Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2007 tulos

Liikevoittoa rasittivat korkeat puukustannukset; korjaavat toimenpiteet     
meneillään;                                   
ehdotettu osakekohtainen osinko edelleen 0,45 euroa.              

Yhteenveto vuoden 2007 neljännen neljänneksen tuloksesta (verrattuna vuoden 2006
neljänteen neljännekseen)                            
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot        |    | 10-12/ | 10-12/ | 2007  | 2006  |
|                 |    | 07   | 06   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | Milj. | 3   | 3   | 13   | 12   |
|                 | EUR  | 372,7 | 319,9 | 373,6 | 957,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman        | Milj. | 340,1 | 217,8 | 1   | 884,4 |
| kertaluonteisia eriä       | EUR  |    |    | 171,7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman        | Milj. | 156,3 | 223,8 | 906,0 | 871,8 |
| kertaluonteisia eriä,      | EUR  |    |    |    |    |
| liiketoimintaan kuulumattomia  |    |    |    |    |    |
| eriä ja osakkuusyritysten    |    |    |    |    |    |
| metsäomaisuuden         |    |    |    |    |    |
| uudelleenarvostuksesta johtuvaa |    |    |    |    |    |
| voittoa             |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           | Milj. | -48,4 | 254,4 | 246,2 | 741,5 |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman   | Milj. | 292,9 | 165,2 | 1   | 691,1 |
| kertaluonteisia eriä       | EUR  |    |    | 002,8 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | Milj. | -95,6 | 234,8 | 77,3  | 711,2 |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto ilman   | Milj. | 229,0 | 153,2 | 780,0 | 550,7 |
| kertaluonteisia eriä       | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoitto           | Milj. | -50,8 | 302,3 | 71,5  | 700,4 |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake ilman        | EUR  | 0,29  | 0,19  | 0,99  | 0,69  |
| kertaluonteisia eriä       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake           | EUR  | -0,06 | 0,38  | 0,09  | 0,88  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake ilman      | EUR  | 0,52  | 0,49  | 2,01  | 1,84  |
| kertaluonteisia eriä       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä | %   | 12,8  | 8,8  | 11,3  | 8,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä, | %   | 5,9  | 9,0  | 8,7  | 8,6  |
| liiketoimintaan kuulumattomia  |    |    |    |    |    |
| eriä ja osakkuusyritysten    |    |    |    |    |    |
| metsäomaisuuden         |    |    |    |    |    |
| uudelleenarvostuksesta johtuvaa |    |    |    |    |    |
| voittoa             |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Jouko Karvisen katsaus:                     
”Vuosi 2007 ja erityisesti sen viimeinen neljännes olivat haasteellisimpia Stora
Enson lähihistoriassa. Vaikka pystyimmekin parantamaan toiminnan tulosta monilla
alueilla, viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja   
osakkuusyritysten metsäomaisuuden positiivista uudelleenarvostusta oli selvästi 
alempi kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Tuloksen heikkeneminen   
viimeisellä neljänneksellä johtui lähinnä puutuotteista ja tietyistä, jo    
julkistetuista kertaluonteisista toiminnallisista menoista ja aiheutti sen, että
emme kyenneet jatkamaan edellisen vuoden paranevaa kehityssuuntausta. Vaikka  
hienopaperi- ja teollisuuspakkaussegmentit paransivatkin tulostaan edelliseen  
vuoteen verrattuna, ei viimeisen vuosineljänneksen tulos ole tyydyttävä. Vaikka 
sanomalehti- ja kirjapaperien, aikakauslehtipaperien ja             
kuluttajapakkauskartongin kysyntä oli viimeisellä neljänneksellä vahvempaa kuin 
vuotta aiemmin, raaka-ainekustannusten nousut ja epäsuotuisat valuuttakurssien 
muutokset rasittivat niiden kannattavuutta.”                  

”Selvää edistystä tapahtui 2007 useilla alueilla. Pohjois-Amerikan-toimintojemme
myynti käypään markkina-arvoon vapautti merkittävästi pääomaa, ja sen ansiosta 
pystymme nyt keskittymään ja sijoittamaan paremmin Stora Enson tulevaisuuteen. 
NewPagen kanssa tehty sopimus loi myös vahvan yksikön, jolla on Pohjois-Amerikan
markkinoilla hyvät näkymät.”                          

”Toinen alue, jolla varauduimme niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin uhkiin,  
koski puunhankintaa Venäjältä. Vuonna 2007 tuontipuun käyttö väheni lähes    
kolmella miljoonalla kuutiometrillä kun joitakin sellulinjoistamme muutettiin  
koivulta männylle ja lisättiin kotimaasta hankitun suomalaisen puun käyttöä.  
Näin saimme pidettyä integroidut paperi- ja kartonkitehtaamme toiminnassa ja  
useat tuhannet työntekijät työllistettyinä. Pystyimme huolehtimaan toimituksista
paperi- ja kartonkiasiakkaillemme koko vuoden.”                 

”Valtavista kotimaisista ponnisteluista huolimatta jouduimme tuomaan Suomeen yli
neljä miljoonaa kuutiometriä huomattavan kallista puuta vuoden 2007 leudon   
talven takia ja Venäjän tullimaksujen uhan alaisena. Suunnitelmamme sulkea   
Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat perustuivat ja perustuvat edelleenkin  
selvään tavoitteeseen: vähentää tarvetta ostaa erittäin kallista tuontipuuta ja 
samalla turvata suurten tehdasyksiköiden ja koko Stora Enson tulevaisuus. Se,  
että Suomessa suljetaan Summan tehdas ja yksi kone Anjalan tehtaalla, johtuvat 
pitkän aikavälin kannattavuuteen liittyvistä ongelmista, joita emme ole     
pystyneet ratkaisemaan huolimatta työntekijöidemme suurista ponnisteluista ja  
aikaisemmista investoinneista. Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuumme    
kaikille sidosryhmillemme edellyttää Stora Enson toimintojen kannattavuuden   
turvaamista ja uusien liiketoimintojen luomisen tukemista kaikin keinoin sekä  
uusien työpaikkojen luomista niille henkilöille, joita uudelleenjärjestelymme  
ovat koskeneet.”                                

”Koko Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden kannalta todellisen uhkan muodostaa
Venäjältä tuotavan puun tullimaksujen odotettavissa olevat nousut.       
Valmistaudumme parhaillaan useisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, joihin    
sisältyy kapasiteetin vähennyksiä mutta myös joitakin investointeja, joilla   
pyritään lieventämään puutullien vaikutusta erityisesti taloudelliseen     
tulokseemme ja siten myös työllisyyteen. Meidän on käynnistettävä joitakin   
näistä toimista jo lähikuukausina, jotta selviämme jyrkästä tullimaksujen    
noususta. Kuten olemme sanoneet aiemminkin, toiminnan aika on nyt, ei vasta   
vuoden 2008 lopulla.”                              

”Talouden kehitysnäkymät ovat epävarmoja niin Euroopassa kuin          
maailmanlaajuisestikin. Tänä vuonna odotettavissa oleva keskimääräinen     
yksikkökustannusten inflaatio on 2,5-3,0 %. Liiketoimintayksiköillämme on    
kuitenkin kustannusten vähentämiseksi ja katteiden sekä tuottavuuden      
parantamiseksi konkreettiset suunnitelmat, joiden pitäisi suurelta osin     
kompensoida koko vuoden kustannusinflaatio. Meillä on edelleenkin mahdollisuudet
parantaa tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme sekä tasapainottaa ja priorisoida  
investointejamme nykyisiin liiketoimintoihin ja valikoituihin uusiin      
projekteihin. Olemme jatkossakin sitoutuneet pitkäaikaisen tuoton parantamista 
koskevaan tavoitteeseemme näistä realiteeteista ja ulkoisista haasteista    
huolimatta.”                                  
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa sanomalehtipaperin kysynnän pitäisi pysyä vakaana; sopimusneuvottelut
ovat vielä käynnissä Euroopassa. Sanomalehtipaperin hinnat ovat nousseet    
Euroopan ulkopuolella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.            
Aikakauslehtipaperimarkkinat ovat vahvistuneet ja hinnat ovat nousussa sekä   
päällystetyn että päällystämättömän aikakauslehtipaperin osalta. Hienopapereiden
kysynnän odotetaan vahvistuvan lähikuukausina kausiluonteisista syistä, mutta  
hintojen ei odoteta muuttuvan.                         

Kuluttajapakkauskartongessa odotetaan normaalia kausiluonteista kysynnän kasvua,
vaikkakin sen odotetaan olevan hieman heikompaa kuin edellisenä vuonna. Euroopan
ulkopuolisilla markkinoilla on kova kilpailu epäsuotuisten valuuttakurssien   
takia, mutta paikallisvaluuttamääräisten hintojen arvioidaan nousevan hieman.  
Teollisuuspakkausten kysynnän ennakoidaan pysyvän vakaana ja joidenkin hintojen 
odotetaan nousevan.                               

Vaikka kysyntä Japanissa on elpymässä, puutuotteiden yleiset kysyntänäkymät ovat
yhäkin huonot ja hintojen laskujen odotetaan jatkuvan. Nykyisten näkymien    
perusteella jo julkistetut tuotannon rajoitukset jatkuvat ainakin vuoden 2008  
toiselle vuosineljännekselle.                          

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
pysyvän vakaana, ja hintojen odotetaan nousevan edelleen. Kiinassa hienopaperin 
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän hyvinä.                 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperin, kuluttajapakkauskartonkien ja         
teollisuuspakkausten markkinakysyntä vahvistui. Myös sanomalehtipaperin     
markkinakysyntä vahvistui hieman, kun taas hienopaperin kysyntä pysyi      
käytännöllisesti katsoen ennallaan ja puutuotteiden kysyntä heikkeni selvästi. 

Sanomalehtipaperin, päällystämättömän hienopaperin, teollisuuspakkausten ja   
puutuotteiden hinnat nousivat. Kaikkien sanomalehtipaperilaatujen hinnat    
laskivat, ja myös päällystetyn hienopaperin ja kuluttajapakkauskartonkien hinnat
laskivat hieman pääasiassa valuuttakurssien kehityksen takia.          

Aikakauslehtipaperin tuottajien varastot pienenivät edellisvuotisesta, mutta  
sanomalehtipaperin, hienopaperin ja puutuotteiden varastot kasvoivat.      

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinakysyntä   
vahvistui ja hinnat nousivat.                          

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä jatkoi kasvuaan, ja hinnat nousivat 
edelliseen vuoteen verrattuna.                         

Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
kysyntä oli kausiluonteisesti vahvempaa, mutta päällystämättömän hienopaperin ja
kuluttajapakkauskartonkien osalta hieman heikompaa. Teollisuuspakkausten kysyntä
pysyi hyvänä. Puutuotteiden kysyntä heikkeni rajusti, kun markkinoille tuli   
ylitarjontaa vuoden 2007 erittäin vilkkaan ensimmäisen puoliskon jälkeen.    

Hinnat pysyivät suurelta osin samoina sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin 
ja päällystämättömän hienopaperin osalta, mutta päällystetyn hienopaperin ja  
kuluttajapakkauskartonkien hinnoissa oli jonkin verran laskua. Joidenkin    
teollisuuspakkausten hinnat nousivat. Puutuotteiden hinnat laskivat selvästi  
ylitarjonnan, suurten varastojen ja kysynnän heikkenemisen takia.        

Puutuotteiden tuottajien varastot kasvoivat, hienopaperin varastot pysyivät   
samalla tasolla, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperin varastot pienenivät.    

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset vähenivät mutta hinnat nousivat.     

Kiinassa päällystetyn hienopaperin markkinakysyntä kasvoi edelleen, ja hinnat  
nousivat.                                    


Stora Enson toimitukset ja tuotanto jatkuvista toiminnoista           

--------------------------------------------------------------------------------
|           | 2006 | 2007 | 10-12 | 7-9/0 | 10-12 | Muuto | Muutos |
|           |    |    | /06  | 7   | /07  | s   | %   |
|           |    |    |    |    |    | %   | 10-12/ |
|           |    |    |    |    |    | 10-  | 07 -  |
|           |    |    |    |    |    | 12/07 | 7-9/07 |
|           |    |    |    |    |    | -   |    |
|           |    |    |    |    |    | 10-12 |    |
|           |    |    |    |    |    | /06  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 12  | 12  | 3 160 | 3 112 | 3 147 | -0,4 | 1,1  |
| kartongin      | 489  | 477  |    |    |    |    |    |
| toimitukset (1 000 |    |    |    |    |    |    |    |
| tonnia)       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja     | 12  | 12  | 3 135 | 3 119 | 3 056 | -2,5 | -2,0  |
| kartonkituotanto (1 | 547  | 459  |    |    |    |    |    |
| 000 tonnia)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukset | 6 551 | 6 348 | 1 653 | 1 545 | 1 421 | -14,0 | -8,0  |
| (1 000 m3)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen)                
Liikevaihto, 3 372,7 milj. euroa, oli likimain samalla tasolla kuin vuotta   
aiemmin. Teollisuuspakkausten ja kuluttajapakkauskartonkien korkeampia     
keskimääräisiä hintoja kompensoi suurelta osin puutuotetoimitusten väheneminen. 


Avainluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 2007 | Muut | Muut | Muut |
|       | 12/ | 6  | /07 | /07 | /07 | 12/ |   | os % | os % | os % |
|       | 06 |   |   |   |   | 07 |   | 10-1 | 10-1 | 2007 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 2/07 | 2/07 | -200 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  | 6  |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9 |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 2/06 | /07 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 3  | 12 | 3  | 3  | 3  | 3  | 13  | 1,6 | 4,3 | 3,2 |
|       | 319 | 957 | 410 | 355 | 234 | 372 | 373, |   |   |   |
|       | ,9 | ,2 | ,5 | ,9 | ,5 | ,7 | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman | 429 | 1  | 518 | 445 | 382 | 288 | 1  | -32, | -24, | -3,7 |
| kertaluontei | ,6 | 697 | ,2 | ,1 | ,6 | ,4 | 634, | 9  | 6  |   |
| sia eriä   |   | ,4 |   |   |   |   | 3  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 217 | 884 | 327 | 252 | 252 | 340 | 1  | 56,2 | 35,0 | 32,5 |
| ilman    | ,8 | ,4 | ,2 | ,4 | ,0 | ,1 | 171, |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   | 7  |   |   |   |
| sia eriä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 223 | 871 | 311 | 231 | 207 | 156 | 906, | -30, | -24, | 3,9 |
| ilman    | ,8 | ,8 | ,6 | ,0 | ,1 | ,3 | 0  | 2  | 5  |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liiketoimint |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| aan     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kuulumattomi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a eriä ja  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osakkuusyrit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ysten    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| metsäomaisuu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| den     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uudelleenarv |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ostuksista  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| johtuvaa   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voittoa   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei | 36, | -14 | -12 | 24, | -54 | -38 | -925 | n/m | 29,3 | n/m |
| set erät   | 6  | 2,9 | ,0 | 4  | 9,4 | 8,5 | ,5  |   |   |   |
| (operatiivin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittop | 6,6 | 6,8 | 9,6 | 7,5 | 7,8 | 10, | 8,8 | 53,0 | 29,5 | 29,4 |
| rosentti   |   |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |
| ilman    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä, % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 254 | 741 | 315 | 276 | -29 | -48 | 246, | -119 | 83,7 | -66, |
|       | ,4 | ,5 | ,2 | ,8 | 7,4 | ,4 | 2  | ,0  |   | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitu | -19 | -30 | -38 | -56 | -26 | -47 | -168 | -140 | -75, | n/m |
| serät1)   | ,6 | ,3 | ,7 | ,1 | ,9 | ,2 | ,9  | ,8  | 5  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 165 | 691 | 288 | 196 | 225 | 292 | 1  | 77,3 | 30,1 | 45,1 |
| veroja ja  | ,2 | ,1 | ,5 | ,3 | ,1 | ,9 | 002, |   |   |   |
| vähemmistöos |   |   |   |   |   |   | 8  |   |   |   |
| uuksia ilman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 234 | 711 | 276 | 220 | -32 | -95 | 77,3 | -140 | 70,5 | -89, |
| veroja ja  | ,8 | ,2 | ,5 | ,7 | 4,3 | ,6 |   | ,7  |   | 1  |
| vähemmistöos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uuksia    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 153 | 550 | 219 | 153 | 178 | 229 | 780, | 49,5 | 28,2 | 41,6 |
| voitto ilman | ,2 | ,7 | ,2 | ,2 | ,6 | ,0 | 0  |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 302 | 700 | 207 | 179 | -26 | -50 | 71,5 | -116 | 80,8 | -89, |
| voitto    | ,3 | ,4 | ,2 | ,2 | 4,1 | ,8 |   | ,8  |   | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,99 | 52,6 | 26,1 | 43,5 |
| ilman    | 9  | 9  | 8  | 9  | 3  | 9  |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| laimentamato |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n, EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | -0, | -0, | 0,09 | -115 | 81,8 | -89, |
| laimentamato | 8  | 8  | 6  | 2  | 33 | 06 |   | ,8  |   | 8  |
| n, EUR    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos  | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,01 | 6,1 | 8,3 | 9,2 |
| (EPS) /osake | 9  | 4  | 5  | 6  | 8  | 2  |   |   |   |   |
| ilman    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EUR     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman  | 8,8 | 8,7 | 12, | 9,6 | 9,4 | 12, | 11,3 | 45,5 | 36,2 | 29,9 |
| kertaluontei |   |   | 7  |   |   | 8  |   |   |   |   |
| sia eriä, % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman  | 9,0 | 8,6 | 12, | 8,7 | 7,7 | 5,9 | 8,7 | -34, | -23, | 1,2 |
| kertaluontei |   |   | 1  |   |   |   |   | 4  | 4  |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liiketoimint |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| aan     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kuulumattomi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a eriä ja  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osakkuusyrit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ysten    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| metsäomaisuu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| den     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uudelleenarv |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ostuksesta  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| johtuvaa   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voittoa, %  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liiketoimint |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko     | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | -0, | -0, | -0,2 | -151 | 69,6 | -136 |
| liiketoiminn | 3  | 4  | 8  | 8  | 56 | 17 | 7  | ,5  |   | ,5  |
| an      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos/osake, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| laimentamat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| on, EUR   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko     | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,88 | 116, | -13, | 60,0 |
| liiketoiminn | 2  | 5  | 6  | 3  | 3  | 6  |   | 7  | 0  |   |
| an      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos/osake |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ilman    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| laimentamato |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Sisältää vuodelta 2006 myyntivoittoa 163,0 milj. euroa, josta 130,0 milj.  
euroa (Sammon osakkeiden myynnistä) jaksolta 1-3 /2006 ja 33,0 milj. euroa   
(Finnlinesin osakkeiden myynnistä) jaksolta 10-12/2006.             
Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen   
lukumäärä                                    
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Liikevoiton täsmäytyslaskelma, jatkuvat toiminnot                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 2007 | Muut | 10-12 | 7-9/0 | 10-12 | Muuto | Muuto |
|         |   |   | os % | /06  | 7   | /07  | s %  | s %  |
|         |   |   | 2007 |    |    |    | 10-12 | 10-12 |
|         |   |   | -200 |    |    |    | /07 - | /07  |
|         |   |   | 6  |    |    |    | 10-1 | -   |
|         |   |   |   |    |    |    | 2/06 | 7-9/0 |
|         |   |   |   |    |    |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos | 783, | 831, |   | 197,8 | 189,6 | 143,5 |    |    |
| ilman      | 8  | 6  |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityks | 88,0 | 74,4 |   | 26,0 | 17,5 | 12,8 |    |    |
| et       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 871, | 906, | 3,9 | 223,8 | 207,1 | 156,3 | -30,2 | -24,5 |
| ilman      | 8  | 0  |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä ja     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| liiketoimintaan |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kuulumattomia  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintaan | 12,6 | -  |   | - 6,0 | - 3,1 | -   |    |    |
| kuulumattomat  |   | 1,3 |   |    |    | 35,2 |    |    |
| erät*      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintaan |   | 267, |   |    | 48,0 | 219,0 |    |    |
| kuulumattomat  |   | 0  |   |    |    |    |    |    |
| erät,      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| osakkuusyrityks |   |   |   |    |    |    |    |    |
| et*       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 884, | 1  | 32,5 | 217,8 | 252,0 | 340,1 | 56,2 | 35,0 |
| ilman      | 4  | 171, |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   | 7  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -  | -  |   | 36,6 | -   | -   |    |    |
| erät      | 142, | 925, |   |    | 549,4 | 388,5 |    |    |
|         | 9  | 5  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilmoitettu   | 741, | 246, | -66, | 254,4 | -   | -   | -119, | 83,7 |
| liikevoitto   | 5  | 2  | 8  |    | 297,4 | 48,4 | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*) Liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät optio-ohjelmien        
suojausinstrumentit, synteettiset optiot, hiilidioksidin päästöoikeudet ja   
osakkuusyritysten metsäomaisuuden                        
uudelleenarvostuksen                              
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan kuulumattomia eriä ja  
voittoa osakkuusyritysten metsäomaisuuden arvon muutoksesta laski 67,5 milj.  
euroa 156,3 milj. euroon, mikä on 4,6 % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi   
hienopaperin ja teollisuuspakkausten osalta lähinnä myyntihintojen nousun    
ansiosta, pysyi likimain samana tukkuritoiminnassa ja laski sanomalehtipaperin, 
aikakauslehtipaperin ja kuluttajapakkauskartonkien osalta pääosin        
kierrätyspaperin ja puun hankintakustannusten nousun takia. Puutuotteiden osalta
kannattavuus heikkeni selvästi kysynnän heikkenemisen ja            
puuraaka-ainekustannusten nousun takia.                     

Valuuttakurssien muutokset, lähinnä Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan  
heikkeneminen, alensivat liikevoittoa noin 20 milj. eurolla vuoden 2006     
viimeiseen neljännekseen verrattuna.                      

Puutoimitukset konsernin tehtaille ja sahoille olivat yhteensä 10,8 milj.    
kuutiometriä eli suunnilleen saman verran kuin vuoden 2006 viimeisellä     
neljänneksellä. Puunhankintakustannukset olivat huomattavasti edellisvuotista  
suuremmat.                                   

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 231,8 milj. euroa (26,0 milj. euroa).  
Lisäyksestä 219 milj. euroa johtuu IAS 41:n mukaisesta Bergvik Skog AB:n (163  
milj. euroa), Tornator Oy:n (17 milj. euroa) ja Veracel Celulose S.A.:n (39   
milj. euroa) metsäomaisuuden arvostuksesta käypään arvoon arvioitujen puun   
hintojen ja hakkuumäärien nousun takia. Bergvikin ja Tornatorin tulosten osuudet
esitetään kohdassa Muut, ja Veracelin tulosten osuus kohdassa Hienopaperi.   

Liikevoitto sisältää 35,2 milj. euron negatiivisen nettovaikutuksen       
(negatiivinen 6,0 milj. euroa), joka koostuu osakeperusteisten maksujen     
kirjaamisesta, optio-ohjelmien suojausinstrumenteista sekä hiilidioksidin    
päästöoikeuksista. Nämä liiketoimintaan kuulumattomat erät raportoidaan kohdassa
Muut.                                      
                                        
Kertaluonteisilla erillä oli -388,5 (36,6) milj. euron nettovaikutus      
liikevoittoon. Kymenlaakson, Kemijärven, Norrsundetin ja konsernin hallinnon  
uudelleenjärjestelyohjelman lopullinen, lokakuussa julkistettu nettovaikutus oli
-335,5 milj. euroa. Loput nettovaikutuksesta, -53 milj. euroa, aiheutuu     
henkilöstön lisävähennyksistä, tehdasalueiden puhdistuksista ja varaosien    
alaskirjauksista johtuvista muista varauksista ja alaskirjauksista. Vuoden 2007 
viimeisen neljänneksen kertaluonteiset menot, -388.5 milj. euroa, olivat    
uudelleenjärjestelyjä koskevien kustannusennusteiden alenemisen seurauksena 14,0
milj. euroa alemmat kuin 22.1.2008 ilmoitettiin.                

Muut-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan      
kuulumattomia eriä ja voittoa osakkuusyritysten metsäomaisuuden arvon      
muutoksesta oli -10,6 (19,2) milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä        
vuosineljänneksellä. Tulos heikkeni 29,8 milj. eurolla, joka johtui pääasiassa 
myyntikonttoreiden 3 milj. euron lisäluottotappioista ja vertailuvuoden 20,7  
milj. euron logistiikkakuluista, jotka veloitettiin vuoden 2006 viimeisellä   
vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueilta.                   

Nettorahoituserät olivat -47,2 milj. euroa (-19,6 milj. euroa).         
Nettokorkokustannukset nousivat 42,4 (39,7) milj. euroon, ja          
nettovaluuttakurssitappiot lainoista, valuuttajohdannaisista sekä pankkitileistä
olivat 5,5 (11,0) milj. euroa. Muut rahoitustuotot laskivat 0,7 (31,1) milj.  
euroon. Finnlinesin osakkeiden myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto   
sisältyi vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen.                 

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia kasvoi 127,7 milj. euroa 292,9 milj.  
euroon ilman kertaluonteisia eriä. Tulos ennen veroja oli -95,6 (234,8) milj.  
euroa kertaluonteisten erien jälkeen.                      

Tuloverot olivat nettomäärältään kertaluonteisten erien jälkeen yhteensä    
positiiviset 44,8 milj. euroa (positiivinen 67,5 milj. euroa), joten      
vuosineljänneksen nettotulokseksi muodostui -50,8 milj. euroa (positiivinen   
302,3 milj. euroa).                               

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,10 euroa 0,29 euroon ja 
osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -0,06 (0,38) euroa.   
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,52 (0,49) euroa.   
                                        
Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (8,8 %) ilman kertaluonteisia eriä.    
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan      
kuulumattomia eriä ja metsäomaisuuden arvostusta käypään arvoon oli 5,9 % (9,0 
%). Sijoitettu pääoma 31.12.2007 oli 10 502,6 milj. euroa, jossa oli pääasiassa 
uudelleenjärjestelyistä ja konsernin pysyvien vastaavien ja liikearvon     
arvonalennuksista johtuvaa nettomääräistä laskua 1 643.5 milj. euroa.      
Jatkuvien toimintojen tulos 2007 (verrattuna edellisvuoteen)          
Liikevaihto, 13 373,6 milj. euroa, oli 3,2 % suurempi kuin vuonna 2006;     
lisäyksen saivat suurelta osin aikaan puutuotteiden ja teollisuuspakkausten   
keskimääräisten hintojen selvä nousu sekä teollisuuspakkausten ja        
aikakauslehtipaperin toimitusten lisääntyminen markkinakysynnän parantumisen  
myötä. Arapotin tehtaan hankinta syyskuussa 2006 lisäsi aikakauslehtipaperin  
toimituksia 121 000 tonnilla ja myyntiä 85 milj. eurolla. Kaikilla muilla    
segmenteillä toimitukset vähenivät hieman. Hienopaperitoimitukset vähenivät   
6,5 % lähinnä siksi, että Berghuizerin tehdas suljettiin pysyvästi 2007 (89 000 
tonnin ja 74 milj. euron vaikutus liikevaihtoon) ja että vuoden 2006 heinäkuuhun
asti vertailulukuihin sisältyi Celbin sellutehdas (187 000 tonnin ja 85 milj.  
euron vaikutus liikevaihtoon). Puutuotteiden toimitukset vähenivät 3,1 % pääosin
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä asetettujen markkinatilanteesta johtuvien
sahojen tuotantorajoitusten takia.                       
                                        
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan kuulumattomia eriä ja  
voittoa metsäomaisuuden arvon muutoksesta nousi 34,2 milj. euroa 906,0 milj.  
euroon. Puutuotteiden osalta se oli selvästi suurempi, koska keskimääräisten  
myyntihintojen nousu enemmän kuin kompensoi keskimääräisten           
puunhankintakustannusten nousun. Kuluttajapakkauskartonkien osalta liikevoitto 
laski selvästi pääasiassa puunhankintakustannusten nousun ja Enocellin     
sellutehtaan tuotantorajoitusten takia. Sanomalehtipaperisegmentin liikevoitto 
laski sanomalehtipaperin hintojen noususta huolimatta, koska puun ja      
kierrätyspaperin hankintakustannukset sekä energiakustannukset nousivat.    
Aikakauslehtipaperisegmentin liikevoitto laski myyntihintojen laskun sekä    
kierrätyspaperin ja puun hankintakustannusten nousun takia. Hienopaperisegmentin
liikevoitto kasvoi, koska toimistopapereiden hintojen nousu enemmän kuin    
kompensoi puunhankintakustannusten nousun ja myydyn Celbin sellutehtaan 29,1  
milj. euron liikevoiton vuodelta 2006. Teollisuuspakkausten osalta liikevoitto 
nousi lähinnä korkeampien hintojen ja volyymien ansiosta.            

Valuuttakurssien muutokset, lähinnä Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen,    
alensivat liikevoittoa noin 60 milj. eurolla vuoteen 2006 verrattuna.      

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 341,4 (88,0) milj. euroa; tästä 267 milj.
euroa johtui IAS 41:n mukaisesta osakkuusyhtiöiden - Bergvik Skogin (163 milj. 
euroa), Tornatorin (65 milj. euroa) ja Veracelin (39 milj. euroa) -       
metsäomaisuuden arvostuksesta käypään arvoon. Nämä liiketoimintaan kuulumattomat
erät raportoidaan kohdissa Hienopaperi (39 milj. euroa) ja Muut (228 milj.   
euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ilman metsäomaisuuden arvostusta   
väheni 13,6 milj. euroa.                            

Vuonna 2007 tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat jatkuvien toimintojen 
osalta 87,5 milj. euroa (79,4 milj. euroa) eli 0,7 % liikevaihdosta.      

Nettorahoituserät olivat -168,9 milj. euroa (-30,3 milj. euroa). Vuoden 2006  
luku sisältää Sampo Oyj:n ja Finnlines Oyj:n osakkeiden myynnistä saadun 163,0 
milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton.                    

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia kasvoi 311,7 milj. euroa 1 002,8 milj. 
euroon ilman kertaluonteisia eriä. Tulos ennen veroja oli 77,3 (711,2) milj.  
euroa kertaluonteisten erien jälkeen.                      

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä 5,8 (10,8) milj. euroa.        

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä nousi 0,30 euroa 0,99 euroon ja 
osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,09 (0,88) euroa.   

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 % (8,7 %) ilman kertaluonteisia eriä.    
Sijoitetun pääoman tuotto ilman liiketoimintaan kuulumattomia eriä,       
metsäomaisuuden arvostusta käypään arvoon ja kertaluonteisia eriä oli 8,7 % (8,6
%).                                       
Lopetetut toiminnot                               
Stora Enso saattoi 21.12.2007 päätökseen pohjoisamerikkalaisen tytäryhtiönsä  
Stora Enso North America Inc:n (SENA) myynnin NewPage Corporation -yhtiölle.  
Stora Enso North America on luokiteltu IFRS:n mukaan lopetetuksi toiminnoksi,  
joten sen nettotulos on raportoitu yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen    
nettotuloksen jälkeen. Lopetettujen toimintojen tulos sisältää luovutustappion, 
mukaan luettuina kumulatiiviset valuuttakurssierot ja oman pääoman suojaukset. 

Lopetettujen toimintojen liikevoitto ilman myyntitappiota ja kertaluonteisia  
eriä vuodelta 2007 oli -0,4 (-14,9) milj. euroa ja 3,7 (-5,7) miljoonaa euroa  
kertaluonteisten erien jälkeen. Luovutustappio ennen veroja oli 28,3 milj. euroa
sisältäen positiiviset kumulatiiviset kurssierot ja oman pääoman suojausten   
vaikutukset.                                  
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen)                
Liikevaihto oli yhteensä 3 372,7 milj. euroa eli 4,3 % enemmän kuin edellisellä 
neljänneksellä (3 234.5 milj. euroa). Tukkuritoiminnan osalta liikevaihto nousi 
9,5 % kausiluonteisista syistä. Toimitukset kasvoivat sanomalehtipaperin osalta,
vähenivät puutuotteiden osalta ja pysyivät lähes samalla tasolla muissa     
segmenteissä.                                  

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan kuulumattomia eriä ja  
voittoa metsäomaisuuden arvostuksesta käypään arvoon heikkeni 50,8 milj. euroa 
156,3 milj. euroon. Puutuotteiden osalta liikevoitto laski nollaan (37,1 milj. 
euroa) tavanomaisen kausitaantuman lisäksi pääasiassa siksi, että hinnat    
laskivat nopeasti ja toimitukset vähenivät merkittävästi rakennusalan kysynnän 
heikkenemisen myötä. Kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten osalta 
liikevoitto nousi hieman, kun taas hienopaperin sekä sanoma- ja         
aikakauslehtipaperin osalta liikevoitto laski.                 

Liikevoitto sisältää IAS 41:n mukaisen 219 (48) milj. euron voiton       
osakkuusyritysten metsäomaisuuden arvostuksesta; siitä 180 (48) milj. euroa   
esitetään kohdassa Muut ja 39 (0) milj. euroa kohdassa Hienopaperi. Liikevoitto 
sisältää 35,2 milj. euron negatiivisen nettovaikutuksen (-3,1 milj. euroa), joka
koostuu osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta, optio-ohjelmien        
suojausinstrumenteista sekä hiilidioksidin päästöoikeuksista. Nämä       
liiketoimintaan kuulumattomat erät raportoidaan kohdassa Muut.         

Valuuttakurssien muutokset, lähinnä Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan  
heikkeneminen, alensivat liikevoittoa noin 10 milj. eurolla edelliseen     
vuosineljännekseen verrattuna.                         

Tulos ennen veroja oli 292,9 (225,1) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja 
-95,6 (-324,3) milj. euroa kertaluonteisten erien jälkeen.           

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,29 (0,23) euroa ja    
kertaluonteisten erien jälkeen -0,06 (-0,33) euroa. Osakekohtainen kassatulos  
ilman kertaluonteisia eriä oli 0,52 (0,48) euroa.                

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (9,4 %) ilman kertaluonteisia eriä.    
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, liiketoimintaan      
kuulumattomia eriä ja osakkuusyritysten metsäomaisuuden arvostusta käypään   
arvoon oli 5,9 % (7,7 %). Konsernin sijoitettu pääoma 31.12.2007 oli 10 502,6  
milj. euroa, jossa on pääasiassa Stora Enso North America Inc:n ja Arapotin   
metsäomaisuuden myynnistä johtuvaa nettomääräistä laskua 1 466.2 milj. euroa.  
Sijoitettu pääoma väheni myös Kemijärven, Summan ja Norrsundetin tehtaiden   
suunniteltuihin sulkemisiin liittyvien varausten ja alaskirjausten takia.    

Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          | 31.12. | 31.3.2 | 30.6.20 | 30.9.20 | 31.12.2 |
|               | 2006  | 007  | 07   | 07   | 007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat  | 11   | 11   | 11   | 10   | 8 493,2 |
| hyödykkeet          | 234,7 | 029,2 | 029,5  | 200,6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset      | 805,2 | 868,3 | 907,3  | 963,6  | 1 154,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma         | 2   | 2   | 2 497,4 | 2 527,3 | 2 084,3 |
|               | 183,6 | 415,4 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat   | -1   | -1   | -954,3 | -929,4 | -610,8 |
| erät, netto         | 204,0 | 050,7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma        | 13   | 13   | 13   | 12   | 11   |
|               | 019,5 | 262,2 | 479,9  | 762,1  | 121,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto       | -873,4 | -888,3 | -889,1 | -793,3 | -618,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | 12   | 12   | 12   | 11   | 10   |
|               | 146,1 | 373,9 | 590,8  | 968,8  | 502,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 7   | 7   | 8 052,9 | 7 592,6 | 7 476,1 |
| kuuluva oma pääoma      | 799,6 | 642,0 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet     | 103,5 | 106,2 | 117,0  | 43,6  | 71,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    | 4   | 4   | 4 420,9 | 4 332,6 | 2 954,6 |
|               | 243,0 | 625,7 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä      | 12   | 12   | 12   | 11   | 10   |
|               | 146,1 | 373,9 | 590,8  | 968,8  | 502,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus (verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen)           
Jatkuvista toiminnoista kertyneet rahavirrat olivat 314,8 (319,7) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 10,7 (122,0) milj. euroa verrattuna vuoden   
kolmanteen neljännekseen. Jatkuvien toimintojen rahavirrat olivat likimain   
samalla tasolla kuin edelliselläkin vuosineljänneksellä. Kannattavuuden     
heikkenemisestä johtuvaa heikkoa rahavirtaa kompensoi käyttöpääoman lasku.   

Tilikauden lopussa korolliset nettovelat olivat 2 954,6 milj. euroa, jossa on  
pääasiassa Stora Enso North America Inc:n myynnistä johtuvaa laskua 1 378,0   
milj. euroa. Käyttämättömät luottolimiitit ja rahavarat kasvoivat yhteensä 0,7 
mrd. eurolla 2,3 mrd. euroon.                          

Konsernin omaa pääomaa oli 7 476,1 milj. euroa eli 9,48 (9,63) euroa osaketta  
kohti, ja yhtiön markkina-arvo Helsingin pörssissä 31.12.2007 oli 8,1 mrd.   
euroa. Stora Enso Oyj:n oman pääoman jakokelpoiset varat olivat 2 658,5 milj.  
euroa.                                     

Velkaantumisaste 31.12.2007 oli 0,40 (0,57). Valuuttojen nettovaikutus omaan  
pääomaan oli 47,0 milj. euroa negatiivinen muuntoerojen suojausten jälkeen.   


Rahavirta                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 2007 | 10-1 | 7-9/0 | 10-12 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   |   | 2/06 | 7   | /07  | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07  | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | -   | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 7-9/0 |    |
|         |   |   |   |    |    | /06  | 7   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 741, | 246, | 254, | -297, | -48,4 | -119, | -83,7 | -66,8 |
|         | 5  | 2  | 4  | 4   |    | 0   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut    | 780, | 1  | 216, | 672,2 | 154,7 | -28,6 | -77,0 | 55,8 |
| liikevoittoon* | 8  | 216, | 8  |    |    |    |    |    |
|         |   | 5  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  | 191, | -237 | 70,6 | -55,1 | 208,5 | 195,3 | n/m  | -224, |
| muutos     | 4  | ,9  |   |    |    |    |    | 3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnast | 1  | 1  | 541, | 319,7 | 314,8 | -41,9 | -1,5 | -28,5 |
| a kertyneet   | 713, | 224, | 8  |    |    |    |    |    |
| rahavirrat   | 7  | 8  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  | -535 | -783 | -166 | -197, | -304, | 83,0 | 53,8 | 46,3 |
|         | ,6  | ,8  | ,2  | 7   | 1   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    | 1  | 441, | 375, | 122,0 | 10,7 | -97,2 | -91,2 | -62,6 |
| investointien  | 178, | 0  | 6  |    |    |    |    |    |
| jälkeen     | 1  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  | 152, | 95,8 | 61,6 | 23,5 | 59,0 | -4,2 | 151,1 | -37,2 |
| toiminnoista  | 6  |   |   |    |    |    |    |    |
| kertyneet    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| rahavirrat   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat   | 1  | 536, | 437, | 145,5 | 69,7 | -84,1 | -52,1 | -59,7 |
| yhteensä    | 330, | 8  | 2  |    |    |    |    |    |
| investointien  | 7  |   |   |    |    |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------*) Oikaisut sisältävät poistot, muut ei-kassavaikutteiset tulot ja kulut,    
myyntivoitot ja -tappiot, jotka sisältyvät tuottoihin aineellisten ja      
aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä.               

Investoinnit                                  

Investoinnit vuonna 2007 olivat 820,4 milj. euroa (mukaan luettuina       
Pohjois-Amerikan toiminnot ja maahankinnat), mikä on 83,0 % suunnitelluista   
poistoista. Vuonna 2008 konsernin kokonaisinvestointien odotetaan olevan noin  
900 milj. euroa sisältäen maahankinnat.                     

Tärkeimmät hankkeet vuoden aikana olivat Stora Enson ja Shandong Huatai Paperin 
yhteisesti omistama, superkalanteroitua paperia tuottava paperikone 6 Dawangin 
tehtaalla Kiinassa (76,6 milj. euroa), maahankinnat ja puuviljelmät       
Etelä-Amerikassa (38,4 milj. euroa), kolmas aaltopahvitehdas Venäjällä (33,7  
milj. euroa), puuviljelmät Guangxissa Kiinassa (38,1 milj. euroa) sekä     
puunkäsittelytoiminto (32,7 milj. euroa) ja paperikoneen 3 peruskorjaus (50,9  
milj. euroa) Varkauden tehtaalla Suomessa.                   
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Maailmantalouden taantuma voi heikentää konsernin tuotteiden kysyntää. Venäjän 
lisäpuutullit nostavat rajusti puunhankintakustannuksia ja tekevät osan     
tuotannosta taloudellisesti kannattamattomaksi vuodesta 2009 alkaen. Konsernin 
kannattavuuteen voivat lisäksi vaikuttaa suoraan heikko Yhdysvaltain dollari ja 
sen epäsuora vaikutus kauppavirtoihin.                     
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa sanomalehtipaperin kysynnän pitäisi pysyä vakaana; sopimusneuvottelut
ovat vielä käynnissä Euroopassa. Sanomalehtipaperin hinnat ovat nousseet    
Euroopan ulkopuolella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.            
Aikakauslehtipaperimarkkinat ovat vahvistuneet ja hinnat ovat nousussa sekä   
päällystetyn että päällystämättömän aikakauslehtipaperin osalta. Hienopapereiden
kysynnän odotetaan vahvistuvan lähikuukausina kausiluonteisista syistä, mutta  
hintojen ei odoteta muuttuvan.                         

Kuluttajapakkauskartongessa odotetaan normaalia kausiluonteista kysynnän kasvua,
vaikkakin sen odotetaan olevan hieman heikompaa kuin edellisenä vuonna. Euroopan
ulkopuolisilla markkinoilla on kova kilpailu epäsuotuisten valuuttakurssien   
takia, mutta paikallisvaluuttamääräisten hintojen arvioidaan nousevan hieman.  
Teollisuuspakkausten kysynnän ennakoidaan pysyvän vakaana ja joidenkin hintojen 
odotetaan nousevan.                               

Vaikka kysyntä Japanissa on elpymässä, puutuotteiden yleiset kysyntänäkymät ovat
yhäkin huonot ja hintojen laskujen odotetaan jatkuvan. Nykyisten näkymien    
perusteella jo julkistetut tuotannon rajoitukset jatkuvat ainakin vuoden 2008  
toiselle vuosineljännekselle.                          

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
pysyvän vakaana, ja hintojen odotetaan nousevan edelleen. Kiinassa hienopaperin 
kysynnän ja hintojen odotetaan pysyvän hyvinä.                 
Viimeisen vuosineljänneksen tapahtumat                     
Lokakuu                                     
Vastatakseen kustannusten rajuun nousuun ja turvatakseen pitkän aikavälin    
kannattavuuden Stora Enso ilmoitti 25.10.2007 suunnitelmistaan sulkea pysyvästi 
Summan paperitehdas, yksi Anjalan tehtaan aikakauslehtipaperikone sekä     
Kemijärven ja Norrsundetin sellutehtaat. Sulkemiset vähentävät sanomalehti- ja 
aikakauslehtipaperin vuosittaista tuotantokapasiteettia 505 000 tonnilla ja   
sellun tuotantokapasiteettia 550 000 tonnilla. Tehtaiden pysyvät sulkemiset   
koskevat noin 1 400 työntekijää, joista noin 1 100 työskentelee Suomessa ja 300 
Ruotsissa.                                   

Stora Enso ilmoitti 25.10.2007 myös aikomuksestaan myydä Kotkan tehtaansa. Stora
Enso jatkaa tuotevalikoimansa keskittämistä myymällä Kotkan tehtaiden      
laminaattipaperi- ja erikoispäällysteisen aikauslehtipaperiliiketoiminnan.   
Kyseiset kaksi liiketoimintaa eivät kilpaile konsernin muiden tuotteiden kanssa.
Kotkan sahausliiketoiminta myydään myös, jos siitä saadaan tyydyttävä tarjous. 
Kotkan tehtaat työllistävät noin 650 työntekijää.                

Stora Enso ilmoitti 25.10.2007 myös suunnitelmastaan vähentää 300 työntekijää  
konsernin hallinnosta ja keskitetyistä palveluista (konsernitason työntekijöitä 
on yhteensä 850) Isossa-Britanniassa, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.     
Marraskuu                                    
Stora Enso ilmoitti 1.11.2007, että se oli saanut Brasiliassa päätökseen Stora 
Enso Arapotin osittaisen myynnin Araucolle 27.9.2007 annetun ilmoituksen    
mukaisesti. Stora Enso myi Araucolle 100 % Arapotin sahasta, 80 %        
metsäomaisuutta hallinnoivan yhtiön osakkeista ja 20 % päällystettyä paperia  
valmistavan tehtaan osakkeista. Kokonaiskauppahinta oli 208 miljoonaa      
Yhdysvaltain dollaria (144 milj. euroa).                    

Stora Enso julkisti 5.11.2007 projektit, joiden tavoitteena on parantaa     
energiatehokkuutta yhteensä 260 milj. euron investoinneilla Belgian       
Langerbruggen tehtaalla ja Saksan Maxaun tehtaalla. Molempien projektien    
odotetaan valmistuvan vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla.          

7.11.2007 Stora Enso ilmoitti, että se yhteistyössä paikallisten TE-keskusten ja
Suomen valtion kanssa ryhtynyt toimiin tukeakseen työntekijöitä, joihin     
25.10.2007 ilmoitetut suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet vaikuttavat 
Suomessa. Suunniteltuihin toimiin kuuluu taloudellista ja muihin resursseihin  
liittyvää tukea uudelleentyöllistymiseen, uudelleenkoulutukseen ja       
uudelleensijoittautumiseen sekä uusien liiketoimintojen käynnistysavustusta, ja 
niitä ehdotetaan osana Kymenlaaksossa ja Kemijärvellä käytäviä yt-neuvotteluja. 

29.11.2007 Stora Enso ilmoitti väliaikaisista noin 120 000 m3:n         
lisärajoituksista liimapuutuotteiden tuotannossa ja noin 500 000 m3:n      
lisärajoituksista lähinnä kuusisahatavaran tuotannossa Itävallassa, Baltian   
maissa ja Suomessa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2008 alussa.
Joulukuu                                    
Stora Enso ilmoitti 7.12.2007 aikomuksestaan luopua American Depositary Receipts
(ADR) -osaketalletustodistustensa listauksesta New Yorkin pörssissä (NYSE)   
USA:ssa. Listauksesta luopuminen tuli voimaan 28.12.2007, ja 31.12.2007 jälkeen 
Stora Enson ADR -todistuksilla on käyty kauppaa International OTCQX:ssä. Se on 
arvostettu markkinapaikka, joka erottaa johtavat kansainväliset yritykset muista
yhtiöistä, joiden arvopapereilla käydään kauppaa OTC-listalla. Listauksesta   
luopumisen jälkeen Stora Enso toimitti 7.1.2008 Yhdysvaltain          
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission, SEC) Form 15F 
-asiakirjan lakkauttaakseen Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain   
mukaisen rekisteröinnin sekä sen mukaiset raportointivelvoitteensa.       
Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkimuksen tuloksena esittänyt markkinaoikeudelle,  
että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien    
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Stora Enso katsoo
esityksen olevan perusteeton.                          

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla varauduttaisiin edellä
mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden kustannuksiin.            
Muutokset konsernin rakenteessa                         
Stora Enso allekirjoitti 21.9.2007 lopullisen kauppasopimuksen         
pohjoisamerikkalaisen tytäryhtiönsä Stora Enso North America Inc:n myymisestä  
NewPage Holding Corporation ‑yhtiölle. Yrityskokonaisuuden nimeksi tulee    
NewPage, ja siitä tulee alansa johtavia yrityksiä Pohjois-Amerikassa. Kauppa  
saatiin päätökseen joulukuussa 2007. Stora Enson omistaa uuden yrityksen    
osakkeista 19,9 % ja myönsi sille nimellisarvoltaan 200 milj. Yhdysvaltain   
dollarin suuruisen lainan. Osakeomistusta käsitellään pääomasijoituksena.    

Muutokset konsernin johdossa ja organisaatiorakenteessa             
Stora Enson hallitus on nimittänyt dipl.ins. Jouko Karvisen yhtiön uudeksi   
toimitusjohtajaksi. Hän aloitti yhtiön palveluksessa 1.1.2007 ja otti vastaan  
toimitusjohtajan tehtävät 29.3.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. 

Jukka Härmälä luopui toimitusjohtajan tehtävästä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
29.3.2007. Toimeksiantojaksonsa jälkeen entinen toimitusjohtaja Jukka Härmälä  
jäi eläkkeelle Stora Ensosta elokuun 2007 lopussa.               

Stora Enson hallitus nimitti 29.3.2007 varatoimitusjohtajaksi Hannu Ryöppösen, 
joka jatkaa myös nykyisissä tehtävissään talousjohtajana.            

Hienopaperitulosryhmän johtaja ja Stora Enson johtoryhmän jäsen Pekka Laaksonen 
siirtyy Valio Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän jätti tehtävänsä Stora Ensossa    
15.8.2007                                    

Kai Korhonen jätti tehtävänsä pakkauskartonkitulosryhmän johtajana ja      
johtoryhmän jäsenenä 31.8.2007. Hän jatkoi toimitusjohtaja Jouko Karvisen    
antamien toimeksiantojen parissa vuoden 2007 loppuun asti.           

Markkinapalveluista vastaava johtaja Jussi Huttunen jätti tehtävänsä Stora   
Ensossa heinäkuussa 2007.                            

Stora Enso organisoi toimintansa uudelleen neljästä tulosryhmästä seitsemäksi  
nykyiseksi liiketoiminta-alueeksi. Uudet liiketoiminta-alueet ovat hienopaperi, 
tukkuritoiminta, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset,        
aikakauslehtipaperi, sanomalehti- ja kirjapaperi sekä puutuotteet.       
Uudelleenorganisoinnin jälkeen Stora Ensolla on yksi johtoryhmä, jonka nimi   
englanniksi on Group Executive Team (GET). Toimitusjohtaja Jouko Karvisen    
lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ovat:                     
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja              
Hannu Alalauri, johtaja, aikakauslehtipaperi                  
Aulis Ansaharju, johtaja, hienopaperi, Suomen maajohtaja            
Mats Nordlander, johtaja, kuluttajapakkauskartongit, tukkuritoiminta ja     
markkinapalvelut                                
Veli-Jussi Potka, johtaja, teollisuuspakkaukset                 
Elisabet Salander Björklund, johtaja, puutuotteet, puunhankinta, sellunhankinta 
ja kestävä kehitys                               
Juha Vanhainen, johtaja, sanomalehti- ja kirjapaperi              
Christer Ågren, johtaja, informaatioteknologia ja henkilöstöhallinto, Ruotsin  
maajohtaja                                   
Bernd Rettig, johtaja, teknologia, tutkimus ja kehitys, toimintojen       
kehittäminen, logistiikka, energia ja investoinnit, Saksan maajohtaja      
Henkilöstökulut                                 
31.12.2007 henkilöstömäärä oli 37 997, joka oli 5 890 henkilöä vähemmän kuin  
vuoden 2006 lopussa.Suurin osa vähennyksestä (4 451 henkilöä) johtui Stora Enso 
North America Inc:n myynnistä ja Berghuizerin ja Reisholzin tehtaiden      
sulkemisesta pysyvästi. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä väheni vuoden 
aikana 2 240 henkilöllä 43 391 henkilöön. Jatkuvien toimintojen osalta     
keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 39 239 (41 036) henkilöä.   
Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana 335 377 A-osaketta muunnettiin R‑osakkeiksi. Viimeisin 
osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 14.12.2007.              

Vuosineljänneksen aikana yhtiö luovutti Stora Enson Pohjois-Amerikan henkilöstön
optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 16 156 takaisinostettua R-osaketta.      

31.12.2007 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 479 033
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 059 466 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 %:a yhtiön  
osakepääomasta ja 0,04 %:a äänimäärästä.                    
Muutokset osakeomistuksissa                           
Stora Enso Oyj on saanut ilmoituksen, että Franklin Resources Inc.       
-sijoitusrahaston omistamien osakkeiden osuus yhtiössä laski alle 5 %:iin    
osakepääomasta 20.9.2007 ja että NWQ Investment Management Company LLC:n    
omistamien osakkeiden osuus yhtiössä laski alle 5 %:iin osakepääomasta     
30.9.2007. Knut ja Alice Wallenbergin säätiön ja Marianne ja Marcus Wallenbergin
säätiön omistamat yhtiön osakkeet siirrettiin Foundation Asset Managementiin  
(FAM) 19.11.2007.                                
Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Stora Enso ilmoitti 10.1.2008, että se aikoo investoida 29 milj. euroa     
muuttaakseen päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan koneen (PK 2)    
Anjalan tehtaalla tuottamaan päällystettyä ja päällystämätöntä kirjapaperia.  
Projekti aloitettiin tammikuussa 2008, ja se valmistuu vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä.                                 

Stora Enso ilmoitti 17.1.2008 saaneensa päätökseen yt-neuvottelut Summan,    
Kemijärven ja Anjalan tehtailla sekä Helsingin pääkonttorissa. Koska 25.10.2007 
julkistettujen kapasiteetti- ja resurssileikkausten syyt (liika kapasiteetti  
standardi- ja erikoissanomalehtipaperin sekä päällystämättömän         
aikakauslehtipaperin tuotannossa ja rajut kustannusten nousut erityisesti    
tuontipuun osalta) eivät olleet tällä välin muuttuneet, Stora Enson oli     
ryhdyttävä toimiin suojatakseen kustannus- ja kilpailuasemansa ja siten myös  
konsernin tulevaisuuden.                            

Neuvottelujen tuloksena henkilöstön kokonaismäärä vähenee 985 henkilöllä    
verrattuna alkujaan suunniteltuun, lokakuussa 2007 ilmoitettuun 1 100 henkilön 
vähennykseen. Noin 170:llä näistä 985 työntekijästä on määräaikainen sopimus,  
noin 255 jää eläkkeelle, ja ilmoitetuilla uudelleenkoulutus- ja         
työllistämistukitoimilla pyritään auttamaan loppuja 560 henkilöä, joita     
henkilöstön vähennykset koskevat.                        

25.1.2008 Stora Enso ilmoitti, että se oli allekirjoittanut aiesopimuksen Anaika
Groupin kanssa Kemijärven tehtaan kiinteistön myymisestä Anaika Groupille, niin 
että tämä voi aloittaa tehtaalla korkealuokkaisen konepaja- ja         
liimapuupalkkituotannon. Täydessä tuotannossa Anaika Group työllistää suoraan  
noin 100 henkilöä ja sen myötä alueelle tulee huomattava välillinen       
työllisyysvaikutus. Anaika Group aikoo rakentaa tuotantotilat itse.       

28.1.2008 Stora Enso ilmoitti, että Stora Enson aikakauslehtipaperisegmentistä 
vastaava johtaja Hannu Alalauri sekä Huatai Paperin ja paikallishallinnon    
edustajat olivat vihkineet käyttöön vuosikapasiteetiltaan 200 000 tonnia    
superkalanteroitua paperia tuottavan Stora Enson paperikoneen Dawangin tehtaalla
Shandongin maakunnassa Kiinassa. Kone aloitti tuotannon 25.11.2007.       
Yhtiökokous                                   
Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 16.00 (Suomen aikaa) Marina  
Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.         
Osingonjako                                   
Hallitus ehdottaa tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa    
maksettaisiin 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osaketta kohti.  
Jos osinkoehdotus hyväksytään, osinko maksetaan 10.4.2008 niille        
osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä osingonmaksun        
täsmäytyspäivänä 31.3.2008 Suomen arvopaperikeskuksen APK:n, Ruotsin VPC:n ja  
Deutsche Bank Trust Company Americasin ylläpitämään osakasluetteloon.      

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    


Sanomalehti- ja kirjapaperi                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 448, | 430, | 436,3 | 1   | -2,8 | 1,5  | 1,8  |
|         | 704, | 7  | 0  |    | 734,9 |    |    |    |
|         | 0  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 232, | 57,6 | 52,2 | 48,4 | 211,9 | -16,0 | -7,3 | -8,7 |
|         | 1  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 13,6 | 12,8 | 12,1 | 11,1 | 12,2 | -13,3 | -8,3 | -10,3 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 16,7 | 16,4 | 15,6 | 15,2 | 15,7 | -7,3 | -2,6 | -6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 3  | 812 | 753 | 803  | 3 061 | -1,1 | 6,6  | -1,0 |
| 000 t      | 091 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 3  | 787 | 795 | 735  | 3 061 | -6,6 | -7,5 | -1,1 |
| 1 000 t     | 096 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Sanomalehtipaperin liikevaihto oli 436,3 milj. euroa, joka on 3 % vähemmän kuin 
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 48,4 milj. euroa eli 16 
% vähemmän kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Vähennys selittyy    
pääasiassa raaka-aineiden, mm. kierrätyspaperin ja puun hintojen nousulla sekä 
valuuttakurssien epäsuotuisalla kehityksellä.                  

Summan tehtaan tuotanto loppui pysyvästi tammikuun 2008 lopussa, mikä vähentää 
standardi- ja erikoissanomalehtipaperin vuosituotantoa 270 000 tonnilla.    
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa sanomalehtipaperin kysyntä oli jonkin verran vahvempaa kuin vuotta  
aiemmin, koska maksullisten sanomalehtien levikit kasvoivat suhteellisesti ja  
ilmaisjakelulehtien kulutuksen kasvu jatkui. Sanomalehtipaperin tuonti     
Pohjois-Amerikasta kasvoi edelleen huomattavasti, kun taas kotimaiset      
toimitukset vähenivät hieman. Hinnat olivat korkeampia kuin vuoden 2006     
viimeisellä neljänneksellä. Keskimääräiset tuottajien varastot olivat vuoden  
2007 lopussa hieman suuremmat kuin vuotta aiemmin.               
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä parani huomattavasti vuoden perinteisesti vahvimmalla neljänneksellä,  
koska kotimaiset toimitukset lisääntyivät ja tuonti Pohjois-Amerikasta vähentyi.
Hinnat pysyivät vakaina ja tuottajien varastot vähenivät merkittävästi.     

Aikakauslehtipaperi                               

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 589, | 587, | 589,5 | 2   | 0,0  | 0,4  | 3,4  |
|         | 220, | 3  | 3  |    | 296,3 |    |    |    |
|         | 3  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 70,7 | 22,4 | 17,0 | 12,6 | 52,2 | -43,8 | -25,9 | -26,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 2,1  | 2,3  | -44,7 | -27,6 | -28,1 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 2,9  | 2,7  | -35,6 | -19,4 | -22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 2  | 761 | 774 | 785  | 2 993 | 3,2  | 1,4  | 8,2  |
| 000 t      | 765 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 737 | 745 | 730  | 2 951 | -0,9 | -2,0 | 6,5  |
| 1 000 t     | 772 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 589,5 milj. euroa eli saman verran kuin  
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto oli 12,6 milj. euroa eli 44 
% vähemmän kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Vähennys selittyy    
valuuttakurssien epäsuotuisalla kehityksellä ja tärkeimpien raaka-aineiden, mm. 
sellun, puun ja kierrätyspaperin, hintojen nousulla.              
	                                        
Superkalanteroitua paperia tuottava paperikone Dawangin tehtaalla Shandongin  
maakunnassa Kiinassa aloitti tuotannon marraskuussa 2007, noin kuukauden edellä 
aikataulusta. Superkalanteroitujen paperilaatujen lanseeraus markkinoille    
näyttää lupaavalta. Stora Enso sulki 5.12.2007 pysyvästi Saksassa sijainneen  
Reisholzin tehtaan, jonka vuosikapasiteetti oli 215 000 tonnia         
superkalanteroitua paperia, osana Stora Enson kannattavuuden parantamiseen   
tähtääviä toimia. Kabelin tehtaalla Saksassa aiotaan suorittaa         
uudelleenjärjestely, johon sisältyy huomattava henkilöstövähennys. Corbehemin  
tehtaalla Ranskassa aloitettiin tehtaan kannattavuuden parantamiseen tähtäävä  
toimintasuunnitelma, johon sisältyy kannattavuuden parantamista,        
hiilivoimalaitoksen sulkeminen ja kunnossapitoyrityksen lopettaminen sekä    
kunnossapitohenkilöstön vähentäminen. Summan tehtaan tuotanto loppui pysyvästi 
tammikuun 2008 lopussa, mikä vähentää päällystämättömän aikakauslehtipaperin  
vuosituotantoa 80 000 tonnilla. Anjalan tehtaan PK 2 lopettaa päällystetyn   
aikakauslehtipaperin tuotannon välittömästi vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
jälkeen, mikä vähentää päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantoa 155 000 
tonnilla.                                    
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperilaatujen kysyntä vahvistui huomattavasti     
edellisvuotisesta. Tuottajien varastot pienenivät sekä päällystämättömien että 
päällystettyjen paperilaatujen osalta. Kaikkien paperilaatujen hinnat laskivat 
koko vuoden kattavien sopimussitoumusten takia.                 

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä vahvistui ja hinnat nousivat.         
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa koettiin aikakauslehtipaperien osalta vuoden lopussa tavanomainen  
kysyntäpiikki, joka oli kausiluonteisesti vahvempi kuin edellisellä       
neljänneksellä erityisesti päällystettyjen paperilaatujen osalta. Tuottajien  
varastot pienenivät. Hinnat pysyivät käytännössä samoina kaikkien paperilaatujen
osalta, mutta joitakin tuote- ja myyntimixejä pystyttiin parantamaan.      

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset vähenivät, mutta hinnat nousivat.     


Hienopaperi                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 2006 | 10-1 | 7-9/0 | 10-12 | 2007* | Muuto | Muuto | Muuto |
|        |   | 2/06 | 7   | /07** | **  | s %  | s %  | s %  |
|        |   |   |    | *   |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|        |   |   |    |    |    | /07 - | /07  | 2006* |
|        |   |   |    |    |    | 10-1 | -   | **  |
|        |   |   |    |    |    | 2/06* | 7-9  |    |
|        |   |   |    |    |    | **  | /07** |    |
|        |   |   |    |    |    |    | *   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 2  | 542, | 529,7 | 526,7 | 2   | -2,8 | -0,6 | -4,7 |
|        | 261, | 1  |    |    | 156,2 |    |    |    |
|        | 8  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 152, | 28,2 | 38,6 | 75,2/ | 208,6 | 166,7 | 94,8/ | 36,6/ |
|        | 7  |   |    | 36,2 | /169, | /28,4 | -6,2 | 11,1 |
|        |   |   |    |    | 6   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 6,8 | 5,2 | 7,3  | 14,3/ | 9,7/7 | 175,0 | 95,9/ | 42,6/ |
| liikevaihdosta |   |   |    | 6,9  | ,9  | /32,7 | -5,5 | 16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 7,1 | 5,7 | 7,3  | 14,1/ | 9,8/8 | 147,4 | 93,2/ | 38,0/ |
|        |   |   |    | 6,8  | ,0  | /19,3 | -6,8 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 3  | 730 | 696  | 681  | 2 826 | -6,7 | -2,2 | -6,5 |
| 000 t     | 022 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät | 3  | 737 | 705  | 693  | 2 856 | -6,0 | -1,7 | -5,8 |
| , 1 000 t   | 032 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Ilman kertaluonteisia eriä ** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    
***                                       
Liikevoitto, % liikevaihdosta ja ROOC %:sta, Veracelin metsäomaisuuden     
uudelleenarvostuksesta saadun 39 milj. euron voiton jälkeen / ilman Veracelin  
metsäomaisuuden                                 
uudelleenarvostuksesta saatua 39 milj. euron voittoa              
Hienopaperin liikevaihto oli 526,7 milj. euroa, jossa on uudelleenjärjestelyistä
johtuva 3 prosentin lasku vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna.   
Liikevoitto ilman Veracelin metsäomaisuuden uudelleenarvostusta oli 36,2 milj. 
euroa, jossa on myyntihintojen nousun ja tuottavuuden parantumisen ansiosta 28 
prosentin nousu vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna.        

Alankomaissa sijainnut Berghuizerin tehdas suljettiin pysyvästi. PK 7      
-paperikoneen tuotanto loppui kokonaan huhtikuussa 2007 ja PK 8:n tuotanto   
lokakuussa 2007. Koneiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 245 000 tonnia    
päällystämätöntä hienopaperia vuodessa.                     
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä pysyi samalla tasolla kuin vuotta 
aiemmin. Päällystetyn hienopaperin hinnat laskivat jonkin verran, mutta     
teollisuuden varastot kasvoivat. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä pysyi  
myös edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla. Vuoden 2007 viimeisen      
neljänneksen aikana päällystämättömän hienopaperin hinnat nousivat ja      
teollisuuden varastot kasvoivat.                        

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi ja hinnat nousivat vuonna   
2007.                                      
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui edelliseen        
vuosineljännekseen verrattuna kausiluonteisista syistä. Päällystetyn      
hienopaperin hinnat laskivat jonkin verran, mutta teollisuuden varastot pysyivät
ennallaan. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni hieman viimeisellä  
neljänneksellä poikkeuksellisen vahvan kolmannen neljänneksen jälkeen.     
Päällystämättömän hienopaperin hinnat ja teollisuuden varastot pysyivät     
ennallaan.                                   

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui ja hinnat nousivat.    

Tukkuritoiminta                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 508, | 474, | 519,3 | 2   | 2,2  | 9,5  | 5,2  |
|         | 907, | 2  | 4  |    | 006,0 |    |    |    |
|         | 2  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 32,7 | 12,5 | 7,9 | 12,2 | 44,9 | -2,4 | 54,4 | 37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 2,3  | 2,2  | -8,0 | 35,3 | 29,4 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 5,5 | 9,3 | 6,1 | 9,6  | 8,6  | 3,2  | 57,4 | 56,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Liikevaihto oli 519,3 milj. euroa eli 2 % enemmän kuin vuoden 2006 viimeisellä 
neljänneksellä, koska hinnat ja volyymit nousivat. Liikevoitto oli 12,2 milj.  
euroa, jossa oli katteiden alenemisen takia 2 prosentin lasku vuoden 2006    
viimeisestä neljänneksestä.                           

Liiketoiminta oli kausiluonteisesti vilkasta vuosineljänneksen aikana mutta   
tavanomaista heikompaa vuodenvaihteen lomakauden ympärillä.           


Kuluttajapakkauskartonki                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 560, | 562, | 579,1 | 2   | 3,4  | 3,0  | -1,3 |
|         | 331, | 2  | 1  |    | 300,9 |    |    |    |
|         | 9  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 240, | 39,4 | 27,0 | 29,6 | 158,0 | -24,9 | 9,6  | -34,4 |
|         | 9  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 10,3 | 7,0 | 4,8 | 5,1  | 6,9  | -27,1 | 6,3  | -33,0 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 11,9 | 7,9 | 5,9 | 6,9  | 8,4  | -12,7 | 16,9 | -29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,  | 2  | 609 | 632 | 622  | 2 532 | 2,1  | -1,6 | -0,2 |
| 1 000 t     | 537 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 613 | 621 | 638  | 2 533 | 4,1  | 2,7  | -1,3 |
| 1 000 t     | 566 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 579,1 milj. euroa eli 3 % enemmän kuin
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Taustalla olivat pääasiassa lisääntyneet
myyntimäärät. Liikevoitto oli 29,6 milj. euroa eli 25 % vähemmän kuin vuoden  
2006 viimeisellä neljänneksellä. Vähennys selittyy puukustannusten nousulla ja 
epäsuotuisilla valuuttakurssien muutoksilla.                  

Markkinat                                    

Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Toimitusvolyymit kasvoivat ja keskimääräiset hinnat laskivat hieman       
edellisvuotisesta lähinnä valuutta- ja myyntimixin takia.            
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Toimitusvolyymit ja keskimääräiset hinnat laskivat hieman.           

Teollisuuspakkaukset                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 970, | 258, | 267, | 275,4 | 1   | 6,5  | 2,8  | 11,6 |
|         | 7  | 5  | 8  |    | 083,5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 85,0 | 22,3 | 24,9 | 28,2 | 112,1 | 26,5 | 13,3 | 31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 8,8 | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 18,6 | 9,7  | 17,0 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 13,6 | 14,2 | 15,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 9,9  | 25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,  | 1  | 248 | 257 | 256  | 1 065 | 3,2  | -0,4 | 5,9  |
| 1 000 t     | 006 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 1  | 261 | 253 | 260  | 1 058 | -0,4 | 2,8  | 4,3  |
| 1 000 t     | 014 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 275,4 milj. euroa, jossa on 7 prosentin  
kasvu vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Taustalla ovat kasvaneet 
myyntihinnat ja -volyymit. Liikevaihto oli 28,2 milj. euroa eli 27 % enemmän  
kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Taustalla oli pääasiassa      
myyntihintojen kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla.              

Projekti uuden hylsytehtaan rakentamiseksi Tychyyn Etelä-Puolaan aloitettiin  
vuoden 2007 lopussa. Uuden tehtaan on aikataulun mukaan määrä aloittaa tuotanto 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Corenson hylsytehdas Newcastlessa         
Isossa-Britanniassa suljettiin, koska tuotanto keskitettiin Isossa-Britanniassa 
tehokkuuden lisäämiseksi kahteen muuhun tehtaaseen, Boltoniin ja Milton     
Keynesiin.                                   

Puolan uuden erikoislujia aaltopahvipakkauksia valmistavasta Lodzin tehtaan   
tuotantolinja aloittaa täyden toiminnan vuoden 2008 ensimmäisellä        
neljänneksellä. Uusi tuotantolinja vahvistaa Stora Enson asemaa ja       
maantieteellistä kattavuutta pidemmälle jalostettujen tuotteiden toimittajana. 
Venäjällä Luhovitsyn aaltopahvipakkaustehdas aloittaa toimintansa vuoden 2008  
ensimmäisen neljänneksen aikana, ja Komaromissa Unkarissa aloitetaan      
offset-painomenetelmää käyttävän mikroaaltopahvipakkaustehtaan rakentaminen   
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Wisconsin Rapidsin tehtaalla Yhdysvalloissa 
paperikoneen (PK 12) muuntamisen tuottamaan hylsykartonkia odotetaan olevan   
valmis vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tehtaan tuottama      
hylsykartonki valmistetaan hylsyiksi Corenson omalla hylsytehtaalla       
Pohjois-Amerikassa ja myydään muille Pohjois-Amerikassa toimiville       
hylsynvalmistajille.                              
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Teollisuuspakkausten hinnat nousivat vuoden takaisesta varsinkin aaltopahvin  
hyvän kysynnän ansiosta. Toimitusvolyymit olivat hyviä ja kaikkien tuotteiden  
osalta korkeampia kuin vuotta aiemmin.                     
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä jatkui hyvänä, vaikka jalosteiden kysynnässä olikin vuoden loppupuolella
kausiluonteista heikkenemistä. Joidenkin tuotteiden hinnat nousivat.      

Puutuotteet                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07 - | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 2/06 | 7-9  |    |
|         |   |   |   |    |    |    | /07  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 1  | 440, | 461, | 393,7 | 1   | -10,6 | -14,7 | 10,8 |
|         | 673, | 3  | 4  |    | 853,1 |    |    |    |
|         | 0  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto*  | 63,4 | 22,3 | 37,1 | 0,0  | 151,2 | -100, | -100, | 138,5 |
|         |   |   |   |    |    | 0   | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 3,8 | 5,1 | 8,0 | 0,0  | 8,2  | -100, | -100, | 115,8 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    | 0   | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 8,0 | 11,4 | 18,9 | 0,0  | 18,8 | -100, | -100, | 135,0 |
|         |   |   |   |    |    | 0   | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,  | 6  | 1  | 1  | 1 421 | 6 348 | -14,0 | -8,0 | -3,1 |
| 1 000 m3    | 551 | 653 | 545 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 393,7 milj. euroa, jossa oli 11 prosentin lasku  
vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä. Syynä oli lähinnä myyntihintojen ja   
toimitusten väheneminen markkinoiden heikkenemisen myötä. Liikevoitto oli    
0,0 milj. euroa Vuosineljänneksen aikana oli laajoja tuotannon rajoituksia   
pääasiassa Suomessa, Baltian maissa ja Itävallassa.               

Vuonna 2007 puutuotesegmentti jatkoi keskitettyä investointiohjelmaansa, jonka 
tavoitteena oli saada tuotevalikoimaan lisäarvoa ja parantaa kannattavuutta.  
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä julkistettiin investoinnit laajenevaan  
talonrakennusteollisuuden komponenttien tuotantoon Alan sahalla Ruotsissa ja  
Honkalahden sahalla Suomessa sekä pellettituotantoon Gruvönin sahalla Ruotsissa 
ja Zdirecin sahalla Tšekin tasavallassa.                    
                                        
Puolalaisen Swietajnon sahan hankinta saataneen päätökseen ja          
ThermoWood-tuotteita valmistavan tehtaan rakennusprojekti alkanee Bad St.    
Leonhardissa Itävallassa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.       
Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä heikkeni selvästi varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, mutta   
hinnat nousivat edellisvuotisista.                       
Verrattuna vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen                 
Vuoden 2007 erittäin vahvan ensimmäisen puoliskon jälkeen puutuotteiden     
markkinoilla oli runsasta ylitarjontaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.    
Tilannetta vaikeuttivat kysynnän kausiluonteinen heikkeneminen Euroopassa ja  
vaikeat markkinatilanteet Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. Hinnat laskivat   
selvästi varsinkin kuusisahatavaran osalta.                   

Avainluvut                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-12 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/06 | 07  | /07  |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|         |   |   |   |    |    | /07  | /07  | 2006 |
|         |   |   |   |    |    | -   | -   |    |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 7-9/0 |    |
|         |   |   |   |    |    | /06  | 7   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,88 | 0,38 | -0,3 | -0,06 | 0,09 | -115, | 81,8 | -89,8 |
| laimentamaton, |   |   | 3  |    |    | 8   |    |    |
| EUR       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,69 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,99 | 52,6 | 26,1 | 43,5 |
| ilman      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osak | 2,24 | 0,72 | 0,61 | 0,40 | 2,05 | -44,4 | -34,4 | -8,5 |
| e (CEPS), EUR  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS ilman   | 1,84 | 0,49 | 0,48 | 0,52 | 2,01 | 6,1  | 8,3  | 9,2  |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun   | 7,3 | 10,2 | -11, | -1,8 | 2,4  | -117, | 83,8 | -67,1 |
| pääoman tuotto |   |   | 1  |    |    | 6   |    |    |
| (ROCE), %    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman   | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 12,8 | 11,3 | 45,5 | 36,2 | 29,9 |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  | 7,7 | 13,7 | -22, | -7,3 | -2,7 | -153, | 67,3 | -135, |
| tuotto (ROE),  |   |   | 3  |    |    | 3   |    | 1   |
| %*       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisast | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,40 | 0,40 | -25,9 | -29,8 | -25,9 |
| e*       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 9,89 | 9,89 | 9,63 | 9,48 | 9,48 | -4,1 | -1,6 | -4,1 |
| pääoma/osake,  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| EUR*      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | 45,3 | 45,3 | 45,5 | 49,3 | 49,3 | 8,8  | 8,4  | 8,8  |
| e, %*      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | 5,7 | 7,7 | -9,2 | -1,4 | 1,8  | -118, | 84,8 | -68,4 |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    | 2   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 6,8 | 6,6 | 7,8 | 10,1 | 8,8  | 53,0 | 29,5 | 29,4 |
| ilman      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit,  | 583, | 179, | 211, | 313,1 | 820,4 | 74,2 | 48,2 | 40,6 |
| milj. EUR*   | 4  | 7  | 3  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 2,8  | -1,8 | 2,8  |
| pääoma, milj.  | 221 | 221 | 696 | 503  | 503  |    |    |    |
| EUR       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset   | 4  | 4  | 4  | 2 955 | 2 955 | -30,4 | -31,8 | -30,4 |
| nettovelat,   | 243 | 243 | 333 |    |    |    |    |    |
| milj. EUR*   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 41  | 41  | 39  | 39  | 39  | -4,4 | -1,5 | -4,4 |
| keskimäärin,  | 036 | 036 | 848 | 239  | 239  |    |    |    |
| vuosittainen  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| keskimääräinen |   |   |   |    |    |    |    |    |
| määrä (milj.)  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen | 788, | 788, | 788, | 788,6 | 788,6 |    |    |    |
|         | 6  | 6  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen | 788, | 788, | 788, | 788,6 | 788,6 |    |    |    |
|         | 6  | 6  | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen, | 788, | 788, | 788, | 788,9 | 788,8 |    |    |    |
| laimennettu   | 9  | 9  | 9  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Koko liiketoiminta                              


Euron vaihtokurssit                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on             | Päätöskurssi   | Keskikurssi    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.12.2 | 31.12.2 | 31.12.2 | 31.12.2 |
|                   | 006   | 007   | 006   | 007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                 | 9,0404 | 9,4415 | 9,2517 | 9,2517 |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                 | 1,3170 | 1,4721 | 1,2563 | 1,3710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                 | 0,6715 | 0,7333 | 0,6819 | 0,6847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| CAD                 | 1,5281 | 1,4449 | 1,4247 | 1,4692 |
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       | EUR | USD | GBP | SEK  | JPY  | Muut | YHTEEN |
|            |   |   |   |    |    |    | SÄ   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto 2007   | 7  | 1  | 900 | 1 400 | 300  | 1 400 | 13 300 |
|            | 800 | 500 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut 2007      | -7  | -600 | -200 | -2 400 | 0   | -1  | -11  |
|            | 300 |   |   |    |    | 200  | 700  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan    | 500 | 900 | 700 | -1 000 | 300  | 200  | 1 600 |
| nettokassavirta*   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin   |   | 395 | 327 | -742  | 85  |    |    |
| suojaukset 31.12.   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausaste, % 31.12. |   | 44% | 47% | 56%/74 | 28%  |    |    |
|            |   |   |   | %**  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen    |   | 31% | 32% | 40%/53 | 30%  |    |    |
| suojausaste, % vuonna |   |   |   | %**  |    |    |    |
| 2007         |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


* Jatkuvien toimintojen osalta ilman kertaluonteisia eriä            
** 56 % ja 40 % tarkoittavat suojausastetta, johon sisältyy Ruotsin       
tuotantoyksiköiden voittomarginaali. 74 % ja 53 % ei sisälly voittomarginaali. 

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 2006 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2007 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          |   | 2/06 | 07  | 2/07 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2007- |
|          |   |   |   |   |   | /07  | /07  | 2006 |
|          |   |   |   |   |   | -   | -   |    |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 7-9/0 |    |
|          |   |   |   |   |   | /06  | 7   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 12  | 3  | 3  | 3  | 13  | 1,6  | 4,3  | 3,2  |
|          | 957, | 319, | 234, | 372, | 373, |    |    |    |
|          | 2  | 9  | 5  | 7  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 364, | 39,4 | 25,7 | 33,1 | 113, | -16,0 | 28,8 | -68,8 |
| muut tuotot    | 9  |   |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  | -7  | -1  | -1  | -2  | -8  | -12,4 | -9,8 | -7,8 |
| palvelut     | 536, | 930, | 976, | 169, | 124, |    |    |    |
|          | 0  | 6  | 9  | 7  | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja | -1  | -322 | -294 | -294 | -1  | 8,6  | -0,1 | 4,5  |
| komissiot     | 240, | ,4  | ,5  | ,7  | 184, |    |    |    |
|          | 3  |   |   |   | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -1  | -457 | -451 | -492 | -1  | -7,8 | -9,1 | 0,4  |
|          | 890, | ,4  | ,6  | ,9  | 883, |    |    |    |
|          | 5  |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -933 | -154 | -154 | -363 | -840 | -135, | -134, | 10,0 |
| muut kulut    | ,8  | ,1  | ,6  | ,2  | ,1  | 7   | 9   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 88,0 | 26,0 | 65,5 | 231, | 341, | 791,5 | 253,9 | 288,0 |
| osakkuusyritysten |   |   |   | 8  | 4  |    |    |    |
| tuloksesta    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1  | -266 | -745 | -365 | -1  | -37,2 | 51,0 | -45,2 |
| arvonalentumiset | 068, | ,4  | ,5  | ,5  | 550, |    |    |    |
|          | 0  |   |   |   | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tapp | 741, | 254, | -297 | -48, | 246, | -119, | 83,7 | -66,8 |
| io        | 5  | 4  | ,4  | 4  | 2  | 0   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät | -30, | -19, | -26, | -47, | -168 | -140, | -75,5 | -457, |
|          | 3  | 6  | 9  | 2  | ,9  | 8   |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio   | 711, | 234, | -324 | -95, | 77,3 | -140, | 70,5 | -89,1 |
| ennen veroja   | 2  | 8  | ,3  | 6  |   | 7   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot    | -10, | 67,5 | 60,2 | 44,8 | -5,8 | -33,6 | -25,6 | 46,3 |
|          | 8  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 700, | 302, | -264 | -50, | 71,5 | -116, | -80,8 | -89,8 |
| voitto/tappio   | 4  | 3  | ,1  | 8  |   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista   | -111 | -37, | -177 | -86, | -283 | -131, | 50,9 | -155, |
| toiminnoista   | ,2  | 5  | ,0  | 9  | ,9  | 7   |    | 3   |
| kertynyt     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tappio verojen  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    | 589, | 264, | -441 | -137 | -212 | -152, | 68,8 | -136, |
| nettovoitto/(-tap | 2  | 8  | ,1  | ,7  | ,4  | 0   |    | 0   |
| pio)       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 585, | 263, | -439 | -135 | -214 | -151, | 69,2 | -136, |
| osakkeenomistajil | 0  | 0  | ,9  | ,3  | ,7  | 4   |    | 7   |
| le        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuudet | 4,2 | 1,8 | -1,2 | -2,4 | 2,3 | -233, | -100, | -45,2 |
|          |   |   |   |   |   | 3   | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 589, | 264, | -441 | -137 | -212 | -152, | 68,8 | -136, |
|          | 2  | 8  | ,1  | ,7  | ,4  | 0   |    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,74 | 0,33 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -151, | 69,6 | -136, |
|          |   |   | 6  | 7  | 7  | 5   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | 0,74 | 0,33 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -151, | 69,6 | -136, |
| (laimennettu),  |   |   | 6  | 7  | 7  | 5   |    | 5   |
| EUR        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toimintojen    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osakekohtainen  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | 0,88 | 0,38 | -0,3 | -0,0 | 0,09 | -115, | 81,8 | -89,8 |
| (laimentamaton), |   |   | 3  | 6  |   | 8   |    |    |
| EUR        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | 0,88 | 0,38 | -0,3 | -0,0 | 0,09 | -115, | 81,8 | -89,8 |
| (laimennettu),  |   |   | 3  | 6  |   | 8   |    |    |
| EUR        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin laskelma kirjatuista tuotoista ja kuluista              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR            | 2006 | 10-12/ | 7-9/07 | 10-12/ | 2007  |
|                 |    | 06   |    | 07   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiketoiminta        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten järjestelyjen  | 135,1 | 135,1 | -2,1  | 16,8  | 17,3  |
| vakuutusmatemaattiset voitot /  |    |    |    |    |    |
| (tappiot)            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot vakuutusmatemaattisista  | -46,6 | -46,6 | 0,6  | -6,2  | -6,3  |
| muutoksista           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen    | 251,6 | 354,7 | -7,3  | 3,8  | 217,3 |
| käyvän arvon nettomuutokset   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset  | -45,3 | -135,4 | 17,6  | -28,3 | 5,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten suojaukset   | 11,1 | 3,9  | 1,7  | 0,1  | 5,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot suoraan omaan pääomaan   | 50,2 | 50,2  | -4,0  | 7,8  | -3,2  |
| kirjattujen nettotulojen     |    |    |    |    |    |
| muutoksista           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | -86,4 | -9,2  | -21,0 | -61,5 | -85,3 |
| valuuttamuunnon muutokset    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien | 118,0 | 42,1  | 11,9  | 18,8  | 53,7  |
| suojaukset            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot oman pääoman suojauksista | -30,7 | -11,0 | -3,1  | -4,1  | -13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjattavat    | 357,0 | 383,8 | -5,7  | -52,8 | 191,0 |
| tuotot ja kulut         |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja        | -5,8 | -9,2  | -15,0 | 69,1  | 52,7  |
| tuloslaskelmaan kirjatut määrät |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut     | 351,2 | 374,6 | -20,7 | 16,3  | 243,7 |
| nettotuotot ja kulut       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden nettovoitto/-tappio  | 589,2 | 264,8 | -441,1 | -137,7 | -212,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden kirjatut tuotot ja  | 940,4 | 639,4 | -461,8 | -121,4 | 31,3  |
| kulut yhteensä          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen omistajille:    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  | 936,2 | 637,6 | -460,6 | -119,0 | 29,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksille       | 4,2  | 1,8  | -1,2  | -2,4  | 2,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot ja | 940,4 | 639,4 | -461,8 | -121,4 | 31,3  |
| kulut yhteensä          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 2006  | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto jatkuvista toiminnoista          | 735,8  | 249,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oikaisut liikevoittoon                | 979,1  | 1 411,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettokäyttöpääoman muutos               | 289,0  | -330,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                | 2 003,9 | 1 330,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettorahoituserät                   | -293,5 | -319,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut tuloverot                  | -215,4 | -111,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        | 1 495,0 | 899,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta              | -329,8 | -71,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakkuusyritysten hankinta              | -19,4  | -91,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja   | 700,8  | 415,6  |
| osakkeiden myynnistä                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                     | -583,4 | -820,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos         | -21,4  | 17,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat         | -253,2 | -550,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusista pitkäaikaisista veloista saadut tuotot    | 775,4  | 289,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu         | -550,3 | -799,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten lainojen muutos            | -869,3 | 1 145,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot                   | -354,9 | -354,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle maksetut osingot            | 6,6   | 7,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Merkityt optiot                    | -2,0  | -2,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omien osakkeiden hankinta/myynti           | 0,2   | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat          | -994,3 | 284,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                 | 247,5  | 634,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat hankituissa yrityksissä           | 1,6   | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat myydyissä yrityksissä            | -20,2  | -110,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot                      | -68,8  | 45,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa              | 149,5  | 309,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 309,6  | 879,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa              | 609,0  | 970,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa           | -299,4 | -91,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 309,6  | 879,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 1,6   | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                     | 47,2  | -9,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 281,1  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | 1,2   | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                   | -4,4  | -1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 1,1   | 71,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo                  | 327,8  | 71,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniliikearvo                   | 2,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä                  | 329,8  | 71,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 20,2  | 110,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                     | 59,5  | -155,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 217,9  | 1 779,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | 1,2   | 29,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -18,0  | -49,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                   | -12,0  | -1 019,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | -0,2  | -0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat              | 268,6  | 695,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman myyntivoitot (konserniliikearvo     | 197,9  | 5,0   |
| realisoitu)                       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä                 | 466,5  | 700,9  |
--------------------------------------------------------------------------------Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 2006  | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                       | 11   | 10 440,4 |
|                             | 213,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta              | 283,1  | 10,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset                       | 559,1  | 770,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin, IAS 41      | 24,3  | 50,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos                | 54,4  | -92,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset                      | -19,4  | -52,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit               | -217,9 | -1 780,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset              | -1   | -1 550,7 |
|                             | 068,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot   | -189,7 | -330,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut                   | -198,7 | -232,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa              | 10   | 7 232,4 |
|                             | 440,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------Korolliset lainat                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.20 |
|                             | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainat                 | 4 081,0 | 3 354,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset lainat                 | 1 146,9 | 1 086,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 5 227,9 | 4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 2006  | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Arvo 1.1.                       | 6 055,6 | 5 227,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusien tytäryritysten velat              | 4,4   | 1,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytyjen tytäryritysten velat             | -12,0  | -1 019,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot ja lyhennykset            | -683,7 | 358,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut                   | -136,4 | -126,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden lopussa                | 5 227,9 | 4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Lopetetut toiminnot                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                             | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                            | 1 769,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset kustannukset                    | -1 737,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen arvostusta käypään arvoon            | 32,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjattu (tappio) käypään arvoon arvostuksesta*          | -28,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan (tappio)                      | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät                         | -97,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tappio) ennen veroja                       | -93,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintaan liittyvät verot*                 | -190,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista toiminnoista kertynyt (tappio) verojen jälkeen    | -283,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat             | 30,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta                   | -1,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta kertyneet nettorahavarat           | -59,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                      | -30,2  |
--------------------------------------------------------------------------------* Sisältää (189,3) milj. euron kassavaikutuksettoman veron kertyneestä     
muuntoerosta ja oman pääoman suojauksista                    Lyhennetty konsernin tase                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                     |   | 31.12.2 | 31.12.20 |
|                          |  | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                       |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet      | O | 10   | 7 138,5 |
|                          |  | 230,8  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet              | O | 111,5 | 88,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet                  | O | 98,1  | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä           | O | 805,2 | 1 154,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet | I | 41,2  | 161,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet         | O | 794,3 | 1 260,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset           | I | 149,2 | 126,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset           | T | 53,5  | 63,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat             | O | 61,1  | 22,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  | 12   | 10 022,3 |
|                          |  | 344,9  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus                 | O | 2 019,5 | 1 992,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset                   | T | 66,6  | 34,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat saamiset        | O | 2 156,6 | 2 063,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset               | I | 185,5 | 227,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                    | I | 609,0 | 970,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  | 5 037,2 | 5 288,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                   |  | 17   | 15 310,8 |
|                          |  | 382,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     |  | 7 799,6 | 7 476,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                |  | 103,5 | 71,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oma pääoma yhteensä               |  | 7 903,1 | 7 548,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin    | O | 763,1 | 327,3  |
| liittyvät varaukset                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset                  | O | 308,3 | 135,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat             | T | 793,0 | 582,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen velka                 | I | 4 081,0 | 3 354,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat             | O | 193,7 | 170,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  | 6 139,1 | 4 570,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollisten velkojen lyhennyserät        | I | 630,2 | 513,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                 | I | 516,7 | 573,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat          | O | 1 992,5 | 1 971,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                    | T | 200,5 | 134,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  | 3 339,9 | 3 192,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                   |  | 9 479,0 | 7 762,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä            |  | 17   | 15 310,8 |
|                          |  | 382,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------”O”:lla merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.              
”I”:llä merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.          
”T”:llä merkityt erät sisältyvät verovelkaan.                  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | Osake | Yliku | Omat | Suora | Kerty | Kertyn | Yhteen |
|          | -   | rssi- | osak | an  | neet | eet  | sä   |
|          | pää  | rahas | keet | omaan | muunt | voitto |    |
|          | oma  | to  |    | pääo | o-  | varat |    |
|          |    |    |    | maan | er  |    |    |
|          |    |    |    | kirj | ot  |    |    |
|          |    |    |    | atut |    |    |    |
|          |    |    |    | nett |    |    |    |
|          |    |    |    | otulo |    |    |    |
|          |    |    |    | t   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 1   | -180, | 67,6 | -218, | 5   | 7   |
| 31.12.2004     | 423,3 | 009,2 | 8   |    | 9   | 525,0 | 625,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -   | -   | -344, | -   | -   | -   | -344,7 |
| hankinta      |    |    | 7   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -41,2 | -224, | 265,6 | -   | -   | -   | 0,0  |
| mitätöinti     |    | 4   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -365,3 | -365,3 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -43,2 | -43,2 |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio | -   | -   | -   | -   | 0,2  | -111,1 | -110,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 400,4 | 91,6 | -33,2 | 458,8 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 784,8 | -259, | 468,0 | -127, | 4   | 7   |
| 31.12.2005     | 382,1 |    | 9   |    | 1   | 972,2 | 220,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  | -39,9 | -15,9 | 249,1 | -   | -   | -193,3 | 0,0  |
| mitätöinti     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -2,0 | 0,3  | -   | -   | -   | -1,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -0,1  | -0,1  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | -5,8 | 585,0 | 579,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 267,6 | 0,9  | 88,5  | 357,0 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettokulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 766,9 | -10,5 | 735,6 | -132, | 5   | 7   |
| 31.12.2006     | 342,2 |    |    |    | 0   | 097,4 | 799,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354,9 | -354,9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -2,4 | 0,3  | -   | 8,5  | -8,5  | -2,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 4,5  | 4,5  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -   | -   | -   | -   | 52,7 | -214,7 | -162,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | 224,8 | -44,8 | 11,0  | 191,0 |
| kirjatut      |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 764,5 | -10,2 | 960,4 | -115, | 4   | 7   |
| 31.12.2007     | 342,2 |    |    |    | 6   | 534,8 | 476,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.20 |
|                             | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet            |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                        | 1,0   | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                     | 146,8  | 135,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                     | 0,8   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 343,0  | 249,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet            |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 9,5   | 118,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana       | 38,4  | 30,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen       | 130,3  | 112,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                     | 0,2   | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                     | 17,1  | 22,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 687,1 | 670,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                        | 1,0  | 0,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                     | 147,6 | 135,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 352,5 | 368,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut                    | 168,7 | 142,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                     | 0,2  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                     | 17,1  | 22,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 687,1 | 670,4  |
--------------------------------------------------------------------------------Sitovat ostosopimukset                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |     Suunnitellut sopimusmaksut      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimu | 2008  | 2009-10 | 2011-12 | 2013+  |
|               | ksia  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuitu            | 2 279 | 251  | 451   | 411   | 1 166  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia           | 1 578 | 345  | 603   | 303   | 327   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuljetus           | 591  | 97   | 135   | 104   | 255   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotantokustannukset  | 682  | 47   | 41   | 35   | 559   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 5 130 | 740  | 1 230  | 853   | 2 307  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         | 136  | 124  | 12   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 5 266 | 864  | 1 242  | 853   | 2 307  |
--------------------------------------------------------------------------------Johdannaisten käyvät arvot                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR              | 31.12.2 | 31.12.2007         |
|                   | 006   |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Käyvät | Käyvän | Käyvän | Käyvät |
|                   | arvot, | arvon  | arvon  | arvot, |
|                   | netto  | ylittä | alitta | netto  |
|                   |     | vät   | vat   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset        | 48,1  | 99,2  | -39,8  | 59,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot             | -1,8  | 0,9   | -7,0  | -6,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutanvaihtosopimukset       | -1,2  | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset          | 28,2  | 14,6  | -34,3  | -19,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot            | 5,9   | 25,9  | -8,7  | 17,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset         | 63,2  | 94,1  | -2,1  | 92,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset | 7,0   | 3,6   | -37,9  | -34,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeoptiot             | -    | 0,0   | -0,6  | -0,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 149,4  | 238,3  | -130,4 | 107,9  |
--------------------------------------------------------------------------------Johdannaisten nimellisarvot                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.20 |
|                             | 006   | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa               | 177,4  | 69,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa                 | 2 152,1 | 2 164,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa                | 2 490,5 | 2 470,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 4 820,0 | 4 705,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot                      | 318,0 | 491,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 5 138,0 | 5 196,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuutanvaihtosopimukset               | 6,9  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset                  | 1 778,4 | 3 114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot                    | 662,8 | 2 607,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 2 448,1 | 5 721,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset                   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykejohdannaiset                  | 635,8 | 417,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 635,8 | 417,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset          |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Optio-ohjelmiin liittyvät suojaukset         | 328,6 | 213,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakeoptiot                      | -    | 22,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 328,6 | 235,9  |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevaihto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 |
|        | /06 | /06 | /06 | 12/ | 6  | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   |
|        |   |   |   | 06 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 406 | 421 | 427 | 448 | 1  | 438 | 429 | 430, | 436, | 1  |
| ja      | ,6 | ,5 | ,2 | ,7 | 704 | ,7 | ,9 | 0  | 3  | 734, |
| kirjapaperi  |   |   |   |   | ,0 |   |   |   |   | 9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | 533 | 526 | 570 | 589 | 2  | 566 | 552 | 587, | 589, | 2  |
| paperi    | ,6 | ,7 | ,7 | ,3 | 220 | ,6 | ,9 | 3  | 5  | 296, |
|        |   |   |   |   | ,3 |   |   |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | 609 | 572 | 538 | 542 | 2  | 577 | 522 | 529, | 526, | 2  |
|        | ,3 | ,3 | ,1 | ,1 | 261 | ,0 | ,8 | 7  | 7  | 156, |
|        |   |   |   |   | ,8 |   |   |   |   | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | 496 | 452 | 450 | 508 | 1  | 532 | 479 | 474, | 519, | 2  |
| ta      | ,3 | ,6 | ,1 | ,2 | 907 | ,9 | ,4 | 4  | 3  | 006, |
|        |   |   |   |   | ,2 |   |   |   |   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | 584 | 583 | 603 | 560 | 2  | 589 | 570 | 562, | 579, | 2  |
| auskartongit | ,5 | ,8 | ,4 | ,2 | 331 | ,6 | ,1 | 1  | 1  | 300, |
|        |   |   |   |   | ,9 |   |   |   |   | 9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | 225 | 241 | 245 | 258 | 970 | 266 | 274 | 267, | 275, | 1  |
| kaukset    | ,8 | ,1 | ,3 | ,5 | ,7 | ,1 | ,2 | 8  | 4  | 083, |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 389 | 425 | 417 | 440 | 1  | 472 | 525 | 461, | 393, | 1  |
|        | ,1 | ,8 | ,8 | ,3 | 673 | ,3 | ,7 | 4  | 7  | 853, |
|        |   |   |   |   | ,0 |   |   |   |   | 1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -53 | 9,4 | -40 | -27 | -  | -32 | 0,9 | -78, | 52,7 | -57, |
| toiminnot ja | ,3 |   | ,4 | ,4 | 111 | ,7 |   | 2  |   | 3  |
| eliminoinnit |   |   |   |   | ,7 |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   | 3  | 3  | 3  | 3  | 12 | 3  | 3  | 3  | 3  | 13  |
| toiminnot   | 191 | 233 | 212 | 319 | 957 | 410 | 355 | 234, | 372, | 373, |
|        | ,9 | ,2 | ,2 | ,9 | ,2 | ,5 | ,9 | 5  | 7  | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   | 475 | 442 | 486 | 462 | 1  | 487 | 484 | 485, | 449, | 1  |
| toiminnot   | ,4 | ,8 | ,2 | ,4 | 866 | ,9 | ,3 | 3  | 8  | 907, |
|        |   |   |   |   | ,8 |   |   |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|        | 59, | 59, | 60, | 50, | 230 | 43, | 35, | 34,9 | 24,5 | 137, |
|        | 6  | 7  | 3  | 5  | ,1 | 0  | 0  |   |   | 4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 3  | 3  | 3  | 3  | 14 | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  |
|        | 607 | 616 | 638 | 731 | 593 | 855 | 805 | 684, | 798, | 143, |
|        | ,7 | ,3 | ,1 | ,8 | ,9 | ,4 | ,2 | 9  | 0  | 5  |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevoitto segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä              

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 |
|        | /06 | /06 | /06 | 12/ | 6  | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   |
|        |   |   |   | 06 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 55, | 57, | 61, | 57, | 232 | 61, | 50, | 52,2 | 48,4 | 211, |
| ja      | 9  | 6  | 0  | 6  | ,1 | 1  | 2  |   |   | 9  |
| kirjapaperi  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | 24, | 12, | 12, | 22, | 70, | 13, | 9,6 | 17,0 | 12,6 | 52,2 |
| paperi    | 0  | 3  | 0  | 4  | 7  | 0  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | 44, | 50, | 29, | 28, | 152 | 60, | 34, | 38,6 | 75,2 | 208, |
|        | 4  | 3  | 8  | 2  | ,7 | 2  | 6  |   |   | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12, | 32, | 16, | 8,2 | 7,9 | 12,2 | 44,9 |
| ta      |   |   |   | 5  | 7  | 6  |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | 81, | 55, | 64, | 39, | 240 | 72, | 29, | 27,0 | 29,6 | 158, |
| auskartongit | 3  | 9  | 3  | 4  | ,9 | 4  | 0  |   |   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | 18, | 18, | 26, | 22, | 85, | 29, | 29, | 24,9 | 28,2 | 112, |
| kaukset    | 5  | 1  | 1  | 3  | 0  | 3  | 7  |   |   | 1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 4,1 | 15, | 22, | 22, | 63, | 54, | 59, | 37,1 | 0,0 | 151, |
|        |   | 0  | 0  | 3  | 4  | 8  | 3  |   |   | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 37, | -67 | 23, | 13, | 6,9 | 19, | 31, | 47,3 | 133, | 232, |
|        | 5  | ,0 | 3  | 1  |   | 8  | 8  |   | 9  | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 275 | 145 | 246 | 217 | 884 | 327 | 252 | 252, | 340, | 1  |
| ilman     | ,3 | ,1 | ,2 | ,8 | ,4 | ,2 | ,4 | 0  | 1  | 171, |
| kertaluonteis |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7  |
| ia eriä    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteis | -23 | 6,7 | -16 | 36, | -14 | -12 | 24, | -549 | -388 | -925 |
| et erät    | ,2 |   | 3,0 | 6  | 2,9 | ,0 | 4  | ,4  | ,5  | ,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 252 | 151 | 83, | 254 | 741 | 315 | 276 | -297 | -48, | 246, |
| yhteensä   | ,1 | ,8 | 2  | ,4 | ,5 | ,2 | ,8 | ,4  | 4  | 2  |
| (IFRS)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitus | 81, | -67 | -24 | -19 | -30 | -38 | -56 | -26, | -47, | -168 |
| erät     | 3  | ,3 | ,7 | ,6 | ,3 | ,7 | ,1 | 9  | 2  | ,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | 333 | 84, | 58, | 234 | 711 | 276 | 220 | -324 | -95, | 77,3 |
| veroja ja   | ,4 | 5  | 5  | ,8 | ,2 | ,5 | ,7 | ,3  | 6  |   |
| vähemmistöosu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| utta     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -91 | -21 | 34, | 67, | -10 | -69 | -41 | 60,2 | 44,8 | -5,8 |
|        | ,3 | ,6 | 6  | 5  | ,8 | ,3 | ,5 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista  | 242 | 62, | 93, | 302 | 700 | 207 | 179 | -264 | -50, | 71,5 |
| toiminnoista | ,1 | 9  | 1  | ,3 | ,4 | ,2 | ,2 | ,1  | 8  |   |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nettovoitto  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista | -15 | -22 | -36 | -37 | -11 | 15, | -35 | -177 | -86, | -283 |
| toiminnoista | ,7 | ,0 | ,0 | ,5 | 1,2 | 3  | ,3 | ,0  | 9  | ,9  |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikauden  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tappio    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| verojen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 226 | 40, | 57, | 264 | 589 | 222 | 143 | -441 | -137 | -212 |
| nettovoitto  | ,4 | 9  | 1  | ,8 | ,2 | ,5 | ,9 | ,1  | ,7  | ,4  |
--------------------------------------------------------------------------------Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 |
|        | /06 | /06 | /06 | 12/ | 6  | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   |
|        |   |   |   | 06 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | -  | 1,3 | -  | -  | 1,3 | -  | -  | -  | -110 | -110 |
| ja      |   |   |   |   |   |   |   |   | ,0  | ,0  |
| kirjapaperi  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | -2, | 1,2 | -16 | 2,1 | -16 | -  | -  | -218 | -231 | -449 |
| paperi    | 9  |   | 4,0 |   | 3,6 |   |   | ,0  | ,0  | ,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | -16 | 2,4 | 72, | 1,0 | 58, | -  | -  | -32, | 21,0 | -11, |
|        | ,9 |   | 0  |   | 5  |   |   | 6  |   | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | -  | -  | -  | 0,4 | 0,4 | -  | 24, | -  | -  | 24,4 |
| ta      |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | -  | -7, | -  | 2,3 | -4, | -  | -  | -186 | -12, | -199 |
| auskartonki  |   | 2  |   |   | 9  |   |   | ,8  | 5  | ,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | -  | 1,7 | -  | -  | 1,7 | -  | -  | -5,9 | -1,0 | -6,9 |
| kaukset    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 1,7 | 1,2 | -24 | 0,4 | -20 | -12 | -  | -106 | -  | -118 |
|        |   |   | ,0 |   | ,7 | ,0 |   | ,1  |   | ,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -5, | 6,1 | -47 | 30, | -15 | -  | -  | -  | -55, | -55, |
|        | 1  |   | ,0 | 4  | ,6 |   |   |   | 0  | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   | -23 | 6,7 | -16 | 36, | -14 | -12 | 24, | -549 | -388 | -925 |
| toiminnot   | ,2 |   | 3,0 | 6  | 2,9 | ,0 | 4  | ,4  | ,5  | ,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   | -  | -  | -14 | 23, | 9,2 | 44, | -11 | -  | -28, | 4,1 |
| toiminnot   |   |   | ,2 | 4  |   | 0  | ,6 |   | 3  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | -23 | 6,7 | -17 | 60, | -13 | 32, | 12, | -549 | -416 | -921 |
|        | ,2 |   | 7,2 | 0  | 3,7 | 0  | 8  | ,4  | ,8  | ,4  |
--------------------------------------------------------------------------------Liikevoitto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 |
|        | /06 | /06 | /06 | 12/ | 6  | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   |
|        |   |   |   | 06 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | 55, | 58, | 61, | 57, | 233 | 61, | 50, | 52,2 | -61, | 101, |
| ja      | 9  | 9  | 0  | 6  | ,4 | 1  | 2  |   | 6  | 9  |
| kirjapaperi  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | 21, | 13, | -15 | 24, | -92 | 13, | 9,6 | -201 | -218 | -396 |
| paperi    | 1  | 5  | 2,0 | 5  | ,9 | 0  |   | ,0  | ,4  | ,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | 27, | 52, | 101 | 29, | 211 | 60, | 34, | 6,0 | 96,2 | 197, |
|        | 5  | 7  | ,8 | 2  | ,2 | 2  | 6  |   |   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 12, | 33, | 16, | 32, | 7,9 | 12,2 | 69,3 |
| ta      |   |   |   | 9  | 1  | 6  | 6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | 81, | 48, | 64, | 41, | 236 | 72, | 29, | -159 | 17,1 | -41, |
| auskartongit | 3  | 7  | 3  | 7  | ,0 | 4  | 0  | ,8  |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | 18, | 19, | 26, | 22, | 86, | 29, | 29, | 19,0 | 27,2 | 105, |
| kaukset    | 5  | 8  | 1  | 3  | 7  | 3  | 7  |   |   | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 5,8 | 16, | -2, | 22, | 42, | 42, | 59, | -69, | 0,0 | 33,1 |
|        |   | 2  | 0  | 7  | 7  | 8  | 3  | 0  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 32, | -60 | -23 | 43, | -8, | 19, | 31, | 47,3 | 78,9 | 177, |
|        | 4  | ,9 | ,7 | 5  | 7  | 8  | 8  |   |   | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 252 | 151 | 83, | 254 | 741 | 315 | 276 | -297 | -48, | 246, |
|        | ,1 | ,8 | 2  | ,4 | ,5 | ,2 | ,8 | ,4  | 4  | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitus | 81, | -67 | -24 | -19 | -30 | -38 | -56 | -26, | -47, | -168 |
| erät     | 3  | ,3 | ,7 | ,6 | ,3 | ,7 | ,1 | 9  | 2  | ,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | 333 | 84, | 58, | 234 | 711 | 276 | 220 | -324 | -95, | 77,3 |
| veroja ja   | ,4 | 5  | 5  | ,8 | ,2 | ,5 | ,7 | ,3  | 6  |   |
| vähemmistön  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -91 | -21 | 34, | 67, | -10 | -69 | -41 | 60,2 | 44,8 | -5,8 |
|        | ,3 | ,6 | 6  | 5  | ,8 | ,3 | ,5 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista  | 242 | 62, | 93, | 302 | 700 | 207 | 179 | -264 | -50, | 71,5 |
| toiminnoista | ,1 | 9  | 1  | ,3 | ,4 | ,2 | ,2 | ,1  | 8  |   |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nettovoitto  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista | -15 | -22 | -36 | -37 | -11 | 15, | -35 | -177 | -86, | -283 |
| toiminnoista | ,7 | ,0 | ,0 | ,5 | 1,2 | 3  | ,3 | ,0  | 9  | ,9  |
| kertynyt   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikauden  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tappio    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| verojen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 226 | 40, | 57, | 264 | 589 | 222 | 143 | -441 | -137 | -212 |
| nettovoitto  | ,4 | 9  | 1  | ,8 | ,2 | ,5 | ,9 | ,1  | ,7  | ,4  |
--------------------------------------------------------------------------------Osakkuusyritykset segmenteittäin                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9/ | 10-1 | 2007 |
|        | /06 | /06 | /06 | 12/ | 6  | /07 | /07 | 07  | 2/07 |   |
|        |   |   |   | 06 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ja      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kirjapaperi  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehti | 2,3 | 0,8 | 3,2 | 3,8 | 10, | 3,6 | 1,2 | -0,5 | -3,0 | 1,3 |
| paperi    |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi  | 7,6 | -1, | 5,0 | 1,5 | 12, | 5,1 | -3, | 4,2 | 39,5 | 44,9 |
|        |   | 6  |   |   | 5  |   | 9  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tukkuritoimin | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,1 | -  | 0,1 |
| ta      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakk | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| auskartongit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspak | 0,1 | 0,4 | -0, | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,2 |
| kaukset    |   |   | 2  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet  | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | -  | -  | -  | 0,5 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 20, | 18, | 5,1 | 20, | 64, | 15, | 22, | 61,5 | 195, | 294, |
| toiminnot ja | 3  | 6  |   | 4  | 4  | 3  | 6  |   | 0  | 4  |
| eliminoinnit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   | 30, | 18, | 13, | 26, | 88, | 24, | 20, | 65,5 | 231, | 341, |
| toiminnot   | 7  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |   | 8  | 4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut   | 0,9 | 2,0 | -2, | -0, | -0, | 0,1 | -0, | -0,7 | 2,1 | 1,3 |
| toiminnot   |   |   | 9  | 6  | 6  |   | 2  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 31, | 20, | 10, | 25, | 87, | 24, | 19, | 64,8 | 233, | 342, |
|        | 6  | 2  | 2  | 4  | 4  | 2  | 8  |   | 9  | 7  |
--------------------------------------------------------------------------------Stora Enson osakkeet                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi        | Helsinki, EUR |  Tukholma, SEK  |  New  |
|               |         |          | York,  |
|               |         |          |  USD  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | A-osak | R-osak | A-osake | R-osake | ADR-todi |
|               | e   | e   |     |     | stukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu          | 12.65 | 12.66 | 116.25 | 116.25 | 18.41  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu           | 10.89 | 11.26 | 105.00 | 105.75 | 16.52  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu           | 10.19 | 10.24 | 96.75 | 97.25 | 14.85* |
--------------------------------------------------------------------------------
| * New Yorkin osalta päätöskurssin päivä on 28.12.2007, joka oli Stora Enson |
| ADR -todistusten viimeinen kaupankäyntipäivä New Yorkin pörssissä.      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä         |  Helsinki   |   Tukholma   | New York |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | A-osak | R-osak | A-osake | R-osake | ADR-todi |
|               | e   | e   |     |     | stukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinäkuu          | 177  | 153  | 187 010 | 17 588 | 4 011  |
|               | 727  | 355  |     |  624  |  700  |
|               |    | 339  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elokuu           | 195  | 96 095 | 388 461 | 10 448 | 4 052  |
|               | 902  | 412  |     |  510  |  000  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Syyskuu           | 170  | 54 883 | 115 482 | 4 434 | 6 476  |
|               | 594  | 938  |     |  159  |  600*  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 544  | 304  | 690 953 | 32 471 | 14 540 |
|               | 223  | 334  |     |  293  |  300  |
|               |    | 689  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
* Osakevaihto 28.12.2007 asti                          

Muutos laskentakäytännössä ja uudelleenluokittelu vuonna 2006          
Vuoden 2006 liikevoitto on luokiteltu uudelleen. Käteisvastikkeellisia     
synteettisiä johdon optio-ohjelmia osittain suojaavat TRS-suojausinstrumentit, 
jotka aiemmin raportoitiin muissa rahoituserissä, raportoidaan nyt liikevoitossa
henkilöstökuluina. Niiden vaikutus tuottoihin on 1,6 milj. euroa jaksolla    
10-12/2006 ja 24,6 milj. euroa jaksolla 1-12/2006. TRS-suojausinstrumentit eivät
täytä suojauskirjausten ehtoja, joten ne arvostetaan tilinpäätöspäivänä käypään 
arvoon ja arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan.               

Aiemmin rahoituserissä raportoitu osuus osakkuusyritysten tuloksista      
raportoidaan nyt liikevoitossa. Osakkuusyritykset toimittavat Stora Ensolle   
puuta, sellua ja logistiikkapalveluja, joten tämä muutos laskentakäytännössä on 
toteutettu niin, että se heijastaa näiden sijoitusten operatiivista luonnetta. 
Muutos on lisännyt liikevoittoa 26,0 milj. euroa jaksolla 10-12/2006 ja 88,0  
milj. euroa jaksolla 1-12/2006.                         

Uudelleenryhmittelyllä ei ole vaikutusta tulokseen ennen veroja. Kunkin aiemman 
jakson osalta esitetyt vertailusummat on oikaistu.               

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450              
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   


Stora Enson vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 24.4.2008. 


LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:	11.00                                   
Paikka:	Marina Congress Center, konfrenssihuone Nautica             
Osoite:	Katajanokanlaituri 6                          
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja             
	Kari Vainio, viestintäjohtaja                         

Tilaisuus pidetään englanniksi. Esityksen jälkeen on mahdollisuus esittää    
kysymyksiä Jouko Karviselle ja Hannu Ryöppöselle.                

Lehdistötilaisuuden verkkolähetys                        
Lehdistötilaisuutta on mahdollisuus kuunnella Internetissä osoitteessa     
www.storaenso.com. Verkkolähetyksen kautta voi seurata myös esitysmateriaalia. 
Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa             
www.storaenso.com/investors klo 11.00.                     

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu 
Ryöppönen isännöivät tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin   
(mainitse: 'Stora Enso'):                            
0800 931 153	Suomi                               
+44 (0)20 8609 1270 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
0200 884 632	Ruotsi                               
+1 866 388 1926 	Yhdysvallat                          

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


pp. 	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa

Liitteet & linkit