Asuntosektoria kannustettava energian säästöön ja päästöttömiin vaihtoehtoihin

Tiivistelmä ministerin puheesta

Asumisen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on erittäin suuri, noin 23 miljoonaa hiilidioksidi-tonnia vuodessa. Tämä on noin kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi liikenteen päästöt. Asuntosektorin on otettava kokonsa mittainen osavastuu päästöjen vähentämisestä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.

Suomen Euroopan unionissa antamien sitoumusten mukaisesti meidän on varauduttava pääs-töjen vähentämiseen nykytasosta noin kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä tämä merkitsee mm. sitä, että sähkön- ja kaukolämmön tuotannossa öljyn ja kivihiilen käyttö joudutaan ajamaan asteittain alas laitosten ikääntymisen myötä.

Myös kotitaloudet itse ja kotitalouksien tahtoa kuuntelevat suunnittelijat, taloteollisuus ja kone- ja laitevalmistajat voivat tehdä paljon nykyistä enemmän asumisen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian käytön edistämiseksi ja energian säästötoimien vauhdittamiseksi.

Valtiovalta tukee jo tänään näitä toimia monin eri tavoin, mm. energiataloudellisia korjauksia avustamalla ja laajentamalla kotitalousvähennyksien käyttöä myös energiataloudellisiin korjauksiin. Käsitykseni on, että Suomen selviytyminen uusiutuvan energian käytön lisäämisvelvoitteista tulee edellyttämään uusiutuvan energian kotitalouskäytön tuen lisäämistä tulevaisuudessa.

Asuntojen lämmitykseen tarvittava energian kulutus on kasvanut viime vuosina noin 1,5 pro-sentilla ja sähkön kulutus noin kahdella prosentilla vuodessa. Kasvihuonekaasupäästöjen sanottu vähentäminen kolmanneksella edellyttää nyt myös sitä, että energian kulutuksen kasvu on ensin pysäytettävä ja käännettävä jo lähimpien vuosien kuluessa laskuun asuntosektorilla. Tähän päästään parantamalla yhtäältä asuntosektorin kaikkien osien ener-giatehokkuutta ja lisäämällä energian säästötoimia. Tämä puolestaan edellyttää kuluttajien ilmasto- ja energiatietouden parantamista ja energiapalvelujärjestelmän uudistamista niin, että se palkitsee niitä, jotka toimivat energiataloudellisesti oikein.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa