Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2015

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2015 klo 13.00

7–9/2015 (verrattuna 7–9/2014)

 • Liikevaihto 2 500 (2 514) milj. euroa pysyi ennallaan. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 4,9 % pääasiassa Montes del Platan sellutehtaan kasvaneiden volyymien sekä suotuisten valuuttakurssien ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos nousi 17,1 % 246 (210) milj. euroon ja operatiivinen liiketulosprosentti 9,8 %:iin (8,4 %) pääasiassa suotuisten valuuttakurssien, Montes del Platan ja pohjoismaisten sellutehtaiden hyvän suorituskyvyn sekä kuitukustannusten laskun vuoksi.
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,13 (0,12) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana 484 (257) milj. eurossa, rahavirta investointien jälkeen 234 (28) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,8), likviditeetti pieneni suunnitellusti 0,8 (1,5) miljardiin euroon.
 • Operatiivinen ROCE oli 11,6 % (9,7 %), operatiivinen ROCE ilman Guangxin hanketta oli 13,1 %.

7–9/2015 (verrattuna 4–6/2015)

 • Liikevaihto laski 2,4 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja väheni 3,5 %, mikä johtui pääasiassa Wood Products  divisioonan normaalista kausivaihtelusta.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 18,8 % lähinnä suotuisten valuuttakurssien, paikallisissa valuutoissa mitattuna korkeampien myyntihintojen, puuraaka-aineen hinnan laskun sekä operatiivisen toiminnan kohenemisen ansiosta.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,7).

1–9/2015 (verrattuna 1–9/2014)

 • Liikevaihto laski 1,4 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 4,1 %.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 12,0 % pääasiassa suotuisten valuuttakurssien ja kuitukustannusten laskun vuoksi.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulosta:

”Olemme päässeet vuodessa hienosti eteenpäin muutoksessamme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 4,9 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa kasvaneesta liikevaihdosta Biomaterials-divisioonassa (38 %) ja Consumer Board -divisioonassa (yli 4 %). Biomaterials-divisioonassa Montes del Platan volyymit kasvoivat. Myös konsernin kassavirta oli vahva.

Operatiivinen liiketulos kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 17,1 prosenttia 246 miljoonaan euroon, mikä johtui suurelta osin Biomaterials-divisioonan vahvasta tuloksesta, suotuisista valuuttakursseista ja kuitukustannusten laskusta. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 9,7 prosentista 11,6 prosenttiin.

Seuraavilla vuosineljänneksillä saavutamme useita tärkeitä tavoitteita muutosmatkallamme. Aaltopahvin raaka-aineen tuotanto on alkanut Varkauden juuri muunnetussa paperitehtaassa. Kone on käyttöönottovaiheessa, ja sen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 alussa. Varkauden tehtaalla otetaan ensi vuoden puolivälissä käyttöön myös uusi puurakennuselementtien tuotantolinja. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Guangxin kartonkikoneen tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2016 puolivälin tienoilla. Lisäksi myimme edelleen myös ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä, kuten esimerkiksi Espanjan Barcelonassa sijaitsevan tehtaan ja Unkarin Komáromin pakkaustehtaan.

Suomessa järjestetyllä lakolla, jolla vastustettiin hallituksen suunnittelemia työmarkkinalainsäädännön muutoksia, oli 5–7 euron miljoonan negatiivinen vaikutus.

Kuten kerroimme 12. lokakuuta, vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan pysyvän 2 500 milj. euron tasolla ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tasolla eli noin 246 milj. eurossa. Vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna kunnossapitovaikutuksen odotetaan viimeisellä neljänneksellä pienenevän 40 milj. euroa. Paper-divisioonan osuus summasta on noin 20 milj. euroa.

Kuten aina, haluan kiittää työntekijöitämme sitoutumisesta, asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja sijoittajiamme luottamuksesta. Teemme kovasti töitä jatkaaksemme arvon luomista nyt ja tulevaisuudessa."


AVAINLUVUT

Milj. euroa 7–9/15 7–9/14 Muutos % 7–9/15–
7–9/14
4–6/15 Muutos % 7–9/15–
4–6/15
1–9/15 1–9/14 Muutos %
1–9/15–
1–9/14
2014
Liikevaihto 2 500 2 514 -0,6 % 2 562 -2,4 % 7 553 7 661 -1,4 % 10 213
Operatiivinen EBITDA 353 333 6,0 % 318 11,0 % 1 011 961 5,2 % 1 269
Operatiivinen liiketulos 246 210 17,1 % 207 18,8 % 673 601 12,0 % 810
Liiketulos (IFRS) 237 215 10,2 % 214 10,7 % 666 495 34,5 % 400
Tulos ennen veroja ja
ilman kertaluonteisia eriä
128 116 10,3 % 156 -17,9 % 438 367 19,3 % 399
Tulos ennen veroja 144 144 - 148 -2,7 % 454 313 45,0 % 120
Katsauskauden tulos 124 123 0,8 % 123 0,8 % 376 224 67,9 % 90
Korolliset nettovelat 3 248 3 459 -6,1 % 3 479 -6,6 % 3 248 3 459 -6,1 % 3 274
Operatiivinen ROCE 11,6 % 9,7 %   9,4 %   10,6 % 9,3 %   9,5 %
Tulos/osake (EPS) ilman
kertaluonteisia eriä, EUR
0,13 0,12   0,18   0,46 0,34   0,40
Tulos/osake, euroa 0,16 0,15   0,17   0,49 0,28   0,13
Velkaantumisaste 0,66 0,66   0,70   0,66 0,66   0,65
Kiinteät kustannukset/liikevaihto 25,0 % 24,9 %   25,5 %   24,8 % 25,0 %   25,1 %
Henkilöstö keskimäärin 27 232 29 627 -8,1 % 27 173 0,2 % 27 090 29 302 -7,5 % 29 009
Työtapaturmat (TRI), taajuus 10,4 14,1 -26,2 % 10,4 - 10,4 13,0 -20,0 % 12,5
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat
(LTA), taajuus
4,0 6,0 -33,3 % 4,2 -4,8 % 4,3 5,3 -18,9 % 5,2

Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
Kertaluonteiset erät. Nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä ilmoitetaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi pidetään klo 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuus pidetään englanniksi ja siellä puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/co3biiip.

Puhelinkonferenssin tiedot:
Suora lähetys                       09-6937 9543
Tunnuskoodi                         2937472


Linkki webcastiin löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: www.storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 0
40 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

S
tora Enson vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos julkistetaan 4.2.2016.

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Tilaa

Liitteet & linkit