Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulos

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.4.2014 klo 13.00
 
1–3/2014 (verrattuna 1–3/2013)*

 • Operatiivinen liiketulos 182 (118) milj. euroa, kasvua 64 milj. euroa ja liiketulosprosentti 7,1 (4,4).
 • Selvästi suurempi operatiivinen liiketulos kustannusten laskun ja pienempien poistojen seurauksena.
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,09 (0,07) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta 152 (126) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 20 (-46) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan 2,8 (3,1), likviditeetti pysyi vahvana 2,0 (1,8) mrd. eurossa.
   

1–3/2014 (verrattuna 10–12/2013)*

 • Operatiivinen liiketulos suurempi eli 182 (152) milj. euroa, mikä johtui pääasiassa kausiluonteisesti alhaisemmista kunnossapitokustannuksista, suuremmista tuotantomääristä ja edistymisestä kiinteiden kustannusten leikkaamisessa.
 • Operatiivinen ROCE 8,6 % (7,0 %).

 
Muutos

 • Montes del Platan sellutehdas valmis käyttöönottoon, käynnistys odottaa käyttölupaa paikallisilta viranomaisilta tulevina viikkoina. Vuonna 2014 Stora Enson osuuden Montes del Platan tuotannosta odotetaan olevan noin 350 000–400 000 tonnia, eli vähemmän kuin aiemmin arvioitu puoli miljoonaa tonnia.
 • Investointi kuluttajapakkauskartonkitehtaaseen Guangxissa Kiinassa etenee suunnitellusti: noin 2/3 tehdasalueen tasoituksesta on tehty, korjuumäärät puuviljelmiltä kasvavat, keskeinen laitteisto on valittu ja yrityksiin on sijoitettu pääomaa IFC:n kanssa huhtikuun alussa. Kartonkitehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2016 alussa aiemmin ilmoitetun mukaisesti.

 
Uudelleenjärjestely

 • Vuosi sitten ilmoitettu rakenteiden yksinkertaistamiseen ja keventämiseen tähtäävä 200 milj. euron ohjelma etenee odotettua nopeammin, ja lähes kaikki alun perin tavoitellut vuotuiset kustannusleikkaukset näkyvät jo taloudellisessa tuloksessa. Ohjelman loppuun saattaminen jatkuu toisella neljänneksellä.
 • Veitsiluodon tehtaan PK 1 on suljettu pysyvästi suunnitellun mukaisesti.
 • Stora Enso investoi aiemmin ilmoitetun mukaisesti 28 milj. euroa Murow’n sahan uudistamiseen ja kehittämiseen Puolassa. Investoinnin tavoitteena on sahan tuotantokapasiteetin ja kilpailukyvyn parantaminen. Sollenaun saha Itävallassa suljettiin pysyvästi ensimmäisen neljänneksen lopussa suunnitellun mukaisesti.
   

Näkymät

 • Vuoden 2014 toisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan samansuuruinen kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 2 568 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen samalla tasolla kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 182 milj. euroa. Veracelin ja Sunilan sellutehtaiden kunnossapitokustannusten odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Biomaterials-divisioonaan ja kunnossapidon Imatran sellutehtaalla ja Ostrołękan tehtaalla odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Renewable Packaging -divisioonaan. Puolan kansallisen sähköverkon kertaluonteinen huoltoseisokki pidentää Ostrołękan tehtaan huoltoseisokin kahteen viikkoon.

 

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

Avainluvut*

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 2 568 2 672 -3,9 2 612 -1,7 10 563
Operatiivinen EBITDA 302 254 18,9 260 16,2 1 090
Operatiivinen EBITDA, % 11,8 9,5   10,0   10,3
Operatiivinen liiketulos 182 118 54,2 152 19,7 578
Operatiivinen liiketulos, % 7,1 4,4   5,8   5,5
Liiketulos (IFRS) 195 21 n/m -210 192,9 50
Liiketulos (IFRS), % 7,6 0,8   -8,0   0,5
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 106 56 89,3 111 -4,5 350
Tulos ennen veroja 130 -35 n/m -281 146,3 -189
Katsauskauden tulos 100 -16 n/m -160 162,5 -71
             
Investoinnit 101 130 -22,3 278 -63,7 760
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 139 156 -10,9 136 2,2 603
             
Operatiivinen ROCE, % 8,6 5,1   7,0   6,5
             
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,09 0,07   0,15   0,40
Tulos/osake, EUR 0,13 -0,02   -0,18   -0,07
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,27 0,27   0,31   1,16
CEPS, EUR 0,31 0,23   0,46   1,21
             
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,5 -1,1   -11,9   -1,3
Velkaantumisaste 0,60 0,61   0,61   0,61
Nettovelka / edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,8 3,1   2,9   2,9
Oma pääoma/osake, EUR 6,70 7,32   6,61   6,61
Omavaraisuusaste, % 39,7 40,7   39,2   39,2
             
Henkilöstö keskimäärin 28 813 28 887 -0,3 28 453 1,3 28 921
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)            
  kausittainen 788,6 788,6   788,6   788,6
  kumulatiivinen 788,6 788,6   788,6   788,6
  kumulatiivinen, laimennettu 789,6 788,6   788,6   788,6

* Vertailukausien tiedot on oikaistu uusien standardien IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä mukaisesti kaikissa taulukoissa, joihin uudet standardit vaikuttavat. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

 

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

  1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Paperin ja kartongin toimitukset
(1 000 tonnia)
2 395 2 496 -4,0 2 438 -1,8 9 898
Paperi- ja kartonkituotanto
(1 000 tonnia)
2 458 2 519 -2,4 2 427 1,3 9 911
Puutuotetoimitukset
(1 000 m3)
1 159 1 147 1,0 1 247 -7,1 4 930
Markkinasellun toimitukset
(1 000 tonnia)
310 288 7,6 335 -7,5 1 180
Aaltopahvitoimitukset (milj. m2) 262 260 0,8 277 -5,4 1 086


Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Operatiivinen EBITDA 302 254 18,9 260 16,2 1 090
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen* 19 20 -5,0 28 -32,1 91
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä -139 -156 10,9 -136 -2,2 -603
Operatiivinen liiketulos 182 118 54,2 152 19,7 578
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät** -11 -6 -83,3 30 -136,7 11
Kertaluonteiset erät 24 -91 126,4 -392 106,1 -539
Liiketulos (IFRS) 195 21 n/m -210 192,9 50

*    Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivisesta liiketuloksesta.

**    Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

 

VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS (verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen)


Liikevaihdon muutoksen jakauma 1–3/2013–1–3/2014

  Liikevaihto
1–3/13, milj. EUR 2 672
Hinta ja jakauma, % -
Valuutta, % -2
Volyymi, % -
Muu liikevaihto*, % -1
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % -3
Rakennemuutos**, % -1
Yhteensä, % -4
1–3/14, milj. EUR 2 568

* Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
** Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja -ostot

Liikevaihto 2 568 milj. euroa oli 104 milj. euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Lasku oli seurausta paperituotteiden myynnin jatkuneesta pienenemisestä, joka johtui osittain euron vahvistumisesta ja aiemmin ilmoitetuista paperikoneiden pysyvistä sulkemisista Kvarnsvedenin ja Hylten tehtailla Ruotsissa. Operatiivinen liiketulos oli 182 (118) milj. euroa, jossa on kasvua 64 milj. euroa. Liiketulosprosentti oli 7,1 (4,4).

Selvästi alhaisemmat muuttuvat kustannukset erityisesti puuraaka-aineen, kemikaalien ja sellun osalta paransivat operatiivista liiketulosta 39 milj. euroa. Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa olivat hieman korkeammat kuin vuosi sitten. Myyntimäärät pienenivät pääasiassa Printing and Reading -segmentissä, mikä heikensi operatiivista liiketulosta 11 milj. euroa. Laskua kompensoivat 27 milj. euroa pienemmät kiinteät kustannukset kustannusleikkausten ja muiden uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Vertailukausi sisälsi 10 milj. euron myyntivoiton Uruguayssa ja Thaimaassa tehdyistä maakaupoista. Poistot olivat 20 milj. euroa pienemmät, mikä johtui pääasiassa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kirjatuista aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 7 % (8 %) ja sahatavaran tuotantoa 2 % (6 %) tarjonnan hallitsemiseksi.

Keskimääräinen henkilöstömäärä ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa oli 1 710 pienempi, ilman vuonna 2013 tehdyn Eforan yrityskaupan 1000 henkilön vaikutusta, ja Kiinassa 640 suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä keskimääräinen henkilöstömäärä oli 28 810, mikä on 70 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Konserni kirjasi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tulokseen kertaluonteiset erät, joilla oli noin 24 milj. euron positiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 6 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroihin. Kertaluonteisia eriä olivat 44 milj. euron myyntivoitto Muut-segmentissä johtuen Stora Enson 40,24 prosentin omistusosuuden myynnistä yhdysvaltalaisesta käsiteltyä kaoliinisavea valmistavasta Thiele Kaolin -yrityksestä Thiele Kaolinille, 13 milj. euron kustannus Building and Living -segmentissä johtuen suunnitellusta Sollenaun sahan pysyvästä sulkemisesta Itävallassa ja 7 milj. euron kustannus Printing and Reading -segmentissä johtuen Veitsiluodon tehtaan paperikone 1:n pysyvästä sulkemisesta.

Nettorahoituskulut 65 milj. euroa olivat 9 milj. euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Nettokorkokulut olivat 4 milj. euroa pienemmät velkatason laskun seurauksena, ja korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksella oli 9 milj. euron negatiivinen vaikutus. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä nettovaluuttakurssivaikutus rahavarojen, korollisten saamisten ja velkojen sekä niihin liittyvien suojausten osalta oli negatiivinen 10 (4) milj. euroa. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattiin 4 milj. euron voitto osakkuus- ja yhteisyrityksen Bergvik Skogin 20 milj. euron ei etuoikeutettu -lainan myynnistä.

Sijoitetun pääoman muutoksen jakauma 31.3.2013–31.3.2014

Sijoitettu
 pääoma
31.3.2013, milj. EUR 9 371
Investoinnit vähennettynä poistoilla -31
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset -563
Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostus 187
Myynnissä olevat muut osakkeet (pääasiassa PVO) -62
Osakkuus- ja yhteisyritykset 76
Etuuspohjaisten järjestelyiden nettovelka 61
Käyttöpääoma ja muut korottomat erät, netto -226
Verovelat, netto 94
Muuntoerot -366
Muut muutokset -22
31.3.2014, milj. EUR 8 519


Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto oli 8,6 % (5,1 %). Ilman käynnissä olevia strategisia investointeja Biomaterials- ja Renewable Packaging -divisioonissa sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto olisi ollut 10,9 % (5,8 %).
 

VUODEN 2014 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)


Liikevaihto laski 44 milj. euroa 2 568 milj. euroon. Operatiivinen liiketulos oli 30 milj. euroa suurempi kuin edellisellä neljänneksellä eli 182 milj. euroa. Kiinteät kustannukset olivat 42 milj. euroa pienemmät, mikä johtui vähäisemmistä kunnossapitotöistä, kausiluonteisuudesta ja rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelmasta. Energiakustannukset olivat talven takia kausiluonteisesti korkeammat, ja korkeammat muuttuvat kustannukset heikensivät operatiivista liiketulosta 30 milj. euroa. Myyntihinnat paikallisissa valuutoissa pysyivät vakaina, mutta edellisen neljänneksen alhaisia tasoja suuremmat pakkaustoimitukset ja paperituotanto kasvattivat operatiivista liiketulosta 20 milj. euroa.

Pääomarakenne

Milj. EUR 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2013
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet* 6 770 6 824 7 511
Osakkuus- ja yhteisyritykset 980 1 013 980
Käyttöpääoma, netto 1 337 1 179 1 640
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -467 -466 -544
Sidottu pääoma yhteensä 8 620 8 550 9 587
Verovelat, netto -101 -86 -216
Sijoitettu pääoma 8 519 8 464 9 371
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 286 5 213 5 772
Määräysvallattomien omistajien osuus 68 60 89
Korolliset nettovelat 3 165 3 191 3 510
Rahoitus yhteensä 8 519 8 464 9 371

* Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet sisältävät kiinteistöt, tehtaat ja kaluston, liikearvon, biologiset hyödykkeet, päästöoikeudet, myytävissä olevat muut osakkeet ja muut aineettomat hyödykkeet.

Rahoitus vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)
Käyttämättömät luotot yhteensä pysyivät muuttumattomina 700 milj. eurossa. Rahavarat vähennettynä käytetyillä luottolimiiteillä pysyivät vahvana 2 016 milj. eurossa, mikä on 45 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Stora Ensolla on lisäksi käytettävissään erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 1 100 milj. euroon saakka.

Vuosineljänneksen aikana Stora Enso sai päätökseen pitkän aikavälin ulkopuolisen rahoituksen ensimmäiselle vaiheelle puuviljelmä-, kartonki- ja sellutehdashankkeessa Guanxissa Kiinassa. 460 milj. Yhdysvaltain dollarin rahoituspaketti toteutetaan IFC:n syndikoidun lainarakenteen mukaisesti. Paketti koostuu IFC:n myöntämästä 88 milj. Yhdysvaltain dollarin lainasta 12 vuoden laina-ajalla ja IFC:n kautta järjestetystä kaupallisten pankkien 372 milj. Yhdysvaltain dollarin lainasta kahdeksan vuoden laina-ajalla. Rahoituspaketin keskimääräinen korkotaso on noin LIBOR +2,4 %. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa laina oli kokonaan nostamatta.

Nettovelan suhde edellisten 12 kuukauden operatiiviseen EBITDAan oli 2,8 (2,9).

Velkaantumisaste 31.3.2014 oli 0,60 (0,61).

 

Rahavirta

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Operatiivinen EBITDA 302 254 18,9 260 16,2 1 090
Operatiivisen EBITDAn kertaluonteiset erät -18 -51 64,7 154 -111,7 37
Osakkuus- ja yhteisyritysten osinkotuotot - 11 -100,0 18 -100,0 38
Muut oikaisut 6 -19 131,6 -168 103,6 -178
Käyttöpääoman muutos -138 -69 -100,0 198 -169,7 265
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 152 126 20,6 462 -67,1 1 252
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin -132 -172 23,3 -216 38,9 -740
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta - - - - - -31
Rahavirta investointien jälkeen 20 -46 143,5 246 -91,9 481


Rahavirta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 152 milj. euroa. Saamiset kasvoivat 120 milj. euroa ja varastot 70 milj. euroa. Velat kasvoivat 85 milj. euroa. Aiemmin ilmoitettuihin uudelleenjärjestelyvarauksiin liittyvät maksut olivat 35 milj. euroa.

Investoinnit tammi–maaliskuussa 2014
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä olivat yhteensä 101 milj. euroa, joka on 73 % saman jakson poistoista. Aineellisiin ja aineettomiin sekä biologisiin hyödykkeisiin tehdyillä investoinneilla oli 132 milj. euron negatiivinen rahavirtavaikutus vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tärkeimmät käynnissä olevat investointihankkeet olivat Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa ja kartonkitehdashanke Guangxissa Kiinassa.

Ennuste vuoden 2014 investoinneista, oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja poistoista*

Milj. EUR Ennuste 2014
Investoinnit 760–840
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 30
Yhteensä 790–870
Poistot 550–580

* Investoinnit sisältävät noin 260 milj. euroa hankkeeseen Guangxissa Kiinassa ja noin 125 milj. euroa Montes del Platan sellutehtaaseen Uruguayssa.

Rakenteiden keventämis- ja yksinkertaistamisohjelma
Vuosi sitten ilmoitettu rakenteiden keventämiseen ja yksinkertaistamiseen tähtäävä ohjelma etenee odotettua nopeammin. Ohjelmalla pyritään saavuttamaan 200 milj. euron vuosittainen säästö kiinteissä kustannuksissa, eli vähentämään kustannuksia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuoden 2012 toteutuneesta kustannustasosta sekä kompensoimaan inflaation vaikutusta.  Lähes kaikki alun perin tavoitellut vuotuiset kustannusleikkaukset näkyvät jo taloudellisessa tuloksessa – kolme kuukautta tavoiteaikataulua edellä. Ohjelman loppuun saattaminen jatkuu toisella neljänneksellä.

Ohjelman seurauksena yhtiöstä oli poistunut noin 1 850 henkilöä neljänneksen loppuun mennessä. Henkilöstön vähennyksen odotetaan olevan yhteensä 2 200 henkilöä.

Lyhyen aikavälin näkymät
Vuoden 2014 toisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan samansuuruinen kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 2 568 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen samalla tasolla kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen 182 milj. euroa. Veracelin ja Sunilan sellutehtaiden kunnossapitokustannusten odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Biomaterials-divisioonaan ja kunnossapidon Imatran sellutehtaalla ja Ostrołękan tehtaalla odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Renewable Packaging -divisioonaan. Puolan kansallisen sähköverkon kertaluonteinen huoltoseisokki pidentää Ostrołękan tehtaan huoltoseisokin kahteen viikkoon.

SEGMENTIT VUODEN 2014 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen)


Printing and Reading
Printing and Living -divisioonaan kuuluva Printing and Reading tarjoaa vastuullisella tavalla uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia paperiratkaisuja painoviestinnän ja toimistojen tarpeisiin. Sen laaja valikoima palvelee muun muassa kustantajia, jälleenmyyjiä, painotaloja, tukkureita, paperinjalostajia ja toimistotarvikkeiden toimittajia. Printing and Reading valmistaa sanomalehtipaperia, kirjapaperia, superkalanteroitua paperia, päällystettyä paperia ja toimistopaperia.
 


Milj. EUR
1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 999 1 123 -11,0 1 054 -5,2 4 319
Operatiivinen EBITDA 85 72 18,1 86 -1,2 290
Operatiivinen liiketulos 35 2 n/m 36 -2,8 34
 % liikevaihdosta 3,5 0,2   3,4   0,8
Operatiivinen ROOC, %* 6,8 0,3   6,1   1,4
Paperin toimitukset, 1 000 t 1 523 1 684 -9,6 1 607 -5,2 6 525
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t 1 580 1 683 -6,1 1 577 0,2 6 501

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Huomattavasti alhaisempien kustannusten ja pienempien poistojen vaikutuksen kumosivat pienemmät toimitusmäärät, jotka johtuivat osittain kapasiteetin sulkemisista.
 • Päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistava paperikone PK 1 Veitsiluodon tehtaalla suljettiin pysyvästi suunnitellun mukaisesti.
 • Corbehemin tehdas Ranskassa on ollut seisokissa tammikuusta 2014 lähtien. Neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa ja arviointi tehtaan myyntimahdollisuudesta jatkuvat.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Kysyntä 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Paperi Eurooppa Hieman heikompi Heikompi Hieman alhaisempi VakaaBiomaterials
Biomaterials tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja. Uusiutuvasta raaka-aineesta kestävän kehityksen mukaisilla menetelmillä valmistettu sellu on erinomainen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin loppukäyttökohteisiin. Biomaterials koostuu pääasiassa puuviljelmistä, konsernin yhteisistä toiminnoista Veracelin ja Montes del Platan sellutehtaista, pohjoismaisista sellutehtaista, joiden yhteydessä ei ole paperi- tai kartonkitehtaita, sellun osaamiskeskuksesta ja biojalostamosta.
 


Milj. EUR**
1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 263 262 0,4 266 -1,1 1 033
Operatiivinen EBITDA 38 42 -9,5 42 -9,5 153
Operatiivinen liiketulos 21 22 -4,5 24 -12,5 77
  % liikevaihdosta 8,0 8,4   9,0   7,5
Operatiivinen ROOC, %* 4,0 4,2   4,6   3,8
Sellun toimitukset, 1 000 t 503 475 5,9 484 3,9 1 864

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
** Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.
 

 • Toimitusmäärät olivat suuremmat ja muuttuvat kustannukset selvästi pienemmät. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulos sisälsi tuottoa Uruguayssa ja Thaimaassa tehdyistä maakaupoista.
 • Montes del Platan sellutehdas on valmis käyttöönottoon, käynnistys odottaa käyttölupaa paikallisilta viranomaisilta tulevina viikkoina. Vuonna 2014 Stora Enson osuuden Montes del Platan tuotannosta odotetaan olevan noin 350 000–400 000 tonnia, eli vähemmän kuin aiemmin arvioitu puoli miljoonaa tonnia.
 • Veracelin ja Sunilan sellutehtaiden huoltoseisokeista johtuvien korkeampien kunnossapitokustannusten odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Biomaterials-divisioonaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä.Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Kysyntä 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Havusellu Eurooppa Hieman heikompi Hieman vahvempi Korkeampi Hieman korkeampi
Lehtipuusellu Eurooppa Hieman heikompi Heikompi Hieman alhaisempi VakaaBuilding and Living
Printing and Living -divisioonaan kuuluva Building and Living tarjoaa puupohjaisia innovaatioita ja ratkaisuja arjen asumiseen ja elämiseen. Tuotevalikoima kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet runkorakenteista sisustukseen ja ympäristörakentamiseen. Jatkojalostettujen tuotteiden valikoima sisältää massiivipuisia elementtejä ja asuntomoduuleja, puukomponentteja ja pellettejä. Valikoiman täydentävät monipuoliset sahatavarat.
 


Milj. EUR
1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 445 441 0,9 466 -4,5 1 867
Operatiivinen EBITDA 30 13 130,8 30 - 115
Operatiivinen liiketulos 20 4 n/m 19 5,3 75
 % liikevaihdosta 4,5 0,9   4,1   4,0
Operatiivinen ROOC, %* 15,3 2,8   14,4   13,9
Toimitukset, 1 000 m3 1 116 1 113 0,3 1 203 -7,2 4 776

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Alhaisemmat kiinteät kustannukset ja hieman alhaisemmat raaka-aineiden nettokustannukset olivat pääasialliset tekijät merkittävän tulosparannuksen taustalla.
 • Stora Enso investoi helmikuussa ilmoitetun mukaisesti 28 milj. euroa Murow’n sahan uudistamiseen ja kehittämiseen Puolassa. Investoinnin tavoitteena on sahan tuotantokapasiteetin ja kilpailukyvyn parantaminen. Sollenaun saha Itävallassa suljettiin pysyvästi ensimmäisen neljänneksen lopussa suunnitellun mukaisesti.
   

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Kysyntä 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Puutuotteet Eurooppa Vahvempi Hieman heikompi Hieman korkeampi Hieman korkeampi


 
Renewable Packaging
Renewable Packaging tarjoaa uusiutuvia, kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttaja- ja teollisuuspakkauksiin. Renewable Packaging kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistukseen sekä kierrätykseen. Siihen sisältyy kolme liiketoimintayksikköä: Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia.
 

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 823 820 0,4 788 4,4 3 272
Operatiivinen EBITDA 149 119 25,2 122 22,1 522
Operatiivinen liiketulos 92 68 35,3 73 26,0 318
 % liikevaihdosta 11,2 8,3   9,3   9,7
Operatiivinen ROOC, %* 15,0 11,4   12,2   13,3
Paperin ja kartongin toimitukset,
1 000 t
872 812 7,4 831 4,9 3 373
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 878 836 5,0 850 3,3 3 410
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 262 260 0,8 277 -5,4 1 086
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 257 258 -0,4 266 -3,4 1 057

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma.
 

 • Korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ja selvästi pienemmät kustannukset olivat pääasialliset tekijät tulosparannuksen taustalla.
 • IFC on sopinut sijoittavansa Stora Enson kartonki- ja sellutehdashankkeeseen Guangxissa Kiinassa 356 milj. renminbiä (43 milj. euroa), joka vastaa viiden prosentin osakkuutta hankkeessa. IFC suoritti ensimmäisen pääomamaksun huhtikuussa. Noin 2/3 tehdasalueen tasoituksesta on tehty, korjuumäärät puuviljelmiltä kasvavat ja keskeinen laitteisto on valittu.
 • Ostrołękan tehtaalla ja Imatran sellutehtaalla on vuotuiset huoltoseisokit vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

 

Markkinat

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Kysyntä 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
1–3/13
Hinta 1–3/14 verrattuna
10–12/13
Kuluttajapakkaus-kartonki Eurooppa Vakaa Hieman vahvempi Vakaa Hieman korkeampi
Aaltopahvi-pakkaukset Eurooppa Vakaa Vakaa Vakaa Vakaa


Muut
Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.
 


Milj. EUR
1–3/14 1–3/13 Muutos %
1–3/14–
1–3/13
10–12/13 Muutos %
1–3/14–
10–12/13
2013
Liikevaihto 689 721 -4,4 672 2,5 2 690
Operatiivinen EBITDA - 8 -100,0 -20 100,0 10
Operatiivinen liiketulos 14 22 -36,4 - n/m 74
 % liikevaihdosta 2,0 3,1   -   2,8

 

 • Operatiivinen liiketulos heikkeni, mikä johtui Thiele Kaolinin myynnistä ja oman vakuutusyhtiön lakkauttamisesta.
   


Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Keskeiset lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Euroopan taloudelliseen tilanteeseen ja Euroopan paperimarkkinoiden jatkuvaan epätasapainoon. Ukrainan tilanteesta johtuvilla EU:n mahdollisilla lisäpakotteilla Venäjää kohtaan ja Venäjän vastatoimilla voi olla kielteinen vaikutus Stora Enson toimintaan Venäjällä, puun vienti mukaan lukien.


Energiaherkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: sähkön, lämmön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus operatiiviseen liiketulokseen olisi noin 15 milj. euroa negatiivinen suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: puun hintojen 10 prosentin nousulla olisi noin 192 milj. euron negatiivinen välitön vaikutus operatiiviseen liiketulokseen.

Kemikaalien ja täyteaineiden herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: kemikaalien ja täyteaineiden hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus operatiiviseen liiketulokseen olisi noin 52 milj. euroa negatiivinen.

Energian, puuraaka-aineen tai kemikaalien ja täyteaineiden hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistumisella suhteessa euroon olisi noin 98 milj. euron positiivinen välitön vaikutus vuotuiseen operatiiviseen liiketulokseen. Ruotsin kruunun 10 prosentin vahvistumisen vaikutus olisi 77 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 48 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäiseen valuuttakurssiin tapahtuu muutoksia.

Ensimmäisen neljänneksen tapahtumia
Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa Renewable Packaging -divisioonan uudelleenorganisointia. Divisioona, joka koostuu Consumer Board-, Packaging Solutions- ja Packaging Asia -liiketoimintayksiköistä, eriytettäisiin kolmeksi erilliseksi liiketoiminnaksi, jotka raportoisivat toimitusjohtajalle. Uudelleenorganisointi on suunniteltu toteutettavaksi 1.7.2014.


Oikeustapaukset

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-yhteisyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (7 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Veracelin sellutehtaan rakennusvaiheessa eräs alihankkija voitti kansainvälisen tarjouskilpailun tehtaan osan toimittamisesta. Tarjoukseen sisältyi tehtaan saaminen tullinperuutukseen liittyvän veroetujärjestelmän piiriin, mikä tuottaisi erivapauksia maahantuontiin. Yksi järjestelmän ehtoja oli, että alihankkijalle suoritettavien maksujen varat olisi kerättävä Brasilian ulkopuolelta. Samanaikaisesti osa tehtaan rakentamisesta rahoitettiin paikallisesti. Alihankkijalla tehdyn verotarkastuksen jälkeen veroviranomaiset antoivat alihankkijalle huomautuksen verorikkomuksesta tarkoituksenaan peruuttaa järjestelmän tuottamat edut. Alihankkija esitti vastineensa veroasioita käsittelevälle oikeusistuimelle ja käynnisti samalla välimiesmenettelyn Veracelia vastaan. Menettelyn tarkoituksena on ratkaista, kumpi yhtiö on vastuussa mahdollisista vahingoista, jos alihankkija todetaan syylliseksi. Syyskuussa 2013 Kansainvälisen kauppakamarin välimiesoikeus päätti, että Veracel ja alihankkija jakavat vastuun mahdollisista vahingoista suhteessa Veracel 75 % ja alihankkija 25 %. Veracel kiisti päätöksen esityksessä välimiesoikeudelle. Alihankkija ja Veracel sopivat kuitenkin asian solmimalla joulukuussa 2013 sopimuksen. Sen mukaan alihankkija liittyy Brasilian viranomaisten kannustinohjelmaan, jonka puitteissa alihankkija pystyy viemään tapauksen päätökseen ja maksamaan nykyiset velat saaden huomattavia alennuksia koroista ja sakoista, joista Veracel maksoi alihankkijalle ja kirjasi kuluksi 45 milj. Brasilian realia (16 milj. euroa). Stora Enson osuus tästä on 22,5 milj. Brasilian realia (8 milj. euroa). Helmikuussa 2014 välimiesoikeus päätti hylätä Veracelin vaatimukset. Sopimus alihankkijan kanssa edellyttää yhä Brasilian viranomaisten virallista maksun hyväksyntää.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso Oyj (SEO) ja Stora Enso North America (SENA) joutuivat useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin antoi joulukuussa 2010 ns. summary judgement -päätöksen, joka hylkäsi suorien ostajien joukkokanteet SEO:a ja SENA:a vastaan. Vetoomuksen jälkeen vetoomustuomioistuin piti 6.8.2012 voimassa alemman oikeusasteen päätöksen SEO:n osalta, mutta kumosi päätöksen SENA:n osalta ja palautti tapauksen siltä osin takaisin alemmalle oikeusasteelle valamiesoikeudenkäynnin päätettäväksi, onko SENA:n toiminta rikkonut liittovaltion kartellilainsäädäntöä. Oikeudenkäynti tapauksesta SENA:a vastaan oli määrätty alkavaksi elokuussa 2013. Stora Enso myi SENA:n vuonna 2007, joten Stora Enson mahdollinen vastuu olisi määräytynyt SENA:n myynti- ja ostosopimuksen ehtojen mukaisesti. Stora Enso pääsi 17.7.2013 sopimukseen (joka edellyttää Yhdysvaltain liittovaltion alemman oikeusasteen hyväksyntää) suorien aikakauslehtipaperin ostajien nostamien kanteiden sopimiseksi siten, ettei SENA:a tai SEO:a aseteta vastuuseen. Stora Enso on maksanut 8 milj. Yhdysvaltain dollarin (6 milj. euron) takuusumman tapausten sopimiseen liittyen. Kustannukset on kirjattu vuoden 2013 kolmannen neljänneksen kirjanpitoon. Ainoat jäljellä olevat merkittävät tapaukset ovat painopaperin epäsuorien ostajien puolesta nostettuja kanteita Kalifornian ja Connecticutin osavaltion tuomioistuimissa. Ne on myös sovittu siten, ettei SENA:a tai SEO:a aseteta vastuuseen, maksamalla 0,1 milj. Yhdysvaltain dollaria (0,1 milj. euroa) sekä suhteelliset kulut (Kalifornian kanne) ja 0,1 milj. Yhdysvaltain dollaria (0,1 milj. euroa) (Connecticutin kanne). Näiden kanteiden sopimiset on kuitenkin hyväksyttävä asianomaisessa tuomioistuimessa. Aiemmilla katsauskausilla tapaukset on esitetty ehdollisena velkana vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen saakka.

Oikeudenkäynnit Suomessa
Markkinaoikeus määräsi joulukuussa 2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä. Metsähallitus käynnisti maaliskuussa 2011 oikeudenkäynnin Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta. Kokonaiskorvausvaatimus kaikkia vastaajia vastaan on noin 160 milj. euroa ja liitännäisvaade Stora Ensoa vastaan noin 85 milj. euroa. Lisäksi jotkin suomalaiset kunnat ja yksityiset metsänomistajat ovat käynnistäneet vastaavanlaisia oikeusmenettelyitä. Kokonaiskorvausvaatimus kaikilta vastaajilta on noin 45 milj. euroa sekä liitännäisvaateet ja vaateet yksin Stora Ensoa vastaan noin 10 milj. euroa. Stora Enso kiistää Metsähallituksen sekä muiden asianosaisten kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Maaliskuussa 2014 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 13 yksityisen metsänomistajan kanteet vanhentuneina. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Kemijärven sellutehdas suljettiin pysyvästi vuonna 2008. Joulukuussa 2011 Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen liittyen tehtaan sulkemisen ympäristölupaan. Päätös sisälsi velvoitteen puhdistaa suurimman osan vedenpuhdistusaltaan pohjalietteestä. Stora Enso valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi elokuussa 2013 päätöksensä Kemijärven lopetetun sellutehtaan ympäristölupaan liittyvästä esikäsitellyn jäteveden jälkilammikosta. Tuomioistuin määräsi Stora Enson puhdistamaan suurimman osan pohjalietteestä, palautti asian paikallisen aluehallintoviraston käsittelyyn sekä määräsi Stora Enson toimittamaan vuoden 2014 loppuun mennessä uuden selvityksen siitä, miten suurin osa Kemijärven tehtaan jälkilammikon pohjalietteestä poistetaan. Aluehallintovirasto määrättiin myös arvioimaan Stora Ensolle koituvia kustannuksia saataviin ympäristöhyötyihin nähden siinä tapauksessa, että aluehallintovirasto velvoittaa Stora Enson poistamaan pohjalietteen. Stora Enso ei ole tehnyt tapaukselle kirjanpidollisia varauksia.

Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana yhteensä 25 000 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 15.1.2014.

31.3.2014 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 071 204 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 611 548 783 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A- tai R-sarjan osakkeita.


Tämä tiedote on laadittu suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Jos eri kieliversioiden välillä on eroja, englanninkielinen versio pätee. Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 23. huhtikuuta 2014
Stora Enso Oyj
Hallitus
 

OSAVUOSIKATSAUS


Laadintaperiaatteet

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin muutosten vaikutukset
Stora Enso ryhtyi soveltamaan uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös), IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) ja IFRS 12 (Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä) -standardeja 1.1.2014 alkaen.
 

 • IFRS 10: Konsernitilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen valmisteluun ja esittämiseen liittyviä periaatteita tapauksissa, joissa yhteisö hallitsee yhtä tai useampaa muuta yhteisöä. Standardi antaa lisäohjeita yhteisön mahdollisen määräysvallan määrittelyyn etenkin haasteellisissa tapauksissa.
 • IFRS 11: Yhteisjärjestelyt määrittelee yhteisjärjestelyjen luokittelun perusperiaatteista, joiden mukaan järjestelyä arvioidaan sen osapuolten oikeuksien ja velvoitteiden kannalta, ja nämä oikeudet ja velvollisuudet määräävät järjestelyn kirjanpidollisen käsittelyn.
 • IFRS 12: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä edellyttää sellaisten tietojen esittämistä, joiden avulla tilinpäätöksen käyttäjät voivat arvioida osuuksien luonteen ja niihin liittyvät riskit sekä osuuksien vaikutukset yhteisön taloudelliseen tilanteeseen, tulokseen ja rahavirtoihin.

Muutokset vaikuttavat Montes del Platan ja Veracelin kirjanpidolliseen käsittelyyn. Niitä käsitellään nyt yhteisinä toimintoina, ja siksi Stora Enson 50 prosentin omistusosuus kirjataan konsernitilinpäätökseen suhteellisella rivi riviltä -menetelmällä. Stora Enso hallitsee Montes del Plataa yhdessä kumppanin Araucon kanssa ja Veracelia yhdessä kumppanin Fibrian kanssa. Stora Enson tulkinnan mukaan sopimusjärjestelyt kummassakin yhteisessä toiminnossa tuottavat kumppaneille keskeisen toiminnan vuosituotantoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet ja olennaisilta osiltaan kaikki yhteisten toimintojen taloudelliset edut. Aiemmin nämä kaksi kokonaisuutta on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä.

Stora Enson 50 prosentin Montes del Platan ja Veracelin omistusosuuden suhteellisella rivi riviltä -konsolidoinnilla ei ole vaikutusta julkaistuihin operatiiviseen liiketulokseen, tulokseen, pääomaan tai osakekohtaiseen tulokseen. Suhteellinen rivi riviltä -konsolidointi vaikuttaa kaikkiin konsernitilinpäätöksen pääasiallisiin laskelmiin. Vaikutukset on listattu tässä:
 

 • Kasvu operatiivisessa EBITDAssa
 • Kasvu aineellisissa hyödykkeissä, biologisissa hyödykkeissä ja nettovelassa
 • Lasku osakkuus- ja yhteisyrityksissä
 • Kasvu investoinneissa ja lasku oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa osakkuus- ja yhteisyrityksiin.

Historialliset luvut on oikaistu uuden standardin IFRS 11 mukaisesti ja esitetty taulukoissa. Oikaistut vertailuluvut on esitetty kokonaisuudessaan lehdistötiedotteessa 19.3.2014. Lisäksi konserni on muuttanut rahavirtalaskelman esitystapaa siten, että se kuvastaa rahavirtojen liikkeitä entistä paremmin. Seuraavaan taulukkoon on koottu IFRS 11:n oikaisun vaikutukset.

 

  Oikaistu   Muutos   Kuten julkaistu
Milj. EUR 2013 2012   2013 2012   2013 2012
Liikevaihto 10 563 10 837   19 22   10 544 10 815
Operatiivinen EBITDA 1 090 1 154   46 60   1 044 1 094
Operatiivinen liiketulos 578 630   - -   578 630
Liiketulos (IFRS) 50 716   16 15   34 701
Katsauskauden tulos -71 490   - -   -71 490
                 
Investoinnit 760 1 012   335 456   425 556
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 603 623   39 40   564 583
                 
Operatiivinen ROCE, % 6,5 6,9   -0,6 -0,4   7,1 7,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 8,3   - -   -1,3 8,3
Velkaantumisaste 0,61 0,58   0,14 0,10   0,47 0,48
Nettovelka / edellisten 12 kuukauden operatiivinen EBITDA 2,9 2,9   0,6 0,4   2,3 2,5
Omavaraisuusaste, % 39,2 41,0   -2,1 -1,8   41,3 42,8
                 
Pääomarakenne                
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 824 7 520   1 590 1 498   5 234 6 022
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1 013 941   -948 -1 024   1 961 1 965
Käyttöpääoma, netto 1 179 1 526   94 66   1 085 1 460
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -466 -551   33 60   -499 -611
Sidottu pääoma yhteensä 8 550 9 436   769 600   7 781 8 836
Verovelat, netto -86 -237   -12 -20   -74 -217
Sijoitettu pääoma 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619
                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5 213 5 770   - -   5 213 5 770
Määräysvallattomille omistajille 60 92   - -   60 92
Korolliset nettovelat 3 191 3 337   757 580   2 434 2 757
Rahoitus yhteensä 8 464 9 199   757 580   7 707 8 619Muut standardimuutokset 1.1.2014 lähtien:

 • IAS 27: Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös on julkaistu uudelleen. Sen aiemmin sisältämiä konsernitilipäätöstä koskevia vaatimuksia on tarkistettu, ja ne esitetään standardissa IFRS 10: Konsernitilinpäätös.
 • IAS 28: Sijoitukset osakkuusyrityksiin korvaa aiemman standardin. Muutokset perustuvat standardiin IFRS 11: Yhteisjärjestelyt.
 • IAS 36: Omaisuuserien arvon alentuminen. Muutoksella selvennetään muiden kuin rahoitusvarojen arvostukseen liittyviä liitetietovaatimuksia. Selvennyksellä voi olla vähäisiä vaikutuksia Stora Enson liitetietoihin.
 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen. Muutoksella täsmennetään, että eräiden ehtojen vallitessa suojauslaskentaa ei tarvitse lopettaa, vaikka suojaava johdannainen uusitaan. Muutoksella ei ole konsernin kannalta vaikutusta.


Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan, ellei toisin ole mainittu.
 

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma*

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 10–12/13 2013
Liikevaihto 2 568 2 672 2 612 10 563
Liiketoiminnan muut tuotot 33 39 34 140
Materiaalit ja palvelut -1 573 -1 712 -1 488 -6 550
Toimituskulut ja komissiot -237 -259 -235 -982
Henkilöstökulut -361 -359 -349 -1 390
Liiketoiminnan muut kulut -144 -189 -141 -644
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 50 25 49 102
Poistot ja arvonalentumiset -141 -196 -692 -1 189
Liiketulos 195 21 -210 50
Nettorahoituserät -65 -56 -71 -239
Tulos ennen veroja 130 -35 -281 -189
Tuloverot -30 19 121 118
Katsauskauden tulos 100 -16 -160 -71
         
         
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 99 -17 -137 -53
Määräysvallattomille omistajille 1 1 -23 -18
  100 -16 -160 -71
         
Osakekohtainen tulos        
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,13 -0,02 -0,18 -0,07
Laimennettu tulos/osake, EUR 0,13 -0,02 -0,18 -0,07

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

 

Konsernin laaja tuloslaskelma*

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 10–12/13 2013
Katsauskauden tulos 100 -16 -160 -71
         
Muut laajan tuloksen erät        
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot - - 76 74
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, jota ei siirretä tulosvaikutteiseksi - -1 - -1
Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi - - -28 -27
  - -1 48 46
         
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi        
Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, joka voidaan siirtää tulosvaikutteiseksi -3 3 1 13
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -4 77 -98 -227
Määräysvallattomien omistajien osuuden valuuttamuunnon muutokset - 3 -2 -6
Nettosijoitusten suojaukset 5 -13 17 23
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -9 -11 -5 -26
Myytävissä olevat rahoitusvarat -12 -41 6 -101
Tuloverot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi - 4 -1 2
  -23 22 -82 -322
         
Laaja tulos yhteensä 77 5 -194 -347
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 76 1 -169 -323
Määräysvallattomille omistajille 1 4 -25 -24
  77 5 -194 -347

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

 

 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma*

 

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 195 21
Suojaustulos laajasta tuloksesta 2 -1
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 95 174
Nettokäyttöpääoman muutos -138 -69
Liiketoiminnan rahavirrat 154 125
Maksetut nettorahoituserät -74 -66
Maksetut tuloverot, netto -13 -3
Liiketoiminnan nettorahavirta 67 56
     
Investointien rahavirta    
Tuotot osakkuus- ja yhteisyritysten osakkeiden myynnistä 61 -
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä 6 18
Investoinnit -132 -172
Lainasaamisten nettomuutos 34 2
Investointien nettorahavirta -31 -152
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen maksut -61 -39
Lyhytaikaisten lainojen muutos -25 -15
Tytäryhtiöiden osakkeiden myynnistä saadut tulot 5 -
Osinko määräysvallattomille omistajille - -7
Omien osakkeiden osto** -4 -
Rahoituksen nettorahavirta -85 -61
     
Rahavarojen nettomuutos -49 -157
Muuntoerot 4 3
Nettorahavarat katsauskauden alussa 2 061 1 917
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 016 1 763
     
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 018 1 764
Käytössä olevat luottolimiitit katsauskauden lopussa -2 -1
Nettorahavarat katsauskauden lopussa 2 016 1 763

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.
** Omat osakkeet ostettu konsernin osakekannustinohjelmaan. Konsernilla ei ollut omia osakkeita maaliskuun lopussa.
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, liikearvo, biologiset hyödykkeet ja muut aineettomat hyödykkeet

Milj. EUR 1–3/14 1–3/13 2013
Avaava tase 1.1. 6 442 7 039 7 039
Tytäryritysten hankinta - - 1
Lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 87 120 710
Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 14 10 50
Vähennykset -5 -8 -80
Tytäryritysten myynti - - -2
Poistot ja arvonalentumiset -141 -196 -1 189
Biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostus -1 -3 185
Muuntoero ja muut -18 107 -272
Tasearvo yhteensä 6 378 7 069 6 442

 

Korolliset lainat

Milj. EUR 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2013
Joukkovelkakirjalainat 3 142 3 177 3 415
Lainat rahoituslaitoksilta 1 363 1 398 1 280
Rahoitusleasingvastuut 77 77 100
Muut pitkäaikaiset lainat 88 93 243
Pitkäaikainen velka mukaan lukien lyhytaikainen osuus 4 670 4 745 5 038
Lyhytaikaiset lainat 496 510 408
Korkovelat 70 93 81
Johdannaisvelat 141 141 179
Käytössä olevat luottolimiitit 2 12 1
Korolliset velat yhteensä 5 379 5 501 5 707

 

Milj. EUR 1–3/14 2013 1–3/13
Avaava tase 1.1. 5 501 5 699 5 699
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 239 -
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -61 -377 -39
Lyhytaikaisten lainojen ja korkovelan muutos -75 101 -13
Johdannaisvelkojen muutos - -51 -13
Muuntoero ja muut 14 -110 73
Korolliset velat yhteensä 5 379 5 501 5 707 

Lyhennetty konsernin tase*

Milj. EUR   31.3.2014 31.12.2013 31.3.2013 1.1.2013
Varat          
           
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ja liikearvo O 5 740 5 808 6 573 6 565
  Biologiset hyödykkeet O 638 634 496 474
  Päästöoikeudet O 47 21 35 30
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O 980 1 013 980 941
  Myytävissä olevat: korolliset I 14 10 100 96
  Myytävissä olevat: korottomat O 345 361 407 451
  Pitkäaikaiset lainasaamiset I 60 80 137 134
  Laskennalliset verosaamiset T 212 229 169 143
  Muut pitkäaikaiset varat O 85 63 80 85
    8 121 8 219 8 977 8 919
           
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus O 1 514 1 445 1 610 1 510
  Verosaamiset T 14 13 18 18
  Korottomat saamiset O 1 689 1 555 1 851 1 714
  Korolliset saamiset I 122 147 196 211
  Rahavarat I 2 018 2 073 1 764 1 921
    5 357 5 233 5 439 5 374
           
Varat yhteensä   13 478 13 452 14 416 14 293
           
Oma pääoma ja velat          
           
  Emoyhtiön omistajille   5 286 5 213 5 772 5 770
  Määräysvallattomille omistajille   68 60 89 92
Oma pääoma yhteensä   5 354 5 273 5 861 5 862
           
Pitkäaikaiset velat          
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 403 378 470 480
 Muut varaukset O 127 127 145 145
 Laskennalliset verovelat T 302 312 361 358
 Korollinen pitkäaikainen velka I 4 158 4 201 4 832 4 799
 Muut pitkäaikaiset korottomat velat O 22 24 9 11
    5 012 5 042 5 817 5 793
Lyhytaikaiset velat          
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 512 544 206 202
 Korolliset velat I 709 756 669 698
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 866 1 821 1 821 1 698
 Verovelat T 25 16 42 40
    3 112 3 137 2 738 2 638
           
Velat yhteensä   8 124 8 179 8 555 8 431
           
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 478 13 452 14 416 14 293

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan.
 

 


 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista*

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Kertyneet muuntoerot ja netto-investointien suojaukset Kertyneet voittovarat Jakaan- tuminen emoyhtiön omistajille Määräys-vallat-tomien omistajien osuus Yh-teen-
Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytävissä olevat rahoitusvarat Valuutta- ja hyödyke-suojaukset Muut laajan tuloksen erät osakkuus- ja yhteis-yrityksissä
Oma pääoma 31.12.2012 1 342 77 633 -10 4 362 12 -34 -10 3 394 5 770 92 5 862
Tilikauden tulos - - - - - - - - - -17 -17 1 -16
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -41 -11 2 64 - 14 3 17
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -1 2 - 3 - 4 - 4
Laaja tulos yhteensä - - - - - -42 -9 2 67 -17 1 4 5
Maksetut osingot - - - - - - - - - - - -7 -7
Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - - 1 1 - 1
Oma pääoma 31.3.2013 1 342 77 633 -10 4 320 3 -32 57 3 378 5 772 89 5 861
Tilikauden tulos - - - - - - - - - -36 -36 -19 -55
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -60 -15 10 -268 74 -259 -9 -268
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 2 3 - -7 -27 -29 - -29
Laaja tulos yhteensä - - - - - -58 -12 10 -275 11 -324 -28 -352
Maksetut osingot - - - - - - - - - -237 -237 - -237
Vähennykset - - - - - - - - - - - -1 -1
Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - - 1 1 - 1
Määräysvallattomien omistajien transaktiot osakkuus- ja yhteisyrityksissä - - - - - - - - - 1 1 - 1
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen - - - 10 - - - - - -10 - - -
Oma pääoma 31.12.2013 1 342 77 633 - 4 262 -9 -22 -218 3 144 5 213 60 5 273
Tilikauden tulos - - - - - - - - - 99 99 1 100
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -12 -9 -3 1 - -23 - -23
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -1 2 - -1 - - - -
Laaja tulos yhteensä - - - - - -13 -7 -3 - 99 76 1 77
Vähennykset - - - - - - - 15 - -15 - 7 7
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osto - - - -4 - - - - - - -4 - -4
Osakeperusteiset maksut - - - 4 - - - - - -3 1 - 1
 Oma pääoma 31.3.2014 1 342 77 633 - 4 249 -16 -10 -218 3 225 5 286 68 5 354

* Vertailukausien tiedot on oikaistu. Lisätietoja kohdassa Yleistä sivulla 12.

 


Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Milj. EUR 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2013
Omasta puolesta annetut vakuudet      
  Kiinnitykset 6 18 6
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 18 18 18
Muiden puolesta annetut vakuudet      
  Takaukset 5 5 5
Muut omat vastuut      
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n aikana 70 71 101
  Vuokrasopimukset seuraavien 12 kk:n jälkeen 530 510 552
  Muut vastuut 5 5 6
Yhteensä 634 627 688
       
  Kiinnitykset 6 18 6
  Takaukset 23 23 23
  Vuokrasopimusvastuut 600 581 653
  Muut vastuut 5 5 6
Yhteensä 634 627 688


Pääomasitoumukset
Konsernin suorat investointisopimukset ilman yritysostoja olivat 237 milj. euroa (verrattuna 244 milj. euroon 31.3.2013 ja 142 milj. euroon 31.12.2013). Nämä sisältävät konsernin osuuden yhteisoperaatioiden suorista investointisopimuksista.

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 999 4 319 1 054 1 041 1 101 1 123
Biomaterials 263 1 033 266 239 266 262
Building and Living 445 1 867 466 460 500 441
Renewable Packaging 823 3 272 788 829 835 820
Muut 689 2 690 672 612 685 721
Segmenttien välinen liikevaihto -651 -2 618 -634 -628 -661 -695
Yhteensä 2 568 10 563 2 612 2 553 2 726 2 672


Operatiivinen liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 35 34 36 13 -17 2
Biomaterials 21 77 24 17 14 22
Building and Living 20 75 19 24 28 4
Renewable Packaging 92 318 73 100 77 68
Muut 14 74 - 30 22 22
Operatiivinen liiketulos 182 578 152 184 124 118
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* -11 11 30 -5 -8 -6
Kertaluonteiset erät 24 -539 -392 -23 -33 -91
Liiketulos (IFRS) 195 50 -210 156 83 21
Nettorahoituserät -65 -239 -71 -53 -59 -56
Tulos ennen veroja 130 -189 -281 103 24 -35
Tuloverot -30 118 121 -19 -3 19
Katsauskauden tulos 100 -71 -160 84 21 -16

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
 

Kertaluonteiset erät segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading -7 -644 -538 8 -30 -84
Biomaterials - 2 -8 -1 11 -
Building and Living -13 -7 - - - -7
Renewable Packaging - 120 144 -28 4 -
Muut 44 -10 10 -2 -18 -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät 24 -539 -392 -23 -33 -91
Verojen kertaluonteiset erät 6 145 114 3 9 19
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät 30 -394 -278 -20 -24 -72
             
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät, jotka kohdistuvat:            
Emoyhtiön omistajille 30 -369 -253 -20 -24 -72
Määräysvallattomille omistajille - -25 -25 - - -
  30 -394 -278 -20 -24 -72Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät* segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading -2 2 3 -1 - -
Biomaterials -3 5 13 -4 -2 -2
Building and Living -1 - - - - -
Renewable Packaging 1 -1 - -1 - -
Muut -6 5 14 1 -6 -4
Liiketuloksen käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät -11 11 30 -5 -8 -6

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

Liiketulos segmenteittäin

Milj. EUR 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Printing and Reading 26 -608 -499 20 -47 -82
Biomaterials 18 84 29 12 23 20
Building and Living 6 68 19 24 28 -3
Renewable Packaging 93 437 217 71 81 68
Muut 52 69 24 29 -2 18
Liiketulos (IFRS) 195 50 -210 156 83 21
Nettorahoituserät -65 -239 -71 -53 -59 -56
Tulos ennen veroja 130 -189 -281 103 24 -35
Tuloverot -30 118 121 -19 -3 19
Katsauskauden tulos 100 -71 -160 84 21 -16


 

 

Euron vaihtokurssit

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  31.3.2014 31.12.2013 31.3.2014 31.12.2013
SEK 8,9483 8,8591 8,8575 8,6505
USD 1,3788 1,3791 1,3697 1,3281
GBP 0,8282 0,8337 0,8278 0,8493Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.3.2014

Milj. EUR USD SEK GBP
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 980 -770 480
Transaktioriskin suojaukset 31.3.2014 -450 400 -230
Suojausprosentti 31.3.2014 seuraaville 12 kuukaudelle 46 % 52 % 48 %

Ison-Britannian punnan lisäsuojaus 13–15 kuukaudelle kasvattaa suojausprosenttia 5 %.Valuuttakurssimuutosten vaikutus operatiiviseen liiketulokseen

Operatiivinen liiketulos: Valuuttakurssivaikutus, 10 % vahvistuminen Milj. EUR
USD 98
SEK -77
GBP 48

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.

 

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot
Stora Enso määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostustekniikoittain seuraavan hierarkian mukaisesti:

• Taso 1: vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

• Taso 2: muut tekniikat, joissa kaikki kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat todettavissa suoraan tai epäsuorasti

• Taso 3: tekniikat, joissa käytettävillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kirjattuun käypään arvoon, mutta ne eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin.

Arvostustekniikat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä.


Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella: 31.3.2014

Milj. EUR Lainat ja saamiset Käypään arvoon tulos-laskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdan-naiset Myytävissä olevat rahoitus-varat Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvarat            
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 359 359 359
Pitkäaikaiset lainasaamiset 60 - - - 60 62
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 382 1 - - 1 383 1 383
Korolliset saamiset 14 80 28 - 122 122
Lyhytaikaiset investoinnit ja rahavarat 2 018 - - - 2 018 2 018
Kirjanpitoarvo 3 474 81 28 359 3 942 3 944

 

Milj. EUR   Käypään arvoon tulos-laskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdan-naiset Rahoitus-varat jaksotet-tuun hankinta-menoon Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvelat            
Korollinen pitkäaikainen velka   - 5 4 153 4 158 4 367
Korollisten velkojen lyhennyserät   - - 512 512 512
Korolliset velat   99 42 566 707 707
Ostovelat ja muut korottomat velat   - - 1 419 1 419 1 419
Käytössä olevat luottolimiitit   - - 2 2 2
Kirjanpitoarvo   99 47 6 652 6 798 7 007
             
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä    
Rahoitusvaroihin kuuluvat johdannaiset - 109 - 109    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 14 - 345 359    
Rahoitusvelkoihin kuuluvat johdannaiset - 146 - 146    

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella: 31.12.2013

Milj. EUR Lainat ja saamiset Käypään arvoon tulos-laskelman kautta kirjattavat rahoitus-erät Suojaavat johdan-naiset Myytävis-sä olevat rahoitus-varat Kirjanpito-arvot Käypä arvo
Rahoitusvarat            
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - 371 371 371
Pitkäaikaiset lainasaamiset 80 - - - 80 82
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 260 2 - - 1 262 1 262
Korolliset saamiset 31 83 33 - 147 147
Lyhytaikaiset investoinnit ja rahavarat 2 073 - - - 2 073 2 073
Kirjanpitoarvo 3 444 85 33 371 3 933 3 935

 

Milj. EUR   Käypään arvoon tuloslas-kelman kautta kirjattavat rahoitus-erät Suojaavat johdan-naiset Rahoitus-varat jaksotet-tuun hankinta-menoon Kirjan-pitoarvot Käypä arvo
Rahoitusvelat            
Korollinen pitkäaikainen velka   - 4 4 197 4 201 4 400
Korollisten velkojen lyhennyserät   - - 544 544 544
Korolliset velat   101 39 604 744 744
Ostovelat ja muut korottomat velat   - - 1 371 1 371 1 371
Käytössä olevat luottolimiitit   - - 12 12 12
Kirjanpitoarvo   101 43 6 728 6 872 7 071
             
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä    
Rahoitusvaroihin kuuluvat johdannaiset - 118 - 118    
Myytävissä olevat rahoitusvarat 10 - 361 371    
Rahoitusvelkoihin kuuluvat johdannaiset - 144 - 144    

 

Tason 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusvarojen täsmäytys: 31.3.2014

Milj. EUR Noteeraamat-tomat osakkeet Noteeraamat-tomat korolliset arvopaperit Yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 361 - 361
Aktivoidut korot - - -
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot/tappiot - - -
Tuloslaskelmaan siirretyt muiden laajan tuloksen erien voitot - - -
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tappiot -16 - -16
Lisäykset - - -
Vähennykset - - -
Tasearvo 31.3.2014 345 - 345Tason 3 käypään arvoon kirjattujen rahoitusvarojen täsmäytys: 31.12.2013

Milj. EUR Noteeraamat-tomat osakkeet Noteeraamat-tomat korolliset arvopaperit Yhteensä
Avaava tase 1.1.2013 451 90 541
Aktivoidut korot - 9 9
Tuloslaskelmaan kirjatut voitot (tappiot) 1 2 3
Tuloslaskelmaan siirretyt muiden laajan tuloksen erien voitot - -7 -7
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tappiot -97 - -97
Lisäykset 9 - 9
Vähennykset -3 -94 -97
Tasearvo 31.12.2013 361 - 361Noteeraamattomat osakkeet
Noteeraamattomat osakkeet koostuvat pääasiassa PVO-osakkeista, joiden arvostusmenetelmät on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä. Arvostus on herkin sähkön hinnan ja diskonttauskoron muutoksille. Arvostusmallissa käytetty 4,66 %:n diskonttauskorko määritetään keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen perusteella. Diskontattujen rahavirtojen laskennassa +/- 5 %:n muutos sähkön hinnassa merkitsisi +/- 34 milj. euron muutosta arvostuksessa, ja diskonttauskoron +/- 1 %:n muutos merkitsisi -/+ 26 milj. euron muutosta arvostuksessa.


Stora Enson osakkeet

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 152 937 67 834 472 263 738 23 080 578
Helmikuu 194 602 97 734 588 239 718 38 293 050
Maaliskuu 165 392 61 344 424 243 333 21 003 625
Yhteensä 512 931 226 913 484 746 789 82 377 253

Päätöskurssi
Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 7,00 6,94 63,20 61,05
Helmikuu 8,35 8,26 73,20 72,85
Maaliskuu 7,72 7,77 69,90 69,35 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
 

Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROCE (%) 100 x Operatiivinen liiketulos
Sijoitettu pääoma1) 2)
     
Sidotun pääoman operatiivinen tuotto, operatiivinen ROOC (%) 100 x Operatiivinen liiketulos
Sidottu pääoma1) 2)
     
Oman pääoman tuotto, ROE (%) 100 x Tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta – verot
Oma pääoma yhteensä2)
     
Omavaraisuusaste (%) 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma
     
Korolliset nettovelat   Korolliset velat – korolliset saamiset
     
Velkaantumisaste   Korolliset nettovelat
Oma pääoma 3)
         
Kassatulos/osake (CEPS)     Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
Katsauskauden tulos3) – ja arvonalentumiset – muutokset
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
     
Tulos/osake (EPS)   Katsauskauden tulos3)
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
     
Operatiivinen liiketulos   Segmenttien liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.
     
Operatiivinen EBITDA   Liiketulos ilman aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia
     
Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan   Korolliset nettovelat
Operatiivinen EBITDA
     
Edelliset 12 kuukautta   Raportointipäivää edeltävät 12 kuukautta

1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Katsauskauden keskiarvo
3) Jakautuminen emoyhtiön omistajille


Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242
Hanne Karrinaho, viestintäjohtaja, puh. 02046 21446


Stora Enson vuoden 2014 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 21.7.2014.

 

WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio isännöivät tänään klo 14.30 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

Iso-Britannia +44(0)20 7138 0815
Suomi +358 (0)9 6937 9590
Ruotsi +46 (0)8 5065 3938
Yhdysvallat +1 212 444 0895
Koodi: 2512216


Verkkolähetys (webcast) on osoitteessa http://www.media-server.com/m/p/2k65q9d7Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja 
korkotasovaihtelut.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

 

Tilaa

Liitteet & linkit