Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2006 tulos

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 7.2.2007 klo 13.00

Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2006 tulos

Kannattavuuden parantamistoimet paransivat vuoden tulosta; voitonjakoehdotus
ennallaan 0,45 euroa osakkeelta.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ei
merkittävästi muuttunut edellisestä neljänneksestä. Myyntimäärät kasvoivat ja
jotkin hinnat nousivat kohtalaisesti edelliseen neljännekseen verrattuna.
Lisääntyneet kiinteät kustannukset tasoittivat tätä vaikutusta.

Yhteenveto vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tuloksesta (verrattuna kolmanteen
neljännekseen)
* Liikevaihto oli 3 731,8 (3 638,1) milj. euroa.
* Liikevoitto oli 186,0 (195,2) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.
  Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 246,0 (18,0) milj. euroa.
* Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia ilman kertaluonteisia eriä oli 
  141,4 (197,0) milj. euroa.
  Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia kertaluonteisten erien jälkeen oli
  234,4 (19,8) milj. euroa.
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,18) euroa.
  Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,49 (0,52) euroa.
  Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,33 (0,07 ) euroa.
* Rahavirta investointien jälkeen oli 415,2 (473,8) milj. euroa.


Markkinat

Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen Euroopassa konsernin tuotteiden
markkinakysyntä vahvistui hieman edellisestä vuosineljänneksestä.

Painopaperilaatujen markkinakysyntä oli kausiluonteisesti vahvempaa ja hinnat
pysyivät vakaina. Päällystetyn aikakauslehtipaperin hinta heikkeni jonkin verran.

Hienopaperin markkinakysyntä vahvistui Euroopassa. Päällystämättömän hienopaperin
hinnat nousivat ja päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät ennallaan 
viimeisellä vuosineljänneksellä. Pakkauskartongin kysyntä oli kausiluonteisesti
heikompaa, mutta teollisuuspakkauskartonkilaatujen markkinat vahvistuivat ja
pakkauskartonkien hinnat pysyivät entisellä tasolla.

Puutuotteiden kysyntä pysyi hyvänä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja
Lähi-idässä. Kasvava kysyntä ja matalat varastotasot tukivat hintojen nousua
näillä markkinoilla. Pohjois-Amerikassa puutuotteiden kysyntä oli edelleen 
heikkoa ja hinnat laskivat.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin
kysyntä vahvistui vuosineljänneksen aikana pääasiassa kausiluonteisista syistä,
kun taas päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni. Sanomalehtipaperin 
ja aikakauslehtipaperin hinnat laskivat. Päällystetyn hienopaperin
markkinakysyntä heikkeni ja paperien hinnat laskivat hieman.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä oli selkeästi
parempi kuin edellisellä neljänneksellä, ja hinnat pysyivät vakaina.

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni edellisestä
vuosineljänneksestä, mikä painoi hintoja alaspäin. 

Verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen 
Euroopassa konsernin tuotteiden markkinakysyntä oli yleisesti vahvempaa kuin 
vuosi sitten.

Sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehti-paperin kysyntä kasvoi, kun
taas päällystetyn aikakauslehti-paperin kysyntä heikkeni hieman.
Sanomalehtipaperin hinnat nousivat ja aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät
käytännössä ennallaan. Päällystetyn hienopaperin markkinakysyntä vahvistui
edellisvuotisesta, mutta päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni hieman.
Päällystämättömän hienopaperin hinnat nousivat hieman. Päällystetyn hienopaperin
hinnat puolestaan säilyivät vakaina. Pakkauskartonkien kysyntä oli vakaata, ja
hinnat pysyivät ennallaan. Puutuotteiden kysyntä ja hinnat olivat korkeammat kuin
vuosi sitten.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, kun taas
sanomalehtipaperin kysyntä heikkeni selvästi viimevuotisesta. Sanomalehtipaperin
hinnat nousivat, päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät vakaina ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnat laskivat. Päällystetyn hienopaperin
markkinakysyntä vahvistui ja hinnat nousivat.

Latinalaisessa Amerikassa päällystettyjen aikakauslehtipaperien kysyntä oli
selkeästi parempi kuin vuosi sitten, ja hinnat pysyivät vakaina.

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui vuoden aikana, ja hinnat
pysyivät ennallaan.


Avainluvut

Milj. EUR   10–12/05  2005 4) 1–3/06  4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006
Liikevaihto   3 636,1 13 187,5 3 607,7 3 616,3 3 638,1  3 731,8 14 593,9
EBITDA1)2)    411,6  1 487,4  463,3  451,2  462,8   470,9  1 848,2
Liikevoitto2)   120,9   357,5  194,1  182,2  195,2   186,0   757,5
Kertaluonteiset 
erät
(operatiivinen) -430,8  -417,3  -23,2   6,7  -177,2   60,0  -133,7
Liikevoitto2),
 %         3,3    2,7   5,4   5,0   5,4    5,0    5,2
Liikevoitto   -309,9   -59,8  170,9  188,9   18,0   246,0   623,8
Rahoitustuotot
ja -kulut5)    -48,9  -151,6  115,2  -149,2   -8,4   -37,0   -79,4
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistön
osuuksia2)     96,4   273,1  210,9   53,2  197,0   141,4   602,5
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistön
osuuksia     -334,4  -144,2  317,7   59,9   19,8   234,4   631,8
Tilikauden
voitto      -239,4  -107,4  226,4   40,9   57,1   264,8   589,2
  
Tulos/osake2),
EUR        0,13   0,28   0,20   0,05   0,18   0,13   0,55
Tulos/osake,
EUR        -0,30   -0,14   0,29   0,05   0,07   0,33   0,74
Kassatulos/
osake2)3), EUR   0,50   1,70   0,54   0,39   0,52   0,49   1,94
Sijoitetun
pääoman
tuotto2), %     4,2    3,3   6,7   6,4   7,0    6,7    6,6


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka eivät liity normaaliin
  liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä. Tyypillisimpiä
  kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset
  omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat
  varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen kertaluonteisen erän 
  tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen
  lukumäärä
4) Suomessa vuonna 2005 seitsemän viikkoa kestäneen työsopimuskiistan vaikutus
  vääristää lukujen vuosivertailua
5) Katso erillistä Rahoitustuotot ja -kulut -taulukkoaTulos 2006 (verrattuna edellisvuoteen)

Koko alaa koskeva seitsemän viikkoa kestänyt työsopimuskiista Suomessa vuonna 
2005 vääristää tunnuslukujen vuosivertailua. Kiistan arvioidaan vaikuttaneen
negatiivisesti vuoden 2005 liikevoittoon noin 190 milj. eurolla.

Vuonna 2006 paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 14 618 000 tonnia,
joka ylittää 468 000 tonnilla vuoden 2005 toimitukset. Kokonaistuotanto kasvoi 
380 000 tonnia 14 699 000 tonniin. Puutuotteiden toimitukset pienenivät 
169 000 kuutiometriä 6 572 000 kuutiometriin. Markkinatilanteesta johtuvat
tuotantorajoitukset olivat yhteensä 467 000 (141 000) tonnia ja koskivat
pääasiassa päällystettyä aikakauslehtipaperia. Rajoitukset selittyvät sillä, että
konserni menetti hieman markkinaosuuksiaan.

Liikevaihto kasvoi 1 406,4 milj. euroa 14 593,9 milj. euroon, jossa on kasvua
10,7 %. Kaksi kolmasosaa liikevaihdon kasvusta selittyy erityisesti
sanomalehtipaperin hintojen nousulla ja toimitusten lisääntymisellä sekä loput
Schneidersöhnen ja Arapotin ostoilla, joita osittain kompensoivat Grycksbon, 
Pankakosken, Celbin ja Wolfsheckin tehtaiden myynnit.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 400,0 milj. euroa 
757,5 milj. euroon. Kasvua tapahtui kaikissa segmenteissä. Liikevoitto sisältää
12,1 milj. euron (negatiiviset 8,0 milj. euroa) osakeperusteisista maksuista
(-17,0 milj. euroa) johtuvan negatiivisen kassavaikutuksettoman erän, jota
kuitenkin kompensoi hiilidioksidin päästöoikeuksiin liittyvä valtionavustus
(4,9 milj. euroa). Molemmat kassavaikutuksettomat erät on esitetty muissa
toiminnoissa.

Painopaperisegmentin liikevoitto parani hintojen nousun myötä. Kanadassa jatkunut
Port Hawkesburyn tehtaan seisokki rasitti liikevoittoa noin 45 milj. eurolla
vuonna 2006. Tehtaan tuotanto käynnistyi jälleen vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Hienopaperisegmentin liikevoitto kasvoi myyntimäärien kasvun
myötä. Tukkuritoiminnan liikevoittoa puolestaan kasvatti merkittävästi
Schneidersöhnen osto. Pakkauskartonkisegmentin liikevoitto parani myyntimäärien
kasvun myötä. Puutuotteiden liikevoiton paraneminen selittyy hintojen nousulla.
Pääasiassa Yhdysvaltain dollaria heikentävä valuuttakurssien vaihtelu vaikutti
liikevoittoon negatiivisesti 12,2 milj. euroa (positiiviset 33,6 milj.)
valuuttasuojausten jälkeen. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli
623,8 (-59,8) milj. euroa. Liikevoiton kertaluonteiset erät olivat yhteensä
-133,7 milj. euroa. Tärkeimmät erät olivat aiemmin julkistettuun
tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmaan liittyvät -166,2 milj. euron
nettomyyntivoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelyvaraukset, puutuotesegmentin
omaisuus-erien arvonalentumisesta johtuvat -24,0 milj. euroa, verokiistojen
ratkeamisen vuoksi puretuista varauksista aiheutuvat 30,0 milj. euroa sekä
30,0 milj. euroa, joka johtuu alentuneista eläkekuluista yhtiön muutettua
laskentakäytäntöään koskien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
kirjaamista etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 87,4 (67,2) milj. euroa. Tästä Bergvik
Skog Ab:n ja Veracelin osuudet olivat suurimmat. 


Rahoitustuotot ja -kulut
  
Milj. EUR       10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06  2006
Korkotuotot,
talletukset        5,5  23,8   4,8   5,0   5,2    6,5  21,5
Korkokulut ja
lainat, aktivoidut
korot netotettu     -67,6 -240,5  -66,5  -70,1  -69,6   -69,8 -276,0
Koronvaihtosopimukset
(ml. TRS-korko)      8,7  51,7  17,5   5,4   4,0    2,8  29,7
Nettokorkokulut     -53,4 -165,0  -44,2  -59,7  -60,4   -60,5 -224,8
  
Kurssierot         1,2  14,4  -7,0  -11,1   4,0   -11,0  -25,1
  
Muut rahoituserät,
joista           3,3  -1,0  166,4  -78,4  48,0   34,5  170,5
Myyntivoitot,
noteeratut osakkeet    3,9   5,8  136,7    -  -2,1   37,6  172,2
Optiosuojausten
(TRS) realisoitumaton
arvonmuutos        0,9   9,7  41,7  -61,2  36,0   -7,4   9,1
Muiden rahoituserien
realisoitumaton
arvonmuutos        -4,5  -17,8  -8,9  -10,7  15,7   -5,2  -9,1
Muut erät         3,0   1,3  -3,1  -6,5  -1,6    9,5  -1,7
Rahoitustuotot ja
kulut yhteensä      -48,9 -151,6  115,2 -149,2  -8,4   -37,0  -79,4Stora Enso suojautuu optio-ohjelmien suojausinstrumenttien (Total Return Swaps,
TRS) avulla johdon optio-ohjelmien yhteydessä liikkeeseen laskettavien ja
käteissuorituksin maksettavien synteettisten optioiden kurssimuutoksilta.
Optioiden suojausinstrumentit antavat konsernille mahdollisuuden osittain
vakauttaa tulevat rahavirrat, jotka liittyvät merkittävissä oleviin synteettisiin
optioihin. Ne aiheuttavat kuitenkin yhtiön osakekurssin kehitykseen liittyvän
markkinariskin. Konsernin optioiden suojausinstrumentit eivät täytä
suojauslaskennan kriteerejä, joten kausiluonteiset muutokset niiden arvossa
kirjataan tuloslaskelmaan. 

Nettorahoituserät olivat -79,4 (-151,6) milj. euroa sisältäen Sammon 
ja Finnlinesin osakkeiden myynnistä saadut kertaluonteiset 163,0 milj. 
euron myyntivoitot. Nettokorkokustannukset olivat -224,8 milj. euroa
eli 59,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna (-165,0 milj. euroa). Tämä
selittyy pääasiassa keskimääräisen nettovelan kasvulla ja korkotason nousulla.
Nettovaluuttakurssitappiot lainoista, valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä
olivat 25,1 milj. euroa (voitot 14,4 milj. euroa).

Muut rahoituserät 163,0 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot pois lukien
nousivat edellisvuoden -1,0 milj. eurosta 7,5 milj. euroon. Suurin osa muodostui
rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien optio-ohjelmien suojausinstrumenttien,
käyvän arvon realisoitumattomista muutoksista. Nämä realisoitumattomat
arvonmuutokset ovat kassavirtaan vaikuttamattomia eriä.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli
602,5 (273,1) milj. euroa.

Nettoverot olivat -42,6 (positiiviset 36,8) milj. euroa. Verokiistojen
ratkaisemisesta aiheutuva verovarausten purkaminen vaikutti veroihin
positiivisesti 102,0 milj. euroa. Vuoden verokanta oli 27,1 % ilman
kertaluonteisia eriä.

Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli 4,2 (3,7) milj. euroa. Yhtiön
osakkeenomistajille kohdistuva voitto oli näin ollen 585,0 milj. euroa (tappio
111,1 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,55 (0,28) euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,74 (-0,14) euroa.
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,94 (1,70) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 (3,3) %.
Sijoitettu pääoma oli joulukuun lopussa 11 331,8 milj. euroa, joka on
nettomääräisesti 346,1 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Käyttöpääoma oli
2 174,5 milj. euroa eli 158,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna varastojen
pienenemisen takia.


Pääomarakenne
  
Milj. EUR        31.12.2005 31.3.2006 30.6.2006 30.9.2006 31.12.2006
Aineelliset ja
aineettomat hyödykkeet   11 616,8  11 454,3  11 200,6  10 956,3  11 234,7
Käyttöpääoma        2 333,0  2 509,6  2 537,0  2 298,0   2 174,5
Pitkäaikaiset
korottomat erät, netto   -1 207,3  -1 312,1  -1 292,4  -1 352,3  -1 204,0
Sidottu pääoma       12 742,5  12 651,8  12 445,2  11 902,0  12 205,2
Verovelat, netto      -1 064,6  -1 125,5  -1 083,9   -967,2   -873,4
Sijoitettu pääoma     11 677,9  11 526,3  11 361,3  10 934,8  11 331,8
Osakkuusyritykset       719,9   754,7   762,2   782,1    805,2
Yhteensä          12 397,8  12 281,0  12 123,5  11 716,9  12 137,0
  
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma     7 220,1  7 072,4  7 104,4  7 162,3   7 799,6
Vähemmistön osuudet      93,6    93,0    91,6    91,8    103,5
Korolliset nettovelat    5 084,1  5 115,6  4 927,5  4 462,8   4 233,9
Rahoitus yhteensä     12 397,8  12 281,0  12 123,5  11 716,9  12 137,0Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 1 892,9 (1 057,0) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen olivat 1 309,5 (-88,3) milj. euroa.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa yhteensä 4 233,9 milj. euroa, joka 
on 850,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy ennen 
kaikkea sillä, että vahvistunut kassavirta ja Celbin sellutehtaan myynti
kompensoivat Brasiliassa sijaitsevan Arapotin tehtaan ostoa. Käyttämättömät
luotot ja rahavarat olivat yhteensä 2,1 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 7 799,6 milj. euroa, mikä tekee 9,89 (9,16) euroa osaketta
kohti. Yhtiö muutti laskentakäytäntöään koskien vakuutusmatemaattisten voittojen
ja tappioiden kirjaamista etuuspohjaisista eläkejärjestelystä, ja tästä johtuen
oma pääoma pieneni 305,3 milj. euroa. Myytävissä olevan omaisuuden arvostus
kasvatti kuitenkin omaa pääomaa 388,0 milj. euroa. Molemmat arvostuserät ovat
kassavirtaan vaikuttamattomia eriä. Yhtiön markkina-arvo Helsingin Pörssissä oli
joulukuun lopussa 9,5 mrd. euroa.

Velkaantumisaste joulukuun lopussa oli 0,54 (0,66).Rahavirta
  
Milj. EUR    10–12/05   2005  1–3/06 4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006
Liikevoitto    -309,9   -59,8  170,9  188,9   18,0   246,0  623,8
Oikaisut
liikevoittoon*   559,2  1 439,4  307,6  249,6  223,2   289,6 1 070,0
Käyttöpääoman
muutos       -79,6  -322,6  -189,9  -31,6  361,3   59,3  199,1
Liiketoiminnasta
kertyneet
rahavirrat     169,7  1 057,0  288,6  406,9  602,5   594,9 1 892,9
Investoinnit    -279,4 -1 145,3  -167,7 -107,3  -128,7  -179,7  -583,4
Rahavirta
investointien
jälkeen      -109,7   -88,3  120,9  299,6  473,8   415,2 1 309,5

*) Oikaisut sisältävät poistot, muut ei-kassavaikutteiset tulot ja kulut,
 myyntivoitot ja -tappiot, jotka sisältyvät tuottoihin aineellisten ja 
 aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä.


Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat vuonna 2006 yhteensä
583,4 milj. euroa, joka on 54 % suunnitelluista poistoista ja 4 % myynnistä.
Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 900 milj. euroa vuonna
2007.

Vuoden 2006 tärkeimmät projektit olivat Ruotsin Skoghallin tehtaan Energia 
2005 -projekti (34,3 milj. euroa), Ruotsin Hylten tehtaan uusi kattila
(27,0 milj. euroa), maa-alueiden osto Latinalaisessa Amerikassa
(25,8 milj. euroa), Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uuden paperikoneen
12 valmistuminen (18,7 milj. euroa) ja Guangxin puuviljelmäprojekti Kiinassa
(18,5 milj. euroa). 


Viimeisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen
verrattuna) 

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä paperin ja kartongin toimitukset olivat
yhteensä 3 735 000 tonnia, joka ylittää 49 000 tonnilla edellisen neljänneksen
toimitukset. Kokonaistuotanto kasvoi 108 000 tonnia 3 740 000 tonniin. 
Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 1 670 000 kuutiometriä, joka on
77 000 kuutiometriä enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset kasvoivat viimeisellä
vuosineljänneksellä 93 000 tonnista 119 000 tonniin.

Liikevaihto 3 731,8 milj. euroa oli 2,6 % tai 93,7 milj. euroa enemmän kuin
edellisen neljänneksen 3 638,1 milj. euroa. 1.9.2006 voimaan tullut Arapotin
tehtaan osto Brasiliassa kasvatti konsernin liikevaihtoa 41,6 milj. euroa vuoden
viimeisellä neljänneksellä.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 4,7 % ja oli 
186,0 (195,2) milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 5,0. Liikevoitto kasvoi
painopaperisegmentissä ja tukkuritoiminnassa sekä vähäisemmässä määrin
hienopaperisegmentissä, mutta pieneni pakkauskartonki- ja puutuotesegmenteissä.
Painopaperisegmentin liikevoittoa nosti myyntimäärien kasvu Port Hawkesburyn
tehtaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Hienopaperisegmentin liikevoitto parani
toimistopaperien myyntihintojen nousun myötä, ja myös tukkuritoiminnan 
liikevaihto parani. Pakkauskartonkisegmentin liikevoitto laski myyntimäärien
kausiluonteisesta pienenemisestä ja kunnossapitokustannusten noususta johtuen.
Puutuotesegmentin liikevaihto pysyi suurin piirtein ennallaan.

Uuden kuljetusjärjestelmän käyttöönotto aiheutti logistiikkaan lisäkustannuksia,
joiden sisäinen uudelleenjakaminen kasvatti muiden toimintojen liikevoittoa 
20,7 milj. euroa ja pienensi vastaavasti segmenttikohtaisia liikevoittoja (katso
segmenttikohtaisia katsauksia). Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vaikutti
liikevoittoon negatiivisesti 11,6 milj. euroa (positiiviset 9,6 milj. euroa)
valuuttasuojausten jälkeen.

Liikevoitto sisältää 7,7 milj. euron negatiivisen kassavaikutuksettoman erän, 
joka muodostuu osakeperusteisista maksuista (-4,9 milj. euroa) ja hiilidioksidin
päästöoikeuksiin liittyvästä valtionavustuksesta (-2,8 milj. euroa). Molemmat
kassavaikutuksettomat erät on esitetty muissa toiminnoissa.

Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 246,0 (18,0) milj. euroa.
Liikevoiton kertaluonteiset erät olivat yhteensä 60,0 milj. euroa, josta
30,0 milj. euroa liittyy verokiistojen ratkaisusta aiheutuvaan varausten
purkamiseen ja 30,0 milj. euroa eläkekulujen alentumiseen yhtiön muutettua
laskentakäytäntöään koskien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden 
kirjaamista etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 25,4 (10,2) milj. euroa. Tästä Bergvik
Skog Ab:n osuus oli suurin.

Nettorahoituserät olivat -37,0 (-8,4) milj. euroa. Ero selittyy ennen kaikkea
henkilöstön optio-ohjelmien suojausinstrumenttien (TRS) arvonmuutoksilla.
Nettokorkokustannukset olivat -60,5 (-60,4) milj. euroa ja
nettovaluuttakurssitappiot lainoista, valuuttajohdannaisista sekä pankkitileistä
olivat 11,0 milj. euroa (voitot 4,0 milj. euroa).

Muut rahoituserät olivat 34,5 (48,0) milj. euroa sisältäen 33,0 milj. euron
myyntivoiton Finnlines Oyj:n osakkeiden myynnistä. Rahoitusinstrumenttien, mukaan
lukien optio-ohjelmien suojausinstrumenttien, realisoitumattomat arvonmuutokset
olivat -12,6 (51,7) milj. euroa. Nämä realisoitumattomat arvonmuutokset ovat
kassavirtaan vaikuttamattomia eriä.

Tulos ennen veroja oli 141,4 (197,0) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.
Tulos ennen veroja oli 234,4 (19,8) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.

Tuloverot olivat nettomäärältään positiiviset 
30,4 (positiiviset 37,3) milj. euroa. Niihin vaikutti positiivisesti 
verokiistojen ratkaisemisesta aiheutuva 102,0 milj. euron verovarausten
purkaminen. Viimeisen vuosineljänneksen nettovoitoksi jäi näin ollen
264,8 (57,1) milj. euroa. Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli
1,8 (1,3) milj. euroa. Yhtiön osakkeenomistajille kohdistuva voitto oli näin
ollen 263,0 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,13 (0,18) euroa.
Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,33 (0,07) euroa.
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,49 (0,52) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,7 (7,0) %.Rahoitus viimeisellä vuosineljänneksellä

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 594,9 (602,5) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen olivat 415,2 (473,8) milj. euroa. Rahavirtojen
lasku selittyy pääasiassa investointien kasvulla. Korolliset nettovelat 
pienenivät 4 233,9 milj. euroon.


Tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä

Lokakuu
Stora Enso aloitti kahdenkeskiset neuvottelut chileläisen metsäteollisuusyhtiö
Araucon kanssa tavoitteenaan Brasiliassa sijaitsevan Stora Enso Arapotin 
joidenkin toimintojen yhteisomistus. Jakso, jolloin neuvottelut olivat
kahdenkeskiset, päättyi 31.1.2007, mutta neuvottelut jatkuvat yhä.

Stora Enso ilmoitti investoivansa 32,4 milj. euroa Anjalan tehtaan
jälkikäsittelytoimintojen uudistamiseen ja 25,3 milj. euroa Oulun tehtaan uuteen
arkituslinjaan. Itävallassa Stora Enso investoi 16,8 milj. euroa ristiin
liimattuja elementtejä valmistavaan tehtaaseen Bad St. Leonhardin sahalle.


Marraskuu
Stora Enso Oyj myi kaikki omistamansa 2 209 340 Finnlines Oyj:n osaketta
35,5 milj. eurolla. Myyty osakemäärä vastasi 5,43 % Finnlinesin liikkeeseen
lasketusta osakekannasta. Osakeomistus Finnlines Oyj:ssä oli ollut Stora Ensolle
ydinliiketoimintaan kuulumaton pääomasijoitus. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin
keskittää pääomaa ydinliiketoimintaansa. 


Joulukuu
Stora Enso ilmoitti, että sen tytäryhtiö Corenso uudistaa ja käynnistää 
uudelleen Yhdysvaltojen Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikoneen (PK)
12 tuottamaan hylsykartonkia. Investoinnin arvo on noin 27 milj. euroa
(35 milj. dollaria). Investointiin sisältyy myös Corenson kierrätyskuitulaitoksen
uudistaminen. Investoinnin seurauksena kartonkikone 13 suljetaan. Uudistaminen
alkaa toukokuussa 2007, ja projekti saataneen valmiiksi vuoden 2008 ensimmäisen
neljänneksen aikana.


Stora Enso ilmoitti myös investoivansa 54,8 milj. euroa
hienopaperikone 3:n (PK 3) uudistamiseen Varkauden tehtaalla parantaakseen 
tehtaan tehokkuutta ja toimistopaperit-liiketoiminta-alueen kannattavuutta.
Projekti edistää tulosryhmän tehtaiden erikoistumista ja sen arvioidaan 
valmistuvan joulukuussa 2007. 

Kilpailuviranomaisten tutkinta
Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission kilpailuviranomaisten ja
Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi liittyen paperiteollisuuden
kartellitutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen. Näihin tutkimuksiin
liittyen Stora Enso on joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa.

Stora Enso sai 9.8.2006 tiedon, että Euroopan komissio oli lopettanut
hienopaperisektoria koskevan tutkimuksen. 16.11.2006 puolestaan tiedotettiin, 
että komissio oli lopettanut tutkimukset painopapereita koskevasta
kartelliepäilystä.Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset ilmoittivat 13.12.2006, että
Stora Enso North America Corp. saa syytteen epäillystä osallistumisesta
kilpailulakien vastaiseen toimintaan päällystetyn aikakauslehtipaperin myynnissä
syksyn 2002 ja kevään 2003 välisenä aikana Yhdysvalloissa. Kukaan Stora Enson
työntekijöistä ei ole saanut henkilökohtaista syytettä. Stora Enso kieltää kaikki
rikkomukset ja on kiistänyt syyllisyytensä oikeuskäsittelyssä. Syyte päättää
tutkimukset, jotka alkoivat toukokuussa 2004. Yhtiö odottaa oikeudenkäynnin
alkavan vuonna 2007.

Stora Enso ilmoitti 21.12.2006, että kilpailuvirasto oli esittänyt
markkinaoikeudelle, että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu
kilpailulakien rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004.
Stora Enso katsoo, että esitys on perusteeton.

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta edellä mainittuihin
tutkimuksiin ja joukkokanteisiin liittyen.


Muutoksia konsernin rakenteessa vuonna 2006

Stora Enso allekirjoitti helmikuussa sopimuksen Gryckson tehtaan myynnistä
Ruotsissa tukholmalaiselle yksityiselle sijoitusyhtiölle Accentille. Kauppa, 
joka kuului osana Stora Enson tuotantoyksiköiden kannattavuuden
arvioimisohjelmaan, saatiin päätökseen 31.3.2006. Osakkeista saatava myyntihinta 
oli 350 milj. kruunua (37 milj. euroa). Konserni allekirjoitti myös sopimuksen
Ruotsissa sijaitsevan Linghedin sahan myynnistä ruotsalaiselle Dalarna 
Lumber AB:lle. Myyntihinta oli 10 milj. kruunua (1 milj. euroa). Myynti tapahtui
välittömästi ilmoituksen jälkeen 28.2.2006 ja siihen sisältyivät rakennukset,
varastot ja tuotantoyksiköt.

Stora Enso allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Cellulose Beira Industrial (Celbi)
SA:n - jonka tärkein kohde on Portugalissa sijaitseva Celbin sellutehdas -
myynnistä portugalilaiselle teräs-, sellu- ja paperiyhtiö Altrille. Celbin
osakkeista saatu myyntihinta oli 428 milj. euroa. Kauppa saatiin päätökseen
elokuussa.

Stora Enso myi heinäkuussa Pankakosken tehtaan Dermot Smurfitin johtamalle
ryhmälle kansainvälisiä sijoittajia, joihin kuuluu mm. Lansdowne Capital Limited.
Velaton kauppahinta oli 20 milj. euroa.

Stora Enso pääsi elokuussa sopimukseen Vinson Indústria de Papel Arapoti Ltda:n 
ja Vinson Empreendimentos Agricolas Ltda:n koko osakekannan ostamisesta
International Paperilta. Yksiköiden toiminnot on yhdistetty Stora Enso 
Arapotiksi. Nämä yritykset, Indústria de Papel Arapoti Ltda. ja Inpacel 
Agroflorestal Ltda., olivat aikaisemmin osa International Paperin tytäryritystä
Inpacelia. Kauppaan kuului päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistava
paperitehdas, saha sekä noin 50 000 hehtaarin maa-ala, johon sisältyy noin
30 000 hehtaaria viljelmiä. Ostettavien yksiköiden markkina-arvo on noin
420 milj. Yhdysvaltain dollaria (333 milj. euroa). Kauppa saatiin päätökseen 1.9.

Stora Enso myi elokuussa myös Wolfsheckin tehtaan saksalaisen sijoitusyhtiö ARQUES
Industries AG:n sveitsiläiselle tytäryhtiölle Rohner AG:lle. Kyseessä oli
liiketoiminnan myynti ja kauppahinta oli yksi euroa. Kauppa saatiin päätökseen
1.9.


Muutoksia konsernin johdossa vuonna 2006

Arno Pelkonen, strategiasta ja kasvavista markkinoista vastaava johtaja,
irtisanoutui Stora Enson palveluksesta 12.1.2006.

Yngve Stade, Ruotsin maajohtaja ja konsernin tukitoiminnoista vastaava johtaja,
jäi eläkkeelle 31.3.2006.

Magnus Diesen, strategiasta vastaava johtaja, jäi eläkkeelle 30.9.2006.

Stora Enso ilmoitti 17.10.2006, että hallitus oli nimittänyt dipl.ins. Jouko
Karvisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän tuli yhtiön palvelukseen 
1.1.2007 ja ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät 29.3.2007 pidettävän
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Jouko Karvinen toimi aiemmin Philips 
Medical Systems -divisioonan toimitusjohtajana ja Royal Philips 
Electronicsin johtoryhmän jäsenenä.

Jukka Härmälä jättää toimitusjohtajan tehtävät 29.3.2007 pidettävän 
yhtiökokouksen jälkeen. Hän jatkaa työskentelyä Stora Enson hallituksen antamien
toimeksiantojen parissa elokuun 2007 loppuun asti. 


Muutoksia organisaatiorakenteessa
Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.2.2006.

Talous ja strategia
Strategia, yritysostot, liiketoimintaa palveleva tiedonhankinta ja -hallinta
(Business Intelligence), investoinnit ja liiketoiminta-asiat (Corporate Affairs)
yhdistyivät rahoituksen, talouden, lakiasioiden ja sijoittajasuhteiden kanssa.
Uuden esikuntatoimen nimeksi tulee talous ja strategia ja sitä johtaa Hannu
Ryöppönen, talousjohtaja (CFO). 

Latinalainen Amerikka
Latinalaisen Amerikan tulosryhmää johtaa Nils Grafström ja hän raportoi
toimitusjohtaja Jukka Härmälälle.


Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.4.2006.

Konserniteknologia ja Aasian ja Tyynenmeren toiminnot
Uuteen esikuntatoimintoon, konserniteknologia ja Aasian ja Tyynenmeren toiminnot,
kuuluvat energiapalvelut, konsernin tutkimus ja kehitys, teknologian seuranta,
projektin hallinta, sellun osaamiskeskus sekä Aasian ja Tyynenmeren ja Venäjän
toiminnot. Toimintoa johtaa Markku Pentikäinen, nykyinen Aasian ja Tyynenmeren
liiketoiminnoista vastaava johtaja, ja hän raportoi toimitusjohtaja Jukka
Härmälälle.

Konsernipalvelut
Konsernipalvelut esikuntatoimintoon kuuluvat informaatioteknologia, henkilöstö ja
laatujohtaminen ja sitä johtaa Christer Ågren, nykyään informaatioteknologiasta,
henkilöstöstä ja laatujohtamisesta vastaava johtaja ja Ruotsin
maajohtaja.

Puutuotteet ja kuituhuolto -tuotealue
Ympäristöpalvelut raportoivat Elisabet Salander Björklundille, puutuotteet
ja kuituhuolto -tulosryhmän johtajalle. 

Henkilöstö
31.12.2006 henkilöstöä oli 43 887, joka on 2 777 henkilöä vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Henkilöstön keskimääräinen määrä väheni vuoden aikana
535 henkilöllä 45 631 henkilöön. Vähennys oli seurausta
Profit 2007 -ohjelmasta, tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmaan 
liittyvistä tehtaiden myynneistä ja lopettamisista sekä Arapotin ostosta. 
Lisäksi Schneidersöhnen osto vuonna 2005 lisäsi henkilöstöä keskimäärin, koska 
se vaikutti koko vuoden 2006 lukuihin.


Osakepääoma

Stora Enso sai 5.12.2006 ilmoituksen, että NWQ Investment Management
Companyn omistamien osakkeiden osuus Stora Ensossa oli noussut yli 5 %:iin
osakepääomasta. Yhtiö omisti tuolloin 43 451 169 R-sarjan osaketta, jotka
vastasivat 5,50 % kaikista osakkeista ja 1,82 % osakkeiden tuomista äänistä.

21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja
mitätöimään enintään 17 700 000 yhtiön A-sarjan ja 60 100 000 R-sarjan osaketta.
Vuonna 2006 ei ostettu omia osakkeita.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana 950 A-sarjan osaketta ja koko vuoden aikana
yhteensä 18 061 A-sarjan osaketta vaihdettiin R-osakkeisiin. Viimeisimmät
muunnetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.11.2006.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö luovutti Pohjois-Amerikan henkilöstön
optio-ohjelmaan liittyen 2 202 takaisin-ostettua R-osaketta. Koko vuonna
allokoitujen osakkeiden määrä oli 20 825.

31.12.2006 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 
178 103 117 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 435 382 kappaletta. 
Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli
952 627 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 miljoonaa euroa.
Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä. 


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Stora Enso ilmoitti 29.1.2007 allekirjoittaneensa 140 milj. euron lainasopimuksen
Euroopan investointipankin (EIB) kanssa. Lainalla rahoitetaan osittain Stora Enson
investointeja tutkimukseen ja kehitykseen Suomessa ja Ruotsissa seuraavan viiden
vuoden aikana.

Konserni allekirjoitti 18.1.2007 viisivuotisen työehtosopimuksen terästyöläisten
ammattiliiton kanssa Yhdysvalloissa Keski-Wisconsinissa. Uusi sopimus pienentää
etuuspohjaista eläkevastuuta nettomääräisesti 125,1 milj. Yhdysvaltain dollaria
(95,0 milj. euroa), josta 40,8 milj. dollaria (31,0 milj. euroa) kirjataan
kertaluonteiseksi tuloksi henkilöstökuluihin vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Loppuosa poistetaan jäljellä olevana keskimäärin kahdeksan vuoden
työaikana.


Kannattavuuden parantamisohjelmat

Koska molempiin ohjelmiin liittyvät tavoitteet ja päätökset on saavutettu
jäljempänä selostetulla tavalla, erillistä raportointia niistä ei aiota jatkaa,
ellei suunnitelmista poiketa merkittävästi. Stora Enso aikoo viedä kannattavuuden
parantamisohjelmansa päätökseen aiemmin ilmoitetulla tavalla. 


Profit 2007

Stora Enson Profit 2007 -ohjelma on edennyt hyvin. Vuoden 2006 loppuun mennessä
kannattavuudessa oli saavutettu 310 miljoonan euron parannus vuositasolla.
Alkuperäinen parannustavoite, 300 milj. euron vuotuinen tulosparannus ennen 
veroja vuoden 2007 puolivälistä lähtien, perustui vuoden 2005 hinta- ja
kustannustasoihin sisältäen toimeenpanokustannukset.

Profit 2007 -ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset vuoden 2006 lopussa olivat
yhteensä noin 1 600 työntekijää odotetusta 2 000 työntekijästä. Tästä puolet on
tehdastyöntekijöitä ja puolet toimihenkilöitä. Hieman yli puolet näistä
työntekijöistä on Pohjoismaissa ja loput muualla Euroopassa. Lisäksi arviolta
600-700 henkilöä koskevasta mahdollisesta ulkoistamisesta on toteutunut 180.


Tuotantoyksiköiden suorituskyvyn arvioimisohjelma ja seurannan alla olevat tehtaat

Stora Enso ilmoitti lokakuussa 2006 aikomuksestaan sulkea Berghuizerin ja
Reisholzin tehtaat. Sulkeminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Berghuizerin
tehdas on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2007 aikana ja Reisholzin tehdas vuoden
2007 loppuun mennessä. Aikataulu optimoi volyymien siirtämisen muihin tehtaisiin.


Lyhyen aikavälin näkymät

Mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysynnän näkymät ovat Euroopassa varsin
myönteiset, koska talouskasvun odotetaan lisäävän kulutusta. Painopaperien 
kysyntä kuitenkin hidastuu kausiluonteisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 
ja kilpailun päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoilla odotetaan jatkuvan.
Hintaneuvottelut sopimusten uusimiseksi vuoden 2007 alussa ovat yhä meneillään.

Euroopassa hienopaperien kysyntänäkymät ovat edelleen hyvät. Kysynnän ja
toimitusten odotetaan nousevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden takaisesta
ja edellisestä vuosineljänneksestä. Päällystämättömän hienopaperin hintojen
odotetaan nousevan, ja päällystetyn hienopaperin hintojen on jo ilmoitettu
nousseen. Pakkauskartonkimarkkinoilla kysynnän ennustetaan pysyvän yleisesti
hyvänä ja hintojen vakaina. Puutuotteissa kysyntänäkymät ovat edelleen myönteiset
rakennusalan kausiluonteisesta hiljentymisestä huolimatta. Hintojen odotetaan
nousevan jonkin verran.

Pohjois-Amerikassa painopaperilaatujen markkinoiden odotetaan pysyvän heikkona
ainakin lyhyellä aikavälillä. Hintojen odotetaan laskevan. Päällystetyn
hienopaperin markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina ja hintojen ennallaan.

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysynnän ennustetaan kasvavan myöhemmin
keväällä, ja hintojen odotetaan täten nousevan.

Latinalaisessa Amerikassa kysynnän odotetaan kasvavan hieman, mutta paineet
hintojen laskuun kasvavat.

Konsernin liiketoimintakustannusten inflaation odotetaan vuonna 2007 olevan 
2-2,5 % verrattuna edellisen vuoden tasoon pääasiassa puuraaka-ainekustannusten
nousun johdosta. 


Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. 

Voitonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osaketta kohti. Mikäli
hallituksen ehdotus hyväksytään, osinko maksetaan 17.4.2007 niille
osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä osingonmaksun täsmäytyspäivänä
3.4.2007 Suomen Arvopaperikeskuksen, Ruotsin VPC:n ja Deutsche Bank Trust Company
Americasin ylläpitämään osakasluetteloon.Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 7.2.2007
Stora Enso Oyj
Hallitus


SEGMENTIT

Painopaperit
  
                                     
                                    Muutos % 
Milj. EUR       2005  1–3/06  4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006 Q4/Q3
Liikevaihto     4 675,9 1 171,0 1 145,2 1 226,7  1 230,5 4 773,4  0,3
Liikevoitto*     193,3   70,3   55,3   57,0   69,0  251,6  21,1
% liikevaihdosta    4,1   6,0   4,8   4,6    5,6   5,3   -
ROOC, %**        4,7   6,8   5,4   5,7    7,0   6,2   -
Toimitukset,
1 000 t        7 008  1 666  1 662  1 741   1 860  6 929  6,8
Tuotantomäärät,
1 000 t        7 087  1 717  1 674  1 721   1 843  6 955  7,1*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Painopaperisegmentin liikevaihto pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja 
oli 1 230,5 milj. euroa. Liikevoitto oli 69,0 milj. euroa, joka on 21,1 % enemmän 
kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tämä selittyy pääasiassa kausiluonteisilla
syillä, Port Hawkesburyn tehtaan uudelleenkäynnistyksellä ja Corbehemin tehtaan
tuloksen paranemisella. Kannattavuutta heikensivät edelleen päällystetyn
aikakauslehtipaperin markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset. Myös
valuuttakurssien kehitys vuosineljänneksen loppua kohti vaikutti liikevoittoon
haitallisesti. Logistiikkakustannusten sisäinen uudelleenjakaminen muista
toiminnoista pienensi painopaperisegmentin liikevoittoa 9,9 milj. euroa.
Liikevoittoprosentti ilman tätä allokaatiota oli 6,4. 


Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen 

Euroopassa kaikkien painopaperilaatujen kysyntä vahvistui. Tuottajien varastot
kasvoivat hieman. Hinnat pysyivät yleensä vakaina; vain päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinta laski hieman.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin kysyntä kasvoi ja päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi vuosineljänneksen aikana kaksinumeroisin
luvuin. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä puolestaan heikkeni. Varastot
kasvoivat, ja sanomalehti- sekä aikakauslehtipaperien hinnat laskivat hieman.

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä parani hieman,
ja hinnat pysyivät vakaina. 


Verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä
vahvistui, kun taas päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni.
Sanomalehtipaperin hinnat nousivat vuoden aikana, kun taas aikakauslehtipaperin
hinnat pysyivät suurin piirtein ennallaan.

Pohjois-Amerikassa sanomalehtipaperin kysyntä heikkeni selvästi, mutta
aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui. Sanomalehtipaperin hinnat nousivat,
päällystämättömän aikakauslehtipaperin hinnat pysyivät ennallaan ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnat laskivat vuoden aikana.

Latinalaisessa Amerikassa päällystettyjen aikakauslehtipaperien kysyntä oli
selkeästi parempi kuin vuosi sitten, ja hinnat pysyivät ennallaan. 
Hienopaperit 
                                     Muutos
                                        % 
Milj. EUR       2005  1–3/06  4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006 Q4/Q3
Liikevaihto     2 690,3  776,3  738,9  722,8   718,3 2 956,3  -0,6
Liikevoitto*      62,2   52,7   46,3   32,4   34,6  166,0  6,8
% liikevaihdosta    2,3   6,8   6,3   4,5    4,8   5,6   -
ROOC, %**        2,4   8,2   7,2   5,4    6,4   7,1   -
Toimitukset,
1 000 t        3 521   994   945   954    946  3 839  -0,8
Tuotantomäärät,
1 000 t        3 554  1 029   944   941    947  3 861  0,6


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Hienopaperisegmentin liikevaihto pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja oli
718,3 milj. euroa. Celbin sellutehtaan myynti pienensi liikevaihtoa viimeisellä
neljänneksellä. Tätä kuitenkin kompensoivat muun kapasiteetin tuoman liikevaihdon
kasvu ja hintojen nousu paikallisissa valuutoissa. Liikevoitto oli 
34,6 milj. euroa eli 6,8 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Paraneminen
selittyy myyntihintojen nousulla sekä toiminnan tehostumisella. 
Logistiikkakustannusten sisäinen uudelleenjakaminen muista toiminnoista pienensi
hienopaperisegmentin liikevoittoa 6,7 milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman
tätä allokaatiota oli 5,7.


Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen

Euroopassa hienopaperin kysyntä vahvistui edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna. Tuottajien varastot olivat normaalit neljänneksen lopussa.
Päällystämättömän hienopaperin hinnat nousivat ja päällystetyn hienopaperin hinnat
pysyivät ennallaan.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni hieman. Varastot
olivat normaalit. Rullahinnat laskivat vuosineljänneksen aikana. Arkkihinnat
pysyivät puolestaan vakaina. Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni
vuosineljänneksen aikana, ja paineet hintojen alentamiseksi kasvoivat.


Verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen

Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui, mutta päällystämättömän
hienopaperin kysyntä heikkeni hieman edellisestä vuodesta. Päällystämättömän
hienopaperin hinnat nousivat hieman, kun taas päällystetyn hienopaperin hinnat
säilyivät vakaina.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui ja hinnat nousivat
vuoden aikana.

Kiinassa hienopaperin kysyntä vahvistui ja hinnat pysyivät ennallaan.


Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 508,2 milj. euroa, joka on 12,9 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Taustalla ovat lisääntyneet toimitukset ja joidenkin hintojen
nousu. Liikevoitto oli 12,5 milj. euroa, joka on 4,8 milj. euroa enemmän kuin
edellisellä neljänneksellä. Viimeaikaisten yritysostojen osalta 
yhdistämisprosessi etenee suunnitellusti. Se tuo merkittäviä kustannussäästöjä 
sekä tehostaa toimintaa.


Pakkauskartongit
  
                                     Muutos
                                        % 
Milj. EUR       2005  1–3/06  4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006 Q4/Q3
Liikevaihto     3 190,2  869,0  881,8  909,0   871,7 3 531,5  -4,1
Liikevoitto*     220,0   99,5   70,8   93,7   59,4  323,4 -36,6
% liikevaihdosta    6,9   11,4   8,0   10,3    6,8   9,2   -
ROOC, %**        7,6   13,9   10,0   13,5    8,6   11,5   -
Toimitukset,
1 000 t        3 621   959   971   991    929  3 850  -6,3
Tuotantomäärät,
1 000 t        3 678  1 005   958   970    950  3 883  -2,1


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Pakkauskartonkisegmentin liikevaihto oli 871,7 milj. euroa, joka on 
4,1 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Taustalla ovat pienentyneet
myyntimäärät. Liikevoitto oli 59,4 miljoonaa euroa, joka on 36,6 % vähemmän
kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Vähennys selittyy tuotantomäärien 
pienenemisellä, kunnossapitoon liittyvien kiinteiden kulujen kasvulla sekä
6,0 milj. euron lisäpoistoilla. Logistiikkakustannusten sisäinen
uudelleenjakaminen muista toiminnoista pienensi pakkauskartonkisegmentin
liikevoittoa 4,1 milj. euroa. Liikevoittoprosentti ilman tätä allokaatiota
oli 7,3. 


Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen 

Pakkauskartongin kysyntä oli kausiluonteisesti heikompaa, mutta
teollisuuspakkauskartonkilaatujen markkinat vahvistuivat. Hinnat pysyivät
ennallaan. Verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen
Kysyntä ja hinnat pysyivät edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.


Puutuotteet  
                                     Muutos
                                        % 
Milj. EUR       2005  1–3/06  4–6/06  7–9/06 10–12/06   2006 Q4/Q3
Liikevaihto     1 588,3  377,1  437,8  418,5   443,0 1 676,4  5,9
Liikevoitto*      -3,1   3,8   14,9   21,4   19,0   59,1 -11,2
% liikevaihdosta    -0,2   1,0   3,4   5,1    4,3   3,5   -
ROOC, %**       -0,5   2,3   8,9   12,7   11,6   9,2   -
Toimitukset,
1 000 m3       6 741  1 563  1 746  1 593   1 670  6 572  4,8


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Puutuotteiden liikevaihto oli 443,0 milj. euroa, 5,9 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Taustalla ovat korkeammat myyntihinnat ja tuotantomäärät.
Liikevoitto oli 19,0 milj. euroa, 11,2 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä
johtuen pääasiassa vaikeiden sääolojen aiheuttamasta raaka-ainepulasta. 


Verrattuna vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen

Puutuotteiden kysyntä kasvoi Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Afrikassa ja
Lähi-idässä. Kasvava kysyntä ja matalat varastotasot tukivat hintojen nousua
näillä markkinoilla. Pohjois-Amerikassa puutuotteiden kysyntä oli edelleen
heikkoa ja hinnat laskivat. 

Verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen

Euroopassa kysyntä oli selvästi vahvempaa ja hinnat korkeammat kuin vuosi 
sitten. Pohjois-Amerikassa kysyntä ja hinnat laskivat merkittävästi.


Puunhankinta

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa, Venäjällä
ja Manner-Euroopassa olivat edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 
10,3 milj. kuutiometriä. Poikkeuksellisen lämmin ja märkä sää ja siihen liittyvät
operatiiviset ongelmat viivästyttivät toimituksia marras- ja joulukuussa.
Viimeisen vuosineljänneksen vahva kysyntä lisäsi puun-hankintakustannuksia.


TILINPÄÄTÖS

 
Avainluvut
  
   1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05 2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06  2006
Tulos/
osake,
EUR  0,08 -0,01  0,09  -0,30 -0,14  0,29  0,05  0,07   0,33  0,74
Tulos/
osake
ilman
kerta-
luonteisia
eriä,
EUR  0,07  0,00  0,08   0,13  0,28  0,20  0,05  0,18   0,13  0,55
Kassatulos/
osake
(CEPS),
EUR  0,42  0,36  0,45   0,43  1,65  0,63  0,39  0,59   0,73  2,34
CEPS
ilman
kerta-
luonteisia
eriä,
EUR  0,41  0,35  0,44   0,50  1,70  0,54  0,39  0,52   0,49  1,94
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROCE), 
%    4,6  0,5  4,1  -10,8  -0,5  5,9   6,6   0,6    8,8  5,4
ROCE
ilman
kerta-
luonteisia
eriä, 
%    4,3  0,7  3,8   4,2  3,3  6,7   6,4   7,0    6,7   6,6
Oman
pääoman
tuotto
(ROE), 
%    3,4  -0,2  3,9  -13,1  -1,4  12,5   2,3   3,2   14,0   7,7
Velkaan-
tumis-
aste  0,54  0,61  0,65   0,70  0,70  0,72  0,69  0,62   0,54  0,54
Oma
pääoma/
osake,
EUR  8,95  8,93  9,13   9,16  9,16  8,97  9,01  9,08   9,89  9,89
Oma-
varaisuus-
aste, 
%   43,9  43,1  41,4   41,0  41,0  40,2  41,3  42,3   45,3  45,3
Liike-
voitto, %
liike-
vaih-
dosta  3,9  0,4  3,6   -8,5  -0,5  4,7   5,2   0,5    6,6   4,3
Liike-
voitto
ilman
kerta-
luonteisia
eriä,
% liike-
vaih-
dosta  3,6  0,6  3,3   3,3   2,7  5,4   5,0   5,4    5,0   5,2
Inves-
toinnit,
milj.
EUR  356,6 253,0 256,3  279,4 1 145,3 167,7  107,3  128,7   179,7  583,4
Inves-
toinnit, %
liike-
vaih-
dosta 11,3  7,9   8,0   7,7   8,7  4,6   3,0   3,5    4,8   4,0
Sijoitettu
pääoma,
milj.
EUR 10 705 10 855 11 318  11 678 11 678 11 526 11 361 10 935  11 332 11 332
Korolliset
netto
velat,
milj.
EUR 3 928 4 340  4 699  5 084  5 084  5 116  4 927  4 463   4 234  4 234
Henkilöstö
keski-
mää-
rin 44 870 45 670 46 418  46 166 46 166 46 056 46 051 46 490  45 631 45 631
Osakkeiden
keski-
määräinen
määrä
(milj.)
kausit-
tai-
nen 816,3 800,0 790,5   788,6  798,7  788,6  788,6  788,6   788,6  788,6
kumula-
tiivi-
nen 816,3 808,1 802,1   798,7  798,7  788,6  788,6  788,6   788,6  788,6
kumula-
tiivinen,
laimen-
net-
tu  816,9 808,7 802,6   799,2  799,2  789,1  789,1  789,1   788,9  788,9

Euron vaihtokurssit
  
Yksi euro on              Päätöskurssi      Keskikurssi
                  31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006
SEK                 9,3885   9,0404   9,2824   9,2517
USD                 1,1797   1,3170   1,2446   1,2563
GBP                 0,6853   0,6715   0,6839   0,6819
CAD                 1,3725   1,5281   1,5087   1,4247
Transaktioriski ja suojaukset 2006
  
                                     
Milj. EUR          EUR   USD   GBP   SEK   JPY  Muut Yhteensä
Liikevaihto        7 300  3 500   800  1 300   300  1 400  14 600
Kustannustekijät     -7 100 -2 000  -200 -2 300    0 -1 100 -12 700
Liiketoiminnan
nettorahavirta       200  1 500   600 -1 000   300   300  1 900
  
Transaktioriskin
suojaukset 31.12.          250   194  -334    0
Suojausprosentti 31.12.      17 %  32 %  33 %   0 %
Keskimääräinen
suojausprosentti
vuonna 2006            24 %  28 %  45 %   6 %

31.1.2007 Yhdysvaltain dollarin suojaus oli 34 % seuraaville 12 kuukaudelle.
Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
  
Milj. EUR                             2005   2006
Liikevaihto                          13 187,5 14 593,9
 Liiketoiminnan muut tuotot                    80,1   364,9
 Materiaalit ja palvelut                   -7 232,3 -8 111,5
 Toimituskulut ja komissiot                  -1 493,0 -1 751,4
 Henkilöstökulut                       -2 182,5 -2 225,5
 Liiketoiminnan muut kulut                   -991,9  -988,9
 Poistot ja arvonalentumiset                 -1 427,7 -1 257,7
Liikevoitto/-tappio                       -59,8   623,8
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta                67,2   87,4
 Nettorahoituserät                       -151,6   -79,4
Voitto/tappio ennen veroja                   -144,2   631,8
 Tuloverot                            36,8   -42,6
Tilikauden voitto/tappio                    -107,4   589,2
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille                 -111,1   585,0
 Vähemmistölle                           3,7    4,2
                                -107,4   589,2
  
Osakekohtainen tulos
 Tulos/osake, EUR                        -0,14   0,74
 Tulos/osake (laimennettu), EUR                 -0,14   0,74
Konsernin laskelma kirjatuista tuotoista ja kuluista
  
Milj. EUR                              2005  2006
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot /
(tappiot)                             -60,2  135,1
Verot vakuutusmatemaattisista muutoksista              27,0  -46,6
Myytävissä olevien varojen käyvän arvon nettomuutokset       352,5  251,6
Valuuttasuojaukset                         -25,7  20,3
Hyödykesuojaukset                         105,6  -65,6
Osakkuusyritysten suojaukset                     1,7  11,1
Verot suoraan omaan pääomaan kirjattujen nettotulojen
muutoksista                            -33,7  50,2
Oman pääoman nettoinvestointien muunnon muutokset         240,6  -86,4
Oman pääoman nettoinvestointien suojaukset            -201,4  118,0
Verot oman pääoman suojauksista                   52,4  -30,7
Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot ja kulut        458,8  357,0
Tilikauden nettovoitto/-tappio                  -107,4  589,2
Tilikauden kirjatut tuotot ja kulut yhteensä            351,4  946,2
  
Jakaantuminen omistajille:
Emoyhtiön osakkeenomistajille                   347,7  942,0
Vähemmistöosuuksille                         3,7   4,2
Tilikauden kirjatut tuotot ja kulut yhteensä            351,4  946,2

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
  
Milj. EUR                             2005   2006
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                           -59,8  623,8
 Oikaisut liikevoittoon                     1 439,4 1 070,0
 Nettokäyttöpääoman muutos                    -322,6  199,1
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos            9,8   89,9
Liiketoiminnan rahavirrat                    1 066,8 1 982,8
 Nettorahoituserät                        -108,2  -310,8
 Maksetut tuloverot                       -209,0  -215,4
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat             749,6 1 456,6
  
Investointien rahavirta
 Konserniyritysten hankinta                   -323,9  -329,8
 Osakkuusyritysten hankinta                    -55,7  -19,4
 Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja
 osakkeiden myynnistä                       104,9  700,8
 Investoinnit                         -1 145,3  -583,4
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos               98,3  -21,4
Investointeihin käytetyt nettorahavarat            -1 321,7  -253,2
  
Rahoituksen rahavirta
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos               671,3  -11,6
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos               590,3  -632,6
 Maksetut osingot                        -365,3  -354,9
 Vähemmistölle maksetut osingot                  -0,3   6,6
 Merkityt optiot                          0,0   -2,0
 Omien osakkeiden hankinta                    -344,6   0,2
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat               551,4  -994,3
  
Rahavarojen nettomuutos                      -20,7  209,1
 Rahavarat hankituissa yrityksissä                 10,3   1,6
 Rahavarat myydyissä yrityksissä                  0,0  -20,2
 Muuntoerot                            12,2  -30,4
 Rahavarat tilikauden alussa                   147,7  149,5
Nettorahavarat tilikauden lopussa                 149,5  309,6
  
Rahavarat tilikauden lopussa                   351,4  609,0
Pankkitililuotot tilikauden lopussa               -201,9  -299,4
Nettorahavarat tilikauden lopussa                 149,5  309,6
  
Konserniyritysten hankinta
 Rahavarat                             10,3   1,6
 Käyttöpääoma                           171,4   47,2
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet                            274,3  281,1
 Korolliset saamiset                        0,0   0,0
 Verovelat                            -59,8   1,2
 Korolliset velat                        -274,6   -4,4
 Rahavastikkeeton osakevaihto                   -5,0    -
 Vähemmistön osuus                         93,3   1,1
Omaisuuden käypä arvo                       209,9  327,8
 Konserniliikearvo                        114,0   2,0
Yritysostot yhteensä                       323,9  329,8
                                         
Konserniyritysten myynnit                             
 Rahavarat                              -   20,2
 Käyttöpääoma                             -   59,5
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet                              -  217,9
 Korolliset saamiset                        1,6   1,2
 Verovelat                              -  -18,0
 Korolliset velat                           -  -12,0
 Vähemmistön osuus                          -   -0,2
Myytyjen yhtiöiden nettovarat                    1,6  268,6
Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo realisoitu)      -  197,9
Yritysmyynnit yhteensä                       1,6  466,5Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo
  
Milj. EUR                             2005   2006
 Arvo 1.1.                          10 715,5 11 213,2
 Konserniyritysten hankinta                   388,3   283,1
 Lisäykset                           1 129,6   559,1
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41           15,7   24,3
 Päästöoikeuksien muutos                     43,7   54,4
 Yritysmyynnit                          -12,5  -237,3
 Poistot ja arvonalentumiset                 -1 427,7 -1 257,7
 Muuntoero ja muut                        360,6  -198,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa                 11 213,2 10 440,4
Korolliset lainat
  
Milj. EUR                             2005   2006
Pitkäaikaiset lainat                      4 353,9 4 081,0
Lyhytaikaiset lainat                      1 730,0 1 166,5
                                6 083,9 5 247,5
  
Arvo 1.1.                            4 027,6 6 083,9
Uusien tytäryritysten velat                    274,6   4,4
Myytyjen tytäryritysten velat                    0,0  -12,0
Lainojen nostot ja lyhennykset                 1 336,9  -692,4
Muuntoero ja muut                         444,8  -136,4
Tilanne kauden lopussa                     6 083,9 5 247,5Lyhennetty konsernin tase
  
Milj. EUR                          31.12.2005 31.12.2006
  
Varat
  
Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         O  11 092,7  10 230,8
 Biologiset hyödykkeet                 O    76,8    111,5
 Päästöoikeudet                     O    43,7    98,1
 Osuudet osakkuusyrityksissä              A   719,9    805,2
 Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet    I   211,6    41,2
 Myytävissä olevat muut osakkeet            O   403,6    794,3
 Pitkäaikaiset lainasaamiset              I   127,6    149,2
 Laskennalliset verosaamiset              T    72,2    53,5
 Muut pitkäaikaiset varat                O    28,3    61,1
                              12 776,4  12 344,9
  
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus                    O  2 150,5   2 019,5
 Verosaamiset                      T   108,5    124,8
 Lyhytaikaiset korottomat saamiset           O  2 157,9   2 127,9
 Korolliset saamiset                  I   309,2    214,2
 Rahavarat                       I   351,4    609,0
                               5 077,5   5 095,4
  
Varat yhteensä                       17 853,9  17 440,3
  
Oma pääoma ja velat
  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma           7 220,1   7 799,6
Vähemmistön osuus                        93,6    103,5
Oma pääoma yhteensä                     7 313,7   7 903,1
  
Pitkäaikaiset velat
Työsuhteeen päättymisen jälkeisiin etuuksiin
liittyvät varaukset                   O   888,3    763,1
Muut varaukset                     O   142,6    308,3
Laskennalliset verovelat                T   866,0    793,0
Korollinen velka                    I  4 353,9   4 081,0
Muut pitkäaikaiset velat                O   204,7    193,7
                               6 455,5   6 139,1
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen lyhennyserät            I   385,0    630,2
Korolliset velat                    I  1 345,0    536,3
Lyhytaikaiset korottomat velat             O  1 975,4   1 972,9
Verovelat                        T   379,3    258,7
                               4 084,7   3 398,1
  
Velat yhteensä                       10 540,2   9 537,2
  
Oma pääoma ja velat yhteensä                17 853,9  17 440,3

"O":lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan.
"A":lla merkityt erät sisältyvät osakkuusyrityksiin.


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
  
                        Suoraan
                         omaan
                       pääomaan
                         kir- Kerty-  Kerty-
                 Yli-  Omat  jatut  neet   neet
            Osake- kurssi-  osak- netto- muunto- voitto- 
Milj. EUR       pääoma rahasto  keet  tulot  erot  varat Yhteensä
Oma pääoma
31.12.2003      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 571,9 7 938,1
IAS 19:n käyttöönoton
vaikutus          -    -    -    -    -  -300,0  -300,0
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 271,9 7 638,1
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Merkityt optiot      1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto      -    -    -    -  -11,7  757,9  746,2
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut         -    -    -  -47,0  -10,1  -129,1  -186,2
Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 525,0 7 625,4
Omien osakkeiden
hankinta          -    - -344,7    -    -    -  -344,7
Omien osakkeiden
mitätöinti       -41,2  -224,4  265,6    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -365,3  -365,3
Vähemmiston
osuuksien osto       -    -    -    -    -  -43,2  -43,2
Tilikauden voitto      -    -    -    -   0,2  -111,1  -110,9
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut         -    -    -  400,4  91,6  -33,2  458,8
Oma pääoma
31.12.2005      1 382,1  784,8 -259,9  468,0 -127,1 4 972,2 7 220,1
Omien osakkeiden
mitätöinti       -39,9  -15,9  249,1    -    -  -193,3   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -354,9  -354,9
Merkityt optiot          -2,0   0,3               -1,7
Vähemmiston
osuuksien osto       -    -    -    -    -   -0,1   -0,1
Tilikauden voitto                     -5,8  585,0  579,2
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut                    267,6   0,9   88,5  357,0
Oma pääoma
31.12.2006      1 342,2  766,9  -10,5  735,6 -132,0 5 097,4 7 799,6
Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat
  
Milj. EUR                         31.12.2005 31.12.2006
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                             1,1     1,0
 Kiinnitykset                         212,8    146,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet
 Kiinnitykset                          0,8     0,8
 Takaukset                           359,3    343,0
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Takaukset                           13,7     9,5
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana            34,3    38,4
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen           148,0    130,3
 Eläkevastuut                          0,7     0,2
 Muut vastuut                          97,6    17,1
Yhteensä                            868,3    687,1
  
 Pantit                             1,1     1,0
 Kiinnitykset                         213,6    147,6
 Takaukset                           373,0    352,5
 Leasing-vastuut                        182,3    168,7
 Eläkevastuut                          0,7     0,2
 Muut vastuut                          97,6    17,1
Yhteensä                            868,3    687,1

Johdannaisten käyvät arvot
  
Milj. EUR                  31.12.2005     31.12.2006
                             Käyvän  Käyvän 
                        Käyvät  arvon  arvon Käyvät
                        arvot, ylittä- alitta- arvot,
                         netto   vät   vat  netto
Koronvaihtosopimukset               88,1   83,4  -35,3  48,1
Korko-optiot                   -1,9   0,1   -1,9  -1,8
Valuutanvaihtosopimukset             -6,5   0,0   -1,2  -1,2
Termiinisopimukset                -30,5   36,1   -7,9  28,2
Valuuttaoptiot                  -5,7   6,5   -0,6   5,9
Hyödykejohdannaiset               129,6   75,6  -12,4  63,2
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset       -1,8   27,7  -20,7   7,0
Yhteensä                     171,3  229,4  -80,0  149,4
Johdannaisten nimellisarvot
  
Milj. EUR                         31.12.2005 31.12.2006
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 Erääntyy alle 1 vuodessa                   620,1    177,4
 Erääntyy 2–5 vuodessa                    1 000,6   2 152,1
 Erääntyy 6–10 vuodessa                   1 738,3   2 490,5
                               3 359,0   4 820,0
Korko-optiot                          673,8    318,0
Yhteensä                           4 032,8   5 138,0
  
Valuuttajohdannaiset
 Valuutanvaihtosopimukset                    72,3     6,9
 Termiinisopimukset                     2 442,1   1 778,4
 Valuuttaoptiot                       1 071,3    662,8
Yhteensä                           3 585,7   2 448,1
  
Hyödykejohdannaiset
 Hyödykejohdannaiset                      391,0    635,8
Yhteensä                            391,0    635,8
  
Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset
 Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset             408,5    328,6
Yhteensä                            408,5    328,6
Liikevaihto segmenteittäin
  
Milj.
EUR  1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06  2006
Paino-
pape-
rit 1104,4 1125,3 1166,0 1280,2 4675,9 1171,0 1145,2 1226,7 1230,5 4773,4
Hieno-
pape-
rit  708,7  618,3 625,4  737,9 2690,3  776,3  738,9  722,8  718,3 2956,3
Tukkuri-
toimin-
ta  182,1  217,4 295,2  478,5 1173,2  496,3  452,6  450,1  508,2 1907,2
Pakkaus-
karton-
git  794,5  768,2 788,7  838,8 3190,2  869,0  881,8  909,0  871,7 3531,5
Puu-
tuot-
teet 366,9  433,7 398,0  389,7 1588,3  377,1  437,8  418,5  443,0 1676,4
Puun-
hankin-
ta  674,7  563,2 612,4  651,6 2501,9  674,8  651,3  633,9  687,2 2647,2
Muut -686,4 -538,8 -666,5 -740,6 -2632,3 -756,8 -691,3 -722,9 -727,1 -2898,1
Yhteen-
sä  3144,9 3187,3 3219,2 3636,1 13187,5 3607,7 3616,3 3638,1 3731,8 14593,9Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä
  
Milj.
EUR  1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06 2006
Paino-
paper-
it   21,6  31,5  67,9   72,3 193,3  70,3  55,3  57,0   69,0 251,6
Hieno-
pape-
rit  48,1 -13,6  -1,2   28,9  62,2  52,7  46,3  32,4   34,6 166,0
Tukkuri-
toimin-
ta   2,7  1,6  0,9   -1,9  3,3   9,6   2,9   7,7   12,5  32,7
Pakkaus-
karton-
git  72,0  11,9  73,5   62,6 220,0  99,5  70,8  93,7   59,4 323,4
Puu-
tuot-
teet  -4,0  9,9  -1,8   -7,2  -3,1   3,8  14,9  21,4   19,0  59,1
Puun-
hankin-
ta   3,1 -10,9  -0,3   -3,7 -11,8   8,9   1,3   5,0  -12,4   2,8
Muut -30,8 -12,7 -32,8   -30,1 -106,4  -50,7  -9,3  -22,0   3,9  -78,1
Liike-
voitto
ilman
kerta-
luonteisia
eriä 112,7  17,7 106,2   120,9 357,5  194,1  182,2  195,2  186,0  757,5
Kerta-
luonteiset
erät  8,5  -3,5  8,5  -430,8 -417,3  -23,2   6,7 -177,2   60,0 -133,7
Liike-
voitto
yhteensä
(IFRS)121,2  14,2 114,7  -309,9 -59,8  170,9  188,9  18,0  246,0  623,8
Netto-
rahoitus-
erät -43,1 -34,6 -25,0   -48,9 -151,6  115,2 -149,2  -8,4  -37,0  -79,4
Osakkuus-
yrityk-
set  14,0  17,0  11,8   24,4  67,2  31,6  20,2  10,2   25,4  87,4
Tulos
ennen
veroja
ja vähem-
mistön
osuut-
ta   92,1 -3,4  101,5  -334,4 -144,2  317,7  59,9  19,8  234,4  631,8
Tulo-
verot -27,4 -0,5  -30,3   95,0  36,8  -91,3  -19,0  37,3   30,4  -42,6
Tili-
kauden
netto
voitto 64,7 -3,9  71,2  -239,4 -107,4 226,4  40,9  57,1  264,8  589,2

Kertaluonteiset erät segmenteittäin
  
Milj.
EUR  1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06  2006
Paino-
pape-
rit   3,2  3,2   3,3  -198,3 -188,6  -2,9  4,4 -225,2   11,4 -212,3
Hieno-
pape-
rit   2,8  2,7   2,7  -38,1 -29,9 -22,0  3,8  72,0    8,5  62,3
Tukkuri-
toimin-
ta   0,1  0,1   0,1   -7,7  -7,4   -   -   -    0,4   0,4
Pakkaus-
karton-
git   1,8  1,8   1,8  -142,6 -137,2   -  -5,5   -    4,3  -1,2
Puu-
tuot-
teet  0,2 -11,8   0,1  -41,0 -52,5  1,7   1,2 -24,0   0,4  -20,7
Puun-
hankin-
ta   0,2  0,2   0,2   -3,4  -2,8   -   1,5   -   0,7   2,2
Muut  0,2  0,3   0,3   0,3  1,1   -   1,3   -   34,3  35,6
Kerta-
luontei-
set
erät
yhteen-
sä   8,5  -3,5   8,5  -430,8 -417,3 -23,2  6,7 -177,2   60,0 -133,7Liikevoitto segmenteittäin
  
Milj.
EUR 1–3/05 4–6/05 7–9/05 10–12/05  2005 1–3/06 4–6/06 7–9/06 10–12/06  2006
Paino-
pape-
rit  24,8  34,7  71,2  -126,0  4,7  67,4  59,7 -168,2   80,4  39,3
Hieno-
pape-
rit  50,9 -10,9  1,5   -9,2  32,3  30,7  50,1 104,4   43,1 228,3
Tukkuri-
toimin-
ta   2,8  1,7  1,0   -9,6  -4,1  9,6  2,9  7,7   12,9  33,1
Pakkaus-
karton-
git  73,8  13,7  75,3  -80,0  82,8  99,5  65,3  93,7   63,7 322,2
Puu-
tuot-
teet  -3,8  -1,9  -1,7  -48,2 -55,6  5,5  16,1  -2,6   19,4  38,4
Puun-
hankin-
ta   3,3 -10,7  -0,1   -7,1 -14,6  8,9  2,8  5,0   -11,7  5,0
Muut -30,6 -12,4 -32,5  -29,8 -105,3 -50,7  -8,0 -22,0   38,2 -42,5
Liike-
voit-
to  121,2  14,2 114,7  -309,9 -59,8 170,9 188,9  18,0   246,0 623,8
Netto-
rahoitus-
erät -43,1 -34,6 -25,0  -48,9 -151,6 115,2 -149,2  -8,4   -37,0 -79,4
Osakkuus-
yrityk-
set  14,0  17,0  11,8   24,4  67,2  31,6  20,2  10,2   25,4  87,4
Tulos
ennen
veroja
ja vähemmis-
tön
osuut-
ta   92,1  -3,4 101,5  -334,4 -144,2 317,7  59,9  19,8   234,4 631,8
Tulo-
verot -27,4  -0,5 -30,3   95,0  36,8 -91,3 -19,0  37,3   30,4 -42,6
Tili-
kauden
netto
voitto 64,7  -3,9  71,2  -239,4 -107,4 226,4  40,9  57,1   264,8 589,2
Stora Enson osakkeet
  
                                    New York,
Päätöskurssi          Helsinki, EUR     Tukholma, SEK     USD
                                      ADR-
                                    todistuk-
               A-osake  R-osake  A-osake  R-osake    set
Lokakuu            12,66   12,68   117,25  117,00   16,13
Marraskuu           11,74   11,77   107,00  106,50   15,61
Joulukuu           12,30   12,00   108,25  108,00   15,79
  
  
Trading Volume           Helsinki       Tukholma     New York
                                      ADR-
                                    todistuk-
               A-osake  R-osake  A-osake  R-osake    set
Lokakuu           172 471 131 851 500 144 950 27 920 303 1 786 000
Marraskuu          208 446 109 104 160 286 712 19 592 897 1 358 200
Joulukuu           63 501  65 221 358 290 997 12 078 629 1 269 500
Yhteensä           444 418 306 177 018 722 659 59 591 829 4 413 700
Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 040 763 8767Osavuosikatsaus on saatavilla kokonaisuudessaan Stora Enson kotisivuilla
osoitteessa http://www.storaenso.com/investorsStora Enson vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 26.4.2007.
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten
markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu-
ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo",
"olettaa", "odottaa", "ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin,
ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat
merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset
tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava
tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset Konsernin
patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus
hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden
kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat
maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet,
raaka-aineiden hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen
tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä
valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.
STORA ENSO OYJ


Jyrki Kurkinen  Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa