Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvisen kommentit vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksesta sekä tänään julkistetuista uudelleenjärjestelytoimenpiteistä Suomessa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 klo 9.01                 
“Tänään julkistettu ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on hyvä esimerkki    
toimenpiteidemme tehokkuudesta ja siitä, että olemme ajoissa keskittyneet niihin
asioihin, joihin itse voimme vaikuttaa.                     
119 miljoonan euron liikevoitto ilman käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia 
eriä ei ole vieläkään hyväksyttävällä tasolla, mutta se on merkittävä parannus 
vuoden takaisesta miltei nollatasosta, erityisesti kun se sisältää Suomen    
ahtaajien lakon aiheuttaman noin 12 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.  
Liiketoiminnan kassavirta 119 miljoonaa euroa oli kohtuullinen ottaen huomioon 
myyntimäärien paluun nousu-uralle. Myös rahoitusasemamme on pysynyt vahvana.  

Tulos myös osoittaa, että emme ole ainoastaan eurooppalainen          
metsäteollisuusyhtiö vaan globaali pakkaus- ja paperiyhtiö, jonka        
puutuoteliiketoiminta on myös toipumassa. Tämän vuoden noin 900 000 tonnin   
nettokapasiteetti markkinasellussa on niin ikään konkreettinen merkki kyvystämme
tarttua uusiin mahdollisuuksiin, kun niitä ilmaantuu. Pysymme edelleen tällä  
polulla ja keskitymme valikoituihin kasvuinvestointeihin, mutta vain niillä   
markkinoilla ja alueilla, joilla voimme kestävällä kilpailuedulla rakentaa   
osakkeenomistajillemme vakaan pitkän aikavälin tuoton.             

Pakkaukset-liiketoiminta-alue jatkaa vahvaa tuloskehitystään, kun taas     
paperiliiketoiminnoissa tilanne on monitahoisempi. Eurooppalaiselle paperin   
kysynnälle on yleistä, että huolimatta hitaasta kysynnän parantumisesta vuoden 
2009 ensimmäisen vuosineljänneksen erittäin heikolta tasolta, olemme edelleen  
kaukana taantumaa edeltävästä vuoden 2008 tasosta. Tämä tarkoittaa, että    
jatkamme volyymien sijaan hinnoittelun priorisoimista ja kapasiteetin, kulujen 
sekä rahavirran hallintaa. Muunlainen ajattelu - kuten se, että odottaisimme  
parempaa markkinatilannetta tai muiden ulkoisten tekijöiden parantavan     
tulostamme - olisi vahingollista. Se vaarantaisi ne hyvät asiat, jotka olemme  
omilla toimenpiteillämme saavuttaneet viimeisen kolmen vuoden aikana.      

Tämä päivä tuo työntekijöillemme kaksijakoisia uutisia. Toisaalta olemme iloisia
siitä, että sellun, päällystämättömän hienopaperin ja sahatavaran tuotanto   
jatkuvat Varkaudessa, mikä on seurausta hintatason noususta sekä kysynnän    
hienoisesta kasvusta. Joidenkin paperilaatujen myyntihintojen parantuminen   
johtuu tosin ainakin osittain lyhytaikaisesta sellupulasta ja markkinasellun  
hinnannoususta.                                 

Kuten tänään julkistetusta erillisestä pörssitiedotteestamme käy ilmi, uutiset 
ovat samaan aikaan huomattavasti synkempiä ensikuitupohjaiselle sanomalehti- ja 
luettelopaperin tuotannolle Varkaudessa sekä näihin liittyvissä toiminnoissa  
työskenteleville 200 ihmiselle. Laajamittainen ylikapasiteetti on johtanut   
jyrkkään hintojen laskuun, sillä vain neljällä viidestä valmistamastamme    
sanomalehtipaperirullasta on asiakas, joka on halukas maksamaan tuotteesta. Tämä
ja sanomalehtipaperin kysynnän rakenteellinen supistuminen Euroopassa ovat   
vaikuttaneet tämänpäiväiseen ilmoitukseemme suunnitelmasta lopettaa pysyvästi  
sanomalehti- ja luettelopaperien tuotanto Varkaudessa tämän vuoden kolmannen  
vuosineljänneksen loppuun mennessä. Voin vain toistaa lupaustamme siitä, että  
teemme parhaamme tukeaksemme niitä ihmisiä, joihin muutokset vaikuttavat, jos  
suunnitelmamme yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden jälkeen toteutuvat. 

Huolimatta siitä, että suunnitelmissamme Varkauden toiminnasta suuri osa jatkuu,
pyydän kaikkia sidosryhmiämme tehostamaan yhteisiä ponnistelujamme löytääksemme 
Varkauteen vaihtoehtoisia tulevaisuuden liiketoimintoja ja työpaikkoja. Kuten  
olen aiemmin sanonut, koko Suomen metsäteollisuuden tuotantoperustan tulevaisuus
riippuu rakenteellisista muutoksista, joita tarvitaan varmistamaan       
kilpailukykyinen puun hinnoittelu, sisältäen hakkuu- ja kuljetuskustannukset.  
Tarvitsemme myös muutoksia energiaverotukseen ja kilpailukykyisen energian   
toimittamiseen pitkällä aikavälillä kompensoimaan niitä kustannuksia, joita   
syntyy pitkästä välimatkastamme suurimpien eurooppalaisten asiakkaidemme luo.  
Tämä tarkoittaa, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan ennen pyrkiä luomaan    
kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomen metsäteollisuudelle.         

Olen tyytyväinen siihen, että olemme nyt löytäneet Kotkan tehtaillemme uuden  
omistajan, jolla on vahva kiinnostus kehittää liiketoimintoja jatkossa. Uusi  
omistaja suunnittelee investoivansa Kotkan tehtaisiin. Koska Kotkan       
tuotevalikoima ei kilpaile Stora Enson muiden liiketoimintojen kanssa,     
vaihtoehto yksikön myymisestä ei ole pelkästään mahdollinen, vaan myös paras  
ratkaisu kaikille sidosryhmille.                        

Polkumme ei välttämättä ole helppo, mutta matkamme on edennyt hyvin. Keskitymme 
pitkän aikavälin kestävien kilpailuetujen rakentamiseen. Emme jää odottamaan  
parempia aikoja, vaan jatkamme itse paremman tulevaisuutemme rakentamista.”   


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410                 
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Päivi Kauhanen, Suomen viestinnän johtaja, p. 02046 21380            
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa