Miksi Päättäjille Metsäakatemiaa?

MIKSI PÄÄTTÄJILLE METSÄAKATEMIAA? Metsään liittyvät kysymykset ovat usein monitieteisiä, maailmanlaajuisia ja vaikutukseltaan kauaskantoisia. Metsäsektorin kysymyksiä ei näin ollen voida ratkoa vain alan sisäisinä asioina. Toisaalta metsien tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet edistävät omalta osaltaan laajempien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Tähän tarpeeseen perustettiin Päättäjien Metsäakatemia. Mikä on metsäakatemia, keitä ovat päättäjät? Metsäakatemia on yhteiskunnan eri sektoreiden vaikuttajille suunnattu metsäaiheinen kutsukurssi ja keskustelufoorumi. Metsäakatemiassa metsäsektori pyrkii avautumaan entistä enemmän muuhun yhteiskuntaan tarjoamalla eri alojen vaikuttajille laaja-alaisesti tietoa metsien tilasta, metsäsektorista sekä sen toimintaedelly-tyksistä ja merkityksestä Suomessa ja globaalisti. Vastavuoroisesti metsäsektori odottaa saavansa yhteiskunnan muilta päättäjiltä tietoa ja vaikutteita toimintaympäristön muutoksista ja keskeisistä yhteiskunnallisista kehityshaasteista. Kursseille kutsutaan keskeiset poliitikot ja virkamiehet, liike-elämän ja etujärjestöjen johto sekä tieteen, taiteen, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia; kerrallaan 25-30 osanottajaa. Osanottajat vaihtuvat kursseittain. Metsäakatemian toiminta Kukin Päättäjien Metsäakatemia on nelipäiväinen, koostuen pääkaupunkiseudulla järjestettävästä semi-naarijaksosta ja kursseittain vaihtuvassa maakun-nassa toteutettavasta maastojaksosta. Seminaari- jaksoilla osanottajat keskustelevat metsäsektorin ajan-kohtaisaiheista asiantuntija-alustusten pohjalta. Maastojaksoilla pohditaan alaan liittyviä käytännön kysymyksiä niin metsässä kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Metsäakatemiassa pohditaan metsäsektoriin liittyviä kysymyksiä laaja- alaisesti, sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Teemat käsittelevät niin metsien suojelua, virkistys- ja talouskäyttöä, metsätaloutta, metsäsektorin työllisyyttä, metsä-teollisuutta kuin metsäsektorin toimintaan kiinteästi liittyvää kone- ym. teollisuutta. Kurssien materiaalit kootaan yhteen kurssijulkaisuiksi, joita voi tilata Suomen Metsäyhdistyksestä tai tulostaa itselleen Metsäakatemian verkkosivuilta. Päättäjien Metsäakatemia pitää säännöllisesti yhteyttä kurssin käyneisiin järjestämällä jatkotilaisuuksia ja retkeilyjä sekä tiedottamalla metsäalan tapahtumista ja julkaisuista. Kokemusta ja tunnustusta Päättäjien Metsäakatemia aloitti toimintansa syksyllä 1996. Tähän mennessä on järjestetty 12 kurssia, joihin on osallistunut jo yli 300 suomalaista vaikuttajaa. Tunnustuksena Päättäjien Metsäakatemian menes-tyksellisestä käynnistämisestä Suomen Metsänhoita-jaliitto myönsi Suomen Metsäyhdistykselle "Vuoden 1997 metsäteko" -palkinnon. Myös Metsäakatemian toiminnasta keväällä 2001 tehdyn evaluoinnin mukaan Päättäjien Metsäakatemia on onnistunut erinomaisesti tärkeimmissä tavoitteis-saan. Osanottajat kokivat saaneensa kiitettävästi tietoa metsäalan nykytilasta ja kehitystrendeistä. Eri alojen päättäjien osallistuminen samanaikaisesti on puolestaan taannut vilkkaan ja moniulotteisen keskustelun sekä mahdollistanut uusien kontaktien luomisen metsäsektorin ja muiden vaikuttajien välille. Taustatahot Päättäjien Metsäakatemia toimii Suomen Metsä-säätiön sekä maa- ja metsätalousministeriön tuella. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys. Metsäakatemialle on nimitetty neuvottelukunta, johon kuuluvat valtiosihteeri Raimo Sailas (pj.) valtio-varainministeriöstä, kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi ympäristöministeriöstä, puheenjohtaja Esa Härmälä MTK:sta, puheenjohtaja Mikko Mäenpää STTK:sta, toimitusjohtaja Timo Poranen Metsäteollisuus ry:stä, päätoimittaja Tapani Ruokanen Suomen Kuva-lehdestä, pääjohtaja Antti Tanskanen Osuuspankki-keskuksesta, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä professori Heikki Juslin (Suomen Metsäyhdistyksen pj.). Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuu Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Juhani Karvonen ja Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eeva Hellström. LISÄTIETOJA: Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, puh. 050-3512 412 Projektisihteeri Tarja Etelämaa, Päättäjien Metsäakatemia, puh. (09) 6850 8818 http://www.smy.fi/pma 4.2.2002 PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 16.5.2002 Kurssi 13. Maastojakso: 22.-24.5.2002, Pohjois-Karjala OSANOTTAJAT Adlercreutz Gunnel, yliasiamies Rakennustietosäätiö Airaksinen Pekka, osastopäällikkö Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Havu Seppo ylijohtaja Maa- ja metsätalousministeriö Honkatukia Juha, tutkimusjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Karhapää Kasperi, Joensuun metsäylioppilaat ry metsäylioppilaiden edustaja Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Suomen Partiolaiset ry Kivelä Pekka, viestintäjohtaja Metsäliitto-Yhtymä Kohonen Pekko, koulutuspäällikkö SITRA Korhola Eija-Riitta, Euroopan Euroopan parlamentti parlamentin jäsen Käär Liisa, Vice President Stora Enso Oyj Laine Kirsti, tiedotussihteeri Kokoomuksen eduskuntaryhmä Malmipohja Marjatta, Metsäteollisuus ry. viestintäjohtaja Mäkelä Yrjö, hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Mäkinen Juha, viestintäjohtaja Metsähallitus Mäkinen Tapani, kehitysjohtaja Metsäkeskukset Paavilainen Leena, koordinaattori Wood Wisdom Parviainen Jari, tutkimuskeskuksen Metsäntutkimuslaitos johtaja Rinkineva-Heikkilä Hanna, Ulkoasiainministeriö lähetystöneuvos Salonius Juhani, Valtakunnansovittelijain toimisto valtakunnansovittelija Sutinen Reima, ylitarkastaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Turtiainen Kare, ylijohtaja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vallinen Sanna, eduskuntasihteeri SDP:n eduskuntaryhmä Viheriävaara Harry, toimialajohtaja Energia-alan Keskusliitto ry Vornamo Hannu, toimitusjohtaja Kemianteollisuus ry yht. 24 osanottajaa ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/17/20020517BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/17/20020517BIT00350/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.