Stora Enson yt-neuvottelut Summan, Kemijärven ja Anjalan tehtaiden sekä Helsingin pääkonttorin osalta ovat päättyneet


            
Stora Enson yt-neuvottelut Summan, Kemijärven ja Anjalan tehtaiden sekä
Helsingin pääkonttorin osalta ovat päättyneet. Syyt 25.10.2007 julkaistuille
suunnitelmille uudelleenjärjestelyiksi ja kapasiteettivähennyksiksi eivät ole
muuttuneet. Esimerkiksi sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperissa sekä
päällystämättömässä aikakauslehtipaperissa on edelleen ylikapasiteettia ja
erityisesti tuontipuun osalta hinnannousu on ollut erittäin voimakasta. Stora
Enson on jatkuvasti tarkasteltava kustannuksia ja kilpailuasemaansa ja siten
yrityksen tulevaisuuden turvaamista. 

Yt-neuvottelujen yhteydessä lokakuussa ilmoitettu noin 1 100 henkilön
vähennystarve on supistunut 985 henkilöön. Heistä noin 170 on määräaikaisia,
noin 255 erilaisten eläkejärjestelyjen piirissä ja jäljelle jäävät noin 560
julkaistujen uudelleenkoulutukseen ja uudelleentyöllistämiseen suuntautuvien
tukitoimien piirissä. 

Kemijärven sellutehdas suljetaan pysyvästi, jotta voidaan turvata Veitsiluodon
ja Oulun tehtaiden kotimaisen sellupuun saanti ja vastaavasti vähentää erittäin
kalliin tuontipuun määrää. Kemijärven sellutehtaan sulkeminen vähentää
pitkäkuituisen sellun tuotantoa 250 000 tonnia, sellupuun käyttöä 1,4 miljoonaa
kuutiota sekä sähkön kulutusta 140 GWh:a vuodessa. Kemijärven tehdas suljetaan
huhtikuun lopussa ja henkilöstövähennys on 214. 

Kymenlaakson Summan tehdas suljetaan viime vuosien keskimääräisen tappiollisen
toiminnan sekä heikkojen pitkän aikavälin kannattavuusodotusten vuoksi.
Huolimatta tehtaan työntekijöiden ponnistuksista tehdas ei pysty kilpailemaan
tulevaisuudessa käyttäen kallista puuraaka-ainetta, josta merkittävä osa on
tuontipuuta. Summan tehtaan sulkeminen vähentää Stora Enson vuosittaista
sanomalehtipaperin ja erikoissanomalehtipaperin tuotantokapasiteettia 270 000
tonnilla ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin 80 000 tonnilla. Sellupuun
kulutus vähenee miljoonalla kuutiometrillä, ja kotimainen osuus tästä käytetään
Stora Enson muilla tehtailla. Sähkönkulutus vähenee vuositasolla 1 000 GWh:a.
Summan tehdas suljetaan tammikuun lopussa ja henkilöstövähennys on 450. 

Anjalan tehtaalla paperikone 1, jonka tuotantokapasiteetti vuositasolla on 120
000 tonnia kirjapaperia, suljetaan marraskuussa 2008, kuten aikaisemmin on
ilmoitettu. Henkilöstövähennys Anjalasta on 170. Muut konsernin
henkilöstövähennykset ovat Kymenlaakson alueen yhteisistä palveluista 122 sekä
Helsingin pääkonttorista 29. 

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen toteaa: “Julkaisemamme suunnitelmat Summan ja
Kemijärven tehtaiden sulkemisesta on saanut paljon huomiota osakseen.
Yt-neuvottelujen jälkeenkin meidän on jatkettava 25.10. ilmoittamallamme
tiellä, sillä näkemyksemme kotimaisen puun riittävyydestä Stora Ensolle ei ole
muuttuneet, kuten ei paperin markkinatilannekaan - meidän on turvattava koko
yrityksen sekä Suomen Stora Enson toiminta.” 

“Stora Enso on aloittanut kestävien ratkaisujen löytämisen tiiviissä
yhteisyössä sekä kansallisten että paikallisten organisaatioiden kanssa. Näiden
ratkaisujen tarkoitus on pienentää päätöstemme vaikutuksia mahdollisimman
paljon. Koska päätökset ovat vaikeita niin monille ihmisille, vetoan kaikkiin
mahdollisiin tahoihin saadaksemme uutta yritystoimintaa nopeasti näille
paikkakunnille sekä työpaikkoja niille ihmisille, joille muuttaminen on
mahdollista. Useat tahot ovat osoittaneet kiinnostuksensa ja meillä on tiedossa
useita strategiaamme tukevia ehdotuksia, ja mielelläni näkisin niitä lisää.
Meidän on löydettävä ratkaisut mahdollisimman pian ja siksi olemme palkanneet
Ernst & Youngin auttamaan meitä”, Jouko Karvinen jatkaa. 

”Marraskuun alussa Stora Enso ilmoitti, valtion 15 miljoonan euron määrärahan
lisäksi, 5 miljoonan euron tukipaketista Kemijärvelle ja Kymenlaaksoon
henkilöstön uudelleentyöllistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Olemme
nyt päättäneet kaksinkertaistaa tuon summan. Se keskitetään täysin niiden
työntekijöiden taloudelliseen tukemiseen, jotka osallistuvat
uudelleenkoulutukseen ja siten uudelleentyöllistymiseen uusissa yrityksissä
näillä paikkakunnilla”, Jouko Karvinen jatkaa. 
”Summan ja Kemijärven kiinteistöille on tarkoitus löytää uutta kestävällä
tavalla työllistävää liiketoimintaa, joka ei kilpaile kriittisestä sellupuun
kysynnästä tai tuotetarjonnassa ja joka myös luo uusia
työllistymismahdollisuuksia. Osa keskustelujen alla olevista ehdotuksista
pohjautuu Itä-Lapin metsien käyttöön ja ne tukevat myös Stora Enson kuitupuun
hankintaa”, Karvinen jatkaa. 

Koska Kotkan tehdas ei liity Stora Enson ydinstrategiaan, yhtiö pyrkii
aktiivisesti löytämään tehtaalle uutta omistajaa, joka voisi jatkaa
laminaattipaperin ja erikoispäällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantoa. 

Ruotsin Norrsundetin sellutehdas aiotaan sulkea pysyvästi vuoden 2008 lopulla.
Henkilöstön ja työntekijäjärjestöjen kanssa käytävien yt-neuvottelujen tuloksia
odotetaan kevään aikana. 

Lisätietoja antavat
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja,
puh. +358 400 480 984 
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
40 763 8767 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enso Oyj


pp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa