Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2008 tulos

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2009 klo 9.00               

Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden       
tuotannonrajoitusten seurauksena, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja   
arvostuseriä 28,4 milj. euroa, liiketoiminnan nettorahavirta 236,7 milj. euroa 
neljännellä neljänneksellä                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteenveto viimeisen       |    |    |    |    |    |
| neljänneksen tuloksesta     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot        |    | 10-12/ | 2008  | 10-12/ | 2007  |
|                 |    | 08   |    | 07   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           | Milj. | 2   | 11   | 2   | 11   |
|                 | EUR  | 602,5 | 028,8 | 980,7 | 848,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen poistoja    | Milj. | 163,3 | 1   | 306,8 | 1   |
| (EBITDA) ilman kertaluonteisia  | EUR  |    | 027,2 |    | 569,9 |
| eriä ja käyvän    arvon    |    |    |    |    |    |
| muutoksia            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman kertaluonteisia | Milj. | 28,4  | 388,4 | 144,1 | 861,1 |
| eriä ja käyvän arvon muutoksia  | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)        | Milj. | -784,2 | -726,6 | -60,6 | 176,9 |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja ilman   | Milj. | -81,0 | 151,6 | 284,2 | 970,1 |
| kertaluonteisia eriä       | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        | Milj. | -845,6 | -893,8 | -104,3 | 20,2  |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman      | Milj. | -67,2 | 142,8 | 220,2 | 747,3 |
| kertaluonteisia eriä       | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos              | Milj. | -654,6 | -679,0 | -59,6 | 12,8  |
|                 | EUR  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman     | EUR  | -0,08 | 0,18  | 0,28  | 0,94  |
| kertaluonteisia eriä       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)        | EUR  | -0,82 | -0,86 | -0,07 | 0,01  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) ilman  | EUR  | 0,06  | 0,99  | 0,50  | 1,94  |
| kertaluonteisia eriä       |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä | %   | -0,8  | 3,4  | 12,8  | 11,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman kertaluonteisia eriä | %   | 1,2  | 4,1  | 5,6  | 8,6  |
| ja käyvän arvon muutoksia    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kysyntä heikkeni juuri niin vakavasti  
kuin odotimme ja varoitimme kolmannen vuosineljänneksen tulostiedotteessamme.  
Vastasimme siihen myös suunnitelmamme mukaisesti leikkaamalla voimakkaasti   
tuotantoa, liiketoiminta-alueesta riippuen 15-30 %. Nämä järeät toimenpiteet  
supistivat tuntuvasti liikevoittoa, mutta samalla käyttöpääomamme keveni noin  
200 miljoonaa euroa, vähensimme viimeisen vuosineljänneksen investointeja 25-30 
% suunnitellusta niin, että koko vuoden investoinnit jäivät 700 miljoonaan   
euroon, sekä varmistimme, että kaikki liiketoiminta-alueemme ja koko      
toimitusketju aloittivat vuoden 2009 mahdollisimman pienin varastoin. Lisäksi  
pystyimme sopimaan useiden avainalueidemme asiakkaiden kanssa merkittävistä ja 
hyvin tarpeellisista hinnankorotuksista. Tämä koski niin sanoma- ja       
aikakauslehtipaperia kuin myös kuluttajapakkauskartonkia ja päällystettyä    
hienopaperia.                                  

Viime vuoden lopun haastavat olosuhteet jatkuivat ainakin vuoden 2009      
alkupuolella. Kiinnitämme edelleen erityistä huomiota hyvään hinnoitteluun ja  
rahavirtaan. Valmistamme tuotteita vain sen mukaan kuin asiakkaat ostavat niitä,
emme varastoon. Olemme tarkistaneet vuoden 2009 investointibudjetin 500     
miljoonaan euroon, ja mikä tärkeintä, suurimman osan siitä aiomme rahoittaa   
käyttöpääomamme lisävähennyksillä. Pääoman käytön huomattava vähentäminen vuonna
2009 ei mitenkään olennaisesti vaikuta strategiaamme. Sitä ei suinkaan lähdetä 
muuttamaan jokaisessa laskusuhdanteessa, mutta sen sijaan kylläkin ajoitamme  
hankkeita niin, että yhtiö ja sen liikkumavapaus voidaan turvata. Juuri näin me 
nyt teemme. Samaan tyyliin Stora Enso alkoi jo vuoden 2007 puolivälistä, eli  
rahoituskriisin ensimmäisestä aallosta lähtien, ennakoivasti pienentää     
maksuvalmiusriskiään sekä vähentää lyhytaikaista velkaa ja pidentää luottojensa 
takaisinmaksuaikaa.                               

Ennustamme yksikkökustannustemme yleisen nousun vuonna 2009 jäävän lähelle   
nollaa. Jotkut, etenkin puu- ja maakaasukustannukset, alkavat merkittävästi   
pienentyä vasta vuoden jälkipuoliskolla ostosopimusten luonteen takia.     

Sopeuttaaksemme kapasiteetin vähenevään kysyntään olemme käynnistäneet     
neuvottelut laajamittaisista lomautuksista Suomessa. Lisäksi neuvottelemme ja  
käymme keskusteluja Saksassa, Ruotsissa ja muissa maissa löytääksemme keinoja  
kapasiteetin ja kustannusten nopeaan sopeuttamiseen. Pidennämme väliaikaisia  
tuotannonrajoituksia niin pitkälle kuin se on tarpeen. Yhtiön ylin johto    
osallistuu kustannustalkoisiin pienentämällä kuluvan vuoden palkkaansa.     

Kuten on tiedotettu yksityiskohtaisesti erillisellä pörssitiedotteeella tänään, 
Stora Enso on tilintarkastusprosessin aikana havainnut virheellisen kirjauksen 
vuosien 2001-2006 vapaan ja sidotun oman pääoman välillä, mikä ei vaikuta    
konsernin tai emoyhtiön oman pääoman kokonaismäärään, mutta aiheuttaa tarpeen  
luokitella 1 512 miljoonaa euroa vapaan oman pääoman sijasta sidotuksi     
pääomaksi. Tämän seurauksena hallituksen ehdotus jakaa 0,20 euroa osakkeelta  
osakkeenomistajille on ehdollinen paitsi yhtiökokouksen hyväksynnälle myös   
Patentti- ja rekisterihallituksen luvalle ja siirtyy ainakin heinäkuuhun 2009. 
Korjaamme tämän kirjanpitokysymyksen ja aiomme jakaa varoja, vaikkakin vähemmän,
osakkeenomistajillemme myös vuonna 2009.                    
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa konsernin kaikkien tuotteiden kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona 
ja selkeästi huonompana kuin vuotta aiemmin ainakin vuoden 2009 ensimmäisen   
puoliskon ajan talouden taantuman vuoksi. Mainontaan käytettävä rahamäärä alkoi 
laskea jyrkästi vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, ja sen odotetaan pysyvän
heikkona, mikä vähentää paperin kysyntää merkittävästi.             

Kausiluonteiset tekijät ja asiakkaiden varastojen tyhjentäminen ilmoitettujen  
hinnankorotusten seurauksena vähentävät todennäköisesti sanomalehtipaperin   
kysyntää vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Väliaikaiset ja pysyvät   
tuotantokapasiteetin leikkaukset ovat kuitenkin parantaneet kysynnän ja     
tarjonnan tasapainoa erityisesti aikakauslehtipaperin ja päällystetyn      
hienopaperin markkinoilla. Joidenkin pakkaustuotteiden kysynnän odotetaan    
nousevan kausiluonteisesti jonkin verran ensimmäisen neljänneksen lopussa.   
Puutuotteiden markkinoiden odotetaan olevan erittäin heikot, sillä       
rakennustoiminta on hidastunut nopeasti kaikilla tärkeimmillä markkinoilla.   

Euroopassa toteutetaan joitakin hinnankorotuksia paikallisissa valuutoissa   
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen  
verrattuna erityisesti sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa,      
päällystetyssä hienopaperissa ja kuluttajapakkauskartongeissa. Päällystämättömän
hienopaperin hintapaineet kuitenkin todennäköisesti jatkuvat. Puutuotteiden ja 
useimpien teollisuuspakkausten hintoihin odotetaan kohdistuvan edelleen     
paineita. Sanomalehtipaperin hintojen ennustetaan laskevan Euroopan       
ulkopuolisilla vientimarkkinoilla.                       

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysynnän    
odotetaan olevan heikkoa hidastuvan talouskasvun ja asiakkaiden varastojen   
tyhjentämisen seurauksena. Päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoiden    
jatkuva heikkous vaikuttaa päällystämättömän aikakauslehtipaperin markkinoihin. 
Aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan laskevan, ja hienopaperin hintoihin   
kohdistuu oletettavasti edelleen paineita. Kuluttajapakkauskartongin      
markkinoiden kehitys on epävarmaa Kiinan viimevuotisen maitoskandaalin jälkeen. 

Latinalaisessa Amerikassa kausiluonteisten tekijöiden ja asiakkaiden korkeiden 
varastotasojen odotetaan hillitsevän päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntää,
mikä pitää hinnat tasaisina.                          

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli edellisvuotta   
vahvempaa, sanomalehtipaperin, hienopaperin ja teollisuuspakkausten kysyntä   
heikompaa sekä kuluttajapakkauskartongin, päällystetyn aikakauslehtipaperin ja 
puutuotteiden kysyntä merkittävästi heikompaa.                 

Kaikkien aikakauslehtipaperilaatujen, päällystetyn hienopaperin,        
kuluttajapakkauskartonkien ja joidenkin teollisuuspakkausten markkinahinnat   
paikallisina valuuttoina olivat korkeammat, alemmat sanomalehtipaperilla,    
päällystämättömällä hienopaperilla, kierrätettyihin kuituihin pohjautuvalla   
aaltopahvin raaka-aineella ja aaltopahvipakkauksilla sekä huomattavasti alemmat 
puutuotteilla.                                 

Tuottajien varastot olivat vuoden lopussa pienemmät kuin edellisvuonna     
sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja hienopaperin osalta.        

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi ja  
hinnat nousivat merkittävästi.                         

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni ja hinnat laskivat     
huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.                  

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa sanomalehtipaperin kysyntä oli huomattavasti vahvempaa pääasiassa  
asiakkaiden joulukuisen varastojen täyttämisen seurauksena. Myös päällystetyn ja
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, mutta kaikkien muiden 
tuotteiden kysyntä heikkeni.                          

Päällystetyn hienopaperin ja kuluttajapakkauskartonkien markkinahinnat     
paikallisina valuuttoina olivat korkeammat, pysyivät muuttumattomina      
sanomalehtipaperilla, aikakauslehtipaperilla ja joillakin            
teollisuuspakkaustuotteilla, jonkin verran alemmat päällystämättömällä     
hienopaperilla ja aaltopahvipakkauksilla sekä alemmat kierrätettäviin kuituihin 
pohjautuvalla aaltopahvilla ja puutuotteilla.                  

Sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin   
tuottajien varastot olivat pienemmät ja päällystetyn hienopaperin varastot   
pysyivät ennallaan.                               

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui, 
mutta hinnat pysyivät suurimmaksi osaksi ennallaan.               

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin  
kysyntä heikkeni. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin hintoihin kohdistui  
paineita ja päällystetyn hienopaperin hinnat laskivat.             


--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson toimitukset |   |   |   |   |    |    |    |
| ja tuotanto       |   |   |   |   |    |    |    |
| jatkuvista        |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnoista       |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | 200 | 2008 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  |   | 2/07 | 08  | 2/08 | s   | s   | s   |
|          |   |   |   |   |   | %   | %   | %   |
|          |   |   |   |   |   | 10-  | 10-  | 200  |
|          |   |   |   |   |   | 12/08 | 12/08 | 8 -  |
|          |   |   |   |   |   | -   | -   | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 12 | 11  | 3  | 2  | 2  | -9,4 | -4,0 | -5,1 |
| kartongin     | 477 | 836 | 148 | 971 | 851 |    |    |    |
| toimitukset (1 000 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tonnia)      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja     | 12 | 11  | 3  | 3  | 2  | -11,7 | -10,5 | -5,7 |
| kartonkituotanto  | 458 | 746 | 056 | 015 | 698 |    |    |    |
| (1 000 tonnia)   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoimitukse | 6  | 5  | 1  | 1  | 1  | 0,1  | -1,3 | -7,2 |
| t (1 000 m3)    | 348 | 893 | 421 | 441 | 422 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvitoimituk | 1  | 1  | 277 | 271 | 254 | -8,3 | -6,3 | -1,8 |
| set (milj. m2)   | 091 | 071 |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden  
2007 viimeiseen neljännekseen seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen tammikuussa
2008 noin 71 000 tonnia sanomalehtipaperia ja 21 000 tonnia           
aikakauslehtipaperia, Reisholzin tehtaan sulkeminen vuoden 2007 neljännellä   
neljänneksellä noin 29 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan     
uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 29 000 tonnia 
aikakauslehtipaperia, Berghuizerin tehtaan kahden paperikoneen alasajo vuoden  
2007 huhti- ja lokakuussa noin 20 000 tonnia hienopaperia.           
Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet toimituksia    
vuonna 2008 verrattua vuoteen 2007 seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen    
tammikuussa 2008 noin 276 000 tonnia sanomalehtipaperia ja 54 000 tonnia    
aikakauslehtipaperia, Reisholzin tehtaan sulkeminen vuoden 2007 neljännellä   
neljänneksellä noin 162 000 tonnia aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan    
uudelleenjärjestely vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 103 000 tonnia
aikakauslehtipaperia, Berghuizerin tehtaan kahden paperikoneen alasajo vuoden  
2007 huhti- ja lokakuussa noin 142 000 tonnia hienopaperia.           
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen)                
Liikevaihto 2 602,5 milj. euroa oli 378,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2007 
neljännellä neljänneksellä. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 134  
milj. euroa. Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperiin kohdistuneet valuuttakurssien
epäsuotuisat muutokset, puutuotteiden ja teollisuuspakkausten alhaisemmat hinnat
sekä hienopaperin, kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten      
vähentyneet toimitukset korvautuivat ainoastaan osittain useiden paperi- ja   
kartonkituotteiden korkeammilla myyntihinnoilla.                

Avainluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR  | 10- | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 2008 | Muut | Muut | Muut |
|       | 12/ | 7  | /08 | /08 | /08 | 12/ |   | os % | os % | os % |
|       | 07 |   |   |   |   | 08 |   | 10- | 10- | 200 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 12/0 | 12/0 | 8 - |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 8 - | 8 - | 200 |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 10- | 7-8 | 7  |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 12/0 | /08 |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   | 7  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2  | 11 | 2  | 2  | 2  | 2  | 11  | -12, | -4,4 | -6,9 |
|       | 980 | 848 | 831 | 871 | 722 | 602 | 028, | 7  |   |   |
|       | ,7 | ,5 | ,8 | ,8 | ,7 | ,5 | 8  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman | 306 | 1  | 299 | 262 | 302 | 163 | 1  | -46, | -45, | -34, |
| kertaluontei | ,8 | 569 | ,2 | ,6 | ,1 | ,3 | 027, | 8  | 9  | 6  |
| sia eriä ja |   | ,9 |   |   |   |   | 2  |   |   |   |
| käyvän    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 327 | 1  | 125 | 72, | 140 | -19 | 318, | -105 | -113 | -71, |
| ilman    | ,9 | 126 | ,0 | 6  | ,7 | ,5 | 8  | ,9  | ,9  | 7  |
| kertaluontei |   | ,8 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 144 | 861 | 140 | 94, | 125 | 28, | 388, | -80, | -77, | -54, |
| ilman    | ,1 | ,1 | ,1 | 4  | ,5 | 4  | 4  | 3  | 4  | 9  |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| käyvän arvon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontei | -38 | -94 | -  | -1, | -27 | -76 | -1  | -96, | -173 | -10, |
| set erät   | 8,5 | 9,9 |   | 3  | 9,4 | 4,7 | 045, | 8  | ,7  | 1  |
| (operatiivin |   |   |   |   |   |   | 4  |   |   |   |
| en)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | 11, | 9,5 | 4,4 | 2,5 | 5,2 | -0, | 2,9 | -106 | -113 | -69, |
| ilman    | 0  |   |   |   |   | 7  |   | ,4  | ,5  | 5  |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä,%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos  | -60 | 176 | 125 | 71, | -13 | -78 | -726 | n/m | n/m | n/m |
| (IFRS)    | ,6 | ,9 | ,0 | 3  | 8,7 | 4,2 | ,6  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoitu | -43 | -15 | -41 | -40 | -23 | -61 | -167 | -40, | -167 | -6,7 |
| serät    | ,7 | 6,7 | ,9 | ,9 | ,0 | ,4 | ,2  | 5  | ,0  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 284 | 970 | 83, | 31, | 117 | -81 | 151, | -128 | -168 | -84, |
| veroja ja  | ,2 | ,1 | 1  | 7  | ,8 | ,0 | 6  | ,5  | ,8  | 4  |
| vähemmistöos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uuksia ilman |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | -10 | 20, | 83, | 30, | -16 | -84 | -893 | n/m | n/m | n/m |
| veroja ja  | 4,3 | 2  | 1  | 4  | 1,7 | 5,6 | ,8  |   |   |   |
| vähemmistöos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uuksia    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | 220 | 747 | 66, | 27, | 116 | -67 | 142, | -130 | -157 | -80, |
| tulos ilman | ,2 | ,3 | 1  | 5  | ,4 | ,2 | 8  | ,5  | ,7  | 9  |
| kerta-    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| luonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  | -59 | 12, | 66, | 28, | -11 | -65 | -679 | n/m | n/m | n/m |
| tulos    | ,6 | 8  | 1  | 6  | 9,1 | 4,6 | ,0  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien  | 12, | 11, | 4,9 | 2,8 | 5,4 | -0, | 3,4 | -106 | -114 | -69, |
| toimintojen | 8  | 3  |   |   |   | 8  |   | ,3  | ,8  | 9  |
| ROCE ilman  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluontei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sia eriä, % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien  | 5,6 | 8,6 | 5,5 | 3,6 | 4,8 | 1,2 | 4,1 | -78, | -75, | -52, |
| toimintojen |   |   |   |   |   |   |   | 6  | 0  | 3  |
| ROCE ilman  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kerta-    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| luonteisia  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä, käyvän |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| niihin    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| liittyviä  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä %    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE, %   | -2, | 1,8 | 4,9 | 2,7 | -5, | -33 | -7,7 | n/m | n/m | n/m |
|       | 4  |   |   |   | 3  | ,1 |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| täsmäytyslaskelma, |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jatkuvat toiminnot |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 10- | 2007 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 12/ |   | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          | 07 |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008 |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | -   |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan tulos  | 131 | 786, | 129, | 6,4 | 346, | -95,1 | -95,1 | -56,0 |
| ilman       | ,3 | 8  | 4  |   | 3  |    |    |    |
| kertaluonteisia  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| eriä        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset, | 12, | 74,3 | -3,9 | 22,0 | 42,1 | 71,9 | n/m  | -43,3 |
| operatiivinen,   | 8  |   |   |   |   |    |    |    |
| ilman käyvän    |   |   |   |   |   |    |    |    |
|  arvon muutoksia |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevtulos ilman | 144 | 861, | 125, | 28,4 | 388, | -80,3 | -77,4 | -54,9 |
| kertaluonteisia  | ,1 | 1  | 5  |   | 4  |    |    |    |
| eriä, käyvän arvon |   |   |   |   |   |    |    |    |
| muutoksia     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    | 183 | 265, | 15,2 | -47, | -69, | -126, | n/m  | -126, |
| muutokset     | ,8 | 7  |   | 9  | 6  | 1   |    | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos ilman  | 327 | 1  | 140, | -19, | 318, | -105, | -113, | -71,7 |
| kertaluonteisia  | ,9 | 126, | 7  | 5  | 8  | 9   | 9   |    |
| eriä        |   | 8  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  | -38 | -949 | -279 | -764 | -1  | -96,8 | -173, | -10,1 |
| erät        | 8,5 | ,9  | ,4  | ,7  | 045, |    | 7   |    |
|          |   |   |   |   | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS) | -60 | 176, | -138 | -784 | -726 | n/m  | n/m  | n/m  |
|          | ,6 | 9  | ,7  | ,2  | ,6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokset jatkuvien toimintojen osalta    
(verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen)	(jatkuu)           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 115,7 milj. euroa 
28,4 milj. euroon, joka on 1,1 % liikevaihdosta. Hienopaperin osuus laskusta oli
45,4 milj. euroa. Liikevoitto laski myös kuluttajapakkauskartongissa,      
teollisuuspakkauksissa, puutuotteissa ja muut-segmentissä. Liikevoitto parani  
sanomalehtipaperissa ja aikakauslehtipaperissa. Hienopaperin liiketappio oli 9,7
milj. euroa (liikevoitto 35,7 milj. euroa) ja puutuotteiden liiketappio 18,9  
(0,5) milj. euroa. Muut-segmentin liiketappio oli 48,2 (25,9) milj. euroa, mikä 
johtui pääasiassa puuvarastojen alaskirjauksesta Suomessa.           

Paperi- ja kartonkitehtailla, lukuun ottamatta suljettuja tehtaita, korkeammat 
myyntihinnat paikallisissa valuutoissa paransivat liikevoittoa 82 milj. euroa. 
Epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksien ja suojaussopimusten nettovaikutus    
liikevoittoon oli noin 34 milj. euroa. Alemmat myyntihinnat laskivat      
puutuotteiden liikevoittoa 32 milj. eurolla aiheuttaen liiketappion. Myös    
teollisuuspakkaukset kärsivät myyntihintojen laskusta. Hienopaperin,      
kuluttajapakkauskartongin ja teollisuuspakkausten alhaisemmat myyntimäärät   
pienensivät liikevoittoa 42 milj. euroa.                    

Energiakustannukset nousivat vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, sillä   
vuoden ensimmäisellä puoliskolla ylimmillään olleiden öljyn hintojen muutokset 
näkyvät kaasun hinnoissa keskimäärin vasta noin kuuden kuukauden viiveellä. Tämä
on vaikuttanut konsernin kokonaisenergiakustannuksiin. Korkeammat energian   
hinnat pienensivät liikevoittoa 63 milj. euroa. Korkeammat raakapuun      
kustannukset vähensivät konsernin kokonaisliikevoittoa noin 5 miljoonaa euroa, 
koska sahatukin alentuneet kustannukset (18 milj. euroa) olivat pienemmät kuin 
kuitupuun hintojen nousu (23 milj. euroa).                   

Kiinteät kustannukset laskivat 60 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa      
kustannustason parannustoimenpiteistä mukaan lukien uudelleenjärjestelyt.    

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille yhteensä 8,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä
on 17 % vähemmän kuin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui    
tehtaiden sulkemisista sekä tuotannon supistuksista erityisesti Suomessa.    
Puuraaka-aineen hinnat laskivat kaikilla päämarkkinoilla.            

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä  
oli 22,0 (12,8) milj. euroa. Vuoden 2008 alusta alkaen osakkuusyritykset on   
esitetty liikevoitossa erikseen, edellisvuonna ne sisältyivät asianomaisen   
liiketoiminta-alueen liikevoittoon. Liiketoiminta-alueiden vertailuliikevoitot 
vuodelta 2007 on luokiteltu sen mukaisesti uudelleen.              

Liikevoitto sisältää -47,9 (183,8) milj. euron nettovaikutuksen, joka koostuu  
osakeperusteisten maksujen kirjaamisesta, optio-ohjelmien            
suojausinstrumenteista, hiilidioksidin päästöoikeuksista sekä pääasiassa    
osakkuusyritysten IAS 41:n mukaisesta metsäomaisuuden arvostuksesta.      
                                        
Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä tehdyillä liikearvon ja aineellisten ja 
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistesteillä oli noin 668 milj. euron   
negatiivinen vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen mukaan lukien      
osakkuusyritys Sunila Oy:n investoinnin 44 milj. euron arvonalentuminen. Vuoden 
2008 viimeiselle neljännekselle kirjatut noin 97 miljoonan euron varaukset   
liittyivät pääasiassa jo ilmoitettuihin uudelleenjärjestelyihin. Tästä summasta 
noin puolella on kassavaikutus vuoden 2009 aikana. Arvonalentuminen johtuu   
pääasiassa monien konsernin tuotteiden heikoista kysyntänäkymistä. Nämä erät on 
raportoitu kertaluonteisina erinä.                       

Nettorahoituserät olivat -61,4 (-43,7) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
nousivat -39,2 milj. eurosta -42,9 milj. euroon, sillä keskimääräinen korkotaso 
oli korkeampi kuin edellisvuonna ja korolliset saamiset vähenivät. Vuoden 2008 
koronlaskuilla on positiivinen vaikutus vuonna 2009. Nettovaluuttakurssitappiot 
lainoista, valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä kasvoivat -5,4 milj. eurosta
-16,4 milj. euroon, mikä johtui pääasiassa euromääräisistä lainoista Ruotsissa 
ja Venäjällä. Nettotappio muista rahoituseristä oli -2,1 (0,9) milj. euroa, joka
sisälsi 6,4 milj. euron tuoton payment-in-kind-velkakirjoista,         
koronvaihtosopimusten 4,3 milj. euron positiivisen käyvän arvon muutoksen,   
pitkäaikaisen velan -9,6 milj. euron negatiivisen käyvän arvon muutoksen ja   
muita kuluja -3,2 milj. euroa.                         
                                        
Konsernin sijoitettu pääoma 31.12.2008 oli 8 774,5 milj. euroa, jossa on    
nettomääräistä vähennystä 1 845,7 milj. euroa. Tämä johtui aineellisten ja   
aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon arvonalennuksista sekä Pohjolan Voiman 
ja NewPagen noteeraamattomien osakkeiden arvostuseristä ja pienentyneestä    
käyttöpääomasta.                                
Tammi-joulukuun 2008 tulos (verrattuna edellisvuoteen)             
Liikevaihto 11 028,8 milj. euroa oli 819,7 milj. euroa pienempi kuin vuonna   
2007. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 504 milj. euroa.      
Liikevaihtoa pienensivät myös epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset sekä     
puutuotteissa merkittävästi alhaisemmat hinnat ja vähäisemmät toimitukset.   

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 472,7 milj. euroa 
388,4 milj. euroon, joka on 3,5 % liikevaihdosta. Puutuotteiden osalle laskusta 
tulee 218,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto oli pienempi myös kaikissa muissa  
segmenteissä aikakauslehtipaperia lukuun ottamatta. Puutuotteiden liiketappio  
oli 67,5 milj. euroa (liikevoitto 150,7 milj. euroa).              

Toimituksissa tapahtuneet muutokset, lukuun ottamatta suljettuja tehtaita,   
pienensivät konsernin liikevoittoa 33 milj. euroa, sillä muiden         
liiketoiminta-alueiden lisääntyneet toimitukset eivät pystyneet täysin     
korvaamaan puutuotteiden reilusti vähentyneitä toimituksia eivätkä       
kuluttajapakkauskartonkien ja teollisuuspakkausten vähentyneitä toimituksia.  
Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa nostivat konsernin liikevoittoa, lukuun 
ottamatta suljettujen tehtaiden vaikutusta 57 milj. euroa, kun         
aikakauslehtipaperin, hienopaperin ja kuluttajapakkauskartonkien kasvu enemmän 
kuin korvasi jonkin verran alhaisemmat sanomalehtipaperin hinnat ja       
puutuotteiden paljon alhaisemmat hinnat. Epäsuotuisten valuuttakurssimuutoksien 
ja suojaussopimusten nettovaikutus liikevoittoon oli noin 181 milj. euroa.   

Korkeammat raakapuun kustannukset vähensivät konsernin kokonaisliikevoittoa noin
124 miljoonaa euroa, koska sahatukin alentuneet kustannukset (38 milj. euroa)  
olivat pienemmät kuin kuitupuun hintojen nousu (162 milj. euroa).        

Huomattavasti korkeammat polttoaineiden ja sähkön hinnat pienensivät      
liikevoittoa noin 133 milj. euroa.                       

Puuta toimitettiin konsernin tehtaille yhteensä 37 miljoonaa kuutiometriä vuonna
2008, mikä on 12 % vähemmän kuin vuonna 2007. Tämä johtui tehtaiden sulkemisista
ja supistuksista erityisesti Suomessa.                     

Kiinteät kustannukset laskivat noin 134 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa   
kustannustason parannustoimenpiteistä uudelleenjärjestely mukaan lukien.    

Nettorahoituserät olivat -167,2 (-156,7) milj. euroa. Nettokorkokustannukset  
nousivat 15,2 milj. euroa -165,2 milj. euroon ja valuuttakurssitappiot kasvoivat
-3,3 milj. euroa -15,3 milj. euroon. Nettovoitto muista rahoituseristä oli 13,3 
(-3,4) milj. euroa, mikä johtui payment-in-kind-velkakirjojen 19,7 milj. euron 
tuotosta, koronvaihtosopimusten 1,1 milj. euron positiivisesta käyvän arvon   
muutoksesta, pitkäaikaisen velan -7,9 milj. euron negatiivisesta käyvän arvon  
muutoksesta ja muista 0,4 milj. euron voitoista.                
Lopetettavat toiminnot                             
30. 4.2008 Stora Enso sai päätökseen Papyrus-tukkuriliiketoimintansa myynnin  
Altor Fund II:lle 6. 3.2008 julkistetun mukaisesti. Tukkuriliiketoiminta on   
luokiteltu lopetettavaksi toiminnoksi IFRS:n mukaan, joten sen nettotulos 30.4. 
päättyneiltä neljältä kuukaudelta ilmoitetaan yhdellä rivillä jatkuvien     
toimintojen nettotuloksen jälkeen. Tämä lopetettavien toimintojen tulos sisältää
luovutustappion, jota kumulatiiviset valuuttakurssierot pienensivät osittain.  

Lopetettavien toimintojen liikevoitto ilman luovutustappiota oli 15,4 milj.   
euroa. Luovutustappio ennen veroja oli 3,6 milj. euroa, sisältäen kumulatiiviset
kurssierot.                                   
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 kolmanteen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 602,5 milj. euroa oli 120,2 milj. euroa pienempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 722,7 milj. euroa. Tehtaiden sulkemiset pienensivät liikevaihtoa 
16 milj. eurolla. Liikevaihto pieneni pienempien toimitusten ja epäsuotuisten  
valuuttakurssimuutosten vuoksi, vaikka hinnat paikallisissa valuutoissa     
nousivatkin jonkin verran.                           

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 97,1 milj. euroa  
28,4 milj. euroon, mikä johtui vähentyneistä myyntimääristä, kurssikehityksen  
epäsuotuisasta vaikutuksesta myyntihintoihin ja energiakustannusten noususta.  

Konsernin sijoitettu pääoma 31.12.2008 oli 8 774,5 milj. euroa, jossa on    
nettomääräisesti vähennystä 1 401,5 milj. euroa. Tämä johtui aineellisten ja  
aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon arvonalennuksista ja Pohjolan Voiman ja 
NewPagen noteeraamattomien osakkeiden arvostuseristä ja pienentyneestä     
käyttöpääomasta.                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarakenne        |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          | 31.12. | 31.3.20 | 30.6.20 | 30.9.20 | 31.12.2 |
|               | 2007  | 08   | 08   | 08   | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset ja aineettomat | 8   | 8 366,8 | 8 572,8 | 8 044,8 | 6 853,7 |
| hyödykkeet         | 493,2 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset      | 1   | 1 142,5 | 1 213,7 | 1 177,1 | 1 042,5 |
|               | 154,5 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma        | 2   | 2 361,3 | 1 921,3 | 1 882,5 | 1 674,7 |
|               | 084,4 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat  | -   | - 524,0 | - 414,0 | - 432,3 | - 513,6 |
| erät, netto         | 493,3 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma       | 11   | 11   | 11   | 10   | 9 057,3 |
|               | 238,8 | 346,6  | 293,8  | 672,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto      | -618,6 | -584,5 | -537,7 | -496,1 | -282,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | 10   | 10   | 10   | 10   | 8 774,5 |
|               | 620,2 | 762,1  | 756,1  | 176,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 7   | 7 134,1 | 7 782,5 | 7 112,5 | 5 594,0 |
| kuuluva oma pääoma     | 593,6 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet     | 71,9  | 69,2  | 74,8  | 74,0  | 56,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat    | 2   | 3 558,8 | 2 898,8 | 2 989,5 | 3 124,0 |
|               | 954,7 |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä      | 10   | 10   | 10   | 10   | 8 774,5 |
|               | 620,2 | 762,1  | 756,1  | 176,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Rahoitus vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008     
kolmanteen neljännekseen)                            
Jatkuvista toiminnoista kertyneet rahavirrat olivat 236,7 (193,2) milj. euroa ja
rahavirrat investointien jälkeen 13,2 (40,4) milj. euroa. Tehokas käyttöpääoman 
vähennys korvasi osittain heikkoa kannattavuutta.                

Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat olivat 3 124,0 milj. euroa,  
jossa on lisäystä 134,5 milj. euroa. Tämä johtuu pääasiassa lyhytaikaisten   
hyödyke- ja rahavirtajohdannaisten lisäyksestä. Käyttämättömät luotot ja    
rahavarat yhteensä pysyivät muuttumattomina 1,8 mrd. eurossa. Lisäksi Stora   
Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 0,7 mrd.   
euroon saakka.                                 

Velkaantumisaste 31.12.2008 oli 0,56 (0,42). Valuuttojen nettovaikutus omaan  
pääomaan oli 267 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa    
Pohjolan Voimaan ja NewPage Corporationiin liittyvä, myytävissä olevaan     
omaisuuteen sisältyvä noteeraamattomien osake- ja velkainstrumenttien      
arvostuserä vähensi omaa pääomaa 402,2 milj. eurolla. Pohjolan Voiman käyvän  
arvon lasku johtui vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä jatkuneen sähkön   
hinnan laskusta ja NewPage Corporationin käyvän arvon lasku heikkenevistä    
markkinaolosuhteista Yhdysvalloissa.                      
Rahoitus vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2007     
viimeiseen neljännekseen)                            
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 1 068 milj. euroa 
lyhytaikaisia lainoja verrattuna 1 087 milj. euroon vuoden 2007 lopussa.    
Rahavaroja oli vuoden 2008 lopussa 416 milj. euroa verrattuna 971 milj. euron  
rahavaroihin vuoden 2007 lopussa. Tähän sisältyi Pohjois-Amerikan toimintojen  
myynnistä saatuja tuottoja, joita käytettiin pitkäaikaisen velan lyhentämiseen 3
868 milj. eurosta 3 445 milj. euroon.                      




--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 2008 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  |   | 2/07 | 08  | 2/08 | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08  | /08  | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | -   | -   |    |
|          |   |   |   |   |   | 10-  | 7-9/0 |    |
|          |   |   |   |   |   | 12/07 | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | 176 | -726 | -60, | -138 | -784 | n/m  | n/m  | n/m  |
|          | ,9 | ,6  | 6  | ,7  | ,2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut  | 1  | 1  | 150, | 231, | 824, | n/m  | n/m  | 18,3 |
| ei-kassavaikutteis | 219 | 443, | 0  | 8  | 8  |    |    |    |
| et erät      | ,8 | 2  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman   | -22 | 31,8 | 191, | 100, | 196, | 2,6  | 95,9 | 113,9 |
| muutos       | 8,4 |   | 2  | 1  | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta  | 1  | 748, | 280, | 193, | 236, | -15,6 | 22,5 | -35,9 |
| kertyneet     | 168 | 4  | 6  | 2  | 7  |    |    |    |
| rahavirrat     | ,3 |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    | -76 | -704 | -300 | -152 | -223 | 25,7 | -46,3 | 8,3  |
|          | 8,3 | ,7  | ,9  | ,8  | ,5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta     | 400 | 43,7 | -20, | 40,4 | 13,2 | 165,0 | -67,3 | -89,1 |
| investointien   | ,0 |   | 3  |   |   |    |    |    |
| jälkeen      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavat    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista   | 136 | 51,5 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | -100, | n/a  | -62,4 |
| toiminnoista    | ,8 |   |   |   |   | 0   |    |    |
| kertyneet     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointien   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat     | 536 | 95,2 | 69,8 | 40,4 | 13,2 | -81,1 | -67,3 | -82,3 |
| yhteensä      | ,8 |   |   |   |   |    |    |    |
| investointien   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit vuonna 2008                            
Vuonna 2008 investoinnit sisältäen maahankinnat olivat yhteensä 704,7 milj.   
euroa, joka on linjassa vuoden alhaisemman poistotason kanssa.         

Vuoden 2008 tärkeimpiä projekteja olivat nykyisen tuotannon kehittäminen (130  
milj. euroa), voimalaitokset ja uudet energiaan liittyvät projektit (120 milj. 
euroa), puuviljelmät Etelä-Amerikassa ja Kiinassa (100 milj. euroa),      
aaltopahvitehtaiden laajennus Venäjällä ja Itä-Euroopassa (40 milj. euroa),   
uudelleenjärjestelyihin liittyvät investoinnit (35 milj. euroa) sekä      
hienopaperin arkituslaitokset (25 milj. euroa).                 
Liikearvon ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus  
Liikearvon alentumistestaus, joka on aiemmin suoritettu kunkin vuoden      
kolmannella neljänneksellä, suoritettiin viimeisellä neljänneksellä       
testausmenettelyiden yhteensovittamiseksi strategia- ja suunnitteluprosessin  
kanssa. Lisäksi testattiin aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden      
arvonalentumista nykyisten ja ennakoitavissa olevien vaikeiden         
markkinaolosuhteiden vuoksi.                          

Liikearvon arvonalennus oli 228 milj. euroa, joka liittyy kokonaisuudessaan   
hienopaperiliiketoiminta-alueeseen. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
arvonalennus oli 440 milj. euroa, josta 178 milj. euroa liittyi hienopaperiin, 
104 milj. euroa kuluttajapakkauskartonkiin, 45 milj. euroa           
teollisuuspakkauksiin, 76 milj. euroa puutuotteisiin ja 37 milj. euroa muihin  
liiketoimintoihin.                               
                                        
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Pääasialliset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät siihen,  
että maailmantalous mahdollisesti hidastuu entisestään, sekä sen aiheuttamaan  
vaikutukseen konsernin tuotteiden kysynnälle.                  

Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat liikevoittoon. Liikevoiton herkkyys,   
perustuen vuoden 2009 oletetulle liiketoiminnan nettorahavirralle, +/- 10    
prosentin muutokselle euron kurssissa olisi 66 milj. euroa suhteessa      
Yhdysvaltain dollariin, 100 milj. euroa suhteessa Ruotsin kruunuun ja 49 milj. 
euroa suhteessa Englannin puntaan. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu      
valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä      
valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.                     

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2009: 10 prosentin sähkön tai öljyn      
markkinahinnan muutoksen välitön vaikutus vuoden 2009 liikevoittoon on noin 5  
milj. euroa (sähkö) ja noin 15 milj. euroa (öljy) suojausvaikutuksen jälkeen.  
Konsernin energianhintaherkkyys vuodelle 2009 on vähentynyt öljyn lisääntyneiden
suojausten vuoksi.                               
Lyhyen aikavälin näkymät                            
Euroopassa konsernin kaikkien tuotteiden kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona 
ja selkeästi huonompana kuin vuotta aiemmin ainakin vuoden 2009 ensimmäisen   
puoliskon ajan talouden taantuman vuoksi. Mainontaan käytettävä rahamäärä alkoi 
laskea jyrkästi vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, ja sen odotetaan pysyvän
heikkona, mikä vähentää paperin kysyntää merkittävästi.             

Kausiluonteiset tekijät ja asiakkaiden varastojen tyhjentäminen ilmoitettujen  
hinnankorotusten seurauksena vähentävät todennäköisesti sanomalehtipaperin   
kysyntää vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Väliaikaiset ja pysyvät   
tuotantokapasiteetin leikkaukset ovat kuitenkin parantaneet kysynnän ja     
tarjonnan tasapainoa erityisesti aikakauslehtipaperin ja päällystetyn      
hienopaperin markkinoilla. Joidenkin pakkaustuotteiden kysynnän odotetaan    
nousevan kausiluonteisesti jonkin verran ensimmäisen neljänneksen lopussa.   
Puutuotteiden markkinoiden odotetaan olevan erittäin heikot, sillä       
rakennustoiminta on hidastunut nopeasti kaikilla tärkeimmillä markkinoilla.   

Euroopassa toteutetaan joitakin hinnankorotuksia paikallisissa valuutoissa   
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen  
verrattuna erityisesti sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa,      
päällystetyssä hienopaperissa ja kuluttajapakkauskartongeissa. Päällystämättömän
hienopaperin hintapaineet kuitenkin todennäköisesti jatkuvat. Puutuotteiden ja 
useimpien teollisuuspakkausten hintoihin odotetaan kohdistuvan edelleen     
paineita. Sanomalehtipaperin hintojen ennustetaan laskevan Euroopan       
ulkopuolisilla vientimarkkinoilla.                       

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja hienopaperin kysynnän    
odotetaan olevan heikkoa hidastuvan talouskasvun ja asiakkaiden varastojen   
tyhjentämisen seurauksena. Päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinoiden    
jatkuva heikkous vaikuttaa päällystämättömän aikakauslehtipaperin markkinoihin. 
Aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan laskevan, ja hienopaperin hintoihin   
kohdistuu oletettavasti edelleen paineita. Kuluttajapakkauskartongin      
markkinoiden kehitys on epävarmaa Kiinan viimevuotisen maitoskandaalin jälkeen. 

Latinalaisessa Amerikassa kausiluonteisten tekijöiden ja asiakkaiden korkeiden 
varastotasojen odotetaan hillitsevän päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntää,
mikä pitää hinnat tasaisina.                          
Tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä                   
Lokakuu                                     
Stora Enso ilmoitti 28.10.2008 säilyttäneensä asemansa Pohjoismaiden parhaana  
metsäteollisuusyrityksenä hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa. Yhtiö on    
parantanut asemiaan Climate Disclosure Leadership indeksissä (CDLI) ja     
sijoittuu nyt pohjoismaisten hiili-intensiivisten yritysten joukossa      
kolmanneksi.                                  

Stora Enso ilmoitti 30.10.2008 suunnittelevansa puutuotteidensa uusia tuotannon 
leikkauksia. Suunnitelmissa on väliaikaisia tehtaiden sulkemisia, työvuorojen  
vähentämisiä, tehostamistoimenpiteitä ja laajennettuja huoltoseisokkeja     
Suomessa, Virossa ja Tšekissä. Lisäksi Stora Enso ilmoitti sittemmin      
toteutetuista suunnitelmista, joiden mukaan puusepänteollisuuden komponenttien 
tuotantoa järjestellään Virossa sulkemalla pysyvästi Viljandin komponenttitehdas
ja siirtämällä sen liiketoiminta Imaveren sahalle.               
                                        
Marraskuu                                    
Stora Enso ilmoitti 3.11.2008 investoivansa 137 milj. euroa uuden voimalaitoksen
rakentamiseen Ostrolekan tehdasalueelle Puolassa. Hanke käynnistyi välittömästi,
ja sen oletetaan valmistuvan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä.      

Stora Enso ilmoitti 4.11.2008, että yhtiön saksalaisen holding-yhtiön      
hallintoneuvosto oli päättänyt sulkea Baienfurtin tehtaan sekä Kabelin tehtaan 
päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan paperikoneen (PK) 3 vuoden 2008 
loppuun mennessä. PK3:n vuotuinen tuotantokapasiteetti on 140 000 tonnia.    
Sulkemisten syyt olivat jatkuvat kannattavuusongelmat, jotka johtuivat     
ylikapasiteetista Euroopassa, vahvasta eurosta sekä erityisesti puu- ja     
energiakustannusten noususta.                          

Stora Enso ilmoitti 5.11.2008 sopineensa pääosan taloushallinnon        
transaktioprosessien siirtämisestä Capgeminille, joka on yksi maailman     
merkittävimmistä konsultoinnin, teknologian ja ulkoistuspalveluiden tarjoajista.
Tämä on osa konsernin taloushallinnon uudelleenjärjestelyä, joka julkaistiin  
25.10.2007 osana muita uudelleenjärjestelysuunnitelmia, joilla vastataan    
kasvaviin kustannuksiin ja turvataan konsernin pitkän aikavälin kannattavuus.  

Stora Enso ilmoitti 26.11.2008, että yhtiön Imatran, Varkauden ja Veitsiluodon 
tehtaiden yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena vuoden  
2009 loppuun mennessä suljetaan pysyvästi Imatran kartonkikone 1, jonka     
vuosikapasiteetti on 170 000 tonnia. Varkaudessa sijaitseva Corenson      
hylsykartonkikone, jonka vuosikapasiteetti on 100 000 tonnia, on jo suljettu  
pysyvästi jatkuvien kannattavuusongelmien vuoksi. Suunnitelma sisältää     
ilmoitetun mukaisesti myös Imatran arkituslinjojen sekä Imatran ja Karhulan   
muovipäällystyskoneiden uudelleenjärjestelyn. Investointeja tarkastellaan    
uudelleen niihin liittyvien lopullisten jatkosuunnitelmien valmistuttua.    

Veracel                                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian liittovaltion Stora Enson        
Veracel-osakkuusyritykselle myöntämät luvat eivät olleet laillisia eikä     
ympäristövaikutusten arviointia lupia varten oltu tehty. Päätöksen mukaan 47 000
hehtaaria Veracelin nykyisistä puuviljelmistä pitäisi kaataa ja tilalle istuttaa
luonnonmetsää vuoden sisällä. Lisäksi päätös määräsi Veracelille mahdollisen 20 
milj. Brasilian realin (8 milj. euron) sakon. Veracelia (silloiselta nimeltään 
Veracruz Florestal Ltda.) syytettiin luonnonmetsien hävittämisestä pienellä   
alueella (64 hehtaaria) vuonna 1993. Veracel kiistää voimakkaasti oikeuden   
päätöksen ja on valittamassa tuomiosta. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian
lakien mukaisesti. Kattava ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina    
1994-1995 osana lain velvoittamia lupavaatimuksia. Veracel on saanut kaikki   
tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja     
puuviljelmille Brasilian ympäristöviranomaisilta. Marraskuussa 2008 Bahiassa  
sijaitsevan Eunápoliksen kunnan liittotuomioistuin peruutti päätöksen      
vaikutukset väliaikaisena toimenpiteenä. Veracel ei ole kirjannut varauksia   
uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.            
Hallinnon keventäminen                             
Stora Enso ilmoitti 10.9.2008 suunnitelmistaan keventää hallintoa, jotta se   
vastaisi entisestään täsmennettyjen liiketoimintojen tarpeita. Stora Ensossa  
arvioitiin yhteensä noin 2 300 hallinnollista toimea, ja toistaiseksi on    
määritelty mahdolliseksi vähentää tai ulkoistaa noin 40 % toimista. Vähennyksiä 
toteutetaan siellä, missä suunnitelmat ovat valmiita. Arviointi jatkuu edelleen.
Nämä toimenpiteet ovat tärkeä osa käynnissä olevaa konsernin kannattavuuden   
parantamisprosessia.                              
Muutoksia konsernin rakenteessa                         
6.3.2008 Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Papyrus-tukkuriliiketoimintansa  
myymisestä Altor Fund II:lle. Kauppa saatiin päätökseen 30. 4. Stora Enso myi  
Papyruksen osana strategiaansa keskittää konsernin liiketoimintoja. Myynti   
sisältää pitkäaikaisen hankintasopimuksen Papyruksen kanssa. Sen avulla Stora  
Enso säilyttää vahvan liiketoimintasuhteen Papyruksen kanssa samalla, kun    
konserni saa toimia itsenäisesti kaikkien tärkeiden jakelukanaviensa kanssa.  
Muutokset konsernin johdossa ja organisaatiorakenteessa             
Stora Enso ilmoitti 25.8.2008 nimittäneensä Hannu Kasurisen puutuotteet     
liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän 
raportoi toimitusjohtaja Jouko Karviselle ja hänen toimipaikkansa on      
Helsingissä.                                  

Stora Enso ilmoitti 1.9. seuraavat johtoryhmän muutokset, jotka astuivat voimaan
1.10.2008.                                   
-	Talousjohtajan tehtävät siirtyivät varatoimitusjohtaja Hannu Ryöppöseltä   
Markus Rauramolle, joka toimi aiemmin konsernin rahoitusjohtajana. Hannu    
Ryöppönen jatkaa johtoryhmän jäsenenä kunnes jää eläkkeelle keväällä 2009. Hannu
Ryöppösen vastuualueet ovat konsernin strategia, yritysjärjestelyt,       
ostotoiminnot ja informaatioteknologia. Markus Rauramosta tuli johtoryhmän   
jäsen.                                     
-	Christer Ågren, jolle kuuluivat henkilöstöhallinto ja informaatioteknologia  
sekä Ruotsin maajohto, päätti siirtyä toisen yhtiön palvelukseen Stora Enson  
ulkopuolelle. Elisabet Salander Björklund otti henkilöstöhallinnon vastuulleen 
nykyisten tehtäviensä eli puun- ja sellunhankinnan sekä yritysvastuun lisäksi. 
Informaatioteknologia siirtyi Hannu Ryöppösen vastuulle.            
-	Kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminta-alueen johtaja Mats Nordlander otti   
Kiinan ja muun Aasian aluevastuun, teollisuuspakkaukset liiketoiminta-alueen  
johtaja Veli-Jussi Potka Venäjän ja Elisabet Salander Björklund Latinalaisen  
Amerikan.                                    
-	Sanomalehti- ja kirjapaperiliiketoiminta-alueen johtaja Juha Vanhainen otti  
vastuulleen Suomen maajohtajuuden Aulis Ansaharjulta, joka jatkaa        
hienopaperiliiketoiminta-alueen johtajana. Elisabet Salander Björklund otti   
vastuulleen Ruotsin maajohtajuuden.                       
Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi.    

Suomen kilpailuvirasto on tutkimuksen tuloksena esittänyt markkinaoikeudelle,  
että Stora Ensolle määrätään 30 milj. euron seuraamusmaksu kilpailulakien    
rikkomisesta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Oikeuskäsittelyn 
odotetaan alkavan vuoden 2009 aikana. Stora Enso katsoo esityksen olevan    
perusteeton.                                  

Stora Enso ei ole tehnyt kirjanpidollista varausta, jolla varauduttaisiin edellä
mainittujen tutkimusten ja joukkokanteiden kustannuksiin.            
Henkilöstö                                   
31.12.2008 henkilöstöä oli jatkuvissa toiminnoissa 31 667, joka on 3 239    
henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui tehtaiden sulkemisista
ja kunnossapidon uudelleenjärjestelystä Suomessa. Henkilöstön keskimääräinen  
määrä väheni vuoden aikana 2 322 henkilöllä 33 815 henkilöön.          
Osakepääoma                                   
Vuosineljänneksen aikana 50 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Muutos     
merkittiin kaupparekisteriin 14.11.2008.                    

31.12.2008 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 152 481
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 386 018 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Muutokset osakeomistuksissa                           
Heinäkuussa Tradewinds Global Investors, LLC:n omistamien osakkeiden osuus Stora
Ensossa nousi yli 5 %:iin osakepääomasta.                    

Joulukuussa Stora Enso sai ilmoituksen, että Suomen valtio oli siirtänyt kaikki 
omistamansa osakkeet yhtiössä Solidium Oy:lle, joka on kokonaan valtion     
omistama. Järjestelyn seurauksena Suomen valtion osuus yhtiön osakkeista ja   
äänistä laski 0 prosenttiin ja Solidium Oy:n osuus yhtiön osakkeista nousi 12,3 
prosenttiin osakepääomasta ja äänistä 25,1 prosenttiin Stora Enso Oyj:n koko  
äänimäärästä.                                  
Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Stora Enso ilmoitti 12.1.2009 saaneensa samana päivänä ilmoituksen, että AXA  
S.A:n ja sen tytäryhtiöiden (AXA Group) omistamien osakkeiden osuus yhtiössä oli
laskenut alle 10 %:iin osakepääomasta 5.1.2009.                 

Stora Enso ilmoitti 16.1.2009 nimittäneensä Lauri Peltolan yhtiön uudeksi    
viestintäjohtajaksi seuraamaan Kari Vainiota, joka jäi eläkkeelle vuoden 2008  
lopussa. Lauri Peltola aloittaa Stora Enson palveluksessa vuoden 2009 toisella 
vuosineljänneksellä toimipaikkanaan Helsinki. Hän raportoi Stora Enson     
toimitusjohtaja Jouko Karviselle.                        

Stora Enso ilmoitti 19.1.2009, että merkittävät paperin ja kartongin      
tuotannonrajoitukset sekä rajoitukset sellun ja sahatavaran tuotannossa jatkuvat
vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän lisäksi yhtiö rajoittaa     
tuotantoa puutuotteissa, kuten 30.10.2008 ilmoitettiin. Nämä          
tuotannonrajoitukset tehdään konsernin tuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. 

Lisäksi Stora Enso ilmoitti 19.1.2009 aloittavansa yt-neuvottelut lomautuksista 
Suomessa. Yt-neuvottelujen piirissä olevien henkilöiden määrä saattaa ylittää 5 
000 henkilöä.                                  

Stora Enso ilmoitti 29.1.2009, että yhtiö on valittu Global 100 listaan, johon 
on listattu maailman 100 vastuullisinta yritystä. Lista julkaistiin World    
Economic Forumissa Sveitsin Davosissa. Stora Ensoa pidetään yhtenä parhaimmista 
metsäsektorin yrityksistä ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallinnon riskien ja
mahdollisuuksien johtamisessa.                         

Stora Enso ilmoitti 5.2.2009, että yhtiö muuttaa hallituksen, johdon ja     
hallituksen palkkioita.                             

Stora Enso ilmoitti 5.2.2009 myös, että johtuen virheellisestä luokittelusta  
sidotun ja vapaan oman pääoman välillä omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena 
vuosina 2001-2006, Stora Enso Oyj (emoyhtiö) on uudelleenluokitellut 1 512   
miljoonaa euroa kertyneistä voittovaroista ylikurssirahastoon.         

Sunilan sellutehdas                               
Sunilan sellutehtaalla on käynnissä yt-neuvottelut, jotka koskevat suunniteltuja
pitkiä tuotannonrajoituksia.                          
Yhtiökokous                                   
Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) Marina   
Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.         

Hallituksen ja sen komiteoiden yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ehdotukset 
sekä tämä tiedote ovat nähtävissä Stora Enso Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa  
www.storaenso.com/investors. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää   
yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja            
tilintarkastuskertomuksen, on nähtävissä Stora Enso Oyj:n verkkosivuilla    
viimeistään 26.2.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätös ovat saatavissa  
myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset mainituista asiakirjoista ja tästä     
tiedotteesta lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. Yhtiökokouksen    
pöytäkirja on nähtävissä Stora Enso Oyj:n verkkosivustolla 15.4.2009 lähtien.  
Voitonjako                                   
Emoyhtiön taseen mukaan jakokelpoisia varoja ei ole. Emoyhtiön tilikauden 2008 
tappio, määrältään 1 204,2 milj. euroa siirretään jakokelpoisiin varoihin.   
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 0,20 euroa osakkeelta   
jaetaan osakkeenomistajille emoyhtiön ylikurssirahastosta. Jos ehdotus     
hyväksytään, maksetaan jaettava määrä sen jälkeen kun Patentti- ja       
rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle, minkä   
oletetaan tapahtuvan aikaisintaan heinäkuussa 2009. Varojenjaon täsmäytys- ja  
maksupäivän yksityiskohdat päätetään yhtiökokouksessa.             

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2009                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    

Segmentit vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2007     
viimeiseen neljännekseen                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kirjapaperi    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1  | 436, | 405, | 414, | 1  | -5,1 | 2,2  | -8,1 |
|          | 734 | 3  | 2  | 0  | 594, |    |    |    |
|          | ,9 |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 345 | 81,0 | 60,7 | 83,6 | 255, | 3,2  | 37,7 | -26,0 |
| poistoja (EBITDA)* | ,0 |   |   |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 211 | 48,4 | 33,5 | 53,0 | 140, | 9,5  | 58,2 | -33,6 |
|          | ,9 |   |   |   | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 12, | 11,1 | 8,3 | 12,8 | 8,8 | 15,3 | 54,2 | -27,9 |
|          | 2  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 15, | 15,2 | 11,6 | 18,6 | 12,1 | 22,4 | 60,3 | -22,9 |
|          | 7  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 | 3  | 804 | 712 | 745 | 2  | -7,3 | 4,6  | -6,2 |
| t         | 061 |   |   |   | 870 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 | 3  | 736 | 707 | 699 | 2  | -5,0 | -1,1 | -8,3 |
| 000 t       | 061 |   |   |   | 808 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 414,0 milj. euroa, joka oli 5 %  
pienempi kuin vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Tämä johtui Summan tehtaan
sulkemisesta ja valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä. Liikevoitto oli  
53,0 milj. euroa, joka oli 4,6 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä. Tämä johtui alemmista kiinteistä kustannuksista ja       
kierrätyskuidun hankintakustannuksista. Energiakustannukset olivat korkeat ja  
huomattavasti korkeammat kuin vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä.      

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Sanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa oli heikompaa ja markkinahinnat      
edellisvuotta alempia. Tuonti Pohjois-Amerikasta väheni merkittävästi noustuaan 
vuonna 2007. Länsieurooppalaisten toimittajien toimitukset olivat jonkin verran 
pienemmät, sillä ulkomaanvienti väheni. Tuottajien varastot olivat yleisesti  
paljon edellisvuotta pienemmät.                         

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa kysyntä oli huomattavasti vahvempaa pääasiassa asiakkaiden      
joulukuisen varastojen täyttämisen seurauksena. Eurooppalaisten toimittajien  
vienti ulkomaille ja erityisesti Aasiaan väheni. Pohjois-Amerikassa kysyntä   
heikkeni edelleen. Euroopassa hinnat pysyivät muuttumattomina ja tuottajien   
varastot pienenivät. Hinnat pysyivät korkeina Euroopan ulkopuolella.      



--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaper |   |   |   |   |   |    |    |    |
| i         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 2  | 589, | 544, | 544, | 2  | -7,7 | -0,1 | -5,2 |
|          | 296 | 5  | 9  | 3  | 177, |    |    |    |
|          | ,3 |   |   |   | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 222 | 45,7 | 61,4 | 53,2 | 223, | 16,4 | -13,4 | 0,6  |
| poistoja (EBITDA)* | ,1 |   |   |   | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 50, | 15,6 | 27,4 | 19,7 | 88,8 | 26,3 | -28,1 | 74,5 |
|          | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 2,2 | 2,6 | 5,0 | 3,6 | 4,1 | 38,5 | -28,0 | 86,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 2,9 | 3,8 | 7,2 | 5,4 | 6,0 | 42,1 | -25,0 | 106,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 | 2  | 785 | 688 | 709 | 2  | -9,7 | 3,1  | -6,9 |
| t         | 993 |   |   |   | 786 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 | 2  | 730 | 706 | 644 | 2  | -11,8 | -8,8 | -6,0 |
| 000 t       | 951 |   |   |   | 774 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 544,3 milj. euroa, mikä oli 8 % pienempi  
kuin vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Syynä tähän olivat pääasiassa   
kapasiteetin sulkemiset. Liikevoitto oli 19,7 milj. euroa, mikä on 4,1 milj.  
euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui myyntihintojen noususta   
vuoden alussa ja keskivaiheilla sekä uudelleenjärjestelyn ja tuottavuuden    
parannusten tuottamista eduista, joiden vaikustusta ei vät kumonneet      
merkittävästi vähäisemmät tuotantomäärät, epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset 
ja energian hintojen jyrkkä nousu.                       

Norrsundetin sellutehdas ja saksalaisen Kabelin tehtaan paperikone (PK) 3, jonka
vuotuinen tuotantokapasiteetti oli 140 000 tonnia päällystettyä         
aikakauslehtipaperia, suljettiin pysyvästi viimeisellä neljänneksellä.     
Tuotannonrajoituksia odotetaan Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä heikkojen sellumarkkinoiden vuoksi.        

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä oli vahvempaa mutta  
päällystetyn aikakauslehtipaperin huomattavasti heikompaa. Tuottajien varastot 
pienenivät mutta hinnat nousivat molempien laatujen osalta.           

Latinalaisessa Amerikassa kysyntä ja hinnat paranivat merkit-tävästi.      

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystämättömien ja päällystettyjen laatujen toimitukset      
lisääntyivät kausiluonteisesti, mutta erityisesti päällystettyjen laatujen   
osalta tavallista vähemmän. Tuottajien päällystämättömien paperilaatujen    
varastot pienenivät merkittävästi ja putosivat jyrkästi päällystettyjen     
paperilaatujen osalta. Hinnat säilyivät vakaina.                

Latinalaisessa Amerikassa toimitukset lisääntyivät, mutta hinnat pysyivät lähes 
muuttumattomina.                                

Kiinassa kysyntä heikkeni ja hintoihin kohdistui paineita.           



--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 2007 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         |   | 2/07 | 08  | 2/08 |    | s %  | s %  | s %  |
|         |   |   |   |   |    | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|         |   |   |   |   |    | /08 - | /08 - | 2007 |
|         |   |   |   |   |    | 10-1 | 7-9/ |    |
|         |   |   |   |   |    | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 2  | 526, | 543, | 484, | 2   | -8,0 | -10,9 | -2,1 |
|         | 156, | 7  | 9  | 8  | 111,7 |    |    |    |
|         | 2  |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen | 301, | 67,5 | 69,3 | 19,5 | 219,8 | -71,1 | -71,9 | -27,1 |
| poistoja     | 6  |   |   |   |    |    |    |    |
| (EBITDA)*    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*   | 163, | 35,7 | 33,1 | -9,7 | 80,4 | -127, | -129, | -50,9 |
|         | 7  |   |   |   |    | 2   | 3   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,6 | 6,8 | 6,1 | -2,0 | 3,8  | -129, | -132, | -50,0 |
|         |   |   |   |   |    | 4   | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**    | 9,7 | 8,5 | 7,5 | -2,5 | 5,3  | -129, | -133, | -45,4 |
|         |   |   |   |   |    | 4   | 3   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1  | 2  | 681 | 694 | 622 | 2 730 | -8,7 | -10,4 | -3,4 |
| 000 t      | 826 |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, | 2  | 693 | 706 | 611 | 2 707 | -11,8 | -13,5 | -5,2 |
| 1 000 t     | 856 |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

* Ilman kertaluonteisia eriä ** ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %    

Hienopaperin liikevaihto oli 484,8 milj. euroa, joka oli 8 % pienempi kuin   
vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa toimitusten   
vähenemisestä markkinatilanteesta johtuvien tuotannonrajoitusten seurauksena.  
Liiketappio oli 9,7 milj. euroa, joka oli 45,4 milj. euroa huonompi kuin    
edellisvuonna vähentyneiden toimitusten ja korkeampien sellu- ja        
energiakustannusten vuoksi.                           

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli      
edellisvuotta heikompaa talouden taantuman vuoksi. Päällystetyn hienopaperin  
hinnat nousivat, mutta päällystämättömän hienopaperin hinnat olivat alhaisemmat 
kuin edellisvuonna. Tuottajien varastot olivat pienemmät hienopaperin osalta.  

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni ja hinnat laskivat     
huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.                  

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin kysyntä heikkeni   
jonkin verran. Päällystetyn hienopaperin hinnat nousivat, mutta         
päällystämättömän hienopaperin hinnat laskivat jonkin verran. Tuottajien    
varastot pysyivät muuttumattomina päällystetyn hienopaperin osalta, mutta    
pienenivät päällystämättömän hienopaperin osalta.                

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä heikkeni ja hinnat laskivat     
merkittävästi.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauska |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rtonki       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 2  | 579, | 563, | 506, | 2  | -12,6 | -10,2 | -3,0 |
|          | 300 | 1  | 9  | 3  | 231, |    |    |    |
|          | ,9 |   |   |   | 9  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 336 | 69,2 | 71,8 | 31,6 | 242, | -54,3 | -56,0 | -28,1 |
| poistoja (EBITDA)* | ,4 |   |   |   | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 158 | 29,6 | 37,5 | 4,3 | 107, | -85,5 | -88,5 | -32,1 |
|          | ,0 |   |   |   | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 6,9 | 5,1 | 6,7 | 0,8 | 4,8 | -84,3 | -88,1 | -30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 8,4 | 6,9 | 9,6 | 1,3 | 7,2 | -81,2 | -86,5 | -14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 | 2  | 622 | 617 | 546 | 2  | -12,2 | -11,5 | -3,6 |
| t         | 532 |   |   |   | 442 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät, 1 | 2  | 637 | 625 | 526 | 2  | -17,4 | -15,8 | -3,8 |
| 000 t       | 532 |   |   |   | 437 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 506,3 milj. euroa, joka oli 13 %   
pienempi kuin vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä, mikä johtui vähentyneistä 
toimituksista. Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa, joka oli 25,3 milj. euroa    
edellisvuotta pienempi. Tämä johtui vähentyneistä toimituksista, jotka     
aiheutuivat Baienfurtin tehtaan sulkemisesta Saksassa, suunnitelluista huolto- 
ja uudistusseisokeista ja uusista tuotannonrajoituksista, joilla pienennettiin 
varastoja kysynnän heiketessä ja asiakkaiden pienentäessä omia varastojaan.   

Heikkenevillä sellumarkkinoilla oli negatiivinen vaikutus vuoden 2008      
neljännellä neljänneksellä. Enocellin sellutehtaalla on käynnissä        
yt-neuvottelut, jotka koskevat suunniteltuja, pitkiä tuotannonrajoituksia.   

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Kartongin toimitukset vähenivät merkittävästi, mutta euromääräiset hinnat olivat
korkeampia kuin edellisvuonna.                         

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Kartongin toimitukset vähenivät merkittävästi, mutta euromääräiset hinnat    
nousivat.                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkauk |   |   |   |   |   |    |    |    |
| set        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1  | 275, | 273, | 242, | 1  | -11,9 | -11,2 | -0,6 |
|          | 083 | 4  | 1  | 5  | 076, |    |    |    |
|          | ,5 |   |   |   | 5  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 168 | 42,7 | 35,4 | 20,2 | 132, | -52,7 | -42,9 | -21,4 |
| poistoja (EBITDA)* | ,8 |   |   |   | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 111 | 28,4 | 20,0 | 6,2 | 73,9 | -78,2 | -69,0 | -34,0 |
|          | ,9 |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 10, | 10,3 | 7,3 | 2,6 | 6,9 | -74,8 | -64,4 | -33,0 |
|          | 3  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 16, | 16,7 | 10,8 | 3,6 | 11,2 | -78,4 | -66,7 | -33,7 |
|          | 9  |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 1  | 256 | 260 | 229 | 1  | -10,5 | -11,9 | -5,4 |
| kartongin     | 065 |   |   |   | 008 |    |    |    |
| toimitukset, 1 000 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| t         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 1  | 260 | 271 | 218 | 1  | -16,2 | -19,6 | -3,6 |
| kartongin     | 058 |   |   |   | 020 |    |    |    |
| tuotantomäärät, 1 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 000 t       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin    | 1  | 277 | 271 | 254 | 1071 | -8,3 | -6,3 | -1,8 |
| toimitukset, milj. | 091 |   |   |   |   |    |    |    |
| m2         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin    | 1  | 276 | 270 | 252 | 1066 | -8,7 | -6,7 | -2,2 |
| tuotantomäärät,  | 090 |   |   |   |   |    |    |    |
| milj. m2     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 242,5 milj. euroa, joka oli 12 % pienempi 
kuin vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa       
tuotantomäärien merkittävästä vähenemisestä kysynnän heiketessä. Liikevoitto oli
6,2 milj. euroa, joka oli 22,2 milj. euroa pienempi kuin edellisvuonna. Syynä  
tähän olivat tuotannonrajoitukset, joilla sopeuduttiin heikkenevään kysyntään ja
vähennettiin varastoja, sekä joidenkin teollisuuspakkaustuotteiden       
myyntihintojen lasku.                              

Marraskuussa käynnistettiin työt uuden voimalaitoksen rakentamiseksi Ostrolekan 
tehdasalueelle Puolassa. Voimalaitos pystyy käyttämään useita eri polttoaineita.
Joulukuussa Corenso käynnisti uuden hylsytehtaan Puolan Tychyssä ja sulki    
Varkaudessa sijaitsevan hylsykartonkikoneen, jonka vuotuinen kapasiteetti on 100
000 tonnia.                                   

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Teollisuuspakkaustuotteiden kysyntä heikkeni talouden yleisen taantuman myötä. 
Kierrätettyihin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen hinnat laskivat, 
kun tarjonta ylitti kysynnän ja kierrätetyn aaltopahvin (OCC) hinnat laskivat. 
Myös aaltopahvipakkausten hinnat laskivat jonkin verran. Hylsykartongin ja   
hylsyjen hinnat olivat vakaampia, ja puolikemiallisen aallotuskartongin ja   
laminaattipaperin hinnat nousivat.                       

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Kaikkien tuotteiden kysyntä heikkeni merkittävästi vuoden 2008 neljännellä   
neljänneksellä. Kierrätettyihin kuituihin perustuvan aaltopahvin raaka-aineen  
hinnat vajosivat ja aaltopahvipakkausten hinnat laskivat jonkin verran, mutta  
muiden tuotteiden hinnat olivat yleisesti ottaen vakaita.            




--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2008- |
|          |   |   |   |   |   | /08 - | /08 - | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 7-9/ |    |
|          |   |   |   |   |   | 2/07 | 08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1  | 393, | 366, | 348, | 1  | -11,4 | -4,8 | -18,9 |
|          | 853 | 7  | 2  | 7  | 503, |    |    |    |
|          | ,1 |   |   |   | 3  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 205 | 10,4 | -2,0 | -8,5 | -19, | -181, | n/m  | -109, |
| poistoja (EBITDA)* | ,5 |   |   |   | 4  | 7   |    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 150 | -0,5 | -14, | -18, | -67, | n/m  | -32,2 | -144, |
|          | ,7 |   | 3  | 9  | 5  |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 8,1 | -0,1 | -3,9 | -5,4 | -4,5 | n/m  | -38,5 | -155, |
|          |   |   |   |   |   |    |    | 6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 19, | -0,3 | -7,5 | -11, | -9,8 | n/m  | -48,0 | -150, |
|          | 5  |   |   | 1  |   |    |    | 3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 000 | 6  | 1  | 1  | 1  | 5  | 0,1  | -1,3 | -7,2 |
| m3         | 348 | 421 | 441 | 422 | 893 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 348,7 milj. euroa, joka oli 11 % pienempi kuin  
vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä. Syynä tähän oli pääasiassa       
myyntihintojen lasku vaikeissa liiketoimintaolosuhteissa. Liiketappio 18,9 milj.
euroa oli 18,4 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna, koska          
kustannussäästötoimenpiteet ja alhaisemmat raaka-ainekustannukset eivät     
pystyneet korvaamaan alentuneita myyntihintoja.                 

Tuotantoa on rajoitettu voimakkaasti vastaamaan haastavaa markkinatilannetta.  
Paikusen saha ja Viljandin komponenttitehdas Virossa on suljettu pysyvästi.   
Tolkkisen saha on suljettu väliaikaisesti vuoden 2009 alusta lähtien. Kiteen  
sahan väliaikaista sulkemista koskevat yt-neuvottelut suunnitellaan saatavan  
päätökseen helmikuun aikana. Pellettituotanto Gruvönin sahalla Ruotsissa    
käynnistettiin tammikuussa.                           

Sahatukin hinnan lasku Keski-Euroopassa, Baltiassa ja Ruotsissa on korvannut  
osittain lopputuotteiden laskevat hinnat. Suomessa raaka-ainehintojen laskusta 
saatava hyöty on viivästynyt kalliiden, jo aiemmin ostettujen hakkuuoikeuksien 
vuoksi.                                     

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä ja hinnat olivat lähes kaikilla markkinoilla heikompia kuin       
edellisvuoden jo heikoilla markkinoilla.                    

Verrattuna vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen                 
Hinnat jatkoivat laskuaan äärimmäisen vaikeissa markkinaolosuhteissa.      
Puutuotteiden valmistajat rajoittivat edelleen tuotantoa sopeutuakseen     
heikkenevään kysyntään.                             



Tilinpäätös                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Avainluvut     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 10  | 200 | 7-9 | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|           | -12/ | 7  | /08 | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|           | 07  |   |   |   |   | 10-1 | 10-1 | 2008 |
|           |   |   |   |   |   | 2/08 | 2/08 | -   |
|           |   |   |   |   |   | -   | -   | 2007 |
|           |   |   |   |   |   | 10-12 | 7-9/0 |    |
|           |   |   |   |   |   | /07  | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,    | -0,0 | 0,0 | -0, | -0,8 | -0,8 | n/m  | n/m  | n/m  |
| laimentamaton, EUR | 7  | 1  | 16 | 2  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake ilman  | 0,28 | 0,9 | 0,1 | -0,0 | 0,18 | -128, | -157, | -80,9 |
| kertaluonteisia   |   | 4  | 4  | 8  |   | 6   | 1   |    |
| eriä, EUR      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake  | 0,38 | 1,9 | 0,2 | 0,16 | 0,94 | -57,9 | -27,3 | -51,8 |
| (CEPS), EUR     |   | 5  | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS ilman     | 0,50 | 1,9 | 0,3 | 0,06 | 0,99 | -88,0 | -83,8 | -49,0 |
| kertaluonteisia   |   | 4  | 7  |   |   |    |    |    |
| eriä, EUR      |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | -2,4 | 1,8 | -5, | -33, | -7,7 | n/m  | n/m  | n/m  |
| tuotto (ROCE), %  |   |   | 3  | 1  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman     | 12,8 | 11, | 5,4 | -0,8 | 3,4 | -106, | -114, | -69,9 |
| kertaluonteisia   |   | 3  |   |   |   | 3   | 8   |    |
| eriä, %       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto | -6,6 | -2, | -6, | -40, | -10, | n/m  | n/m  | n/m  |
| (ROE), %*      |   | 5  | 3  | 8  | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste*  | 0,39 | 0,3 | 0,4 | 0,56 | 0,56 | 43,6 | 33,3 | 43,6 |
|           |   | 9  | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  | 9,63 | 9,6 | 9,0 | 7,09 | 7,09 | -26,4 | -21,4 | -26,4 |
| EUR*        |   | 3  | 2  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,  | 50,1 | 50, | 50, | 46,2 | 46,2 | -7,8 | -8,9 | -7,8 |
| %*         |   | 1  | 7  |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, %    | -2,0 | 1,5 | -5, | -30, | -6,6 | n/m  | n/m  | n/m  |
| liikevaihdosta   |   |   | 1  | 1  |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman  | 11,0 | 9,5 | 5,2 | -0,7 | 2,9 | -106, | -113, | -69,5 |
| kertaluonteisia   |   |   |   |   |   | 4   | 5   |    |
| eriä, %       |   |   |   |   |   |    |    |    |
| liikevaihdosta   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, milj. | 300, | 768 | 152 | 223, | 704, | -25,7 | 46,3 | -8,3 |
| EUR*        | 9  | ,3 | ,8 | 5  | 7  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma, | 10  | 10 | 10 | 8  | 8  | -13,5 | -13,8 | -13,5 |
| milj. EUR      | 140 | 140 | 176 | 775 | 775 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset     | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 5,7  | 4,5  | 5,7  |
| nettovelat, milj.  | 955 | 955 | 989 | 124 | 124 |    |    |    |
| EUR*        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö     | 36  | 36 | 34 | 33  | 33  | -6,4 | -1,5 | -6,4 |
| keskimäärin,    | 137 | 137 | 331 | 815 | 815 |    |    |    |
| vuosittainen    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| keskimääräinen   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| määrä (milj.)    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen   | 788, | 788 | 788 | 788, | 788, | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|           | 6  | ,6 | ,6 | 6  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kumulatiivinen  | 788, | 788 | 788 | 788, | 788, | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|           | 6  | ,6 | ,6 | 6  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen,   | 788, | 788 | 788 | 788, | 788, | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| laimennettu     | 8  | ,8 | ,6 | 6  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
* Koko liiketoiminta                              
Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden keskimääräinen   
lukumäärä                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| Euron vaihtokurssit           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro on              | Päätöskurssi  | Keskikurssi   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12.2 |
|                     | 2007  | 2008  | 2007  | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                   | 9,4415 | 10,870 | 9,2517 | 9,6280 |
|                     |    |  0  |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                   | 1,4721 | 1,3917 | 1,3710 | 1,4710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                   | 0,7333 | 0,9525 | 0,6847 | 0,7972 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.12.2008  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | EUR  | USD  | GBP  | SEK  | JPY  | Muut  | Yhteen |
|          |    |    |    |    |    |    | sä   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto 2008  | 6 360 | 1 570 | 690  | 1 160 | 250  | 1 000 | 11 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut 2008     | -6  | -670 | -110 | -2  | 0   | -1 150 | -10  |
|          | 300  |    |    | 110  |    |    | 340  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 60  | 900  | 580  | -950 | 250  | -150  | 690  |
| nettorahavirta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin  |    | 355  | 207  | -730 | 119  |    |    |
| suojaukset 31.12. |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %-osuus vuoden   |    | 39%  | 36%  | 77%  | 48%  |    |    |
| 2008        |    |    |    |    |    |    |    |
| liiketoiminnan   |    |    |    |    |    |    |    |
| rahavirrasta    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen   |    | 50%  | 47%  | 58%  | 52%  |    |    |
| suojausaste, %,  |    |    |    |    |    |    |    |
| vuonna 2008    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
* Jatkuvat toiminnot                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon      |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto: valuuttakurssivaikutus +/- 10 %       |    Milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                            |        66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                            |       -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                            |        49 |
--------------------------------------------------------------------------------
Herkkyys perustuu vuoden 2009 oletettuun liiketoiminnan nettorahavirtaan.    
Laskelmat valuuttakurssimuutosten vaikutuksista on tehty ennen         
valuuttasuojauksia olettaen että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa  
tapahtuu muutoksia.                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin      |   |   |   |    |    |    |
| tuloslaskelma          |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 200 | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 7  | 2/07 | 08  | 2/08 |   | s %  | s %  | s %  |
|          |   |   |   |   |   | 10-1 | 10-1 | 2008 |
|          |   |   |   |   |   | 2/08 | 2/08 | -   |
|          |   |   |   |   |   | -   | -   | 2007 |
|          |   |   |   |   |   | 10-12 | 7-9/0 |    |
|          |   |   |   |   |   | /07  | 8   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 11 | 2  | 2  | 2  | 11  | -12,7 | -4,4 | -6,9 |
|          | 848 | 980, | 722, | 602, | 028, |    |    |    |
|          | ,5 | 7  | 7  | 5  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | 88, | 32,9 | 23,8 | 51,4 | 120, | 56,2 | 116,0 | 36,0 |
| muut tuotot    | 4  |   |   |   | 2  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja   | -6 | -1  | -1  | -1  | -6  | 5,5  | -1,1 | 0,8  |
| palvelut      | 963 | 830, | 712, | 730, | 905, |    |    |    |
|          | ,0 | 1  | 1  | 3  | 0  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut ja  | -1 | -326 | -292 | -266 | -1  | 18,4 | 9,0  | 0,6  |
| komissiot     | 133 | ,0  | ,4  | ,0  | 127, |    |    |    |
|          | ,9 |   |   |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Henkilöstökulut | -1 | -448 | -364 | -402 | -1  | 10,3 | -10,3 | 2,6  |
|          | 712 | ,6  | ,5  | ,2  | 669, |    |    |    |
|          | ,9 |   |   |   | 1  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   | -76 | -340 | -223 | -222 | -752 | 34,8 | 0,5  | 1,2  |
| muut kulut     | 1,9 | ,5  | ,2  | ,1  | ,6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus       | 341 | 231, | 1,6 | -37, | 0,6 | -116, | n/m  | -99,8 |
| osakkuusyritysten | ,3 | 8  |   | 4  |   | 1   |    |    |
| tuloksesta     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja     | -1 | -360 | -294 | -780 | -1  | -116, | -164, | 7,0  |
| arvonalentumiset  | 529 | ,8  | ,6  | ,1  | 422, | 2   | 8   |    |
|          | ,6 |   |   |   | 4  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos     | 176 | -60, | -138 | -784 | -726 | n/m  | n/m  | n/m  |
|          | ,9 | 6  | ,7  | ,2  | ,6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät | -15 | -43, | -23, | -61, | -167 | -40,5 | -167, | -6,7 |
|          | 6,7 | 7  | 0  | 4  | ,2  |    | 0   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 20, | -104 | -161 | -845 | -893 | n/m  | n/m  | n/m  |
|          | 2  | ,3  | ,7  | ,6  | ,8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot    | -7, | 44,7 | 42,6 | 191, | 214, | n/m  | n/m  | n/m  |
|          | 4  |   |   | 0  | 8  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista     | 12, | -59, | -119 | -654 | -679 | n/m  | n/m  | n/m  |
| toiminnoista    | 8  | 6  | ,1  | ,6  | ,0  |    |    |    |
| kertynyt      |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden tulos  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista    | -22 | -78, | 0,9 | 0,1 | 4,3 | 100,1 | -88,9 | 101,9 |
| toiminnoista    | 5,2 | 1  |   |   |   |    |    |    |
| kertynyt      |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tilikauden tulos  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| verojen jälkeen  |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos  | -21 | -137 | -118 | -654 | -674 | n/m  | n/m  | -217, |
|          | 2,4 | ,7  | ,2  | ,5  | ,7  |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | -21 | -135 | -118 | -648 | -673 | n/m  | n/m  | -213, |
| osakkeenomistajill | 4,7 | ,2  | ,7  | ,5  | ,4  |    |    | 6   |
| e         |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistölle  | 2,3 | -2,5 | 0,5 | -6,0 | -1,3 | -140, | n/m  | -156, |
|          |   |   |   |   |   | 0   |    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          | -21 | -137 | -118 | -654 | -674 | n/m  | n/m  | -217, |
|          | 2,4 | ,7  | ,2  | ,5  | ,7  |    |    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tulos/osake, EUR | -0, | -0,1 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | n/m  | n/m  | -214, |
|          | 27 | 7  | 5  | 2  | 5  |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | -0, | -0,1 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | n/m  | n/m  | -214, |
| (laimennettu), EUR | 27 | 7  | 5  | 2  | 5  |    |    | 8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien     |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toimintojen    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| osakekohtainen   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| tulos       |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | 0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | n/m  | n/m  | n/m  |
| (laimentamaton),  | 1  | 7  | 6  | 2  | 6  |    |    |    |
| EUR        |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake    | 0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,8 | -0,8 | n/m  | n/m  | n/m  |
| (laimennettu), EUR | 1  | 7  | 6  | 2  | 6  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laskelma kirjatuista    |   |    |    |    |    |
| tuotoista ja kuluista         |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR               | 2007 | 10-12 | 7-9/0 | 10-12 | 2008 |
|                    |   | /07  | 8   | /08  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koko liiketoiminta          |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten järjestelyjen     | 17,3 | 16,8 | -0,1 | -12,6 | -12,7 |
| vakuutusmatemaattiset voitot     |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot vakuutusmatemaattisista     | -6,3 | -6,2 | 0,2  | -3,5 | -3,3 |
| muutoksista              |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen käyvän   | 217, | 3,8  | -377, | -405, | -398, |
| arvon nettomuutokset         | 3  |    | 7   | 9   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset    | 5,6 | -28,3 | -116, | -237, | -312, |
|                    |   |    | 7   | 7   | 3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten suojaukset     | 5,1 | 0,1  | -5,4 | -10,9 | -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot suoraan omaan pääomaan     | -3,2 | 7,8  | 35,6 | 67,2 | 93,3 |
| kirjattujen nettotulojen muutoksista |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien    | -85, | -61,7 | -141, | -185, | -295, |
| valuuttamuunnon muutokset       | 3  |    | 1   | 4   | 9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien    | 53,7 | 18,8 | 56,2 | -60,4 | -1,0 |
| suojaukset              |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verot oman pääoman suojauksista   | -13, | -4,2 | 4,0  | -4,1 | 1,1  |
|                    | 2  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjattavat tuotot ja | 191, | -53,1 | -545, | -853, | -938, |
| kulut                 | 0  |    | 0   | 3   | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan ja tuloslaskelmaan   | 52,7 | 69,3 | -5,5 | -16,7 | -32,4 |
| kirjatut määrät            |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut nettotuotot  | 243, | 16,2 | -550, | -870, | -970, |
| ja -kulut               | 7  |    | 5   | 0   | 6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio      | -212 | -137, | -118, | -654, | -674, |
|                    | ,4  | 7   | 2   | 5   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot ja   | 31,3 | -121, | -668, | -1  | -1  |
| kulut yhteensä            |   | 5   | 7   | 524,5 | 645,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen:            |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille     | 29,0 | -119, | -669, | -1  | -1  |
|                    |   | 0   | 2   | 518,5 | 644,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             | 2,3 | -2,5 | 0,5  | -6,0 | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden kirjatut tuotot ja   | 31,3 | -121, | -668, | -1  | -1  |
| kulut yhteensä            |   | 5   | 7   | 524,5 | 645,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma - konserni    |     |     |
| yhteensä                         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 2007  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketulos                       | 249,9  | -714,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Suojaustulos kirjatuista tuotoista ja kuluista     | 3,6   | -280,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Oikaisut                        | 1 411,6 | 1 453,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Nettokäyttöpääoman muutos               | -330,9 | 81,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat                | 1 334,2 | 539,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut nettorahoituserät               | -362,4 | 47,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut/saadut tuloverot               | -111,6 | 25,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat        | 860,2  | 612,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta               | -71,4  | -4,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osakkuusyritysten hankinta               | -91,6  | -53,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja   | 415,6  | 230,3  |
| muiden osakkeiden myynnistä               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                      | -820,4 | -706,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos          | 17,8  | -16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat         | -550,0 | -551,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusista pitkäaikaisista veloista saadut tuotot     | 289,0  | 303,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaisten lainojen maksu             | -759,9 | -634,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaisten lainojen muutos             | 1 145,4 | 4,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Maksetut osingot                    | -354,9 | -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksien oman pääoman ehtoiset sijoitukset  | 7,0   | -4,2  |
| ilman osinkoja                      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Omien osakkeiden (takaisinosto)/mitätöiminen      | -2,1  | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat           | 324,5  | -685,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos                 | 634,7  | -624,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat hankituissa yrityksissä           | 0,3   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat myydyissä yrityksissä            | -110,8 | -31,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoerot                       | 45,5  | 148,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat tilikauden alussa              | 309,6  | 879,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 879,3  | 372,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa               | 970,7  | 415,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa           | -91,4  | -43,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa            | 879,3  | 372,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 0,3   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | -9,6  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 10,7  | 3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -0,1  | -0,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -1,2  | -1,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuus                   | 71,3  | 1,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo                  | 71,4  | 4,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikearvo                       | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä                   | 71,4  | 4,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                       | 110,8  | 31,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                      | -155,0 | 167,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet         | 1 779,9 | 281,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                  | 29,6  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                       | -49,6  | -26,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                    | -1   | -230,4 |
|                             | 019,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet                  | -0,6  | 3,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat              | 695,9  | 226,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloslaskelman myyntivoitot              | 5,0   | 1,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä                  | 700,9  | 228,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 2007  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa.                 | 10   | 7 232,4 |
|                             | 440,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta               | 10,7  | 3,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                      | 770,2  | 648,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin          | 50,2  | 58,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos                | -92,9  | 61,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset                      | -52,9  | -54,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit               | -1   | -281,8 |
|                             | 780,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot    | -1   | -1   |
|                             | 529,6  | 422,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset, lopetettavat toiminnot  | -351,7 | -46,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut                   | -232,0 | -300,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa              | 7 232,4 | 5 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset lainat                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.2 |
|                             | 007   | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainat                  | 3 354,8 | 3 007,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset lainat                  | 1 086,6 | 1 068,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 4 441,4 | 4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 2007  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa                 | 5 227,9 | 4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Uusien tytäryritysten velat              | 1,2   | 1,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytyjen tytäryritysten velat             | -1   | -230,4 |
|                             | 019,2  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot (netto)                | 358,3  | -59,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero                       | -126,8 | -76,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden lopussa                 | 4 441,4 | 4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 2007  | 2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                       | 3 913,3 | 708,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset kustannukset                | -3   | -693,3 |
|                             | 812,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen arvostusta käypään arvoon        | 101,3  | 15,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneiden muutoerojen alittava käyvän arvoon arvostus | -28,3  | -3,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                        | 73,0  | 11,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituserät                    | -109,5 | -5,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja                    | -36,5  | 6,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                        | -188,7 | -2,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista toiminnoista kertynyt tulos verojen jälkeen | -225,2 | 4,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin tase              |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                      |  | 31.12.2 | 31.12.2 |
|                           |  | 007   | 008   |
|                           |  | (oikais |     |
|                           |  | tu*)  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                        |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet       | O | 7 138,5 | 5 698,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet               | O | 88,7  | 133,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet                  | O | 5,2  | 67,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä            | O | 1 154,5 | 1 042,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat korolliset osakkeet       | I | 161,8 | 154,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet          | O | 1 260,8 | 954,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset            | I | 126,5 | 130,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset            | T | 63,7  | 74,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat             | O | 22,6  | 16,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  | 10   | 8 272,1 |
|                           |  | 022,3  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus                  | O | 1 992,6 | 1 693,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset                   | T | 34,3  | 25,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korottomat saamiset                | O | 2 063,1 | 1 583,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset                | I | 227,8 | 251,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                     | I | 970,7 | 415,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  | 5 288,5 | 3 968,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                   |  | 15   | 12   |
|                           |  | 310,8  | 240,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - oikaistu |  | 7 593,6 | 5 594,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet                |  | 71,9  | 56,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                 |  | 7 665,5 | 5 650,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin     | O | 327,3 | 299,0 |
| liittyvät varaukset                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut varaukset                  | O | 135,9 | 202,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verovelat             | T | 582,0 | 277,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollinen pitkäaikainen velka          | I | 3 354,8 | 3 007,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset velat             | O | 52,7  | 28,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  | 4 452,7 | 3 815,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                 |  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korollisten velkojen lyhennyserät         | I | 513,1 | 437,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat                 | I | 573,6 | 630,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lyhytaikaiset korottomat velat          | O | 1 971,3 | 1 602,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                     | T | 134,6 | 104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  | 3 192,6 | 2 775,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                   |  | 7 645,3 | 6 590,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä            |  | 15   | 12   |
|                           |  | 310,8  | 240,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan               
*Oikaisun ja uudelleen luokittelun yksityiskohdat: katso luku ”Yleistä” tämän  
osavuosikatsauksen lopussa                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | Osake | Yliku | Omat | Suora | Kerty | Kertyn | Yhteen |
|          | -   | rssi- | osak | an  | neet | eet  | sä   |
|          | pää  | rahas | keet | omaan | muunt | voitto |    |
|          | oma  | to  |    | pääo | o-  | varat |    |
|          |    |    |    | maan | er  |    |    |
|          |    |    |    | kirj | ot  |    |    |
|          |    |    |    | atut |    |    |    |
|          |    |    |    | nett |    |    |    |
|          |    |    |    | otulo |    |    |    |
|          |    |    |    | t   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 2   | -10.5 | 735.6 | -132. | 3   | 7   |
| 31.12.2006,    | 342.2 | 278.8 |    |    | 0   | 585.5 | 799.6 |
| uudelleen     |    |    |    |    |    |    |    |
| luokiteltu*    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisun vaikutus | -   | -   | -   | -   | -   | 117.5 | 117.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 2   | -10.5 | 735.6 | -132. | 3   | 7   |
| 31.12.2006,    | 342.2 | 278.8 |    |    | 0   | 703.0 | 917.1 |
| oikaistu      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354.9 | -354.9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkityt optiot  | -   | -2.4 | 0.3  | -   | 8.5  | -8.5  | -2.1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | 4.5  | 4.5  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tappio | -   | -   | -   | -   | 52.7 | -214.7 | -162.0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan   | -   | -   | -   | 224.8 | -44.8 | 11.0  | 191.0 |
| pääomaan kirjatut |    |    |    |    |    |    |    |
| nettotuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 2   | -10.2 | 960.4 | -115. | 3   | 7   |
| 31.12.2007     | 342.2 | 276.4 |    |    | 6   | 140.4 | 593.6 |
| (oikaistu)     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot  | -   | -   | -   | -   | -   | -354.9 | -354.9 |
| (0,45 euroa/osake) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    | -   | -   | -   | -   | -   | -0.7  | -0.7  |
| osuuksien osto   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     | -   | -   | -   | -   | -32.4 | -673.4 | -705.8 |
| nettotappio    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan pääomaan  | -   | -   | -   | -626. | -295. | -16.0 | -938.2 |
| kirjatut      |    |    |    | 4   | 8   |    |    |
| nettokulut     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1   | 2   | -10.2 | 334.0 | -443. | 2   | 5   |
| 31.12.2008     | 342.2 | 276.4 |    |    | 8   | 095.4 | 594.0 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Oikaisun ja uudelleen luokittelun yksityiskohdat: katso luku ”Yleistä” tämän  
osavuosikatsauksen lopussa                           



--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat          |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.2 |
|                             | 007   | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet             |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                         | 0,8   | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                      | 135,9 | 62,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 249,7 | 180,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet             |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 118,5 | 156,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n aikana       | 30,6  | 28,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen       | 112,2 | 95,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                      | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                      | 22,5  | 40,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 670,4 | 564,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                         | 0,8  | 0,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset                      | 135,9 | 62,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset                       | 368,2 | 336,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut                    | 142,8 | 123,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut                      | 0,2  | 0,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut                      | 22,5  | 40,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 670,4 | 564,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sitovat ostosopimukset    |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR          |     Suunnitellut sopimusmaksut      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi        | Sopimu | 2009  | 2010-11 | 2012-13 | 2014+  |
|               | ksia  |    |     |     |     |
|               | yhteen |    |     |     |     |
|               | sä   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuitu            | 1 782 | 219  | 401   | 378   | 784   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Energia           | 1 575 | 353  | 500   | 277   | 445   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuljetus           | 539  | 75   | 123   | 98   | 243   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotantokustannukset  | 693  | 83   | 113   | 69   | 428   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 4 589 | 730  | 1 137  | 822   | 1 900  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit         | 210  | 182  | 28   | 0    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä     | 4 799 | 912  | 1 165  | 822   | 1 900  |
| 31.12.2008          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvät arvot       |    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                | 31.12. | 31.12.2008        |
|                     | 2007  |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | Käyvät | Käyvän | Käyvän | Käyvät |
|                     | arvot | arvon | arvon | arvot, |
|                     |    | ylitt | alitt | netto  |
|                     |    | ävät  | avat  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset          | 59,4  | 264,8 | -37,6 | 227,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot              | -6,1  | 0,0  | -38,0 | -38,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset           | -19,7 | 82,1  | -156,0 | -73,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot             | 17,2  | 35,6  | -50,2 | -14,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset           | 92,0  | 28,8  | -119,5 | -90,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset osakevaihtosopimukset   | -34,3 | 1,9  | -55,0 | -53,1  |
| (TRS)                  |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset osakeoptiot        | -0,6  | 0,0  | -4,3  | -4,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 107,9 | 413,2 | -460,7 | -47,4  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten nimellisarvot               |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                        | 31.12.2 | 31.12.2 |
|                             | 007   | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset                  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa                | 69,9  | 592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa                 | 2 164,4 | 1 683,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa                 | 2 470,9 | 2 341,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | 4 705,2 | 4 617,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot                       | 491,6 | 394,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 5 196,8 | 5 012,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset                   | 3 114,1 | 3 049,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot                     | 2 607,7 | 1 438,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 5 721,8 | 4 488,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset                   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykesopimukset                   | 417,2 | 604,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 417,2 | 604,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)        | 213,9 | 158,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakeoptiot                | 22,0  | 22,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 235,9 | 180,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| o     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| segmenteit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| täin    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2008 |
|      | /07 | /07 | /07 | 12/ |   | 08  | 08  | 08  | 2/08 |   |
|      |   |   |   | 07 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomaleht | 438 | 429 | 430 | 436 | 1  | 386, | 389, | 405, | 414, | 1  |
| i- ja   | ,7 | ,9 | ,0 | ,3 | 734, | 5  | 0  | 2  | 0  | 594, |
| kirjapaper |   |   |   |   | 9  |   |   |   |   | 7  |
| i     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausle | 566 | 552 | 587 | 589 | 2  | 547, | 540, | 544, | 544, | 2  |
| htipaperi | ,6 | ,9 | ,3 | ,5 | 296, | 3  | 5  | 9  | 3  | 177, |
|      |   |   |   |   | 3  |   |   |   |   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaper | 577 | 522 | 529 | 526 | 2  | 545, | 537, | 543, | 484, | 2  |
| i     | ,0 | ,8 | ,7 | ,7 | 156, | 2  | 8  | 9  | 8  | 111, |
|      |   |   |   |   | 2  |   |   |   |   | 7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajap | 589 | 570 | 562 | 579 | 2  | 574, | 587, | 563, | 506, | 2  |
| akkauskart | ,6 | ,1 | ,1 | ,1 | 300, | 4  | 3  | 9  | 3  | 231, |
| onki    |   |   |   |   | 9  |   |   |   |   | 9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus | 266 | 274 | 267 | 275 | 1  | 275, | 285, | 273, | 242, | 1  |
| pakkaukset | ,1 | ,2 | ,8 | ,4 | 083, | 5  | 4  | 1  | 5  | 076, |
|      |   |   |   |   | 5  |   |   |   |   | 5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuottee | 472 | 525 | 461 | 393 | 1  | 378, | 409, | 366, | 348, | 1  |
| t     | ,3 | ,7 | ,4 | ,7 | 853, | 6  | 8  | 2  | 7  | 503, |
|      |   |   |   |   | 1  |   |   |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | 90, | 114 | 38, | 180 | 423, | 124, | 122, | 25,5 | 61,9 | 333, |
| toiminnot | 9  | ,3 | 4  | ,0 | 6  | 3  | 0  |   |   | 7  |
| ja     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eliminoinn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| it     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  | 3  | 2  | 2  | 2  | 11  | 2  | 2  | 2  | 2  | 11  |
| toiminnot | 001 | 989 | 876 | 980 | 848, | 831, | 871, | 722, | 602, | 028, |
|      | ,2 | ,9 | ,7 | ,7 | 5  | 8  | 8  | 7  | 5  | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettav | 1  | 963 | 959 | 969 | 3  | 529, | 180, | 0,4 | -1,8 | 708, |
| at     | 020 | ,7 | ,7 | ,1 | 913, | 6  | 5  |   |   | 7  |
| toiminnot | ,8 |   |   |   | 3  |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinn | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 0,0 | 0,9 | -  |
| it     | 166 | 148 | 151 | 151 | 618, | 134, | 45,8 |   |   | 179, |
|      | ,6 | ,4 | ,5 | ,8 | 3  | 4  |   |   |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 3  | 3  | 3  | 3  | 15  | 3  | 3  | 2  | 2  | 11  |
|      | 855 | 805 | 684 | 798 | 143, | 227, | 006, | 723, | 601, | 558, |
|      | ,4 | ,2 | ,9 | ,0 | 5  | 0  | 5  | 1  | 6  | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin ilman    |   |   |   |   |   |   |
| kertaluonteisia eriä          |   |   |   |   |   |   |
| ja käyvän arvon            |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia               |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 1- | 4- | 7-9 | 10-1 | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-1 | 2008 |
|         | 3/ | 6/ | /07 | 2/07 | 7  | /08 | /08 | /08 | 2/08 |   |
|         | 07 | 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja | 61 | 50 | 52, | 48,4 | 211 | 26, | 27, | 33, | 53,0 | 140, |
| kirjapaperi   | ,1 | ,2 | 2  |   | ,9 | 4  | 9  | 5  |   | 8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipa | 9, | 8, | 17, | 15,6 | 50, | 27, | 14, | 27, | 19,7 | 88,8 |
| peri      | 4 | 4 | 5  |   | 9  | 2  | 5  | 4  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   | 55 | 38 | 34, | 35,7 | 163 | 37, | 19, | 33, | -9,7 | 80,4 |
|         | ,1 | ,5 | 4  |   | ,7 | 3  | 7  | 1  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkau | 72 | 29 | 27, | 29,6 | 158 | 42, | 23, | 37, | 4,3 | 107, |
| skartonki    | ,4 | ,0 | 0  |   | ,0 | 5  | 0  | 5  |   | 3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakka | 29 | 29 | 24, | 28,4 | 111 | 27, | 20, | 20, | 6,2 | 73,9 |
| ukset      | ,2 | ,6 | 7  |   | ,9 | 6  | 1  | 0  |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   | 54 | 59 | 37, | -0,5 | 150 | -23 | -10 | -14 | -18, | -67, |
|         | ,8 | ,3 | 1  |   | ,7 | ,4 | ,9 | ,3 | 9  | 5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      | -1 | -1 | -11 | -25, | -60 | -13 | -8, | -7, | -48, | -77, |
|         | 1, | 2, | ,1 | 9  | ,3 | ,2 | 2  | 8  | 2  | 4  |
|         | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 27 | 20 | 181 | 131, | 786 | 124 | 86, | 129 | 6,4 | 346, |
| ilman      | 0, | 2, | ,8 | 3  | ,8 | ,4 | 1  | ,4 |   | 3  |
| kertaluonteisia | 8 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 24 | 20 | 17, | 12,8 | 74, | 15, | 8,3 | -3, | 22,0 | 42,1 |
| osakkuusyrityst | ,1 | ,0 | 4  |   | 3  | 7  |   | 9  |   |   |
| en tuloksesta  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ilman      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| käyvän arvon  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 29 | 22 | 199 | 144, | 861 | 140 | 94, | 125 | 28,4 | 388, |
| ilman      | 4, | 2, | ,2 | 1  | ,1 | ,1 | 4  | ,5 |   | 4  |
| kertaluonteisia | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja käyvän arvon |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  | 15 | 21 | 44, | 183, | 265 | -15 | -21 | 15, | -47, | -69, |
| muutokset*   | ,7 | ,3 | 9  | 8  | ,7 | ,1 | ,8 | 2  | 9  | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 31 | 24 | 244 | 327, | 1  | 125 | 72, | 140 | -19, | 318, |
| ilman      | 0, | 4, | ,1 | 9  | 126 | ,0 | 6  | ,7 | 5  | 8  |
| kertaluonteisia | 6 | 2 |   |   | ,8 |   |   |   |   |   |
| eriä      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -1 | - | -54 | -388 | -94 | -  | -1, | -27 | -764 | -1  |
| erät      | 2, |  | 9,4 | ,5  | 9,9 |   | 3  | 9,4 | ,7  | 045, |
|         | 0 |  |   |   |   |   |   |   |   | 4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 29 | 24 | -30 | -60, | 176 | 125 | 71, | -13 | -784 | -726 |
| yhteensä (IFRS) | 8, | 4, | 5,3 | 6  | ,9 | ,0 | 3  | 8,7 | ,2  | ,6  |
|         | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituser | -3 | -5 | -23 | -43, | -15 | -41 | -40 | -23 | -61, | -167 |
| ät       | 6, | 3, | ,9 | 7  | 6,7 | ,9 | ,9 | ,0 | 4  | ,2  |
|         | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 26 | 19 | -32 | -104 | 20, | 83, | 30, | -16 | -845 | -893 |
| veroja ja    | 2, | 1, | 9,2 | ,3  | 2  | 1  | 4  | 1,7 | ,6  | ,8  |
| vähemmistön   | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    | -6 | -4 | 55, | 44,7 | -7, | -17 | -1, | 42, | 191, | 214, |
|         | 5, | 2, | 4  |   | 4  | ,0 | 8  | 6  | 0  | 8  |
|         | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista   | 19 | 14 | -27 | -59, | 12, | 66, | 28, | -11 | -654 | -679 |
| toiminnoista  | 7, | 9, | 3,8 | 6  | 8  | 1  | 6  | 9,1 | ,6  | ,0  |
| kertynyt tulos | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  | 25 | -5 | -16 | -78, | -22 | 5,1 | -1, | 0,9 | 0,1 | 4,3 |
| toiminnoista  | ,4 | ,2 | 7,3 | 1  | 5,2 |   | 8  |   |   |   |
| kertynyt    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikauden   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos verojen  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 22 | 14 | -44 | -137 | -21 | 71, | 26, | -11 | -654 | -674 |
| tulos      | 2, | 3, | 1,1 | ,7  | 2,4 | 2  | 8  | 8,2 | ,5  | ,7  |
|         | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluont |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eiset erät |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| segmenteit |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| täin    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10- | 2007 | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-1 | 2008 |
|      | /07 | /07 | /07 | 12/ |   | 08  | 08  | 08  | 2/08 |   |
|      |   |   |   | 07 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomaleht | -  | -  | -  | -11 | -110 | -  | -2,4 | -7,8 | -5,0 | -15, |
| i- ja   |   |   |   | 0,0 | ,0  |   |   |   |   | 2  |
| kirjapaper |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| i     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausle | -  | -  | -21 | -23 | -449 | -  | -2,6 | -38, | -19, | -60, |
| htipaperi |   |   | 8,0 | 1,0 | ,0  |   |   | 7  | 1  | 4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaper | -  | -  | -32 | 21, | -11, | -  | 7,0 | -1,5 | -399 | -394 |
| i     |   |   | ,6 | 0  | 6  |   |   |   | ,7  | ,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajap | -  | -  | -18 | -12 | -199 | -  | -4,3 | -178 | -118 | -301 |
| akkauskart |   |   | 6,8 | ,5 | ,3  |   |   | ,2  | ,9  | ,4  |
| onki    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus | -  | -  | -5, | -1, | -6,9 | -  | -1,0 | -18, | -45, | -64, |
| pakkaukset |   |   | 9  | 0  |   |   |   | 2  | 4  | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuottee | -12 | -  | -10 | -  | -118 | -  | -  | -8,0 | -80, | -88, |
| t     | ,0 |   | 6,1 |   | ,1  |   |   |   | 0  | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    | -  | -  | -  | -55 | -55, | -  | 2,0 | -27, | -96, | -121 |
|      |   |   |   | ,0 | 0  |   |   | 0  | 6  | ,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat  | -12 | -  | -54 | -38 | -949 | -  | -1,3 | -279 | -764 | -1  |
| toiminnot | ,0 |   | 9,4 | 8,5 | ,9  |   |   | ,4  | ,7  | 045, |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut | 44, | 12, | -  | -28 | 28,5 | -  | -4,5 | -  | -  | -4,5 |
| toiminnot | 0  | 8  |   | ,3 |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  | 32, | 12, | -54 | -41 | -921 | -  | -5,8 | -279 | -764 | -1  |
|      | 0  | 8  | 9,4 | 6,8 | ,4  |   |   | ,4  | ,7  | 049, |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| segmenteittäin |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 1- | 4- | 7-9 | 10-1 | 200 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-1 | 2008 |
|         | 3/ | 6/ | /07 | 2/07 | 7  | /08 | /08 | /08 | 2/08 |   |
|         | 07 | 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja | 61 | 50 | 52, | -61, | 101 | 26, | 25, | 25, | 48,0 | 125, |
| kirjapaperi   | ,1 | ,2 | 2  | 6  | ,9 | 4  | 5  | 7  |   | 6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipa | 9, | 8, | -20 | -215 | -39 | 27, | 11, | -11 | 0,6 | 28,4 |
| peri      | 4 | 4 | 0,5 | ,4  | 8,1 | 2  | 9  | ,3 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   | 55 | 38 | 1,8 | 56,7 | 152 | 37, | 26, | 31, | -409 | -313 |
|         | ,1 | ,5 |   |   | ,1 | 3  | 7  | 6  | ,4  | ,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkau | 72 | 29 | -15 | 17,1 | -41 | 42, | 18, | -14 | -114 | -194 |
| skartonki    | ,4 | ,0 | 9,8 |   | ,3 | 5  | 7  | 0,7 | ,6  | ,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakka | 29 | 29 | 18, | 27,4 | 105 | 27, | 19, | 1,8 | -39, | 9,3 |
| ukset      | ,2 | ,6 | 8  |   | ,0 | 6  | 1  |   | 2  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   | 42 | 59 | -69 | -0,5 | 32, | -23 | -10 | -22 | -98, | -155 |
|         | ,8 | ,3 | ,0 |   | 6  | ,4 | ,9 | ,3 | 9  | ,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut*      | 4, | 9, | -14 | -116 | -11 | -36 | -32 | -25 | -133 | -227 |
|         | 5 | 2 | ,2 | ,1  | 6,6 | ,5 | ,1 | ,1 | ,5  | ,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 24 | 20 | 65, | 231, | 341 | 23, | 12, | 1,6 | -37, | 0,7 |
| osakkuusyrityst | ,1 | ,0 | 4  | 8  | ,3 | 9  | 4  |   | 2  |   |
| en tuloksesta* |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 29 | 24 | -30 | -60, | 176 | 125 | 71, | -13 | -784 | -726 |
| (IFRS)     | 8, | 4, | 5,3 | 6  | ,9 | ,0 | 3  | 8,7 | ,2  | ,6  |
|         | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituser | -3 | -5 | -23 | -43, | -15 | -41 | -40 | -23 | -61, | -167 |
| ät       | 6, | 3, | ,9 | 7  | 6,7 | ,9 | ,9 | ,0 | 4  | ,2  |
|         | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 26 | 19 | -32 | -104 | 20, | 83, | 30, | -16 | -845 | -893 |
| veroja ja    | 2, | 1, | 9,2 | ,3  | 2  | 1  | 4  | 1,7 | ,6  | ,8  |
| vähemmistön   | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulovero    | -6 | -4 | 55, | 44,7 | -7, | -17 | -1, | 42, | 191, | 214, |
|         | 5, | 2, | 4  |   | 4  | ,0 | 8  | 6  | 0  | 8  |
|         | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista   | 19 | 14 | -27 | -59, | 12, | 66, | 28, | -11 | -654 | -679 |
| toiminnoista  | 7, | 9, | 3,8 | 6  | 8  | 1  | 6  | 9,1 | ,6  | ,0  |
| kertynyt tulos | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  | 25 | -5 | -16 | -78, | -22 | 5,1 | -1, | 0,9 | 0,1 | 4,3 |
| toiminnoista  | ,4 | ,2 | 7,3 | 1  | 5,2 |   | 8  |   |   |   |
| kertynyt    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikauden   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos verojen  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 22 | 14 | -44 | -137 | -21 | 71, | 26, | -11 | -654 | -674 |
| tulos      | 2, | 3, | 1,1 | ,7  | 2,4 | 2  | 8  | 8,2 | ,5  | ,7  |
|         | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Stora Enson osakkeet         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi             |  Helsinki, EUR  |  Tukholma, SEK  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lokakuu               | 7,26  | 7,26  | 69,00 | 68,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuu              | 6,31  | 6,38  | 64,00 | 65,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joulukuu               | 5,63  | 5,52  | 61,00 | 60,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä             |   Helsinki   |   Tukholma   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | A-osake | R-osake | A-osake | R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lokakuu               | 340 400 | 138 814 | 697 479 | 19 396 |
|                   |     |  262  |     |  760  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuu              | 102 168 | 109 319 | 59 571 | 13 865 |
|                   |     |  971  |     |  108  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joulukuu               | 151 833 | 76 079 | 80 361 | 8 159 |
|                   |     |  845  |     |  313  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 594 401 | 324 214 | 837 411 | 41 421 |
|                   |     |  078  |     |  181  |
--------------------------------------------------------------------------------


Yleistä                                     
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2007        
vuosikertomuksen mukaisesti.                          

Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti on kirjattu lopetettuna toimintona.    
Lopetettava toiminto edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta tai   
maantieteellistä toiminta-aluetta, jonka netto-omaisuus ja nettotulos voidaan  
erottaa fyysisesti, liiketoiminnallisesti ja raportointitarkoituksessa.     
Nettoliikevoitto lopetettavista toiminnoista sisältää luovutustappion, ja se on 
raportoitu yhdellä rivillä jatkuvien toimintojen nettoliikevoiton jälkeen.   
Edellisen vuoden tuloslaskelmat on esitetty uudelleen siten, että lopetettavien 
toimintojen tulos esitetään erikseen, mutta tase ja rahavirtalaskelma on    
esitetty aiemmin raportoidun mukaisesti.                    
Oikaisu                                     
Stora Enson Suomen ja Ruotsin metsäomaisuuden myynti vuosina 2002 ja 2004    
kirjattiin myyntinä osakkuusyritykselle, minkä vuoksi Stora Enson jäljellä   
olevaa omistusosuutta vastaava osuus myyntivoitosta siirrettiin ja kirjattiin  
pitkäaikaisiin lainoihin. Koska suurin osa omaisuuseristä arvostetaan käypään  
arvoon, voitto-osuutta ei olisi pitänyt siirtää. Tähän liittyvää 117,5 milj.  
euron jaksotetun tuoton varausta ei pidetä enää asianmukaisena, minkä vuoksi oma
pääoma kauden alussa on oikaistu tuloslaskelmaa muuttamatta, sillä tapahtumat  
toteutuivat vuosina 2002 ja 2004.                        
Uudelleenluokittelu                               
Muutokset segmenttiraportoinnissa                        
Stora Enso on tehnyt muutoksia segmenttiraportointiinsa liikevoiton osalta   
vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien: osuus osakkuusyritysten    
tuloksesta ja tietyt arvostuserät eivät enää sisälly liiketoiminta-alueiden   
liikevoittoon, vaan ne raportoidaan erillisinä erinä segmenttiraportoinnin   
avoimuuden lisäämiseksi ja vertailun helpottamiseksi eri katsauskausien välillä.
Arvostuseriä ovat osakeperusteiset maksut, optio-ohjelmien suojausinstrumentit 
ja suoritettavat maksut, hiilidioksidin päästöoikeudet ja IAS 41:n mukainen   
osakkuusyritysten metsäomaisuuden arvostus. Segmenttien vertailuliikevoitot   
vuodelta 2007 on luokiteltu uudelleen. Uudelleenluokituksella ei ole vaikutusta 
konsernin liikevoittoon eikä konsernin tulokseen ennen veroja.         

Muutokset jakokelpoisissa varoissa                       
Johtuen virheellisestä luokittelusta sidotun ja vapaan oman pääoman välillä   
omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena vuosina 2001-2006, Stora Enso Oyj   
(emoyhtiö) on uudelleenluokitellut 1 512 miljoonaa euroa kertyneistä      
voittovaroista ylikurssirahastoon. Uudelleenluokittelu ei vaikuta emoyhtiön tai 
konsernin oman pääoman kokonaismäärään.                     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 1) 2)                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROCE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma 1) 2)                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    | 100 x |                      |
| tuotto,        |    |                      |
| ROOC (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen vähemmistöosuutta ja veroja - verot               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä 2)                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto,  | 100 x |                      |
| ROE (%)        |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)  | 100 x |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat |    | Korolliset velat - korolliset saamiset   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Korolliset nettovelat                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      | Oma pääoma                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    |                           |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 julkistetaan 23.4.2009.   

Yhtiökokous		1.4.2009                              

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:	11.00                                   
Paikka:	Katajanokan Kasino, Kenraalisali                    
Osoite:	Laivastokatu 1                             
Isännät:	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                    
	Markus Rauramo, talousjohtaja                         
	                                        
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät   
tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös    
verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin (mainitse: 'Stora
Enso'):                                     
09 8171 0318		Suomi                               
+44 (0)20 8609 1270 	Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia              
08 5661 9353		Ruotsi                              
1 703 621 9128 	Yhdysvallat                           

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors.                          

Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset               
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia   
tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan 
tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa  
tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien  
antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2)     
teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa  
sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin  
asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien  
kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; 
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä 
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          

STORA ENSO OYJ                                 



Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit