Omakotitalojen omistajat nousivat kapinaan kohtuutonta energiatodistuslakia vastaan

Yli 43 000 allekirjoittajaa kerännyt kansalaisaloite sai tänään tuekseen joukon järjestöjä ja omakotitalojulkkiksia

Kesäkuun alussa voimaan astunut laki rakennuksen energiatodistuksesta edellyttää myös omakotitalojen omistajien hankkivan talolleen energiatodistuksen, jonka tarkoitus on antaa vertailukelpoista tietoa talon energiankulutuksesta. Lakia on moitittu huonosti valmistelluksi ja kohtuuttomaksi ennen kaikkea omakotitalojen omistajien näkökulmasta, mutta kärsivät siitä kohtuuttomasti muutkin.

Jo yli 43 000 kannattajaa saanut Suomen Omakotiliiton lanseeraama kansalaisaloite vaatii muutosta tähän tuoreeseen lakiin. Aloite tarvitsee taakseen yli 50 000 allekirjoittajaa, jotta se etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen keräysaika päättyy 11.10.2013.

Aloitteen tueksi järjestöjä ja julkkiksia

Omakotiliiton lisäksi aloitteen tueksi ovat tänään lähteneet Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Energiateollisuus ry, Maanomistajain liitto ja Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry sekä joukko julkisuuden henkilöitä kuten median moniosaaja Janne Kataja ja kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt.

Antti Kaikkonen, kansanedustaja (kesk), eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen painottaa: ”Vastustin nykymuotoista energiatodistusta jo viime vuoden eduskuntakäsittelyssä, sillä se on epätarkka, teoreettinen, byrokraattinen ja kallis. Nykyinen energiamuotokerroin on varsinkin sähkölämmitteisille taloille kohtuuton. Nyt tarvitaan uusi valmistelu. Tavoitteena pitää olla energiatodistus, joka on kohtuuhintainen ja perustuu asunnon todelliseen energiankulutukseen.”

Sähkölämmitysfoorumi ry:n puheenjohtaja Gustaf Åberg haluaa korostaa, että energiatodistuksen turhat kustannukset koskevat kaikkia. ”Asuipa sitten omakoti-, rivi- tai kerrostalossa ja olipa sitten omistaja tai vuokralainen, niin kukin nämä kustannukset viime kädessä maksaa. Myös kunnille aiheutuu paljon turhia ylimääräisiä kustannuksia. Kaikki em. rahat olisi paljon parempi käyttää todellisiin vaikuttaviin toimenpiteisiin. Hyvin ja laadukkaasti toteutetut automaatiojärjestelmät erinomaisine mittaus-, säätö- ja ohjausominaisuuksineen on täysin huomioimatta asuntorakentamisessa. Niiden avulla on saavutettavissa täysin kiistattomasti erittäin merkittäviä vaikutuksia sekä energiatehokkuudessa, energiansäästössä että päästövähennyksissä. Mitatussa todellisessa kulutuksessa niiden vaikutus näkyykin selvästi.”

Jethro Rostedt, kiinteistönvälittäjä, LKV: ”Energiatodistus on floppi. Todistus ei lisää myytävän kohteen energiatehokkuutta saatikka markkina-arvoa. Aito energiatehokkuus syntyy oikeista teoista, ei turhanpäiväisistä papereista.”

- Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen huomauttaa, että niin sähkön kuin kaukolämmön mittaus kehittyvät nopeasti. ”Mittaustiedon hyödyntämismahdollisuudet kasvavat voimakkaasti, kun sähköiset raportointi- ja analyysipalvelut kehittyvät. Asiakkaat saavat oikea-aikaista ja entistä tarkempaa tietoa omasta energiankäytöstään, myös vertailuna toisiin vastaaviin asiakkaisiin. Mittauksen avulla saatavia tietoja olisi järkevää hyödyntää myös energiatodistuksissa. Pitkällä aikavälillä energiatodistuksen kustannuksia pitäisi alentaa sallimalla todistuksen toteuttaminen ilman asiantuntijan käyntiä paikalla perustuen sen sijaan luotettavaan energiakulutuksen mittaustietoon.”

- Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas kertoo, että asunnon ostopäätös syntyy monen tekijän summasta - eivätkä tunteet ole vähäpätöisimpinä tässä yhtälössä. ”Asuntokaupassa yksi tärkeimmistä ostajaa kiinnostavista asioista ovat asumiskustannukset. Niiden avulla ostaja pystyy arvioimaan lämmitykseen ja muuhun asumiseen kuluvan energian määrän euroissa. Koska rakennuksen energialuokka ei kerro ostajille tätä, ei energiatodistus palvele tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen vuoksi energiatodistuksessa tulisikin aina kertoa toteutuneet kulutustiedot.”

Maanomistajain Liitto pitää energiatodistusta epätarkoituksenmukaisena varsinkin vanhoille rakennuksille. Niiden rakenteista ei ole välttämättä tarkkaa tietoa. ”Arvioihin ja laskennallisiin menetelmiin perustuva luokittelu voi johtaa aivan virheellisiin tuloksiin eikä palvele alkuperäistä energiansäästötarkoitusta. Lisäksi pelkästään energiansäästönäkökulmalla tehdyillä korjauksilla voidaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja rakennuksen ominaispiirteille ja lisätä kosteusvaurioriskiä ja sisäilmaongelmia.”

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry:n johtava lakimies Tuula Sario toteaa:

”Ostajan/myyjän ja vuokralainen/vuokranantajan kannalta olennaisinta on saada oikea ja todellinen tieto asumisen kustannuksista. Tätä voidaan mitata vain toteutuneella energiankulutuksella, ei keinotekoisesti tehdyillä teoreettisilla luokituksilla.  Huolena on lisäksi todistuksen hinta. Olisi pohdittava sitä, että perustasoisen, pakolliset tiedot sisältävän todistuksen hinta olisi säännelty ja tähän voisi ostaa lisäpalveluita ja – tietoja tarpeen mukaan. Asumisen hinnannousua pitää rajoittaa, ei ruokkia.”

Janne Katajan mielestä oma koti on tärkeä ja rakas paikka eikä sen arvo saa alentua lainsäädännön ohjaamana. ”Nyt näyttää siltä, että vanhojen talojen markkina-arvoa säädellään valtion toimesta, jotta rakennuskanta saadaan uudistumaan. Kuka kysyy mitä menetämme? Eri vuosikymmenten talot elävöittävät asumisympäristöämme ja kuvastavat sen aikakauden tyylejä ja rakennustapasuosituksia.

Kansalaisaloite ehdottaa lain korjaamista kahdelta osin

Kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen allekirjoittaneet ehdottavat, että energiatodistukseen merkittäisiin aina niin sanotun laskennallisen energiakulutuksen lisäksi vuokralaista tai ostajaa todellisuudessa kiinnostava varsinainen toteutunut energiankulutus. Aloitteessa ehdotetaan, että energiatodistuksen energiatehokkuusluokituksessa ei sovellettaisi epämääräisesti perusteltuja energiamuotokertoimia vanhojen omakotitalojen energialuokituksessa, jottei vanhoille omakotitaloille aiheutuisi kohtuuttomia heikennyksiä. Laskennallisen todistuksen kerroin pudottaa ne joka tapauksessa huonompaan energiatodistusluokkaan, jonka nostaminen edes pykälällä ylöspäin edellyttää usein kustannuksiltaan täysin kohtuuttomia investointeja.

“Laskennallinen energiankulutus perustuu kaavamaiseen ympäristöministeriön asetuksessa määriteltyyn rakennusmateriaalit ja lämmitysjärjestelmät huomioonottavaan laskutoimitukseen, joka jo lähtötiedoiltaan on virheellinen. Se ei ota huomioon kyseisen rakennuksen todellista laatua, siinä olevien teknisten järjestelmien toimivuutta eikä huollon laiminlyöntejä, jotka kuluttajalle ovat äärimmäisen tärkeää tietoa. Kohteen todellisen energiankulutuksen kanssa nykymuotoisella energiatodistusluokalla ei ole mitään tekemistä sanovat järjestelmän laatijat itsekin”, toteaa STUL:n järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen. “Todellinen, mittauksin todennettu energiankulutus ottaa huomioon rakennusten yksilölliset erot. Se antaa ostajalle selkeästi paremman kuvan rakennuksen kokonaisenergian tarpeesta käytössä, kohteen laatua ja asianmukaista huoltoa sekä kunnossapitoa unohtamatta. Sen avulla tavallisen kuluttajankin on helppoa päästä selville todellisesta taloudellisesta ja ekologisesta rasitteesta sekä jopa kustannuksettomilla omilla yksinkertaisillakin toimilla vaikuttaa niihin.”

Aloite ehdottaa, että jo olemassa olevien (ennen vuotta 2008 rakennettujen) omakotitalojen energiatodistuslaskennassa ei käytettäisi painotuksia, joiden perusteella esimerkiksi sähköllä lämmitettäville taloille määräytyy niitä voimakkaasti syrjivä ja epäoikeudenmukainen todellisuutta heikompi energiatodistusluokka. Jos todella halutaan vaikuttaa energiankäyttöön, on varmasti vaikuttavuudeltaan parempi myös käsitellä energiankäyttöä todellisina kulutuksina eikä joillain epämääräisesti määritellyillä kertoimilla höystettynä.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: Valtiovalta on aiemmin ohjannut pientalorakentajia valitsemaan nimenomaan sähkölämmityksen. On kohtuutonta, että siitä rangaistaisiin jälkikäteen.

Savolainen jatkaa: "Aloitteemme on saanut laajasti kannatusta kansalaisilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja päättäjiltä. On tärkeää, että tämä viesti tulee nyt kuulluksi ja energiatodistuslakia muutetaan nyt oikeudenmukaiseksi ja kohtuullisemmaksi. Näin perimmäinen tavoite energiatehokkuudesta ja ympäristönsuojelusta voitaisiin saavuttaa."

Allekirjoita kansalaisaloite kätevästi pankkitunnuksilla osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Lisätietoja

Suomen Omakotiliitto ry
- toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, p. 040 514 8784,
kaija.savolainen@omakotiliitto.fi
- viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi
- järjestöpäällikkö Juha Saarimäki, p. 041 461 6262, juha.saarimaki@omakotiliitto.fi

Energiateollisuus ry
- toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, p. 050 60 772,
juha.naukkarinen@energia.fi

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry
- johtava lakimies Tuula Sario, p. 0400 721252,
tuula.sario@kuluttajaliitto.fi

Maanomistajain Liitto ry
- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, p. 09 1356 511,
tuija.nummela@maanomistajainliitto.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry
- toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas, p. 050 465 3773,
jaana.anttila-kangas@skvl.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
- järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen, p. 041 453 4065,
arto.saastamoinen@sahkoinfo.fi

Sähkölämmitysfoorumi ry
- hallituksen puheenjohtaja Gustaf Åberg, p. 0500 300 599,
gustaf.aberg@merilux.fi

Tilaa

Liitteet & linkit