 | 46,7 |
| liikevaihdost |  8 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| a       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 21, | 13, | 9,6 | 7,2 | 13,1 | 8,7 | 121,9 | 57,8 | 50,6 |
|        |  3 |  5 |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, | 567 | 545 | 617 |  2 |  1 |  1 | -8,1 |  4,0 | -13,4 |
| 1 000 t    |   |   |   | 442 | 641 | 896 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärä | 589 | 551 | 625 |  2 |  1 |  1 | -5,8 |  6,9 | -13,7 |
| t, 1 000 t  |   |   |   | 437 | 649 | 911 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 470,7 milj. euroa, joka oli 17 %   
pienempi kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa  
Enocellin sellutehtaan väliaikaisesta sulkemisesta ja Baienfurtin        
kartonkitehtaan pysyvästä sulkemisesta. Liikevoitto oli 64,9 milj. euroa, joka 
oli 73 % suurempi kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui   
lähinnä kustannusten alenemisesta ja hintojen noususta.             

Kuluttajapakkauskartongin tuloksen odotetaan laskevan merkittävästi vuoden 2009 
viimeisellä neljänneksellä johtuen kausiluonteisesta hidastumisesta sekä    
Skoghallin ja Imatran tehtaiden huoltoseisokeista neljänneksen aikana. Lisäksi 
Imatran kartonkikone 4:n laatua ja tuottavuutta uudistetaan marraskuussa.    

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Kuluttajapakkauskartongin kysyntä oli edellisvuotta heikompaa, mutta hinnat   
olivat yleisesti ottaen korkeampia.                       

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Kuluttajapakkauskartongin kysyntä vahvistui ja hinnat pysyivät suurelta osin  
ennallaan.                                   

Teollisuuspakkaukset                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 200 | 1-9 | 1-9/ | Muut | Muuto | Muuto |
|         | /09 | /09 | /08 |  8 | /09 |  08 | os % |  s % |  s % |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9 | 7-9/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |   | /09 | 09 - | 09 - |
|         |   |   |   |   |   |   |  - | 4-6/0 | 1-9/0 |
|         |   |   |   |   |   |   | 7-9/ |   9 |   8 |
|         |   |   |   |   |   |   |  08 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 203 | 194 | 273 |  1 | 594 | 834, | -25, |  5,0 | -28,7 |
|         | ,7 | ,0 | ,1 | 076 | ,9 |  0 |  4 |    |    |
|         |   |   |   | ,5 |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen | 22, | 12, | 35, | 132 | 50, | 112, | -36, | 74,4 | -55,0 |
| poistoja     |  5 |  9 |  4 | ,7 |  6 |  5 |  4 |    |    |
| (EBITDA)*    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*   | 10, | 0,9 | 20, | 73, | 14, | 67,7 | -48, |  n/m | -78,3 |
|         |  3 |   |  0 |  9 |  7 |   |  5 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 5,1 | 0,5 | 7,3 | 6,9 | 2,5 | 8,1 | -30, |  n/m | -69,1 |
|         |   |   |   |   |   |   |  1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 7,2 | 0,6 | 10, | 11, | 3,3 | 12,6 | -33, |  n/m | -73,8 |
|         |   |   |  8 |  2 |   |   |  3 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 217 | 195 | 260 |  1 | 603 | 779 | -16, | 11,3 | -22,6 |
| kartongin    |   |   |   | 008 |   |   |  5 |    |    |
| toimitukset,   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja    | 216 | 181 | 271 |  1 | 586 | 802 | -20, | 19,3 | -26,9 |
| kartongin    |   |   |   | 020 |   |   |  3 |    |    |
| tuotantomäärät, |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 1 000 t     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 245 | 238 | 269 |  1 | 711 | 817 | -8,9 |  2,9 | -13,0 |
| toimitukset,   |   |   |   | 071 |   |   |   |    |    |
| milj. m2     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin   | 239 | 239 | 271 |  1 | 704 | 814 | -11, |  0,0 | -13,5 |
| tuotantomäärät, |   |   |   | 066 |   |   |  8 |    |    |
| milj. m2     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 203,7 milj. euroa, joka oli 25 % pienempi 
kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui hintojen laskusta ja  
myyntimäärien pienenemisestä kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevoitto oli 10,3  
milj. euroa, joka oli 49 % pienempi kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä,
sillä myyntimäärien ja hintojen lasku ylitti alentuneiden kustannusten hyödyt. 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Teollisuuspakkauslaatujen kysyntä oli edelleen selvästi edellisvuotta heikompaa 
ja hinnat alhaisempia.                             

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Kausiluonteiset tekijät paransivat kysyntää. Hinnat olivat yleisesti ottaen   
alhaisempia, mutta kierrätettäviin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen
hinnat nousivat neljänneksen loppua kohti.                   

Puutuotteet                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 2008 | 1-9/ | 1-9/0 | Muuto | Muuto | Muuto |
|       | /09 | /09 | /08 |   |  09 |   8 |  s % |  s % |  s % |
|       |   |   |   |   |   |    | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ |
|       |   |   |   |   |   |    | 09 - | 09 - | 09 - |
|       |   |   |   |   |   |    | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 |
|       |   |   |   |   |   |    |   8 |   9 |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 306 | 315 | 366 |  1 | 894, |   1 | -16,2 | -2,8 | -22,5 |
|       | ,9 | ,8 | ,2 | 503, |  7 | 154,6 |    |    |    |
|       |   |   |   |  3 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 17, | -1, | -2, | -19, | 1,7 | -10,9 |  n/m |  n/m | 115,6 |
| ennen    |  1 |  1 |  0 |  4 |   |    |    |    |    |
| poistoja   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos* | 9,4 | -8, | -14 | -67, | -23, | -48,6 | 165,7 | 208,0 | 52,7 |
|       |   |  7 | ,3 |  5 |  0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 3,1 | -2, | -3, | -4,5 | -2,6 | -4,2 | 179,5 | 210,7 | 38,1 |
| liikevaihdos |   |  8 |  9 |   |   |    |    |    |    |
| ta      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**  | 6,4 | -5, | -7, | -9,8 | -5,1 | -8,6 | 185,3 | 208,5 | 40,7 |
|       |   |  9 |  5 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, |  1 |  1 |  1 |  5 |  3 | 4 471 | -17,4 | -8,5 | -19,4 |
| 1 000 m3   | 190 | 301 | 441 | 893 | 604 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 306,9 milj. euroa, joka oli 16 % pienempi kuin  
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui vähentyneistä toimituksista.
Liikevoitto oli 9,4 milj. euroa, joka oli 166 % suurempi kuin vuoden 2008    
kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui alentuneista raaka-aine- ja kiinteistä 
kustannuksista.                                 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä oli edellisvuotta heikompaa, mikä kuvastaa rakennustoiminnan      
vähentymistä useimmilla markkinoilla. Käytyään pohjalukemissa vuoden 2009    
ensimmäisellä neljänneksellä hinnat elpyivät kolmannella neljänneksellä     
edellisvuoden tasolle kysynnän ja tarjonnan parantuneen tasapainon vuoksi.   

Verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen                  
Tilauskanta oli hyvä ja hinnat nousivat kysynnän kausiluonteisen paranemisen  
sekä kysynnän ja tarjonnan kohtuullisen tasapainon seurauksena.         

Tilinpäätös                                   

Yleistä                                     
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2008        
vuosikertomuksen mukaisesti lukuun ottamatta alla kuvattujen standardien    
käyttöönotosta aiheutuneita vaikutuksia:                    

IFRS 8 Toimintasegmentit                            
Konsernin raportoitavat segmentit pysyvät muuttumattomina aiemmissa       
osavuosikatsauksissa raportoiduista. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
vaikuttanut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.    

IAS 1 (muutettu 2007) Tilinpäätöksen esittäminen                
Muutetussa standardissa on tehty terminologiamuutoksia ja muutettu       
pääasiallisten laskelmien otsikoita. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
kuitenkaan vaikuttunut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen   
asemaan.                                    

Lopetetut toiminnot                               
Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti vuonna 2008 on kirjattu lopetettuna    
toimintona. Tuloslaskelmat on esitetty uudelleen siten, että lopetettujen    
toimintojen tulos esitetään erikseen, mutta tase ja rahavirtalaskelma on    
esitetty aiemmin raportoidun mukaisesti.                    

Myytävänä olevat omaisuuserät                          
Konserni luovutti 1.10.2009 koko osakekantansa Stora Enso Uruguay S.A. ‑yhtiössä
uudelle yhteisyritykselle. Koska kyseinen tytäryhtiö ei ole enää konsernin   
hallinnassa, sen varat ja velat on luokiteltu uudelleen myytävänä oleviksi   
omaisuuseriksi IFRS 5:n (myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja     
lopetetut toiminnot) mukaisesti.                        
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 7-9 | 4-6 | 7-9 | 1-9/ | 1-9/ | 2008 | Muut | Muut | Muut |
|         | /09 | /09 | /08 |  09 |  08 |    | os % | os % | os % |
|         |   |   |   |   |   |    | 7-9 | 7-9 | 1-9 |
|         |   |   |   |   |   |    | /09 | /09 | /09 |
|         |   |   |   |   |   |    |  - |  - |  - |
|         |   |   |   |   |   |    | 7-9/ | 4-6/ | 1-9/ |
|         |   |   |   |   |   |    |  08 |  09 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  2 |  2 |  2 |  6 |  8 |  11 | -18, | 2,1 | -22, |
|         | 231 | 184 | 722 | 546, | 426, | 028,8 |  1 |   |  3 |
|         | ,0 | ,8 | ,7 |  3 |  3 |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 30, | 31, | 23, | 113, | 68,7 | 120,2 | 29,0 | -2,2 | 65,8 |
| muut tuotot   |  7 |  4 |  8 |  9 |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -1 | -1 | -1 |  -4 |  -5 |  -6 | 18,0 | -3,0 | 20,0 |
| palvelut    | 403 | 363 | 712 | 138, | 174, | 905,0 |   |   |   |
|         | ,7 | ,4 | ,1 |  7 |  6 |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut  | -20 | -19 | -29 | -615 | -861 |  -1 | 29,1 | -5,2 | 28,6 |
| ja komissiot  | 7,2 | 6,9 | 2,4 |  ,2 |  ,1 | 127,1 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -29 | -32 | -36 | -999 |  -1 |  -1 | 18,2 | 8,4 | 21,1 |
|         | 8,1 | 5,6 | 4,5 |  ,7 | 266, | 669,1 |   |   |   |
|         |   |   |   |   |  9 |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -15 | -40 | -22 | -671 | -530 | -752, | 30,2 | 61,1 | -26, |
| muut kulut   | 5,9 | 1,1 | 3,2 |  ,7 |  ,4 |   7 |   |   |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 8,8 | 6,0 | 1,6 | 34,2 | 37,9 |  0,7 | n/m | 46,7 | -9,8 |
| osakkuusyrityst |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| en tuloksesta  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -70 | -14 | -29 | -982 | -642 |  -1 | -140 | n/m | -52, |
| arvonalentumise | 8,2 | 4,6 | 4,6 |  ,0 |  ,3 | 422,4 |  ,4 |   |  9 |
| t        |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -50 | -20 | -13 | -712 | 57,6 | -726, | n/m | -140 | n/m |
|         | 2,6 | 9,4 | 8,7 |  ,9 |   |   6 |   |  ,0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituser | -46 | -16 | -23 | -254 | -105 | -167, | -100 | 71,4 | -140 |
| ät       | ,1 | 1,2 | ,0 |  ,5 |  ,8 |   2 |  ,4 |   |  ,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | -54 | -37 | -16 | -967 | -48, | -893, | -239 | -48, | n/m |
| veroja     | 8,7 | 0,6 | 1,7 |  ,4 |  2 |   8 |  ,3 |  1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | 29, | 2,3 | 42, | 43,3 | 23,8 | 214,8 | -31, | n/m | 81,9 |
|         |  0 |   |  6 |   |   |    |  9 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista   | -51 | -36 | -11 | -924 | -24, | -679, | n/m | -41, | n/m |
| toiminnoista  | 9,7 | 8,3 | 9,1 |  ,1 |  4 |   0 |   |  1 |   |
| kertynyt    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tilikauden   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tulos      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  |  - |  - | 0,9 |  - | 4,2 |  4,3 | -100 | n/a | -100 |
| toiminnoista  |   |   |   |   |   |    |  ,0 |   |  ,0 |
| kertynyt    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tilikauden   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tulos verojen  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | -51 | -36 | -11 | -924 | -20, | -674, | n/m | -41, | n/m |
| tulos      | 9,7 | 8,3 | 8,2 |  ,1 |  2 |   7 |   |  1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen: |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | -51 | -36 | -11 | -925 | -24, | -673, | n/m | -41, | n/m |
| omistajille   | 9,7 | 7,9 | 8,7 |  ,8 |  9 |   4 |   |  3 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön   | 0,0 | -0, | 0,5 | 1,7 | 4,7 | -1,3 | -100 | 100, | -63, |
| osuudet     |   |  4 |   |   |   |    |  ,0 |  0 |  8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | -51 | -36 | -11 | -924 | -20, | -674, | n/m | -41, | n/m |
|         | 9,7 | 8,3 | 8,2 |  ,1 |  2 |   7 |   |  1 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tulos      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | -0, | -0, | -0, | -1,1 | -0,0 | -0,85 | n/m | -43, | n/m |
| EUR       | 66 | 46 | 15 |  7 |  3 |    |   |  5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | -0, | -0, | -0, | -1,1 | -0,0 | -0,85 | n/m | -43, | n/m |
| (laimennettu), | 66 | 46 | 15 |  7 |  3 |    |   |  5 |   |
| EUR       |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| toimintojen   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| osakekohtainen |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
| tulos      |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | -0, | -0, | -0, | -1,1 | -0,0 | -0,86 | n/m | -43, | n/m |
| EUR       | 66 | 46 | 16 |  7 |  4 |    |   |  5 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | -0, | -0, | -0, | -1,1 | -0,0 | -0,86 | n/m | -43, | n/m |
| (laimennettu), | 66 | 46 | 16 |  7 |  4 |    |   |  5 |   |
| EUR       |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR         | 7-9/ | 4-6/ | 7-9/08 | 1-9/09 | 1-9/08 |  2008 |
|              |  09 |  09 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos      | -519 | -368 | -118,2 | -924,1 | -20,2 | -674,7 |
|              |  ,7 |  ,3 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten      | -5,5 |  - |   - |  -5,5 |   - | -12,7 |
| eläkejärjestelyiden    |   |   |    |    |    |    |
| vakuutusmatemaattiset   |   |   |    |    |    |    |
| voitot ja tappiot     |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuuksien osto |  - |  - |  -0,7 |   - |  -0,7 |  -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaiheittaisen hankinnan  |  - | 3,9 |  0,0 |  3,9 |   - |   - |
| omaisuuserän        |   |   |    |    |    |    |
| uudelleenarvostus     |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     | -45, | 334, | -377,7 | 105,3 |  7,9 | -398,0 |
| rahoitusvarat       |  6 |  4 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja        | 98,4 | 103, | -116,7 | 204,0 | -74,6 | -312,2 |
| hyödykesuojaukset     |   |  3 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muiden  | 1,2 | 2,2 |  -5,4 |  -9,2 |  1,5 |  -9,5 |
| laajan tuloksen erien   |   |   |    |    |    |    |
| osuus           |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman        | 101, | 85,0 | -158,5 | 205,3 | -128,8 | -310,2 |
| nettoinvestointien     |  8 |   |    |    |    |    |
| valuuttamuunnon muutokset |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoituksen      | -9,1 | 21,0 |  81,4 |  16,4 |  87,5 |  0,6 |
| suojaukset         |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja     | 13,0 | -13, |  10,6 |   - |   - | -32,4 |
| tuloslaskelmaan kirjatut  |   |  0 |    |    |    |    |
| määrät           |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen   | -27, | -32, |  14,4 | -63,8 |  3,3 |  89,7 |
| eriin liittyvä tulovero  |  5 |  3 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | 126, | 504, | -552,6 | 456,4 | -103,9 | -985,4 |
| verojen jälkeen      |  7 |  5 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä    | -393 | 136, | -670,8 | -467,7 | -124,1 |   -1 |
|              |  ,0 |  2 |    |    |    | 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen      |   |   |    |    |    |    |
| jakaantuminen:       |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | -393 | 136, | -670,0 | -468,2 | -126,2 |   -1 |
|              |  ,0 |  5 |    |    |    | 644,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet    | 0,0 | -0,3 |  -0,8 |  0,5 |  2,1 | -15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | -393 | 136, | -670,8 | -467,7 | -124,1 |   -1 |
|              |  ,0 |  2 |    |    |    | 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   |    1-9/09 |    1-9/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                  |    -712,9 |     69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustulos laajasta tuloksesta       |    213,6 |     -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut     |   1 160,9 |     629,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos           |    352,2 |    -244,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |   1 013,8 |     450,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut nettorahoituserät          |    -271,1 |    -128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot              |     -4,5 |     -22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat   |    738,2 |     300,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |     -8,3 |     -4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten hankinta          |     -0,5 |     -52,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien      |     84,6 |     208,5 |
| hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                 |    -321,9 |    -483,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     |    -33,5 |     -17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat    |    -279,6 |    -348,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    225,2 |     278,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |    -164,9 |    -371,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |    -171,2 |     -30,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja pääoman takaisinmaksut  |    -157,7 |    -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus ja vähemmistöosuuksien    |     -7,5 |     -2,7 |
| osinko                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     |    -276,1 |    -481,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |    182,5 |    -530,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat myydyissä yrityksissä        |      - |     -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa yrityksissä       |     4,3 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |    -22,6 |     51,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          |    372,6 |     879,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    536,8 |     392,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa         |    548,3 |     398,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa      |    -11,5 |     -6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    536,8 |     392,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |     4,4 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |     18,4 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     20,4 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset ja verovelat          |     15,1 |     -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |    -44,1 |     -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet             |     -2,0 |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo             |     12,2 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto suoraan omaan pääomaan toteutetusta  |     -3,9 |       - |
| vaiheittaisesta hankinnasta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä             |     8,3 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |      - |      8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |      - |     294,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     0,1 |     172,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |      - |    -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                  |      - |     -25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat         |     0,1 |     219,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloslaskelman myyntivoitot         |      - |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä            |     0,1 |     221,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              |   1-9/09 |   1-9/08 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa       |  5 899,4 |   7 232,4 |   7 232,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta    |    18,4 |     4,2 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit           |   293,8 |    444,8 |    648,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin |    28,1 |    38,6 |    58,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos      |   -27,9 |    75,9 |    61,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset            |   -26,7 |    -50,4 |    -54,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit     |     - |   -294,7 |   -281,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset,    |   -982,0 |   -642,3 |  -1 422,4 |
| jatkuvat toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset,    |     - |    -27,8 |    -46,1 |
| lopetetut toiminnot         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävänä olevat omaisuuserät   |   -98,3 |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut         |   108,7 |    -48,0 |   -300,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  5 213,5 |   6 732,7 |   5 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Korolliset lainat                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 30.9.2009 |  30.9.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat        |  2 453,5 |   3 404,4 |   3 007,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat        |  1 414,4 |    585,5 |   1 068,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  3 867,9 |   3 989,9 |   4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   1-9/09 |  1-9/2008 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden alussa        |  4 076,1 |   4 441,4 |   4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusien tytäryritysten velat     |    44,1 |     1,2 |     1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen tytäryritysten velat    |     - |   -230,4 |   -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot (netto)       |   -316,2 |   -220,3 |    -59,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut          |    63,9 |    -2,0 |    -76,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden lopussa       |  3 867,9 |   3 989,9 |   4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lyhennetty konsernin tase                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |   | 30.9.2009 | 31.12.2008 | 30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat              |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat    | O |  5 031,0 |  5 698,8 |  6 536,7 |
| hyödykkeet            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet     | O |   143,4 |   133,6 |   114,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet         | O |    39,1 |    67,0 |    81,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä  | O |  1 177,3 |  1 042,5 |  1 177,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti   | I |    68,7 |   154,9 |   174,2 |
| noteeratut osakkeet       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat muut osakkeet | O |   723,5 |   954,3 |  1 312,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset  | I |   169,1 |   130,3 |   140,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset  | T |   187,9 |    74,5 |   113,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat    | O |    22,7 |    16,2 |    28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  7 562,7 |  8 272,1 |  9 679,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus        | O |  1 429,9 |  1 693,6 |  1 910,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset          | T |    9,7 |    25,0 |    51,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korottomat saamiset      | O |  1 447,2 |  1 583,2 |  1 841,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset      | I |   214,1 |   251,1 |   287,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat           | I |   548,3 |   415,8 |   398,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 649,2 |  3 968,7 |  4 489,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutettavat, myytäviksi    |  |   103,0 |     - |     - |
| tarkoitetut varat        |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 752,2 |  3 968,7 |  4 489,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |  |  11 314,9 |  12 240,8 |  14 168,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |  |  4 968,1 |  5 594,0 |  7 112,5 |
| oma pääoma            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet      |  |    57,0 |    56,5 |    74,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |  |  5 025,1 |  5 650,5 |  7 186,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen      | O |   307,4 |   299,0 |   305,7 |
| jälkeisiin etuuksiin liittyvät  |  |      |      |      |
| varaukset            |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset         | O |   193,8 |   202,3 |   127,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    | T |   363,6 |   277,5 |   599,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen velka | I |  2 453,5 |  3 007,8 |  3 404,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat    | O |    21,7 |    28,5 |    27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  3 340,0 |  3 815,1 |  4 465,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten velkojen       | I |   998,2 |   437,4 |    94,2 |
| lyhennyserät           |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat        | I |   416,2 |   630,9 |   491,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat velat | O |  1 406,1 |  1 602,1 |  1 869,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat            | T |   126,5 |   104,8 |    62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  2 947,0 |  2 775,2 |  2 516,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytäviksi luokiteltuihin    |  |    2,8 |     - |     - |
| varoihin suoraan liittyvät velat |  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  |  2 949,8 |  2 775,2 |  2 516,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |  |  6 289,8 |  6 590,3 |  6 981,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä   |  |  11 314,9 |  12 240,8 |  14 168,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.               


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.  | Os | Yl | Si | Om | Va | My | Va | Os | Ke | Ke | Jak | Väh | Yht |
| EUR   | ak | i- | jo | at | ih | yt | lu | ak | rt | rt | aan | emm | een |
|     | e- | ku | it | os | ei | äv | ut | ku | yn | y- | tum | ist | sä |
|     | pä | rs | et | ak | t- | is | ta | us | ee | ne | ine | ön |   |
|     | äo | si | un | -k | ta | sä | - | yr | t | et |  n | osu |   |
|     | ma | - | va | ee | is | ol | ja | it | mu | vo | emo | ude |   |
|     |  | ra | pa | t | en | ev | hy | yk | un | it | yht |  t |   |
|     |  | ha | an |  | ha | at | öd | se | to | to | iön |   |   |
|     |  | st | om |  | nk | ra | yk | t | er | -v | omi |   |   |
|     |  | o | an |  | in | ho | es |  | ot | ar | sta |   |   |
|     |  | ja | pä |  | na | it | uo |  | ja | at | jil |   |   |
|     |  | Va | äo |  | n | us | ja |  | ne |  | le |   |   |
|     |  | ra | ma |  | uu | va | uk |  | tt |  |   |   |   |
|     |  | ra | n |  | de | ra | se |  | oi |  |   |   |   |
|     |  | ha | ra |  | ll | t | t |  | nv |  |   |   |   |
|     |  | st | ha |  | ee |  |  |  | es |  |   |   |   |
|     |  | o | st |  | n- |  |  |  | to |  |   |   |   |
|     |  |  | o |  | ar |  |  |  | in |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | vo |  |  |  | ti |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | st |  |  |  | en |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | uk |  |  |  | su |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | se |  |  |  | oj |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | n |  |  |  | au |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | yl |  |  |  | ks |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | ij |  |  |  | et |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | ää |  |  |  |  |  |   |   |   |
|     |  |  |  |  | mä |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 1 | 2 | 0, | -1 | 0, | 89 | 62 | -1 | -1 | 3 |  7 | 71, |  7 |
| pääoma  | 34 | 27 | 0 | 0, | 0 | 9, | ,4 | ,1 | 15 | 14 | 593 |  9 | 665 |
| 31.12.20 | 2, | 6, |  | 2 |  | 1 |  |  | ,6 | 0, | ,6 |   | ,5 |
| 07    | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -24 | 4,7 | -20 |
| en    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4, | ,9 |   | ,2 |
| voitto/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |   |   |   |
| appio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | - | - | - | - | - | 7, | -7 | 1, | -3 | -0 | -10 | -2, | -10 |
| laajan  |  |  |  |  |  | 9 | 4, | 5 | 8, | ,7 | 4,6 |  6 | 7,2 |
| tuloksen |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |   |   |   |
| erät   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ennen  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| veroja  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin  | - | - | - | - | - | 5, | 20 | - | -2 | - | 3,3 |  - | 3,3 |
| laajan  |  |  |  |  |  | 8 | ,3 |  | 2, |  |   |   |   |
| tuloksen |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |   |   |   |
| eriin  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| liittyvä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| tulovero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  | - | - | - | - | - | 13 | -5 | 1, | -6 | -2 | -12 | 2,1 | -12 |
| tulos  |  |  |  |  |  | ,7 | 4, | 5 | 1, | 5, | 6,2 |   | 4,1 |
| yhteensä |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 6 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | - | - | - | - | - | 0, | 0, | 0, | 0, | -3 | -35 | 0,0 | -35 |
| osingot |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4,9 |   | 4,9 |
| (0,45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,9 |   |   |   |
| euroa/os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ake)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 1 | 2 | 0, | -1 | 0, | 91 | 8, | 0, | -1 | 2 |  7 | 74, |  7 |
| pääoma  | 34 | 27 | 0 | 0, | 0 | 2, | 1 | 4 | 77 | 75 | 112 |  0 | 186 |
| 30.9.200 | 2, | 6, |  | 2 |  | 8 |  |  | ,1 | 9, | ,5 |   | ,5 |
| 8    | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -64 | -6, | -65 |
| en    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 8,5 |  0 | 4,5 |
| tappio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,5 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | - | - | - | - | - | -4 | -2 | -1 | -2 | -1 | -95 | -11 | -96 |
| laajan  |  |  |  |  |  | 05 | 37 | 0, | 89 | 2, | 6,4 | ,5 | 7,9 |
| tuloksen |  |  |  |  |  | ,9 | ,7 | 9 | ,3 | 6 |   |   |   |
| erät   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ennen  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| veroja  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin  | - | - | - | - | - | 3, | 63 | - | 22 | -3 | 86, |  - | 86, |
| laajan  |  |  |  |  |  | 7 | ,5 |  | ,6 | ,4 |  4 |   |  4 |
| tuloksen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| eriin  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| liittyvä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| tulovero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  | - | - | - | - | - | -4 | -1 | -1 | -2 | -6 | -1 | -17 | -1 |
| tulos  |  |  |  |  |  | 02 | 74 | 0, | 66 | 64 | 518 | ,5 | 536 |
| yhteensä |  |  |  |  |  | ,2 | ,2 | 9 | ,7 | ,5 | ,5 |   | ,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 1 | 2 | 0, | -1 | 0, | 51 | -1 | -1 | -4 | 2 |  5 | 56, |  5 |
| pääoma  | 34 | 27 | 0 | 0, | 0 | 0, | 66 | 0, | 43 | 09 | 594 |  5 | 650 |
| 31.12.20 | 2, | 6, |  | 2 |  | 6 | ,1 | 5 | ,8 | 5, | ,0 |   | ,5 |
| 08    | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -92 | 1,7 | -92 |
| en    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 5,8 |   | 4,1 |
| tappio  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,8 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | - | - | - | - | 3, | 10 | 20 | -9 | 22 | -5 | 521 | -1, | 520 |
| laajan  |  |  |  |  | 9 | 5, | 4, | ,2 | 2, | ,5 | ,4 |  2 | ,2 |
| tuloksen |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 9 |  |   |   |   |
| erät   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ennen  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| veroja  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin  | - | - | - | - | - | -6 | -5 | - | -4 | - | -63 |  - | -63 |
| laajan  |  |  |  |  |  | ,1 | 3, |  | ,3 |  | ,8 |   | ,8 |
| tuloksen |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |   |   |   |
| eriin  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| liittyvä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| tulovero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja  | 0, | 0, | 0, | 0, | 3, | 99 | 15 | -9 | 21 | -9 | -46 | 0,5 | -46 |
| tulos  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ,2 | 0, | ,2 | 8, | 31 | 8,2 |   | 7,7 |
| yhteensä |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 | ,3 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto  | - | -1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  - | 0,0 |
| jakokelp |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| oiseen  |  | 7, | 7, |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| omaan  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| pääomaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomanp | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |  - | -15 |
| alautus |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |   | 7,7 |
| (0,20  |  | ,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| euroa/os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| ake)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 1 | 19 | 1 | -1 | 3, | 60 | -1 | -1 | -2 | 1 |  4 | 57, |  5 |
| pääoma  | 34 | 1, | 92 | 0, | 9 | 9, | 5, | 9, | 25 | 16 | 968 |  0 | 025 |
| 30.9.200 | 2, | 6 | 7, | 2 |  | 8 | 5 | 7 | ,2 | 4, | ,1 |   | ,1 |
| 9    | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            |  30.9.2009 |  31.12.2008 |  30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut     |       |       |       |
| vakuudet            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit            |     0,8 |     0,8 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset         |     46,2 |     62,0 |     85,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta   |       |       |       |
| annetut vakuudet        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    185,9 |    180,5 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut     |       |       |       |
| vakuudet            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    123,5 |    156,3 |    162,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |     26,3 |     28,9 |     28,2 |
| kk:n aikana           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12  |     83,5 |     95,0 |    102,6 |
| kk:n jälkeen          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut         |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut         |     36,8 |     40,4 |     26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    503,2 |    564,1 |    608,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit            |     0,8 |     0,8 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset         |     46,2 |     62,0 |     85,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset           |    309,4 |    336,8 |    365,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut        |    109,8 |    123,9 |    130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut         |     0,2 |     0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut         |     36,8 |     40,4 |     26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    503,2 |    564,1 |    608,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sitovat ostosopimukset                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      |       Suunnitellut sopimusmaksut        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi    |   Sopimuksia | 10-12/ | 2010-11 | 2012-13 | 2014+ |
|           |    yhteensä |   09 |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuitu       |     1 282,0 |  50,0 |  313,9 |  299,5 | 618,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Energia      |     1 835,3 | 109,1 |  623,1 |  327,6 | 775,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuljetus     |      488,1 |  17,0 |  128,1 |  98,6 | 244,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut       |      659,4 |  44,5 |  134,6 |  71,0 | 409,3 |
| | tuotantokustannuk |         |    |     |     |    |
| | set        |         |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          |     4 264,8 | 220,6 | 1 199,7 |  796,7 |   2 |
| |          |         |    |     |     | 047,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |      119,8 |  25,3 |  94,5 |    - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot -    |      114,0 | 114,0 |    - |    - |   - |
| Uruguay       |         |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä |     4 498,6 | 359,9 | 1 294,2 |  796,7 | 2 047, |
| 30.09.2009      |         |    |     |     |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisten käyvät arvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     |      | 30.9.20 |      |   | 31.12.20 | 30.9.200 |
|          |     |  09  |     |  |    08 |    8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  Käyvän | Käyvän | Käyvät |  |  Käyvät |  Käyvät |
|          |  arvon |  arvon | arvot, |  |  arvot, |  arvot, |
|          | ylittäv | alitta |  netto |  |  netto |  netto |
|          |    ät |   vat |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimuk |  248,9 |  -42,4 |  206,5 |  |  227,2 |   84,0 |
| set        |     |     |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot    |    - |  -29,9 |  -29,9 |  |  -38,0 |  -12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset |   30,2 | -136,0 | -105,8 |  |  -73,9 |   40,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot   |   44,8 |  -12,3 |  32,5 |  |  -14,6 |  -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykesopimukset |   16,1 |  -69,9 |  -53,8 |  |  -90,7 |   78,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset    |   4,7 |  -19,3 |  -14,6 |  |  -57,4 |  -37,2 |
| osakevaihtosopimuk |     |     |     |  |     |     |
| set (TRS) ja    |     |     |     |  |     |     |
| osakeoptiot    |     |     |     |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  344,7 | -309,8 |  34,9 |   |  -47,4 |  137,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaisten nimellisarvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           |   30.9.2009 |  31.12.2008 |  30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset     |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa   |    1 287,7 |     592,8 |    74,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa    |    2 430,3 |    1 683,4 |   2 259,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa    |     848,9 |    2 341,6 |   2 329,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |    4 566,9 |    4 617,8 |   4 662,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot          |     382,3 |     394,3 |    390,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    4 949,2 |    5 012,1 |   5 053,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset      |    2 716,8 |    3 049,4 |   3 297,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot        |    1 768,1 |    1 438,9 |   1 583,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    4 484,9 |    4 488,3 |   4 880,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykesopimukset      |     435,8 |     604,6 |    507,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     435,8 |     604,6 |    507,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät   |        |        |       |
| suojausinstrumentit      |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset          |     104,7 |     158,2 |    158,2 |
| osakevaihtosopimukset (TRS)  |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakeoptiot   |       - |     22,0 |    21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     104,7 |     180,2 |    180,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 2008 | 10-12 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/0 |
|       |   9 |  09 |  09 |    |  /08 |    |    |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 330,0 | 327, | 308, |   1 | 414,0 | 405,2 | 389,0 | 386,5 |
| ja      |    |  5 |  7 | 594,7 |    |    |    |    |
| kirjapaperi |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | 469,0 | 396, | 380, |   2 | 544,3 | 544,9 | 540,5 | 547,3 |
| ipaperi   |    |  0 |  8 | 177,0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | 449,6 | 450, | 431, |   2 | 484,8 | 543,9 | 537,8 | 545,2 |
|       |    |  4 |  9 | 111,7 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | 470,7 | 460, | 459, |   2 | 506,3 | 563,9 | 587,3 | 574,4 |
| kauskartonki |    |  3 |  9 | 231,9 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | 203,7 | 194, | 197, |   1 | 242,5 | 273,1 | 285,4 | 275,5 |
| kkaukset   |    |  0 |  2 | 076,5 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | 306,9 | 315, | 272, |   1 | 348,7 | 366,2 | 409,8 | 378,6 |
|       |    |  8 |  0 | 503,3 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 450,1 | 507, | 682, |   3 | 794,6 | 857,0 | 947,7 | 987,6 |
|       |    |  8 |  5 | 586,9 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien | -449, | -467 | -602 |  -3 | -732, | -831,5 | -825,7 | -863, |
| välinen   |   0 |  ,0 |  ,5 | 253,2 |   7 |    |    |   3 |
| liikevaihto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   2 |  2 |  2 |  11 |   2 |   2 |   2 |   2 |
| toiminnot  | 231,0 | 184, | 130, | 028,8 | 602,5 | 722,7 | 871,8 | 831,8 |
|       |    |  8 |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut  |   - |  - |  - | 708,7 | -1,8 |  0,4 | 180,5 | 529,6 |
| toiminnot  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien |   - |  - |  - | -179, |  0,9 |  0,0 | -45,8 | -134, |
| välinen   |    |   |   |   3 |    |    |    |   4 |
| liikevaihto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   2 |  2 |  2 |  11 |   2 |   2 |   3 |   3 |
|       | 231,0 | 184, | 130, | 558,2 | 601,6 | 723,1 | 006,5 | 227,0 |
|       |    |  8 |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      | 7-9/ | 4-6/ | 1-3 | 2008 | 10-1 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/ |
|           |  09 |  09 | /09 |   | 2/08 |   8 |   8 |  08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja   | 34,8 | 31,1 | 21, | 140, | 53,0 | 33,5 | 27,9 | 26,4 |
| kirjapaperi     |   |   |  5 |  8 |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi | 30,6 | 5,7 | -0, | 88,8 | 19,7 | 27,4 | 14,5 | 27,2 |
|           |   |   |  1 |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi     | 20,4 | -4,1 | -5, | 80,4 | -9,7 | 33,1 | 19,7 | 37,3 |
|           |   |   |  7 |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskar | 64,9 | 41,6 | 15, | 107, | 4,3 | 37,5 | 23,0 | 42,5 |
| tonki        |   |   |  5 |  3 |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukse | 10,3 | 0,9 | 3,5 | 73,9 | 6,2 | 20,0 | 20,1 | 27,6 |
| t          |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet     | 9,4 | -8,7 | -23 | -67, | -18, | -14,3 | -10,9 | -23, |
|           |   |   | ,7 |  5 |  9 |    |    |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | -44, | -24, | -21 | -77, | -48, | -7,8 | -8,2 | -13, |
|           |  9 |  3 | ,3 |  4 |  2 |    |    |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | 125, | 42,2 | -10 | 346, | 6,4 | 129,4 | 86,1 | 124, |
| segmenteittäin ilma |  5 |   | ,3 |  3 |   |    |    |  4 |
| n kertaluonteisia e |   |   |   |   |   |    |    |   |
| riä         |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus        | 6,0 | 6,3 | 13, | 42,1 | 22,0 | -3,9 |  8,3 | 15,7 |
| osakkuusyritysten  |   |   |  3 |   |   |    |    |   |
| tuloksesta ilman  |   |   |   |   |   |    |    |   |
| käyvän arvon    |   |   |   |   |   |    |    |   |
| muutoksia      |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman  | 131, | 48,5 | 3,0 | 388, | 28,4 | 125,5 | 94,4 | 140, |
| kertaluonteisia   |  5 |   |   |  4 |   |    |    |  1 |
| eriä ja käyvän   |   |   |   |   |   |    |    |   |
| arvon muutoksia*  |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    | 21,0 | 11,4 | -37 | -69, | -47, | 15,2 | -21,8 | -15, |
| muutokset*     |   |   | ,9 |  6 |  9 |    |    |  1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman  | 152, | 59,9 | -34 | 318, | -19, | 140,7 | 72,6 | 125, |
| kertaluonteisia   |  5 |   | ,9 |  8 |  5 |    |    |  0 |
| eriä        |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   | -655 | -269 | 34, |  -1 | -764 | -279, | -1,3 |  - |
| erät        |  ,1 |  ,3 |  0 | 045, |  ,7 |   4 |    |   |
|           |   |   |   |  4 |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)  | -502 | -209 | -0, | -726 | -784 | -138, | 71,3 | 125, |
|           |  ,6 |  ,4 |  9 |  ,6 |  ,2 |   7 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät  | -46, | -161 | -47 | -167 | -61, | -23,0 | -40,9 | -41, |
|           |  1 |  ,2 | ,2 |  ,2 |  4 |    |    |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -548 | -370 | -48 | -893 | -845 | -161, | 30,4 | 83,1 |
| ja vähemmistön   |  ,7 |  ,6 | ,1 |  ,8 |  ,6 |   7 |    |   |
| osuuksia      |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | 29,0 | 2,3 | 12, | 214, | 191, | 42,6 | -1,8 | -17, |
|           |   |   |  0 |  8 |  0 |    |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista     | -519 | -368 | -36 | -679 | -654 | -119, | 28,6 | 66,1 |
| toiminnoista    |  ,7 |  ,3 | ,1 |  ,0 |  ,6 |   1 |    |   |
| kertynyt tulos   |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista    |  - |  - |  - | 4,3 | 0,1 |  0,9 | -1,8 | 5,1 |
| toiminnoista    |   |   |   |   |   |    |    |   |
| kertynyt tilikauden |   |   |   |   |   |    |    |   |
| tulos verojen    |   |   |   |   |   |    |    |   |
| jälkeen       |   |   |   |   |   |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  | -519 | -368 | -36 | -674 | -654 | -118, | 26,8 | 71,2 |
|           |  ,7 |  ,3 | ,1 |  ,7 |  ,5 |   2 |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 2008 | 10-12 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/0 |
|       |   9 |  09 |  09 |    |  /08 |    |    |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | -80,1 |  - | 29,0 | -15,2 | -5,0 |  -7,8 |  -2,4 |   - |
| ja      |    |   |   |    |    |    |    |    |
| kirjapaperi |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | -152, |  - |  - | -60,4 | -19,1 | -38,7 |  -2,6 |   - |
| ipaperi   |   1 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | -313, |  - |  - | -394, | -399, |  -1,5 |  7,0 |   - |
|       |   6 |   |   |   2 |   7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | -35,8 |  - |  - | -301, | -118, | -178,2 |  -4,3 |   - |
| kauskartonki |    |   |   |   4 |   9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | -28,2 |  - |  - | -64,6 | -45,4 | -18,2 |  -1,0 |   - |
| kkaukset   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet | -8,7 |  - |  - | -88,0 | -80,0 |  -8,0 |   - |   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -36,6 | -269 | 5,0 | -121, | -96,6 | -27,0 |  2,0 |   - |
|       |    |  ,3 |   |   6 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton | -655, | -269 | 34,0 |  -1 | -764, | -279,4 |  -1,3 |   - |
| kertaluontei |   1 |  ,3 |   | 045,4 |   7 |    |    |    |
| set erät   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserie |   - | -148 |  - |   - |   - |   - |   - |   - |
| n      |    |  ,5 |   |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |   |   |    |    |    |    |    |
| set erät   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verojen   | 42,9 | 4,6 | -9,9 | 223,6 | 177,3 |  43,9 |  2,4 |   - |
| kertaluontei |    |   |   |    |    |    |    |    |
| set erät   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoiton | -612, | -413 | 24,1 | -821, | -587, | -235,5 |  1,1 |   - |
| kertaluontei |   2 |  ,2 |   |   8 |   4 |    |    |    |
| set erät   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen |   - |  - |  - | -4,5 |   - |   - |  -4,5 |   - |
| toimintojen |    |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluontei |    |   |   |    |    |    |    |    |
| set erät   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 7-9/0 | 4-6/ | 1-3/ | 2008 | 10-12 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/0 |
|       |   9 |  09 |  09 |    |  /08 |    |    |   8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | -45,3 | 31,1 | 50,5 | 125,6 | 48,0 |  25,7 |  25,5 | 26,4 |
| ja      |    |   |   |    |    |    |    |    |
| kirjapaperi |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausleht | -121, | 5,7 | -0,1 | 28,4 |  0,6 | -11,3 |  11,9 | 27,2 |
| ipaperi   |   5 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi | -293, | -4,1 | -5,7 | -313, | -409, |  31,6 |  26,7 | 37,3 |
|       |   2 |   |   |   8 |   4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapak | 29,1 | 41,6 | 15,5 | -194, | -114, | -140,7 |  18,7 | 42,5 |
| kauskartonki |    |   |   |   1 |   6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspa | -17,9 | 0,9 | 3,5 |  9,3 | -39,2 |  1,8 |  19,1 | 27,6 |
| kkaukset   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet |  0,7 | -8,7 | -23, | -155, | -98,9 | -22,3 | -10,9 | -23,4 |
|       |    |   |  7 |   5 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -63,3 | -281 | -60, | -227, | -133, | -25,1 | -32,1 | -36,5 |
|       |    |  ,9 |  3 |   2 |   5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus    |  8,8 | 6,0 | 19,4 |  0,7 | -37,2 |  1,6 |  12,4 | 23,9 |
| osakkuusyrit |    |   |   |    |    |    |    |    |
| ysten    |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tuloksesta  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -502, | -209 | -0,9 | -726, | -784, | -138,7 |  71,3 | 125,0 |
| (IFRS)    |   6 |  ,4 |   |   6 |   2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitu | -46,1 | -161 | -47, | -167, | -61,4 | -23,0 | -40,9 | -41,9 |
| serät    |    |  ,2 |  2 |   2 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | -548, | -370 | -48, | -893, | -845, | -161,7 |  30,4 | 83,1 |
| veroja ja  |   7 |  ,6 |  1 |   8 |   6 |    |    |    |
| vähemmistöos |    |   |   |    |    |    |    |    |
| uuksia    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  | 29,0 | 2,3 | 12,0 | 214,8 | 191,0 |  42,6 |  -1,8 | -17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista  | -519, | -368 | -36, | -679, | -654, | -119,1 |  28,6 | 66,1 |
| toiminnoista |   7 |  ,3 |  1 |   0 |   6 |    |    |    |
| kertynyt   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista |   - |  - |  - |  4,3 |  0,1 |  0,9 |  -1,8 |  5,1 |
| toiminnoista |    |   |   |    |    |    |    |    |
| kertynyt   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tilikauden  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos    |    |   |   |    |    |    |    |    |
| verojen   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| jälkeen   |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -519, | -368 | -36, | -674, | -654, | -118,2 |  26,8 | 71,2 |
| tulos    |   7 |  ,3 |  1 |   7 |   5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Euron vaihtokurssit                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro  |     Päätöskurssi     |     Keskikurssi      |
| on     |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |  30.9.2009  | 31.12.2008  |  30.9.2009  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK     |  10,2320  |  10,8700  |  10,7089  |   9,6280   |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD     |  1,4643   |  1,3917   |  1,3664   |   1,4710   |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP     |  0,9093   |  0,9525   |  0,8865   |   0,7972   |
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.09.2009             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                 |   USD |    GBP |    SEK |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan    |   700 |    450 |  -1 000 |
| nettorahavirta               |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset 30.9.2009   |  -370 |   -235 |    625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 30.9.2009 seuraavalle 12 |  53 % |   52 % |   63 % |
| kuukaudelle                |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto: valuuttakurssivaikutus +/- 10 %          |  Milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                              |     70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                              |    -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                              |     45 |
--------------------------------------------------------------------------------
Herkkyys perustuu vuoden 2009 oletettuun liiketoiminnan nettorahavirtaan.    
Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että    
ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.         

