Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2014 klo 20.40
 

Stora Enso Oyj:n 23. huhtikuuta 2014 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2013.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan 15.5.2014.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä nykyiset jäsenet Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Richard Nilsson samaksi ajanjaksoksi.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja                      170 000 euroa
varapuheenjohtaja 100 000 euroa
jäsenet 70 000 euroa

                                                                                       Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja                      20 000 euroa
jäsenet 14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja                      10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa

                                                                

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja 7 500 euroa
jäsenet 4 000 euroa

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2014 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2014 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2015 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2015. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota.


Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Juha Rantanen ja Mikael Mäkinen jatkavat talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Juha Rantanen valittiin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Anne Brunila (puheenjohtaja) ja Birgitta Kantola valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Tilaa