Asuntomessut Vaasassa kiinnostivat erityisesti rakentajia ja remontoijia / Bostadsmässan i Vasa intresserade i synnerhet byggare och renoverare


Viime kesän asuntomessuilla kävijöistä suurella osalla on suunnitteilla joko omakotitalon tai loma-asunnon rakentaminen tai remontointi. Eri hankkeita on suunnitteilla 85 000 ja niihin aiotaan käyttää seuraavan vuoden sisällä keskimäärin 34 000 euroa. Tämä kävi ilmi asuntomessujen kävijätutkimuksesta, joka julkaistiin tänään Vaasassa pidetyssä asuntomessujen palauteseminaarissa.

- On hienoa, että olemme pystyneet tarjoamaan rakentajille ja remontoijille kohtauspaikan pientaloteollisuuden ja asumisen erilaisten palveluidentuottajien kanssa. Se on meidän tärkeä tavoitteemme asuntomessutapahtumalle. Vaasassa myös näytteilleasettajat ovat tutkimuksen mukaan saavuttaneet tavoitteensa tunnettuuden ja myynnin lisäämisen osalta, kertoo Suomen Asuntomessujen tj. Pasi Heiskanen.

Näytteilleasettajista noin 80 % halusi tavoittaa nimenomaan omakotitalon rakentajia. Messuvieraat hakivat edellisvuosien tapaan messuilta ideoita myös sisustamiseen. Eri tuotteiden hankinnoista oli kiinnostunut jopa 60 % kävijöistä. Piharakentamisen ratkaisut kiinnostivat noin 12 % kävijöistä.

Yli 30 % kävijöistä kertoi messuilla vierailun syyksi mielenkiintoisen ajanvietteen. Odotusarvot täyttyivät hyvin tai jopa erinomaisesti 92 % messukävijöiden mielestä. Mielenkiintoisena havaintona tutkimuksessa nousi esiin se, että Vaasassa arveltiin olevan ruotsinkielisiä noin 54 % väestöstä kun todellinen osuus on vain noin 25 %.

Messuvieraat jättivät lähes 11 miljoonaa euroa messupaikkakunnalle. Suurimpia hyötyjiä olivat majoituspalveluiden tarjoajat ja polttoaineen myyjät. Messualueellekin jäi lähes 4 miljoonaa euroa.

- Vaasan kaupungilla oli kolme tavoitetta asuntomessujen osalta. Halusimme yhdistää Suvilahden vanhan asuntoalueen täydennys- ja rantarakentamisella kaupungin keskustaan ja samalla näyttää, kuinka lähellä keskustaa pystytään asumaan omakotitaloissa. Toiseksi halusimme nostaa energia-alan vaasalaisen osaamisen esiin. Kolmanneksi halusimme saada Vaasaa kaupunkina suomalaisten tietoisuuteen. Kaikki nämä tavoitteet on saavutettu paremmin kuin uskalsimme etukäteen edes toivoa ja kävijätutkimuksen mukaan myös messuvieraat ovat olleet näkemäänsä tyytyväisiä. Siksi voimme olla messuihin erittäin tyytyväisiä, toteaa kaupunginjohtaja Markku Lumio.

Asuntomessujen kävijätutkimus on tämän tiedotteen liitteenä.

Palauteseminaarissa esiteltiin myös kaupungin tekemä asuntomessujen loppuraportti, joka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteissa:
www.asuntomessut.fi/messut/historia/1990-/vaasa
www.vaasa.fi/asuntomessut

Lisätietoja:
tj. Pasi Heiskanen, Suomen asuntomessut, puh. 040 848 6200
kj. Markku Lumio, Vaasa, puh. 040 742 1012


Bostadsmässan i Vasa intresserade i synnerhet byggare och renoverare

Av dem som besökte bostadsmässan senaste sommar hade en stor del planer på att bygga eller renovera antingen ett egnahemshus eller en fritidsbostad. Antalet projekt under planering är 85 000 och i dem kommer man att satsa i genomsnitt 34 000 euro under det kommande året. Detta framgick av bostadsmässans besökarenkät, som publicerades i dag vid feedbackseminariet för Vasa bostadsmässa.

- Det är fint att vi har kunnat erbjuda byggare och renoverare en träffpunkt med småhusindustrin och tjänsteproducenterna inom olika former av boende. Det är ett viktigt mål för oss då vi arrangerar bostadsmässan. Undersökningen visar också att utställarna i Vasa har nått sina mål i fråga om ökad synlighet och försäljning, säger Finlands Bostadsmässas verkställande direktör Pasi Heiskanen.

Av utställarna ville cirka 80 % nå just egnahemsbyggarna. Mässbesökarna kom på samma sätt som under tidigare år också för att söka inredningsidéer på mässan. Hela 60 % av besökarna var intresserade av att skaffa sig olika produkter. Lösningar som har att göra med anläggande av gårdsplanen intresserade cirka 12 % av besökarna.

Över 30 % av besökarna uppgav som orsak till mässbesöket att det är ett intressant tidsfördriv. Förväntningarna uppfylldes väl eller till och med utmärkt för 92 % av mässbesökarna. En intressant observation i undersökningen var att de svenskspråkigas andel uppskattades till cirka 54 % av befolkningen, då den verkliga andelen är bara cirka 25 %.

Mässbesökarna lämnade efter sig nästan 11 miljoner euro på mässorten. De som gynnades mest av detta var tillhandahållarna av inkvarteringsservice och bränsleförsäljarna. På mässområdet lämnades nästan 4 miljoner euro.

- Vasa stad hade tre mål för mässan. Vi ville förena det gamla bostadsområdet i Sunnanvik genom kompletterings- och strandbyggande med stadens centrum och samtidigt visa hur nära centrum man kan bo i ett egnahemshus. För det andra ville vi lyfta fram kunnandet inom energibranschen i Vasa. För det tredje ville vi lyfta fram Vasa som stad i finländarnas medvetande. Alla dessa mål har uppnåtts bättre än vi på förhand ens vågade önska och enligt besökarenkäten var också mässbesökarna nöjda med det de fick se. Därför kan vi vara mycket nöjda med mässan, konstaterar stadsdirektör Markku Lumio.

Vid feedbackseminariet presenterades också den av staden uppgjorda slutrapporten för bostadsmässan, som kan läsas i sin helhet på adresserna:
www.asuntomessut.fi/messut/historia/1990-/vaasa
www.vaasa.fi/asuntomessut

Ytterligare upplysningar:
Verkställande direktör Pasi Heiskanen, Finlands bostadsmässa, tfn 040 848 6200
Stadsdirektör Markku Lumio, Vasa, tfn 040 742 1012

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa

Liitteet & linkit