VAASAN MESSUTALOT SAAVAT LÄMPÖNSÄ MERENPOHJASTA - MÄSSHUSEN I VASA FÅR SIN VÄRME FRÅN HAVSBOTTNEN

Messusisältö lupaa ”koteja kaikille”

Vaasan merellinen ja ilmeikäs asuntomessualue on edistyksellinen esimerkki ekologisen energian käytöstä. Vaasalaiset energiaosaajat ovat kehitelleet maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen matalalämpöverkon, jonka avulla messutaloja lämmitetään merenpohjan lämmöllä. Vaasan kaupungille energia-asian esilletuominen on tärkeää, kertoi Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio tiistain yhteistoimintasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa:

– Vaasa haluaa profiloitua energiaosaamisen kaupunkina, jossa alan teollisuus ja tutkimus toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämän tuloksena on saatu innovatiiviset ekolämpöratkaisut asuntomessujen pientaloihin.

Toinen teema, koteja kaikille, lupaa ilmeikkään ja mielenkiintoisen asuntomessualueen. Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen nosti puheenvuorossaan esille koko rakennusteollisuuden roolin Vaasan asuntomessuilla.
– Talotehtaita on mukana ilahduttava määrä, ja messutarjonta muodostuu erittäin monipuoliseksi. Omakotitalojen lisäksi nähtävillä on esimerkiksi pientalojen ryhmärakentamista sekä mielenkiintoista uutta loft-rakentamista kerrostaloissa. Uskon että koteja kaikille -teema osoittautuu varsin osuvaksi.

Vaasan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut allekirjoittivat tiistaina yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksessa määritellään osapuolten tehtävät, työnjako, vastuut ja velvoitteet. Asuntomessut Vaasassa järjestetään Vaasan Suvilahdessa 11.7.–10.8.2008.


Energiaomavarainen alue

Vaasan Asuntomessujen pientalorakentajilla on mahdollisuus valita energianlähteeksi ekologinen maalämpö merenpohjasta. Merenpohjaan on vaakaporattu 7 kilometriä putkistoa, jolla lämpöä kerätään keskitetysti pientaloihin. Energian käyttöä ei mitata, sillä matalalämpöverkon käyttömaksu on vuodessa kiinteä: 2,5 € / m2.

Asuntomessualue käyttää hyväkseen myös läheiseltä maisemoidulta kaatopaikalta saatavaa metaanikaasua. Polttokennolla metaanikaasusta tuotetaan lämpöä kerrostalojen kaukolämpöverkkoon ja sähköä kiinteistöihin. Sähköä ja kaukolämpöä muodostavat myös maalämpöpumppu ja microturbiinit, joista kunkin talon oma lämpöpumppu saa energiansa. Vaasan asuntomessualueesta tulee siis energiaomavarainen.

– Vaasan asuntomessualue on malliesimerkki ainutlaatuisesta ekologisen energian käytöstä. Energiaratkaisumme ovat herättäneet jo nyt laajasti kiinnostusta, sillä ne saattavat olla käänteentekeviä koko energiateollisuudessa, kertoo Vaasan Asuntomessujen projektipäällikkö Keijo Ullakko.

Vaasan asuntomessualuetta varten kehitetty matalalämpöverkko voitti vuonna 2006 Innosuomi-palkinnon. Suomen Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi kesällä 2007 myös rahoituksen hankkeen toteuttamiseen


Koteja kaikille ja vähän enemmän

Omakotitaloista, yhtiömuotoisista pientaloista ja kerrostaloista koostuva Vaasan asuntomessualue rakennetaan kaupunkimaisen tiiviiksi mutta luonnonläheiseksi. 19 omakotitaloa rakennetaan rantaan Liito-oravankadulle noin 700–1000 m²:n suuruisille tonteille. Yhtiömuotoisia pientaloja nousee Majavanpolulle 28 ja kerrostaloja Ketunkadulle kolme kappaletta. Kahdessa kerrostalossa on tarjolla sekä vuokra- että myyntiasuntoja. Ketunkadulla on myös Vaasan saaristosta siirretty 1800-luvun hirsihuvila, josta vaasalaiset oppilaitokset rakentavat uudenveroisen vanhaa tyyliä kunnioittaen. Messujen aikaan huvilassa on nähtävillä työnäytöksiä siitä, kuinka vanhasta tehdään uutta.

Vaasan asuntomessualueen asemakaava on ollut hyvin salliva, joten esimerkiksi Liito-oravankadulle nousee sopuisasti rinnakkain hyvin erilaisia taloja kuten pelkistetty funkiskivitalo, saaristolaistyylinen maalaistalo ja moderni jyhkeäilmeinen hirsitalo. Omakotitalojen tyyleissä on nähtävillä perinteistä ja modernia, loisteliasta ja edullisempaa, yksilöllistä ja tavanomaisempaa tyyliä. Koteja on siis kaikille – moneen makuun, erilaisiin arjen tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

– Messutalojen joukosta löytyy myös TV-Talo, jonka rakentamista voi seurata internetissä ja televisiossa. Talo rakennetaan yleisöäänestysten perusteella juuri sellaiseksi, kuin suomalaiset haluavat, kertoo Suomen Asuntomessujen projektipäällikkö Pasi Hulkkonen.

Yksi messujen erikoisuuksista on rannan kerrostalon katolle 28–30 metrin korkeuteen rakennettava asunto, ikään kuin omakotitalo. Kerrostalon katto toimii asukkaiden omana pihamaana, jonne on tarkoitus kasvattaa jopa pihanurmikko. Talon asukkaat kulkevat huoneistoonsa suoraan hissillä. Vastaavanlaista kattoasumista ei Suomessa tätä aiemmin ole nähty.


Lisätietoja:
- projektipäällikkö Keijo Ullakko, Vaasan kaupunki, puh. 040 549 7250
- toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200
- messupäällikkö Pasi Hulkkonen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 8400 513


****MÄSSHUSEN I VASA FÅR SIN VÄRME FRÅN HAVSBOTTNEN

Mässinnehållet utlovar ”hem för alla”

Vasas havsnära och uttrycksfulla bostadsmässområde är ett framstegsvänligt exempel på användning av ekologisk energi. Energiexperterna i Vasa har utvecklat ett globalt sett unikt lågtemperaturnät, genom vilket mässhusen uppvärms med värme från havsbottnen. För Vasa stad är det viktigt att lyfta fram energifrågan, berättade Vasas stadsdirektör Markku Lumio vid undertecknandet av samarbetsavtalet på tisdagen.

-Vasa vill profilera sig som en energikunnig stad, där industri och forskning bedriver intimt samarbete. Som resultat av detta har vi fått innovativa ekovärmelösningar i bostadsmässans småhus.

Det andra temat – hem för alla – utlovar ett uttrycksfullt och intressant bostadsmässområde. Finlands Bostadsmässas verkställande direktör Pasi Heiskanen lyfte i sitt anförande fram husfabrikanternas roll i samband med bostadsmässan i Vasa.
– Antalet deltagande husfabriker är glädjande och mässutbudet ser ut att bli mångsidigt. Förutom egnahemshus kommer vi att få se till exempel gruppbyggda småhus samt intressant nytt loftbyggande i våningshus. Jag tror att hem för alla-temat kommer att visa sig vara mycket lyckat.

Vasa stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa undertecknade ett samarbetsavtal på tisdagen. I avtalet fastställs parternas uppgifter, arbetsfördelning, ansvar och skyldigheter. Bostadsmässan i Vasa ordnas i Sunnanvik i Vasa 11.7–10.8.2008.


Energisjälvförsörjande område

Småhusbyggarna på Vasa Bostadsmässa har möjlighet att som energikälla välja ekologisk jordvärme ur havsbottnen. I havsbottnen har horisontalborrats ett 7 kilometers rörnät, med vilket värme samlas upp centraliserat till småhusen. Energiförbrukningen mäts inte, eftersom en fast användningsavgift uppbärs för lågtemperaturnätet: 2,5 €/m².

Bostadsmässområdet utnyttjar också metangas från den närliggande avstjälpningsplatsen där landskapsvårdande arbeten har gjorts. Med hjälp av en bränslecell produceras värme av metangasen till våningshusens fjärrvärmenät och el till fastigheterna. Fjärrvärme produceras också med hjälp av en jordvärmepump och mikroturbiner. Från microturbiner får husens egna värmepumpar energi. Vasas bostadsmässområde kommer alltså att vara energisjälvförsörjande.

- Vasas bostadsmässområde är ett mönsterexempel på unik ekologisk energianvändning. Våra energilösningar har redan nu väckt stort intresse, för de kan vara omvälvande för hela energiindustrin, berättar Vasa Bostadsmässas projektchef Keijo Ullakko.

Det för Vasas bostadsmässområde utvecklade lågtemperaturnätet vann ett Innofinland-pris år 2006. Finlands handels- och industriministerium beviljade också sommaren 2007 finansiering för projektet.


Hem för alla och lite mer

Vasas bostadsmässområde, som består av egnahemshus, småhus i bolagsform och våningshus, kommer att bli tätt bebyggt i urban stil, men ändå naturnära. 19 egnahemshus byggs vid stranden vid Flygekorrgatan på tomter som är cirka 700-1000 m² stora. Vid Bäverstigen kommer 28 småhus i bolagsform att uppföras och vid Rävgatan tre våningshus. I två våningshus finns både hyres- och ägarbostäder. Vid Rävgatan finns också en stockvilla från 1800-talet som flyttats från Vasa skärgård och som läroanstalter i Vasa bygger om med respekt för den gamla stilen. Under mässan kommer man i villan att ge arbetsdemonstrationer om hur man kan göra nytt av gammalt.

Detaljplanen för Vasas bostadsmässområde har varit mycket flexibel, och därför kommer till exempel vid Flygekorrgatan, i harmoni sida vid sida, att uppföras mycket olika hus, såsom ett renodlat funkisstenhus, en lantgård i skärgårdsstil och ett modernt robust stockhus. Egnahemshusen präglas av olika stilar – traditionell och modern, luxuös och mera förmånlig, individuell och mera ordinär stil. Hem finns alltså för alla – för många smakriktningar, för olika vardagsbehov och livssituationer.

- Bland mässhusen finns också TV-Huset, vars byggande man kan följa med på internet och TV. Huset byggs utgående från publikröstningar och det blir just sådant som finländarna vill ha det, berättar Finlands Bostadsmässas projektchef Pasi Hulkkonen.

En av mässans specialiteter är en bostad, ett slags egnahemshus, som byggs på taket av ett våningshus på 28-30 meters höjd. Våningshusets tak fungerar som gårdsplan och enligt planerna skall där anläggas till och med en gräsmatta. Husets invånare kommer till sin bostad direkt med hiss. Takboende av motsvarande slag har vi inte sett i Finland tidigare.


Ytterligare upplysningar:
- projektchef Keijo Ullakko, Vasa stad, tfn 040 549 7250
- verkställande direktör Pasi Heiskanen, Finlands Bostadsmässa, tfn 040 848 6200
- mässchef Pasi Hulkkonen, Finlands Bostadsmässa, tfn 040 8400 513

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa