Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2013

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2013 klo 13.00 

Vuoden 2013 kolmas neljännes (verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen)

 • Operatiivinen liikevoitto hieman suurempi 184 (178) milj. euroa.
 • Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto 9,0 % (8,2 %).
 • Nettovelan suhde edellisten 12 kuukauden operatiiviseen EBITDAan koheni 2,5:een (2,8).
 • Liiketoiminnan rahavirta 331 (312) milj. euroa. Likviditeetti vahvistui 2,1 (1,7) mrd. euroon.


Vuoden 2013 kolmas neljännes (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)

 • Operatiivinen liikevoitto merkittävästi suurempi 184 (124) milj. euroa pääasiassa pienempien kustannusten seurauksena.


Vuoden 2013 tammi–syyskuu (verrattuna vuoden 2012 tammi–syyskuuhun)

 • Operatiivinen liikevoitto 426 (472) milj. euroa.
 • Vakaa liiketoiminnan rahavirta 776 (781) milj. euroa.


Muutos

 • Kuluttajapakkauskartonkitehtaan Guangxissa Kiinassa odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2016 alussa aiemmin ilmoitetun mukaisesti.
 • Montes del Platan (MDP) sellutehtaan käyttöönottoprosessin arvioidaan alkavan vuoden 2014 ensimmäisinä kuukausina, mikäli tärkeimmät toimittajat pysyvät päivitetyissä aikatauluissaan.


Rakenteiden yksinkertaistamis- ja keventämisohjelma

 • 23.4.2013 ilmoitettu rakenteiden yksinkertaistamiseen ja keventämiseen tähtäävä 200 milj. euron ohjelma etenee suunnitelmien mukaan.


Näkymät

 • Vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 2 727 milj. euroa ja operatiivisen liikevoiton selvästi pienempi kuin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 158 milj. euroa. Renewable Packaging- ja Building and Living ‑segmenttien vuoden 2013 viimeisen neljänneksen operatiivisen liikevoiton odotetaan heikkenevän tavanomaisen kausivaihtelun takia. Renewable Packaging on yleensä tuottanut noin 85 % operatiivisesta liikevoitostaan vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopan paperimarkkinoiden heikon kysyntä- ja hintatilanteen odotetaan jatkuvan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

Yhteenveto kolmannen neljänneksen tuloksesta*

    7–9/13 4–6/13 7–9/12
Liikevaihto Milj. EUR 2 556 2 717 2 694
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 311 247 302
Operatiivinen liikevoitto** Milj. EUR 184 124 178
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 158 74 165
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 125 60 102
Tulos ennen veroja Milj. EUR 102 27 102
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 104 45 81
Katsauskauden tulos Milj. EUR 84 21 81
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,13 0,05 0,10
Tulos/osake (EPS) EUR 0,11 0,02 0,11
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,32 0,24 0,29
Operatiivinen ROCE % 9,0 5,8 8,2

* Vertailukausien tiedot on oikaistu uudistetun standardin IAS 19, Työsuhde-etuudet, mukaisesti kaikissa taulukoissa, joihin IAS 19 vaikuttaa. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 13.
** Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen. 


Stora Enson toimitukset ja tuotanto
 

  7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Paperin ja kartongin toimitukset
(1 000 tonnia)
2 456 2 508 2 576 7 460 7 699 10 268 -4,7 -2,1 -3,1
Paperi- ja kartonkituotanto
(1 000 tonnia)
2 469 2 496 2 610 7 484 7 796 10 357 -5,4 -1,1 -4,0
Puutuotetoimitukset
(1 000 m3)
1 191 1 345 1 129 3 683 3 575 4 750 5,5 -11,4 3,0
Markkinasellun toimitukset (1 000 tonnia) * 254 303 267 845 774 1 058 -4,9 -16,2 9,2
Aaltopahvitoimitukset
(milj. m2)
278 271 275 809 818 1 097 1,1 2,6 -1,1

* Stora Enson markkinasellun nettomyynnin vuonna 2013 odotetaan olevan noin 1,2 miljoonaa tonnia.
 

Avainluvut

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
                   
Liikevaihto 2 556 2 717 2 694 7 940 8 088 10 815 -5,1 -5,9 -1,8
Operatiivinen EBITDA 311 247 302 798 818 1 094 3,0 25,9 -2,4
Operatiivinen EBITDA, % 12,2 9,1 11,2 10,1 10,1 10,1 8,9 34,1 -
Operatiivinen liikevoitto 184 124 178 426 472 630 3,4 48,4 -9,7
Operatiivinen liikevoitto, % 7,2 4,6 6,6 5,4 5,8 5,8 9,1 56,5 -6,9
Liiketulos (IFRS) 158 74 165 252 447 701 -4,2 113,5 -43,6
Liiketulos (IFRS), % 6,2 2,7 6,1 3,2 5,5 6,5 1,6 129,6 -41,8
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 125 60 102 240 234 317 22,5 108,3 2,6
Tulos ennen veroja 102 27 102 93 277 481 - 277,8 -66,4
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 104 45 81 205 174 263 28,4 131,1 17,8
Katsauskauden tulos 84 21 81 89 224 490 3,7 300,0 -60,3
                   
Investoinnit 102 86 131 249 347 556 -22,1 18,6 -28,2
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 145 145 149 436 433 583 -2,7 - 0,7
                   
Operatiivinen ROCE, % 9,0 5,8 8,2 6,8 7,2 7,3 9,8 55,2 -5,6
                   
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,13 0,05 0,10 0,25 0,22 0,33 30,0 160,0 13,6
Tulos/osake, EUR 0,11 0,02 0,11 0,11 0,28 0,61 - n/m -60,7
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,32 0,24 0,29 0,81 0,77 1,07 10,3 33,3 5,2
CEPS, EUR 0,29 0,20 0,29 0,70 0,83 1,28 - 45,0 -15,7
                   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,2 1,5 5,7 2,1 5,1 8,3 8,8 n/m -58,8
Velkaantumisaste 0,51 0,55 0,52 0,51 0,52 0,48 -1,9 -7,3 -1,9
Nettovelka/edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,5 2,7 2,8 2,5 2,8 2,5 -10,7 -7,4 -10,7
Oma pääoma/osake, EUR 6,82 6,67 7,26 6,82 7,26 7,32 -6,1 2,2 -6,1
Omavaraisuusaste, % 41,1 40,7 42,6 41,1 42,6 42,8 -3,5 1,0 -3,5
                   
Henkilöstö keskimäärin 28 297 28 661 29 167 28 346 28 915 28 777 -3,0 -1,3 -2,0
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)                  
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      
 kumulatiivinen,
  laimennettu
788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6      

Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.


 

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Operatiivinen EBITDA 311 247 302 798 818 1 094 3,0 25,9 -2,4
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen* 18 22 25 64 87 119 -28,0 -18,2 -26,4
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä -145 -145 -149 -436 -433 -583 2,7 - -0,7
Operatiivinen liikevoitto 184 124 178 426 472 630 3,4 48,4 -9,7
                   
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät** -3 -17 -13 -27 -45 -59 76,9 82,4 40,0
Kertaluonteiset erät -23 -33 - -147 20 130 n/m 30,3 n/m
Liiketulos (IFRS) 158 74 165 252 447 701 -4,2 113,5 -43,6

* Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivisesta liikevoitosta.
** Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

 

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen)
 

Liikevaihdon muutoksen jakauma 7–9/2012–7–9/2013

  Liikevaihto
7–9/12, milj. EUR 2 694
Hinta ja jakauma, % -1
Valuutta, % -1
Volyymi, % -1
Muu liikevaihto*, % -1
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % -4
Rakennemuutos**, % -1
Yhteensä, % -5
7–9/13, milj. EUR 2 556

 *Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot


Liikevaihto 2 556 milj. euroa oli 138 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin, sillä paperituotteiden myynti laski. Operatiivinen liikevoitto oli 184 milj. euroa.

Paperilaatujen toimitusmäärien lasku heikensi operatiivista liikevoittoa 25 milj. euroa ja myyntihintojen lasku paikallisissa valuutoissa heikensi operatiivista liikevoittoa 28 milj. euroa. Pakkaustuotteiden toimitusmäärien kasvu paransi operatiivista liikevoittoa 15 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 8 % (8 %) ja sahatavaran tuotantoa 1 % (10 %) varastojen hallitsemiseksi.

Muuttuvat kustannukset yhteensä olivat 28 milj. pienemmät, mikä johtui pääasiassa puuraaka-aineen ja sellun alhaisemmista hinnoista. Kiinteät kustannukset pienenivät 26 milj. euroa.


Osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivinen tulos laski 7 milj. euroa pääasiassa Veracelin vuoksi.

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 28 300 eli 870 pienempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä väheni pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa sulkemisten ja uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Kiinassa henkilöstön keskimääräinen määrä kasvoi 410 työntekijällä.

Konserni kirjasi vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kertaluonteisia eriä, joilla on noin 23 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liikevoittoon ja noin 3 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroihin. Kertaluonteiset erät liittyvät 23. huhtikuuta 2013 julkistetun rakenteiden yksinkertaistamis- ja keventämisohjelman uudelleenjärjestelyvarauksiin sekä aiemmilla katsauskausilla kirjattujen varausten purkamisiin.

Nettorahoituskulut 56 milj. euroa olivat 7 milj. euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Nettokorkokustannukset kasvoivat 8 milj. euroa, mikä johtui hieman kasvaneesta keskimääräisestä bruttovelasta, pienemmistä aktivoiduista koroista ja korkotuottojen laskusta. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksella oli 12 milj. euron positiivinen vaikutus. Kolmannen neljänneksen nettovaluuttakurssivaikutus rahavarojen, korollisten saamisten ja velkojen sekä niihin liittyvien suojausten osalta oli 7 (-1) milj. euroa. Papyrus Holding AB:n liikkeellelaskema 99 milj. euron laina, joka oli luokiteltu taseeseen myytävissä olevaksi sijoitukseksi, kirjattiin neljänneksellä pois taseesta konsernin saadessa 40 milj. euron ennakkomaksun. Jäljellä olevan lainaosuuden ehdot muutettiin keskinäisellä sopimuksella. Uusi laina on luokiteltu taseeseen pitkäaikaiseksi lainasaamiseksi. Lainaehtojen muutoksiin liittyvä 5 milj. euron negatiivinen käyvän arvon nettomuutos kirjattiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Sijoitetun pääoman muutoksen jakauma 7–9/2012–7–9/2013

  Sijoitettu
  pääoma
7–9/12, milj. EUR 8 814
Investoinnit vähennettynä poistoilla -140
Myytävissä olevat: korottomat (lähinnä Pohjolan Voima (PVO)) -144
Osakkuus- ja yhteisyritykset 114
Etuuspohjaisten järjestelyjen nettovastuut -135
Käyttöpääoma ja muut korottomat erät, netto -223
Verovelat, netto 143
Muuntoerot -210
Muut muutokset -27
7–9/13, milj. EUR 8 192


Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto oli 9,0 % (8,2 %). Ilman käynnissä olevia strategisia investointeja Biomaterials- ja Renewable Packaging -liiketoiminnoissa sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto olisi ollut 10,4 % (9,5 %).

 

Tammi–syyskuun 2013 tulos (verrattuna tammi–syyskuuhun 2012)
Liikevaihto laski 148 milj. euroa vuoden takaisesta, mikä johtui paperilaatujen myynnin laskusta. Operatiivinen liikevoitto laski 46 milj. euroa, mikä johtui selvästi alhaisemmista hinnoista paikallisissa valuutoissa ja paperilaatujen toimitusmäärien vähenemisestä. Kiinteät kustannukset olivat kuitenkin alhaisemmat ja kuitu- ja kemikaalikustannukset selvästi alhaisemmat.

 

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)

Liikevaihto oli 161 milj. euroa pienempi, mutta operatiivinen liikevoitto kasvoi toisen neljänneksen 124 milj. eurosta 184 milj. euroon kolmannella neljänneksellä. Myyntihinnat ja toimitusmäärät pysyivät vakaina, mutta energiakustannukset ja erityisesti kiinteät kustannukset olivat alhaisemmat osittain kausiluonteisuudesta johtuen.


 

Pääomarakenne

Milj. EUR 30.9.2013 30.6.2013 31.12.2012 30.9.2012
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet* 5 613 5 571 6 022 6 001
Osakkuus- ja yhteisyritykset 1 972 1 999 1 965 1 978
Käyttöpääoma, netto 1 363 1 418 1 460 1 641
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -575 -580 -611 -475
Sidottu pääoma yhteensä 8 373 8 408 8 836 9 145
Verovelat, netto -181 -174 -217 -331
Sijoitettu pääoma 8 192 8 234 8 619 8 814
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 381 5 261 5 770 5 725
Määräysvallattomien omistajien osuus 86 88 92 89
Korolliset nettovelat 2 725 2 885 2 757 3 000
Rahoitus yhteensä 8 192 8 234 8 619 8 814

* Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet sisältävät kiinteistöt, tehtaat ja kaluston, liikearvon, biologiset hyödykkeet, päästöoikeudet, myytävissä olevat muut osakkeet ja muut aineettomat hyödykkeet.
 

Rahoitus vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä (verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen)

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat vähennettynä käytetyillä luottolimiiteillä pysyivät vahvana 2 096 milj. eurossa, joka on 289 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissään erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 600 milj. euroon saakka.

Syyskuussa 2013 Stora Enso nosti Euroopan investointipankilta (EIP) tutkimus- ja kehitysprojekteihin 140 miljoonan euron lainan. Lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja korko 3,3 %. Uuden lainan ehtoihin ei liity finanssikovenantteja.

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Stora Enso osti takaisin kesäkuussa 2014 erääntyvää 5,125 %:n joukkovelkakirjalainaa 34 milj. eurolla. Takaisinoston jälkeen jäljellä olevan joukkovelkakirjalainan nimellismäärä on yhteensä 347 milj. euroa. Lisäksi maksettiin takaisin elokuussa 2013 erääntyvä, nimellisarvoltaan 25 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina.

Nettovelan suhde edellisten 12 kuukauden operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,7).

Velkaantumisaste 30.9.2013 oli 0,51 (0,55). Lasku on seurausta pääasiassa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen nettotuloksesta ja rahavirrasta sekä Stora Enson PVO-sijoituksen arvon 77 milj. euron noususta sähkönhintojen nousun seurauksena.


 

Rahavirta

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Operatiivinen EBITDA 311 247 302 798 818 1 094 3,0 25,9 -2,4
Operatiivisen EBITDAn kertaluonteiset erät -23 -54 - -128 31 18 n/m 57,4 n/m
Osakkuus- ja yhteisyritysten osinkotuotot 2 7 1 20 9 102 100,0 -71,4 122,2
Muut oikaisut -3 18 5 1 -10 -34 -160,0 -116,7 110,0
Käyttöpääoman muutos 44 126 4 85 -67 74 n/m -65,1 226,9
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 331 344 312 776 781 1 254 6,1 -3,8 -0,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin -107 -80 -155 -275 -377 -561 31,0 -33,8 27,1
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -8 -37 -37 -55 -99 -115 78,4 78,4 44,4
Rahavirta investointien jälkeen 216 227 120 446 305 578 80,0 -4,8 46,2


Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen rahavirta

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta pysyi vakaana 331 milj. eurossa. Saamiset laskivat 90 milj. euroa. Aiemmin ilmoitettujen uudelleenjärjestelyvarauksiin liittyvät maksut olivat 30 milj. euroa. Varastot ja velat pysyivät ennallaan.

Investoinnit tammi–syyskuussa 2013

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä olivat yhteensä 249 milj. euroa, joka on 57 % saman jakson poistoista. Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin tehdyillä investoinneilla oli 275 milj. euron rahavirtavaikutus vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata -yhteisyritykseen Uruguayssa olivat 25 milj. euroa ja 35 prosentin osakkuuden hankintameno Bulleh Shah -yhteisyrityksestä Pakistanissa oli 30 milj. euroa, yhteensä 55 milj. euroa vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä.


Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät käynnissä olevat investointihankkeet olivat Montes del Plata ja aaltopahvin raaka-ainetta tuottava kone Ostrołękassa Puolassa.

Ennuste vuoden 2013 investoinneista, oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja poistoista

Milj. EUR Ennuste 2013
Investoinnit* 400–450
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 75
Yhteensä 475–525
Poistot 580–600

*Investoinnit sisältävät noin 40–80 milj. euroa hankkeeseen Guangxissa Kiinassa.
 


 

Rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelma kiinteiden kustannusten leikkaamiseksi 200 milj. eurolla

Rakenteiden keventämiseen ja yksinkertaistamiseen tähtäävä ohjelma etenee suunnitelman mukaan. Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 200 milj. euron vuosittainen säästö kiinteissä kustannuksissa, eli vähentämään kustannuksia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2012 toteutuneesta kustannustasosta sekä kompensoimaan inflaation vaikutusta. Säästöohjelman vaikutus odotetaan saavutettavan kokonaisuudessaan vuoden 2014 toisesta neljänneksestä lähtien.

Noin 40 prosenttia ohjelmaan liittyvistä kustannusleikkauksista saatiin päätökseen vuoden 2013 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Vaikutuksen Stora Enson vuoden 2013 tulokseen odotetaan olevan vähäinen. Ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat yhteensä 88 milj. euroa, josta 45 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Suurin osa jäljellä olevista kertaluonteisista kustannuksista julkistettiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Henkilöstömäärä pieneni 770 henkilöllä kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Lyhyen aikavälin näkymät

Vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2012 neljännen neljänneksen 2 727 milj. euroa ja operatiivisen liikevoiton selvästi pienempi kuin vuoden 2012 neljännen neljänneksen 158 milj. euroa. Renewable Packaging- ja Building and Living ‑segmenttien vuoden 2013 neljännen neljänneksen operatiivisen liikevoiton odotetaan heikkenevän tavanomaisen kausivaihtelun takia. Renewable Packaging on yleensä tuottanut noin 85 % operatiivisesta liikevoitostaan vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopan paperimarkkinoiden heikon kysyntä- ja hintatilanteen odotetaan jatkuvan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä.
 

Segmentit vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen

Printing and Reading

Printing and Reading tarjoaa vastuullisella tavalla uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia paperiratkaisuja painoviestinnän ja toimistojen tarpeisiin. Sen laaja valikoima palvelee muun muassa kustantajia, jälleenmyyjiä, painotaloja, tukkureita, paperinjalostajia ja toimistotarvikkeiden toimittajia. Printing and Reading valmistaa sanomalehtipaperia, kirjapaperia, superkalanteroitua paperia, päällystettyä paperia ja toimistopaperia.
 


Milj. EUR
7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos
%
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Liikevaihto 1 041 1 101 1 227 3 265 3 645 4 839 -15,2 -5,4 -10,4
Operatiivinen EBITDA 81 51 121 204 364 493 -33,1 58,8 -44,0
Operatiivinen liikevoitto 13 -17 53 -2 164 223 -75,5 176,5 -101,2
 % liikevaihdosta 1,2 -1,5 4,3 -0,1 4,5 4,6 -72,1 180,0 -102,2
Operatiivinen
ROOC, %*
1,9 -2,4 7,0 -0,1 7,2 7,4 -72,9 179,2 -101,4
Paperin toimitukset,
1 000 t
1 582 1 652 1 794 4 918 5 339 7 130 -11,8 -4,2 -7,9
Paperin tuotantomäärät,
1 000 t
1 600 1 641 1 789 4 924 5 401 7 210 -10,6 -2,5 -8,8

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Myyntihinnoilla paikallisissa valuutoissa ja tuotejakaumalla oli selvästi negatiivinen tulosvaikutus. Toimitusmäärät olivat vuoden takaista alhaisemmat, sillä paperin kysyntä oli edelleen heikkoa Euroopassa.
 • Sellukustannukset olivat huomattavasti pienemmät, mikä johtui valkaistun lehtipuusellun kulutuksen laskusta Oulun tehtaalla ja Veitsiluodon sellutehtaan vuoden 2012 kolmannen neljänneksen pitkästä seisokista, joka hankaloitti vuosivertailua. Kiinteät kustannukset olivat selvästi edellisvuotta pienemmät.
 • Stora Enso investoi noin 14 milj. euroa sellutehtaan uudistamiseen Oulussa. Investointi parantaa tehtaan ympäristönsuojelun tasoa ja kustannustehokkuutta.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Hinta 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Hinta 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Paperi Eurooppa Heikompi Vakaa Hieman alhaisempi VakaaBiomaterials
Biomaterials tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja. Uusiutuvasta raaka-aineesta kestävän kehityksen mukaisilla menetelmillä valmistettu sellu on erinomainen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin loppukäyttökohteisiin. Biomaterials koostuu pääasiassa viljelmistä, konsernin yhteisyrityksinä toteutettavista Veracelin ja Montes del Platan sellutehtaista, pohjoismaisista sellutehtaista, joiden yhteydessä ei ole paperi- tai kartonkitehtaita, sellun osaamiskeskuksesta ja biojalostamosta.
 


Milj. EUR
7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos
%
7–9/13–7–9/12
Muutos
%
7–9/13–4–6/13
Muutos
%
1–9/13–
1–9/12
Liikevaihto 242 257 268 756 756 1 012 -9,7 -5,8 -
Operatiivinen EBITDA 29 22 38 79 66 99 -23,7 31,8 19,7
Operatiivinen liikevoitto 17 14 32 53 54 82 -46,9 21,4 -1,9
 % liikevaihdosta 7,0 5,4 11,9 7,0 7,1 8,1 -41,2 29,6 -1,4
Operatiivinen
ROOC, %*
4,9 3,8 8,8 5,1 4,9 5,7 -44,3 28,9 4,1
Sellun toimitukset,
1 000 t
444 461 467 1 380 1 365 1 836 -4,9 -3,7 1,1

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Enocellin sellutehtaan vuotuinen huoltoseisokki, valuuttakurssien epäsuotuisa vaikutus ja lisäkustannukset, mukaan lukien aktivoitujen kustannusten alaskirjaus ja aiempien oikeudenkäyntien päättyminen Veracelin sellutehtaalla, laskivat operatiivista liikevoittoa.
 • Montes del Platan (MDP) sellutehtaan käyttöönottoprosessin arvioidaan alkavan vuoden 2014 ensimmäisinä kuukausina, mikäli tärkeimmät toimittajat pysyvät päivitetyissä aikatauluissaan. Vuonna 2014 Stora Enson osuuden MDP:n tuotannosta arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa tonnia. Aiemmassa 650 000 tonnin arviossa oletettiin, että tehdas käynnistettäisiin syyskuun 2013 loppuun mennessä. Ensisijainen painopistealue on tehtaan sujuva käyttöönotto, joka on keskeistä ylösajon onnistumiseksi.


Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Hinta 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Hinta 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Havusellu Eurooppa Hieman vahvempi Hieman vahvempi Korkeampi Hieman korkeampiBuilding and Living

Building and Living tarjoaa puupohjaisia innovaatioita ja ratkaisuja arjen asumiseen ja elämiseen. Tuotevalikoima kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet runkorakenteista sisustukseen ja ympäristörakentamiseen. Jatkojalostettujen tuotteiden valikoima sisältää massiivipuisia elementtejä ja asuntomoduuleja, puukomponentteja ja pellettejä. Valikoiman täydentävät monipuoliset sahatavarat.
 


Milj. EUR
7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Liikevaihto 460 500 403 1 401 1 228 1 684 14,1 -8,0 14,1
Operatiivinen EBITDA 33 39 10 85 42 59 230,0 -15,4 102,4
Operatiivinen liikevoitto 24 28 1 56 22 29 n/m -14,3 154,5
 % liikevaihdosta 5,2 5,6 0,2 4,0 1,8 1,7 n/m -7,1 122,2
Operatiivinen
ROOC, %*
17,7 20,0 0,7 13,6 5,1 5,2 n/m -11,5 166,7
Toimitukset, 1 000 m3 1 157 1 303 1 097 3 573 3 460 4 592 5,5 -11,2 3,3

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Maailmanlaajuisesti myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat selvästi korkeammat kuin vuosi sitten.
 • Myyntimäärät kasvoivat 6 %, ja kustannukset pienenivät.
 • Stora Enson ristiinliimattuja puuelementtejä (CLT) käytetään kaksikerroksisen puurunkoisen hallintorakennuksen rakentamiseen hiihdon MM-kisoihin Ruotsiin.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Kysyntä 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Hinta 7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Hinta 7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Puutuotteet Eurooppa Vahvempi Huomattavasti heikompi Hieman korkeampi VakaaRenewable Packaging
Renewable Packaging tarjoaa uusiutuvia, kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttaja- ja teollisuuspakkauksiin. Renewable Packaging kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistukseen sekä kierrätykseen. Siihen sisältyy kolme liiketoimintayksikköä: Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia.


 


Milj. EUR
7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Liikevaihto 829 835 812 2 484 2 418 3 216 2,1 -0,7 2,7
Operatiivinen EBITDA 152 129 134 400 370 476 13,4 17,8 8,1
Operatiivinen liikevoitto 100 77 83 245 218 273 20,5 29,9 12,4
 % liikevaihdosta 12,1 9,2 10,2 9,9 9,0 8,5 18,6 31,5 10,0
Operatiivinen
ROOC, %*
16,9 12,7 14,3 14,0 12,8 12,1 18,2 33,1 9,4
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 874 856 782 2 542 2 360 3 138 11,8 2,1 7,7
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 869 855 821 2 560 2 395 3 147 5,8 1,6 6,9
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 278 271 275 809 818 1 097 1,1 2,6 -1,1
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 266 267 269 791 801 1 076 -1,1 -0,4 -1,2

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liikevoitto / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Korkeammat myyntimäärät ja alhaisemmat muuttuvat kustannukset erityisesti puun osalta ylittivät epäsuotuisan tuotejakauman vaikutuksen.
 • Uuden aaltopahvin raaka-ainetta tuottavan koneen ylösajo Ostrołękan tehtaalla Puolassa etenee suunnitellusti.
 • Kuluttajapakkauskartonkitehtaan Guangxissa Kiinassa odotetaan käynnistyvän vuoden 2016 alussa aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Kiinan kauppaministeriön (MOFCOM) odotetaan antavan hyväksynnät vuoden 2013 loppuun mennessä.
 • Skoghallin ja Forsin tehtailla Ruotsissa toteutetaan vuotuinen huoltoseisokki vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.


Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä
7–9/2013 verrattuna
7–9/2012
Kysyntä
7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Hinta
7–9/2013
verrattuna
7–9/2012
Hinta
7–9/2013 verrattuna
4–6/2013
Kuluttaja-pakkauskartonki Eurooppa Hieman vahvempi Vakaa Hieman alhaisempi Vakaa
Aaltopahvi-pakkaukset Eurooppa Vakaa Vakaa Vakaa VakaaMuut

Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.
 


Milj. EUR
7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos
%
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
Liikevaihto 612 685 645 2 018 2 011 2 684 -5,1 -10,7 0,3
Operatiivinen EBITDA 16 6 -1 30 -24 -33 n/m 166,7 225,0
Operatiivinen liikevoitto 30 22 9 74 14 23 233,3 36,4 n/m
 % liikevaihdosta 4,9 3,2 1,4 3,7 0,7 0,9 250,0 53,1 n/m

 

 • Puunhankinnan muuttuvat kustannukset olivat pienemmät vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.


 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät

Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Euroopan taloudelliseen tilanteeseen, tiettyjen maiden kykyyn uudelleenrahoittaa liialliset velat sekä Euroopan paperimarkkinoiden yhä lisääntyvään epätasapainoon.

Energiaherkkyysanalyysi: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi noin 15 milj. euroa negatiivinen suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi: puun hintojen 10 prosentin nousulla olisi noin 200 milj. euron negatiivinen välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon.

Kemikaalien ja täyteaineiden herkkyysanalyysi: kemikaalien ja täyteaineiden hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus seuraavien 12 kuukauden operatiiviseen liikevoittoon olisi noin 69 milj. euroa negatiivinen.

Energian, puuraaka-aineen tai kemikaalien ja täyteaineiden hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon olisi noin 102 milj. euron positiivinen välitön vaikutus vuotuiseen operatiiviseen liikevoittoon. Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus olisi 84 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 50 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäiseen valuuttakurssiin tapahtuu muutoksia.

Veracel

Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-yhteisyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (7 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa. Tuomari on nyt lopettanut tapauksen käsittelyn eikä siitä tiedoteta jatkossa.

Veracelin sellutehtaan rakennusvaiheessa eräs alihankkija voitti kansainvälisen tarjouskilpailun tehtaan osan toimittamisesta. Tarjoukseen sisältyi tehtaan saaminen tullinperuutukseen liittyvän veroetujärjestelmän piiriin, mikä tuottaisi erivapauksia maahantuontiin. Yksi järjestelmän ehtoja oli, että alihankkijalle suoritettavien maksujen varat olisi kerättävä Brasilian ulkopuolelta. Samanaikaisesti osa tehtaan rakentamisesta rahoitettiin paikallisesti. Alihankkijalla tehdyn verotarkastuksen jälkeen veroviranomaiset antoivat alihankkijalle huomautuksen verorikkomuksesta tarkoituksenaan peruuttaa järjestelmän tuottamat edut. Alihankkija esitti vastineensa, ja valitus odottaa veroasioita käsittelevän oikeusistuimen päätöstä. Samalla alihankkija käynnisti välimiesmenettelyn Veracelia vastaan. Menettelyn tarkoituksena oli ratkaista, kumpi yhtiö on vastuussa mahdollisista vahingoista, jos alihankkija todetaan syylliseksi. Syyskuussa 2013 Kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeus päätti, että Veracel ja alihankkija jakavat vastuun mahdollisista vahingoista suhteessa Veracel 75 % ja alihankkija 25 %. Veracelin osuus on noin 90 milj. Brasilian realia (30 milj. euroa). Veracel tai Stora Enso eivät ole tehneet tapaukselle kirjanpidollisia varauksia.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso Oyj (SEO) ja Stora Enso North America (SENA) joutuivat useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi joulukuussa 2010 ns. summary judgement päätöksen, joka hylkäsi suorien ostajien joukkokanteet SEO:a ja SENA:a vastaan. Vetoomuksen jälkeen vetoomustuomioistuin piti 6.8.2012 voimassa alemman oikeusasteen päätöksen SEO:n osalta, mutta kumosi päätöksen SENA:n osalta ja palautti tapauksen siltä osin takaisin alemmalle oikeusasteelle valamiesoikeudenkäynnin päätettäväksi, onko SENA:n toiminta rikkonut liittovaltion kartellilainsäädäntöä. Oikeudenkäynti tapauksesta SENA:a vastaan oli määrätty alkavaksi elokuussa 2013. Stora Enso myi SENA:n vuonna 2007, joten Stora Enson mahdollinen vastuu olisi määräytynyt SENA:n myynti- ja ostosopimuksen ehtojen mukaisesti. Stora Enso pääsi 17.7.2013 sopimukseen (joka edellyttää Yhdysvaltain liittovaltion alemman oikeusasteen hyväksyntää) suorien aikakauslehtipaperin ostajien nostamien kanteiden sopimiseksi siten, ettei SENA:a tai SEO:a aseteta vastuuseen. Stora Enso on maksanut 8 milj. Yhdysvaltain dollarin takuusumman tapausten sopimiseen liittyen. Kustannukset on kirjattu vuoden 2013 kolmannen neljänneksen kirjanpitoon. Ainoa vireillä oleva tapaus – painopaperin epäsuorien ostajien puolesta nostettu kanne Kalifornian osavaltion tuomioistuimessa – odottaa suorien ostajien tapaukseen liittyvää lopullista ratkaisua. Aiemmilla katsauskausilla tapaukset on esitetty vastuusitoumuksena.

Oikeudenkäyntimenettelyt Suomessa

Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Kokonaiskorvausvaatimus kaikkia vastaajia vastaan on noin 160 milj. euroa ja liitännäisvaade Stora Ensoa vastaan noin 85 milj. euroa.

Lisäksi jotkin suomalaiset kunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat käynnistäneet vastaavanlaisia oikeusmenettelyitä. Kokonaiskorvausvaatimus kaikilta vastaajilta on noin 75 milj. euroa sekä liitännäisvaateet ja vaateet yksin Stora Ensoa vastaan noin 25 milj. euroa.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Korkein hallinto-oikeus antoi elokuussa 2013 päätöksensä Kemijärven lopetetun sellutehtaan ympäristölupaan liittyvästä jätealtaasta. KHO määräsi Stora Enson toimittamaan uuden selvityksen siitä, miten pääosa Kemijärven tehtaan jätejärven lietteestä poistetaan. Selvitys pitää toimittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Aluehallintovirasto määrättiin arvioimaan kustannukset Stora Ensolle ympäristön kannalta saavutettavaan hyötyyn nähden. Stora Enso ei ole tehnyt tapaukselle kirjanpidollisia varauksia.

Muutokset organisaatiorakenteessa ja konsernin johdossa
Stora Enso ilmoitti 17. syyskuuta nimittäneensä Seppo Parvin uudeksi talousjohtajaksi. Hän siirtyy Stora Ensoon Ahlstromilta, jossa hän toimii talousjohtajana ja Food and Medical -liiketoiminta-alueen johtajana. Seppo Parvi aloittaa työnsä Stora Ensossa viimeistään vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.


Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana A-osakkeita ei muunnettu R-osakkeiksi.


30.9.2013 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 146 372 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 473 615 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A- tai R-sarjan osakkeita.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 22. lokakuuta 2013
Stora Enso Oyj
Hallitus

 

OsavuosikatsausYleistä
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Konserni on oikaissut aiempia tilinpäätöksiä seuraavan 1.1.2013 voimaan astuneen muutoksen johdosta.

 • IAS 19: Työsuhde-etuudet (muutos) poistaa niin sanotun putkimenetelmän käytön, selkeyttää etuuspohjaisista järjestelyistä aiheutuvien varojen ja velkojen muutosten esittämistä ja tarkentaa standardiin perustuvia liitetietovaatimuksia. Konserni ei ole soveltanut putkimenetelmää. Muutoksen vaikutus konsernitilinpäätökseen ei ole merkittävä. Vaikutus lyhennettyyn konsernin tuloslaskelmaan on seuraava:
   

Muutosvaikutukset IAS 19:ään, Työsuhde-etuudet

Milj. EUR Julkaistu 2012 Oikaisu
2012
Oikaistu
2012
       
Operatiivinen liikevoitto 618 12 630
       
Liiketulos (IFRS) 689 12 701
Nettorahoituserät -207 -13 -220
Tulos ennen veroja 482 -1 481
Tuloverot 9 - 9
Tilikauden tulos 491 -1 490
       
Jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 481 -1 480
Määräysvallattomille omistajille 10 - 10
  491 -1 490
       
Oma pääoma yhteensä 5 876 -14 5 862
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset 462 18 480
Laskennalliset verovelat 344 -4 340


Lisäksi seuraavat standardit ovat olleet sovellettavissa 1.1.2013 lähtien:

 • IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen (muutos) sisältää muutoksia muiden laajan tuloksen erien esittämiseen. Muutos vaatii muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemistä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi. Muutos vaikutti ainoastaan esitystapaan, eikä sillä ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen.
 • IFRS 7: Rahoitusinstrumentit. Tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat rahoitusvarojen ja ‑velkojen netottamista. Muutos voi vaikuttaa tilinpäätöksen esittämistapaan, mutta sillä ei ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen.
 • IFRS 13: Käyvän arvon määrittäminen. Sisältää käyvän arvon määritelmän ja yhtenäisen IFRS-viitekehyksen käyvän arvon määrittämiselle. Standardin tavoitteena on parantaa tilinpäätöksessä sovellettuja käypiä arvoja koskevien tietojen yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta lisäämällä näitä koskevia liitetietovaatimuksia. IFRS 13 -standardin soveltaminen ei ole vaikuttanut olennaisesti konsernin tekemiin käyvän arvon määrityksiin. Lisäksi uusi standardi edellyttää tiettyjä käypää arvoa koskevia liitetietoja, joista osa korvaa muiden standardien nykyiset liitetietovaatimukset. Joitakin näistä liitetiedoista vaaditaan erityisesti rahoitusinstrumenteille, mikä vaikuttaa välitilinpäätökseen. Kyseiset lisäliitteet on sisällytetty tähän osavuosikatsaukseen.
 • IAS 12: Tuloverot (muutos). Antaa laskennallisia veroja koskevia lisäohjeita, jotka liittyvät omaisuuserien arvostukseen. Muutoksella ei ole konsernin kannalta vaikutusta.
 • IFRIC 20: Kaivosjätteen jätehuoltokustannukset avolouhosten tuotantovaiheessa. Sisältää kirjanpitomenettelyn avolouhinnasta aiheutuvia kustannuksia varten kaivosteollisuudessa. Tulkinnalla ei ole konsernin kannalta vaikutusta.
   

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan, ellei toisin ole mainittu.


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012 Muutos %
7–9/13–7–9/12
Muutos %
7–9/13–4–6/13
Muutos %
1–9/13–
1–9/12
                   
Liikevaihto 2 556 2 717 2 694 7 940 8 088 10 815 -5,1 -5,9 -1,8
 Liiketoiminnan muut tuotot 29 25 47 87 171 219 -38,3 16,0 -49,1
 Materiaalit ja palvelut -1 612 -1 776 -1 725 -5 112 -5 192 -6 974 6,6 9,2 1,5
 Toimituskulut ja komissiot -236 -249 -256 -743 -748 -1 008 7,8 5,2 0,7
 Henkilöstökulut -309 -362 -329 -1 024 -1 038 -1 349 6,1 14,6 1,3
 Liiketoiminnan muut kulut -134 -160 -125 -479 -416 -578 -7,2 16,3 -15,1
 Osuus osakkuus- ja    yhteisyritysten tuloksesta 9 14 8 49 17 108 12,5 -35,7 188,2
 Poistot ja arvonalentumiset -145 -135 -149 -466 -435 -532 2,7 -7,4 -7,1
Liiketulos 158 74 165 252 447 701 -4,2 113,5 -43,6
 Nettorahoituserät -56 -47 -63 -159 -170 -220 11,1 -19,1 6,5
Tulos ennen veroja 102 27 102 93 277 481 - 277,8 -66,4
 Tuloverot -18 -6 -21 -4 -53 9 14,3 -200,0 92,5
Katsauskauden tulos 84 21 81 89 224 490 3,7 300,0 -60,3
                   
                   
Jakaantuminen:                  
Emoyhtiön omistajille 82 19 80 84 218 480 2,5 n/m -61,5
Määräysvallattomille omistajille 2 2 1 5 6 10 100,0 - -16,7
  84 21 81 89 224 490 3,7 300,0 -60,3
                   
Osakekohtainen tulos                  
Tulos/osake, EUR 0,11 0,02 0,11 0,11 0,28 0,61 - n/m -60,7
Tulos/osake (laimennettu), EUR 0,11 0,02 0,11 0,11 0,28 0,61 - n/m -60,7 

Konsernin laaja tuloslaskelma

             
Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 7–9/12 1–9/13 1–9/12 2012
             
Katsauskauden tulos 84 21 81 89 224 490
             
Muut laajan tuloksen erät            
             
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi            
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot -2 - -8 -2 -16 -184
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, jota ei siirretä tulosvaikutteiseksi - - - -1 -5 -5
Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 1 - 2 1 5 35
  -1 - -6 -2 -16 -154
             
             
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi            
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, joka voidaan siirtää tulosvaikutteiseksi 1 10 -4 14 -11 1
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -32 -174 20 -129 20 -29
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset -3 -4 -2 -4 -2 -3
Nettosijoitusten suojaukset -8 27 -17 6 -25 -17
Valuutta- ja hyödykesuojaukset 7 -19 36 -23 42 34
Myytävissä olevat rahoitusvarat 69 -135 66 -107 -134 -178
Tuloverot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 1 -2 -4 3 -5 -3
  35 -297 95 -240 -115 -195
             
Laaja tulos yhteensä 118 -276 170 -153 93 141
             
Laajan tuloksen jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille 119 -274 171 -154 89 134
Määräysvallattomille omistajille -1 -2 -1 1 4 7
  118 -276 170 -153 93 141 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
 

Milj. EUR 1–9/13 1–9/12
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 252 447
Suojaustulos laajasta tuloksesta -23 41
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 439 401
Nettokäyttöpääoman muutos 96 -40
Liiketoiminnan rahavirrat 764 849
Maksetut nettorahoituserät -124 -206
Maksetut tuloverot -32 -91
Liiketoiminnan nettorahavirta 608 552
     
Investointien rahavirta    
Yritysostot, vähennettynä hankituilla rahavaroilla - -11
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -55 -99
Myytävissä olevien sijoitusten hankinnat -9 -
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä, vähennettynä myydyillä rahavaroilla 15 6
Myytävissä olevien sijoitusten myynnistä saadut tulot 43 -
Investoinnit -275 -377
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos 98 -42
Investointien nettorahavirta -183 -523
     
Rahoituksen rahavirta    
Uusien pitkäaikaisten lainojen nostot 151 1 472
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -143 -476
Lyhytaikaisten lainojen muutos 75 -189
Maksetut osingot -237 -237
Osinko määräysvallattomille omistajille -6 -3
Rahoituksen nettorahavirta -160 567
     
Rahavarojen nettomuutos 265 596
Muuntoerot -14 -30
Nettorahavarat katsauskauden alussa 1 845 1 134
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 096 1 700
     
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 097 1 708
Käytössä olevat luottolimiitit katsauskauden lopussa -1 -8
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 096 1 700
     
     
Yritysostot    
 Rahavarat vähennettynä luottolimiitillä - 2
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet - 6
 Käyttöpääoma - 8
 Verosaamiset ja verovelat - 1
 Korolliset velat ja saamiset - -5
Hankitun omaisuuden käypä arvo - 12
 Aiemmin omistettujen pääomaosuuksien arvo - -3
Yritysostot yhteensä - 9
Vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla - -2
Nettokauppahinta - 7
     
Kauppahinnan käteisosa, vähennettynä hankituilla rahavaroilla - 11
Maksu vuoden 2011 keskeneräisestä hankinnasta - -4
Nettokauppahinta - 7
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, liikearvo ja biologiset hyödykkeet

Milj. EUR 1–9/13 2012 1–9/12
 Avaava tase 1.1. 5 541 5 437 5 437
 Konserniyritysten hankinta - 6 6
  Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 237 536 334
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 12 20 13
 Vähennykset -21 -2 -2
 Poistot ja arvonalentumiset -466 -532 -435
 Muuntoero ja muut -63 76 109
  Tasearvo yhteensä 5 240 5 541 5 462


Korolliset lainat

Milj. EUR 30.9.2013 31.12.2012 30.9.2012
Pitkäaikaiset lainat 3 884 4 341 4 434
Lyhytaikaiset lainat 1 263 793 778
  5 147 5 134 5 212
       
  1–9/13 2012 1–9/12
Avaava tase 1.1. 5 134 4 373 4 373
Lainojen nostot (netto) 82 712 768
Muuntoero ja muut -69 49 71
Tasearvo yhteensä 5 147 5 134 5 212


 

Lyhennetty konsernin tase

Milj. EUR   30.9.2013 31.12.2012 30.9.2012
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja liikearvo O 5 015 5 319 5 243
 Biologiset hyödykkeet O 225 222 219
 Päästöoikeudet O 18 30 39
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 1 972 1 965 1 978
 Myytävissä olevat: korolliset I 10 96 92
 Myytävissä olevat: korottomat O 355 451 500
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 79 134 226
 Laskennalliset verosaamiset T 165 143 124
 Muut pitkäaikaiset varat O 17 23 41
    7 856 8 383 8 462
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 459 1 458 1 526
 Verosaamiset T 14 19 18
 Korottomat saamiset O 1 636 1 687 1 754
 Korolliset saamiset I 236 297 186
 Rahavarat I 2 097 1 850 1 708
    5 442 5 311 5 192
         
         
Varat yhteensä   13 298 13 694 13 654
         
Oma pääoma ja velat        
         
 Emoyhtiön omistajille   5 381 5 770 5 725
 Määräysvallattomille omistajille   86 92 89
Oma pääoma yhteensä   5 467 5 862 5 814
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 465 480 348
 Muut varaukset O 119 142 141
 Laskennalliset verovelat T 318 340 427
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 884 4 341 4 434
 Muut pitkäaikaiset korottomat velat O 8 12 27
    4 794 5 315 5 377
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 602 181 208
 Korolliset velat I 661 612 570
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 732 1 685 1 639
 Verovelat T 42 39 46
    3 037 2 517 2 463
         
         
Velat yhteensä   7 831 7 832 7 840
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 298 13 694 13 654


O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.
 

 


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
 

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Vaiheit-taisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytä-vissä olevat rahoitus-varat Valuutta- ja hyödyke-suojaukset Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteis-yrityksissä Kertyneet muunto-erot ja nettoin-vestointien suojaukset Kertyneet voitto-varat Jakaantu-minen emoyhtiön omistajille Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2011  1 342  77  633  -10  4  541  -17  -29  32  3 300  5 873  87  5 960
Tilikauden tulos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  218  218  6  224
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja  -  -  -  -  -  -134  42  -16  -5  -16  -129  -2  -131
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  -  -  -  -  -  -1  -10  -  6  5  -  -  -
Laaja tulos yhteensä  -  -  -  -  -  -135  32  -16  1  207  89  4  93
Maksetut osingot  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -237  -237  -2  -239
Oma pääoma 30.9.2012  1 342  77  633  -10  4  406  15  -45  33  3 270  5 725  89  5 814
Tilikauden voitto  -  -  -  -  -  -  -  -  -  262  262  4  266
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja  -  -  -  -  -  -44  -8  12  -41  -168  -249  -1  -250
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  -  -  -  -  -  -  4  -  -2  30  32  -  32
Laaja tulos yhteensä  -  -  -  -  -  -44  -4  12  -43  124  45  3  48
Oma pääoma 31.12.2012  1 342  77  633  -10  4  362  11  -33  -10  3 394  5 770  92  5 862
Tilikauden tulos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  84  84  5  89
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja  -  -  -  -  -  -107  -23  13  -123  -2  -242  -4  -246
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  -  -  -  -  -  1  4  -  -2  1  4  -  4
Laaja tulos yhteensä  -  -  -  -  -  -106  -19  13  -125  83  -154  1  -153
Maksetut osingot  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -237  -237  -7  -244
Osakeperusteiset maksut  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1
Määräysvallattomien omistajien transaktiot osakkuus- ja yhteisyrityksissä  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  1
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -10  -  -  -
Oma pääoma 30.9.2013  1 342  77  633  -  4  256  -8  -20  -135  3 232  5 381  86  5 467

 

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 30.9.2013 31.12.2012 30.9.2012
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Pantit - 1 1
 Kiinnitykset 6 6 10
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 554 653 582
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 5 5 5
Muut omat vastuut      
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n aikana 63 92 89
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n jälkeen 498 497 498
 Muut vastuut 5 5 5
Yhteensä 1 131 1 259 1 190
       
 Pantit - 1 1
 Kiinnitykset 6 6 10
 Takaukset 559 658 587
 Vuokrasopimusvastuut 561 589 587
 Muut vastuut 5 5 5
Yhteensä 1 131 1 259 1 190


Pääomasitoumukset
Konsernin suorat investointisopimukset ilman yritysostoja olivat 81 milj. euroa (verrattuna 120 milj. euroon 30.9.2012 ja 72 milj. euroon 31.12.2012).

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten investointisopimuksista ilman yritysostoja oli 106 milj. euroa (verrattuna 272 milj. euroon 30.9.2012 ja 213 milj. euroon 31.12.2012), josta Stora Enso on taannut 51 milj. euroa (verrattuna 189 milj. euroon 30.9.2012 ja 189 milj. euroon 31.12.2012).

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012 10–12/12 7–9/12 4–6/12 1–3/12
Printing and Reading 1 041 1 101 1 123 4 839 1 194 1 227 1 191 1 227
Biomaterials 242 257 257 1 012 256 268 246 242
Building and Living 460 500 441 1 684 456 403 444 381
Renewable Packaging 829 835 820 3 216 798 812 827 779
Muut 612 685 721 2 684 673 645 663 703
Segmenttien välinen liikevaihto -628 -661 -695 -2 620 -650 -661 -650 -659
Yhteensä 2 556 2 717 2 667 10 815 2 727 2 694 2 721 2 673


 


Operatiivinen liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012 10–12/12 7–9/12 4–6/12 1–3/12
Printing and Reading 13 -17 2 223 59 53 43 68
Biomaterials 17 14 22 82 28 32 15 7
Building and Living 24 28 4 29 7 1 11 10
Renewable Packaging 100 77 68 273 55 83 73 62
Muut 30 22 22 23 9 9 2 3
Operatiivinen liiketulos 184 124 118 630 158 178 144 150
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* -3 -17 -7 -59 -14 -13 -34 2
Kertaluonteiset erät -23 -33 -91 130 110 - 45 -25
Liiketulos (IFRS) 158 74 20 701 254 165 155 127
Nettorahoituserät -56 -47 -56 -220 -50 -63 -70 -37
Tulos ennen veroja 102 27 -36 481 204 102 85 90
Tuloverot -18 -6 20 9 62 -21 -16 -16
Katsauskauden tulos 84 21 -16 490 266 81 69 74

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.


Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012 10–12/12 7–9/12 4–6/12 1–3/12
Printing and Reading 8 -30  -84  70  67  -  13  -10
Biomaterials -1 11  -  -7  -7  -  -  -
Building and Living -  -  -7  -  -  -  -  -
Renewable Packaging -28 4  -  -53  -38  -  -  -15
Muut  -2  -18  -  120  88  -  32  -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät  -23  -33  -91  130  110  -  45  -25
Rahoituserien kertaluonteiset erät  -  -  -  34  11  -  9  14
Verojen kertaluonteiset erät  3  9  19  63  56  -  2  5
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät  -20  -24  -72  227  177  -  56  -6
                 
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät, jotka kohdistuvat:                
Emoyhtiön omistajille  -20  -24  -72  221  175  -  52  -6
Määräysvallattomille omistajille  -  -  -  6  2  -  4  -
   -20  -24  -72  227  177  -  56  -6


 

Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012 10–12/12 7–9/12 4–6/12 1–3/12
Printing and Reading -1  -  -  -1  -  -  -  -1
Biomaterials  -2  -11  -3  -29  6  -7  -24  -4
Building and Living  -  -  -  -3  -1  -  -  -2
Renewable Packaging  -1  -  -  -1  -  -  -  -1
Muut  1  -6  -4  -25  -19  -6  -10  10
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät  -3  -17  -7  -59  -14  -13  -34  2

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 7–9/13 4–6/13 1–3/13 2012 10–12/12 7–9/12 4–6/12 1–3/12
Printing and Reading 20 -47 -82 292 126 53 56 57
Biomaterials 14 14 19 46 27 25 -9 3
Building and Living 24 28 -3 26 6 1 11 8
Renewable Packaging 71 81 68 219 17 83 73 46
Muut 29 -2 18 118 78 3 24 13
Liiketulos (IFRS) 158 74 20 701 254 165 155 127
Nettorahoituserät -56 -47 -56 -220 -50 -63 -70 -37
Tulos ennen veroja 102 27 -36 481 204 102 85 90
Tuloverot -18 -6 20 9 62 -21 -16 -16
Katsauskauden tulos 84 21 -16 490 266 81 69 74Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  30.9.2013 31.12.2012 30.9.2013 31.12.2012
SEK 8,6575 8,5820 8,5798 8,7067
USD 1,3505 1,3194 1,3172 1,2856
GBP 0,8361 0,8161 0,8522 0,8111Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 30.9.2013

Milj. EUR USD SEK GBP
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 020 -840 500
Transaktioriskin suojaukset 30.9.2013 -480 420 -250
Suojausprosentti 30.9.2013 seuraaville 12 kuukaudelle 47 % 50 % 50 %

Lisäsuojaukset kasvattavat suojausprosentteja seuraavien 13–15 kuukauden aikana Yhdysvaltain dollarin osalta 1 %  ja Iso-Britannian punnan osalta 4 %.

Valuuttakurssimuutosten vaikutus operatiiviseen liikevoittoon

Operatiivinen liikevoitto: Valuuttakurssivaikutus, 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 102
SEK -84
GBP 50

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.


Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot

Stora Enso määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostustekniikoittain seuraavan hierarkian mukaisesti:

• Taso 1: vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat markkinoilla

• Taso 2: muut tekniikat, joissa kaikki kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat todettavissa suoraan tai epäsuorasti

• Taso 3: tekniikat, joissa käytettävillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kirjattuun käypään arvoon, mutta tekijät eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin.

Arvostustekniikat on kuvattu tarkemmin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.


Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella:
30.9.2013

Milj. EUR Lainat ja saamiset Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Myytävissä olevat
rahoitus-varat
Kirjanpito-arvot tase-erän mukaan Käypä arvo
             
Rahoitusvarat            
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 365 365 365
Pitkäaikaiset lainasaamiset 79 - - - 79 79
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 334 - - - 1 334 1 334
Korolliset saamiset 114 87 35 - 236 236
Lyhytaikaiset investoinnit ja rahavarat 2 097 - - - 2 097 2 097
Kirjanpitoarvo 3 624 87 35 365 4 111 4 111
             
Milj. EUR   Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Rahoitus-varat jaksotettuun hankinta-menoon Kirjanpito-arvot tase-erän mukaan Käypä arvo
             
Rahoitusvelat            
Korollinen pitkäaikainen velka   - 4 3 880 3 884 4 084
Korollisten velkojen lyhennyserät   - - 602 602 602
Korolliset velat   103 33 525 661 661
Ostovelat ja muut korottomat velat   2 - 1 252 1 254 1 254
Käytössä olevat luottolimiitit   - - 1 1 1
Kirjanpitoarvo   105 37 6 260 6 402 6 602
             
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä    
Johdannaisvaroihin kuuluvat rahoitusvarat - 122 - 122    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 - 355 365    
Johdannaisvelkoihin kuuluvat rahoitusvarat - 142 - 142    


 

Tason 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusvarojen täsmäytys: 30.9.2013

Milj. EUR Noteeraamattomat osakkeet Noteeraamattomat korolliset arvopaperit Yhteensä
Avaava tase 1.1.2013 451 90 541
Aktivoidut korot - 9 9
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot (tappiot) 1 2 3
Tuloslaskelmaan siirretyt muiden laajan tuloksen erien voitot - -7 -7
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tappiot -103 - -103
Lisäykset 9 - 9
Vähennykset -3 -94 -97
Tasearvo 30.9.2013 355 - 355


Noteeraamattomat osakkeet

Noteeraamattomat osakkeet koostuvat pääasiassa PVO-osakkeista, joiden arvostusmenetelmä on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksessa. Arvostus on herkin sähkön hinnan ja diskonttauskoron muutoksille. Arvostusmallissa käytetty 4,52 %:n diskonttauskorko määritetään keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen perusteella. Diskontattujen rahavirtojen laskennassa +/- 5 %:n muutos sähkön hinnassa merkitsisi +/- 83 milj. euron muutosta arvostuksessa, ja diskonttauskoron +/- 1 %:n muutos merkitsisi -/+ 121 milj. euron muutosta arvostuksessa.

Noteeraamattomat korolliset arvopaperit
Papyrus Holding AB:n liikkeellelaskema 99 milj. euron laina, joka oli luokiteltu taseeseen noteeraamattomaksi korolliseksi arvopaperiksi, kirjattiin kolmannella neljänneksellä pois taseesta konsernin saadessa 40 milj. euron ennakkomaksun. Jäljellä olevan lainaosuuden ehdot muutettiin keskinäisellä sopimuksella. Uusi laina on luokiteltu taseeseen pitkäaikaiseksi lainasaamiseksi.Stora Enson osakkeetVaihtomäärä
Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Heinäkuu 50 650 58 513 352 88 966 20 992 907
Elokuu 53 767 60 489 856 119 134 21 501 028
Syyskuu 236 269 77 663 812 280 592 25 103 493
Yhteensä 340 686 196 667 020 488 692 67 597 428

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Heinäkuu 6,12 5,58 52,95 48,32
Elokuu 6,10 5,85 53,40 51,25
Syyskuu 6,56 6,27 56,95 54,65 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
 

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROCE (%) 100 x Operatiivinen liiketulos
Sijoitettu pääoma 1) 2)
     
Sidotun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROOC (%) 100 x Operatiivinen liiketulos  
Sidottu pääoma 1) 2)
     
Oman pääoman tuotto, ROE (%) 100 x Tulos ennen veroja ja
määräysvallattomien omistajien osuutta – verot

Oma pääoma yhteensä  2)
     
Omavaraisuusaste (%) 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma
     
Korolliset nettovelat   Korolliset velat – korolliset saamiset
     
Velkaantumisaste   Korolliset nettovelat
Oma pääoma 3)
       
      Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
Kassatulos/osake (CEPS)   Katsauskauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
     
Tulos/osake (EPS)   Katsauskauden tulos 3)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
     
Operatiivinen liiketulos                                                      Segmenttien liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.
     
Operatiivinen EBITDA   Liiketulos ilman aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia
     
Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan   Korolliset nettovelat
Operatiivinen EBITDA
     
Edelliset 12 kuukautta   Raportointipäivää edeltävät 12 kuukautta

 

 

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Katsauskauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajilleLisätietoja:
Jyrki Tammivuori, väliaikainen talousjohtaja, p. 02046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, viestintäjohtaja, puh. 02046 21446Stora Enson koko vuoden 2013 tulos julkistetaan 5.2.2014.


 

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen, väliaikainen talousjohtaja Jyrki Tammivuori sekä sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).
 
Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia +44 (0)20 3427 1906
Suomi +358 (0)9 6937 9543
Ruotsi +46 (0)8 5065 3936
Yhdysvallat +1 212 444 0481
Koodi: 3288537


Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors
Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Tilaa

Liitteet & linkit