Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2012 klo 19.30

Stora Enso Oyj:n 24. huhtikuuta 2012 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2011.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2012 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan 16.5.2012.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Hock Goh samaksi toimikaudeksi.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja                      170 000 euroa
varapuheenjohtaja 100 000 euroa
jäsenet 70 000 euroa

                                                                                       Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja                      20 000 euroa
jäsenet 14 000 euroa

                                                                 Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja                      10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2012 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2012 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2013 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2013. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock ja Juha Rantanen jatkavat edelleen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Matti Vuoria jatkavat edelleen palkitsemisvaliokunnan jäseninä.


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa