Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 18.20

Stora Enso Oyj:n 22. huhtikuuta 2015 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan 13.5.2015.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg.

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:

puheenjohtaja 170 000 euroa
varapuheenjohtaja 100 000 euroa
jäsenet   70 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja                    20 000 euroa
jäsenet 14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja                    10 000 euroa
jäsenet   6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja 10 000 euroa
jäsenet   6 000 euroa

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan ehdotuksia liittyen
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2015 mukaan kaksi suurinta osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2015 mennessä. Osakkeenomistaja voi painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2016 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2016. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota.


Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha Rantasen.

Juha Rantanen (puheenjohtaja), Gunnar Brock, Mikael Mäkinen ja Richard Nilsson valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Juha Rantanen ja Hans Stråberg valittiin uudelleen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Anne Brunila (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Richard Nilsson valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Tilaa