Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 29.03.07 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2006.
Osinko
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2006
osakekohtainen osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 17.04.07 alkaen
osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 03.04.07 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen tai VPC:n omistajaluetteloon.
VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina ja Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien
ADR-todistusten haltijoille osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja että
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes
Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi,
Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg. Jukka Härmälä luopuu
hallituspaikastaan.

Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraaviksi:
 puheenjohtaja 135 000 euroa
 varapuheenjohtaja    85 000 euroa
 jäsenet            60 000 euroa

Yhtiökokous vahvisti hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot
seuraaviksi:

Talous- ja tarkastuskomitea
 puheenjohtaja 20 000 euroa
 jäsenet            14 000 euroa

Palkkiokomitea
 puheenjohtaja 10 000 euroa
 jäsenet            6 000 euroa


Nimityskomitean nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea
valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten
lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja (d)
hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen.
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
-     hallituksen puheenjohtaja
-     hallituksen varapuheenjohtaja
-     kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon
01.10.07 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden)

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2008 yhtiökokousta varten
viimeistään 31.01.08. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää
nimityskomitean puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille,
jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron
vuosipalkkio.

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja
varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.

Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta
Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja
tarkastuskomitean jäseninä.

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka
Niemi ja Matti Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä.


Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p.   Jussi Siitonen  Jukka Marttila

Tilaa