Stora Enson osakkeet                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä  |      Helsinki      |      Tukholma      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   A-osake |    R-osake |    A-osake |    R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu   |   123 246 |  77 741 480 |    184 727 |  21 901 842 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu    |   170 721 |  126 710 808 |    264 794 |  21 004 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu    |   301 194 |  107 355 161 |    232 259 |  24 053 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   595 161 |  311 807 449 |    681 780 |  66 959 997 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi |    Helsinki, EUR     |     Tukholma, SEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  A-osake  |  R-osake  |  A-osake  |  R-osake  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu   |   5,34   |   4,46   |   55,00   |   46,20   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu    |   5,92   |   4,79   |   60,00   |   48,90   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu    |   6,28   |   4,76   |   64,75   |   48,50   |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

Sijoitetun pääoman tuotto, 		                          
ROCE (%) 	100 x 	Liikevoitto____                        
		Sijoitettu pääoma 1) 2)                            

Sidotun pääoman tuotto,	100 x	Liikevoitto                   
ROOC (%)		Sidottu pääoma 1) 2)                         

	                                        
Oman pääoman tuotto,	100 x	Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta - verot   
ROE (%) 		Oma pääoma yhteensä 2)                        
 		                                       

Omavaraisuusaste (%) 	100 x	Oma pääoma yhteensä                
		Taseen loppusumma                               
		                                       

		                                       
Korolliset nettovelat 		Korolliset velat - korolliset saamiset         

Velkaantumisaste		Korolliset nettovelat                     
		Oma pääoma                                  

	                                        

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

Stora Enson koko vuoden 2009 tulos julkistetaan 4.2.2010.            

Lehdistötilaisuus Helsingissä                          
Aika: 	12.00 paikallista aikaa tänään                      
Paikka:	Stora Enso Oyj                             
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Markus Rauramo, talousjohtaja                         
                                         
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät   
tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös    
verkkolähetyksenä (webcast).                          

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:                       
Suomi 			09 8171 0318                              
Kansainvälinen/Iso-Britannia 		+44 (0)20 8609 0581               
Ruotsi 			08 5661 9353                             
Yhdysvallat			+1 703 865 2823                          

Koodi			274272#                                 

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme 
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX:ssa.                      


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit