Yhtiökokouskutsu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 08.59               
Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,     
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen  
aloitetaan klo 15.00.                              

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus   
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille.               

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. 	Kokouksen avaaminen                             

2. 	Kokouksen järjestäytyminen                         

3. 	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen       

4. 	Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. 	Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. 	Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen                                   
Toimitusjohtajan katsaus                            

7. 	Tilinpäätöksen vahvistaminen                        

8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja tappion kattaminen sekä varojenjaosta
päättäminen                                   

	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön taseesta ilmenevien emoyhtiön
viimeisimmän tilikauden ja sitä edeltävien tilikausien tappio,         
kokonaissummaltaan noin 1 251,3 miljoonaa euroa, katetaan alentamalla emoyhtiön 
sijoitetun vapaan pääoman rahastoa samalla summalla.              

	Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan 
pääomanpalautuksena emoyhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,20 euroa  
osakkeelta, kokonaissummaltaan enintään 158 miljoonaa euroa.          

Pääomanpalautus maksetaan osakkaalle, joka pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä  
7.4.2010 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon tai Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta   
Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii
pääomanpalautuksen maksusta Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja 
pääomanpalautus maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company    
Americas huolehtii pääomanpalautuksen maksusta Deutsche Bank Trust Company   
Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja pääomanpalautus     
maksetaan Yhdysvaltain dollareina.                       

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 
20.4.2010.                                   

9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   

10.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

	Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen    
komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:               

--------------------------------------------------------------------------------
| Hallitus               |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja            | 135 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varapuheenjohtaja          | 85 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet               | 60 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------


	Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta  
hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.                  

	Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:  

--------------------------------------------------------------------------------
| Talous- ja tarkastuskomitea:                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja             | 20 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet                | 14 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Palkkiokomitea            |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja            | 10 000 euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jäsenet               | 6 000 euroa              |
--------------------------------------------------------------------------------


	Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden   
puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen   
tytäryhtiön palveluksessa.                           

11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                

Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan   
kahdeksan jäsentä.                               

12.	Hallituksen jäsenten valitseminen                      

	Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar 
Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus  
Wallenberg ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Carla Grasso ja Mikael
Mäkinen samaksi toimikaudeksi. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Claes Dahlbäck, 
Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi ovat ilmoittaneet, etteivät he ole  
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.                 

Hallitus ilmoittaa, että mikäli edellä mainitut henkilöt yhtiökokouksessa    
valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Gunnar Brock hallituksen    
puheenjohtajaksi ja Juha Rantanen hallituksen varapuheenjohtajaksi, kuten myös 
nimityskomitea on suosittanut.                         
Carla Grasso toimii kaivosalan yritys Vale                   
S.A:ssa johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate Services. Hän on suorittanut 
talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa.          

Mikael Mäkinen on Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan    
diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta.                 

13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan   
laskun mukaan.                                 

14.	Tilintarkastajan valitseminen                        

	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö  
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti.                          

15. Nimityskomitean nimeäminen 

Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka   
tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat:          
(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,                      
(b) hallituksen jäseniä,                            
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä 
(d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.       

Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:                       
hallituksen puheenjohtaja                            
hallituksen varapuheenjohtaja                          
kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2010 mukaan kaksi suurinta   
osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.                   

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakasrekisteriin  
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla   
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan  
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan    
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa       
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2010 mennessä.             

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa    
esityksensä hallitukselle vuoden 2011 yhtiökokousta varten viimeistään     
31.1.2011. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan
3 000 euron vuosipalkkio.                            

16.	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 10   
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa viimeistään kolme 
viikkoa ennen yhtiökokouksen pitopäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää  
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                      

	Ehdotus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin        
osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa  
yhtiöissä ja kyseisen direktiivin perusteella osakeyhtiölakiin tehtyihin    
muutoksiin, jotka tulivat voimaan 3.8.2009 ja 31.12.2009 ja joiden mukaisesti  
julkisesti noteeratun yhtiön tulee toimittaa kutsu yhtiökokoukseen viimeistään 
kolme viikkoa ennen yhtiökokouspäivää, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                         

17.	Päätöksentekojärjestys                           

18.	Kokouksen päättäminen                            

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä  
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa    
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön   
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen julkaistaan  
pdf-dokumenttina Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa         
www.storaenso.com/investors viikolla 8 vuonna 2010. Päätösehdotukset ja     
vuosikertomus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä    
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.    
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa   
www.storaenso.com/agm 14.4.2010 lähtien.                    

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina  
19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 25.3.2010 
klo 12.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:              

--------------------------------------------------------------------------------
| a)      Yhtiön        | www.storaenso.com/agm             |
| internetsivujen kautta:   |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| b)      Puhelimitse     | +358 204 621 245               |
| numeroon:          |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | +358 204 621 224               |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | +358 204 621 210               |
--------------------------------------------------------------------------------
| c)      Telefaksilla     | +358 204 621 359               |
| numeroon:          |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| d)      Kirjeitse      | Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,   |
| osoitteeseen:        | 00101 Helsinki                |
--------------------------------------------------------------------------------

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja     
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja 
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                             

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä.                            

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on   
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean   
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri         
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa        
osakkeenomistajaa.                               

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora 
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä.                                  

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua       
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi   
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon     
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 19.3.2010. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään     
perjantaina 26.3.2010 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta 
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.               

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista   
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa        
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen  
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä     
mainittuun ajankohtaan mennessä.                        

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa   
www.storaenso.com/agm.                             

4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet                  

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja  
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa Euroclear Sweden AB:lle asiasta 
tilapäistä osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus Euroclear Sweden  
AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään perjantaina 19.3.2010 kello 15.00  
Ruotsin aikaa. Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen 
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.          

5. ADR-todistukset                               

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa    
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company
Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin     
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.             

6. Muut tiedot                                 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 177 150 084    
kappaletta A-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 150 084 ääntä, ja  
yhteensä 612 388 415 kappaletta R-sarjan osakkeita, jotka edustavat yhteensä  
vähintään 61 238 842 ääntä. Jokainen A-sarjan osake ja kymmenen (10) R-sarjan  
osaketta oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin  
vähintään yksi ääni.                              


LIITTEET                                    

Gunnar Brock on syntynyt vuonna 1950 ja on Ruotsin kansalainen. Hänellä on laaja
kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä johtavissa       
suuryrityksissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Alfa Lavalissa, Thule  
Internationalissa ja Tetra Pakissa, jossa hän toimi myös useissa        
kansainvälisissä tehtävissä sekä viimeksi Atlas Copco -konsernin        
toimitusjohtajana vuodesta 2002 toukokuuhun 2009. Hän on Mölnlycke Healhcare  
AB:n hallituksen puheenjohtaja ja Teknikföretagenin, Investor AB:n ja Ruotsin  
SOS-Lapsikylän hallitusten jäsen sekä Royal Swedish Academy of Engineering   
Sciencesin (IVA) jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon 
Tukholman kauppakorkeakoulussa. Gunnar Brock on ollut Stora Enson hallituksen  
jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Hän oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.                              

Carla Grasso on syntynyt 1962 ja on Brasilian kansalainen. Hän toimii kaivosalan
yritys Vale S.A:ssa (www.vale.com) johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate  
Services. Ennen siirtymistään Valen palvelukseen vuonna 1997, hän toimi useissa 
valtiollisissa instituutioissa Brasiliassa. Vuosina 1994-1997 hän koordinoi   
sosiaali- ja terveysministeriötä täydentävää hyvinvointihallintoa ja vuosina  
1992-1994 hän oli erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä.   
Vuosina 1990-1992 hän toimi makrotalouden ja sosiaalitoimen aluekoordinaattorina
presidentin kansliassa ja 1988-1990 finanssipolitiikan erikoisasiantuntijana  
sisäministeriön suunnitteluosastolla. Carla Grasso on suorittanut        
talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa.          

Mikael Mäkinen on syntynyt 1956 ja on Suomen kansalainen. Hän on toiminut    
Cargotec Oyj:n (www.cargotec.com) toimitusjohtajana vuodesta 2006. Hänellä on  
laaja kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä         
Wärtsilä-konsernissa. Ennen Cargoteciin siirtymistään hän toimi Wärtsilän Ship 
Power -liiketoiminnan johtajana 1999-2006. Hän toimi Wärtsilä NSD Singaporen  
toimitusjohtajana 1997-1998 ja johtajana Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel  
vuosina 1992-1997. Hän on Finpron hallituksen puheenjohtaja sekä Kansainvälisen 
kauppakamari ICC Suomen, Lemminkäinen Oyj:n ja Teknologiateollisuus ry:n    
hallitusten jäsen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä    
korkeakoulusta.                                 

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on 
saatavilla:                                   
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=04022010           
Kopioi linkki selaimeesi.                            


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410                 
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 
ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson   
osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE 
A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa 
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.                  


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa