Luonnonvarojen käyttöön kansallinen strategia

Suomi tarvitsee yhteisen näkemyksen keinoista, joilla Suomen kilpailukyky ja kestävä kehitys turvataan, kun globaali kilpailu luonnonvaroista kiristyy ja tarve ohjata niiden käyttöä kasvaa. Tarve ilmenee Suomen Metsäyhdistyksen johdolla ja laajassa yhteistyössä tehdystä selvityksestä. Sen pohjalta Sitra ottaa vetovastuun kansallisen luonnonvarastrategian valmistelusta.

Tänään julkistettujen Luonnonvaradialogin kehittämisen Luodin-hankkeen tulosten mukaan suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän pitää valmistautua luonnonvarakysymyksiin käynnistämällä pikaisesti kansallinen strategiatyö. ”Suomen Metsäyhdistys on selvityksessään nostanut esiin perustavaa laatua olevan tulevaisuuden kysymyksen. Sen pohjalta strategiatyöhön on helppo tarttua”, Sitran yliasiamies Esko Aho toteaa ja arvioi työn valmistuvan kesään 2009 mennessä.

”Luonnonvarapolitiikka on sekä Suomessa että muualla maailmassa vielä hajanaista. Siksi ennakoivan toiminnan aika on nyt”, toteaa Luodin-hankkeen vetäjä Eeva Hellström. Kysymyksen nostaminen laajan ja ennakoivan toiminnan kohteeksi edellyttää Hellströmin mukaan panostusta viestintään, minkä vuoksi Suomen Metsäyhdistys valmistelee yhdessä muiden toimialojen kanssa Luodin-hanketta jatkavan ja kansallista strategiatyötä tukevan viestintäkampanjan.

Eri luonnonvara-alojen laajassa yhteisymmärryksessä valmistetun selvityksen mukaan kyse on kansallisesti merkittävästä asiasta: luonnonvaramarkkinoilla ja -politiikassa on odotettavissa merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi luonnonvarojen käytöstä voi tulevaisuudessa muodostua yhtä tärkeä kysymys kuin ilmastonmuutos on tänään.

Suomella on erinomaiset edellytykset kehittää elinkeinoelämän toimintaa siten, että kilpailukykyä voidaan murroksenkin aikana säilyttää ja jopa vahvistaa. Keinoina ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja edistyksellinen, kansainvälisesti vaikuttava luonnonvarapolitiikka, jolla voidaan myös lisätä toimintaympäristön ennustettavuutta.

Selvitys toi ilmi suuria haasteita luonnonvarakysymyksiin varautumisessa. Tietoisuus luonnonvarapolitiikan kasvavasta merkityksestä on Suomessa alhainen. Tutkimus on hajanaista, samoin kuin politiikan, hallinnon ja elinkeinoalojen välinen yhteistyö. Luonteva, yksittäisiin hallinnonaloihin tai toimialoihin sitoutumaton kansallisen tason toimija ja yhteinen luonnonvarastrategia puuttuvat.

Luodin-hankkeessa ovat olleet mukana korkea-arvoiset edustajat muun muassa Metsäteollisuus ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Rakennusteollisuus RT ry:stä, Turveteollisuusliitosta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, MTK:sta, Sitrasta, WWF Suomesta sekä maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Selvityksen tarkoituksena oli parantaa kokonaiskuvaa luonnonvarakysymyksistä, lisätä tietoisuutta niiden tulevaisuuden merkityksestä, luoda tahtotilaa eri sektorien väliselle yhteistyölle sekä laatia suunnitelma haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoja:

www.smy.fi/luodin (Luodin-esiselvityksen taustaraportti ja loppuraportti)
Eeva Hellström, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 050 3512412 (Luodin-hankkeen vetäjä)
Jukka Noponen, Sitra, puh. 09 6189 9430

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Tilaa

Liitteet & linkit