Vasas bostadsmässområde är först i världen om att presentera flera innovationer inom energibranschen

Vasas bostadsmässområde 2008 fungerar som ett skyltfönster för innovationer av världsklass inom energiproduktionen. El och värme produceras och konsumeras på samma område. Självförsörjning i fråga om energi uppnås tack vare en nyfunnen energikälla, nyutvecklade energiuppsamlings- och –distributionssätt samt ett nytt sätt att utnyttja gas från avstjälpningsplatsen. Vasas bostadsmässområde är alltså en verklig föregångare då det gäller ekologisk energiproduktion på ett avgränsat område.

Tekniskt sker energiproduktionen och -distributionen i mässområdets kraftverksbyggnad New Energy. I huset finns en bränslecellsenhet och en mikroturbinanläggning. Bränslecellen och mikroturbinerna utnyttjar biogas som fås från den landskapsplanerade avstjälpningsplatsen. Energianläggningen New Energy producerar både el och värme till Vasa Elektriskas el- och fjärrvärmenät, genom vilket över 40 småhus på mässan kommer att få sin elenergi och tre våningshus sin värmeenergi. Småhusen på mässan får sin värme- och avkylningsenergi från havsbottnen med hjälp av ett lågenerginät.


Värmeförråden i havsbottnen för första gången i nyttoanvändning

Vasaborna Pertti Reinikainen (Vasa Vattens verkställande direktör) och Mauri Lieskoski (Mateve Oy) gjorde ett värmefynd i havsbottnen utanför mässområdet, vilket också kan få stor betydelse nationellt sett. Även Geologiska forskningscentralen (GTK) överraskades av fyndet. Medeltemperaturen i havsbottnens jordlager, d.v.s. sedimentet, var vid undersökningar vintertid på 3-4 meters djup hela +8–9º C. Normal jordvärmetemperatur i torr mark är hälften lägre. Enligt GTK ser det ut som om bottensedimentet under sommartid lagrar solvärme effektivt och bibehåller sin värme synnerligen väl. Värmen bevaras uppenbarligen både tack vare sedimentets beskaffenhet och vattenmassan som finns ovanpå det. På så sätt avkyls sedimentet inte ens under årets kalla tider. Om upptäckterna görs emellertid ännu fortsatta undersökningar.

Mauri Lieskoski började planera och utveckla ett nytt och effektiv sätt att samla den värmeenergi som lagrats i sedimentet. Vid Mateve Oy föddes idén om ett koaxialrör, där alkohollösning som samlar upp värmeenergi går i rörets yttre cellstruktur till stomnätet, varifrån det förmedlas till husens värmepumpar. Från värmepumparna återförs vätskan i rörets mittdel till ändan av uppsamlingsröret och därifrån åter till cellstrukturen för att samla ny värme. Det som gör röret speciellt är den stora uppsamlingsytan i dess cellstruktur som gör att värmen kan uppsamlas på ett effektivare sätt. Vid undersökningar som gjorts vid Tammerfors tekniska universitet fick koaxialröret utmärkt betyg. Således horisontalborrades i mässområdets havsbotten sammanlagt nästan 8 kilometer. Från stranden i ändan av Rävgatan borrades i sedimentet 14 stycken 300 meters rörlinjer och från stranden i ändan av Flygekorrgatan 12 stycken.

Värmeuppsamlingen för ett helt bostadsområde sköts nu för första gången centraliserat med hjälp av ett lågenerginät. På sommaren kan lågenerginätet också användas för avkylning av husen. Som värmekälla för lågenerginätet lämpar sig förutom sedimentet även jord, vattendrag och bergvärme samt returvatten från fjärrvärme, som det finns exempel på under planering eller byggnad. Handels- och industriministeriet beviljade finansiering för nätets framstegsvänliga teknik sommaren 2007. Byggherre och upprätthållare av nätet är Vasa Ekovärme Ab, som grundades på initiativ av Vasa stad. Bolaget ägs, förutom av staden som största delägare, av Vasa Elektriska och KWH Pipe. T.ex. för ett egnahemshus är anslutningsavgiften till lågtemperaturnätet 1500 € + moms. Bruksrättsavgiften är 2,50 € + moms per uppvärmd kvadratmeter per år. Avgiften är fast, och energikonsumtionen mäts inte.


Av gas från avstjälpningsplatsen produceras el och värme med utmärkt verkningsgrad

Förutom havsvärme utnyttjar Vasas bostadsmässområde också biogas från den landskapsplanerade avstjälpningsplatsen i Sunnanvik. Gasen leds till området, och bränslecellsenheten och mikroturbinverket i New Energy-byggnaden producerar el och värme av den. Enheterna producerar el- och värmeenergi med mycket hög verkningsgrad och låga utsläpp.

Bränslecellskraftenheten, som är baserad på planar fastoxid- eller SOFC-teknik, levereras av Wärtsilä. Bränslecellskraftverket är det första i sitt slag som utnyttjar avstjälpningsplatsgas. SOFC-teknikens karakteristiska egenskaper är hög drifttemperatur, utmärkt verkningsgrad och förmåga att utnyttja olika bränslen – i det här fallet biogas. Kraftverkets eleffekt är ca 20 kW och värmeeffekt 14–17 kW. Wärtsilä ansvarar för byggandet av New Energy -kraftverksbyggnaden, och även Sarlin deltar i den tidiga finansieringen av projektet. Besittningsrätten till uppsamlingssystemet för avstjälpningsplatsgas övergår i fortsättningen från staden till Sarlin.

Sarlin levererar mikroturbinanläggningen till New Energy -byggnaden. Tack vare anläggningen är det möjligt att med väldigt små bruks- och servicekostnader utnyttja gaserna från avstjälpningsplatsen. Mikroturbinverket gör det möjligt att utnyttja ca 30 % av gaserna från avstjälpningsplatsen för elproduktion och ca 60 % kan utnyttjas för produktion av värme. Anläggningens eleffekt är 130 kW och värmeeffekt 230 kW. Produktionen av energi motsvarar den årliga förbrukningen för hela 150 egnahemshus. Sarlins nya typ av gasfiltreringssystem minskar också utsläppen från biogasen jämfört med den nuvarande facklingen.


Bostadsmässområdet är ett framstegsvänligt exempel för hela energisektorn

Vasas bostadsmässområde utnyttjar förnybar energi enligt en hållbar utveckling, varvid uppsamling och distribution tjänar som exempel för hela energisektorn. Också ett vattendrags bottensediment är en ny energikälla och möjligheterna i detta avseende har inte tidigare upptäckts eller använts. Uppfinningen kan alltså utnyttjas även på andra håll, för det finns rikligt med sedimentbottnar i de finska sjöarna och havsvikarna. I många nya objekt runt om i Finland har projekt startats i samarbete med teknologicentrum Merinova från Vasa och Geologiska forskningscentralen, där man planerar ta i bruk värmeenergiförråd i bottnen av vattendrag.

De innovationer som energiexperter i Vasa har utvecklat har väckt stort intresse. T.ex. hänvisar man i det i Washington publicerade State of the World 2007-verket till Vasas framstegsvänliga modell som går ut på att producera energi ur biogas från den lokala avstjälpningsplatsen. State of the World är en årsbok som publiceras av Worldwatch-institutet, som är en av de viktigaste representanterna i världen för miljölitteratur.


Ytterligare upplysningar:

Vasa Bostadsmässbyrå
Projektchef Keijo Ullakko, tfn 040 549 7250

Mateve Oy
Utvecklare av lågvärmenätet och värmeuppsamlingsrörnätet Mauri Lieskoski, tfn 0500 363 803

Wärtsilä Finland Ab
Direktör för bränslecellsenheten Erkko Fontell, tfn 040 754 4389
Verkställande direktör Juha Kytölä, tfn 040 500 2936

Sarlin Oy
Chef för projekt- och driftsservice Kari Lammi, tfn 010 550 4566
Verkställande direktör Kari Jäminki, tfn 010 550 4533

Geologiska forskningscentralen
Sakkunnig Jarmo Kallio, tfn 020 550 5260

Ekovärme Ab
Verkställande direktör Henrik Vehkaoja, tfn 040 732 7181

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa