Stora Enson viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2009 tulos

Vahva rahavirta käyttöpääoman hallinnan seurauksena ja tulosparannus viimeisellä
neljänneksellä toimitusten vähenemisestä huolimatta ja alentuneen kustannustason
ansiosta; varojenjako osakkeenomistajille 0,20 euroa              
STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 9.00               

- Liiketoiminnan rahavirta viimeisellä neljänneksellä 496 milj. euroa - koko
vuonna 1 261 milj. euroa 
- Viimeisen neljänneksen liikevoitto 138 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä
ja 
käyvän arvon muutoksia - 109 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna 
- Kuluttajapakkauskartonki jälleen vakaassa tuloskunnossa - painopiste 
lisäkasvussa                                  
- Sanomalehtipaperilla vahva tulos vakaan ja paranevan kustannustason ansiosta 
- Konserni keskittyy edelleen hyvään hinnoitteluun hallitsemalla
liiketoimintoja 
ja optimoimalla tuotantoa - mukaan lukien tarvittavat kapasiteetin vähennykset 

Yhteenveto viimeisen neljänneksen tuloksesta                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot    |      | 10-12/0 |  2009 | 10-12/08 |   2008 |
|             |     |    9 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | Milj.  | 2 398,8 | 8 945,1 | 2 602,5 | 11 028,8 |
|             | EUR   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman       | Milj.  |  242,1 |  822,7 |  163,3 | 1 027,2 |
| kertaluonteisia eriä ja | EUR   |     |     |     |     |
| käyvän arvon muutoksia  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ilman    | Milj.  |  137,5 |  320,5 |   28,4 |  388,4 |
| kertaluonteisia eriä ja | EUR   |     |     |     |     |
| käyvän arvon muutoksia  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos (IFRS)    | Milj.  |  105,3 | -607,6 |  -784,2 |  -726,6 |
|             | EUR   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja ja  | Milj.  |  122,7 |  194,2 |  -81,0 |  151,6 |
| ilman kertaluonteisia  | EUR   |     |     |     |     |
| eriä           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    | Milj.  |  80,6 | -886,8 |  -845,6 |  -893,8 |
|             | EUR   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos ilman  | Milj.  |  76,0 |  153,2 |  -67,2 |  142,8 |
| kertaluonteisia eriä   | EUR   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     | Milj.  |  45,9 | -878,2 |  -654,6 |  -679,0 |
|             | EUR   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) ilman | EUR   |  0,09 |  0,19 |  -0,08 |   0,18 |
| kertaluonteisia eriä   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)    | EUR   |  0,05 |  -1,12 |  -0,82 |  -0,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osake (CEPS) | EUR   |  0,31 |  0,94 |   0,06 |   0,99 |
| ilman kertaluonteisia  |     |     |     |     |     |
| eriä           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman        | %    |   7,5 |   3,9 |   -0,8 |   3,4 |
| kertaluonteisia eriä   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROCE ilman        | %    |   7,0 |   3,9 |   1,2 |   4,1 |
| kertaluonteisia eriä ja |     |     |     |     |     |
| käyvän arvon muutoksia  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden       
uudelleenarvostuksen. Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka  
eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat
omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäisen
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen:                         
”Stora Enson vuosi 2009 päättyi vahvasti. Vuoden kohokohta - 1 261 miljoonan  
euron rahavirta liiketoiminnasta - on tulosta jo loppuvuonna 2008 aloitetusta  
aktiivisesta käyttöpääoman hallinnasta. Kysynnän laskiessa dramaattisesti    
lupasimme vuosi sitten rahoittaa vähintään kaksi kolmasosaa noin 400 miljoonan 
euron investoinneistamme parantuneella käyttöpääomalla. Parannus oli      
todellisuudessa huomattavasti suurempi, 500 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä 
saavutus ovat varhaisessa vaiheessa aloitetut kustannussäästöt. Niiden ansiosta 
pystyimme ylläpitämään liikevoiton edellisvuoden tasolla viidenneksen      
supistuneista toimitusmääristä huolimatta ja ennen kaikkea parantamaan     
liikevoittoa ja tulosta toisella vuosipuoliskolla selvästi alkuvuodesta.    
Nettovelan pienentäminen 530 miljoonalla eurolla vuosikymmeniin vaikeimmassa  
toimintaympäristössä osoittaa kaikille sidosryhmillemme, että puuttuminen    
varhaisessa vaiheessa asioihin parempien aikojen tai muiden toimenpiteiden   
odottamisen sijaan, on ollut oikea strategia - ja sellaisena strategia myös   
jatkuu.                                     

Olemme kohdanneet kolmena viime vuotena erittäin suuria ja monenlaisia     
haasteita, joten syystäkin toivomme vuodesta 2010 helpompaa. Hyvä uutinen    
ainakin on se, että useiden parannustoimenpiteiden jälkeen           
kuluttajapakkauskartonkiliiketoimintamme ei ole ainoastaan vahva vaan sillä on 
myös kaikki edellytykset jatkaa myönteistä kehitystään. Myös          
teollisuuspakkausten lähtökohdat ovat lupaavat, ja kehitystoimenpiteet, kuten  
voimalaitosinvestointi Puolassa ja laminaattipaperin myyntiprosessin eteneminen,
parantavat tilannetta entisestään. Varhaisten toimenpiteiden seurauksena myös  
graafisten papereiden liiketoiminnot (sanomalehtipaperi, aikakauslehtipaperi ja 
päällystetty hienopaperi) ovat nyt hyvissä asemissa selviytyäkseen jälleen   
haastavasta vuodesta. Kuten jo lokakuussa 2009 kerroimme, sanomalehtipaperin ja 
joidenkin muiden graafisten laatujen kysynnän ja tarjonnan välinen       
rakenteellinen epätasapaino kohdistaa paineita hintoihin. Tämä osoittaa, kuinka 
tärkeitä varhaiset toimenpiteemme, kuten kustannusten ja kapasiteetin      
leikkaukset sekä lähikuukausina päätökseen saatavat Langerbruggen sekä Maxaun  
voimalaitosten kustannustehokkuutta parantavat investoinnit, olivat.      

Jatkossa emme vain varmista, että jo julkistetut ohjelmat tuottavat luvatut   
hyödyt, vaan ryhdymme lisäksi tarvittaessa uusiin toimenpiteisiin pitääksemme  
huolta kannattavuudestamme. Tuotantokapasiteettimme tulee vastata kysyntää   
emmekä epäröi vähentää kapasiteettia tarvittaessa joko väliaikaisesti tai    
pysyvästi. Jatkamme myös reilu vuosi sitten aloitamaamme käyttöpääomasuhteen  
kehittämistä, vaikka voimalaitosinvestointien valmistumisella ja        
kausiluonteisuudella on rajallinen vaikutus lyhytaikaiseen rahavirtaan. Pysymme 
valitsemallamme tiellä ja etenemme vieläkin nopeammin, aina kun mahdollista.  
Ainoastaan siten pystymme rakentamaan tulevaisuuttamme kuitupohjaisissa     
pakkauksissa, kustannustehokkaassa sellussa ja muilla alueilla, joilla voimme  
saada aikaan pysyvää kilpailuetua.”                       

Lyhyen aikavälin näkymät                            
Maailmantalous on elpymässä, mutta konsernin tuotteiden kysynnän piristymisen  
odotetaan olevan hidasta ja riittämätöntä palauttamaan kysynnän ja tarjonnan  
välisen tasapainon lyhyellä aikavälillä sekä helpottamaan            
ylikapasiteettiongelmaa.                            

Graafisten papereiden kysynnän ennustetaan paranevan jonkin verran vuoden 2009 
ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen alhaisesta tasosta, mutta näkymät ovat
edelleen heikot. Euroopassa talouden odotetun vähittäisen elpymisen ennakoidaan 
tasoittavan osittain sanomalehtipaperin ja aikakauslehtipaperin         
kausiluonteisesti heikkoa kysyntää. Hienopaperin ja erityisesti         
päällystämättömän hienopaperin kysynnän ennakoidaan parantuvan kausiluonteisesti
myös kuluvalla vuosineljänneksellä. Kuluttajapakkauskartongin,         
teollisuuspakkausten ja puutuotteiden kysynnän ennustetaan paranevan vuoden   
takaisesta.                                   

Euroopassa painopaperilaatujen markkinahintoihin odotetaan edelleen kohdistuvan 
paineita rakenteellisen kysynnän ja tarjonnan välisen epätasapainon vuoksi.   
Päällystämättömän hienopaperin hinnat näyttävät tasaantuneen, mutta päällystetyn
hienopaperin hinnat pysyvät haastavina. Hintojen ennakoidaan parantuvan jonkin 
verran kuluttajapakkauskartongissa ja teollisuuspakkauksissa sekä pysyvän    
puutuotteissa ennallaan parantuneen markkinatasapainon ja alhaisten       
tuotevarastojen tukemina.                            

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän arvioidaan heikkenevän 
edellisvuodesta ja olevan myös kausiluonteisesti heikompaa kuin vuoden 2009   
viimeisellä neljänneksellä, mikä johtuu kiinalaisen uudenvuoden loma-ajasta.  
Hintojen odotetaan nousevan edellisestä neljänneksestä. Päällystetyn      
hienopaperin kysynnän ennustetaan vahvistuvan vuoden takaisesta ja hintojen   
pysyvän viimeisen neljänneksen tasolla.                     

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan 
vahvistuvan vuoden takaisesta maiden talouden elpyessä mutta jäävän       
kausiluonteisesti edellistä neljännestä heikommaksi. Hinnat näyttävät      
tasaantuneen, ja hinnannousuja on odotettavissa.                

Konsernin kustannusdeflaatioennuste ennen omia toimenpiteitä on noin 1 prosentti
vuodelle 2010.                                 

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Painopaperin ja hienopaperin markkinakysyntä oli Euroopassa selvästi heikompaa. 
Kuluttajapakkauskartongin kysyntä parani jonkin verran kartongin kysynnän kasvun
seurauksena. Teollisuuspakkauslaatujen kysyntä pysyi suurelta osin ennallaan.  
Puutuotteiden kysynnän lasku jatkui.                      

Euroopassa hinnat paikallisissa valuutoissa olivat sanomalehtipaperin osalta  
korkeammat. Kuluttajapakkauskartonkien ja puutuotteiden hinnat pysyivät suurelta
osin ennallaan. Aikakauslehtipaperin hinnat olivat jonkin verran alhaisemmat.  
Myös päällystetyn hienopaperin hinnat laskivat, ja päällystämättömän      
hienopaperin ja teollisuuspakkausten hinnat olivat selvästi alhaisemmat.    

Teollisuuden varastot olivat suuremmat sanomalehtipaperissa ja pienemmät    
aikakauslehtipaperissa, hienopaperissa ja puutuotteissa.            

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni ja 
hinnat laskivat. Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä vahvistui ja hinnat 
nousivat, mutta päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä ja hinnat    
laskivat.                                    

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Painopaperin ja hienopaperin kysyntä parani Euroopassa pääasiassa        
kausiluonteisten tekijöiden vuoksi. Myös kuluttajapakkauskartongissa ja kaikissa
teollisuuspakkauslaaduissa kysyntä parani Itä-Euroopan kysynnän kasvun tukemana.
Puutuotteiden kysyntä pysyi alhaisena, mutta vuoden loppupuolen kysynnän    
kausiluonteisesta heikkenemisestä huolimatta kysynnässä ei enää tapahtunut   
muutosta kolmanteen neljännekseen verrattuna.                  

Euroopassa markkinahinnat paikallisissa valuutoissa pysyivät          
sanomalehtipaperissa vuosisopimusten vakaannuttamina suurelta osin ennallaan ja 
samaa linjaa jatkoivat myös aikakauslehtipaperi ja kuluttajapakkauskartongit.  
Hienopaperin hinnat laskivat, ja teollisuuspakkausten ja puutuotteiden hinnat  
nousivat.                                    

Sanomalehtipaperin, aikakauslehtipaperin ja hienopaperin teollisuuden varastot 
pienenivät, mutta puutuotteiden varastot kasvoivat jonkin verran erittäin    
alhaisesta tasosta.                               

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä laski jonkin
verran, mutta hinnat pysyivät ennallaan. Kiinassa päällystämättömän       
aikakauslehtipaperin kysyntä parani selvästi, mutta hinnat pysyivät ennallaan. 
Päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vakaata ja hinnat nousivat.        

Stora Enson toimitukset ja tuotanto                       
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|       | 2/09 |  09 | 2/08 |    |    |  %  |  %  |   % |
|       |   |   |   |    |    | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|       |   |   |   |    |    | /09-10 | /09-7- |  008 |
|       |   |   |   |    |    | -12/08 | 9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja  |  2 |  2 |  2 |  10 |  11 |  -3,8 |  6,1 | -14,0 |
| kartongin  | 744 | 587 | 851 |  174 |  836 |    |    |    |
| toimitukset |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (1 000    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tonnia)   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperi- ja  |  2 |  2 |  2 |  10 |  11 |  -4,1 |  -1,5 | -14,6 |
| kartonkituot | 587 | 626 | 698 |  036 |  746 |    |    |    |
| anto     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (1 000    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tonnia)   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotetoim |  1 |  1 |  1 | 4 902 | 5 893 |  -8,7 |  9,1 | -16,8 |
| itukset   | 298 | 190 | 422 |    |    |    |    |    |
| (1      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 000 m3)   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvito | 255 | 245 | 254 |  966 | 1 071 |  0,4 |  4,1 |  -9,8 |
| imitukset  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| (milj. m2)  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Tehtaiden sulkemiset ja uudelleenjärjestelyt ovat vähentäneet          
vertailutoimituksia vuoden 2009 ensimmäisellä, toisella, kolmannella ja     
neljännellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen, toiseen,    
kolmanteen ja neljänteen neljännekseen seuraavasti: Summan tehtaan sulkeminen  
tammikuussa 2008 noin 39 000 tonnia sanomalehtipaperia ja 8 000 tonnia     
aikakauslehtipaperia, Anjalan tehtaan uudelleenjärjestely vuoden 2008      
ensimmäisellä neljänneksellä noin 25 000 tonnia aikakauslehtipaperia,      
Baienfurtin tehtaan sulkeminen joulukuussa 2008 noin 153 000 tonnia kartonkia. 

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 viimeiseen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 398,8 milj. euroa oli 203,7 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2008 
neljännellä neljänneksellä. Toimitukset lisääntyivät hienopaperissa,      
kuluttajapakkauskartongissa ja teollisuuspakkauksissa ja vähenivät       
sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa ja puutuotteissa. Hinnat      
paikallisissa valuutoissa olivat korkeammat kuluttajapakkauskartongissa mutta  
alhaisemmat kaikissa muissa paperi- ja kartonkisegmenteissä. Puutuotteiden   
myyntihinnat pysyivät ennallaan.                        

Avainluvut                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 10- | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muuto | Muuto |
|         | 12/ |  09 | 2/08 |    |    |   % |  s % |  s % |
|         | 09 |   |   |    |    | 10-12 | 10-1 | 2009- |
|         |   |   |   |    |    | /09-10 | 2/09- | 2008 |
|         |   |   |   |    |    | -12/08 | 7-9/0 |    |
|         |   |   |   |    |    |    |   9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  2 |  2 |  2 |   8 |  11 |  -7,8 |  7,5 | -18,9 |
|         | 398 | 231, | 602, | 945,1 | 028,8 |    |    |    |
|         | ,8 |  0 |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA ilman  | 242 | 255, | 163, | 822,7 |   1 |  48,3 | -5,4 | -19,9 |
| kertaluonteisia | ,1 |  9 |  3 |    | 027,2 |    |    |    |
| eriä ja käyvän |   |   |   |    |    |    |    |    |
| arvon muutoksia |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 137 | 131, | 28,4 | 320,5 | 388,4 |  n/m |  4,6 | -17,5 |
| ilman      | ,5 |  5 |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä ja käyvän |   |   |   |    |    |    |    |    |
| arvon muutoksia |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 147 | 152, | -19, | 324,9 | 318,8 |  n/m | -3,3 |  1,9 |
| ilman      | ,4 |  5 |  5 |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 6,1 | 6,8 | -0,8 |  3,6 |  2,9 |  n/m | -10,3 | 24,1 |
| ilman      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 105 | -502 | -784 | -607, | -726, | 113,4 | 121,0 | 16,4 |
| (IFRS)     | ,3 |  ,6 |  ,2 |   6 |   6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, %  | 4,4 | -22, | -30, | -6,8 | -6,6 | 114,6 | 119,6 | -3,0 |
| liikevaihdosta |   |  5 |  1 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 122 | 106, | -81, | 194,2 | 151,6 | 251,5 | 15,3 | 28,1 |
| veroja ja    | ,7 |  4 |  0 |    |    |    |    |    |
| vähemmistöosuuk |   |   |   |    |    |    |    |    |
| sia ilman    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 80, | -548 | -845 | -886, | -893, | 109,5 | 114,7 |  0,8 |
| veroja ja    |  6 |  ,7 |  ,6 |   8 |   8 |    |    |    |
| vähemmistöosuuk |   |   |   |    |    |    |    |    |
| sia       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 76, | 92,5 | -67, | 153,2 | 142,8 | 213,1 | -17,8 |  7,3 |
| tulos ilman   |  0 |   |  2 |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 45, | -519 | -654 | -878, | -679, | 107,0 | 108,8 | -29,3 |
| tulos      |  9 |  ,7 |  ,6 |   2 |   0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 7,0 | 6,6 | 1,2 |  3,9 |  4,1 |  n/m |  6,1 | -4,9 |
| toimintojen   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ROCE ilman   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä ja käyvän |   |   |   |    |    |    |    |    |
| arvon      |   |   |   |    |    |    |    |    |
| muutoksia, %  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    | 7,5 | 7,7 | -0,8 |  3,9 |  3,4 |  n/m | -2,6 | 14,7 |
| toimintojen   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ROCE ilman   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, %     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | 0,12 | -0,0 | 0,19 | 0,18 | 212,5 | -25,0 |  5,6 |
| (EPS) ilman   |  9 |   |  8 |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,0 | -0,6 | -0,8 | -1,12 | -0,86 | 106,1 | 107,6 | -30,2 |
| (EPS), EUR   |  5 |  6 |  2 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassatulos/osak | 0,3 | 0,29 | 0,06 | 0,94 | 0,99 |  n/m |  6,9 | -5,1 |
| e (CEPS) ilman |  1 |   |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisia |   |   |   |    |    |    |    |    |
| eriä, EUR    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CEPS, EUR    | 0,2 | 0,24 | 0,16 | 0,35 | 0,94 |  75,0 | 16,7 | -62,8 |
|         |  8 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  | 3,6 | -39, | -40, | -16,2 | -10,1 | 108,8 | 109,2 | -60,4 |
| tuotto (ROE),  |   |  2 |  8 |    |    |    |    |    |
| %*       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisast | 0,5 | 0,58 | 0,56 | 0,51 | 0,56 |  -8,9 | -12,1 | -8,9 |
| e*       |  1 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 6,5 | 6,30 | 7,09 | 6,50 | 7,09 |  -8,3 |  3,2 | -8,3 |
| pääoma/osake,  |  0 |   |   |    |    |    |    |    |
| EUR*      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | 44, | 44,4 | 46,2 | 44,7 | 46,2 |  -3,2 |  0,7 | -3,2 |
| e, %*      |  7 |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 27 |  28 |  32 |  28 |  33 | -14,3 | -3,6 | -15,1 |
| keskimäärin   | 612 | 643 | 205 |  696 |  815 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| keskimääräinen |   |   |   |    |    |    |    |    |
| määrä (milj.)  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  kausittainen | 788 | 788, | 788, | 788,6 | 788,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
|         | ,6 |  6 |  6 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen | 788 | 788, | 788, | 788,6 | 788,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
|         | ,6 |  6 |  6 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kumulatiivinen, | 788 | 788, | 788, | 788,6 | 788,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| laimennettu   | ,6 |  6 |  6 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin  
liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden      
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan      
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.Yksittäisen 
kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli sentin osakkeelta.    
Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja   
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden       
uudelleenarvostuksen.                              
* Koko liiketoiminta                              

Liikevoiton täsmäytyslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10- | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muuto |
|        | 2/09 |  09 | 12/ |    |    |   % |   % |  s % |
|        |   |   | 08 |    |    | 10-12 | 10-12 | 2009- |
|        |   |   |   |    |    | /09-10 | /09-7- | 2008 |
|        |   |   |   |    |    | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan   | 101, | 125, | 6,4 | 259,1 | 346,3 |  n/m | -19,0 | -25,2 |
| tulos ilman  |  7 |  5 |   |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisi |   |   |   |    |    |    |    |    |
| a eriä     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyrityk | 35,8 | 6,0 | 22, | 61,4 | 42,1 |  62,7 | 496,7 | 45,8 |
| set,      |   |   |  0 |    |    |    |    |    |
| operatiivinen, |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ilman käyvän  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| arvon     |   |   |   |    |    |    |    |    |
| muutoksia   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 137, | 131, | 28, | 320,5 | 388,4 | 384,2 |  4,6 | -17,5 |
| ilman     |  5 |  5 |  4 |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisi |   |   |   |    |    |    |    |    |
| a eriä ja   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| käyvän arvon  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| muutoksia   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  | 9,9 | 21,0 | -47 |  4,4 | -69,6 | 120,7 | -52,9 | 106,3 |
| muutokset   |   |   | ,9 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 147, | 152, | -19 | 324,9 | 318,8 |  n/m |  -3,3 |  1,9 |
| ilman     |  4 |  5 | ,5 |    |    |    |    |    |
| kertaluonteisi |   |   |   |    |    |    |    |    |
| a eriä     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteise | -42, | -655 | -76 | -932, |  -1 |  94,5 |  93,6 | 10,8 |
| t erät     |  1 |  ,1 | 4,7 |   5 | 045,4 |    |    |    |
| liiketuloksess |   |   |   |    |    |    |    |    |
| a       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 105, | -502 | -78 | -607, | -726, | 113,4 | 121,0 | 16,4 |
| (IFRS)     |  3 |  ,6 | 4,2 |   6 |   6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2008 viimeiseen   
neljännekseen)                                 
(jatkuu)                                    
Liikevoitto 137,5 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon    
muutoksia oli 109,1 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna. Vaikka liikevaihto 
laski 8 prosenttia, liiketulosprosentti kasvoi 0:sta 6:een pienempien muuttuvien
ja kiinteiden kustannuksien ansiosta. Kaikki liiketoimintasegmentit olivat   
kannattavia. Liikevoitto kasvoi 38,6 milj. euroa kuluttajapakkauskartongissa,  
33,9 milj. euroa puutuotteissa ja 31,8 milj. euroa hienopaperissa, heikkeni   
hieman teollisuuspakkauksissa, mutta laski 15,6 milj. euroa           
aikakauslehtipaperissa ja 11,7 milj. euroa sanomalehtipaperissa. Muut-segmentin 
liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 26,6 (48,2)
milj. euroa.                                  

Vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä konserni rajoitti paperin ja kartongin  
tuotantoa 15 prosenttia, sellun tuotantoa 19 prosenttia ja sahauskapasiteettia 
15 prosenttia.                                 

Alhaisemmat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa laskivat paperi- ja     
kartonkisegmenttien liikevoittoa 94 milj. euroa. Puutuotteiden myyntihinnat   
pysyivät ennallaan. Myyntimäärät kasvoivat hienopaperissa,           
kuluttajapakkauskartongissa ja teollisuuspakkauksissa mutta vähenivät      
sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa ja puutuotteissa pienentäen    
liikevoittoa nettomääräisesti 19 milj. euroa.                  

Alentuneet kuitukustannukset lisäsivät konsernin liikevoittoa 117 milj. euroa. 
Alhaisemmat muut muuttuvat kustannukset, mukaan lukien energian, kemikaalien ja 
keräyspaperin kustannukset, paransivat konsernin liikevoittoa 80 milj. euroa.  
Henkilöstö- ja muiden kiinteiden kustannusten 42 milj. euron lasku lisäsi    
liikevoittoa. Kunnossapitokustannuksilla, sisältäen varaosien arvonalennukset, 
oli 30 milj. euron negatiivinen vaikutus sanomalehtipaperin, hienopaperin ja  
aikakauslehtipaperin kannattavuuteen. Pienemmät poistot paransivat liikevoittoa 
21 milj. euroa. Puuta toimitettiin konsernin tehtaille 1 prosentti enemmän kuin 
vuotta aiemmin eli 8,1 miljoonaa kuutiometriä.                 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon  
muutoksia oli 35,8 (22,0) milj. euroa. Tästä Bergvik Skogin ja Tornatorin    
osuudet olivat suurimmat hyvien hakkuumäärien vuoksi. Liikevoitto sisältää 9,9 
(-47,9) milj. euron nettovaikutuksen, joka koostuu käyvän arvon muutoksista   
liittyen osakeperusteisten maksujen kirjaamiseen, optio-ohjelmien        
suojausinstrumentteihin, hiilidioksidin päästöoikeuksiin sekä osakkuusyritysten 
IAS 41:n mukaisen metsäomaisuuden arvostuksesta.                

Stora Enso on kirjannut 22.1.2010 ilmoitetun mukaisesti vuoden 2009 neljännen  
neljänneksen tulokseensa 42 milj. euron kertaluonteiset erät, jotka koostuvat  
markkinaoikeuden seuraamusmaksusta, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
alaskirjauksista, varauksista ja muista eristä sisältäen Montes del Plata    
‑yhteisyrityksen perustamisen Uruguayssa. Kertaluonteisten erien positiivinen  
verovaikutus oli noin 12 milj. euroa.                      

Nettorahoituserät olivat -24,7 (-61,4) milj. euroa. Nettokorkokustannukset   
laskivat 42,9 milj. eurosta 21,2 milj. euroon lähinnä alentuneen korkotason   
vuoksi. Konserni pyrkii hallitsemaan korkoriskejä sovittamalla yhteen      
rahoituskustannukset ja operatiivisen toiminnan tuoton liiketoimintasyklin   
aikana. Tähän päästään vaihtamalla pitkäaikaisia kiinteitä korkoja       
lyhytaikaisiin vaihtuviin korkoihin. Nettovaluuttakurssivoitot lainoista,    
valuuttajohdannaisista ja pankkitileistä olivat 1,3 (tappiot 16,4) milj. euroa. 
Nettotappio muista rahoituseristä oli 4,8 (tappio 2,1) milj. euroa, sisältäen  
1,4 milj. euron tuoton payment-in-kind-velkakirjoista, koronvaihtosopimusten  
15,0 milj. euron positiivisen käyvän arvon muutoksen, pitkäaikaisen velan 4,7  
milj. euron positiivisen käyvän arvon muutoksen ja muita kuluja 25,9 milj.   
euroa.                                     

Positiiviset käyvän arvon muutokset ja muut kulut sisältävät yhteensä 20,5 milj.
euroa positiivisia käyvän arvon muutoksia ja 25,7 milj. euroa myyntivoittoja. Ne
liittyvät vuonna 2016 erääntyvien Yhdysvaltain dollarimääräisten        
joukkovelkakirjojen suojaamiseen käytettyjen Yhdysvaltain dollarimääräisten   
koronvaihtosopimusten viimeisten viiden vuoden purkamiseen. Suojaussuhteen   
päättymisestä kirjattiin 54,4 milj. euron tappio, joka poistetaan vuoteen 2016 
mennessä. Tämän seurauksena korkokulut pienenevät neljännesvuosittain noin 2  
milj. euroa. Koronvaihtosopimusten purkamisesta syntyi 25,7 milj. euron     
rahavirta.                                   

Konsernin sijoitettu pääoma 31.12.2009 oli 7 776,3 milj. euroa, jossa on    
nettomääräistä vähennystä 998,2 milj. euroa. Tämä johtui aineellisten ja    
aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksista, uudelleenjärjestelykustannuksista 
sekä noteerattujen ja noteeraamattomien arvopapereiden käyvän arvon laskusta.  

Tammi-joulukuun 2009 tulos (verrattuna edellisvuoteen)             
Liikevaihto 8 945,1 milj. euroa oli 2 083,7 milj. pienempi kuin edellisvuoden  
11 028,8 milj. euroa, mikä johtui toimitusten vähenemisestä kaikissa      
segmenteissä sekä hienopaperin, teollisuuspakkausten ja puutuotteiden hintojen 
laskusta paikallisissa valuutoissa.                       

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvostuseriä laski 67,9 milj. euroa  
320,5 miljoonaan euroon. Vaikka liikevaihto pieneni 19 prosenttia,       
liiketulosprosentti pysyi 3:ssa vähentyneiden muuttuvien ja kiinteiden     
kustannusten ansiosta. Puutuotteiden liiketappio pieneni 59,5 milj. euroa 67,5 
milj. eurosta 8,0 milj. euroon. Liikevoitto kasvoi kuluttajapakkauskartongissa 
57,6 milj. euroa, mutta laski 56,3 milj. euroa teollisuuspakkauksissa, 48,5   
milj. euroa aikakauslehtipaperissa, 47,7 milj. euroa hienopaperissa ja 12,1   
milj. euroa sanomalehtipaperissa. Muut-segmentin liiketappio oli 117,1 (77,4)  
milj. euroa.                                  

Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat korkeammat aikakauslehtipaperissa 
ja kuluttajapakkauskartongissa, pysyivät ennallaan sanomalehtipaperissa ja   
laskivat hienopaperissa, teollisuuspakkauksissa ja puutuotteissa, mikä laski  
liikevoittoa yhteensä 174 milj. euroa. Epäedullisten valuuttakurssimuutosten  
vaikutus myyntihintoihin laski liikevoittoa vielä 159 milj. euroa. Alhaisemmat 
myyntimäärät kaikissa segmenteissä pienensivät liikevoittoa 524 milj. euroa.  

Alentuneet kuitukustannukset lisäsivät konsernin liikevoittoa noin 247 milj.  
euroa sisältäen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tuloksessa huomioidun    
puuvarastojen virheen 28 milj. euron oikaisun. Kemikaalien ja täyteaineiden   
alentuneet kustannukset lisäsivät liikevoittoa 73 milj. euroa ja alhaisemmat  
muut muuttuvat kustannukset, mukaan lukien energia ja kuljetus, paransivat   
liikevoittoa 94 milj. euroa. Henkilöstö- ja muut kiinteät kustannukset     
pienenivät 176 milj. euroa kustannussäästötoimenpiteiden ja väliaikaisten    
tuotannonrajoitusten seurauksena. Alhaisemmat kunnossapitokustannukset lisäsivät
liikevoittoa 55 milj. euroa. Pienemmät poistot paransivat liikevoittoa 124 milj.
euroa. Puuta toimitettiin konsernin tehtaille 21 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin eli 30 miljoonaa kuutiometriä.                     

Nettorahoituserät olivat -279,2 (-167,2) milj. euroa. Nettokorkokustannukset  
laskivat 64,5 milj. euroa 100,7 milj. euroon ja valuuttakurssitappiot kasvoivat 
15,3 milj. eurosta 29,1 milj. euroon. Nettotappio muista rahoituseristä oli   
149,4 (voitto 13,3) milj. euroa, sisältäen 148,5 milj. euroa johtuen NewPagen  
lainan arvonalentumisesta. Loput 0,9 milj. euroa sisältää 13,6 milj. euron   
tuoton payment-in-kind-velkakirjoista, koronvaihtosopimusten 8,3 milj. euron  
positiivisen käyvän arvon muutoksen, pitkäaikaisen velan 9,7 milj. euron    
positiivisen käyvän arvon muutoksen sekä muita kuluja 32,5 milj. euroa.     

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2009 kolmanteen   
neljännekseen)                                 
Liikevaihto 2 398,8 milj. euroa oli 167,8 milj. euroa suurempi kuin edellisen  
neljänneksen 2 231,0 milj. euroa. Tämä johtui kuluttajapakkauskartongin ja   
puutuotteiden korkeammista myyntihinnoista paikallisissa valuutoissa sekä    
myyntimäärien kasvusta kaikilla segmenteillä aikakauslehtipaperia lukuun    
ottamatta. Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa pysyivät ennallaan      
sanomalehtipaperissa, hienopaperissa ja teollisuuspakkauksissa ja laskivat   
jonkin verran aikakauslehtipaperissa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja 
arvostuseriä oli hieman parempi kuin edellisellä neljänneksellä, 137,5 milj.  
euroa. Konsernin sijoitettu pääoma 31.12.2009 oli 7 776,3 milj. euroa, jossa on 
nettomääräistä laskua 116,5 milj. euroa. Tämä johtui pääasiassa käyttöpääoman  
pienenemisestä.                                 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 6,5 milj. euroa 41,3 milj. euroon 
sanomalehtipaperissa, 5,6 milj. euroa 15,0 milj. euroon puutuotteissa ja 1,7  
milj. euroa 22,1 milj. euroon hienopaperissa. Aikakauslehtipaperin liikevoitto 
pieneni 26,5 milj. euroa johtuen kunnossapitokustannusten kausiluonteisesta   
kasvusta, sisältäen varaosien arvonalennukset ja Sunilan sellutehtaan tuotannon 
uudelleenkäynnistämiskustannuksesta. Kuluttajapakkauskartongin liikevoitto   
pieneni 22,0 milj. euroa 42,9 milj. euroon Skoghallin ja Imatran tehtaiden   
vuotuisten huoltoseisokkien ja Imatran kartonkikoneen uudistamisinvestoinnin  
seurauksena. Teollisuuspakkausten liikevoitto laski 7,4 milj. euroa 2,9 milj.  
euroon. Muut-segmentin liiketappio oli 26,6 (44,9) milj. euroa. Osuus      
osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon     
muutoksia oli 35,8 (6,0) milj. euroa. Tästä Bergvik Skogin ja Tornatorin osuudet
olivat suurimmat hyvien hakkuumäärien vuoksi.                  

Korkeammat myyntihinnat paransivat liikevoittoa 15 milj. euroa ja kasvaneet   
myyntimäärät 22 milj. euroa. Alentuneet kuitukustannukset paransivat      
liikevoittoa 13 milj. euroa ja alhaisemmat muut muuttuvat kustannukset, mukaan 
lukien energia, kemikaalit ja kuljetus, paransivat liikevoittoa 7 milj. euroa. 
Kausiluonteisesti korkeammat kunnossapitokustannukset pienensivät liikevoittoa 
57 milj. euroa suurimman vaikutuksen kohdistuessa kuluttajapakkauskartonkiin,  
sanomalehtipaperiin ja aikakauslehtipaperiin, sisältäen varaosien        
arvonalennukset sanomalehtipaperissa, hienopaperissa ja aikakauslehtipaperissa. 
Henkilöstö- ja muut kiinteät kustannukset pienensivät liikevoittoa 22 milj.   
euroa.                                     

Pääomarakenne                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR        | 31.12.2 | 30.9.20 | 30.6.20 | 31.3.200 | 31.12.20 |
|             |   009 |   09 |   09 |    9 |    08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiiviset      | 5 936,2 | 6 037,2 | 6 593,7 | 6 648,8 | 6 853,7 |
| aineelliset ja      |     |     |     |     |     |
| aineettomat hyödykkeet  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritykset    | 1 481,3 | 1 177,3 | 1 117,9 | 1 063,5 | 1 042,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma       | 1 171,2 | 1 471,0 | 1 540,6 | 1 435,4 | 1 674,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korottomat | -498,1 | -500,2 | -482,6 |  -491,1 |  -513,6 |
| erät, netto       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma      | 8 090,6 | 8 185,3 | 8 769,6 | 8 656,6 | 9 057,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat, netto     | -314,3 | -292,5 | -276,2 |  -264,4 |  -282,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | 7 776,3 | 7 892,8 | 8 493,4 | 8 392,2 | 8 774,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | 5 124,3 | 4 968,1 | 5 518,8 | 5 382,3 | 5 594,0 |
| kuuluva oma pääoma    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet   |  58,2 |  57,0 |  57,0 |   57,3 |   56,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat  | 2 593,8 | 2 867,7 | 2 917,6 | 2 952,6 | 3 124,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus yhteensä    | 7 776,3 | 7 892,8 | 8 493,4 | 8 392,2 | 8 774,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Rahoitus vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2009     
kolmanteen neljännekseen)                            
Liiketoiminnan rahavirta oli 495,5 (325,5) milj. euroa ja rahavirta       
investointien jälkeen 393,6 (216,1) milj. euroa, joka on vahvin         
neljännesvuosittainen rahavirta sitten vuoden 2006 viimeisen neljänneksen.   
Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat pienenivät 273,9 milj. euroa 
ollen lopulta 2 593,8 milj. euroa.                       

Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 1 400 milj. eurossa, ja 
rahavarat ilman luottolimiittejä lisääntyivät 340,2 milj. euroa 877,0 milj.   
euroon. Lisäksi Stora Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia     
rahoituslähteitä 700 milj. euroon saakka.                    

Velkaantumisaste 31.12.2009 oli 0,51 (0,58). Valuuttojen nettovaikutus omaan  
pääomaan oli 30,3 milj. euroa muuntoerojen suojausten jälkeen. Pääasiassa    
noteeraamattomaan energiayhtiöön Pohjolan Voimaan liittyvät, myytävissä olevaan 
omaisuuteen sisältyvät noteeraamattomien osake- ja velkainstrumenttien     
arvostuserät lisäsivät omaa pääomaa 74,4 milj. eurolla. Pohjolan Voiman käyvän 
arvon nousu johtui pääasiassa sähkön hinnannoususta.              

Rahoitus vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2008     
viimeiseen neljännekseen)                            
Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen lopussa Stora Ensolla oli 1 038,3 milj. euroa
lyhytaikaisia lainoja verrattuna 1 068,3 milj. euroon vuoden 2008 viimeisen   
neljänneksen lopussa. Rahavaroja ilman luottolimiittejä oli vuoden 2009     
viimeisen neljänneksen lopussa 877,0 milj. euroa verrattuna 372,6 milj. euroon 
vuoden 2008 viimeisen neljänneksen lopussa.                   

Rahavirta                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muuto |
|         | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |  s % |
|         |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009- |
|         |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- | 2008 |
|         |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 105, | -502 | -784 | -607 | -726 | 113,4 | 121,0 | 16,4 |
|         |  3 |  ,6 |  ,2 |  ,6 |  ,6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja muut | 101, | 693, | 824, |  1 |  1 | -87,7 | -85,4 | -12,6 |
| ei-kassavaikutt |  1 |  2 |  8 | 262, | 443, |    |    |    |
| eiset erät   |   |   |   |  0 |  2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  | 289, | 134, | 196, | 606, | 31,8 |  47,4 | 114,3 |  n/m |
| muutos     |  1 |  9 |  1 |  5 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnast | 495, | 325, | 236, |  1 | 748, | 109,3 |  52,2 | 68,5 |
| a kertyneet   |  5 |  5 |  7 | 260, |  4 |    |    |    |
| rahavirrat   |   |   |   |  9 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit  | -101 | -109 | -223 | -423 | -704 |  54,4 |  6,9 | 39,9 |
|         |  ,9 |  ,4 |  ,5 |  ,7 |  ,7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta    | 393, | 216, | 13,2 | 837, | 43,7 |  n/m |  82,1 |  n/m |
| investointien  |  6 |  1 |   |  2 |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettavista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 |  n/a |  n/a |  n/a |
| toiminnoista  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| kertyneet    |   |   |   |   |   |    |    |    |
| rahavirrat   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirrat   | 393, | 216, | 13,2 | 837, | 95,2 |  n/m |  82,1 |  n/m |
| yhteensä    |  6 |  1 |   |  2 |   |    |    |    |
| investointien  |   |   |   |   |   |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Investoinnit vuonna 2009                            
Vuoden 2009 investoinnit olivat yhteensä 423,7 milj. euroa, 77 prosenttia koko 
vuoden 2009 poistoista. Stora Enson vuotuiset poistot ovat noin 500 milj. euroa 
vuonna 2010. Konsernin koko vuoden 2010 suunnitellut investoinnit ovat noin 400 
milj. euroa.                                  

Vuoden 2009 tärkeimmät projektit liittyivät voimalaitoksiin ja energiaan    
nykyisillä tehtailla (173 milj. euroa), nykyisen tuotannon kehittäminen (78   
milj. euroa) sekä puuviljelmät Etelä-Amerikassa ja Kiinassa (36 milj. euroa).  

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät                  
Pääasialliset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät      
rakenteellisesta ylikapasiteetista aiheutuvaan graafisen paperin mahdolliseen  
hinnanlaskuun, keräyspaperikustannusten merkittävään nousuun sekä öljyn- ja   
energiakustannusten mahdollisen nousun vaikutukseen.              

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2010: 10 prosentin sähkön ja öljyn       
markkinahintojen muutoksen välitön vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon on noin 15
milj. euron vuotuinen vaikutus suojausvaikutuksen jälkeen.           

Puukuidun herkkyysanalyysi vuodelle 2010: 10 prosentin puun hintojen muutoksen 
välitön vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon on noin 190 milj. euron vuotuinen  
vaikutus.                                    

Tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä                   
Lokakuu                                     
Stora Enso ilmoitti 9.10.2009 Tolkkisten sahan yt-neuvotteluiden päättyneen ja 
sahan toiminnan päättyvän pysyvästi vuoden 2009 loppuun mennessä. Sahan     
sulkeminen vähensi Stora Enson henkilöstöä 41 työntekijällä ja vuotuista    
tuotantokapasiteettia 260 000 kuutiometrillä sahattuja puutuotteita.      

Stora Enso ilmoitti 13.9.2009 nimityskomitean nimittämisestä. Komitean jäseniä 
ovat Claes Dahlbäck (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Niemi (hallituksen    
varapuheenjohtaja), Marcus Wallenberg (osakkeenomistaja FAM:n nimittämä) ja   
Keijo Suila (osakkeenomistaja Solidiumin nimittämä). Keijo Suila on       
nimityskomitean puheenjohtaja.                         

Stora Enso ilmoitti 16.10.2009, että Stora Enso ja Arauco olivat saaneet    
päätökseen kaupan pääosasta Grupo ENCE:n Uruguayn toimintoja 18.5.2009     
ilmoitetun mukaisesti. Yhtiöt ostivat tasaosuuksin noin 130 000 hehtaaria    
maa-alueita ja puuviljelmiä sekä 6 000 hehtaaria vuokramaita ja muita toimintoja
Grupo ENCE:lta Uruguayn keski- ja länsiosissa. Stora Enso ja Arauco ovat    
perustaneet Montes del Plata -yhteisyrityksen ja yhdistäneet olemassa olevat  
omistuksensa ENCE:ltä ostettuihin toimintoihin. Tämän seurauksena Montes del  
Platalla on yhteensä noin 250 000 hehtaaria maa-alueita, joista lähes puolet on 
viljeltyä lehti- ja havupuuta.                         

Marraskuu                                    
Stora Enso ilmoitti 30.11.2009 käynnistävänsä uudelleen Sunilan sellutehtaan  
tuotannon, sillä sellun markkinatilanne oli kehittynyt suotuisasti kesän alusta 
lähtien. Markkinatilanteen kehittymiseen ja Sunilan tehtaan toiminnan      
kannattavuuteen pitkällä aikavälillä liittyy kuitenkin huomattavia       
epävarmuuksia. Samanlaista epävarmuutta liittyy myös kohtuuhintaisen puun    
saatavuuteen Suomessa. Stora Enso arvioi Sunilan sellutehtaan mahdollista    
sulkemista uudelleen tänä keväänä. Tuotanto tehtaalla käynnistyi vuoden loppuun 
mennessä.                                    

Joulukuu                                    
Stora Enso ilmoitti 3.12.2009, että markkinaoikeus määräsi Stora Enson maksamaan
30 miljoonan euron seuraamusmaksun metsäyhtiöiden välisestä hintayhteistyöstä ja
tietojen vaihdosta raakapuun hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004.      
Markkinaoikeus katsoi 3.12.2009 antamassaan päätöksessään Stora Enson,     
UPM-Kymmenen ja Metsäliitto Osuuskunnan rikkoneen lakia kilpailunrajoituksista 
vaihtamalla keskenään yksityiskohtaiseksi katsottavaa tietoa. Vaikka yhtiöiden 
ei ole näytetty tehneen varsinaisia sopimuksia raakapuun ostohinnoista,     
markkinaoikeus katsoi, että yhteistyöllä on ollut tarkoitus vaikuttaa siihen,  
että raakapuun hintakehitys pysyisi vakaana. Kilpailunrajoituksista       
aiheutuneesta taloudellisesta hyödystä ei markkinaoikeuden mukaan ollut esitetty
selvitystä. Stora Enso ilmoitti 21.12.2009 päättäneensä jättää valittamatta   
korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden päätöksestä. Stora Enso     
kuitenkin korosti, että valittamatta jättäminen ei tarkoittanut, että      
markkinaoikeuden päätös olisi yhtiön mielestä oikea.              

Stora Enso ilmoitti 18.12.2009 allekirjoittaneensa YK:n Global Compact CEO Water
Mandate ‑aloitteen ensimmäisenä paperi- ja pakkausalan yrityksenä maailmassa.  
CEO Water Mandate ‑aloite kannustaa yrityksiä ja teollisuutta laatimaan ja   
toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia vesistrategioita.           
                                        
Uudelleenjärjestelytoimenpiteet                         
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 osana Next Step -ohjelmaa organisoivansa     
toimintonsa uudelleen tavoitteena 250 milj. euron vuotuinen kiinteiden     
kustannusten säästö, joka saavutetaan lähinnä hallinnossa tehtävillä      
säästötoimenpiteillä. Säästösuunnitelmat on nyt toteutettu hallinnon eri osissa,
kuten myynnissä ja markkinoinnissa. Suurin osa kustannussäästöistä saavutettiin 
vuonna 2009. Loput suunnitelluista kustannussäästöistä saavutetaan vuoden 2010 
loppuun mennessä, joten Next Step ‑ohjelman kokonaisvaikutus näkyy Stora Enson 
liikevoitossa vuodesta 2011 eteenpäin. Suurin osa yt-menettelyistä saatettiin  
päätökseen vuoden 2009 aikana, ja varsinaiset henkilöstövähennykset ovat    
käynnissä. Toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden lopullinen määrä   
riippuu jäljellä olevien yt-menettelyjen lopputuloksesta.            

Veracel                                     
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008, että liittovaltion tuomari Brasiliassa oli    
antanut päätöksen, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson          
Veracel-osakkuusyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia.  
Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten  
luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä, ja mahdollisen 20  
milj. Brasilian realin (8 milj. euron) sakon. Veracel kiistää päätöksen ja on  
tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien    
mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat   
ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille.   
Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa väliaikaisena 
toimenpiteenä. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai  
mahdollisten sakkojen varalle.                         

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää  
Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin 
kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin
istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet.        

Kilpailuviranomaisten tutkinta                         
Yhdysvaltain liittovaltion alueellisessa alioikeudessa pidetyn         
valamiesoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2007 todettiin, että Stora Enso ei ollut 
syyllistynyt toimintaan, josta Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti sitä    
Yhdysvalloissa 2002 ja 2003 tapahtuneen päällystetyn aikakauslehtipaperin    
myynnin osalta. Samanaikaisesti tämän oikeusjutun kanssa Stora Enso on joutunut 
Yhdysvalloissa useiden vielä vireillä olevien joukkokanteiden kohteeksi. Stora 
Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.       

Muutokset konsernin johdossa ja organisaatiorakenteessa             
Stora Enso ilmoitti 23.4.2009 uudesta organisaatiorakenteesta ja uudesta    
johtoryhmästä, jonka nimitykset astuivat voimaan välittömästi. Nykyiset     
liiketoiminta-alueet ovat:                           
Painopaperi, joka sisältää entiset Sanomalehti- ja kirjapaperi- sekä      
Aikakauslehtipaperiliiketoiminta-alueet, johtajana Juha Vanhainen        
Pakkaukset, joka sisältää entiset Kuluttajapakkauskartonki- ja         
Teollisuuspakkausliiketoiminta-alueet, johtajana Mats Nordlander        
Hienopaperi, johtajana Hannu Alalauri                      
Puutuotteet, johtajana Hannu Kasurinen                     
23.4.2009 alkaen johtoryhmään ovat kuuluneet seuraavat kahdeksan jäsentä:    
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                         
Hannu Alalauri, johtaja, Hienopaperi                      
Hannu Kasurinen, johtaja, Puutuotteet                      
Mats Nordlander, johtaja, Pakkaukset, sekä Aasian ja Tyynenmeren toiminnot   
Markus Rauramo, talousjohtaja                          
Bernd Rettig, johtaja, Teknologia ja strategia, Saksan maajohtaja        
Elisabet Salander Björklund, johtaja, puunhankinta, henkilöstöhallinto,     
yritysvastuu, Ruotsin maajohtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot     
Juha Vanhainen, johtaja, Painopaperi, Suomen maajohtaja             
Muutoksilla ei ollut vaikutusta ulkoiseen segmenttiraportointiin.        

Henkilöstö                                   
Konsernissa oli 31.12.2009 27 390 työntekijää, joka on 4 277 henkilöä vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön keskimääräinen määrä väheni vuoden aikana  
5 119 henkilöllä 28 696 henkilöön. Vähennys johtui uudelleenjärjestelystä, johon
sisältyi tehtaiden sulkemisia ja kunnossapidon ulkoistamista Suomessa.     

Osake-pääoma                                  
Vuosineljänneksen aikana ei kirjattu muuntoja.                 

31.12.2009 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 150 084
kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 388 415 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei 
ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta,  
joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön   
osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.                     

Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         
Stora Enso ilmoitti 4.2.2010, että Stora Enson ja Araucon yhteisyritys     
Uruguayssa, Montes del Plata, on päättänyt aloittaa Punta Pereirassa      
vaikuttavuusselvityksen mahdollista tulevaa tehdasaluetta varten.        

Stora Enso ilmoitti 4.2.2010 myös Stora Enson nimityskomitean ehdotukset    
31.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäseniä.      

Yhtiökokous                                   
Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 Marina    
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.              

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiökokouksen     
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa    
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön   
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan  
pdf-dokumenttina Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa         
www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna 2010. Päätösehdotukset ja     
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä       
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.    
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa   
www.storaenso.com/agm 14.4.2010 lähtien.                    

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja tappion kattaminen sekä varojenjaosta  
päättäminen                                   
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseesta ilmenevien emoyhtiön 
viimeisimmän                                  
tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien tappio, kokonaissummaltaan noin    
1 251,3 miljoonaa euroa,                            
katetaan alentamalla emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa samalla    
summalla.                                    

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan  
pääomanpalautuksena                               
emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta,      
kokonaissummaltaan enintään                           
158 miljoonaa euroa.                              

Pääomanpalautus maksetaan osakkaalle, joka pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä  
7.4.2010 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta   
Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii
pääomanpalautuksen maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja 
pääomanpalautus maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company    
Americas huolehtii pääomanpalautuksen maksusta Deutsche Bank Trust Company   
Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja pääomanpalautus     
maksetaan Yhdysvaltain dollareina.                       

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 
20.4.2010.                                   

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.                     

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2010                     
Stora Enso Oyj                                 
Hallitus                                    
Segmentit vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2008     
neljänteen neljännekseen                            

Sanomalehti- ja kirjapaperi                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|        | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |   % |
|        |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|        |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- |  008 |
|        |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 359, | 330, | 414, |  1 |  1 | -13,1 |  9,0 | -16,9 |
|        |  6 |  0 |  0 | 325, | 594, |    |    |    |
|        |   |   |   |  8 |  7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 63,3 | 58,6 | 83,6 | 228, | 255, | -24,3 |  8,0 | -10,6 |
| ennen poistoja |   |   |   |  2 |  2 |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 41,3 | 34,8 | 53,0 | 128, | 140, | -22,1 |  18,7 |  -8,6 |
|        |   |   |   |  7 |  8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 11,5 | 10,5 | 12,8 | 9,7 | 8,8 | -10,2 |  9,5 |  10,2 |
| liikevaihdosta |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 15,9 | 12,6 | 18,6 | 11,9 | 12,1 | -14,5 |  26,2 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 675 | 622 | 745 |  2 |  2 |  -9,4 |  8,5 | -14,5 |
| 000 t     |   |   |   | 453 | 870 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät | 651 | 627 | 699 |  2 |  2 |  -6,9 |  3,8 | -12,7 |
| , 1 000 t   |   |   |   | 451 | 808 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 359,6 milj. euroa, joka oli 13   
prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, mikä johtui  
myyntihintojen laskusta ja vähentyneistä myyntimääristä. Liikevoitto oli 41,3  
milj. euroa, joka oli 22 % pienempi kuin vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä,
mikä johtui toimitusten vähenemisestä ja hinnoista Euroopan ulkopuolella.    

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa kysyntä heikkeni. Lasku johtui pääasiassa luokiteltujen ilmoitusten 
ja muun mainonnan vähenemisestä, jonka haitallinen vaikutus ilmaisjakelulehtiin 
oli erityisen kova vuosien kasvun jälkeen. Hinnat nousivat ja tuottajien    
varastot kasvoivat edellisvuodesta.                       

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä parani jonkin verran kausiluonteisten tekijöiden ja tuottajien alhaisten
varastojen seurauksena, joten tilauskanta kehittyi ja teollisuuden varastot   
pienenivät. Vuosisopimukset pitivät hinnat Euroopassa vakaina.         

Aikakauslehtipaperi                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|        | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |   % |
|        |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|        |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- |  008 |
|        |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 430, | 469, | 544, |  1 |  2 | -21,0 |  -8,3 | -23,0 |
|        |  2 |  0 |  3 | 676, | 177, |    |    |    |
|        |   |   |   |  0 |  0 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 28,8 | 55,3 | 53,2 | 145, | 223, | -45,9 | -47,9 | -35,0 |
| ennen poistoja |   |   |   |  3 |  5 |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 4,1 | 30,6 | 19,7 | 40,3 | 88,8 | -79,2 | -86,6 | -54,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 1,0 | 6,5 | 3,6 | 2,4 | 4,1 | -72,2 | -84,6 | -41,5 |
| liikevaihdosta |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 1,3 | 9,3 | 5,4 | 3,1 | 6,0 | -75,9 | -86,0 | -48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 586 | 565 | 709 |  2 |  2 | -17,3 |  3,7 | -22,8 |
| 000 t***    |   |   |   | 150 | 786 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät | 551 | 555 | 644 |  2 |  2 | -14,4 |  -0,7 | -23,9 |
| , 1 000 t   |   |   |   | 110 | 774 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
***Sellua lukuun ottamatta                           

Aikakauslehtipaperin liikevaihto oli 430,2 milj. euroa, joka oli 21 % pienempi 
kuin vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä pääasiassa kysynnän heikkenemisen  
vuoksi. Liikevoitto oli 4,1 milj. euroa, joka oli 79 % pienempi kuin vuoden 2008
viimeisellä neljänneksellä. Tämä johtui myyntimäärien ja hintojen laskusta sekä 
korkeammista kunnossapito- ja muista kiinteistä kustannuksista.         

Tuotanto Sunilan sellutehtaalla jatkui 1.12.2009, ja ennen joulua tuotettiin  
ensiluokkaista sellua.                             

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli edellisvuotta heikompaa, mikä johtui
mainontaan käytettävän rahamäärän jyrkästä laskusta. Päällystetyn ja      
päällystämättömän aikakauslehtipaperin hintoja korotettiin vuoden 2009 alussa, 
mutta ne laskivat joillakin markkinoilla toisella vuosipuoliskolla ja olivat  
vuoden lopussa jonkin verran alhaisemmat. Teollisuuden varastot pienenivät.   
Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä oli     
heikompaa ja hinnat keskimäärin alhaisemmat.                  
Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä ja hinnat laskivat   
merkittävästi edellisvuodesta.                         

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui osittain kausiluonteisten   
tekijöiden vuoksi.                               
Molempien laatujen hinnat olivat vakaat Euroopassa, mutta Pohjois- ja      
Etelä-Amerikassa niihin kohdistui paineita Yhdysvaltojen heikon kysynnän ja   
valuuttakurssimuutosten vuoksi. Teollisuuden varastot laskivat molempien    
laatujen osalta vuoden alimmalle tasolle.                    

Latinalaisessa Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä heikkeni  
jonkin verran, mutta hinnat olivat vakaat.                   

Kiinassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä parani ja hinnat    
pysyivät vakaina.                                
Hienopaperi                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|        | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |   % |
|        |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|        |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- |  008 |
|        |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 492, | 449, | 484, |  1 |  2 |  1,5 |  9,4 | -13,6 |
|        |  0 |  6 |  8 | 823, | 111, |    |    |    |
|        |   |   |   |  9 |  7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 44,7 | 42,0 | 19,5 | 134, | 219, | 129,2 |  6,4 | -38,8 |
| ennen poistoja |   |   |   |  5 |  8 |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 22,1 | 20,4 | -9,7 | 32,7 | 80,4 |  n/m |  8,3 | -59,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 4,5 | 4,5 | -2,0 | 1,8 | 3,8 |  n/m |  0,0 | -52,6 |
| liikevaihdosta |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 9,3 | 7,3 | -2,5 | 2,8 | 5,3 |  n/m |  27,4 | -47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 694 | 616 | 622 |  2 |  2 |  11,6 |  12,7 |  -7,0 |
| 000 t     |   |   |   | 538 | 730 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät | 652 | 639 | 611 |  2 |  2 |  6,7 |  2,0 |  -7,4 |
| , 1 000 t   |   |   |   | 507 | 707 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Hienopaperin liikevaihto oli 492,0 milj. euroa, joka oli 1,5 % suurempi kuin  
vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Tämä johtui myyntimäärien kasvusta.   
Liikevoitto oli 22,1 milj. euroa, joka oli 31,8 % suurempi kuin vuoden 2008   
neljännellä neljänneksellä, mikä johtui lisääntyneistä myyntimääristä ja    
yleisesti alhaisemmista muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista. Vaikka koko  
vuoden 2009 liikevoitto oli paljon pienempi kuin vuonna 2008, liikevoitto parani
vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla kustannusleikkausten ja kysynnän     
jonkinasteisen piristymisen seurauksena. Ruotsissa sijaitsevan Nymöllan tehtaan 
vuotuinen huoltoseisokki tehtiin vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä.    

Imatran tehtaiden paperikone (PK) 8 suljetaan pysyvästi maaliskuussa, mikä   
laskee päällystämättömän hienopaperin kapasiteettia 210 000 tonnia.       

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli edellisvuotta heikompaa, mikä 
johtui vähentyneestä mainonnasta. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä laski 
jonkin verran talouden taantuman seurauksena. Toimitusten lisääntyminen Euroopan
ulkopuolelle paransi päällystämättömän hienopaperin tilauskantaa. Päällystetyn 
hienopaperin hinnat olivat alhaisemmat ja päällystämättömän hienopaperin hinnat 
paljon alhaisemmat kuin edellisvuonna. Teollisuuden varastot olivat pienemmät  
molempien paperilaatujen osalta.                        
                                        
Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli hyvää ja hinnat nousivat     
edellisvuodesta.                                

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Euroopassa päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin kysyntä elpyi osittain
kausiluonteisista syistä, mutta hinnat laskivat edelleen. Teollisuuden varastot 
kuitenkin pienenivät molempien laatujen osalta.                 

Kiinassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli vakaata, mutta hinnat nousivat. 

Kuluttajapakkauskartonki                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|        | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |   % |
|        |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|        |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- |  008 |
|        |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 505, | 470, | 506, |  1 |  2 |  -0,3 |  7,3 | -15,1 |
|        |  0 |  7 |  3 | 895, | 231, |    |    |    |
|        |   |   |   |  9 |  9 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 74,1 | 93,7 | 31,6 | 284, | 242, | 134,5 | -20,9 |  17,5 |
| ennen poistoja |   |   |   |  3 |  0 |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 42,9 | 64,9 | 4,3 | 164, | 107, |  n/m | -33,9 |  53,7 |
|        |   |   |   |  9 |  3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 8,5 | 13,8 | 0,8 | 8,7 | 4,8 |  n/m | -38,4 |  81,3 |
| liikevaihdosta |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 14,5 | 21,3 | 1,3 | 13,7 | 7,2 |  n/m | -31,9 |  90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset, 1 | 560 | 567 | 546 |  2 |  2 |  2,6 |  -1,2 |  -9,9 |
| 000 t***    |   |   |   | 201 | 442 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantomäärät | 512 | 589 | 526 |  2 |  2 |  -2,7 | -13,1 | -11,3 |
| , 1 000 t   |   |   |   | 161 | 437 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     
***Sellua lukuun ottamatta                           

Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 505,0 milj. euroa eli vuoden 2008   
neljännen neljänneksen tasolla. Kolmanneksen alhaisempi markkinasellun myynti  
kumosi suurelta osin kartongin myyntimäärien kasvun positiivisen vaikutuksen,  
sillä Enocellin sellutehdas pysyi tilapäisesti suljettuna osan vuoden 2009   
viimeisestä neljänneksestä. Liikevoitto oli 42,9 milj. euroa, joka oli     
38,6 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, mikä   
johtui kartongin myynnin kasvusta, paremmasta myyntimixistä ja yleisesti    
alhaisemmista muuttuvista kustannuksista.                    

Imatran tehtaiden kartonkikone 4:n laadun ja tuottavuuden uudistus saatiin   
päätökseen, ja Enocellin sellutehtaalla tuotantoa jatkettiin marraskuun alussa. 

Aiemmin ilmoitettu suunnitelma muovipäällystyksen uudistamiseksi etenee Imatran 
tehtailla vaiheittain vuosina 2010 ja 2011 tehtävillä investoinneilla. Karhulan 
päällystyskone suljetaan suunnitelmien mukaan pysyvästi kesällä 2011.      

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Kuluttajapakkauskartonkien kysyntä oli vahvempaa kuin vuoden 2008 erittäin   
vaikealla neljännellä neljänneksellä. Kysyntää vauhditti kartongin kysynnän   
parantuminen. Kartongin hinnat olivat keskimäärin suhteellisen vakaat. Hinnoissa
näkyi jonkin verran vaihtelua segmenttien välillä.               

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä vahvistui tavallisesta kausiluonteisesta kaavasta poiketen erityisesti 
Itä-Euroopassa, ja hinnat pysyivät vakaina.                   

Teollisuuspakkaukset                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR     | 10- | 7-9 | 10-1 | 2009 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|          | 12/ | /09 | 2/08 |   |    |  s % |  s % |  s % |
|          | 09 |   |   |   |    | 10-1 | 10-1 | 2009- |
|          |   |   |   |   |    | 2/09- | 2/09- | 2008 |
|          |   |   |   |   |    | 10-12 | 7-9/0 |    |
|          |   |   |   |   |    |  /08 |   9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 220 | 203 | 242, | 815, |   1 | -9,0 |  8,3 | -24,2 |
|          | ,6 | ,7 |  5 |  5 | 076,5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ennen  | 14, | 22, | 20,2 | 65,4 | 132,7 | -26,7 | -34,2 | -50,7 |
| poistoja (EBITDA)* |  8 |  5 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*    | 2,9 | 10, | 6,2 | 17,6 | 73,9 | -53,2 | -71,8 | -76,2 |
|          |   |  3 |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta | 1,3 | 5,1 | 2,6 | 2,2 |  6,9 | -50,0 | -74,5 | -68,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**     | 2,0 | 7,2 | 3,6 | 3,0 | 11,2 | -44,4 | -72,2 | -73,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 229 | 217 | 229 | 832 | 1 008 |  0,0 |  5,5 | -17,5 |
| kartongin     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| toimitukset, 1 000 |   |   |   |   |    |    |    |    |
| t         |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paperin ja     | 221 | 216 | 218 | 807 | 1 020 |  1,4 |  2,3 | -20,9 |
| kartongin     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| tuotantomäärät,  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1 000 t      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin    | 255 | 245 | 254 | 966 | 1 071 |  0,4 |  4,1 | -9,8 |
| toimitukset, milj. |   |   |   |   |    |    |    |    |
| m2         |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aaltopahvin    | 258 | 239 | 252 | 962 | 1 066 |  2,4 |  7,9 | -9,8 |
| tuotantomäärät,  |   |   |   |   |    |    |    |    |
| milj. m2      |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 220,6 milj. euroa, joka oli 9 % pienempi  
kuin vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa       
myyntihintojen laskusta kaikissa keskeisissä liiketoiminnoissa. Liikevoitto oli 
2,9 milj. euroa, joka oli 53 % pienempi kuin vuoden 2008 neljännellä      
neljänneksellä, sillä myyntihintojen lasku ylitti alentuneiden kiinteiden ja  
muuttuvien kustannusten hyödyt. Stora Enso pyrkii aiemmin ilmoitetun mukaisesti 
myymään tappiollisen laminaattipaperiliiketoiminnan.              

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä oli yleisesti samalla tasolla, mutta hinnat olivat selkeästi      
edellisvuotta alhaisemmat.                           

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Kaikkien teollisuuspakkauslaatujen kysyntä vahvistui, ja hinnat alkoivat nousta 
vähitellen aaltopahvin johdolla.                        

Puutuotteet                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR   | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muutos | Muutos | Muutos |
|        | 2/09 |  09 | 2/08 |   |   |   % |   % |   % |
|        |   |   |   |   |   | 10-12 | 10-12 | 2009-2 |
|        |   |   |   |   |   | /09-10 | /09-7- |  008 |
|        |   |   |   |   |   | -12/08 |  9/09 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 344, | 306, | 348, |  1 |  1 |  -1,1 |  12,4 | -17,5 |
|        |  9 |  9 |  7 | 239, | 503, |    |    |    |
|        |   |   |   |  6 |  3 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 23,9 | 17,1 | -8,5 | 25,6 | -19, |  n/m |  39,8 | 232,0 |
| ennen poistoja |   |   |   |   |  4 |    |    |    |
| (EBITDA)*   |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos*  | 15,0 | 9,4 | -18, | -8,0 | -67, | 179,4 |  59,6 |  88,1 |
|        |   |   |  9 |   |  5 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| %       | 4,3 | 3,1 | -5,4 | -0,7 | -4,5 | 179,6 |  38,7 |  84,4 |
| liikevaihdosta |   |   |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ROOC, %**   | 10,4 | 6,4 | -11, | -1,4 | -9,8 | 193,7 |  62,5 |  85,7 |
|        |   |   |  1 |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitukset,  |  1 |  1 |  1 |  4 |  5 |  -8,7 |  9,1 | -16,8 |
| 1 000 m3    | 298 | 190 | 422 | 902 | 893 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %     

Puutuotteiden liikevaihto oli 344,9 milj. euroa, joka oli 1 % pienempi kuin   
vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Syynä tähän olivat pääasiassa      
alhaisemmat myyntimäärät. Myyntimäärien laskusta ja edelleen heikosta kysynnästä
huolimatta liikevoitto oli 15,0 milj. euroa, jossa oli merkittävä 33,9 milj.  
euron parannus vuoden 2008 viimeisestä neljänneksestä. Vahvistuminen      
saavutettiin lähinnä kiinteiden ja raakapuun kustannusten alenemisella.     

Markkinat                                    
Verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen                 
Kysyntä keskeisillä Euroopan ja Aasian markkinoilla oli jälleen edellisvuotta  
heikompaa, mikä johtui erittäin vähäisestä rakennustoiminnasta.         
Puutuoteteollisuuden rajut tuotannonrajoitukset paransivat kuitenkin kysynnän ja
tarjonnan tasapainoa ja pienensivät selvästi teollisuuden varastoja. Käytyään  
pohjalukemissa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä hinnat nousivat vuoden 
2009 loppua kohti ja olivat suurelta osin edellisvuoden tasolla Euroopassa.   
Sahatukin hinnat, jotka laskivat lähes koko vuoden 2009 ajan, ovat alkaneet   
nousta vahvistuvan kysynnän ja rajoitetun tarjonnan ansiosta.          

Verrattuna vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen                 
Kysyntä keskeisillä markkinoilla pysyi heikkona mutta suhteellisen vakaana   
huolimatta kausiluonteisesta heikkenemisestä vuoden loppua kohti. Hintojen hyvä 
kehitys jatkui Euroopassa ja Aasiassa tarjonnan supistumisen seurauksena.    
Varastot kasvoivat neljänneksen aikana jonkin verran erittäin alhaiselta    
tasolta.                                    

Tilinpäätös                                   

Yleistä                                     
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan 
IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja konsernin vuoden 2008        
vuosikertomuksen mukaisesti lukuun ottamatta alla kuvattujen standardien    
käyttöönotosta aiheutuneita vaikutuksia:                    

IFRS 8 Toimintasegmentit                            
Konsernin raportoitavat segmentit pysyvät muuttumattomina aiemmissa       
osavuosikatsauksista raportoiduista. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
vaikuttanut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.    

IAS 1 (muutettu 2007) Tilinpäätöksen esittäminen                
Muutetussa standardissa on tehty terminologiamuutoksia ja muutettu       
pääasiallisten laskelmien otsikoita. Tämän standardin käyttöönotto ei ole    
kuitenkaan vaikuttunut konsernin raportoituun tulokseen tai taloudelliseen   
asemaan.                                    

Lopetetut toiminnot                               
Tukkuriliiketoimintasegmentin myynti vuonna 2008 on kirjattu lopetettuna    
toimintona. Tuloslaskelmat on esitetty uudelleen siten, että lopetettujen    
toimintojen tulos esitetään erikseen, mutta tase ja rahavirtalaskelma on    
esitetty aiemmin raportoidun mukaisesti.                    

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 10-1 | 7-9/ | 10-1 | 2009 | 2008 | Muuto | Muuto | Muuto |
|         | 2/09 |  09 | 2/08 |    |    |  s % |  s % |  s % |
|         |   |   |   |    |    | 10-1 | 10-1 | 2009- |
|         |   |   |   |    |    | 2/09- | 2/09- | 2008 |
|         |   |   |   |    |    | 10-12 | 7-9/0 |    |
|         |   |   |   |    |    |  /08 |   9 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  2 |  2 |  2 |   8 |  11 | -7,8 |  7,5 | -18,9 |
|         | 398, | 231, | 602, | 945,1 | 028,8 |    |    |    |
|         |  8 |  0 |  5 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 58,9 | 30,7 | 51,4 | 172,8 | 120,2 | 14,6 | 91,9 | 43,8 |
| muut tuotot   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja |  -1 |  -1 |  -1 |  -5 |  -6 | 11,6 | -9,0 | 17,9 |
| palvelut    | 529, | 403, | 730, | 668,1 | 905,0 |    |    |    |
|         |  4 |  7 |  3 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimituskulut  | -218 | -207 | -266 | -833, |  -1 | 17,9 | -5,4 | 26,0 |
| ja komissiot  |  ,4 |  ,2 |  ,0 |   6 | 127,1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -349 | -298 | -402 |  -1 |  -1 | 13,0 | -17,4 | 19,1 |
|         |  ,9 |  ,1 |  ,2 | 349,6 | 669,1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -161 | -155 | -222 | -833, | -752, | 27,4 | -3,5 | -10,7 |
| muut kulut   |  ,4 |  ,9 |  ,3 |   1 |   7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 77,6 | 8,8 | -37, | 111,8 |  0,7 | 308,6 |  n/m |  n/m |
| osakkuusyrityst |   |   |  2 |    |    |    |    |    |
| en tuloksesta  |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -170 | -708 | -780 |  -1 |  -1 | 78,1 | 75,9 | 18,9 |
| arvonalentumise |  ,9 |  ,2 |  ,1 | 152,9 | 422,4 |    |    |    |
| t        |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 105, | -502 | -784 | -607, | -726, | 113,4 | 121,0 | 16,4 |
|         |  3 |  ,6 |  ,2 |   6 |   6 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituser | -24, | -46, | -61, | -279, | -167, | 59,8 | 46,4 | -67,0 |
| ät       |  7 |  1 |  4 |   2 |   2 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | 80,6 | -548 | -845 | -886, | -893, | 109,5 | 114,7 |  0,8 |
| veroja     |   |  ,7 |  ,6 |   8 |   8 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -34, | 29,0 | 191, |  8,6 | 214,8 | -118, | -219, | -96,0 |
|         |  7 |   |  0 |    |    |   2 |   7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista   | 45,9 | -519 | -654 | -878, | -679, | 107,0 | 108,8 | -29,3 |
| toiminnoista  |   |  ,7 |  ,6 |   2 |   0 |    |    |    |
| kertynyt    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tilikauden   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toiminnot    |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  0,0 |  4,3 | -100, |  n/a | -100, |
| toiminnoista  |   |   |   |    |    |   0 |    |   0 |
| kertynyt    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tilikauden   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos verojen  |   |   |   |    |    |    |    |    |
| jälkeen     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 45,9 | -519 | -654 | -878, | -674, | 107,0 | 108,8 | -30,2 |
| tulos      |   |  ,7 |  ,5 |   2 |   7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakaantuminen: |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 46,1 | -519 | -648 | -879, | -673, | 107,1 | 108,9 | -30,6 |
| omistajille   |   |  ,7 |  ,5 |   7 |   4 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön   | -0,2 | 0,0 | -6,0 |  1,5 | -1,3 | 96,7 |  n/a | 215,4 |
| osuudet     |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 45,9 | -519 | -654 | -878, | -674, | 107,0 | 108,8 | -30,2 |
|         |   |  ,7 |  ,5 |   2 |   7 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,05 | -0,6 | -0,8 | -1,12 | -0,85 | 106,1 | 107,6 | -31,8 |
| EUR       |   |  6 |  2 |    |    |   0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,05 | -0,6 | -0,8 | -1,12 | -0,85 | 106,1 | 107,6 | -31,8 |
| (laimennettu), |   |  6 |  2 |    |    |   0 |    |    |
| EUR       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvien    |   |   |   |    |    |    |    |    |
| toimintojen   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tulos      |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,05 | -0,6 | -0,8 | -1,12 | -0,86 | 106,1 | 107,6 | -30,2 |
| EUR       |   |  6 |  2 |    |    |   0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | 0,05 | -0,6 | -0,8 | -1,12 | -0,86 | 106,1 | 107,6 | -30,2 |
| (laimennettu), |   |  6 |  2 |    |    |   0 |    |    |
| EUR       |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin laaja tuloslaskelma                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                      |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                   |  -878,2 |  -674,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät              |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden         |   -20,4 |   -12,7 |
| vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaiheittaisen hankinnan omaisuuserän         |    3,9 |     - |
| uudelleenarvostus                  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat           |   180,3 |  -398,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta- ja hyödykesuojaukset            |   224,1 |  -312,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus |   -8,5 |   -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon   |   252,6 |  -328,3 |
| muutokset                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuksien valuuttamuunnon muutokset    |    5,9 |   -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoituksen suojaukset             |    0,7 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero    |   -65,0 |   88,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen      |   573,6 |  -976,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä                 |  -304,6 | -1 650,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen jakaantuminen:            |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille                |  -312,0 | -1 644,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet                 |    7,4 |   -6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  -304,6 | -1 650,8 |
--------------------------------------------------------------------------------Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                   |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio                  |    -607,6 |    -714,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojaustulos laajasta tuloksesta       |    233,4 |    -280,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut     |   1 262,0 |    1 453,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos           |    638,0 |     81,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |   1 525,8 |     539,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut/saadut nettorahoituserät       |    -220,3 |     47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut tuloverot              |     -3,0 |     25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat   |   1 302,5 |     612,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |     -8,4 |     -4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten hankinta          |    -128,5 |     -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot aineellisten ja aineettomien      |     98,0 |     230,3 |
| hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä     |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                 |    -423,7 |    -706,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     |    -24,2 |     -16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointeihin käytetyt nettorahavarat    |    -486,8 |    -551,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta             |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    636,1 |     303,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      |    -411,3 |    -634,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |    -359,9 |      4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja pääoman takaisinmaksut  |    -157,7 |    -354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman palautus ja vähemmistöosuuksien    |     -7,7 |     -4,2 |
| osinko                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat     |    -300,5 |    -685,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos            |    515,2 |    -624,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa yrityksissä       |     4,4 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat myydyissä yrityksissä        |     -0,1 |     -31,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                  |    -15,1 |     148,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          |    372,6 |     879,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    877,0 |     372,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa         |    890,4 |     415,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkitililuotot tilikauden lopussa      |    -13,4 |     -43,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahavarat tilikauden lopussa       |    877,0 |     372,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten hankinta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |     4,4 |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |     17,6 |      3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     20,4 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset ja verovelat          |     16,0 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |    -44,1 |     -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet             |     -2,0 |      1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden käypä arvo             |     12,3 |      4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto suoraan omaan pääomaan toteutetusta  |     -3,9 |       - |
| vaiheittaisesta hankinnasta          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysostot yhteensä             |     8,4 |      4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyritysten myynnit           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat                  |     0,1 |     31,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet    |     92,6 |     281,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoma                |     2,1 |     167,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset velat              |      - |    -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verovelat                  |      - |     -26,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuudet             |      - |      3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen yhtiöiden nettovarat         |     94,8 |     226,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloslaskelman myyntivoitot/tappiot     |      - |      1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritysmyynnit yhteensä            |     94,8 |     228,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo        
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                  |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tilanne kauden alussa           |    5 899,4 |    7 232,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten hankinta         |     17,6 |      3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Investoinnit                |     394,4 |     648,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin    |     35,5 |     58,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeuksien muutos          |     -41,7 |     61,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähennykset                |     -27,9 |     -54,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Konserniyritysten myynnit         |     -92,6 |    -281,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat    |   -1 152,9 |   -1 422,4 |
| toiminnot                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut    |       - |     -46,1 |
| toiminnot                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero ja muut             |     125,9 |    -300,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    5 157,7 |    5 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Korolliset lainat                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                  |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat             |    2 898,4 |    3 007,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat             |    1 038,3 |    1 068,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    3 936,7 |    4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilanne kauden alussa            |    4 076,1 |    4 441,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusien tytäryritysten velat         |     44,1 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen tytäryritysten velat        |       - |    -230,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot (netto)           |    -255,1 |     -59,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut              |     71,6 |     -76,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    3 936,7 |    4 076,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lyhennetty konsernin tase                            
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                |   |  31.12.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                  |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet | O |   4 979,9 |   5 698,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Biologiset hyödykkeet         | O |    152,5 |    133,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Päästöoikeudet             | O |     25,3 |     67,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuudet osakkuusyrityksissä      | O |   1 481,3 |   1 042,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat julkisesti noteeratut | I |     71,7 |    154,9 |
| osakkeet                 |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Myytävissä olevat muut osakkeet    | O |    778,5 |    954,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pitkäaikaiset lainasaamiset      | I |    159,6 |    130,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Laskennalliset verosaamiset      | T |    155,8 |     74,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut pitkäaikaiset varat        | O |     30,4 |     16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   |   7 835,0 |   8 272,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vaihto-omaisuus            | O |   1 281,6 |   1 693,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Verosaamiset              | T |     2,4 |     25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korottomat saamiset          | O |   1 362,6 |   1 583,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Korolliset saamiset          | I |    221,2 |    251,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahavarat               | I |    890,4 |    415,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   |   3 758,2 |   3 968,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |   |   11 593,2 |   12 240,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat           |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |   |   5 124,3 |   5 594,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Vähemmistön osuudet          |   |     58,2 |     56,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           |   |   5 182,5 |   5 650,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhteen päättymisen jälkeisiin    | O |    305,0 |    299,0 |
| etuuksiin liittyvät varaukset      |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset             | O |    180,4 |    202,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | T |    364,4 |    277,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen velka     | I |   2 898,4 |   3 007,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat        | O |     43,1 |     28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   |   3 791,3 |   3 815,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat           |   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten velkojen lyhennyserät    | I |    814,8 |    437,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            | I |    223,5 |    630,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korottomat velat     | O |   1 473,0 |   1 602,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                | T |    108,1 |    104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   |   2 619,4 |   2 775,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |   |   6 410,7 |   6 590,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |   |   11 593,2 |   12 240,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.           
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.       
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.               

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj | Os | Yl | Si | Om | Va | My | Val | Val | Ker | Ker | Jak | Väh | Yht |
| .  | ak | ik | jo | at | ih | yt | uut | uut | ty- | ty- | aan | em- | een |
| EUR | e- | ur | it | os | ei | ä- | -ta | -ta | nee | nee | tum | mis | -sä |
|   | pä | s- | e- | ak | t- | vi | - | - | t | t | ine | tön |   |
|   | äo | si | tu | ke | ta | ss | ja | ja | muu | voi | n | osu |   |
|   | ma | - | n | et | is | ä | hyö | hyö | nto | tto | emo | ude |   |
|   |  | ra | va |  | en | ol | dy- | dy- | -er | -va | -yh | t |   |
|   |  | ha | pa |  | ha | ev | kes | kes | ot | rat | tiö |   |   |
|   |  | st | an |  | nk | at | uo- | uo- | ja |   | n |   |   |
|   |  | o | om |  | in | ra | jau | jau | net |   | omi |   |   |
|   |  | ja | an |  | -n | ho | kse | kse | to- |   | sta |   |   |
|   |  | Va | pä |  | an | i- | t | t | inv |   | -ji |   |   |
|   |  | ra | ä- |  | uu | tu |   | osa | es- |   | lle |   |   |
|   |  | -r | om |  | de | sv |   | k-k | toi |   |   |   |   |
|   |  | ah | an |  | l- | ar |   | uus | nti |   |   |   |   |
|   |  | as | ra |  | le | at |   | -yr | en |   |   |   |   |
|   |  | to | ha |  | en |  |   | ity | suo |   |   |   |   |
|   |  |  | st |  | -a |  |   | k-s | jau |   |   |   |   |
|   |  |  | o |  | rv |  |   | iss | k-s |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | os |  |   | ä | et |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | -t |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | uk |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | se |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | n |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | yl |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | ij |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | ää |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  | mä |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | - | -1 | - | 89 | 62, | -1, | -11 | 3  | 7  | 71, | 7  |
| pääo | 34 | 27 |  | 0, |  | 9, | 4  | 1  | 5,6 | 140 | 593 | 9  | 665 |
| ma  | 2, | 6, |  | 2 |  | 1 |   |   |   | ,4 | ,6 |   | ,5 |
| 31.1 | 2 | 4 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 07  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67 | -67 | -1, | -67 |
| kaud |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 3,4 | 3,4 | 3  | 4,7 |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| voit |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| to/t |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| appi |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| o  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | - | - | - | - | - | -3 | -31 | -9, | -32 | -13 | -1 | -4, | -1 |
| laaj |  |  |  |  |  | 98 | 2,3 | 4  | 7,0 | ,4 | 060 | 8  | 064 |
| an  |  |  |  |  |  | ,0 |   |   |   |   | ,1 |   | ,9 |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ksen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| enne |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| vero |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ja  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muih | - | - | - | - | - | 9, | 83, | - | -1, | -3, | 88, | - | 88, |
| in  |  |  |  |  |  | 5 | 8  |   | 2  | 3  | 8  |   | 8  |
| laaj |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| an  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ksen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erii |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liit |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tyvä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| vero |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaj | - | - | - | - | - | -3 | -22 | -9, | -32 | -69 | -1 | -6, | -1 |
| a  |  |  |  |  |  | 88 | 8,5 | 4  | 8,2 | 0,1 | 644 | 1  | 650 |
| tulo |  |  |  |  |  | ,5 |   |   |   |   | ,7 |   | ,8 |
| s  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yhte |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ensä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | -35 | -4, | -35 |
| een |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 4,9 | 4,9 | 2  | 9,1 |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liit |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tyvä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| got |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3, | -3, |
| ysos |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 3  | 3  |
| tot |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ja  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| -my |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ynni |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1, | -1, |
| mmis |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 8  | 8  |
| tö-o |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| suud |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 2 | - | -1 | - | 51 | -16 | -10 | -44 | 2  | 5  | 56, | 5  |
| pääo | 34 | 27 |  | 0, |  | 0, | 6,1 | ,5 | 3,8 | 095 | 594 | 5  | 650 |
| ma  | 2, | 6, |  | 2 |  | 6 |   |   |   | ,4 | ,0 |   | ,5 |
| 31.1 | 2 | 4 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 08  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 | -87 | 1,5 | -87 |
| kaud |  |  |  |  |  |  |   |   |   | 9,7 | 9,7 |   | 8,2 |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tapp |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| io  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | - | - | - | - | 3, | 18 | 224 | -8, | 253 | -20 | 632 | 5,9 | 638 |
| laaj |  |  |  |  | 9 | 0, | ,1 | 5  | ,3 | ,4 | ,7 |   | ,6 |
| an  |  |  |  |  |  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ksen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erät |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| enne |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| vero |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ja  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muih | - | - | - | - | - | -6 | -58 | - | -4, | 4,6 | -65 | - | -65 |
| in  |  |  |  |  |  | ,7 | ,8 |   | 1  |   | ,0 |   | ,0 |
| laaj |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| an  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ksen |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| erii |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liit |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tyvä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tulo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| vero |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaj | - | - | - | - | 3, | 17 | 165 | -8, | 249 | -89 | -31 | 7,4 | -30 |
| a  |  |  |  |  | 9 | 3, | ,3 | 5  | ,2 | 5,5 | 2,0 |   | 4,6 |
| tulo |  |  |  |  |  | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| s  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| yhte |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ensä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuot |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | -2, | -2, |
| een |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 2  | 2  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| liit |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| tyvä |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osin |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| got |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrit | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -3, | -3, |
| ysos |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 4  | 4  |
| tot |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ja  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| -my |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| ynni |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähe |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | -0, | -0, |
| mmis |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 1  | 1  |
| tö-o |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| suud |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| osto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siir |  | -1 | 1 |  |  |  |   |   |   |   |   |   | - |
| to  |  | 92 | 92 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| jako |  | 7, | 7, |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| kelp |  | 2 | 2 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| oise |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| en  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| omaa |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| pääo |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| maan |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääo | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | -15 |
| man- |  | 57 |  |  |  |  |   |   |   |   | 7,7 |   | 7,7 |
| pala |  | ,7 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| utus |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 1 | 19 | 1 | -1 | 3, | 68 | -0, | -19 | -19 | 1  | 5  | 58, | 5  |
| pääo | 34 | 1, | 92 | 0, | 9 | 4, | 8  | ,0 | 4,6 | 199 | 124 | 2  | 182 |
| ma  | 2, | 5 | 7, | 2 |  | 2 |   |   |   | ,9 | ,3 |   | ,5 |
| 31.1 | 2 |  | 2 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 09  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Kertyneet muuntoerot                              
Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot                   
Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR                |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                 |        - |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset              |      16,2 |      62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta annetut    |         |         |
| vakuudet                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset               |      180,2 |      180,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset               |      121,7 |      156,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n    |      27,2 |      28,9 |
| aikana                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n    |      79,3 |      95,0 |
| jälkeen                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut              |       0,3 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut              |      36,4 |      40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      461,3 |      564,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pantit                 |        - |       0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kiinnitykset              |      16,2 |      62,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Takaukset               |      301,9 |      336,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Leasing-vastuut            |      106,5 |      123,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Eläkevastuut              |       0,3 |       0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut vastuut              |      36,4 |      40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      461,3 |      564,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sitovat ostosopimukset                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR      |       Suunnitellut sopimusmaksut        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitustyyppi    |  Sopimuksia |  2010 | 2011-201 | 2013-201 | 2015+ |
|           |   yhteensä |     |    2 |    4 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuitu       |    1 483,6 |  205,6 |  357,4 |  346,6 | 574,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Energia      |    1 779,1 |  377,8 |  472,7 |  294,3 | 634,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kuljetus     |     469,6 |  65,0 |  110,1 |   93,7 | 200,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut       |     697,6 |  75,6 |  121,0 |   50,3 | 450,7 |
| | tuotantokustannuk |        |     |     |     |    |
| | set        |        |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| |          |    4 429,9 |  724,0 | 1 061,2 |  784,9 | 1 859 |
| |          |        |     |     |     |  ,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |     113,5 |  112,0 |   1,5 |   0,0 |  0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset yhteensä |    4 543,4 |  836,0 | 1 062,7 |  784,9 |   1 |
| 31.12.2009      |        |     |     |     | 859,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


Johdannaisten käyvät arvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR       |       | 31.12.200 |       |   | 31.12.2008 |
|            |      |   9   |      |  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  Käyvän |  Käyvän |  Käyvät |  |   Käyvät |
|            |   arvon |   arvon |  arvot, |  |   arvot |
|            | ylittävät | alittavat |   netto |  |   netto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset |   194,7 |   -38,1 |   156,6 |  |   227,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot      |     - |   -26,7 |   -26,7 |  |   -38,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Termiinisopimukset   |   49,2 |   -28,7 |   20,5 |  |   -73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot     |   26,7 |   -12,8 |   13,9 |  |   -14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykesopimukset   |   21,0 |   -42,8 |   -21,8 |  |   -90,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset      |    5,2 |   -19,3 |   -14,1 |  |   -57,4 |
| osakevaihtosopimukset |      |      |      |  |      |
| (TRS) ja osakeoptiot  |      |      |      |  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   296,8 |  -168,4 |   128,4 |   |   -47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaisten nimellisarvot                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR               |    31.12.2009 |    31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy alle 1 vuodessa       |      666,8 |      592,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 2-5 vuodessa        |     2 384,0 |     1 683,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Erääntyy 6-10 vuodessa        |      861,8 |     2 341,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     3 912,6 |     4 617,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko-optiot              |      387,4 |      394,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |     4 300,0 |     5 012,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Termiinisopimukset          |     2 935,7 |     3 049,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Valuuttaoptiot            |     1 590,7 |     1 438,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |     4 526,4 |     4 488,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannaiset          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Hyödykesopimukset          |      396,7 |      604,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      396,7 |      604,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmiin liittyvät       |         |         |
| suojausinstrumentit          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Synteettiset osakevaihtosopimukset   |      104,7 |      158,2 |
| (TRS)                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Synteettiset osakeoptiot       |        - |       22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      104,7 |      180,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 200 | 10- | 7-9 | 4-6 | 1-3/ | 2008 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|      |  9 | 12/ | /09 | /09 |  09 |    | 2/08 |  08 |  08 |  08 |
|      |   | 09 |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomaleh |  1 | 359 | 330 | 327 | 308, |   1 | 414, | 405, | 389, | 386, |
| ti- ja  | 325 | ,6 | ,0 | ,5 |  7 | 594,7 |  0 |  2 |  0 |  5 |
| kirjapape | ,8 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| ri    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausl |  1 | 430 | 469 | 396 | 380, |   2 | 544, | 544, | 540, | 547, |
| ehtipaper | 676 | ,2 | ,0 | ,0 |  8 | 177,0 |  3 |  9 |  5 |  3 |
| i     | ,0 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopape |  1 | 492 | 449 | 450 | 431, |   2 | 484, | 543, | 537, | 545, |
| ri    | 823 | ,0 | ,6 | ,4 |  9 | 111,7 |  8 |  9 |  8 |  2 |
|      | ,9 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttaja |  1 | 505 | 470 | 460 | 459, |   2 | 506, | 563, | 587, | 574, |
| pakkaus-k | 895 | ,0 | ,7 | ,3 |  9 | 231,9 |  3 |  9 |  3 |  4 |
| artonki  | ,9 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuu | 815 | 220 | 203 | 194 | 197, |   1 | 242, | 273, | 285, | 275, |
| spakkauks | ,5 | ,6 | ,7 | ,0 |  2 | 076,5 |  5 |  1 |  4 |  5 |
| et    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotte |  1 | 344 | 306 | 315 | 272, |   1 | 348, | 366, | 409, | 378, |
| et    | 239 | ,9 | ,9 | ,8 |  0 | 503,3 |  7 |  2 |  8 |  6 |
|      | ,6 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  2 | 619 | 450 | 507 | 597, |   3 | 794, | 857, | 947, | 987, |
|      | 175 | ,4 | ,1 | ,8 |  9 | 586,9 |  6 |  0 |  7 |  6 |
|      | ,2 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti | -2 | -57 | -44 | -46 | -517 |  -3 | -732 | -831 | -825 | -863 |
| en    | 006 | 2,9 | 9,0 | 7,0 |  ,9 | 253,2 |  ,7 |  ,5 |  ,7 |  ,3 |
| välinen  | ,8 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| liikevaih |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| to    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat |  8 |  2 |  2 |  2 |  2 |  11 |  2 |  2 |  2 |  2 |
| toiminnot | 945 | 398 | 231 | 184 | 130, | 028,8 | 602, | 722, | 871, | 831, |
|      | ,1 | ,8 | ,0 | ,8 |  5 |    |  5 |  7 |  8 |  8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut |  - |  - |  - |  - |  - | 708,7 | -1,8 | 0,4 | 180, | 529, |
| toiminnot |   |   |   |   |   |    |   |   |  5 |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti |  - |  - |  - |  - |  - |   - | 0,9 | 0,0 | -45, | -134 |
| en    |   |   |   |   |   | 179,3 |   |   |  8 |  ,4 |
| välinen  |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| liikevaih |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| to    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |  8 |  2 |  2 |  2 |  2 |  11 |  2 |  2 |  3 |  3 |
|      | 945 | 398 | 231 | 184 | 130, | 558,2 | 601, | 723, | 006, | 227, |
|      | ,1 | ,8 | ,0 | ,8 |  5 |    |  6 |  1 |  5 |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR    | 20 | 10 | 7-9/ | 4-6 | 1-3 | 2008 | 10-1 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
|         | 09 | -1 |  09 | /09 | /09 |   | 2/08 | /08 | /08 | /08 |
|         |  | 2/ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|         |  | 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja | 12 | 41 | 34,8 | 31, | 21, | 140, | 53,0 | 33, | 27, | 26, |
| kirjapaperi   | 8, | ,3 |   |  1 |  5 |  8 |   |  5 |  9 |  4 |
|         | 7 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipa | 40 | 4, | 30,6 | 5,7 | -0, | 88,8 | 19,7 | 27, | 14, | 27, |
| peri      | ,3 | 1 |   |   |  1 |   |   |  4 |  5 |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi   | 32 | 22 | 20,4 | -4, | -5, | 80,4 | -9,7 | 33, | 19, | 37, |
|         | ,7 | ,1 |   |  1 |  7 |   |   |  1 |  7 |  3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkau | 16 | 42 | 64,9 | 41, | 15, | 107, | 4,3 | 37, | 23, | 42, |
| skartonki    | 4, | ,9 |   |  6 |  5 |  3 |   |  5 |  0 |  5 |
|         | 9 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakka | 17 | 2, | 10,3 | 0,9 | 3,5 | 73,9 | 6,2 | 20, | 20, | 27, |
| ukset      | ,6 | 9 |   |   |   |   |   |  0 |  1 |  6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet   | -8 | 15 | 9,4 | -8, | -23 | -67, | -18, | -14 | -10 | -23 |
|         | ,0 | ,0 |   |  7 | ,7 |  5 |  9 | ,3 | ,9 | ,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      | -1 | -2 | -44, | -24 | -21 | -77, | -48, | -7, | -8, | -13 |
|         | 17 | 6, |  9 | ,3 | ,3 |  4 |  2 |  8 |  2 | ,2 |
|         | ,1 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 25 | 10 | 125, | 42, | -10 | 346, | 6,4 | 129 | 86, | 124 |
| segmenteittäin  | 9, | 1, |  5 |  2 | ,3 |  3 |   | ,4 |  1 | ,4 |
| ilman kertaluon | 1 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| teisia eriä   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      | 61 | 35 | 6,0 | 6,3 | 13, | 42,1 | 22,0 | -3, | 8,3 | 15, |
| osakkuusyrityst | ,4 | ,8 |   |   |  3 |   |   |  9 |   |  7 |
| en tuloksesta  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ilman käyvän  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon muutoksia |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 32 | 13 | 131, | 48, | 3,0 | 388, | 28,4 | 125 | 94, | 140 |
| ilman      | 0, | 7, |  5 |  5 |   |  4 |   | ,5 |  4 | ,1 |
| kertaluonteisia | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä ja käyvän |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| arvon      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| muutoksia*   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon  | 4, | 9, | 21,0 | 11, | -37 | -69, | -47, | 15, | -21 | -15 |
| muutokset*   | 4 | 9 |   | 4 | ,9 |  6 |  9 |  2 | ,8 | ,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | 32 | 14 | 152, | 59, | -34 | 318, | -19, | 140 | 72, | 125 |
| ilman      | 4, | 7, |  5 |  9 | ,9 |  8 |  5 | ,7 |  6 | ,0 |
| kertaluonteisia | 9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eriä      |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | -9 | -4 | -655 | -26 | 34, |  -1 | -764 | -27 | -1, |  - |
| erät      | 32 | 2, |  ,1 | 9,3 |  0 | 045, |  ,7 | 9,4 |  3 |   |
|         | ,5 | 1 |   |   |   |  4 |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   | -6 | 10 | -502 | -20 | -0, | -726 | -784 | -13 | 71, | 125 |
| (IFRS)     | 07 | 5, |  ,6 | 9,4 |  9 |  ,6 |  ,2 | 8,7 |  3 | ,0 |
|         | ,6 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituser | -2 | -2 | -46, | -16 | -47 | -167 | -61, | -23 | -40 | -41 |
| äts       | 79 | 4, |  1 | 1,2 | ,2 |  ,2 |  4 | ,0 | ,9 | ,9 |
|         | ,2 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen   | -8 | 80 | -548 | -37 | -48 | -893 | -845 | -16 | 30, | 83, |
| veroja ja    | 86 | ,6 |  ,7 | 0,6 | ,1 |  ,8 |  ,6 | 1,7 |  4 |  1 |
| vähemmistön   | ,8 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    | 8, | -3 | 29,0 | 2,3 | 12, | 214, | 191, | 42, | -1, | -17 |
|         | 6 | 4, |   |   |  0 |  8 |  0 |  6 |  8 | ,0 |
|         |  | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvista   | -8 | 45 | -519 | -36 | -36 | -679 | -654 | -11 | 28, | 66, |
| toiminnoista  | 78 | ,9 |  ,7 | 8,3 | ,1 |  ,0 |  ,6 | 9,1 |  6 |  1 |
| kertynyt tulos | ,2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetuista  | - | - |  - |  - |  - | 4,3 | 0,1 | 0,9 | -1, | 5,1 |
| toiminnoista  |  |  |   |   |   |   |   |   |  8 |   |
| kertynyt    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikauden   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos verojen  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | -8 | 45 | -519 | -36 | -36 | -674 | -654 | -11 | 26, | 71, |
| tulos      | 78 | ,9 |  ,7 | 8,3 | ,1 |  ,7 |  ,5 | 8,2 |  8 |  2 |
|         | ,2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
* Käyvän arvon muutokset sisältävät synteettiset optiot ilman toteutuneita ja  
avoimia suojauksia, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä      
osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden  
uudelleenarvostuksen.                              

Kertaluonteiset erät segmenteittäin                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 200 | 10- | 7-9 | 4-6/ | 1-3/ | 2008 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|      |  9 | 12/ | /09 |  09 |  09 |   | 2/08 |  08 |  08 |  08 |
|      |   | 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomaleh | -52 | -1, | -80 |  - | 29,0 | -15, | -5,0 | -7,8 | -2,4 |  - |
| ti- ja  | ,2 |  1 | ,1 |   |   |  2 |   |   |   |   |
| kirjapape |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ri    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausl | -16 | -11 | -15 |  - |  - | -60, | -19, | -38, | -2,6 |  - |
| ehtipaper | 3,5 | ,4 | 2,1 |   |   |  4 |  1 |  7 |   |   |
| i     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopape | -31 | -0, | -31 |  - |  - | -394 | -399 | -1,5 | 7,0 |  - |
| ri    | 4,2 |  6 | 3,6 |   |   |  ,2 |  ,7 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttaja | -34 | 1,6 | -35 |  - |  - | -301 | -118 | -178 | -4,3 |  - |
| pakkaus-k | ,2 |   | ,8 |   |   |  ,4 |  ,9 |  ,2 |   |   |
| artonki  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuu | -28 | -0, | -28 |  - |  - | -64, | -45, | -18, | -1,0 |  - |
| spakkauks | ,7 |  5 | ,2 |   |   |  6 |  4 |  2 |   |   |
| et    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotte | -7, | 1,0 | -8, |  - |  - | -88, | -80, | -8,0 |  - |  - |
| et    |  7 |   |  7 |   |   |  0 |  0 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | -33 | -31 | -36 | -269 | 5,0 | -121 | -96, | -27, | 2,0 |  - |
|      | 2,0 | ,1 | ,6 |  ,3 |   |  ,6 |  6 |  0 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoit | -93 | -42 | -65 | -269 | 34,0 |  -1 | -764 | -279 | -1,3 |  - |
| on    | 2,5 | ,1 | 5,1 |  ,3 |   | 045, |  ,7 |  ,4 |   |   |
| kertaluon |   |   |   |   |   |  4 |   |   |   |   |
| teiset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituse | -14 |  - |  - | -148 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| rien   | 8,5 |   |   |  ,5 |   |   |   |   |   |   |
| kertaluon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| teiset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verojen  | 49, | 12, | 42, | 4,6 | -9,9 | 223, | 177, | 43,9 | 2,4 |  - |
| kertaluo |  6 |  0 |  9 |   |   |  6 |  3 |   |   |   |
| nteiset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovoit | -1 | -30 | -61 | -413 | 24,1 | -821 | -587 | -235 | 1,1 |  - |
| on    | 031 | ,1 | 2,2 |  ,2 |   |  ,8 |  ,4 |  ,5 |   |   |
| kertaluon | ,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| teiset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettu | -  |  - |  - |  - |  - | -4,5 |  - |  - | -4,5 |  - |
| jen    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toimintoj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertaluon |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| teiset  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR | 200 | 10- | 7-9 | 4-6/ | 1-3/ | 2008 | 10-1 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ |
|      |  9 | 12/ | /09 |  09 |  09 |   | 2/08 |  08 |  08 |  08 |
|      |   | 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomaleh | 76, | 40, | -45 | 31,1 | 50,5 | 125, | 48,0 | 25,7 | 25,5 | 26,4 |
| ti- ja  |  5 |  2 | ,3 |   |   |  6 |   |   |   |   |
| kirjapape |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ri    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakausl | -12 | -7, | -12 | 5,7 | -0,1 | 28,4 | 0,6 | -11, | 11,9 | 27,2 |
| ehtipaper | 3,2 |  3 | 1,5 |   |   |   |   |  3 |   |   |
| i     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopape | -28 | 21, | -29 | -4,1 | -5,7 | -313 | -409 | 31,6 | 26,7 | 37,3 |
| ri    | 1,5 |  5 | 3,2 |   |   |  ,8 |  ,4 |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttaja | 130 | 44, | 29, | 41,6 | 15,5 | -194 | -114 | -140 | 18,7 | 42,5 |
| pakkaus-k | ,7 |  5 |  1 |   |   |  ,1 |  ,6 |  ,7 |   |   |
| artonki  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuu | -11 | 2,4 | -17 | 0,9 | 3,5 | 9,3 | -39, | 1,8 | 19,1 | 27,6 |
| spakkauks | ,1 |   | ,9 |   |   |   |  2 |   |   |   |
| et    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotte | -15 | 16, | 0,7 | -8,7 | -23, | -155 | -98, | -22, | -10, | -23, |
| et    | ,7 |  0 |   |   |  7 |  ,5 |  9 |  3 |  9 |  4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | -49 | -89 | -63 | -281 | -60, | -227 | -133 | -25, | -32, | -36, |
|      | 5,1 | ,6 | ,3 |  ,9 |  3 |  ,2 |  ,5 |  1 |  1 |  5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus   | 111 | 77, | 8,8 | 6,0 | 19,4 | 0,7 | -37, | 1,6 | 12,4 | 23,9 |
| osakkuusy | ,8 |  6 |   |   |   |   |  2 |   |   |   |
| ritysten |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tuloksest |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulo | -60 | 105 | -50 | -209 | -0,9 | -726 | -784 | -138 | 71,3 | 125, |
| s (IFRS) | 7,6 | ,3 | 2,6 |  ,4 |   |  ,6 |  ,2 |  ,7 |   |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoraho | -27 | -24 | -46 | -161 | -47, | -167 | -61, | -23, | -40, | -41, |
| ituserät | 9,2 | ,7 | ,1 |  ,2 |  2 |  ,2 |  4 |  0 |  9 |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos   | -88 | 80, | -54 | -370 | -48, | -893 | -845 | -161 | 30,4 | 83,1 |
| ennen   | 6,8 |  6 | 8,7 |  ,6 |  1 |  ,8 |  ,6 |  ,7 |   |   |
| veroja ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vähemmist |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ön    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osuuksia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 8,6 | -34 | 29, | 2,3 | 12,0 | 214, | 191, | 42,6 | -1,8 | -17, |
|      |   | ,7 |  0 |   |   |  8 |  0 |   |   |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvist | -87 | 45, | -51 | -368 | -36, | -679 | -654 | -119 | 28,6 | 66,1 |
| a     | 8,2 |  9 | 9,7 |  ,3 |  1 |  ,0 |  ,6 |  ,1 |   |   |
| toiminnoi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sta    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertynyt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tulos   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetui |  - |  - |  - |  - |  - | 4,3 | 0,1 | 0,9 | -1,8 | 5,1 |
| sta    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| toiminnoi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sta    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kertynyt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tilikaude |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n tulos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| verojen  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jälkeen  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | -87 | 45, | -51 | -368 | -36, | -674 | -654 | -118 | 26,8 | 71,2 |
| n tulos  | 8,2 |  9 | 9,7 |  ,3 |  1 |  ,7 |  ,5 |  ,2 |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

Euron vaihtokurssit                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Yksi euro  |     Päätöskurssi     |     Keskikurssi      |
| on     |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | 31.12.2009  | 31.12.2008  | 31.12.2009  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK     |  10,2520  |  10,8700  |  10,6180  |   9,6280   |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD     |  1,4406   |  1,3917   |  1,3941   |   1,4710   |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP     |  0,8881   |  0,9525   |  0,8909   |   0,7972   |
--------------------------------------------------------------------------------

Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.12.2009             
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. EUR           | EUR | USD |  GBP |  SEK | Muut | Yhteen |
|                |   |   |    |    |    |  -sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto 2009       |  5 | 740 |  600 | 1 070 |  950 | 8 950 |
|                | 590 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut 2009          |  -5 | -410 | -100 |  -1 |  -1 | -8 520 |
|                | 040 |   |    |  860 |  100 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 550 | 330 |  500 | -790 | -160 |  430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvioitu vuosittainen     |   | 750 |  500 |  -1 |    |    |
| liiketoiminnan nettorahavirta |   |   |    |  000 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktioriskin suojaukset  |   | -390 | -240 |  620 |    |    |
| 31.12.2009          |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausprosentti 31.12.2009  |    | 52 % | 48 % | 62 % |     |     |
| seuraavalle          |   |   |    |    |    |    |
| 12 kuukaudelle        |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto: valuuttakurssivaikutus +/- 10 %         |  Milj. EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD                              |      75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEK                              |     -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GBP                              |      50 |
--------------------------------------------------------------------------------
Herkkyys perustuu vuoden 2010 oletettuun liiketoiminnan nettorahavirtaan.    
Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että    
ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.         

Stora Enson osakkeet                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtomäärä  |      Helsinki      |      Tukholma      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   A-osake |    R-osake |    A-osake |    R-osake |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lokakuu    |   168 411 |  94 689 129 |    260 674 |  25 588 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuu   |   140 336 |  64 149 293 |    273 816 |  18 987 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joulukuu   |   422 913 |  73 802 079 |    174 507 |  21 872 535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   731 660 |  232 640 501 |    708 997 |  66 448 060 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Päätöskurssi |    Helsinki, EUR     |     Tukholma, SEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  A-osake  |  R-osake  |  A-osake  |  R-osake  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lokakuu    |   6,84   |   5,16   |   71,00   |   55,75   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marraskuu   |   6,41   |   5,09   |   67,25   |   53,25   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joulukuu   |   5,85   |   4,88   |   61,00   |   50,00   |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                        

Sijoitetun pääoman tuotto, 		                          
ROCE (%) 	100 x 	Liikevoitto____                        
		Sijoitettu pääoma 1) 2)                            

Sidotun pääoman tuotto,	100 x	Liikevoitto                   
ROOC (%)		Sidottu pääoma 1) 2)                         

	                                        
Oman pääoman tuotto,	100 x	Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta - verot   
ROE (%) 		Oma pääoma yhteensä 2)                        
 		                                       

Omavaraisuusaste (%) 	100 x	Oma pääoma yhteensä                
		Taseen loppusumma                               
		                                       

		                                       
Korolliset nettovelat 		Korolliset velat - korolliset saamiset         

Velkaantumisaste		Korolliset nettovelat                     
		Oma pääoma                                  

	                                        

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma - nettoverovelka             
2) Tilikauden keskiarvo                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410                 
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380                 
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          

Stora Enson vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tulos julkistetaan 22.4.2010. 

Yhtiökokous			31.3.2010                             

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ                          
Aika:    	11.30 paikallista aikaa tänään                    
Paikka:	Stora Enso Oyj                             
Osoite:	Kanavaranta 1                              
Isännät:   	Jouko Karvinen, toimitusjohtaja                   
            	Markus Rauramo, talousjohtaja                   
                                         
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus 
Rauramolle esityksen jälkeen.                          

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE                        
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät   
tänään klo 16.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös    
verkkolähetyksenä (webcast).                          

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:                       
+44 (0)20 3003 2666 	Kansainvälinen/Iso-Britannia               
0800 914 672 	Suomi                              
020 089 6377 	Ruotsi                              
1 212 999 6659 	USA                               
Koodi		8609112#                                 

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta              
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme 
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 27 000 
ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora Enson   
osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE 
A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa 
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.                  

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita,   
kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut 
kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, 
“olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat    
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995      
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United
States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla.
Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja      
ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat   
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista     
arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, 
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)  
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja 
siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin 
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,     
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset
liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset 
konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä    
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet,
kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden  
markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät     
hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja      
kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien   
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3)    
yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä     
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa

Liitteet & linkit